August Glaiførevarsling. Marselis Boulevard Århus C Telefon Telefax /92. årgang 69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69"

Transkript

1 August 1992 Glaiførevarsling ;. Marselis Boulevard Århus C Telefon Telefax /92 årgang 69

2 Sønderjyllands Amt. At Svend Petersen, Vejchef, ISSN Udgivet at Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening. Meddelekesblad for Arnfskommunernes vejvæsener, vejdirektoratet, Trafikministeriel, Dansk Vejhislorisk Selskab. Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv.) Bvgadcb Aalborg og (aflen). Fax Kølige Vejtidsskrift Dansk MÅNEDENS SYNSPUNKT: DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Civ. ing. A. 0. Haugaard Søndervangen 104, 3460 Birkerød og (aften).Fax Redaktionefle medarbejdere: Pressechef Hans Dam. /ejdircktoratet. Konsulent, civ. ing. Ole Poulsen Dir. Poul Kjærgaard. Brancheforeningen for leveran dører af entreprenørmateriel. Civ. ing. G. Christiansen, Dansk Vajhistorisk Selskab. Professor, civ. ing. B. H. RaviL Afdelingsleder Hans Faarup, Arhus amt. Professor Bent Thagensen, DtH. Lokalredaktører i amterne: Roskilde Jørgen Thotsgaard Storstrøm Hans Chr. Pleidntp Ribe Eigil Kjær Sønderhy viborg Søren Kolster Pedersen Bornholm Hardy Pedersen Århus Gert Olsen Søndetjylland Bent Johnsen Fyn Helge H. Jørgensen Frederiksborg Finn A. Olsen Ringkøbing flemming Wennike Nordjylland Svend Tofting Vejle Jens Erik B. Pedersen vestsjælland.frank Hanenip København Lars Egeblad Annoncer, salg og administration: A. 0. Haugaard, Maglebjergvej 6, Lyngby og (aften). Fax Stits, reproduktion og tryk: Grafisk Design, Nørregade 8, 9640 Farsø Telf Fax Abonnementspris: Kr. 290,- + moms. om året for 11 numre. Løssalg: Kr. 29,- + moms. Medlem af: Oplag: 1552 eksemplarer iflg. Dansk Oplagskontrol for perio den 1. juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nssdsendigvis redaktiønens opfattelse. Månedens synspunlct: Kølige overvejelser i sommervarmen 2 Vintertjeneste for primære veje 3 Alkymien bag,,det hvide guld 7 Kollektivt styret individuel trafik 11 Glatforevarsling i kommunerne 19 Nyt fra Storebælt 19 Det åbne europæiske marked snart en realitet 20 Abning af Vallensbæk Torvevej 21 Nedsat værdi af areal med vejhvggelinier 22 Vejrradar ivintertjenesten 26 lkknovision-konference 27 Nyt fra vejsektorens leverandører 28 Dansk Anslsvejingeniørforening 60 år 31 På pension 38 Nekrolog.39 Planlætingsseminar i Kolding 4(1 Fra den store verden 42 Østersøstien på Sydlolland indviet 44 Dansk Vejtids.skrift - dengang 45 Kalender 46 Leverandorrecister 47 INDHOLD: FSSO rundt, som en i vejkredse ikke ukendt po hængigheden af forsyninger er enorm. Og stedstrafikkanten og andre hverdagsbili Miljømæssigt er det tvivlsomt om mere de. sig adfærd vokser - med god grund. vokser. Det er ikke acceptabelt, når der sker ulykker på grund af en glatføresitua mere og mere afhængig af at transportsy De økonomiske rammer bliver stadig de miljømæssige krav til en hensigtsmæs De seneste 10 år er der på vinterområdet en rimelig dækning af situationen generelt på landsbasis, men der er behov for Informationsmæssigt er der efterhånden ikke vil ændres radikalt. ne udvikling. terindsats skal planlægges, og fortsat ud vikling kræver arbejde året rundt. stemet fungerer hvert sekund i døgnet litiker udtrykker det. Sårbarheden og af især ske på overvågnings- og prognose området, medens indsatsmetoderne nok målrettet information til bolig- arbejds na kan rokke ved det. Det er nu næste vin da også sket en kraftig udvikling. Kombi ster om situationen præcis i hans områ ve acce teret, hvor der virkeli t er store Og hverken den varmeste sommer i mands tion, der kunne være undgået eller i det sultater. Der er behov for at fortsætte den det ikke umuligt at også NaCl kun vil bli Dansk Vejtidsskrift arbejder vejfolk med vintertjeneste her midt i sommervarmen! strammere, og samfundets krav til trafik sikkerhed, fremkommelighed og miljø nationen af udviklingsressourcer i Vejdi rektoratet, eksperter hos DM1 og private firmaer og dygtige medarbejdere i vej væsnerne har ført til de mange gode re Teknologisk vil udviklingen formentlig specielle glatføremidler generelt vil vinde indpas. Der vil altid være tale om udspredning af store mængder. Selvom saltforbruget vennem årene er blevet stærkt reduceret på grund af bedre materiel, er Som det fremgår af dette nummer af minde eller de svedende atleter i Barcelo mindste varslet. Samfundet bliver hurtigt det vanskeligt eller dyrt blot at definere en Organisatorisk er der især to udviklingstræk, der vil præge de kommende år. råde har en gennemsnitssituation. Det gør og over til et system med kontrakter på være accept af lavere fart i byområder. Større konkurrence på udførelsen og en se for lavere fart, ligesom der er ved at at der kan laves utroligt mange registre Men vinterområdet er karakteristisk ved, ceptable. Det kræver naturligvis forståel klarere adskillelse fra myndigheds-/be Kravet om konkurrence vil betyde, at vi kræve en øget tilsynsindsats og admini stration. dig med at det er sjældent, at et større om meget og behovene være meget forskelli jo mere kritisk og uoverskuelig situatio distriktsleder. eller decentralt. ne kompetence er placeret decentralt. Og ske ansvar for vej ene er placeret centralt ge inden for kort afstand. Det er derfor grønne vintre - kan forholdene variere Især i - kritiske situationer ikke må glemme på trods af de seneste års trale kompetence, f.eks. hos den enkelte Det gælder forøvrigt uanset om det politi nen er, jo mere afgørende er den decen som vi absolut enkelte bil kan gøre glatte veje mere ac afregning efter gældende overenskomst medføre besparelser på udførelsen, men ønsket tilstand og så lade den udførende beslutte, hvornår der gøres hvad. nødvendigt, at det er vejmyndigheden. der ter. Pålidelige overvågningssystemer i den trafikmængder eller helt overordnede ru slutningsrollen. gradvist kommer væk fra systemet med forskellige opgaver. Det vil formentlig ringer og gennemsnitsberegninger, samti beslutter hvad der skal udføres, og at den overvejelser i sommervarmen

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 8 e Vintertjeneste for primære veje - stade og udviklingsmuligheder At Knud Bjørn Prahi, Carl Bro as. RÊSE Vinterudvalget nedsatte i 1990 en arbejdsgruppe bestående af Jette Jaqu et, Vejdirektoratet, P.S. Jeppesen, Nordjyllands amt og H. Jul Jacobsen, Odense kommune, som med sekretærhjælp fra Knud Bjørn Prahi og Jens Holmboe fra Carl Bro as skulle revidere den 15 år gamle vejregel , Vintervedligeholdelse, Stade og udviklingsmuligheder. Rapporten er nu ud kommet, og kan fra 1. august rekvireres fra Vejdirektoratet, Vejregelsekre tariatet. I de seneste 15 år er der sket en stor udvikling inden for vin tertjenesteområdet. Dette har medført et Ønske om at få en samlet beskrivelse af det nu værende stade og af udvik lingsmulighederne, svarende til vejregel Befæstel ser, Vintervedligeholdelse, Stade og udviklingsmulighe der, Vejregelsekretariatet, Ju li Vinterudvalget besluttede der for at lade udarbejde en rap port over emnet, med hoved vægten lagt på det overordne de vej net, og denne rapport fo religger nu. Rapportens målgruppe er de tekniske forvaltningers politi ske og tekniske ledere, som Ønsker at danne sig et generelt indblik i vintertjenesten, samt de teknikere, der varetager planlægning og udførelse af vintertjenesten. Det er rapportens formål at gi ve et dækkende billede af, hvordan vintertjenesten hen sigtsmæssigt gennemføres på det overordnede vejnet, og antyde udviklingsmulighedeme for de kommende år. Rapporten indledes med at definere ordet vintertjeneste, som fuldt dækkende for vejlo venes udtryk vintervedlige holdelse. ejendomme. Herudover be skriver rapporten de væsent ligste forhold fra færdselslo ven, miljøloven og arbejdsmil jøloven, som er relevante ved planlægning og gennemførel se af vintertjenesten. økonomi og forbrug I rapporten opgøres nøgletal for forbrug, både af materialer, materiel og penge. Det vises, at der er stor forskel på, hvor mange saltspredere de enkelte vejbestyrelser har i forhold til vejnettet. Som gennemsnit dækker en saltspreder 0,3 km2 kørebane, svarende til ca 89 km sporlængde, men dette tal dækker over en variation fra 0,24 km2 til 0,42 km2. Denne variation dækker både over forskelle i vejnettet og over holdninger til hvor hurtigt og Økonomisk vejene skal saltes. For sneplove varierer antallet også, idet en plov skal dække mellem 21 og 36 km sporlængde, afhængig af hvor i landet den bruges. De samlede udgifter til vintertjeneste har i perioden fra 1982 til 1991 svinget mellem 0,3 og 1 mia kr pr. år. De største ud gifter i midten af årtiet, og de Hldv. Ldv. Kommunev. Samlet Km vej pr : Tus. kr/km: - gennemsnit minimum maksimum Figur]. Vintertjenesteudgfterpr. km vej iperioden 1981 til 1990 (1990 priser). Natriumkiorid Leverancer til amter og kommuner Lovgrundlag Rapporten beskriver det lov mæssige grundlag og ansvars forholdene for vintertjenesten, både for vejbestyrelserne og grundejeme herunder når vejbestyrelsen optræder som grundejer, fx ved renholdelse af vejarealer ud for offentlige 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 Vinter J Amter Kommuner Figur 2. Leverancer afnacl til amter og kommuner

4 Indkøb Andre 4 DANSK VEJTIDSSKRJFT NR Figur 4. Sa1forbrug. Kilde: Vejdirektoratet Gennemsnitlig saitforbrug pr. gang på det overordnede vejnet (gns. for alle amter) Vinter g/m 2 Gennemsnitligt antal udrykninger 81/ / / / / / / / / / Figur 3. Kilde: Amternes indberetning af antal udrykninger og saliforbrug. laveste udgifter i de seneste år. verancer af vejsalt til amter og nesteydelser mellem 24% og Fordelingen er nogenlunde kommuner er opgjort, og i fi- 50% af de samlede vintertje 2/3 til kommunerne og 1/6 til gur nr. 3, hvor det gennemsnit- nesteudgifter (ekskl. saltind h.h.v. amterne og staten, og lige forbrug af salt pr. salt- køb). Et tal der afhænger me fordelt pr. km vej, som vist i fi- spredning er beregnet. Begge get af vinterens omfang. gur nr. 1. figurer viser, at saitforbruget Rapporten angiver også en Kommunernes mindre udgift har været beskedent i de sene- mere generel fordeling af de pr. km vej i forhold til det over- ste år. vejrafhængige udgifter til; ordnede vejnet skyldes især en I hvilket omfang dette skyldes - af salt 20% anden vejstruktur. Forskellen mildere vintre eller øget mil- - Udgifter til entreprenører mellem hovedlandevejene og jøbevidsthed kan ikke umid- o.lign. 45% - 55% landevejene skyldes hoved- delbart aflæses af disse tal. - udgifter, bl.a. egne landevejenes større bredde. Som alle andre beskæftiger aktiviteter 25% - 35% Forbruget af vejsalt, både som rapporten sig også med ande totalforbrug og udstrøet len af den private indsats i vin- Vinter indeks mængde pr. spredning vises i tertjenesten. I årene Rapporten offentliggør nogle figur nr. 2, hvor de samlede le udgør de fremmede tje- resultater fra vinterudvalgets 1,2 c1 E ea 0,6 Ī 9Q,4 c l,d 0,2 Saitforbrug / vinterindeks Gennemsnit for alle amter i 0,8 0,6 0,4 0,2 indsamling af vej/vejr-oplys ninger, og det deraf beregnede vinterindeks. Vintenndekset er et udtryk for, hvor ofte man i en vinter teoretisk skulle ha ve bekæmpet glatføre, og er beregnet på grundlag af data fra glatførevarslingssystemer ne og amternes indberetning om snevejr o.a. Figur nr. 4 viser en god sam menhæng mellem vinterin deks og det samlede saltfor brug, hvorimod øvrige sam menligninger fx mellem vin terindeks og Økonomi viser stor spredning, se figur nr. 5. Det bemærkes dog i rapporten, at på grund af de sidste års for holdsvis snefattige vintre, samt problemer med bereg ningsrutinerne, er erfaringerne med hensyn til beregningernes pålidelighed begrænset. Planlægning og udvikling Forudsætningen for en god vintertjeneste er en grundig planlægning. På visse områder kan der planlægges med flere års horisont, medens planlæg ningen på andre områder nød vendigvis må ske på kort sigt i umiddelbar tilknytning til den forestående vinter. Rapporten beskriver de emner, som vej væsenet skal igennem for at kunne udarbejde egne ret ningslinier for vintertjenestens udførelse. Rapporten gennemgår den ud vikling der gennem de seneste år har været, både hvad angår materiel og varsling af kritiske vejtilstande. Her kan nævnes den udvik ling, der er sket inden for glat førebekæmpelsen med spred ning af befugtet salt, som - kombineret med en effektiv varsling af kritiske vejtilstan de - har gjort det muligt at fo retage en præventiv glatføre bekæmpelse. Varsling foretages i dag ved hjælp af edb-managementsy stemer. Disse systemer ind henter oplysninger fra glat førevarslingsst.ationer, place ret på kritiske punkter på vej nettet, samt vejrprognoser og vejr-radar billeder fra Dan marks Meteorologiske Insti tut. Ved hjælp af disse oplys ninger er det både muligt at forudsige vejtilstanden, over-

5 hver for sig dækker specielle områder. For mere uddybende information henvises til vort produktkatalog. produktudvikling har i dag givet os en vifte af produkter, der Colas har i mere end et halvt århundrede udviklet og Colacid - B, klæbeemulsion til overflader af cementbeton. Colacid - F, forseglingsemulsion. Colacid - SLK, til fremstilling af koldforarbejdet asfalt. Bindemidler der holder på miøet Colacid, klæbeemulsion. Colacid - Vinteremulsion. stærkt trafikerede veje. Coif lex, polymermodificeret emulsion til overfladebehandling af Colacid 70, emulsion til overfladebehandling. produceret bitumenemulsioner til de danske veje. Forskning og Colmex - SLK, til fremstilling at kulørt koldforarbejdet asfalt. Alle disse produkter er vandbaserede kvalitetsbindemidler, der tilgodeser både arbejdsmiljøet og det ydre miljø, samtidig med at de er økonomisk konkurrencedygtige.

6 en en en 2 1,50 1,00 0,50 1,50 1,00 0,50 Opgjort pr. amt pr. kalenderår Vejrafh. udgifter / vinterindeks skrive nogle af de udviklings- Rapporten slutter med at be Udviklingstendenser Rapporten giver eksempler på, plantningerne. re af fysisk art. græn ses, og hvorledes der kan tages særlige hensyn til vejbe metal og beskadigelse af vege hvordan sakforbruget kan be så problemer, men disse er me med salt giver anledning til tationen langs vejene. Glat samt snerydning giver dog og sten. Især glatførebekæmpelse bivirkningerne fra vintertjene problemer med korrosion af førebekæmpelse med grus Bivirkninger hold. Der er ligeledes angivet se, som forslag til dosering af NaC1 under forskellige for gennemførelse af vmtertjene rydning og glai.førebekæmpel acceptable tidsforbrug til gen nemførelse af en almindelig materiel og hvilke materialer, saltning, se figur nr. 6. I rapporten omtales hvilket førelse. der i dag er til rådighed for såvel en hensigtsmæssig sne for vintertjenestens gennem sten. Der gives vejledning om et solidt beslutningsgrundlag våge arbejdets stade og indsamle bl.a. statistiske data. Med oplysningerne skabes der Kilde: Vejdirektoratet. Figur 5. Vejrafhængige udgifter. 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR ,00 I rapporten beskrives nogle af > anvende dette protein - eller sering i fiskenes blod, for at ling af trafikantinformations systemer, der ved skilte eller de tekniske som fx at udvikle og de informative med udvik førebekæmpelse med saltop løsninger fra tankvogne hhv. på broer o.l., våge arbejdets gang, eller glat der, og forhindrer iskrystalli fra faste sprøjteinstallationer (og eksotiske) som fx at un tertjenesten. dersøge hvorvidt man ved blodet på fisk i arktiske områ bedre edb-systemer til at for tendenser, der er inden for vin Både de forskningsmæssige hjælp af genteknologi kan pro ducere et protein, som findes i - dele deraf pelse, udsige vejtilstanden og over til glatførebekæm oplysning om lokale vej- og vejrforhold. ved fjernoverføring til bilen kan give øgede muligheder for Figur 6. Tidsskema for en almindelig glatføresituation. Vej tilstand: Ikke glatfere Glatfere på ikke behandlede veje Afmontering Saltn. af øv. overordnede veje Klargøring Udkald Saitning af motorveje Beslutning ************ ************ ******** ********* Timer ,00 * *** ***

7 en væskeoverflade. 6 Men lad os alligevel prøve at ge element. og sig over havets overflade. fattet beskrivelse af produkti beder om at få en meget kort Når gæster på Dansk Salt l/s kanske kontinent, der hæver opløser vi Saltindholdet i horsten skøn hvilket er tilstrækkeligt til Ca. bliver 80 m. Delfzijl i Holland Hver boring kan udnyttes på vet på figur 1. og er inddampet, til lige før 3,0 km. salthorst, uden specielle ken heder består af calcium, mag ligt produkt: salt. ellers i inddamperanlæggene at fjerne disse urenheder, da de Mariager Fjord. At Bjarne Kau, Dansk Salt l/s,mariager. vand, Iransporterer i en rørled ning den mættede saltop DANSK VEJTIDSSKRIFT NR damper her vandet bort igen, hvorved saltet bliver tilbage. Alkymien bag Det hvide guld ovenstående meget simple procesbeskrivelse. løsning fra salthorsten i Hvor num til fabrikken i Mariager, Hvad der sker,fra saltet pumpes op af horsten,til det forlader fabrikken ved blive indviklede og mindre teressere sig lidt mere for de først, når man begynder at in taljerne, at processerne kan Så enkelt er det - bygge nogle enkeltheder ind i overskuelige. underjordisk saltlag i fersk et, naturligt forekommende, te: Meget enkelt - Langt den største del af ver Figur]. Oplæsning af salt i salthorst. dens saltforekomster findes i Råvaren i Hvornum opløsning i verdenshavene. 0 m i3i - - 1m6h/ 1520 m, tolal dybde - onsmetoden, bliver svaret of det er Sammenlignet med dette tal er rumfanget af det salt, der fin rer man endnu i stensalt. Hvornum horsten er en typisk des på land i form af saltsøer, er disse saltforekomster i vfr keligheden ocean-salt, som underjordiske saitlag og salt frister en (i geologisk tidsreg horste, ubetydeligt. Ydermere ning) kort ferie fra dets naturli Der kendes fra Nordtyskland og Danmark mange salthorste. DANSK SALT 1/5 udnytter en sådan horst beliggende 8 km vestsydvest for Hobro. lumen af hele det nordameri er 50% mere end det totale vo bikkilometer stensalt, hvilket vis nævner, er 10,5 mill. ku Den mængde, man sædvanlig ca. 300 m under jordoverfla den, og ved bunden af bonngerne i ca m s dybde bo Horstens overflade ligger her Ohet ryk / boringen til indtrædelse i ud foringen (casing en). passage fra udløbet af rørsy stemet (tubing en) i bunden af onskapacitet på tons brikkens nuværende produkti års produktion med fa nes at være 15 milliarder tons, For at styre opløsningsproces årligt. I Hvornum er indtil nu lavet syv produktionsboringer. pumpet mineralolie ned i bo ringen under tryk. sen af horsten, hovedsagelig for at beskytte loftet, er der er væskestrøm mene som angi Opløsning af horsten finder Ved normal drift af boringerne ter på ca. 40 cm. Saltiagen (som i fagsproget benævnes altså sted ved det ferske vands lær og har en diameter af ca. detegn. Den er omtrent cirku optrækning af borerørerne. for en længde af ca m ved ren af hullet efter opløsning finger fra loftet opløses der at sikre sig mod sammenstyrt ikke mere salt, end at diamete bliver nu pumpet til fabrikken Rensning af saltbrinen Saltet, som er opløst i horsten, igennem en Ca. 26 km lang stålrørledning med en diame brinen) er først vacuumbe handlet på borefeltet for at for nemlig blive afbrudt. På fabrikken strømmer råbri ske ville væskestrømmen hindre, at der dannes luftlom mer i de høje punkter af rørledningen. Hvis dette skulle Råbrinen indeholder ved siden nen ind i råbrinetanken. af salt også nogle urenheder, som samtidig med saltet er gået i opløsning. Disse uren sulfatet begynder at udkrystal lisere og give urent salt. Cir der allerede dn gang har været igennem inddamperanlægget den oprindeligt tilførte væskemængde som fødebrine til ind damperanlægget. Cirkulati onslage bliver anvendt for at dig for at udnytte dennes var me til at fremskynde reaktio cius). Magnesium-indholdet fra råbrinen bliver udfældet dårlig energioverførsel. De vil Før brinen bliver renset, bliver med natronlud, og calcium fjernes ved hjælp af soda. Na også kunne forurene det ende kulationslagen udgør Ca. 1/3 af lage, som er en renset brine, udtørring sælges det som jord brugskalk. den blandet med cirkulations spare på kemikalier og samti nødvendigt af kende lidt til ko getemperaturens afhængighed nerne i brinerensningen (Ke peraturstigning på 10 gr. Cel miske processers reaktionsha stighed fordobles som en tom melfingerregel for hver tem Danmark, og soda fås som pul ver og sendes i tankvogn fra tronlud købes som opløsning i nesium og sulfat, og formålet med brinerenseafdelingen er pes til et tørreanlæg, og efter delfiader og dermed give en vil danne kedelsten på alle ke Det bundfældede slam pum For at kunne forstå inddamp Inddampning af brinen ningsanlæggets funktion er det Fra køkkenet ved vi, at hvis al det tryk, der er til stede på på komfuret, vil vandet serolle med vand og sætter den man fylder en almindeligt kas

8 Fordampningen finder sted i transporteres til brinen via en såkaldt fordamper. Denne og afgiver herved varme, der geres fri for vand. rens dampside, kondenseres Dampen tilføres varmeveksle sprodukt, må vandet fordam stallisere og derefter centrifu meget kraftig cirkulations pumpe. er sammensat af en varmeveksler, en kogebeholder og pes væk, så saltet kan udkry de varmeveksler og lade den rie, begrænses af friskdam kan bygges efter hinanden i se kondensation. Herved opnår vi betingelsen herfor er trinvist Antallet af fordampere, der tionen for at sikre et varigt at kunne placere en række for Skitse 2 ne brine til et færdigt handel altså lede den til en påfølgen afgive sit varmeindhold ved dampere i serieforbindelse, og temperaturfald, og dermed trykfald, ned gennem installa varmeflow gennem anlægget. pens temperatur T, og den la Figur 3: Temperatur- og trykfald ifordamperen. 2,5 I ato Tryk Temp. tryk, hvilket vil sige, at der på dets temperatur over 100 C, um har man kogning under Ved en sådan kogning er van luftens lavere tryk (vacuum). højere tryk end atmosfærens. vere temperatur. Dette skyldes ne, vil vandet koge ved en la koger vand højt oppe i bjerge De fleste ved også, at hvis man 3), koge ved 100 C (ko kg/cm færiske tryk er til stede (1,03 gepunktet). såfremt det normale atmos Modsat kogning under vacu væskeoverfladen hviler et peinstallationer som forvar renset brine, d.v.s. den rensede ningsanlæg, med diverse hjæl Fødningen i en salifabrik er står af to seks-trins inddamp De vigtigste og største enkeltdele er de seks inddampere, og overtrykket er. Inddamper-installationen be tudskillere etc. saltopløsning fra rensean alt afhængig af, hvor stort mere, kondensatpumper, sal deres virkemåde og indretning er vist ifigur 2. lægget. Vil man altså omdan ved påny over i damp, der dog veksleren. Denne medbragte veksleren. Varmen føres her denne gang har et lavere tryk nævnte varmeoverførsler sker mestråling. vende på samme måde som Figur 2: Virkemåde af inddampere. fra vaxmeveksleren. Cirkulati og en lavere temperatur. Dette (dampkondensatet) føres væk onspumpen fører brinen ind i selve fordamperen og medbringer varmen fra varme damperens overflade, hvor trykket er lavere end i varme skyldes, at der ved hver af de damper kan vi naturligvis an Den kondenserede damp tab ved varmeledning og var Den dannede damp i én for frisk damp fra kedlen. Vi kan der, at varmeforbruget pr. pro til trin for til sidst at ende i cen lægget, hvilket selvsagt bety Det dannede salt ledes fra trin ler. nes i inddamperne saltkrystal Ved fordampning af vand dan Man kan populært sige, at saltopløsning ind på komfuret 1/6 i forhold til at dampe en varmevekslerrørenes vægge. varme bruges til en fordamp ning af vand fra brinen i for ste kondensator. dampen fra den sidste fordam installation med seks fordam gende trykfald i installationen. dampen bruges 6 gange i an densationstemperatur for vandstemperaturen i den sid peraturfaldene og de deraf føl duceret ton salt reduceres til vest i praksis opnåelige kon per T2. Tz begrænses af køle pere i serie. Figur 3 viser tem 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR S&tgrd I vort tilfælde har vi valgt en i en åben kasserolle. DC I I 8O I D

9 -,,...., ri, e. Sppjpö saltet og skôn miii. Det er ingen nyhed, at man skal spare pô saltet hos kommuner og amter. Med Dansk Vejsalt kan miljøet skônes og udgifferne holdes nede - uden at def gôr ud over trafiksikkerheden. Og det findes der en naturlig forklaring pô. Ensartet kvalitet. Dansk Vejsalt har i modsætning til importeret salt altid en ensartet kvalitet. Det gælder bôde renheden, kornstørrelsen og vandindholdet. Med det rigtige udstyr kan der foretages en effektiv spredning at helt ned til 5 gram Dansk Vejsalt pr. kvadratmeter. gtsattning. Dansk Vejsait er helt rent, og de fine korn sammen med 2,7% vandindhold gør det særligt velegnet til fugtsalt ning og direkte brug i lagen. Ifølge Vejdirektorafef er der oa. 450 millioner kvadrat meter veje i Danmark, sô der kan spares megetsalt hvert ôr. Ring og fô et tilbud, der taler til fornuften. DANSK SAlT

10 10 DANSK VEJTJDSSKRIFT NR trifugerne, hvor det befries for det meste af den væske, der er brugt til transport gennem ind dampningsanlægget. Dette råsalt har et fugtighedsind hold på ca. 2,5% vand og dan ner udgangspunkt for den vi dere forarbejdning og de man ge forskellige handelsproduk ter. Pakken og forsendelse Via pakkeriet og forsendelses afdelingen finder saltet sin vej til kunderne. Saltet bliver an vendt til mange forskellige formål, f.eks. til husholdnin gen, vandbiødgøring, mejeri brug, kød-, fiske- og konser vesindustrien, til konservering og garvning af huder, tekstilfarvning, foderstoffer, kunst gødning, som vejsalt, til olieboringer og minedrift, og til den kemiske industri. Afhængig af forbrugsformål bliver saltet leveret, som det kommer ud afcentrifugen med 2,5%, eller det tørres helt i et tørreanlæg. Af en totalproduktion på tons/år tørres Ca tons. Det utørrede salt går til den store hal ved fjor den, hvorfra det bliver afsendt løst pr. lastbil eller pr. skib. Det tørrede salt bliver sigtet og delt i en grov og fin fraktion og går til 3 forrådssiloer, hver på tons, - én til det grove og to til det fine salt. Herfra går det meste igennem pakkerieaf delingen, hvor det bliver cm balleret på forskellig måde, f.eks. 125 g s plast borddåser, i kg papirposer, 1, 2 og 5 kg s plastposer, 25 og 50 kg s pa p- og plastsække og big-bags å hver kg. Tørret salt le veres også løst pr. tankbil, der kan aflevere Ca. 25 tons til kundens siloanlæg. Kedelanlægget Den damp, der leveres til ind dampningen af salt, produce rer vi selv på eget kedelanlæg. Fra virksomhedens start i 1966 og indtil 1982 var brændstof fet olie, men på grund af olie prisens himmelfiugt igennem 70 erne og begyndelsen af 80 eme overgik vi fra decem ber 1982 til fyring med kul. Vi tog da et nyt kulfyringsanlæg i drift - bygget af Aalborg Værft A/S - hvis hoveddata er føl gende: Dampmængde 45 tons/time. Damptryk 67 bar og damptemperatur 370 C. Damptrykket og temperaturen er imidlertid alt for høj, til at dampen kan anvendes direkte til opvarmningsformål i ind damperanlæggene, hvorfor dampen først passerer en mod tryksturbine, hvor damptryk ket reduceres til 7 bar. På tur binens generator produceres herved elektricitet således, at virksomheden er selvforsyn ende med elektricitet. Udover de her omtalte afdelin ger findes på fabrikken et la boratorium til råvare- og fær digvarekontrol, en administra tionsafdeling, en salgsafdeling og en vedligeholdelsesafde ling, der foretager den løbende vedligeholdelse af fabrilcsan læggene. Alt ialt beskæftiger virksom heden ca. 150 medarbejdere, og virksomheden kører i pro duktionsafdelingerne i syv døgnsdrift, hvilket sikrer en samlet driftstid for produkti onsanlæggene på ca ti mer om året ved fuld kapaci tetsudnyttelse. Figur 4: Princippet i det kulfyrede kedelanlæg.

11 DÆNSK VEJTIDSSKR1VF NR Kollektivt styret individuel trafik Af civilingeniør Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, trafikforskningsafde ungen på Vejdatalaboratoriet. Et fremtids om et EDB styret trafiksystem til at minime re miljøbelastningen. Samtidig fremkommelighed og komfort for trafikanter. mange scenario fremmes designet Baggrund Formål og idegrundlag. Jeg er medlem af miljøud valget i Nordisk Vejteknisk Forbund. Der arbejder vi for tiden med at opstille nogle visionære løsninger. De præ senteres på forbundets kon gres i Finland i juni Forslagene tager udgangs punkt i, at det er meget vig tigt at reducere miljøproble merne. Denne artikel er et udtryk for mine tankeekspe rimenter. Artiklen udtrykker ikke nødvendigvis Vejdirek toratets syn på fremtidige trafiksystemer. Formålet med dette scenario er at reducere transportsek torens miljøbelastninger, uden at der foretages væs entlige begrænsninger i udbudet af transportmulighe der. Baggrunden for at opstille dette scenario er følgende er kendelse. Det er ikke nok at reducere udslippene af luft forurening og støj fra de en kelte køretøjer, hvis mii jømålene i regeringens trans porthandlingsplan for miljø og udvikling fra 1990 skal opfyldes! Dagens udnyttelse I dag er der kun ca 1,5 per son i hver personbil. Belæg ningsgraden i den kollektive trafik er ikke altid god og mange vare- og lastbiler kører hel- eller halvtomme. Dette medfører et stort for brug af uproduktive køre tøjskilometer. Hovedideen i scenariet er at tilbyde det samme transportarbejde i per sonkilometer og ton-godskilo meter som idag. Samtidig med at antallet af kørte køretøjski lometer reduceres. Derved mindskes miljøbelastningen ligeledes. Dette opnås ved at opbygge 2 EDB baserede systemer, som styrer henholdsvis person og godstransporter. Hovedideen er, at brugerne bestiller hver enkelt transport (af personer eller gods). EDB systememe planlægger og styrer derefter de enkelte transporter fra starttil slutpunkt. De sørger for at tilbyde de servicefaciliteter, der er nødvendige eller ønskes undervejs. Systemet kan fungere med den i dag kendte lokalisering af byfunktioner (bolig, arbejdsplad ser, service og fritidsfacilite ter). Systemet anvender de kendte transportmidler: Pri vatbil, taxi, lightrail, spor vogn, hus, trolleybus, tog, ski be samt vare- og lastbiler mv. Politiske mål Systemet opfylder nogle andre politiske mål: - Det sikrer socialpolitisk en mere ligelig adgang til per sontrafik med højt serviceniveau til alle socialgrupper i samfundet. - Det sikrer at gods når frem på det planlagte tidspunkt. Derved muliggøres anven delse af just in time prin cippet i erhvervslivet. - Det reducerer miljøhelast ningen fra trafikken væsent ligt. økonomi og politisk styring Systemets idegrundlag er det frie valg. Det bygger på den betragtning, at mennesker tid vælger den billigste løsning, som samtidig opfyl der deres krav til service, ha stighed og komfort. Over systemet ligger en poli tisk styring. Den foretages af det nationale parlament even tuelt med regional eller lokal tilpasning. Det foregår pri mært som en økonomisk sty ring, ved prissætning af de for skellige transportformer. Lige ledes foregår det ved opbyg ning og drift af infrastruktur (veje, baner. godsterminaler, EDB styresystemer mv). Prissætningen bestemmes af de miljømæssige, socialpoliti ske og erhvervspolitiske mål, der ønskes opfyldt. Et socialpolitisk mål kunne være redu cerede priser til uddannelsessøgende, pensionister og ar bejdsløse. CO2, al Miljøafgifter For at opnå miljøpolitiske mål om at reducere trafikkens for ureningsbelastning, kan trans port prissættes således, at der foretages en betaling af de for ureningsmæssige konsekven ser. Den kan foretages som en afgift pr kilo udsendt luftfor urening (NOx, CO, HC og partikler) i relation til ska devirkningen. I scenariet tages der udgangs punkt i at hæve transportpri serne en del. Målet er, at alle trafikkens miljø- og ulykke somkostninger inkluderes i transportprisen. Prissætningen kan også bruges til at forryk ke valget mellem individuel le og kollektive transportfor mer. Når rejsepriserne stiger, vil en del mennesker formo dentlig ændre deres rejsemønster. Der vil være en ten dens til at vælge kortere rej ser og reducere antallet af rejser. Brugerbetaling Som noget vigtigt, opbygges et betalingssystem, således at den enkelte transportbruger løbende betaler for sit trans portforbrug ved hjælp af elektroniske magnetkort. Det kendes fra betalingssystemer til telefonautomater. Kortene købes på et vilkårligt beløb, fx 800kr. Beløbet nedskrives elektronisk ved hver trans port. For at undgå et over vågningssamfund, opbygges betalingssystemet således, at det ikke centralt registreres, hvilke rejser de enkelte per soner har foretaget. Alle priser for overskuelig hedens skyld omregnet til 1991 niveau, selvom scenari et beskriver en fremtidig tuation. si

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen i Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk

Læs mere

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR. 3 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening.

Læs mere

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet -

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - - -, -- Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - Dansk se side 272. November 1989 Vejtidsskrift 11/89 årgang 66 Dem der tror det er bladud givere og messearrangører. at klippe hinanden! Danskerne kan ikke

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen t ê 4 status årgang INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt 3 Veje 2020 Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen 8 En amtsvejingenior takker at 14 Vejdirektoratet og amtsvejvæsnerne

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg I... = I.- i ARTIKLER August 2001 Månedens synspunkt: 3 Nye perspektiver i vej- og transportplanlægning AfTrafik- & transportchefknud Erik Andersen, Vejdirektoratet Kolofon: ISSN 0011-6548 Nummer 8/2001

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

FREMTIDEN - og fortiden

FREMTIDEN - og fortiden -. 0 0 F z- I,, 0 (I) c Cl) w 0 - årgang - kunne - både allerede under 2 DANSK VFJTIDSSKRIFT NR.4 1993 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 4/93-70 Udgivet at Dansk vejliaatritt ApS. reg. nr.10279.

Læs mere

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt - hvad - Præsentation,forlob - Det ARTIKLER Marts 2003 rorside: Skanderborgmotorvejen i retning mod syd roro. Hans Faarup Februar 2003 Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup,

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejbelysning. nogle udråbt som verdens bedste.

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejbelysning. nogle udråbt som verdens bedste. I:, CD (I) CD 0 CD - 0 c7 ø 0 0. z. I ) 0 c Cl) 0 CD CD Cl) 5. (0 igang Fax. - af en for svarene et hvad også DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12 1993 Dansk Vejfidsskrift )SSN 0011.6548 Nummer 12/93-70 Udgivet

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN.

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. ansk A fejtidsskrift / MAJ 1982 / DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. Alle problemerne med at»hakke< fliser til, er nu forbi. UK 10 er et Ulefos kvalitetsprodukt, der passer til 9 forskellige

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste - 1/92 i Januar 1992 Vin tertjeneste - Norge. årgang 69 NVFs Fax. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3 Focus: DanskVejtidsskrifl MINISTERIELLE AFGØRELSER: længere sigt. Stabilitetsprøvning af Jysmaster Af Lars Haslund, DAN-INTRA El-Teknik AIS 4 Når teknologi

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

Vejd irektoratet justerer kursen

Vejd irektoratet justerer kursen = I s I S I S.. I både et til NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejdirektoratet justerer kursen Af sejdirektør Henning Christiansen 2 FOCUS ARTIKLER: GPS styret entreprenørarbejder ved øresundsbyggeriet Af landinspektør

Læs mere

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -.

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -. .L - skrevet af teknikere til teknikere -. Maj -.. - -. _. -: iisiiyeltlasskrnl I..I I f 52 J Veje &Trafik - Finn Frank ARTIKLER Maj 2 Månedens synspunkt: 3 Er tiden inde til at tage det næste skridt ind

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen -o - I z- I 1 0 c(i, Qo 0 årgang ny ret på at som DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0611-6548 Nummer 3,96-73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere