Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse"

Transkript

1 Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse Af Uffe Midtgård og Otto Melchior Poulsen, Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har sammen med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (AMK) på Bispebjerg Hospital og Direktoratet for Arbejdstilsynet gennemført et 5-årigt forskningsprogram om eksponeringer og helbredsforhold ved indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald. Forskningsprogrammet blev finansieret af Arbejdsministeriet og Miljøstyrelsen med sammenlagt 25 mill. kroner og er den største brancherettede arbejdsmiljøundersøgelse, der er udført ved de to institutioner. Baggrund Forskningsprogrammet blev startet i 1993 i forbindelse med regeringens handlingsplan for affald og genanvendelse. Denne handlingsplan lagde op til, at kommunerne skulle indsamle og genanvende en stadig større del af det almindelige husholdningsaffald, og målsætningen var en genanvendelsesprocent på 50 inden år På basis af disse visioner forventede man, at der ville ske en større omlægning af indsamlingssystemerne, og at der ville blive væsentligt flere beskæftigede inden for branchen, f.eks. på sorterings-, komposterings- og biogasanlæg. Arbejdstilsynet var med rette bekymret for om denne udvikling, som sigtede på at opnå miljøforbedringer og ressourcebesparelser, ville ske på bekostning af arbejdstagernes helbred. Man henviste bl.a. til erfaringerne fra et sorteringsanlæg, som blev opført i slutningen af 80'erne i Skive. Inden for 3 måneder efter åbningen af dette anlæg blev mere end halvdelen af de 15 ansatte syge og havde symptomer, som omfattede luftvejsirritation, hovedpine og mandagsfeber. De endelige diagnoser var 8 tilfælde af astma, 1 tilfælde med bronkitis og 1 tilfælde med allergisk alveolitis. Alle tilfælde blev tilskrevet massiv udsættelse for organisk støv og mikroorganismer i forbindelse med sorteringen, og symptomerne forsvandt, da ventilationsforholdene blev forbedret. Med henvisning til dette eksempel iværksatte Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen dels et administrativt program, hvis overordnede målsætning var at sikre den nødvendige vejledning og regulering på området, og dels et understøttende forskningsprogram, som skulle kortlægge branchen med hensyn til arbejdsmiljø- og helbredsforhold. Forskningsprogrammets indsatsområder I modsætning til tidligere er de fleste arbejdsmiljøproblemer i dag komplekse og skyldes ofte en kombination af flere faktorer. Dette gælder til en vis grad også inden for affald og genanvendelse, selvom der er helt klare branche-specifikke problemer. Forskningsprogrammet blev derfor tilrettelagt og bemandet således, at der var mulighed for at belyse nogle af problemfelterne ud fra en tværvidenskabelig indsats. Interesseområderne har dels været udvalgt sammen med Direktoratet for Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen, dels efter tilkendegivelser fra brancherepræsentanter, som har været tilknyttet programmet gennem en følgegruppe. Samtidigt har det været AMI's og AMK's ønske både at udføre løsningsorienterede undersøgelser og forskningsaktiviteter af international interesse. Ledelsesmæssigt, styringsmæssigt og formidlingsmæssigt har det derfor været en stor udfordring at skulle gennemføre forskningsprogrammet under hensyntagen til de forskellige krav og forventninger. Rygraden i undersøgelserne har været to store landsdækkende spørgeskemaundersøgelser, hvor skraldemænd og 759 ansatte på af- 8

2 faldsbehandlingsanlæg har givet oplysninger om deres arbejds- og helbredsforhold. Kliniske undersøgelser med fokus på lungefunktion er blevet udført på udvalgte grupper af skraldemænd og ansatte på sorteringsanlæg, sammenlignet med ansatte på centrale postsorteringscentre. Ud over disse undersøgelser er der gennemført et stort måleprogram for at klarlægge hvad forskellige grupper er udsat for af støv, mikroorganismer og gasser. For skraldemændenes vedkommende er der også lavet arbejdsfysiologiske undersøgelser af den mekaniske og fysiologiske belastning ved håndtering af forskelligt renovationsudstyr. Resultaterne er publiceret i mere end 20 arbejdsrapporter i programmets rapportserie "Sikkerhed og sundhed ved affald og genanvendelse" og i en stribe artikler i internationale tidsskrifter, jfr. publikationslisten i slutningen af artiklen. En oversigtsrapport over de væsentligste resultater og konklusioner er under udarbejdelse og forventes at udkomme sidst på året. Highlights af resultater For en samlet oversigt over resultaterne henvises der til føromtalte afslutningsrapport. Her skal der kun præsenteres enkelte highlights omhandlende effekter, som primært knytter sig til udsættelse for støv, mikroorganismer og gasser. Indledningsvis skal det fremhæves, at skraldemænd er udsat for mikroorganismer i et omfang, som ligger flere hundrede gange over den naturligt forekommende baggrundskoncentration. Dertil kommer udsættelse for gasser fra den mikrobielle omsætning af affaldet. Analyser af luftprøver taget i skraldespande og renovationsvogne viste, at der ofte forekom mere end 100 forskellige kemiske forbindelser, hvoraf flere er kendt for at give kvalme eller have en irriterende effekt på slimhinderne. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at skraldemænd har en overhyppighed af mave-tarmproblemer (kvalme og diarré) og luftvejsproblemer (kronisk bronkitis) i forhold til kommunalarbejdere. Mave-tarmproblemerne var helt klart knyttet til indsamling af blandet husholdningsaffald og kildesorteret affald (organisk "grønt" affald + restaffald), idet skraldemænd, som hovedsageligt var beskæftiget med indsamling af papir og glas ikke rapporterede om kvalme og diarré. Tilsvarende sammenhæng mellem håndteret affaldstype og kronisk bronkitis kunne ikke godtgøres. Ved anvendelse af en job-eksponeringsmatrice blev resultaterne af målinger af udsættelse for mikroorganismer koblet til data fra spørgeskemaundersøgelsen. Disse undersøgelser viste, at der var en sammenhæng mellem udsættelse for mikroorganismer og skraldemændenes rapportering af mave-tarmproblemer og kronisk bronkitis. For nogle af de mikrobielle parametre forholdt det sig desuden således, at det var de højest eksponerede, som rapporterede flest problemer (figur 1). Dette dosis-responsforhold understøtter, at mikrobielle faktorer kan være betydningsfulde for udløsning af de pågældende problemer. ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome), som er karakteriseret ved influenza-lignende symptomer efter udsættelse for høje koncentrationer af organisk støv, kunne ikke dokumenteres som værende noget problem i forbindelse med affaldsindsamling. Dette stemmer overens med at eksponeringsniveauet - selvom det er forhøjet - ikke er tilstrækkeligt til at udløse disse symptomer. Ud over helbredseffekter knyttet til udsættelse for støv og mikroorganismer har andre undersøgelser og opgørelser fra programmet i øvrigt dokumenteret, at skraldemandsarbejdet er fysisk tungt og forbundet med mange arbejdsulykker. Derudover fremgik det, at mange skraldemænd synes at forlade jobbet i utide og finder bedre arbejde, fordi de frygter for deres helbred. På genanvendelsesanlæggene blev indsatsen især koncentreret om forholdene på papirog flaskesorteringsanlæg, og postsorteringscentre indgik som reference i undersøgelsen. 10

3 Kronisk bronkitis vs. eksponering Diarré vs. eksponering 8 6 PPR kontrol lav høj svampe mikroorganismer, total PPR kontrol lav medium høj svampe mikroorganismer, total Eksponeringsgruppe Eksponeringsgruppe Figur 1. Sammenhæng mellem udsættelse for mikroorganismer og rapportering af kronisk bronkitis og diarré hos skraldemænd. PPR-værdien (Prævalens Proportions Ratio) udtrykker forekomsten af symptomet i den pågældende eksponeringsgruppe i forhold til forekomsten i kontrolgruppen. Baseret på data fra (1) og (2). I samarbejde med brancherepræsentanter blev der udvalgt 9 papirsorteringsanlæg og 6 flaskesorteringsanlæg, hvor udsættelsen for mikroorganismer blev målt ved centrale arbejdsprocesser. I alt ca. 250 ansatte (200 på sorteringsanlæg og 50 på postcentre) deltog i de tilknyttede kliniske undersøgelser. Undersøgelsen viste her, at udsættelsen for skimmelsvampe var overraskende høj på flaskesorteringsanlæg, idet koncentrationen generelt var på niveau med eller højere end det, skraldemænd udsættes for ved indsamling af blandet husholdningsaffald. Sammenfaldende hermed var der en forholdsvis stor forekomst af klager over luftvejsproblemer blandt de ansatte på flaskesorteringsanlæg - specielt hos kvinderne (figur 2). Luftvejsproblemerne fremgik primært efter spørgsmål vedrørende åndenød under fysisk udfoldelse, men spirometriundersøgelserne tydede også på nedsat lungefunktion. Eksponering Forekomst af åndenød Skimmelsvampe, cfu/m Post Papir Flasker Procent med dyspnø Mænd Kvinder Post Papir Flasker Sorteringsanlæg Sorteringsanlæg Figur 2. Det generelle eksponeringsniveau for skimmelsvampe og forekomsten af symptomet "åndenød ved lettere fysisk aktivitet" blandt ansatte på papir- og flaskesorteringsanlæg sammenlignet med ansatte på postsorteringscentre. Baseret på data fra (3) og (4). 11

4 Selvom udsættelse for skimmelsvampe er stærkt mistænkt i denne sammenhæng, er den præcise årsag til symptomerne, og hvorvidt der er risiko for forandringer af lungerne på længere sigt, ikke klarlagt endnu. Det skal bemærkes, at AMI og AMK med støtte fra Arbejdstilsynet i øjeblikket gennemfører en opfølgningsundersøgelse om dette problem. Spørgeskemaundersøgelsen blandt ansatte på sorteringsanlæg dokumenterede i øvrigt, at der lige som hos skraldemænd er forholdsvis mange arbejdsulykker. Dertil kommer, at kvindernes arbejdsvilkår på sorteringsanlæggene adskiller sig væsentligt fra mændenes. Kvinderne arbejder nemlig primært ved sorteringsbåndene, mens mændene i højere grad er beskæftiget i modtagelsen og med håndtering af slutproduktet. Kvinderne giver i den sammenhæng oftere udtryk for at udføre énsidigt gentaget arbejde (EGA) og har dårligere psykisk arbejdsmiljø end mændene. Eksempelvis rapporterede 74% af kvinderne, sammenlignet med kun 43% af mændene, at de udførte EGA i 3/4 af arbejdstiden. Som følge af arbejdet ved sorteringsbåndene angav kun 25% af kvinderne, sammenlignet med 56% af mændene, at de selv kan bestemme, hvornår de vil holde pause. Kvinderne på sorteringsanlæggene havde desuden større tilbøjelighed til at rapportere helbredsproblemer i form af bevægeapparatsbesvær, hovedpine og kvalme. Konklusion Forskningsprogrammet har dokumenteret, at branchen har en række arbejdsmiljøproblemer. Flere af disse var selvfølgelig ikke branchen ubekendt, men nu er der sat tal på omfanget. For skraldemænd handler det om et fysisk tungt arbejde, som ofte foregår i et højt tempo med mange arbejdsulykker og med udsættelse for støv, mikroorganismer og gasser, som kan give mave-tarmproblemer og luftvejsproblemer. Derudover er der indikation for, at mange skraldemænd forlader jobbet af frygt for deres helbred. På genanvendelsesanlæggene er der ligeledes en stor forekomst af ulykker og for nogle gruppers vedkommende en overhyppighed af mave-tarmproblemer og luftvejsproblemer. Kvinderne på sorteringsanlæg har væsentligt flere helbredsproblemer og giver udtryk for dårligere psykisk arbejdsmiljø end deres mandlige kolleger, hvilket kan hænge sammen med forskelle i arbejdsbetingelser. En stor del af disse arbejdsmiljøproblemer kan givetvis reduceres ved de rette tiltag, som bl.a. valg af tidssvarende renovationsmateriel og reorganisering af arbejdet ved affaldsindsamling og forbedring af ventilationsforhold på sorteringsanlæggene. Publikationer fra programmet Videnskabelige artikler og udvalgte abstracts: 1. Hansen J, Ivens UI, Breum NO, Nielsen M, Würtz H, Skov T, Poulsen OM, Ebbehøj N. Respiratory symptoms among Danish waste collectors. Ann Agric Environ Med 1997;4: Ivens UI, Ebbehøj N, Poulsen OM, Skov T. Relationship between season, equipment, and job function and gastrointestinal problems among waste collectors. Occup Environ Med 1997;54: Würtz H, et al. Fungi and endotoxin exposure in paper and bottle sorting plants. Proceedings 3rd Int. Conference Bioaerosols, Fungi, and Mycotoxins. Saratoga Springs, September 1998; Ebbehøj N, et al. Waste handling is strongly associated with dyspnoea. 3rd Int. Conference on Bioaerosols, Fungi and Mycotoxins. Saratoga Springs, New York; Nielsen BH, Würtz H, Holst E. Endotoxin and Microorganisms in Percolate Derived From Compostable Household Waste. Am J Ind Med 1994;25: Wilkins K. Volatile organic compounds from household waste. Chemosphere 1994;29,1: Poulsen OM, Breum NO, Ebbehøj N, Hansen ÅM, Ivens UI, Van Lelieveld D, Malmros P, Mathiassen L, Nielsen BH, Nielsen EM, and others. Collection of domestic waste. Review of occupational health problems and their possible causes. Sci Total Environ 1995;170:

5 8. Poulsen OM, Breum NO, Ebbehøj N, Hansen ÅM, Ivens UI, Van Lelieveld D, Malmros P, Mathiassen L, Nielsen BH, Nielsen EM, and others. Sorting and recycling of domestic waste. Review of occupational health problems and their possible causes. Sci Total Environ 1995;168: Wilkins CK, Larsen K. Identification of (micro) biological volatiles from household waste and building materials with thermal desorptioncapillary gas chromatography-mass spectroscopy. J High Resol Chromatogr 1995;18: Nielsen EM, Nielsen BH, Breum NO. Occupational bioaerosol exposure during collection of household waste. Ann Agric Environ Med 1995; 2: Breum NO, Nielsen BH, Nielsen EM, Poulsen OM. Bio-aerosol exposure during collection of mixed domestic waste -an intervention study on compactor truck design. Waste Manage Res 1996; 14: van Ooijen M, Ivens UI, Johansen C, Skov T. Comparison of a self-administered questionnaire and a telephone interview of 146 Danish waste collectors. Am J Ind Med 1997;31: Breum NO, Nielsen EM, Nielsen BH. Bioaerosol exposure in collecting garden waste, recyclable materials and waste for incineration. Ann Agric Environ Med 1996;3: Nielsen EM, Breum NO, Nielsen BH, Würtz H, Poulsen OM, Midtgård U. Bioaerosol exposure in waste collection: A comparative study on the significance of collection equipment, type of waste, and seasonal variation. Ann Occup Hyg 1997; 41: Coenen GJ, Dahl S, Ebbehøj N, Ivens UI, Stenbæk EI, Würtz H. Immunoglobulins and peak expiratory flow measurements in waste collectors in relation to bioaerosol exposure. Ann Agric Environ Med 1997;4: Wilkins CK. Volatile metabolites from actinomycetes. Chemosphere 1996;32: Kildesø J, Nielsen BH. Exposure assessment of airborne microorganisms by fluorescense microscopy and image processing. Ann Occup Hyg 1997;41: Breum NO, Nielsen BH, Nielsen EM, Midtgård U, Poulsen OM. Dustiness of compostable waste: A methodological approach to quantify the potential of waste to generate airborne microorganisms and endotoxin. Waste Manage Res 1997;15: Wilkins K, Larsen K. Organic compounds from garden waste. Chemosphere 1996;32: Schibye B, Christensen H. The work load during waste collection and meat cutting among workers in different age groups. Arbete och Hälsa 1997; 29(II): Breum NO, Nielsen M, Würtz H, Ivens UI, Hansen J, Schibye B, Nielsen BH, Poulsen OM. A job exposure matrix related to bioaerosol exposure during collection of household waste. Ann Agric Environ Med 1997;4: Ivens UI, Hansen J, Breum NO, Ebbehøj N, Nielsen M, Poulsen OM, Würtz H, Skov T. Diarrhoea among waste collectors associated with bioaerosol exposure. Ann Agric Environ Med 1997;4: Ivens UI, Ebbehøj N, Poulsen OM, Skov T. Gastrointestinal symptoms among waste recycling workers. Ann Agric Environ Med 1997;4: Würtz H, Breum NO. Exposure to microorganisms during manual sorting of recyclable paper of different quality. Ann Agric Environ Med 1997;4: Nielsen M, Würtz H, Nielsen BH, Breum NO, Poulsen OM. Relationship between different bioaerosol parameters sampled from the breathing zone of waste collectors - Identification of the most important parameters. Ann Agric Environ Med 1997;4: Nielsen BH, Würtz H, Breum NO, Poulsen OM. Microorganisms and endotoxin in experimentally generated bioaerosols from composting household waste. Ann Agric Environ Med 1997;4: Wilkins CK. Gaseous organic emissions from various types of household waste. Ann Agric Environ Med 1997;4: Hansen LA, Poulsen OM, Nexø BA. Inflammatory potential of organic dust measured by IL-8 secretion from human epithelium cell line A549 in vitro. Ann Agric Environ Med 1997;4:

6 29. Midtgård U, Poulsen OM. Occupational safety and health in waste collection and recycling: The CORE research program. Ann Agric Environ Med 1997;4: Schöller C, Molin S, Wilkins K. Volatile metabolites form some Gram-negative bacteria. Chemosphere 1997;35(7): Ivens UI, Lassen JH, Kaltoft BS, Skov T. Injuries among domestic waste collectors. Am J Ind Med 1998;33: Nielsen BH, Nielsen EM, Breum NO. Seasonal variation in bio-aerosol exposure during collection of bio-waste and measurements of leaked percolate (submitted). Am Ind Hyg Assoc J 1998; 33. Nielsen BH, Würtz H, Holst E, Breum NO. Microorganisms and endotoxin in stored biowaste, percolate and aerosols. Waste Manage Res 1998; 16: Breum NO, Würtz H, Ebbehøj N, Midtgård U. Dustiness and bioaerosol exposure in sorting recyclable paper (submitted). Waste Manage Res 1998; 35. Breum NO, Nielsen BH, Nielsen EM, Poulsen OM. Occupational bioaerosol exposure in collecting household waste. In: Hansen JA, editor. Management of urban biodegradable wastes. London: James & James (Science Publishers) Ltd Würtz H, Nielsen M, Nielsen BH, Breum NO, Midtgård U, Poulsen OM. Exposure to microorganisms during waste collection. A comparative study of a new versus a conventional collection system [Abstract]. In: Air Quality Control 1997; Schöller C, Wilkins K. Characterization of Streptomyces using VOC analysis by thermal HRGC/MS. 18th Int. Symposium on Capillary Chromatography. Riva del Gardia; p. Rapporter i serien "Sikkerhed og sundhed ved affald og genanvendelse" 1. Eksponering for luftforurening ved indsamling af grønt affald med Bates Combi og Konfiskatsystemet. 2. Eksponering for luftforurening ved indsamling af blandet husholdningsaffald ved anvendelse af komprimatorvogn med henholdsvis uden udsugning. 3. Flygtige organiske stoffer fra husholdningsaffald. 4. Eksponeringsvurdering samt helbredsstatus for skraldemænd beskæftiget med indsamling af haveaffald og storskrald i Esbjerg. 5. Spørgeskemaundersøgelse blandt skraldemænd. Baseline-undersøgelsen. 6. Skraldemænds eksponering for luftforurening ved indsamling af haveaffald i spande. 7. Eksponeringsvurdering samt helbredsstatus for skraldemænd beskæftiget med indsamling af komposterbart husholdningsaffald i Nordsjælland. 8. Betydning af affaldets alder og opbevaringbetingelser for eksponering for luftforurening. 9. Indsamling af husholdningsaffald i Danmark: Branchebeskrivelse. 10. Bioaerosoler og flygtige organiske stoffer fra haveaffald. 11. Spørgeskemaundersøgelse af sammenligningsgruppens arbejds- og helbredsforhold. 12. Mekanisk belastning af kroppen ved træk og skub af containere og løft af spande og sække. 13. Statusrapport om biologisk arbejdsmiljø på komposteringsanlæg. 14. Spørgeskemaundersøgelsen blandt ansatte på genanvendelses- og forbrændingsanlæg - "baselineundersøgelsen". 15. Eksponering for støv og mikroorganismer på papir- og postsorteringsanlæg. 16. Mikroorganismer i bioaffald. Arbejdsmiljømæssige aspekter ved håndtering af "grønt" husholdningsaffald og kompost. Ph.D. afhandling. 17. Underlagets betydning for den mekaniske belastning af kroppen ved skub og træk af 2 hjuls containere. 13

7 18. Epidemiologisk undersøgelse af helbredseffekter ved indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald. Ph.D. afhandling. 19. Støvafgivelse fra husholdningsaffald og returpapir. 20. Eksponering for støv og mikroorganismer på flaskesorteringsanlæg. 21. Eksponering for støv og mikroorganismer på forbrændingsanlæg 22. Arbejdsfysiologiske kapacitetsmålinger på skraldemænd i relation til alder/anciennitet (i trykken) Rapporterne kan rekvireres ved henvendelse til: At-salg, Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Telefon Fax

Mikroorganismer i boliger: studier i CISBO projektet. Senior forsker Anne Mette Madsen

Mikroorganismer i boliger: studier i CISBO projektet. Senior forsker Anne Mette Madsen Mikroorganismer i boliger: studier i CISBO projektet Senior forsker Anne Mette Madsen Undersøgelser Metoder til at sample prøver til kvantificering af mikroorganismer. Faktorer der påvirker eksponering

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden?

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet Workshop 50, Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg Strand 2. marts 13.00-14.30 Dagens emner Påvirker arbejdsmarkedet arbejdsmiljøet?

Læs mere

Forskning som virkemiddel

Forskning som virkemiddel Forskning som virkemiddel Elizabeth Bengtsen, Angelika Worm Jørgensen og Per Malmros, NFA Workshop AM: 2014 Præsentation af projekt: Forskning som virkemiddel Projektet analyserer, ud fra konkrete eksempler

Læs mere

Genanvendeligt affald i indsamlet dagrenovation

Genanvendeligt affald i indsamlet dagrenovation Genanvendeligt affald i indsamlet dagrenovation -Vurdering af materialernes egnethed til genanvendelse Miljøprojekt nr. 1733, 2015 Titel: Genanvendeligt affald i indsamlet dagrenovation Redaktion: Claus

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Inflammatorisk potentiale i støv og association til

Inflammatorisk potentiale i støv og association til Inflammatorisk potentiale i støv og association til Af Leila Allermann, Arbejdsmiljøinstituttet og Harald W. Meyer, Arbejds- og Miljømedicinsk Baggrund Igennem mere end 20 år har der i ind- og udland været

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 2005 Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Arbejdstilsynet København 2005 Udviklingen i arbejdsmiljøet

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv

Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv Thomas H Christensen Professor, Dr.,PhD DTU Miljø Danmarks Teknsike Universitet Kongens Lyngby thho@env.dtu.dk Affald i Europa -2009 Eurostat 2012 2

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser

Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg hospital Arbejdsmiljøforskningsfondens konference 11. januar 2017 Projektgruppe

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Haveaffaldsprojektet

Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsaftalen (materialer + analyser + ÅKV indsats): Alessio Boldrin betalt af 3R forskerskolen: give status + fortælle hvad der skal ske Jacob Kragh Andersen har afsluttet sit

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Metoder til forbedring af social- og sundhedhjælpernes arbejdsmiljø og helbred

Metoder til forbedring af social- og sundhedhjælpernes arbejdsmiljø og helbred Metoder til forbedring af social- og sundhedhjælpernes arbejdsmiljø og helbred Niels Ebbehøj Arbejds- og miljømedicinsk Klinik H:S Bispebjerg Hospital 1 Interventionsstudie Før Intervention Efter Eksponering

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation Bilag I Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Statusredegørelse om organisk dagrenovation Resuméartikel Status over fordele og ulemper ved genanvendelse af organisk dagrenovation En ny statusredegørelse

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Emil Sundstrup, Åse Marie Hansen, Erik Lykke Mortensen, Otto Melchior Poulsen, Thomas Clausen, Reiner Rugulies, Anne Møller, Lars L Andersen

Emil Sundstrup, Åse Marie Hansen, Erik Lykke Mortensen, Otto Melchior Poulsen, Thomas Clausen, Reiner Rugulies, Anne Møller, Lars L Andersen Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø gennem arbejdslivet og fysiske og kognitive ressourcer midt i livet for fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet Emil Sundstrup, Åse Marie Hansen, Erik

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø Analyse Aaj 01-12-2005 Fremtidens arbejdsmiljø En ny plan fra Regeringen skal sikre opretholdelse af arbejdsstyrken, mindske sygefraværet og holde folk så længe som muligt på arbejdsmarkedet. Af Allan

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Elsa Bach, projektkoordinationschef, PhD Hermann Burr, seniorforsker, PhD Thomas Fløcke, akademisk medarbejder AM2008 Agenda Hvordan har arbejdsmiljøet det i dag?

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Øyvind Omland, Sven Viskum, Jakob Bønløkke, Torben Sigsgaard Institut for Miljø-& Arbejdsmedicin,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems

Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems Copenhagen, February 007 Statistics Denmark, Labour Force Survey MIF Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems Regarding grant

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk MDI brugere 1 Version09/06 2 Walk the Talk - MDI brugere Indhold Væsentlige data God praksis Når ting går skævt... Dialog 3 MDI-klassificering i henhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet i Norden

Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet i Norden Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet i Norden Gå-hjem møde den 25. oktober 2016 Otto Melchior Poulsen Projekt til Nordisk Ministerråd om The impact of the

Læs mere

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning. Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008 Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.dk Sygefravær en fælles udfordring Flere og flere bliver sygemeldte Hver

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger

Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger og ryglidelser Jens Peter Johansen Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg sygehus Århus Universitetshospital arbejdsmedicinsk konference Færøerne 30.april 2004 Ramazzini 1633-1714

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt Center for Indeklima og Sundhed i Boliger CISBO Realdania forskning Netværksmøde 12.5.2014 Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det danske område. samt samlede konklusioner. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det danske område. samt samlede konklusioner. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det danske område samt samlede konklusioner Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1. Systemet 2. Forbrænding 3. Biologisk behandling

Læs mere

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT MORTEN VILLUMSEN PHD FELLOW, MSC IN CLINICAL SCIENCE

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren.

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. En artikel fra KRITISK DEBAT Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. Skrevet af: Janne Hansen Offentliggjort: 15. juni 2010 På trods af 35 år med en arbejdsmiljølov har vi stadig ondt

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere