FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder dit job for dig? BOING: BUM Børne- og UngdomsMedlemskab Socialrådgiveren: Merudgiftsydelse til voksne Familier søges Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Dansk FolkeFerie Fonden Autismeforlaget Boganmeldelse: Gennembrudspædagogik Formanden Morten Carlsson bliver 50 år En god investering! Malta eller Kreta Søskendekursus Center for Autisme: Foredrag for forældre om seksualitet og autisme. 20 Center for Autisme: Sexologisk rådgivning.. 21 Nyt fra kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktion: Elisabeth Sandell Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Bestyrelse Morten Carlsson...Tlf (fast træffetid tirsdag fra kl ) Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Næstformand: Vakant Aage Sinkbæk...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Heidi Lassen...Tlf Jørgen Ahler...Tlf Karen Prætorius...Tlf Pernille Saxtrup...Tlf Peter K. Nielsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Sekretariat Elisabeth Sandell Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Leder: Alting koster Morten Carlsson, formand LA Selv om vi har haft en kraftig medlemsfremgang, har en række medlemmer henvendt sig om kontingentforhøjelsen fra 1. januar. Årskontingentet er steget fra 200,- kr. til 240,- kr. og det har fået enkelte til at melde sig ud af Landsforeningen. Måske ikke alene på grund af prisforhøjelsen, men også af andre grunde, som jeg skal vende tilbage til. Landsforeningens øverste myndighed (Repræsentantskabsmødet) har besluttet sig for forhøjelse til 240,- kr. Halvdelen af beløbet går til de centrale aktiviteter, sekretariatet, bladet, hjemmesiden, socialrådgivning, juridisk rådgivning, kurser og konferencer. SIKON, vores kursus- og konferenceafdeling har måtte investere kraftigt i Vi fik underskud på den ambitiøse Inklusionskonference og et par aktiviteter. Indtægterne fra den årlige SIKON-konference har heller ikke fuldt med tiden og der har været tvivl om konferencens momsstatus. Derfor har vi måtte forhøje konferencegebyret (med et beløb svarende til momsen), men det har heldigvis ikke svækket interessen. Ved dette blads udgivelse er alle 1100 pladser til konferencen i slutningen af april forlængst udsolgt. Priserne på Sommerhøjskolen, søskendekurser m.v. er alle blevet rettet til for at forbedre vores samlede centrale økonomi. Investering i de nye lokaler, ungdomsuddannelse, udvidelse af bladet fra 6 til 10 numre, kraftigt stigende portoudgifter m.m. har været en medvirkende årsag til, at vi kommer ud af 2007 med et stort underskud (omkring ,- kr.). Dette gnaver i vores ejenkapital, men på sigt giver det mærkværdigvis større tilskud fra Tips- og Lotto pengene. Vi har år efter år søgt projektstøtte fra satspuljemidlerne. Det vil ikke lykkes og det er helt uforståeligt. Til gengæld er vi gået i gang med at skabe Autismefonden. Der kommer diverse lotterier og indsamlinger. Fremtidigt skal alle aktiviteter skal beregnes med overhead. Vi håber stadig på lidt fondsmidler, vi kan se der kommer en del frivillige midler og ved der er en arv på vej. Alle gode idéer og anvisning af indtægtsmuligheder er velkomne. Det er ikke økonomi og plus ± minus det hele For nogle pårørende der i denne tid har svært ved at se formålet med deres medlemskab af Landsforeningen, handler det i ligeså høj grad om andre ting. Nærvær i de emner vi beskæftiger os med. Forståelse for at LA ikke kun er en forening for højtfungerende aspergere, skolesøgende børn og andre grupper der har stor opmærksomhed. SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konference Ulla Møller-Christensen, Tlf SIKON Projektmedarbejder Allan Jensen, Tlf Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver Ulla Kjer, Tlf Informationsafdeling Peter K. Nielsen, Tlf Fælles telefontider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Center for Autisme...Tlf Telefonrådgivning til forældre og pårørende tirsdag kl Videnscenter for Autisme.Tlf Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2008 Nr. 4 udkommer i uge 18. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 25. marts Nr. 5 udkommer i uge 23. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 29. april Det er her værd at bemærke, at bare omkostningerne ved vores blad og udgivelser svarer til det samlede centrale kontingent. Resten af aktiviteterne skal finansieres af tips/lotto midler og andre fondsmidler. Den andel halvdel bruges ude i de lokale kredsforeninger til forskellige aktiviteter. En del kredsforeninger havde brug for et løft på indtægtssiden for at kunne bibeholde aktivitetsniveauet. Med mange nye medlemmer og aktiviteter stiger omkostningerne også. Desværre er det sådan, at de forventede indtægter ikke har fulgt med. Udviklingen i tilskuddet fra Tips- og Lottopuljen har været alt, alt for langsom. Vi får godt nok tildelt 4-5% mere om året af denne hovedindtægtskilde men det hjælper ikke, når vores medlemstal er steget med mere end 100% på 5 år. De meget indviklede tildelingsregler giver os et kæmpe efterslæb på mange hundrede tusinde kroner. Vi havde håbet på, med en forstærket investering og indsats, at få dækning via midler indsamlet ved fundraising men dette forsøg, har indtil videre vist sig at være en fiasko. Vi kan ikke via de traditionelle fondsansøgninger m.v. skaffe flere indtægter (ud over ,- kr. årligt). Landsforeningen har i flere år ikke haft nogen kasserer. Ingen har haft tid og kræfter til at påtage sig hvervet og sidste år forsøgte Hovedbestyrelsen at løse dette ved, efter grundig forberedelse, at entrere med et regnskabsfirma. Det blev et meget dyrt og uheldigt bekendtskab som bestemt ikke hjalp os. Samtidig har det været umuligt for Hovedbestyrelsen at få et overblik over økonomien. Vi har kun kunne se hinanden i øjnene, arbejde videre med forsigtighed og så være sikre på, at alle midler blev brugt i henhold til Landsforeningens formål. Med udgangen af 2007 har vi fået deltidsansat en regnskabsmedarbejder og sammen med vores statsautoriserede revisionsfirma, er der nu kommet styr på økonomien og vores mange aktiviteter. For at sikre at 2008 bliver året hvor der igen kommer balance mellem indtægter og udgifter, iværksættes en række tiltag, som skal styrke vores indtægter. I dagligdagen og ikke mindst i vores rådgivning, har vi mange af disse»tungere«sager. VI forsøger konkret at hjælpe ligesom vi henviser til de rigtige konsulenttjenester m.v. men i det udadvendte arbejde kan det måske være svært at få øje på indsatsen. I dette nummer graver vi lidt dybere og går i gang med voksenområdet for dem med et større hjælpebehov. Vi er så småt i gang med det etniske område. I næste blad kommer der en grundig artikel om GUU/GUA og således vil vi forsøge at sætte fokus lidt bredere. Det er mit håb, at vi også ude omkring kan favne bredt i foreningen. Vi har en gang for alle besluttet os for at være sammen, til gavn for alle med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Det betyder også, at solidariteten skal række til de af vores børn der er blevet voksne og dem som har et stort behov for hjælp. Med den rummelighed bliver der en plads til alle i Landsforeningen Autisme og så står vi altså stærkest i fremtiden. 2 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 Kommunalreformen et år er gået Af forstander Trine Smith Olsen og souschef Bine Baadsgaard, Kirsebærhuset et behandlingstilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) i alderen op til 7 år Trine Smith Olsen, forstander Bine Baadsgaard, souschef En tid med forandringer Nu, her godt et år efter reformens realisering oplever vi forandringer. Kommunalreformens intentioner om»én dør én indgang«lægger op til, at kommunerne i langt højere grad end tidligere løser opgaverne selv. Dette medfører, at tanken om inklusion af børn med særlige behov rykker nærmere. Vi oplever at inklusionstanken har dannet grundlag for mange visitationer til kommunernes egne tilbud, hvilket for denne målgruppe er problematisk. Få børn med autisme vil have gavn af inklusion i et integreret tilbud, men langt flere vil mistrives. Børn med autisme har brug for et miljø der forstår og tilgodeser barnets specielle behov og forstår at behandle. Dette stiller krav om et specialuddannet personale, der målrettet kan arbejde med struktur og visualisering samt forstår vigtigheden af forudsigelighed. Med viden om barnet med autismes specielle behov, fristes man til at spørge, hvor går grænsen for inklusion og fokuserer kommunerne i dag i højere grad på inklusion end på barnet og dets familie? Hvis sidstnævnte er tilfældet løser vi ikke vores faglige opgave forsvarligt. Familiernes historier Mange forældrene fortæller, at de tidligt i barnets liv har haft en fornemmelse af, at deres barn havde særlige behov. De har ved egen hjælp og opfindsomhed, forsøgt at imødekomme disse behov. Vi har mange eksempler på, at børn visiteres til et tilbud i hjemkommunen, for efterfølgende at blive revisiteret til et specialtilbud. Begrundelse er, at barnets behov adskiller sig markant fra den øvrige børnegruppe. Samtidig er der en klar tendens til, at fokus har været på barnets manglende evner, frem for styrkesider og interesser. Dette er årsagen til at mange forældre har en lang række nederlag og negative oplevelser, de sidder tilbage med følelsen af frustration og afmagt. Efter kort tid i Kirsebærhuset giver forældre udtryk for lettelse. De oplever forståelse samt fokus på og udgangspunkt i barnets styrker og interesser. Det er bekymrende, hvis visitation til en specialinstitution anses som den sidste løsning, når kommuner forsøger at imødekomme barnets behov. Behovet for specialisering Når vi taler om børn med autisme er det væsentligt at gøre sig klart, at de har brug for andet og mere end et pasningstilbud. De har brug for et specialiseret miljø, der sigter mod at tilgodese barnets specielle behov og skabe en meningsfyldt hverdag. I amternes tid valgte kommunerne i høj grad at visitere børn med autisme til et specialise- ret behandlingstilbud. I dag oplever vi, at de i stigende grad visitere til egne eksisterende tilbud. Kommunerne giver over for os udtryk for, at det ikke er økonomien der danner grundlag for vurderingen af, hvilket tilbud et barn med autisme visiteres til. Kommunerne forsøger at leve op til den politiske målsætning om at løse opgaverne selv. Set i lyset af at børn med autisme har behov for et meget specialiseret tilbud, vil vi hermed problematisere den politiske vision og diskutere om den tilgodeser det enkelte barn. Vi ved, at der i dag diagnosticeres et stigende antal af børn med autisme og at fagpersoner er blevet bedre til at opdage disse børn tidligere. Behovet for behandling af børn med autisme har ikke forandret sig fordi amterne er blevet nedlagt, og opgaverne lagt ud til kommunerne. Derfor har vores pædagogiske arbejde med børnene ikke forandret sig. Vores visioner og mål er de samme. Der er et spændingsfelt mellem på den ene side politisk enighed om specialiserede driftsenheder og på den anden side at kommunerne skal løse opgaverne selv. Vision og målsætning I Kirsebærhuset arbejder vi ud fra en vision om at øge barnet og dermed familiens livskvalitet. Målsætningen er at skabe et miljø, hvor der i det pædagogiske arbejde altid tages udgangspunkt i det enkelte barn og dets færdigheder og styrkesider. Vi mener, at en tidlig indsats er afgørende. Hvis vi møder barnet tidligt, giver det os en unik mulighed for at hjælpe barnet til en meningsfuld hverdag. Vores oplevelse er, at mange børn med autisme har et ønske om social kontakt, men mangler evner og forståelse til at indgå i samspil. Vi arbejder målrettet med social udvikling samt at give barnet redskaber til at indgå i sociale relationer. Vores pædagogiske metode tager sit afsæt i TEACCH. Her arbejdes på at indrette miljøet, så det bliver meningsfyld for barnet, hvilket bl.a. gøres ved en tydelig fysisk struktur og høj grad af visualisering. Vi mener det er en stor fordel, at vi varetager behandlingen af 25 børn der grundlæggende har enslydende problematikker. Det giver os et fælles fagligt grundlag for det pædagogiske behandlingsarbejde. Vores nuværende udfordring er, at mange børn for sent visiteres til et specialmiljø. Overgangen fra amt til kommune Kirsebærhuset var en af de institutioner der var sat i spil på den politiske arena i forbindelse med realiseringen af kommunalreformen. I forberedelse på de amtslige institutioners overgang til stat, region og kommuner blev de tidligere specialinstitutioner kategoriseret efter specialiseringsgrad. Vi forventede, at Kirsebærhuset ville overgå til regionen grundet vores høje grad af specialisering og kompleksiteten i vores opgaveløsning. Kommunerne hjemtog et højere antal sociale opgaver end først antaget. Glostrup Kommune overtog pr. 1. januar 2007 bl.a. driften af Kirsebærhuset. Vi har gennem hele forløbet mødt en høj grad af velvillighed og lydhørhed fra kommunens side, ligesom de tydeligt har givet udtryk for, at grunden til at de valgte at hjemtage netop vores institution er, at de mener:» der er behov for en institution som vores.«et år efter Der er flere ting der giver anledning til bekymring. Fortsætter den ovennævnte tendens, vil specialinstitutionerne være en uddøende race, og synergieffekten i den akkumulerede specialviden gå tabt. Forældre til børn med autisme vil i stigende grad være overladt til sig selv i søgen efter et passende tilbud til deres barn. 4 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 TEMA...tema-artikel! Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre Mange mennesker med autisme kan komme videre i deres udvikling og få større livskvalitet med uddannelse eller en plads på arbejdsmarkedet. Der er forhindringer, men fagfolk, som Landsforeningens blad har talt med, har bud på, hvordan tingene kan gøres bedre. Af Eva Isager, journalist Hos medarbejderne i Brøndbyskovens værkstedscenter vest for København står et nyt uddannelsestilbud til eleverne højt på ønskesedlen. Eleverne har autisme og er udviklingshæmmede, og de behøver høj grad af støtte og struktur. Men handicappet skal ikke forhindre, at der bliver gjort en målrettet indsats for at udvikle flere af deres ressourcer.»jeg tror på, at tilbudet kommer i henhold til den nye lov om ungdomsuddannelse til unge med særligt behov. Det er et spørgsmål om at få fat i tilstrækkeligt mange medarbejdere, som brænder for sagen,«siger udviklingsleder Jørgen Svendsen fra værkstedscentret. Han synes, det er indlysende rigtigt at arbejde mere fokuseret med de unge og sætte udviklende mål for den enkelte elev. Selvfølgelig er det svært Centret giver et tre-årigt dagtilbud til for tiden 17 yngre mennesker, som er kommet hertil som årige lige efter specialskolen. De fleste er på et tidligt udviklingstrin, og med enkelte undtagelser vil de have vanskeligt ved at indgå i traditionel beskyttet beskæftigelse. Tilbudet består i dag af aktiviteter og samvær. Aktiviteterne omfatter især idræt, musik, specialundervisning og mere praktiske opgaver som brænde-flækning og forskellige køkkenopgaver.»vores gruppe er ikke den, som samfundet har størst interesse i at beskæftige sig med. Det er tragisk, for den er lige så spændende og rummer lige så mange solstrålehistorier som gruppen af højere fungerende. Selvfølgelig er det svært, når de fleste ikke har noget talesprog, og der er behov for støtte i næsten alle dele af dagligdagen. For det pædagogiske personale er der ofte heller ikke så meget status i at arbejde med gruppen. Men vi skylder eleverne at lave individuelle uddannelsesplaner for deres sociale, faglige og personlige kompetencer. Vi tror på, at de kan komme videre,«siger Jørgen Svendsen. En rigtig lønseddel Ole Brasch er leder af det beskyttede værksted SOVI i Herlev. Værkstedet beskæftiger omkring 50 moderat fungerende voksne med autisme spektrum forstyrrelser. Han vil også gerne give sine brugere mere udfordrende beskæftigelsestilbud. Helst på det rigtige arbejdsmarked, men det rækker ikke altid armene ud efter den gruppe, han arbejder med.»sovi følger en kvinde, der som en del af SOVI s arbejdstilbud, har et skånejob i en kantine inden for det offentlige en gang om ugen. For hende er arbejdet noget helt specielt, ikke mindst på grund af den lønseddel hun får hver måned. Der er ikke bare tale om en løndusør fra os. Jeg ville ønske, mange flere af vores brugere kunne få samme oplevelse,«siger Ole Brasch.»Nogle af vores unge vil meget gerne ud i praktik i en virksomhed, for det har de hørt, at nogle kan komme i regi af Erhvervscentret TEMA under Center for Autisme. Men vores unge kræver som regel mere støtte og dermed flere ressourcer, hvilket gør praktikophold svært, men vi er nødt til at tage dem alvorligt.«beskæftigelse bliver ændret SOVI giver brugerne arbejdstræning ved hjælp af produktion for erhvervslivet, men for tiden er der afmatning i tilgangen af ordrer, og værkstedet må gøre en stor indsats for at finde nye kunder. Ole Brasch mener, at den beskyttede beskæftigelse for gruppen af moderat fungerende ser helt anderledes ud om nogle år. Brugerne vil få træning i selvstændig håndtering af ar- Arbejde med brænde hører til aktiviteterne i Brøndbyskovens værkstedscenter, hvor de fleste brugere er på et tidligt udviklingstrin. Centret vil gerne give dem et nyt uddannelsestilbud. 6 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 TEMA bejdsfunktioner i nogle måneder og derefter komme ud på en almindelig arbejdsplads med støtte fra arbejdspladsen og træningsstedet, f.eks. SOVI. Men der skal ske en holdningsændring hos SOVI s samarbejdspartnere, mener Ole Brasch. Han ser frem til, at SOVI sammen med virksomheder, som tager det sociale ansvar alvorligt, kan finde løsninger, der gavner både virksomheder og brugere.»der skal større forståelse til af kompleksiteten i handicappet autisme, og hvor vigtigt det er med støtte og vejledning for at give disse mennesker et meningsfuldt tilbud om beskæftigelse. Meningsfuld beskæftigelse giver større livskvalitet. Selvfølgelig koster det nogle penge, men de kan samtidig være en gevinst for en arbejdsplads.«jobcentre mangler viden I 2007 oprettede alle kommuner jobcentre, som skal hjælpe ledige i arbejde. Opgaven for jobcentrene består også i at støtte menne- sker med nedsat funktionsevne, heriblandt med autisme, til at finde en plads på arbejdsmarkedet. Den del af opgaven halter det med. Det oplever socialrådgiver i Landsforeningen Autisme, Ulla Kjer.»Loven siger, at jobcentrene skal gøre en særlig indsats for disse mennesker, men det kan ofte ikke lade sig gøre, fordi medarbejderne mangler viden om autisme,«siger Ulla Kjer. Det er Ulla Kjers opfattelse, at mennesker med Aspergers syndrom har de største vanskeligheder inden for autismeområdet med at få hjælp til at finde beskæftigelse. Som regel kender kommunerne i forvejen mennesker med autisme, som er på et lavere funktionsniveau, og har taget hånd om deres beskæftigelse.»gruppen med Asperger får måske først en diagnose som årige, og der er langt fra altid nogle, som interesserer sig for deres beskæftigelse. Desuden kan det offentlige system være helt uoverskueligt for en person med Asperger. Jeg tror, at mange giver op. Jimmys gule bus Gruppen af mennesker med autisme er meget forskellig. Derfor ligger mange af de tilbud om beskæftigelse, som gruppen får, også langt fra hinanden. Nogle af dem er højst utraditionelle, f.eks. det som ændrede Jimmys liv til det bedre. Men generelt mangler også personer på et lavere udviklingsniveau tilbud,«fastslår Ulla Kjer. God arbejdskraft Erhvervscentrets daglige leder, Benny Ahlqvist, har et forslag til, hvordan jobcentrene kan give en bedre støtte til mennesker med autisme:»jobcentrene skal enten ansætte sådan nogle som os med specialviden inden for området eller oprette regionale specialcentre, som integrerer handicappede mennesker på arbejdsmarkedet. Det er økonomien i det, som holder kommunerne tilbage, men de skal tænke på, at det kan betale sig, hver eneste gang, vi får en handicappet ud på arbejdsmarkedet. Ledigheden er lav, og der er brug for dem,«siger Benny Ahlqvist og tilføjer:»mennesker med autisme er anderledes, men hvis man fra alle sider, også på arbejdspladsen, gør lidt ekstra og giver den rigtige støtte til dem, kan de blive en god arbejdskraft. Det ser vi på den lille gruppe af arbejdspladser, som overrasker os positivt. De er rummelige og former jobbet efter mennesket med autisme, og så bliver forløbet vellykket.«en medarbejder på en beskæftigelse, som passede til ham og ikke omvendt. Stokholtbuen indkøbte en gul bus, og efter nogen tilvænning begyndte Jimmy hver dag at tage på tur i bussen sammen med to medarbejdere. I begyndelsen ville han slet ikke op i bussen, men vedholdende træning gav bonus. Vidensnetværk skal finde gode løsninger Vidensnetværket er et fire-årigt projekt, som skal formidle viden om handicap og beskæftigelse til jobcentre, andre jobrådgivere og jobsøgende med handicap. Det overordnede mål for vidensnetværket er at få flere mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet. Netværket skal opsamle erfaringer med ansættelse af mennesker med handicap og finde frem til, hvad der virker og ikke virker. Vidensnetværket er sat i gang for perioden ved hjælp af en bevil ling fra Beskæftigel ses ministeriet og 16 mio. kr. fra satspuljen. Netværkets sekretariat hører organisatorisk til hos Danske Handicaporganisationer, Takket være daglige ture med en gammel bus, er Jimmy blevet en rolig person. Her er han sammen med Tina, som er medarbejder på helhedstilbudet Stokholtbuen. Jimmy er 40 år og har autisme og er desuden udviklingshæmmet. Han har i flere år boet på helhedstilbudet Stokholtbuen i Ballerup Kommune. I den første tid var han kraftigt udadreagerende, og personalet måtte mange dage bruge magt over for ham. Jimmy accepterede slet ikke dagbeskæftigelse. Men så fandt Bussen kører uanset vejret til bestemte steder, hvor programmet blandt andet består af gåture og madpakkespisning, og Jimmy er altid med. Han er blevet rolig, og de sidste to år har magtanvendelse ikke været nødvendig. Fire andre beboere fra Stokholtbuen følges nu ad med Jimmy hver dag i bussen og med samme positive resultat. 8 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 TEMA Hvad betyder dit job for dig? Jens Christian Stimpel, 21 år, har i et år haft job som assistent på Københavns Universitet, Amager. Jens Christian har Aspergers syndrom: Jeg har et almindeligt fuldtidsjob til almindelig løn, og det betyder meget for mig at kunne klare mig selv økonomisk og have et ansvar. Arbejdet er en stor del af mit liv. Det sociale netværk på mit arbejde er også vigtigt. I begyndelsen var der nogle svære ting, blandt andet papirerne fra det offentlige om min ansættelse, og alle de nye opgaver. Men nu går det fint, og jeg har lige fået min egen Mac-computer, fordi min arbejdsplads gerne vil bruge mig mere til at løse it-problemer. Det er jeg selv meget interesseret i. Mit nuværende job består foreløbig mest i at sætte bøger på plads og finde bøger frem. Jeg henter og bringer også ting internt og gør rent og laver eftersyn på kaffemaskinen om morgenen. Noget af arbejdet er lidt rutinepræget, men jeg minder mig selv om, at mange andre har et langt mere krævende job end jeg. Så jeg har været ret heldig at møde de rigtige mennesker, som har været meget forstående. Benjamin Radich Kierkegaard, 27 år, har arbejdet to år i medicinalvirksomheden Leo Pharma. Benjamin, som har Aspergers syndrom, har et fleksjob på knap 25 timer om ugen: Jeg har mest lagerarbejde og transporterer råvarerne rundt i truck, men der indgår også kontor- og edb-arbejde i jobbet. Jeg er meget glad for det, for jeg får lov til en masse ting, som de ikke troede, jeg kunne på tidligere arbejdspladser. Desuden er mine kolleger meget bedre til at samarbejde, end jeg før har oplevet. Mit arbejde betyder meget, for jeg kan lide at komme ud og lave noget og at have kolleger at snakke med. Det er ikke godt at gå derhjemme, og jeg bliver gladere af at have et arbejde. Samtidig får jeg jo også penge for det. Jeg har fleksjob, fordi jeg hurtigt bliver stresset, og det var svært for mig at komme ordentlig i gang på arbejdsmarkedet. Jeg går ikke på arbejde om fredagen, men nu har min arbejdsplads tilbudt mig et engelskkursus, som nok kommer til at ligge fredag. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive bedre til engelsk. BOING...Børne- & ungesiden! BUM Landsforeningen Autisme Børne- og UngdomsMedlemskab Elisabeth Sandell, sekretariatsmedarbejder Siden muligheden for at blive medlem af BUM blev annonceret sidste efterår har medlemsskaren rundet de 100 medlemmer og vi håber selvfølgelig på at der kommer mange flere. Et BUM-medlemskab koster kr. 50,- pr. år og man kan nemmest blive medlem ved at melde sig ind via hjemmesiden BUM er for børn og unge op t.o.m. 17 år både for dem med diagnose og deres søskende. BUM er så nyt at vi endnu ikke helt har fundet formen men nu begynder der at ske noget. BUM s hjemmeside har åbnet og her får BUM-medlemmerne mulighed for at bruge BUM-kassen, som er et chat-forum kun for medlemmerne. Man kan oprette sin profil, chatte med dem som er online samtidigt, skrive små indlæg, efterlyse pennevenner og meget andet. Det er kun BUM s medlemmer som har adgang og for at få et log-in med password skal du kontakte Elisabeth Sandell Alle BUM-medlemmer modtager i disse dage et nyhedsbrev, hvor I bl.a. kan læse lidt om den ny hjemmeside og der er en konkurrence med præmier. Følg med hvad der sker i BUM via hjemmesiden vi lover nye ting inden sommerferien! BUM-Medlemskort Medlemsnr.: Underskrift Herlev Hovedgade Herlev Tlf Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100 Ulla Kjer, socialrådgiver Ligesom man kan modtage merudgiftsydelse til børn, er der mulighed for at modtage merudgiftsydelse til voksne, selv om det kan være sværere at få en bevilling igennem. Efterfølgende er en kortfattet beskrivelse af området. Hvis man vil have en bredere orientering, kan jeg henvise til Landsforeningen Autismes hjemmeside under: rådgivning. Betingelser Det er en nødvendig merudgift Det er en forudsætning, at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne Den voksne mellem 18 og 65 år skal have en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse. Kun hvis udgiften ikke kan dækkes på anden måde eksempelvis anden lovgivning Man skal være opmærksom på, at vejledningen (Vejledning nr. 96 af 05/ om særlige støtte til voksne) taler om nødvendige og sandsynliggjorte udgifter ikke dokumenterede, selv om det kan gøre en bevilling og efterfølgende beregning lettere, hvis man har nogle regninger at gå ud fra. Merudgiftsydelsen er beregnet til at dække de udgifter, som skyldes den nedsatte funktionsevne. Altså udgifter som personen ikke ville have haft, hvis vedkommende ikke har en nedsat funktionsevne. Det giver naturligt store muligheder for at anvende et skøn og interne regler i kommunen, men kommunen er forpligtet til at anlægge en helhedsvurdering overfor personen og i samarbejde med personen vurdere, hvilken støtte, pågældende har brug for. Inden evt. bevilling skal kommunen i samarbejde med borgeren udfylde et samtaleskema, hvor man ved hjælp af funktionsevnemetoden afklarer, om pågældende er omfattet af personkredsen til ydelser efter 100. Hvis denne metode ikke anvendes, er afgørelsen ikke gyldig. Eksempler Vejledningen til 100 giver nogle eksempler på, hvilke merudgifter, der kan medtages i en beregning, men er ikke nødvendigvis udtømmende: Egenbetaling på tilskudsberettiget medicin Kost- og diætpræparater (dokumenteret ved f. eks. læge) Befordring til arbejde, uddannelse, behandling og fritid m.v. hvis det ikke dækkes på anden måde. Nødvendig deltagelse i handicaprelaterede kurser (også evt. børn og andre pårørende) herunder kørsel og pasning af børn Beklædning Slitage på tøj/sko Ekstra vask Huslejetilskud Forsikringer Daglige håndsrækninger Nødvendige håndsrækninger Daglige håndsrækninger kan være: Skifte el-pærer, hente børn, smøre madpakke, købe ind, vaske gardiner, hjælp med forskellige former for aflastning osv. Nødvendige håndsrækninger kan være: Slå græs, rydde sne, male osv. Det bemærkes, at kommunen bør være opmærksom på, om den pågældende har et arbejde, og om den pågældendes arbejdsindsats betyder, at der kan opstå et særligt behov for hvile. I den forbindelse kan der være behov for håndsrækninger til indkøb og madlavning m.v., så den pågældende fortsat har overskud til at forblive i beskæftigelse Beregning For at komme i betragtning til ydelser efter 100, skal man have sandsynliggjorte merud gifter de forskellige godkendte udgifter læg ges sammen der årligt (12 sammenhængende måneder) udgør mindst 6.000,- kr., ellers udløser det ingen udbetaling. Her er ikke tale om en egenbetaling, som ved f. eks. forsikringer. Herefter beregnes, hvad merudgifterne er om måneden, idet meningen er, at man selv får et månedligt beløb at disponere over. Der kan dog laves særlige bevillingsordninger med apoteker og taxafirmaer, hvis det Socialrådgiveren er relevant især hvis udgifterne er meget forskellige i løbet af året. Mindste månedlige ydelse er dog på 1.500,- kr. (basisbeløb). Hvis merudgifterne er højere, forhøjes det månedlige beløb med 500,- kr. (eller flere basisbeløb). Der rundes op eller ned til beløb, der kommer tættest på 1.500,-, 2.000,-, 2.500,- kr. osv. Ydelsen er skattefri og indkomstuafhængig. Opfølgning Kommunen bør løbende og mindst en gang årligt lave opfølgning for at sikre, at merudgiftsydelsen passer til behovet. Her kan det kræves, at borgeren kan dokumentere de væsentligste udgifter. Afgørelser Kommunen har pligt til, hvis borgeren ønsker det, at give en skriftlig afgørelse. Hvis kommunen giver afslag, skal afgørelsen begrundes, og kommunen skal give klagevejledning. Kommunen er også forpligtet til at hjælpe borgeren med at klage. Aktindsigt Kommunen har pligt til at føre en journal om det, der foregår omkring borgeren. Man har altid ret til aktindsigt i egen journal. Familier søges! Vi søger familier med autistiske børn i Egedal Kommune eller opland. Vi har selv en 6-årig autistisk søn, men mangler kontakt til andre i samme situation. Vil gerne høre om jeres erfaringer med bl.a. skoleplacering. Birte og Ole Pedersen, 3670 Veksø Tlf Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Søg om tilskud til ophold på FolkeFeries egne feriecentre Rebecca Rant, formand for Kredsforening København/ Frederiksberg Vi er flere medlemmer i Landsforeningen Autisme som ved forskellige lejligheder, har talt om hvor få medlemmer vi har med anden etnisk baggrund, hvorfor mon de ikke»finder«os, hvad vi evt. kan gøre for at gøre dem opmærksom på de muligheder og støtte, der kan ligge i at være med i en pårørendeforening som vores. Men det er stort og kompleks emne bare sådan at kaste sig over især da stort set alt i vores forening jo foregår som frivilligt arbejde. Derfor var det perfekt, at der startede et inklusionsnetværk om som netop handler om»etnicitet og handicap«. Det er et projekt under navnet:»handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter«og det er støttet af SATS-puljen. Projektet gennemføres af De Samvirkende Invalide organisationers Ungdom (de har endnu ikke skiftet navn til (Danske Handicaporganisationer). Projektkonsulent og koordinator er Benedikte Møller Kristensen. Netværksgruppen mødes ca. her anden måned og planen er, at der kommer et oplæg om forskellige emner hver gang. Vi har hørt om et uddannelsesprojekt i Røde Kors regi og næste gang skal vi høre om puljer og støtteordninger. Jeg har deltaget i møderne og har allerede fået mange ideer. Det er godt med faste møder som, ud over samtaler henover bordet, også byder på et oplæg fra personer/foreninger, som har nogle erfaringer, som vi andre kan drage nytte af. Inklusionsnetværket tæller ikke så mange (endnu). Men det kommer forhåbentligt hen af vejen 6 Jeg har også allerede haft møde med Bene dikte, som mere konkret handlede om»autisme og etnicitet«og vi har sammen holdt møde med overlæge Ole Sylvester Jørgensen og socialrådgiver Eva Hallum fra Bispebjerg Børnepsykiatrisk afdeling, som jo ofte er blandt de første der møder børnene og deres familier. Så der er skabt basis for et rigtig godt samarbejde. Jeg ser derfor meget frem til fortsat at deltage i det fremtidige netværk om inklusion. Er du interesseret i at høre mere om inklusionsnetværk så kontakt projektkonsulent Benedikte Møller Kristensen på eller læs på Allan Jensen, projektmedarbejder Hvert år yder Fonden tilskud til ophold på FolkeFeries egne feriecentre. Tilskud kan søges af vanskeligt stillede personer, hvor et eller flere kriterier skal være opfyldt: 1. 9% af de samlede årlige uddelinger skal ydes som feriehjælp, enten rejsehjælp eller hvilehjælp, til kvinder, der på grund af sygdom eller langvarig arbejdsløshed ikke selv er i stand til at bekoste en ferierejse eller et ferieophold. Kvinder, der er fyldt 40 år, skal have fortrinsret % af de samlede årlige uddelinger skal ydes som hjælp til ferieophold for enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år. Der kan udelukkende søges om tilskud til ophold; der kan ikke søges om kontante midler. Hvis du vil søge, er fremgangsmåden som følger: Der skal anvendes ansøgningsskema. Det kan downloades på adressen eller det kan tilsendes, hvis du kontakter Dansk Folkeferies Hjælpefond på tlf Hvis du skriver og beder om skemaet, så er adressen: Hedegaardsvej 88, 2300 København S. Din ansøgning skal være hos FolkeFerie senest den 30. april. Ansøgningerne behandles i maj måned. Ansøgere som har fået deres ansøgning imødekommet, får svar ikke senere end den 10. juni Læg vejen for Autismeforlaget næste gang du er på nettet... Bøger Magasiner Lydbøger og meget mere Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Boganmeldelse: Gennembrudspædagogik Af Allan Simonsen og under medvirken af Allan Laursen Allan Jensen, projektmedarbejder Gennembrudspædagogik er en bog, hvor der tages udgangspunkt i barnets / den unges udviklingspotentialer. Og i en tro på, at de børn og unge som vi betegner som»akt-børn«til enhver tid gør deres bedste ud fra de givne kriterier. AKT-børn er børn og unge som har adfærdskontakt og trivselsproblemer. Bogen er skrevet af Allan Simonsen, lærer, systemisk uddannet konsulent og leder. Lærer, speciallærer og systemisk familieterapeut Allan Laursen har desuden medvirket. Bogen Gennembrudspædagogik er en del af bogserien Anerkendende pædagogik. Udkommet på Psykologisk Forlag. 181 sider. 298 kroner Bogen er inddelt i fire overordnede dele: 1. En række antagelser, som beskriver bogens teoretiske ramme. Rammen er omkring hele vores tænkning om den nødvendige indsats. 2. Her tages afsæt i en række konkrete cases som beskriver redskaber og metoder som rent praktisk anvendes på Skolen Sputnik og som erfaringsmæssigt kan overføres til en generel indsats i arbejdet med børn og unge. 3. Denne del beskriver elementerne som er fundamentet for at arbejde med gennembrudspædagogikken og en beskrivelse af, hvad pædagogikken bygges på. Det er også i denne del af bogen vi bliver præsenteret for den praktiske overførsel; hvilke redskaber og hvilke metode virker, og hvordan gennembruds-pædagogikken kan overføres til egen indsats. 4. Bogens fjerde del præsenterer målskemaer og elevudviklingsplaner som kan anvendes i arbejdet med en målrettet indsats. Bogen slutter med en beskrivelse af Skolen Sputnik, hvor vi får et indblik i, hvordan den daglige undervisnings- og behandlingsindsats udfolder sig, og en beskrivelse af de konkrete arbejdsmæssige forhold. Der tages udgangspunkt i barnet/den unge. I at alle gerne vil udvikle sig i en retning så de kan blive en del af samfundet så de finde deres ståsted. Og det gælder ikke mindst den gruppe af børn og unges som kræver og har behov for en særlig indsats. Den store erfaring med dette arbejde skinner klart igennem de beskrevne cases, ligesom grundholdningen handler om at se adfærden som en tilstand, som barnet /den unge vil have hjælp med at forandre til noget mere harmonisk og udviklende. Én af forudsætningerne for at kunne arbejde udviklende med denne gruppe af elever er at man dels skal vide at forandring tager tid, dels forstå at forandring tager sit udgangspunkt i, at man selv er parat til forandringer. Det kræve at man arbejder i et miljø og en ramme, som ikke er låst i stramme eller rigide opfattelser af, hvordan virkeligheden er eller bør være Der skal således skabes rammer som kan fokusere på elevens potentialer og udviklingsmuligheder forudsætningen for, at skabe en ændring for eleven i en positiv retning. Det kræver et godt og stærkt engagement blandt lærerne. Men ingen lærer eller pædagog er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats end den pædagogiske rammer, som den enkelte lærer eller pædagog arbejder i. Forfatterne understreger bogen igennem at samarbejdet mellem forældrene, barnet/den unge og lærerne er essentielt for at tingene kan lykkes. Anerkendelsen er nøgleordet for at nå eleven. Anerkendelsen er grundlæggende for at nå en positiv og fremadrettet indsats. Det handler om at møde eleven ( og forældrene) med en forståelsesramme af, at de er unikke, og at man ser dem som netop»dem«, og således anerkende deres handlinger, acceptere deres Boganmeldelse valg (og det er ikke lig med at de er OK) og at kunne vise anerkendelsen på en måde så vedkommende elev føler sig set, hørt og forstået. Gennembrudspædagogik er en metode som lærer barnet/ den unge at tage ansvar for sine egne valg og fravalg og således indestå for konsekvenserne af dem. Vi vil jo alle det samme: tage ansvar for egne handlinger og dermed for sit eget liv nogen skal bare have mere hjælp end andre! Bogen kan bestemt anbefales; den giver et godt overblik over en række problematikker på specialundervisningsområdet samtidigt med at den tilbyder en række pædagogiske værktøjer som umiddelbart kan anvendes i det daglige arbejde med børn og unge som har svært ved at begå sig i sociale og læringsmæssige sammenhænge. Hvilket jo også gælder for»vores«børn indenfor det autistiske spektrum. Formanden Morten Carlsson bliver 50 år Hovedbestyrelsen inviterer i domicilet på Herlev Hovedgade 199 til Reception i anledning af fødselsdagen Torsdag den 17. april 2008 kl til Selv om formanden prøver at dække sig under et ungdomsbillede i bladet og på hjemmesiden, kan han ikke løbe fra at han den 19. april fylder 50 år. Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse (HB) inviterer medlemmer, samarbejdspartnere og venner til en fornøjelig eftermiddag med taler, underholdning og lidt mad og drikke. Skulle nogen have lyst at begave formanden i anledning af fødselsdagen, skal det understreges at han ikke ønsker at modtage disse selv. I stedet er der i sønnen Lasses navn oprettet en fond. Fonden oprettes med en grundkapital på med det formål, at yde legatstøtte til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. I stedet for blomster, rødvin og andre gaver kan beløb indsættes i AL på reg.nr konto Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 En god investering! Malta eller Kreta 2008? Allan Jensen, projektmedarbejder»sjælen«i firmaet, og hvis vi kan give så god en redegørelse for vores formål, at vi foretrækkes frem for andre. Landsforeningens drift finansieres primært af medlemskontingenter, af Tips-og Lottomidler og af provenuet ved kurser og konferencer. Konsekvensen af det stærkt forøgede medlemstal er, at der er et stigende behov for at udvide serviceniveauet overfor medlemmerne, så vi kan fortsætte den positive medlemstilgang, og forblive i fokus overfor bl.a. den offentlige sektor. Alle disse opgaver koster penge; mange penge Autismefonden Ét af de projekter, som skal i gang her og nu, er etableringen af Autismefonden. Fondens kapital skal udgøre ,- kr., som tænkes indsamlet ved at firmaerne hver giver ,- kr. Firmaet får et investeringsbevis, og vil årligt vil blive informeret om udviklingen. Vi er overbeviste om, at mange vil finde et beløb af den størrelse rimelig, ligesom vi er sikre på at beløbet vil være overkommeligt for langt de fleste foretagender. Landsforeningen udbyder for femte år i træk ferie med ligestillede på Mellieha Holiday Centre i Malta. Vi rejser fra Kastrup hhv. Billund den august (uge 35) med Folkeferie.dk som teknisk arrangør. Mellieha Holiday Centre består af dejlige gårdhavehuse spredt ud over et stort område med poolen som det centrale mødested. Hver dag er der aktiviteter for hele familien med det særlige hensyn at alle skal kunne deltage ud fra deres forudsætninger. Til forskel fra Maltaturen sker rejsen dog på egen hånd uden Landsforeningens pædagogiske personale, men stadig med muligheden for at være sammen med ligestillede familier. Der er stadig få ledige pladser på begge ture kontakt sekretariatet for at få tilsendt flere oplysninger samt tilmeldingsskema. NB! Sidste tilmeldingsfrist for turen til Kreta er den 8. april Derfor har vi det sidste års tid søgt en lang række fonde om økonomisk tilskud til forskellige projekter. Resultatet af dette arbejde har været skuffende; vi har ikke tilnærmelsesvist fået de indtægter vi regnede med. Hvad gør vi så? Vi kan jo ikke bare give op, men må i stedet finde andre veje ind i dé fonde og firmaer, som i disse år bliver oversvømmet af anmodninger om at støtte dette og hint. For at nå dette mål, har jeg brug for jeres hjælp! Vi mangler nogle mere personlige indfaldsvinkler til fondene og firmaerne. Når vi ikke har det, bliver vi slået i hartkorn med alle andre som søger, og det forringer vores chancer for at få bevilget støtte gevaldigt. Så derfor prøver vi at finde en anden og mere personlig måde at præsentere os på. Og det er så hér, I som medlemmer kommer ind i billedet. For I har nemlig venner, bekendte og familie, som arbejder i virksomheder som meget ofte vil stille sig positivt overfor at støtte os, hvis vi kan finde ind til Fondens formål er at yde støtte til Landsforeningens aktiviteter til gavn for arbejdet med børn, unge og voksne med ASF. Støtten vil blive givet til f.eks. forbedring af børne-og ungdomsarbejdet, oplysningsvirksomhed, forbedring af boligforhold osv. Halvdelen af investeringerne fastholdes i fondens formueopbygning, mens den anden halvdel, plus de årlige afkast, udloddes. Derfor: giv mig nogle navne, jeg kan arbejde videre på. Når jeg kontakter firmaet vil jeg naturligvis ikke fortælle, hvem jeg fik»idéen«fra, hvis I ikke ønsker at blive anført som reference. Vi er over medlemmer, spredt over hele landet, i alle mulige erhverv, så der må ganske enkelt være et stort antal virksomheder, som vil stille sig positivt til en ansøgning! I kan ringe på eller mobil eller maile på: Landsforeningen Autisme tilbyder desuden en uge på Kreta den juni; også her er FolkeFerie teknisk arrangør. Søskendekurser i Middelfart 2008 Fredag den 23. lørdag den 24. maj Fredag den 24. lørdag den 25. oktober Kurserne henvender sig til forældre og søskende i alderen år. Formålet er at give forældre nogle værktøjer som bedre gør dem i stand til at forstå og klare de konflikter og problemer som uvægerligt findes i hverdagen. Og at give søskende en bedre og dybere forståelse for de vanskeligheder som deres bror eller søster med ASF har. For yderligere oplysninger se eller kontakt Allan Jensen, tlf , 18 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Foredrag for forældre om seksualitet og autisme, især i forhold til Aspergers syndrom Ved psykolog og sexolog Dr. Isabelle Henault, Canada Dr. Isabelle Henault, Canada, psykolog og sexolog Onsdag den 21. maj 2008 fra kl. 19 til 22 vil Isabelle Henault holde et foredrag med efterfølgende spørgerunde og diskussion om seksualitet og autisme på Center for Autisme. Forelæsning vil foregå på engelsk uden oversættelse. Isabelle taler et let forståeligt engelsk. Som optakt til oplægget opfordres de deltagende forældre til at formulere spørgsmål og problemstillinger med udgangspunkt i deres søns eller datters behov, ønsker og problemer i forbindelse med seksualitet, kærlighed, kæreste m.v. Disse skal sendes til: Demetrious Haracopos på Center for Autisme Om Dr. Isabelle Henault kan det oplyses at hun er uddannet som psykolog på Universitetet i Quebec i Montreal, Canada. Hun har i nogle år arbejdet sammen med Tony Attwood i Austrailia og er nu flyttet tilbage til Canada, hvor hun arbejder som sexolog for mennesker med autisme og Aspergers syndrom. Hendes arbejde drejer sig om støtte til børn, unge, voksne og parforhold, hvor den ene eller begge parter har Aspergers syndrom. Hendes erfaringer tager udgangspunkt i at fremme en større forståelse for behov og problemer i forhold til seksualitet. Hun er forfatter til bogen»asperger s Syndrome and Sexuality: From Adolescence through Adulthood«, Jessica Kingsley Publisher, London, Isabelle Henault har tidligere holdt et vellykket foredrag på Skive konference om seksualitet i Desuden har hun også holdt diverse foredrag og workshops i samarbejde med Videnscenter for Autisme og Center for Autisme. Isabelle fungerer som Center for Autisme konsulent og kommer fast hvert år i nogle dage for at yde supervision og samarbejde med centrets personalegruppe om diverse projekter i forbindelse med seksualitet og autisme. Tidspunkt: Onsdag den 21. maj fra kl. 19 til 22 Sted: Center for Autisme, Herlev Hovedgade 199, Herlev i auditorium Pris: Kr. 300 pr. person Tilmelding: Sendes til Pernille Beaumont, Tlf. nr Deltagere: Max. 70 personer Sexologisk rådgivningsfunktion ved Center for Autisme Center for Autisme har etableret en seksualrådgivning for personer med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) samt deres familier og tilknyttet personale. Vi kan tilbyde følgende: Individuel rådgivning for personer over 15 år, med en ASF diagnose og med uløste seksuelle problemer/behov. Kursus om seksualitet og ASF til fagfolk og personale på institutioner, der beskæftiger sig med mennesker med ASF. Samtaleforløb for personer med Aspergers syndrom vedrørende seksualitet. Samtaleforløb for par, hvor den ene eller begge har ASF. Rådgivning til personale, der er interesseret i at tilrettelægge et undervisningsforløb for børn og unge med ASF. Rådgivning til personale, der er interesseret i at udarbejde retningslinier og politik i forhold til ASF og seksualitet. For yderligere information, nærmere aftale om pris og forløb kontakt: Demetrious Haracopos på eller tlf Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 21

12 Kredsforeningen Århus Indmeldelse i foreningen! Temaaften om ABA i teori og praksis Landsforeningen Autisme inviterer hermed til temaaften om ABA. ABA (Applied Behavior Analysis) er en pædagogik, der bygger på at udvikle kommunikation samt sociale og kognitive færdigheder hos børn med autisme bedst muligt. Aftenen vil byde på en introduktion til ABA både det teoretiske fundament og den daglige praksis. Oplæggene vil blive krydret med mange eksempler blandt andet videoklip fra træningen af børnene. Psykolog og supervisor Unnur Donnalds dottir (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus) vil stå for teorien bag ABA, mens pædagog Betina Bonde og Cand. Pæd. Line Daa Lajer, samt forældrene Marianne Bugge og Trine Østergaard vil fortælle om den daglige praksis. Der vil blive budt på en let anretning, samt kaffe og the. Arrangementet er gratis og vil blive afholdt torsdag den 24. april 2008 kl i D9 s lokaler; Skovagervej 2, 8240 Risskov. Ved spørgsmål kontakt Trine Østergaard på tlf eller Kredsforeningen Sønderjylland Temadag på Fjordskolen om pædagogiske værktøjer Lørdag den 12. april på Fjordskolen Afdeling A Posekærvej 8, 6200 Aabenraa, kl Hverdagen med børn og unge på autismespektret er en udfordring for både børn, søskende, forældre og fagfolk. I dette modul fokuseres på pædagogiske værktøjer, der kan gøre hverdagen mere forudsigelig og forståelig for børnene og som derfor også bidrager til at lette livet i familien og institutionen. Pris: 200,- kr. pr. person. Betalings- og tilmeldingsfrist: Onsdag den 2. april 2008 Ved betaling med check skal denne stiles til: Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Sønderjylland att. Lene Ravnsgaard, St. St. Blichers Vej 13, 6400 Sønderborg Bankoverførsel: Beløbet indsættes på kontonummer: i Sydbank. Ved begge betalingsmetoder skal der oplyses navn(e), adresse og mærkes»temadag Forår 2008«. For yderligere oplysninger kontakt: Annette Lund Dreyer, Tlf , Udførlig indbydelse vil blive sendt til medlemmerne i kredsforeningen! Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningens repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Nyt! Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen. Derved er de også selv med til at støtte Landsforeningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 22 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 23

13 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup Kredsforeninger og udvalg Kredsforeningen København/ Frederiksberg: Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Nordjylland: Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe: Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde: Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn: Kontaktperson: Torben Riis-Nielsen... Tlf Kredsforeningen Bornholm: Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg: Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn: Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne: Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland: Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Herning: Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Storstrøm: Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland: Annette Lund Dreyer... Tlf Lene Ravnsgaard... Tlf Kredsforeningen Vejle: Inge Frisgaard... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland: Thomas Fabricius... Tlf Kredsforeningen Viborg: Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Århus: Marianne Banner... Tlf Børne Elsebeth Pii Svane... Tlf Voksen Jane Hellkvist... Tlf Aspergerforeningen: Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf NLD-gruppen: Kontaktperson: Katrine Hald Kjeldsen... Tlf Karen Prætorius... Tlf Retssikkerhedsudvalget: (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) 24 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, formand@autismeforening.dk Redaktion: Elisabeth Sandell redaktion@autismeforening.dk

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for voksne Fyn 6.4.2017 Aftenens indhold Generelle regler Lov om social service 100- merudgiftsydelse Lov om social service 85 bostøtte/hjemmevejleder

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Mange af os går rundt med autisme-gener Af Eva Isager... 6. Nr. 8 November 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Mange af os går rundt med autisme-gener Af Eva Isager... 6. Nr. 8 November 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Leder: Reflektioner... 2 U3 Storkøbenhavns ungdomsuddannelse for unge med autisme og et moderat funktionsniveau... 4 VidensNetværket Handicap og beskæftigelse... 5 Hmmm... gad vide, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune Lynghaven Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere i Lemvig Kommune Jeg er pr. 1. juli ansat som gruppeleder i et nyt dagcenter for demente borgere i Lemvig Kommune. Derfor har jeg brug for, at I er opmærksomme

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Autisme og Aspergers Syndrom

Autisme og Aspergers Syndrom Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Autisme og Aspergers Syndrom Information til forældre BUPA - Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Psykiatricenter Midt Kolding Når jeres barn har fået stillet diagnosen

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere