FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder dit job for dig? BOING: BUM Børne- og UngdomsMedlemskab Socialrådgiveren: Merudgiftsydelse til voksne Familier søges Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Dansk FolkeFerie Fonden Autismeforlaget Boganmeldelse: Gennembrudspædagogik Formanden Morten Carlsson bliver 50 år En god investering! Malta eller Kreta Søskendekursus Center for Autisme: Foredrag for forældre om seksualitet og autisme. 20 Center for Autisme: Sexologisk rådgivning.. 21 Nyt fra kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktion: Elisabeth Sandell Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Bestyrelse Morten Carlsson...Tlf (fast træffetid tirsdag fra kl ) Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Næstformand: Vakant Aage Sinkbæk...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Heidi Lassen...Tlf Jørgen Ahler...Tlf Karen Prætorius...Tlf Pernille Saxtrup...Tlf Peter K. Nielsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Sekretariat Elisabeth Sandell Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Leder: Alting koster Morten Carlsson, formand LA Selv om vi har haft en kraftig medlemsfremgang, har en række medlemmer henvendt sig om kontingentforhøjelsen fra 1. januar. Årskontingentet er steget fra 200,- kr. til 240,- kr. og det har fået enkelte til at melde sig ud af Landsforeningen. Måske ikke alene på grund af prisforhøjelsen, men også af andre grunde, som jeg skal vende tilbage til. Landsforeningens øverste myndighed (Repræsentantskabsmødet) har besluttet sig for forhøjelse til 240,- kr. Halvdelen af beløbet går til de centrale aktiviteter, sekretariatet, bladet, hjemmesiden, socialrådgivning, juridisk rådgivning, kurser og konferencer. SIKON, vores kursus- og konferenceafdeling har måtte investere kraftigt i Vi fik underskud på den ambitiøse Inklusionskonference og et par aktiviteter. Indtægterne fra den årlige SIKON-konference har heller ikke fuldt med tiden og der har været tvivl om konferencens momsstatus. Derfor har vi måtte forhøje konferencegebyret (med et beløb svarende til momsen), men det har heldigvis ikke svækket interessen. Ved dette blads udgivelse er alle 1100 pladser til konferencen i slutningen af april forlængst udsolgt. Priserne på Sommerhøjskolen, søskendekurser m.v. er alle blevet rettet til for at forbedre vores samlede centrale økonomi. Investering i de nye lokaler, ungdomsuddannelse, udvidelse af bladet fra 6 til 10 numre, kraftigt stigende portoudgifter m.m. har været en medvirkende årsag til, at vi kommer ud af 2007 med et stort underskud (omkring ,- kr.). Dette gnaver i vores ejenkapital, men på sigt giver det mærkværdigvis større tilskud fra Tips- og Lotto pengene. Vi har år efter år søgt projektstøtte fra satspuljemidlerne. Det vil ikke lykkes og det er helt uforståeligt. Til gengæld er vi gået i gang med at skabe Autismefonden. Der kommer diverse lotterier og indsamlinger. Fremtidigt skal alle aktiviteter skal beregnes med overhead. Vi håber stadig på lidt fondsmidler, vi kan se der kommer en del frivillige midler og ved der er en arv på vej. Alle gode idéer og anvisning af indtægtsmuligheder er velkomne. Det er ikke økonomi og plus ± minus det hele For nogle pårørende der i denne tid har svært ved at se formålet med deres medlemskab af Landsforeningen, handler det i ligeså høj grad om andre ting. Nærvær i de emner vi beskæftiger os med. Forståelse for at LA ikke kun er en forening for højtfungerende aspergere, skolesøgende børn og andre grupper der har stor opmærksomhed. SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konference Ulla Møller-Christensen, Tlf SIKON Projektmedarbejder Allan Jensen, Tlf Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver Ulla Kjer, Tlf Informationsafdeling Peter K. Nielsen, Tlf Fælles telefontider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Center for Autisme...Tlf Telefonrådgivning til forældre og pårørende tirsdag kl Videnscenter for Autisme.Tlf Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2008 Nr. 4 udkommer i uge 18. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 25. marts Nr. 5 udkommer i uge 23. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 29. april Det er her værd at bemærke, at bare omkostningerne ved vores blad og udgivelser svarer til det samlede centrale kontingent. Resten af aktiviteterne skal finansieres af tips/lotto midler og andre fondsmidler. Den andel halvdel bruges ude i de lokale kredsforeninger til forskellige aktiviteter. En del kredsforeninger havde brug for et løft på indtægtssiden for at kunne bibeholde aktivitetsniveauet. Med mange nye medlemmer og aktiviteter stiger omkostningerne også. Desværre er det sådan, at de forventede indtægter ikke har fulgt med. Udviklingen i tilskuddet fra Tips- og Lottopuljen har været alt, alt for langsom. Vi får godt nok tildelt 4-5% mere om året af denne hovedindtægtskilde men det hjælper ikke, når vores medlemstal er steget med mere end 100% på 5 år. De meget indviklede tildelingsregler giver os et kæmpe efterslæb på mange hundrede tusinde kroner. Vi havde håbet på, med en forstærket investering og indsats, at få dækning via midler indsamlet ved fundraising men dette forsøg, har indtil videre vist sig at være en fiasko. Vi kan ikke via de traditionelle fondsansøgninger m.v. skaffe flere indtægter (ud over ,- kr. årligt). Landsforeningen har i flere år ikke haft nogen kasserer. Ingen har haft tid og kræfter til at påtage sig hvervet og sidste år forsøgte Hovedbestyrelsen at løse dette ved, efter grundig forberedelse, at entrere med et regnskabsfirma. Det blev et meget dyrt og uheldigt bekendtskab som bestemt ikke hjalp os. Samtidig har det været umuligt for Hovedbestyrelsen at få et overblik over økonomien. Vi har kun kunne se hinanden i øjnene, arbejde videre med forsigtighed og så være sikre på, at alle midler blev brugt i henhold til Landsforeningens formål. Med udgangen af 2007 har vi fået deltidsansat en regnskabsmedarbejder og sammen med vores statsautoriserede revisionsfirma, er der nu kommet styr på økonomien og vores mange aktiviteter. For at sikre at 2008 bliver året hvor der igen kommer balance mellem indtægter og udgifter, iværksættes en række tiltag, som skal styrke vores indtægter. I dagligdagen og ikke mindst i vores rådgivning, har vi mange af disse»tungere«sager. VI forsøger konkret at hjælpe ligesom vi henviser til de rigtige konsulenttjenester m.v. men i det udadvendte arbejde kan det måske være svært at få øje på indsatsen. I dette nummer graver vi lidt dybere og går i gang med voksenområdet for dem med et større hjælpebehov. Vi er så småt i gang med det etniske område. I næste blad kommer der en grundig artikel om GUU/GUA og således vil vi forsøge at sætte fokus lidt bredere. Det er mit håb, at vi også ude omkring kan favne bredt i foreningen. Vi har en gang for alle besluttet os for at være sammen, til gavn for alle med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Det betyder også, at solidariteten skal række til de af vores børn der er blevet voksne og dem som har et stort behov for hjælp. Med den rummelighed bliver der en plads til alle i Landsforeningen Autisme og så står vi altså stærkest i fremtiden. 2 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 Kommunalreformen et år er gået Af forstander Trine Smith Olsen og souschef Bine Baadsgaard, Kirsebærhuset et behandlingstilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) i alderen op til 7 år Trine Smith Olsen, forstander Bine Baadsgaard, souschef En tid med forandringer Nu, her godt et år efter reformens realisering oplever vi forandringer. Kommunalreformens intentioner om»én dør én indgang«lægger op til, at kommunerne i langt højere grad end tidligere løser opgaverne selv. Dette medfører, at tanken om inklusion af børn med særlige behov rykker nærmere. Vi oplever at inklusionstanken har dannet grundlag for mange visitationer til kommunernes egne tilbud, hvilket for denne målgruppe er problematisk. Få børn med autisme vil have gavn af inklusion i et integreret tilbud, men langt flere vil mistrives. Børn med autisme har brug for et miljø der forstår og tilgodeser barnets specielle behov og forstår at behandle. Dette stiller krav om et specialuddannet personale, der målrettet kan arbejde med struktur og visualisering samt forstår vigtigheden af forudsigelighed. Med viden om barnet med autismes specielle behov, fristes man til at spørge, hvor går grænsen for inklusion og fokuserer kommunerne i dag i højere grad på inklusion end på barnet og dets familie? Hvis sidstnævnte er tilfældet løser vi ikke vores faglige opgave forsvarligt. Familiernes historier Mange forældrene fortæller, at de tidligt i barnets liv har haft en fornemmelse af, at deres barn havde særlige behov. De har ved egen hjælp og opfindsomhed, forsøgt at imødekomme disse behov. Vi har mange eksempler på, at børn visiteres til et tilbud i hjemkommunen, for efterfølgende at blive revisiteret til et specialtilbud. Begrundelse er, at barnets behov adskiller sig markant fra den øvrige børnegruppe. Samtidig er der en klar tendens til, at fokus har været på barnets manglende evner, frem for styrkesider og interesser. Dette er årsagen til at mange forældre har en lang række nederlag og negative oplevelser, de sidder tilbage med følelsen af frustration og afmagt. Efter kort tid i Kirsebærhuset giver forældre udtryk for lettelse. De oplever forståelse samt fokus på og udgangspunkt i barnets styrker og interesser. Det er bekymrende, hvis visitation til en specialinstitution anses som den sidste løsning, når kommuner forsøger at imødekomme barnets behov. Behovet for specialisering Når vi taler om børn med autisme er det væsentligt at gøre sig klart, at de har brug for andet og mere end et pasningstilbud. De har brug for et specialiseret miljø, der sigter mod at tilgodese barnets specielle behov og skabe en meningsfyldt hverdag. I amternes tid valgte kommunerne i høj grad at visitere børn med autisme til et specialise- ret behandlingstilbud. I dag oplever vi, at de i stigende grad visitere til egne eksisterende tilbud. Kommunerne giver over for os udtryk for, at det ikke er økonomien der danner grundlag for vurderingen af, hvilket tilbud et barn med autisme visiteres til. Kommunerne forsøger at leve op til den politiske målsætning om at løse opgaverne selv. Set i lyset af at børn med autisme har behov for et meget specialiseret tilbud, vil vi hermed problematisere den politiske vision og diskutere om den tilgodeser det enkelte barn. Vi ved, at der i dag diagnosticeres et stigende antal af børn med autisme og at fagpersoner er blevet bedre til at opdage disse børn tidligere. Behovet for behandling af børn med autisme har ikke forandret sig fordi amterne er blevet nedlagt, og opgaverne lagt ud til kommunerne. Derfor har vores pædagogiske arbejde med børnene ikke forandret sig. Vores visioner og mål er de samme. Der er et spændingsfelt mellem på den ene side politisk enighed om specialiserede driftsenheder og på den anden side at kommunerne skal løse opgaverne selv. Vision og målsætning I Kirsebærhuset arbejder vi ud fra en vision om at øge barnet og dermed familiens livskvalitet. Målsætningen er at skabe et miljø, hvor der i det pædagogiske arbejde altid tages udgangspunkt i det enkelte barn og dets færdigheder og styrkesider. Vi mener, at en tidlig indsats er afgørende. Hvis vi møder barnet tidligt, giver det os en unik mulighed for at hjælpe barnet til en meningsfuld hverdag. Vores oplevelse er, at mange børn med autisme har et ønske om social kontakt, men mangler evner og forståelse til at indgå i samspil. Vi arbejder målrettet med social udvikling samt at give barnet redskaber til at indgå i sociale relationer. Vores pædagogiske metode tager sit afsæt i TEACCH. Her arbejdes på at indrette miljøet, så det bliver meningsfyld for barnet, hvilket bl.a. gøres ved en tydelig fysisk struktur og høj grad af visualisering. Vi mener det er en stor fordel, at vi varetager behandlingen af 25 børn der grundlæggende har enslydende problematikker. Det giver os et fælles fagligt grundlag for det pædagogiske behandlingsarbejde. Vores nuværende udfordring er, at mange børn for sent visiteres til et specialmiljø. Overgangen fra amt til kommune Kirsebærhuset var en af de institutioner der var sat i spil på den politiske arena i forbindelse med realiseringen af kommunalreformen. I forberedelse på de amtslige institutioners overgang til stat, region og kommuner blev de tidligere specialinstitutioner kategoriseret efter specialiseringsgrad. Vi forventede, at Kirsebærhuset ville overgå til regionen grundet vores høje grad af specialisering og kompleksiteten i vores opgaveløsning. Kommunerne hjemtog et højere antal sociale opgaver end først antaget. Glostrup Kommune overtog pr. 1. januar 2007 bl.a. driften af Kirsebærhuset. Vi har gennem hele forløbet mødt en høj grad af velvillighed og lydhørhed fra kommunens side, ligesom de tydeligt har givet udtryk for, at grunden til at de valgte at hjemtage netop vores institution er, at de mener:» der er behov for en institution som vores.«et år efter Der er flere ting der giver anledning til bekymring. Fortsætter den ovennævnte tendens, vil specialinstitutionerne være en uddøende race, og synergieffekten i den akkumulerede specialviden gå tabt. Forældre til børn med autisme vil i stigende grad være overladt til sig selv i søgen efter et passende tilbud til deres barn. 4 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 TEMA...tema-artikel! Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre Mange mennesker med autisme kan komme videre i deres udvikling og få større livskvalitet med uddannelse eller en plads på arbejdsmarkedet. Der er forhindringer, men fagfolk, som Landsforeningens blad har talt med, har bud på, hvordan tingene kan gøres bedre. Af Eva Isager, journalist Hos medarbejderne i Brøndbyskovens værkstedscenter vest for København står et nyt uddannelsestilbud til eleverne højt på ønskesedlen. Eleverne har autisme og er udviklingshæmmede, og de behøver høj grad af støtte og struktur. Men handicappet skal ikke forhindre, at der bliver gjort en målrettet indsats for at udvikle flere af deres ressourcer.»jeg tror på, at tilbudet kommer i henhold til den nye lov om ungdomsuddannelse til unge med særligt behov. Det er et spørgsmål om at få fat i tilstrækkeligt mange medarbejdere, som brænder for sagen,«siger udviklingsleder Jørgen Svendsen fra værkstedscentret. Han synes, det er indlysende rigtigt at arbejde mere fokuseret med de unge og sætte udviklende mål for den enkelte elev. Selvfølgelig er det svært Centret giver et tre-årigt dagtilbud til for tiden 17 yngre mennesker, som er kommet hertil som årige lige efter specialskolen. De fleste er på et tidligt udviklingstrin, og med enkelte undtagelser vil de have vanskeligt ved at indgå i traditionel beskyttet beskæftigelse. Tilbudet består i dag af aktiviteter og samvær. Aktiviteterne omfatter især idræt, musik, specialundervisning og mere praktiske opgaver som brænde-flækning og forskellige køkkenopgaver.»vores gruppe er ikke den, som samfundet har størst interesse i at beskæftige sig med. Det er tragisk, for den er lige så spændende og rummer lige så mange solstrålehistorier som gruppen af højere fungerende. Selvfølgelig er det svært, når de fleste ikke har noget talesprog, og der er behov for støtte i næsten alle dele af dagligdagen. For det pædagogiske personale er der ofte heller ikke så meget status i at arbejde med gruppen. Men vi skylder eleverne at lave individuelle uddannelsesplaner for deres sociale, faglige og personlige kompetencer. Vi tror på, at de kan komme videre,«siger Jørgen Svendsen. En rigtig lønseddel Ole Brasch er leder af det beskyttede værksted SOVI i Herlev. Værkstedet beskæftiger omkring 50 moderat fungerende voksne med autisme spektrum forstyrrelser. Han vil også gerne give sine brugere mere udfordrende beskæftigelsestilbud. Helst på det rigtige arbejdsmarked, men det rækker ikke altid armene ud efter den gruppe, han arbejder med.»sovi følger en kvinde, der som en del af SOVI s arbejdstilbud, har et skånejob i en kantine inden for det offentlige en gang om ugen. For hende er arbejdet noget helt specielt, ikke mindst på grund af den lønseddel hun får hver måned. Der er ikke bare tale om en løndusør fra os. Jeg ville ønske, mange flere af vores brugere kunne få samme oplevelse,«siger Ole Brasch.»Nogle af vores unge vil meget gerne ud i praktik i en virksomhed, for det har de hørt, at nogle kan komme i regi af Erhvervscentret TEMA under Center for Autisme. Men vores unge kræver som regel mere støtte og dermed flere ressourcer, hvilket gør praktikophold svært, men vi er nødt til at tage dem alvorligt.«beskæftigelse bliver ændret SOVI giver brugerne arbejdstræning ved hjælp af produktion for erhvervslivet, men for tiden er der afmatning i tilgangen af ordrer, og værkstedet må gøre en stor indsats for at finde nye kunder. Ole Brasch mener, at den beskyttede beskæftigelse for gruppen af moderat fungerende ser helt anderledes ud om nogle år. Brugerne vil få træning i selvstændig håndtering af ar- Arbejde med brænde hører til aktiviteterne i Brøndbyskovens værkstedscenter, hvor de fleste brugere er på et tidligt udviklingstrin. Centret vil gerne give dem et nyt uddannelsestilbud. 6 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 TEMA bejdsfunktioner i nogle måneder og derefter komme ud på en almindelig arbejdsplads med støtte fra arbejdspladsen og træningsstedet, f.eks. SOVI. Men der skal ske en holdningsændring hos SOVI s samarbejdspartnere, mener Ole Brasch. Han ser frem til, at SOVI sammen med virksomheder, som tager det sociale ansvar alvorligt, kan finde løsninger, der gavner både virksomheder og brugere.»der skal større forståelse til af kompleksiteten i handicappet autisme, og hvor vigtigt det er med støtte og vejledning for at give disse mennesker et meningsfuldt tilbud om beskæftigelse. Meningsfuld beskæftigelse giver større livskvalitet. Selvfølgelig koster det nogle penge, men de kan samtidig være en gevinst for en arbejdsplads.«jobcentre mangler viden I 2007 oprettede alle kommuner jobcentre, som skal hjælpe ledige i arbejde. Opgaven for jobcentrene består også i at støtte menne- sker med nedsat funktionsevne, heriblandt med autisme, til at finde en plads på arbejdsmarkedet. Den del af opgaven halter det med. Det oplever socialrådgiver i Landsforeningen Autisme, Ulla Kjer.»Loven siger, at jobcentrene skal gøre en særlig indsats for disse mennesker, men det kan ofte ikke lade sig gøre, fordi medarbejderne mangler viden om autisme,«siger Ulla Kjer. Det er Ulla Kjers opfattelse, at mennesker med Aspergers syndrom har de største vanskeligheder inden for autismeområdet med at få hjælp til at finde beskæftigelse. Som regel kender kommunerne i forvejen mennesker med autisme, som er på et lavere funktionsniveau, og har taget hånd om deres beskæftigelse.»gruppen med Asperger får måske først en diagnose som årige, og der er langt fra altid nogle, som interesserer sig for deres beskæftigelse. Desuden kan det offentlige system være helt uoverskueligt for en person med Asperger. Jeg tror, at mange giver op. Jimmys gule bus Gruppen af mennesker med autisme er meget forskellig. Derfor ligger mange af de tilbud om beskæftigelse, som gruppen får, også langt fra hinanden. Nogle af dem er højst utraditionelle, f.eks. det som ændrede Jimmys liv til det bedre. Men generelt mangler også personer på et lavere udviklingsniveau tilbud,«fastslår Ulla Kjer. God arbejdskraft Erhvervscentrets daglige leder, Benny Ahlqvist, har et forslag til, hvordan jobcentrene kan give en bedre støtte til mennesker med autisme:»jobcentrene skal enten ansætte sådan nogle som os med specialviden inden for området eller oprette regionale specialcentre, som integrerer handicappede mennesker på arbejdsmarkedet. Det er økonomien i det, som holder kommunerne tilbage, men de skal tænke på, at det kan betale sig, hver eneste gang, vi får en handicappet ud på arbejdsmarkedet. Ledigheden er lav, og der er brug for dem,«siger Benny Ahlqvist og tilføjer:»mennesker med autisme er anderledes, men hvis man fra alle sider, også på arbejdspladsen, gør lidt ekstra og giver den rigtige støtte til dem, kan de blive en god arbejdskraft. Det ser vi på den lille gruppe af arbejdspladser, som overrasker os positivt. De er rummelige og former jobbet efter mennesket med autisme, og så bliver forløbet vellykket.«en medarbejder på en beskæftigelse, som passede til ham og ikke omvendt. Stokholtbuen indkøbte en gul bus, og efter nogen tilvænning begyndte Jimmy hver dag at tage på tur i bussen sammen med to medarbejdere. I begyndelsen ville han slet ikke op i bussen, men vedholdende træning gav bonus. Vidensnetværk skal finde gode løsninger Vidensnetværket er et fire-årigt projekt, som skal formidle viden om handicap og beskæftigelse til jobcentre, andre jobrådgivere og jobsøgende med handicap. Det overordnede mål for vidensnetværket er at få flere mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet. Netværket skal opsamle erfaringer med ansættelse af mennesker med handicap og finde frem til, hvad der virker og ikke virker. Vidensnetværket er sat i gang for perioden ved hjælp af en bevil ling fra Beskæftigel ses ministeriet og 16 mio. kr. fra satspuljen. Netværkets sekretariat hører organisatorisk til hos Danske Handicaporganisationer, Takket være daglige ture med en gammel bus, er Jimmy blevet en rolig person. Her er han sammen med Tina, som er medarbejder på helhedstilbudet Stokholtbuen. Jimmy er 40 år og har autisme og er desuden udviklingshæmmet. Han har i flere år boet på helhedstilbudet Stokholtbuen i Ballerup Kommune. I den første tid var han kraftigt udadreagerende, og personalet måtte mange dage bruge magt over for ham. Jimmy accepterede slet ikke dagbeskæftigelse. Men så fandt Bussen kører uanset vejret til bestemte steder, hvor programmet blandt andet består af gåture og madpakkespisning, og Jimmy er altid med. Han er blevet rolig, og de sidste to år har magtanvendelse ikke været nødvendig. Fire andre beboere fra Stokholtbuen følges nu ad med Jimmy hver dag i bussen og med samme positive resultat. 8 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 TEMA Hvad betyder dit job for dig? Jens Christian Stimpel, 21 år, har i et år haft job som assistent på Københavns Universitet, Amager. Jens Christian har Aspergers syndrom: Jeg har et almindeligt fuldtidsjob til almindelig løn, og det betyder meget for mig at kunne klare mig selv økonomisk og have et ansvar. Arbejdet er en stor del af mit liv. Det sociale netværk på mit arbejde er også vigtigt. I begyndelsen var der nogle svære ting, blandt andet papirerne fra det offentlige om min ansættelse, og alle de nye opgaver. Men nu går det fint, og jeg har lige fået min egen Mac-computer, fordi min arbejdsplads gerne vil bruge mig mere til at løse it-problemer. Det er jeg selv meget interesseret i. Mit nuværende job består foreløbig mest i at sætte bøger på plads og finde bøger frem. Jeg henter og bringer også ting internt og gør rent og laver eftersyn på kaffemaskinen om morgenen. Noget af arbejdet er lidt rutinepræget, men jeg minder mig selv om, at mange andre har et langt mere krævende job end jeg. Så jeg har været ret heldig at møde de rigtige mennesker, som har været meget forstående. Benjamin Radich Kierkegaard, 27 år, har arbejdet to år i medicinalvirksomheden Leo Pharma. Benjamin, som har Aspergers syndrom, har et fleksjob på knap 25 timer om ugen: Jeg har mest lagerarbejde og transporterer råvarerne rundt i truck, men der indgår også kontor- og edb-arbejde i jobbet. Jeg er meget glad for det, for jeg får lov til en masse ting, som de ikke troede, jeg kunne på tidligere arbejdspladser. Desuden er mine kolleger meget bedre til at samarbejde, end jeg før har oplevet. Mit arbejde betyder meget, for jeg kan lide at komme ud og lave noget og at have kolleger at snakke med. Det er ikke godt at gå derhjemme, og jeg bliver gladere af at have et arbejde. Samtidig får jeg jo også penge for det. Jeg har fleksjob, fordi jeg hurtigt bliver stresset, og det var svært for mig at komme ordentlig i gang på arbejdsmarkedet. Jeg går ikke på arbejde om fredagen, men nu har min arbejdsplads tilbudt mig et engelskkursus, som nok kommer til at ligge fredag. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive bedre til engelsk. BOING...Børne- & ungesiden! BUM Landsforeningen Autisme Børne- og UngdomsMedlemskab Elisabeth Sandell, sekretariatsmedarbejder Siden muligheden for at blive medlem af BUM blev annonceret sidste efterår har medlemsskaren rundet de 100 medlemmer og vi håber selvfølgelig på at der kommer mange flere. Et BUM-medlemskab koster kr. 50,- pr. år og man kan nemmest blive medlem ved at melde sig ind via hjemmesiden BUM er for børn og unge op t.o.m. 17 år både for dem med diagnose og deres søskende. BUM er så nyt at vi endnu ikke helt har fundet formen men nu begynder der at ske noget. BUM s hjemmeside har åbnet og her får BUM-medlemmerne mulighed for at bruge BUM-kassen, som er et chat-forum kun for medlemmerne. Man kan oprette sin profil, chatte med dem som er online samtidigt, skrive små indlæg, efterlyse pennevenner og meget andet. Det er kun BUM s medlemmer som har adgang og for at få et log-in med password skal du kontakte Elisabeth Sandell Alle BUM-medlemmer modtager i disse dage et nyhedsbrev, hvor I bl.a. kan læse lidt om den ny hjemmeside og der er en konkurrence med præmier. Følg med hvad der sker i BUM via hjemmesiden vi lover nye ting inden sommerferien! BUM-Medlemskort Medlemsnr.: Underskrift Herlev Hovedgade Herlev Tlf Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100 Ulla Kjer, socialrådgiver Ligesom man kan modtage merudgiftsydelse til børn, er der mulighed for at modtage merudgiftsydelse til voksne, selv om det kan være sværere at få en bevilling igennem. Efterfølgende er en kortfattet beskrivelse af området. Hvis man vil have en bredere orientering, kan jeg henvise til Landsforeningen Autismes hjemmeside under: rådgivning. Betingelser Det er en nødvendig merudgift Det er en forudsætning, at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne Den voksne mellem 18 og 65 år skal have en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse. Kun hvis udgiften ikke kan dækkes på anden måde eksempelvis anden lovgivning Man skal være opmærksom på, at vejledningen (Vejledning nr. 96 af 05/ om særlige støtte til voksne) taler om nødvendige og sandsynliggjorte udgifter ikke dokumenterede, selv om det kan gøre en bevilling og efterfølgende beregning lettere, hvis man har nogle regninger at gå ud fra. Merudgiftsydelsen er beregnet til at dække de udgifter, som skyldes den nedsatte funktionsevne. Altså udgifter som personen ikke ville have haft, hvis vedkommende ikke har en nedsat funktionsevne. Det giver naturligt store muligheder for at anvende et skøn og interne regler i kommunen, men kommunen er forpligtet til at anlægge en helhedsvurdering overfor personen og i samarbejde med personen vurdere, hvilken støtte, pågældende har brug for. Inden evt. bevilling skal kommunen i samarbejde med borgeren udfylde et samtaleskema, hvor man ved hjælp af funktionsevnemetoden afklarer, om pågældende er omfattet af personkredsen til ydelser efter 100. Hvis denne metode ikke anvendes, er afgørelsen ikke gyldig. Eksempler Vejledningen til 100 giver nogle eksempler på, hvilke merudgifter, der kan medtages i en beregning, men er ikke nødvendigvis udtømmende: Egenbetaling på tilskudsberettiget medicin Kost- og diætpræparater (dokumenteret ved f. eks. læge) Befordring til arbejde, uddannelse, behandling og fritid m.v. hvis det ikke dækkes på anden måde. Nødvendig deltagelse i handicaprelaterede kurser (også evt. børn og andre pårørende) herunder kørsel og pasning af børn Beklædning Slitage på tøj/sko Ekstra vask Huslejetilskud Forsikringer Daglige håndsrækninger Nødvendige håndsrækninger Daglige håndsrækninger kan være: Skifte el-pærer, hente børn, smøre madpakke, købe ind, vaske gardiner, hjælp med forskellige former for aflastning osv. Nødvendige håndsrækninger kan være: Slå græs, rydde sne, male osv. Det bemærkes, at kommunen bør være opmærksom på, om den pågældende har et arbejde, og om den pågældendes arbejdsindsats betyder, at der kan opstå et særligt behov for hvile. I den forbindelse kan der være behov for håndsrækninger til indkøb og madlavning m.v., så den pågældende fortsat har overskud til at forblive i beskæftigelse Beregning For at komme i betragtning til ydelser efter 100, skal man have sandsynliggjorte merud gifter de forskellige godkendte udgifter læg ges sammen der årligt (12 sammenhængende måneder) udgør mindst 6.000,- kr., ellers udløser det ingen udbetaling. Her er ikke tale om en egenbetaling, som ved f. eks. forsikringer. Herefter beregnes, hvad merudgifterne er om måneden, idet meningen er, at man selv får et månedligt beløb at disponere over. Der kan dog laves særlige bevillingsordninger med apoteker og taxafirmaer, hvis det Socialrådgiveren er relevant især hvis udgifterne er meget forskellige i løbet af året. Mindste månedlige ydelse er dog på 1.500,- kr. (basisbeløb). Hvis merudgifterne er højere, forhøjes det månedlige beløb med 500,- kr. (eller flere basisbeløb). Der rundes op eller ned til beløb, der kommer tættest på 1.500,-, 2.000,-, 2.500,- kr. osv. Ydelsen er skattefri og indkomstuafhængig. Opfølgning Kommunen bør løbende og mindst en gang årligt lave opfølgning for at sikre, at merudgiftsydelsen passer til behovet. Her kan det kræves, at borgeren kan dokumentere de væsentligste udgifter. Afgørelser Kommunen har pligt til, hvis borgeren ønsker det, at give en skriftlig afgørelse. Hvis kommunen giver afslag, skal afgørelsen begrundes, og kommunen skal give klagevejledning. Kommunen er også forpligtet til at hjælpe borgeren med at klage. Aktindsigt Kommunen har pligt til at føre en journal om det, der foregår omkring borgeren. Man har altid ret til aktindsigt i egen journal. Familier søges! Vi søger familier med autistiske børn i Egedal Kommune eller opland. Vi har selv en 6-årig autistisk søn, men mangler kontakt til andre i samme situation. Vil gerne høre om jeres erfaringer med bl.a. skoleplacering. Birte og Ole Pedersen, 3670 Veksø Tlf Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Søg om tilskud til ophold på FolkeFeries egne feriecentre Rebecca Rant, formand for Kredsforening København/ Frederiksberg Vi er flere medlemmer i Landsforeningen Autisme som ved forskellige lejligheder, har talt om hvor få medlemmer vi har med anden etnisk baggrund, hvorfor mon de ikke»finder«os, hvad vi evt. kan gøre for at gøre dem opmærksom på de muligheder og støtte, der kan ligge i at være med i en pårørendeforening som vores. Men det er stort og kompleks emne bare sådan at kaste sig over især da stort set alt i vores forening jo foregår som frivilligt arbejde. Derfor var det perfekt, at der startede et inklusionsnetværk om som netop handler om»etnicitet og handicap«. Det er et projekt under navnet:»handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter«og det er støttet af SATS-puljen. Projektet gennemføres af De Samvirkende Invalide organisationers Ungdom (de har endnu ikke skiftet navn til (Danske Handicaporganisationer). Projektkonsulent og koordinator er Benedikte Møller Kristensen. Netværksgruppen mødes ca. her anden måned og planen er, at der kommer et oplæg om forskellige emner hver gang. Vi har hørt om et uddannelsesprojekt i Røde Kors regi og næste gang skal vi høre om puljer og støtteordninger. Jeg har deltaget i møderne og har allerede fået mange ideer. Det er godt med faste møder som, ud over samtaler henover bordet, også byder på et oplæg fra personer/foreninger, som har nogle erfaringer, som vi andre kan drage nytte af. Inklusionsnetværket tæller ikke så mange (endnu). Men det kommer forhåbentligt hen af vejen 6 Jeg har også allerede haft møde med Bene dikte, som mere konkret handlede om»autisme og etnicitet«og vi har sammen holdt møde med overlæge Ole Sylvester Jørgensen og socialrådgiver Eva Hallum fra Bispebjerg Børnepsykiatrisk afdeling, som jo ofte er blandt de første der møder børnene og deres familier. Så der er skabt basis for et rigtig godt samarbejde. Jeg ser derfor meget frem til fortsat at deltage i det fremtidige netværk om inklusion. Er du interesseret i at høre mere om inklusionsnetværk så kontakt projektkonsulent Benedikte Møller Kristensen på eller læs på Allan Jensen, projektmedarbejder Hvert år yder Fonden tilskud til ophold på FolkeFeries egne feriecentre. Tilskud kan søges af vanskeligt stillede personer, hvor et eller flere kriterier skal være opfyldt: 1. 9% af de samlede årlige uddelinger skal ydes som feriehjælp, enten rejsehjælp eller hvilehjælp, til kvinder, der på grund af sygdom eller langvarig arbejdsløshed ikke selv er i stand til at bekoste en ferierejse eller et ferieophold. Kvinder, der er fyldt 40 år, skal have fortrinsret % af de samlede årlige uddelinger skal ydes som hjælp til ferieophold for enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år. Der kan udelukkende søges om tilskud til ophold; der kan ikke søges om kontante midler. Hvis du vil søge, er fremgangsmåden som følger: Der skal anvendes ansøgningsskema. Det kan downloades på adressen eller det kan tilsendes, hvis du kontakter Dansk Folkeferies Hjælpefond på tlf Hvis du skriver og beder om skemaet, så er adressen: Hedegaardsvej 88, 2300 København S. Din ansøgning skal være hos FolkeFerie senest den 30. april. Ansøgningerne behandles i maj måned. Ansøgere som har fået deres ansøgning imødekommet, får svar ikke senere end den 10. juni Læg vejen for Autismeforlaget næste gang du er på nettet... Bøger Magasiner Lydbøger og meget mere Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Boganmeldelse: Gennembrudspædagogik Af Allan Simonsen og under medvirken af Allan Laursen Allan Jensen, projektmedarbejder Gennembrudspædagogik er en bog, hvor der tages udgangspunkt i barnets / den unges udviklingspotentialer. Og i en tro på, at de børn og unge som vi betegner som»akt-børn«til enhver tid gør deres bedste ud fra de givne kriterier. AKT-børn er børn og unge som har adfærdskontakt og trivselsproblemer. Bogen er skrevet af Allan Simonsen, lærer, systemisk uddannet konsulent og leder. Lærer, speciallærer og systemisk familieterapeut Allan Laursen har desuden medvirket. Bogen Gennembrudspædagogik er en del af bogserien Anerkendende pædagogik. Udkommet på Psykologisk Forlag. 181 sider. 298 kroner Bogen er inddelt i fire overordnede dele: 1. En række antagelser, som beskriver bogens teoretiske ramme. Rammen er omkring hele vores tænkning om den nødvendige indsats. 2. Her tages afsæt i en række konkrete cases som beskriver redskaber og metoder som rent praktisk anvendes på Skolen Sputnik og som erfaringsmæssigt kan overføres til en generel indsats i arbejdet med børn og unge. 3. Denne del beskriver elementerne som er fundamentet for at arbejde med gennembrudspædagogikken og en beskrivelse af, hvad pædagogikken bygges på. Det er også i denne del af bogen vi bliver præsenteret for den praktiske overførsel; hvilke redskaber og hvilke metode virker, og hvordan gennembruds-pædagogikken kan overføres til egen indsats. 4. Bogens fjerde del præsenterer målskemaer og elevudviklingsplaner som kan anvendes i arbejdet med en målrettet indsats. Bogen slutter med en beskrivelse af Skolen Sputnik, hvor vi får et indblik i, hvordan den daglige undervisnings- og behandlingsindsats udfolder sig, og en beskrivelse af de konkrete arbejdsmæssige forhold. Der tages udgangspunkt i barnet/den unge. I at alle gerne vil udvikle sig i en retning så de kan blive en del af samfundet så de finde deres ståsted. Og det gælder ikke mindst den gruppe af børn og unges som kræver og har behov for en særlig indsats. Den store erfaring med dette arbejde skinner klart igennem de beskrevne cases, ligesom grundholdningen handler om at se adfærden som en tilstand, som barnet /den unge vil have hjælp med at forandre til noget mere harmonisk og udviklende. Én af forudsætningerne for at kunne arbejde udviklende med denne gruppe af elever er at man dels skal vide at forandring tager tid, dels forstå at forandring tager sit udgangspunkt i, at man selv er parat til forandringer. Det kræve at man arbejder i et miljø og en ramme, som ikke er låst i stramme eller rigide opfattelser af, hvordan virkeligheden er eller bør være Der skal således skabes rammer som kan fokusere på elevens potentialer og udviklingsmuligheder forudsætningen for, at skabe en ændring for eleven i en positiv retning. Det kræver et godt og stærkt engagement blandt lærerne. Men ingen lærer eller pædagog er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats end den pædagogiske rammer, som den enkelte lærer eller pædagog arbejder i. Forfatterne understreger bogen igennem at samarbejdet mellem forældrene, barnet/den unge og lærerne er essentielt for at tingene kan lykkes. Anerkendelsen er nøgleordet for at nå eleven. Anerkendelsen er grundlæggende for at nå en positiv og fremadrettet indsats. Det handler om at møde eleven ( og forældrene) med en forståelsesramme af, at de er unikke, og at man ser dem som netop»dem«, og således anerkende deres handlinger, acceptere deres Boganmeldelse valg (og det er ikke lig med at de er OK) og at kunne vise anerkendelsen på en måde så vedkommende elev føler sig set, hørt og forstået. Gennembrudspædagogik er en metode som lærer barnet/ den unge at tage ansvar for sine egne valg og fravalg og således indestå for konsekvenserne af dem. Vi vil jo alle det samme: tage ansvar for egne handlinger og dermed for sit eget liv nogen skal bare have mere hjælp end andre! Bogen kan bestemt anbefales; den giver et godt overblik over en række problematikker på specialundervisningsområdet samtidigt med at den tilbyder en række pædagogiske værktøjer som umiddelbart kan anvendes i det daglige arbejde med børn og unge som har svært ved at begå sig i sociale og læringsmæssige sammenhænge. Hvilket jo også gælder for»vores«børn indenfor det autistiske spektrum. Formanden Morten Carlsson bliver 50 år Hovedbestyrelsen inviterer i domicilet på Herlev Hovedgade 199 til Reception i anledning af fødselsdagen Torsdag den 17. april 2008 kl til Selv om formanden prøver at dække sig under et ungdomsbillede i bladet og på hjemmesiden, kan han ikke løbe fra at han den 19. april fylder 50 år. Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse (HB) inviterer medlemmer, samarbejdspartnere og venner til en fornøjelig eftermiddag med taler, underholdning og lidt mad og drikke. Skulle nogen have lyst at begave formanden i anledning af fødselsdagen, skal det understreges at han ikke ønsker at modtage disse selv. I stedet er der i sønnen Lasses navn oprettet en fond. Fonden oprettes med en grundkapital på med det formål, at yde legatstøtte til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. I stedet for blomster, rødvin og andre gaver kan beløb indsættes i AL på reg.nr konto Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 En god investering! Malta eller Kreta 2008? Allan Jensen, projektmedarbejder»sjælen«i firmaet, og hvis vi kan give så god en redegørelse for vores formål, at vi foretrækkes frem for andre. Landsforeningens drift finansieres primært af medlemskontingenter, af Tips-og Lottomidler og af provenuet ved kurser og konferencer. Konsekvensen af det stærkt forøgede medlemstal er, at der er et stigende behov for at udvide serviceniveauet overfor medlemmerne, så vi kan fortsætte den positive medlemstilgang, og forblive i fokus overfor bl.a. den offentlige sektor. Alle disse opgaver koster penge; mange penge Autismefonden Ét af de projekter, som skal i gang her og nu, er etableringen af Autismefonden. Fondens kapital skal udgøre ,- kr., som tænkes indsamlet ved at firmaerne hver giver ,- kr. Firmaet får et investeringsbevis, og vil årligt vil blive informeret om udviklingen. Vi er overbeviste om, at mange vil finde et beløb af den størrelse rimelig, ligesom vi er sikre på at beløbet vil være overkommeligt for langt de fleste foretagender. Landsforeningen udbyder for femte år i træk ferie med ligestillede på Mellieha Holiday Centre i Malta. Vi rejser fra Kastrup hhv. Billund den august (uge 35) med Folkeferie.dk som teknisk arrangør. Mellieha Holiday Centre består af dejlige gårdhavehuse spredt ud over et stort område med poolen som det centrale mødested. Hver dag er der aktiviteter for hele familien med det særlige hensyn at alle skal kunne deltage ud fra deres forudsætninger. Til forskel fra Maltaturen sker rejsen dog på egen hånd uden Landsforeningens pædagogiske personale, men stadig med muligheden for at være sammen med ligestillede familier. Der er stadig få ledige pladser på begge ture kontakt sekretariatet for at få tilsendt flere oplysninger samt tilmeldingsskema. NB! Sidste tilmeldingsfrist for turen til Kreta er den 8. april Derfor har vi det sidste års tid søgt en lang række fonde om økonomisk tilskud til forskellige projekter. Resultatet af dette arbejde har været skuffende; vi har ikke tilnærmelsesvist fået de indtægter vi regnede med. Hvad gør vi så? Vi kan jo ikke bare give op, men må i stedet finde andre veje ind i dé fonde og firmaer, som i disse år bliver oversvømmet af anmodninger om at støtte dette og hint. For at nå dette mål, har jeg brug for jeres hjælp! Vi mangler nogle mere personlige indfaldsvinkler til fondene og firmaerne. Når vi ikke har det, bliver vi slået i hartkorn med alle andre som søger, og det forringer vores chancer for at få bevilget støtte gevaldigt. Så derfor prøver vi at finde en anden og mere personlig måde at præsentere os på. Og det er så hér, I som medlemmer kommer ind i billedet. For I har nemlig venner, bekendte og familie, som arbejder i virksomheder som meget ofte vil stille sig positivt overfor at støtte os, hvis vi kan finde ind til Fondens formål er at yde støtte til Landsforeningens aktiviteter til gavn for arbejdet med børn, unge og voksne med ASF. Støtten vil blive givet til f.eks. forbedring af børne-og ungdomsarbejdet, oplysningsvirksomhed, forbedring af boligforhold osv. Halvdelen af investeringerne fastholdes i fondens formueopbygning, mens den anden halvdel, plus de årlige afkast, udloddes. Derfor: giv mig nogle navne, jeg kan arbejde videre på. Når jeg kontakter firmaet vil jeg naturligvis ikke fortælle, hvem jeg fik»idéen«fra, hvis I ikke ønsker at blive anført som reference. Vi er over medlemmer, spredt over hele landet, i alle mulige erhverv, så der må ganske enkelt være et stort antal virksomheder, som vil stille sig positivt til en ansøgning! I kan ringe på eller mobil eller maile på: Landsforeningen Autisme tilbyder desuden en uge på Kreta den juni; også her er FolkeFerie teknisk arrangør. Søskendekurser i Middelfart 2008 Fredag den 23. lørdag den 24. maj Fredag den 24. lørdag den 25. oktober Kurserne henvender sig til forældre og søskende i alderen år. Formålet er at give forældre nogle værktøjer som bedre gør dem i stand til at forstå og klare de konflikter og problemer som uvægerligt findes i hverdagen. Og at give søskende en bedre og dybere forståelse for de vanskeligheder som deres bror eller søster med ASF har. For yderligere oplysninger se eller kontakt Allan Jensen, tlf , 18 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Foredrag for forældre om seksualitet og autisme, især i forhold til Aspergers syndrom Ved psykolog og sexolog Dr. Isabelle Henault, Canada Dr. Isabelle Henault, Canada, psykolog og sexolog Onsdag den 21. maj 2008 fra kl. 19 til 22 vil Isabelle Henault holde et foredrag med efterfølgende spørgerunde og diskussion om seksualitet og autisme på Center for Autisme. Forelæsning vil foregå på engelsk uden oversættelse. Isabelle taler et let forståeligt engelsk. Som optakt til oplægget opfordres de deltagende forældre til at formulere spørgsmål og problemstillinger med udgangspunkt i deres søns eller datters behov, ønsker og problemer i forbindelse med seksualitet, kærlighed, kæreste m.v. Disse skal sendes til: Demetrious Haracopos på Center for Autisme Om Dr. Isabelle Henault kan det oplyses at hun er uddannet som psykolog på Universitetet i Quebec i Montreal, Canada. Hun har i nogle år arbejdet sammen med Tony Attwood i Austrailia og er nu flyttet tilbage til Canada, hvor hun arbejder som sexolog for mennesker med autisme og Aspergers syndrom. Hendes arbejde drejer sig om støtte til børn, unge, voksne og parforhold, hvor den ene eller begge parter har Aspergers syndrom. Hendes erfaringer tager udgangspunkt i at fremme en større forståelse for behov og problemer i forhold til seksualitet. Hun er forfatter til bogen»asperger s Syndrome and Sexuality: From Adolescence through Adulthood«, Jessica Kingsley Publisher, London, Isabelle Henault har tidligere holdt et vellykket foredrag på Skive konference om seksualitet i Desuden har hun også holdt diverse foredrag og workshops i samarbejde med Videnscenter for Autisme og Center for Autisme. Isabelle fungerer som Center for Autisme konsulent og kommer fast hvert år i nogle dage for at yde supervision og samarbejde med centrets personalegruppe om diverse projekter i forbindelse med seksualitet og autisme. Tidspunkt: Onsdag den 21. maj fra kl. 19 til 22 Sted: Center for Autisme, Herlev Hovedgade 199, Herlev i auditorium Pris: Kr. 300 pr. person Tilmelding: Sendes til Pernille Beaumont, Tlf. nr Deltagere: Max. 70 personer Sexologisk rådgivningsfunktion ved Center for Autisme Center for Autisme har etableret en seksualrådgivning for personer med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) samt deres familier og tilknyttet personale. Vi kan tilbyde følgende: Individuel rådgivning for personer over 15 år, med en ASF diagnose og med uløste seksuelle problemer/behov. Kursus om seksualitet og ASF til fagfolk og personale på institutioner, der beskæftiger sig med mennesker med ASF. Samtaleforløb for personer med Aspergers syndrom vedrørende seksualitet. Samtaleforløb for par, hvor den ene eller begge har ASF. Rådgivning til personale, der er interesseret i at tilrettelægge et undervisningsforløb for børn og unge med ASF. Rådgivning til personale, der er interesseret i at udarbejde retningslinier og politik i forhold til ASF og seksualitet. For yderligere information, nærmere aftale om pris og forløb kontakt: Demetrious Haracopos på eller tlf Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 21

12 Kredsforeningen Århus Indmeldelse i foreningen! Temaaften om ABA i teori og praksis Landsforeningen Autisme inviterer hermed til temaaften om ABA. ABA (Applied Behavior Analysis) er en pædagogik, der bygger på at udvikle kommunikation samt sociale og kognitive færdigheder hos børn med autisme bedst muligt. Aftenen vil byde på en introduktion til ABA både det teoretiske fundament og den daglige praksis. Oplæggene vil blive krydret med mange eksempler blandt andet videoklip fra træningen af børnene. Psykolog og supervisor Unnur Donnalds dottir (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus) vil stå for teorien bag ABA, mens pædagog Betina Bonde og Cand. Pæd. Line Daa Lajer, samt forældrene Marianne Bugge og Trine Østergaard vil fortælle om den daglige praksis. Der vil blive budt på en let anretning, samt kaffe og the. Arrangementet er gratis og vil blive afholdt torsdag den 24. april 2008 kl i D9 s lokaler; Skovagervej 2, 8240 Risskov. Ved spørgsmål kontakt Trine Østergaard på tlf eller Kredsforeningen Sønderjylland Temadag på Fjordskolen om pædagogiske værktøjer Lørdag den 12. april på Fjordskolen Afdeling A Posekærvej 8, 6200 Aabenraa, kl Hverdagen med børn og unge på autismespektret er en udfordring for både børn, søskende, forældre og fagfolk. I dette modul fokuseres på pædagogiske værktøjer, der kan gøre hverdagen mere forudsigelig og forståelig for børnene og som derfor også bidrager til at lette livet i familien og institutionen. Pris: 200,- kr. pr. person. Betalings- og tilmeldingsfrist: Onsdag den 2. april 2008 Ved betaling med check skal denne stiles til: Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Sønderjylland att. Lene Ravnsgaard, St. St. Blichers Vej 13, 6400 Sønderborg Bankoverførsel: Beløbet indsættes på kontonummer: i Sydbank. Ved begge betalingsmetoder skal der oplyses navn(e), adresse og mærkes»temadag Forår 2008«. For yderligere oplysninger kontakt: Annette Lund Dreyer, Tlf , Udførlig indbydelse vil blive sendt til medlemmerne i kredsforeningen! Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningens repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Nyt! Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen. Derved er de også selv med til at støtte Landsforeningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 22 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 23

13 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup Kredsforeninger og udvalg Kredsforeningen København/ Frederiksberg: Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Nordjylland: Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe: Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde: Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn: Kontaktperson: Torben Riis-Nielsen... Tlf Kredsforeningen Bornholm: Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg: Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn: Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne: Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland: Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Herning: Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Storstrøm: Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland: Annette Lund Dreyer... Tlf Lene Ravnsgaard... Tlf Kredsforeningen Vejle: Inge Frisgaard... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland: Thomas Fabricius... Tlf Kredsforeningen Viborg: Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Århus: Marianne Banner... Tlf Børne Elsebeth Pii Svane... Tlf Voksen Jane Hellkvist... Tlf Aspergerforeningen: Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf NLD-gruppen: Kontaktperson: Katrine Hald Kjeldsen... Tlf Karen Prætorius... Tlf Retssikkerhedsudvalget: (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) 24 Nr. 3 Marts 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 FEBRUAR 2006 LÆS INDE I BLADET OM: SIKON med bl.a. sommerhøjskole Malta: Drømmer du om sol og varme? Scan-Brit forskningsprojektet Fra socialrådgiveren: Denne gang om merudgiftsydelse

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10 FOKUS PÅ AUTISME Vi skal alle have et tilbud... 2 Landsforeningens Ejendomsfond har købt en gård i Jylland... 4 Repræsentantskabsmøde i Middelfart... 5 Mens vi venter på lovgivningen... 6 Den Nationale

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TEMANUMMER OM UDDANNELSE

TEMANUMMER OM UDDANNELSE TEMANUMMER OM UDDANNELSE Leder: Den nye struktur... 2 Nyt fra sekretariatet... 3 Nyt tilbud om idræt og leg for børn med autisme... 7 Værnepligt og Aspergers syndrom... 8 Gode nyheder til unge med autisme

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Fokus på familien... 2 Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen... 3 Socialrådgiveren: Ledsagelse... 10 Nyt politikpapir på børneog ungeområdet... 12 Kredsforeningerne... 14

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere