Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse"

Transkript

1 Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse Af Uffe Midtgård og Otto Melchior Poulsen, Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har sammen med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (AMK) på Bispebjerg Hospital og Direktoratet for Arbejdstilsynet gennemført et 5-årigt forskningsprogram om eksponeringer og helbredsforhold ved indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald. Forskningsprogrammet blev finansieret af Arbejdsministeriet og Miljøstyrelsen med sammenlagt 25 mill. kroner og er den største brancherettede arbejdsmiljøundersøgelse, der er udført ved de to institutioner. Baggrund Forskningsprogrammet blev startet i 1993 i forbindelse med regeringens handlingsplan for affald og genanvendelse. Denne handlingsplan lagde op til, at kommunerne skulle indsamle og genanvende en stadig større del af det almindelige husholdningsaffald, og målsætningen var en genanvendelsesprocent på 50 inden år På basis af disse visioner forventede man, at der ville ske en større omlægning af indsamlingssystemerne, og at der ville blive væsentligt flere beskæftigede inden for branchen, f.eks. på sorterings-, komposterings- og biogasanlæg. Arbejdstilsynet var med rette bekymret for om denne udvikling, som sigtede på at opnå miljøforbedringer og ressourcebesparelser, ville ske på bekostning af arbejdstagernes helbred. Man henviste bl.a. til erfaringerne fra et sorteringsanlæg, som blev opført i slutningen af 80'erne i Skive. Inden for 3 måneder efter åbningen af dette anlæg blev mere end halvdelen af de 15 ansatte syge og havde symptomer, som omfattede luftvejsirritation, hovedpine og mandagsfeber. De endelige diagnoser var 8 tilfælde af astma, 1 tilfælde med bronkitis og 1 tilfælde med allergisk alveolitis. Alle tilfælde blev tilskrevet massiv udsættelse for organisk støv og mikroorganismer i forbindelse med sorteringen, og symptomerne forsvandt, da ventilationsforholdene blev forbedret. Med henvisning til dette eksempel iværksatte Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen dels et administrativt program, hvis overordnede målsætning var at sikre den nødvendige vejledning og regulering på området, og dels et understøttende forskningsprogram, som skulle kortlægge branchen med hensyn til arbejdsmiljø- og helbredsforhold. Forskningsprogrammets indsatsområder I modsætning til tidligere er de fleste arbejdsmiljøproblemer i dag komplekse og skyldes ofte en kombination af flere faktorer. Dette gælder til en vis grad også inden for affald og genanvendelse, selvom der er helt klare branche-specifikke problemer. Forskningsprogrammet blev derfor tilrettelagt og bemandet således, at der var mulighed for at belyse nogle af problemfelterne ud fra en tværvidenskabelig indsats. Interesseområderne har dels været udvalgt sammen med Direktoratet for Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen, dels efter tilkendegivelser fra brancherepræsentanter, som har været tilknyttet programmet gennem en følgegruppe. Samtidigt har det været AMI's og AMK's ønske både at udføre løsningsorienterede undersøgelser og forskningsaktiviteter af international interesse. Ledelsesmæssigt, styringsmæssigt og formidlingsmæssigt har det derfor været en stor udfordring at skulle gennemføre forskningsprogrammet under hensyntagen til de forskellige krav og forventninger. Rygraden i undersøgelserne har været to store landsdækkende spørgeskemaundersøgelser, hvor skraldemænd og 759 ansatte på af- 8

2 faldsbehandlingsanlæg har givet oplysninger om deres arbejds- og helbredsforhold. Kliniske undersøgelser med fokus på lungefunktion er blevet udført på udvalgte grupper af skraldemænd og ansatte på sorteringsanlæg, sammenlignet med ansatte på centrale postsorteringscentre. Ud over disse undersøgelser er der gennemført et stort måleprogram for at klarlægge hvad forskellige grupper er udsat for af støv, mikroorganismer og gasser. For skraldemændenes vedkommende er der også lavet arbejdsfysiologiske undersøgelser af den mekaniske og fysiologiske belastning ved håndtering af forskelligt renovationsudstyr. Resultaterne er publiceret i mere end 20 arbejdsrapporter i programmets rapportserie "Sikkerhed og sundhed ved affald og genanvendelse" og i en stribe artikler i internationale tidsskrifter, jfr. publikationslisten i slutningen af artiklen. En oversigtsrapport over de væsentligste resultater og konklusioner er under udarbejdelse og forventes at udkomme sidst på året. Highlights af resultater For en samlet oversigt over resultaterne henvises der til føromtalte afslutningsrapport. Her skal der kun præsenteres enkelte highlights omhandlende effekter, som primært knytter sig til udsættelse for støv, mikroorganismer og gasser. Indledningsvis skal det fremhæves, at skraldemænd er udsat for mikroorganismer i et omfang, som ligger flere hundrede gange over den naturligt forekommende baggrundskoncentration. Dertil kommer udsættelse for gasser fra den mikrobielle omsætning af affaldet. Analyser af luftprøver taget i skraldespande og renovationsvogne viste, at der ofte forekom mere end 100 forskellige kemiske forbindelser, hvoraf flere er kendt for at give kvalme eller have en irriterende effekt på slimhinderne. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at skraldemænd har en overhyppighed af mave-tarmproblemer (kvalme og diarré) og luftvejsproblemer (kronisk bronkitis) i forhold til kommunalarbejdere. Mave-tarmproblemerne var helt klart knyttet til indsamling af blandet husholdningsaffald og kildesorteret affald (organisk "grønt" affald + restaffald), idet skraldemænd, som hovedsageligt var beskæftiget med indsamling af papir og glas ikke rapporterede om kvalme og diarré. Tilsvarende sammenhæng mellem håndteret affaldstype og kronisk bronkitis kunne ikke godtgøres. Ved anvendelse af en job-eksponeringsmatrice blev resultaterne af målinger af udsættelse for mikroorganismer koblet til data fra spørgeskemaundersøgelsen. Disse undersøgelser viste, at der var en sammenhæng mellem udsættelse for mikroorganismer og skraldemændenes rapportering af mave-tarmproblemer og kronisk bronkitis. For nogle af de mikrobielle parametre forholdt det sig desuden således, at det var de højest eksponerede, som rapporterede flest problemer (figur 1). Dette dosis-responsforhold understøtter, at mikrobielle faktorer kan være betydningsfulde for udløsning af de pågældende problemer. ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome), som er karakteriseret ved influenza-lignende symptomer efter udsættelse for høje koncentrationer af organisk støv, kunne ikke dokumenteres som værende noget problem i forbindelse med affaldsindsamling. Dette stemmer overens med at eksponeringsniveauet - selvom det er forhøjet - ikke er tilstrækkeligt til at udløse disse symptomer. Ud over helbredseffekter knyttet til udsættelse for støv og mikroorganismer har andre undersøgelser og opgørelser fra programmet i øvrigt dokumenteret, at skraldemandsarbejdet er fysisk tungt og forbundet med mange arbejdsulykker. Derudover fremgik det, at mange skraldemænd synes at forlade jobbet i utide og finder bedre arbejde, fordi de frygter for deres helbred. På genanvendelsesanlæggene blev indsatsen især koncentreret om forholdene på papirog flaskesorteringsanlæg, og postsorteringscentre indgik som reference i undersøgelsen. 10

3 Kronisk bronkitis vs. eksponering Diarré vs. eksponering 8 6 PPR kontrol lav høj svampe mikroorganismer, total PPR kontrol lav medium høj svampe mikroorganismer, total Eksponeringsgruppe Eksponeringsgruppe Figur 1. Sammenhæng mellem udsættelse for mikroorganismer og rapportering af kronisk bronkitis og diarré hos skraldemænd. PPR-værdien (Prævalens Proportions Ratio) udtrykker forekomsten af symptomet i den pågældende eksponeringsgruppe i forhold til forekomsten i kontrolgruppen. Baseret på data fra (1) og (2). I samarbejde med brancherepræsentanter blev der udvalgt 9 papirsorteringsanlæg og 6 flaskesorteringsanlæg, hvor udsættelsen for mikroorganismer blev målt ved centrale arbejdsprocesser. I alt ca. 250 ansatte (200 på sorteringsanlæg og 50 på postcentre) deltog i de tilknyttede kliniske undersøgelser. Undersøgelsen viste her, at udsættelsen for skimmelsvampe var overraskende høj på flaskesorteringsanlæg, idet koncentrationen generelt var på niveau med eller højere end det, skraldemænd udsættes for ved indsamling af blandet husholdningsaffald. Sammenfaldende hermed var der en forholdsvis stor forekomst af klager over luftvejsproblemer blandt de ansatte på flaskesorteringsanlæg - specielt hos kvinderne (figur 2). Luftvejsproblemerne fremgik primært efter spørgsmål vedrørende åndenød under fysisk udfoldelse, men spirometriundersøgelserne tydede også på nedsat lungefunktion. Eksponering Forekomst af åndenød Skimmelsvampe, cfu/m Post Papir Flasker Procent med dyspnø Mænd Kvinder Post Papir Flasker Sorteringsanlæg Sorteringsanlæg Figur 2. Det generelle eksponeringsniveau for skimmelsvampe og forekomsten af symptomet "åndenød ved lettere fysisk aktivitet" blandt ansatte på papir- og flaskesorteringsanlæg sammenlignet med ansatte på postsorteringscentre. Baseret på data fra (3) og (4). 11

4 Selvom udsættelse for skimmelsvampe er stærkt mistænkt i denne sammenhæng, er den præcise årsag til symptomerne, og hvorvidt der er risiko for forandringer af lungerne på længere sigt, ikke klarlagt endnu. Det skal bemærkes, at AMI og AMK med støtte fra Arbejdstilsynet i øjeblikket gennemfører en opfølgningsundersøgelse om dette problem. Spørgeskemaundersøgelsen blandt ansatte på sorteringsanlæg dokumenterede i øvrigt, at der lige som hos skraldemænd er forholdsvis mange arbejdsulykker. Dertil kommer, at kvindernes arbejdsvilkår på sorteringsanlæggene adskiller sig væsentligt fra mændenes. Kvinderne arbejder nemlig primært ved sorteringsbåndene, mens mændene i højere grad er beskæftiget i modtagelsen og med håndtering af slutproduktet. Kvinderne giver i den sammenhæng oftere udtryk for at udføre énsidigt gentaget arbejde (EGA) og har dårligere psykisk arbejdsmiljø end mændene. Eksempelvis rapporterede 74% af kvinderne, sammenlignet med kun 43% af mændene, at de udførte EGA i 3/4 af arbejdstiden. Som følge af arbejdet ved sorteringsbåndene angav kun 25% af kvinderne, sammenlignet med 56% af mændene, at de selv kan bestemme, hvornår de vil holde pause. Kvinderne på sorteringsanlæggene havde desuden større tilbøjelighed til at rapportere helbredsproblemer i form af bevægeapparatsbesvær, hovedpine og kvalme. Konklusion Forskningsprogrammet har dokumenteret, at branchen har en række arbejdsmiljøproblemer. Flere af disse var selvfølgelig ikke branchen ubekendt, men nu er der sat tal på omfanget. For skraldemænd handler det om et fysisk tungt arbejde, som ofte foregår i et højt tempo med mange arbejdsulykker og med udsættelse for støv, mikroorganismer og gasser, som kan give mave-tarmproblemer og luftvejsproblemer. Derudover er der indikation for, at mange skraldemænd forlader jobbet af frygt for deres helbred. På genanvendelsesanlæggene er der ligeledes en stor forekomst af ulykker og for nogle gruppers vedkommende en overhyppighed af mave-tarmproblemer og luftvejsproblemer. Kvinderne på sorteringsanlæg har væsentligt flere helbredsproblemer og giver udtryk for dårligere psykisk arbejdsmiljø end deres mandlige kolleger, hvilket kan hænge sammen med forskelle i arbejdsbetingelser. En stor del af disse arbejdsmiljøproblemer kan givetvis reduceres ved de rette tiltag, som bl.a. valg af tidssvarende renovationsmateriel og reorganisering af arbejdet ved affaldsindsamling og forbedring af ventilationsforhold på sorteringsanlæggene. Publikationer fra programmet Videnskabelige artikler og udvalgte abstracts: 1. Hansen J, Ivens UI, Breum NO, Nielsen M, Würtz H, Skov T, Poulsen OM, Ebbehøj N. Respiratory symptoms among Danish waste collectors. Ann Agric Environ Med 1997;4: Ivens UI, Ebbehøj N, Poulsen OM, Skov T. Relationship between season, equipment, and job function and gastrointestinal problems among waste collectors. Occup Environ Med 1997;54: Würtz H, et al. Fungi and endotoxin exposure in paper and bottle sorting plants. Proceedings 3rd Int. Conference Bioaerosols, Fungi, and Mycotoxins. Saratoga Springs, September 1998; Ebbehøj N, et al. Waste handling is strongly associated with dyspnoea. 3rd Int. Conference on Bioaerosols, Fungi and Mycotoxins. Saratoga Springs, New York; Nielsen BH, Würtz H, Holst E. Endotoxin and Microorganisms in Percolate Derived From Compostable Household Waste. Am J Ind Med 1994;25: Wilkins K. Volatile organic compounds from household waste. Chemosphere 1994;29,1: Poulsen OM, Breum NO, Ebbehøj N, Hansen ÅM, Ivens UI, Van Lelieveld D, Malmros P, Mathiassen L, Nielsen BH, Nielsen EM, and others. Collection of domestic waste. Review of occupational health problems and their possible causes. Sci Total Environ 1995;170:

5 8. Poulsen OM, Breum NO, Ebbehøj N, Hansen ÅM, Ivens UI, Van Lelieveld D, Malmros P, Mathiassen L, Nielsen BH, Nielsen EM, and others. Sorting and recycling of domestic waste. Review of occupational health problems and their possible causes. Sci Total Environ 1995;168: Wilkins CK, Larsen K. Identification of (micro) biological volatiles from household waste and building materials with thermal desorptioncapillary gas chromatography-mass spectroscopy. J High Resol Chromatogr 1995;18: Nielsen EM, Nielsen BH, Breum NO. Occupational bioaerosol exposure during collection of household waste. Ann Agric Environ Med 1995; 2: Breum NO, Nielsen BH, Nielsen EM, Poulsen OM. Bio-aerosol exposure during collection of mixed domestic waste -an intervention study on compactor truck design. Waste Manage Res 1996; 14: van Ooijen M, Ivens UI, Johansen C, Skov T. Comparison of a self-administered questionnaire and a telephone interview of 146 Danish waste collectors. Am J Ind Med 1997;31: Breum NO, Nielsen EM, Nielsen BH. Bioaerosol exposure in collecting garden waste, recyclable materials and waste for incineration. Ann Agric Environ Med 1996;3: Nielsen EM, Breum NO, Nielsen BH, Würtz H, Poulsen OM, Midtgård U. Bioaerosol exposure in waste collection: A comparative study on the significance of collection equipment, type of waste, and seasonal variation. Ann Occup Hyg 1997; 41: Coenen GJ, Dahl S, Ebbehøj N, Ivens UI, Stenbæk EI, Würtz H. Immunoglobulins and peak expiratory flow measurements in waste collectors in relation to bioaerosol exposure. Ann Agric Environ Med 1997;4: Wilkins CK. Volatile metabolites from actinomycetes. Chemosphere 1996;32: Kildesø J, Nielsen BH. Exposure assessment of airborne microorganisms by fluorescense microscopy and image processing. Ann Occup Hyg 1997;41: Breum NO, Nielsen BH, Nielsen EM, Midtgård U, Poulsen OM. Dustiness of compostable waste: A methodological approach to quantify the potential of waste to generate airborne microorganisms and endotoxin. Waste Manage Res 1997;15: Wilkins K, Larsen K. Organic compounds from garden waste. Chemosphere 1996;32: Schibye B, Christensen H. The work load during waste collection and meat cutting among workers in different age groups. Arbete och Hälsa 1997; 29(II): Breum NO, Nielsen M, Würtz H, Ivens UI, Hansen J, Schibye B, Nielsen BH, Poulsen OM. A job exposure matrix related to bioaerosol exposure during collection of household waste. Ann Agric Environ Med 1997;4: Ivens UI, Hansen J, Breum NO, Ebbehøj N, Nielsen M, Poulsen OM, Würtz H, Skov T. Diarrhoea among waste collectors associated with bioaerosol exposure. Ann Agric Environ Med 1997;4: Ivens UI, Ebbehøj N, Poulsen OM, Skov T. Gastrointestinal symptoms among waste recycling workers. Ann Agric Environ Med 1997;4: Würtz H, Breum NO. Exposure to microorganisms during manual sorting of recyclable paper of different quality. Ann Agric Environ Med 1997;4: Nielsen M, Würtz H, Nielsen BH, Breum NO, Poulsen OM. Relationship between different bioaerosol parameters sampled from the breathing zone of waste collectors - Identification of the most important parameters. Ann Agric Environ Med 1997;4: Nielsen BH, Würtz H, Breum NO, Poulsen OM. Microorganisms and endotoxin in experimentally generated bioaerosols from composting household waste. Ann Agric Environ Med 1997;4: Wilkins CK. Gaseous organic emissions from various types of household waste. Ann Agric Environ Med 1997;4: Hansen LA, Poulsen OM, Nexø BA. Inflammatory potential of organic dust measured by IL-8 secretion from human epithelium cell line A549 in vitro. Ann Agric Environ Med 1997;4:

6 29. Midtgård U, Poulsen OM. Occupational safety and health in waste collection and recycling: The CORE research program. Ann Agric Environ Med 1997;4: Schöller C, Molin S, Wilkins K. Volatile metabolites form some Gram-negative bacteria. Chemosphere 1997;35(7): Ivens UI, Lassen JH, Kaltoft BS, Skov T. Injuries among domestic waste collectors. Am J Ind Med 1998;33: Nielsen BH, Nielsen EM, Breum NO. Seasonal variation in bio-aerosol exposure during collection of bio-waste and measurements of leaked percolate (submitted). Am Ind Hyg Assoc J 1998; 33. Nielsen BH, Würtz H, Holst E, Breum NO. Microorganisms and endotoxin in stored biowaste, percolate and aerosols. Waste Manage Res 1998; 16: Breum NO, Würtz H, Ebbehøj N, Midtgård U. Dustiness and bioaerosol exposure in sorting recyclable paper (submitted). Waste Manage Res 1998; 35. Breum NO, Nielsen BH, Nielsen EM, Poulsen OM. Occupational bioaerosol exposure in collecting household waste. In: Hansen JA, editor. Management of urban biodegradable wastes. London: James & James (Science Publishers) Ltd Würtz H, Nielsen M, Nielsen BH, Breum NO, Midtgård U, Poulsen OM. Exposure to microorganisms during waste collection. A comparative study of a new versus a conventional collection system [Abstract]. In: Air Quality Control 1997; Schöller C, Wilkins K. Characterization of Streptomyces using VOC analysis by thermal HRGC/MS. 18th Int. Symposium on Capillary Chromatography. Riva del Gardia; p. Rapporter i serien "Sikkerhed og sundhed ved affald og genanvendelse" 1. Eksponering for luftforurening ved indsamling af grønt affald med Bates Combi og Konfiskatsystemet. 2. Eksponering for luftforurening ved indsamling af blandet husholdningsaffald ved anvendelse af komprimatorvogn med henholdsvis uden udsugning. 3. Flygtige organiske stoffer fra husholdningsaffald. 4. Eksponeringsvurdering samt helbredsstatus for skraldemænd beskæftiget med indsamling af haveaffald og storskrald i Esbjerg. 5. Spørgeskemaundersøgelse blandt skraldemænd. Baseline-undersøgelsen. 6. Skraldemænds eksponering for luftforurening ved indsamling af haveaffald i spande. 7. Eksponeringsvurdering samt helbredsstatus for skraldemænd beskæftiget med indsamling af komposterbart husholdningsaffald i Nordsjælland. 8. Betydning af affaldets alder og opbevaringbetingelser for eksponering for luftforurening. 9. Indsamling af husholdningsaffald i Danmark: Branchebeskrivelse. 10. Bioaerosoler og flygtige organiske stoffer fra haveaffald. 11. Spørgeskemaundersøgelse af sammenligningsgruppens arbejds- og helbredsforhold. 12. Mekanisk belastning af kroppen ved træk og skub af containere og løft af spande og sække. 13. Statusrapport om biologisk arbejdsmiljø på komposteringsanlæg. 14. Spørgeskemaundersøgelsen blandt ansatte på genanvendelses- og forbrændingsanlæg - "baselineundersøgelsen". 15. Eksponering for støv og mikroorganismer på papir- og postsorteringsanlæg. 16. Mikroorganismer i bioaffald. Arbejdsmiljømæssige aspekter ved håndtering af "grønt" husholdningsaffald og kompost. Ph.D. afhandling. 17. Underlagets betydning for den mekaniske belastning af kroppen ved skub og træk af 2 hjuls containere. 13

7 18. Epidemiologisk undersøgelse af helbredseffekter ved indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald. Ph.D. afhandling. 19. Støvafgivelse fra husholdningsaffald og returpapir. 20. Eksponering for støv og mikroorganismer på flaskesorteringsanlæg. 21. Eksponering for støv og mikroorganismer på forbrændingsanlæg 22. Arbejdsfysiologiske kapacitetsmålinger på skraldemænd i relation til alder/anciennitet (i trykken) Rapporterne kan rekvireres ved henvendelse til: At-salg, Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Telefon Fax

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Image H 9.4 cm x W 27.53 cm Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz Farlige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstit OM INDHOLDET AF DENNE PJECE INDHOLD De senere års udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat Arbejdsmiljø i affaldsbranchen Notat Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Arbejdsmiljø i affalds- og genvindingssektoren...5 1.1 Affaldsproducenterne: virksomheder, institutioner og boliger...5 1.1.1 Fremstillingsvirksomheder...6

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 V I L H E L M B O R G H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Vilhelm

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Palle Nissen, R98 og Ole Busck, AAU

Palle Nissen, R98 og Ole Busck, AAU Skraldemænds arbejdsmiljø gennem 25 år Palle Nissen, R98 og Ole Busck, AAU I starten af 90 erne var alle, regering, kommuner mv. optaget af at gøre noget ved affaldsproblemerne. Det var skraldemændene

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kapitel 11. Arbejdsmiljø

Kapitel 11. Arbejdsmiljø Kapitel 11 Arbejdsmiljø 11. Arbejdsmiljø Arbejdspladsen er de senere år blevet et centralt forum for forebyggelse og sundhedsfremme, og der er kommet større fokus på arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 17.9.2014 Befolkningsundersøgelser: Hvordan kan et bedre indeklima reducere risikoen for luftvejs-

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere