MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk"

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 PORTUGAL INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...3 TÆRSKELBELØB...5 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU...5 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU...6 FAKTURERING...7 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...8 LISTER...9 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...9 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...10 FRADRAGSRET...11 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...13 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...15 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER INDHENTE OPLYSNINGER OM DET PORTUGISISKE MOMSSYSTEM? Udenlandske virksomheder, der ønsker oplysninger om det portugisiske momssystem, kan henvende sig til: DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DO IVA AVENIDA JOÃO XXI, LISSABON Tlf.: (+ 351) (omstilling) (direkte linje) (direkte linje) Fax: (+ 351) E-post: 2. Hvad er de portugisiske myndigheders webside? Hvilke former for momsoplysninger findes der og på hvilke sprog? Webside: Websiden indeholder oplysninger om den portugisiske momslovgivning (vedtaget ved lovdekret nr. 394-B/84 af 31. december 1984 med senere ændringer), momsreglerne for EUinterne transaktioner (vedtaget ved lovdekret nr. 290/92 af 28. december 1992 med senere ændringer), de administrative regler for fortolkning af skattelovene (cirkulærer og memoranda), de blanketter, virksomhederne skal anvende, når de foretager lejlighedsvise momspligtige transaktioner samt svar på hyppigt stillede spørgsmål. Oplysningerne findes på portugisisk. 3. HVOR KAN DER FINDES OPLYSNINGER OM MOMSLOVGIVNINGEN OG GENNEMFØRELSESREGLERNE OG PÅ HVILKE SPROG? Disse oplysninger findes på portugisisk og findes på den webside, der er nævnt i svaret på spørgsmål 2. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 3

4 4. HVORNÅR SKAL VIRKSOMHEDER MOMSREGISTRERES? Alle fysiske og juridiske personer, der for egen regning udøver virksomhed inden for handel, industri eller liberale erhverv, skal momsregistreres. Virksomheder, der er fritaget for moms i henhold til artikel 9 i den portugisiske momslov (artikel 13 i sjette direktiv), skal også lade sig momsregistrere. 5. I HVILKE TILFÆLDE SKAL KUNDER, DER ER MOMSPLIGTIGE, IKKE REGISTRERES? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER LADE SIG REGISTRERE FRIVILLIGT I SÅDANNE TILFÆLDE? For visse ydelsers vedkommende behandler portugisisk lovgivning kunderne som momspligtige, hvis ydelserne præsteres af virksomheder, som ikke har deres hovedkontor, faste forretningssted eller hjemsted i Portugal. Det drejer sig om ydelser, der er opført i artikel 9, stk. 2, litra e), i sjette momsdirektiv samt EU-interne transportydelser og dertil knyttede ydelser, ydelser præsteret af agenter på tredjemands vegne samt arbejde på eller vurderinger af løsøre foretaget på de fastsatte betingelser. Kunder, der anses for at være momspligtige i Portugal, skal imidlertid betale moms, hvis leverandøren af varerne eller ydelserne er en virksomhed, der ikke har sit hovedkontor, faste forretningssted eller hjemsted i Portugal og ikke har udpeget en fiskal repræsentant i Portugal og underrette modtageren herom. NB: lovforslaget om ændring af den portugisiske momslov under hensyntagen til Rådets direktiv 2000/65/EF af 17. oktober om ændring af den sjette momsdirektiv for så vidt angår bestemmelse af betalingspligten for merværdiafgiften blev i overensstemmelse med den portugisiske forfatning forelagt i god tid for Parlamentet til godkendelse, men er endnu ikke blevet bekendtgjort af republikkens præsident i henhold til forfatningen og er derfor ikke trådt i kraft. 6. HVORNÅR SKAL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ANSØGE OM MOMSREGISTRERING? En erklæring om påbegyndelse af momspligtig virksomhed kan indsendes til et hvilket som helst lokalt momskontor på en særlig blanket (modelo n.º 1698, da Imprensa Nacional Casa da Moeda) eller kan fremsættes mundtligt; i sidstnævnte tilfælde, når momskontorerne råder over det nødvendige computerudstyr. 7. DER ØNSKES EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF GÆLDENDE PROCEDURER FOR UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER MOMSREGISTRERING (HERUNDER KRÆVEDE DOKUMENTER) Udenlandske virksomheder, som udøver erhvervsvirksomhed i Portugal, uanset om de har fast forretningssted i Portugal, og som ønsker at få et momsnummer, skal, før de indsender en erklæring om påbegyndelse af virksomhed, se spørgsmål 6, henvende sig til: 4

5 REGISTO NACIONAL DE PESSOAS COLECTIVAS Praça Silvestre Pinheiro Ferreira, 1 C LISSABON Tlf. (+351) Udenlandske virksomheder skal indsende en udskrift fra handelsregisteret i deres hjemland og udfylde en blanket fra deres eget nationale register over juridiske personer. Hvis ansøgningen udarbejdes af virksomhedens retlige repræsentant, skal der også medsende en fuldmagt. Momsnumre for fysiske personer udstedes af generaldirektoratet for beskatning. Ansøgninger kan sende til et hvilket som helst lokalt momskontor. TÆRSKELBELØB 8. HVAD ER BELØBSGRÆNSEN FOR EU-INTERNT FJERNSALG I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, LITRA B, STK. 2, I SJETTE MOMSDIREKTIV? EUR 9. HVAD ER BELØBSGRÆNSEN I HENHOLD TIL SJETTE MOMSDIREKTIVS ARTIKEL 28A, STK. 1, LITRA A) (ERHVERVELSER FORETAGET AF VIRKSOMHEDER, FOR HVEM DER GÆLDER UNDTAGELSER)? EUR. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU 10. I HVILKE TILFÆLDE SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Udenlandske momspligtige uden fast forretningssted i Portugal, der leverer varer og tjenesteydelser i Portugal, har pligt til at udpege en fiskal repræsentant i Portugal. 11. HVILKE REGLER GÆLDER DER FOR UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER? En fiskal repræsentant skal være en momspligtig person med hovedkontor eller fast forretningssted i Portugal og skal være i besiddelse af en fuldmagt. 5

6 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den fiskale repræsentant hæfter solidarisk med den repræsenterede virksomhed for opfyldelse af alle sidstnævntes momsforpligtelser. Den fiskale repræsentant har ret til at kræve, at momskravet først fyldestgøres i virksomhedens aktiver, inden han selv skal svare for det (selv om den repræsenterede virksomhed ikke har fast forretningssted i Portugal, kan den godt besidde aktier i landet). 13. HVILKE MULIGHEDER HAR DE FOR AT SKRIDE IND, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET EU-LAND IKKE HAR UDPEGET NOGEN FISKAL REPRÆSENTANT I DERES LAND? Hvis der ikke er udpeget en fiskal repræsentant, kan momsen opkræves hos modtageren af varerne eller tjenesteydelserne, når denne er momspligtig. 14. KRÆVES DER BANKGARANTI? Nej. Selv om der skal udpeges en fiskal repræsentant, skal der ikke stilles nogen sikkerhed af repræsentanten eller den repræsenterede virksomhed. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU 15. KAN DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT ELLER AGENT? Af de grunde, der er redegjort for i svaret på spørgsmål 5, er Rådets direktiv 2000/65/EF af 17. oktober 2000 endnu ikke gennemført i portugisisk lovgivning, og momspligtige personer etableret i EU behandles i henhold til den portugisiske momslov på samme måde som momspligtige etableret uden for EU og er omfattet af de regler, der er henvist til i svaret på spørgsmål HVILKE REGLER GÆLDER DER FOR UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER? Se svaret på spørgsmål 11 og HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se svaret på spørgsmål 12 og ER DER SITUATIONER, HVOR DER KRÆVES BANKGARANTI? Se svarene på spørgsmål 14 og 15. 6

7 FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER DER FOR FAKTURERING? Der skal udstedes faktura ved levering til en momspligtig, også selv om vedkommende er momsfritaget. Desuden skal der altid udstedes faktura for en transaktion, der omfatter fjernsalg i en anden medlemsstat, uanset om kunden er momspligtig eller ej. Ved indenlandske leverancer af varer og ydelser skal fakturaen udstedes senest den femte hverdag efter den dag, hvor momspligten udløses, ved EU-interne leverancer inden den 15. i den efterfølgende måned. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Sælgers og købers navn eller firma samt adresse, for momspligtiges vedkommende tillige momsnummer 2) de leverede varers eller ydelsers mængde og almindeligt benyttede betegnelse, med angivelse af alle oplysninger, som er nødvendige for fastlæggelse af momssats 3) prisen uden moms samt de andre elementer, der indgår i beskatningsgrundlaget 4) momssats og -beløb 5) i givet fald begrundelsen for, at der ikke er pålagt moms. Når en faktura vedrører nye transportmidler, skal det ifølge momsordningen for EU-interne leverancer klart angives, hvilket transportmiddel der er tale om, dvs. bilens indregistreringsnummer og serienummer samt alle særlige kendetegn, og det skal angives, hvor mange kilometer der er kørt på leveringsdagen, eller hvor mange timer der er sejlet eller fløjet, alt efter om der er tale om køretøjer, både eller fly. Desuden skal der i henhold til momsordningens artikel 28, stk. 6, om EU-interne transaktioner, udstedes faktura ved: 1) Portugisiske virksomheders fjernsalg under beløbsgrænserne i de andre medlemsstater 2) EU-virksomheders fjernsalg over beløbsgrænsen 3) EU-virksomheders fjernsalg under beløbsgrænsen, hvis de har valgt at betale moms. NB: 1) Fakturaer eller lignende dokumenter skal udstedes på portugisisk, selv om de også evt. indeholder oversættelser til et eller flere sprog. 2) Der skal altid udstedes faktura ved leverancer til momspligtige, også selv om de pågældende er momsfritagne. 3) Ved trekantstransaktioner skal sælgeren/momspligtig person B (EM2) udtrykkeligt angive på fakturaen, at køber/momspligtig person C hæfter for indbetalingen af moms i forbindelse med indenlandsk overførsel af varer (EM3). 7

8 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF VIRKSOMHEDER GÆLDER DE DA? Der stilles ikke krav om faktura, når sælgeren er detailhandler, og køberen er en privatperson bosiddende i Portugal. PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Alle virksomheder, der ikke er fritaget i henhold til den portugisiske momslovs artikel 9 (artikel 13 i sjette direktiv) eller artikel 53 (artikel 24 i sjette direktiv), og som ikke er omfattet af særordningen for småhandlende, skal indsende periodiske momsangivelser. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Momsperioden svarer til en måned for momspligtige med en årsomsætning på over ,90 EUR og til et kvartal for momspligtige med en årsomsætning under dette beløb. Momspligtige med månedlig angivelse skal indsende angivelsen og indbetale momsen i forbindelse hermed inden den 10. i den anden måned efter momsperiodens udløb. Momspligtige med kvartalsangivelse skal indsende angivelsen og indbetale momsen i forbindelse hermed senest den 15. i den anden måned efter kalenderkvartalets udløb. 23. FINDES DER SÆRLIGE REGLER OM PERIODISKE ANGIVELSER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDSKATEGORIER? Der findes en særlig ordning for detailhandlere (fysiske personer), der videresælger varer i samme stand som den, hvori de selv erhvervede dem, og som har en omsætning på under ,79 EUR. De skal indsende angivelse og indbetale momsen i forbindelse hermed til det lokale momskontor senest den 20. i den anden måned efter udløbet af kalenderkvartalet. Ordningen gælder ikke for detailhandlere, som har egen regnskabsafdeling, eller som er organiseret i selskabsform, og heller ikke for dem, der importerer eller eksporterer eller indgår i EU-interne transaktioner. 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Virksomheder, der er omfattet af særordningen for småhandlende, jf. spørgsmål 13, betaler 25% til staten af den moms, der er betalt på varer, der er indkøbt med henblik på videresalg uden yderligere forarbejdning. Dette beløb kan fratrækkes det momspligtige beløb ved erhvervelsen af kapitalgoder. 8

9 LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Listerne skal vedlægges de månedlige eller kvartalsvise angivelser. 26. KRÆVES DER ANDRE OPLYSNINGER END DEM, DER SKAL GIVES I HENHOLD TIL ARTIKEL 22, STK. 6, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? I Portugal skal der ud over de oplysninger, der er specificeret i sjette momsdirektivs artikel 22, stk. 6, afgives en erklæring om EU-interne leverancer af nye transportmidler til privatpersoner eller tilsvarende, for at det kan kontrolleres, at det samlede beløb svarer til det i angivelsen opgivne beløb for EU-interne leverancer. Den blanket, der anvendes ved indsendelse af listerne, skal i henhold til artikel 22, stk. 6, i sjette direktiv, indeholde trekantstransaktioner (salg foretaget fra medlemsstat 2). 27. AGTER DE AT ANVENDE FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? HVILKE BELØBSGRÆNSER GÆLDER I SÅ FALD? Der er ingen planer om at indføre forenklede procedurer (lempelser) med hensyn til disse lister. ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? HVIS JA, UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKE PROCEDURER? Elektronisk fakturering er tilladt i henhold til portugisisk lovgivning, jf. lovdekret nr. 375/99 af 18. september 1999, gennemførelsesdekret nr. 15/2000 af 2. oktober 2000 og dekret nr. 52/2002 af 12. januar Momspligtige, der ønsker at anvende elektronisk fakturering, skal ansøge om tilladelse hos generaldirektoratet for beskatning på den blanket, der er godkendt i ovennævnte dekret. Imidlertid er anvendelsen af elektronisk fakturering midlertidigt blevet suspenderet som følge en skrivelse C (2002) 4234 fra Europa-Kommissionen af 6. december 2001, hvori Kommissionen siger, at de retlige bestemmelser om elektronisk fakturering er tekniske forordninger, som kun kan vedtages, når forslagene herom er blevet anmeldt til Kommissionen, jf. artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/43/EF af 22. juni

10 29. KAN MOMSANGIVELSER INDSENDES ELEKTRONISK? HVIS JA, HVORLEDES OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANMODNINGER OM INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ANGIVELSER SENDES? Den periodiske momsangivelse kan indsendes elektronisk, forudsat at den ikke skal ledsages af en liste over EU-interne transaktioner. Der skal indhentes et personligt password for at få adgang til generaldirektoratet for beskatnings webside. Denne sendes med posten med nærmere oplysninger om, hvordan angivelserne skal indsendes elektronisk. Hvis der skal betales moms til staten, kan dette ske ved at anvende "Multibanco"-netværket eller ved krydset check til Direccão de Serviços do Tesouro, Apartado Lisbon Codex, med endossementspåtegning til Direcção-Geral do Tesouro, ligesom der på checkens bagside skal gives oplysning om momsnummer og den periode, som betalingen vedrører. 30. KAN LISTERNE INDSENDES ELEKTRONISK? HVIS JA, HVORLEDES OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNING SENDES? Det er endnu ikke muligt at indsende lister over EU-interne transaktioner elektronisk. Disse skal vedlægges de periodiske momsangivelser og sendes pr. post til Direccão de Serviços de Cobrança. ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 31. FINDES DER STANDARDSATSORDNINGER, OG HVORDAN FUNGERER DE I SÅ FALD? Der findes ingen andre standardsatsordninger ud over ovennævnte ordning for småhandlende. a) Momspligtige, der er omfattet af særordningen for småhandlende, kan vælge i stedet at blive underlagt den almindelige ordning. b) Som tidligere anført, består særordningen for småhandlende i, at der til staten indbetales 25% af den moms, der betales ved køb af varer til videresalg uden yderligere forarbejdning; dette beløb kan fratrækkes det momspligtige beløb ved erhvervelsen af kapitalgoder. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I BEKRÆFTENDE FALD BEDES DISSE ANFØRT. En særlig forenklet momsordning kan i visse tilfælde indføres for momspligtige med lavt momstilsvar. 33. PÅ HVILKE SPROG FINDES DE PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG LISTERNE? Portugisisk. 10

11 FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE VARER OG YDELSER FINDES DER INGEN FRADRAGSRET? Der gælder ikke fradragsret for følgende udgifter: Udgifter til erhvervelse, fremstilling eller import, leje, brug, forarbejdning eller reparation af turistbusser, fritidsfartøjer, helikoptere, luftfartøjer eller motorcykler, undtagen hvis salg eller drift af sådanne transportmidler er genstand for en momspligtigs erhvervsaktivitet, udgifter til brændstoffer, der normalt anvendes i motorkøretøjer (benzin), dog med undtagelse af diesel, LPG og naturgas, der er omfattet af de regler, der er forklaret i svaret på spørgsmål 35, udgifter til erhvervsmæssig transport og den momspligtiges og dennes personales rejser, herunder også vej-, bro- og andre brugerafgifter, udgifter til kost og logi, drikkevarer, tobak samt repræsentationsudgifter. udgifter til fritids- og luksusvarer, som ikke på grund af deres art eller pris kan betragtes som normale driftsomkostninger. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? DE BEDES ANGIVE PROCENTDEL. 50% af momsen på erhvervelse af diesel, LPG og naturgas kan fradrages, undtagen hvis disse brændselsstoffer anvendes til nedennævnte køretøjer, i hvilket tilfælde den samlede moms kan fradrages: tunge personmotorkøretøjer, køretøjer, der er godkendt til offentlig transport, undtagen udlejningskøretøjer, køretøjer, der anvender diesel, LPG eller naturgas, og som ikke er indregistreret, traktorer, der udelukkende eller overvejende anvendes til landbrugsformål, fragtbiler på over 350 kg. 11

12

13 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 1 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 3 fjernsalg 2 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 13

14 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Malta Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 14

15 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 15

16 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 16

17 BILAG 3 FORKORTELSER LAND VALUTA BELGIEN BE EUR TJEKKISKE CZ CZK REPUBLIK DANMARK DK DKK TYSKLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRÆKENLAND EL EUR SPANIEN ES EUR FRANKRIG FR EUR IRLAND IE EUR ITALIEN IT EUR CYPERN CY CYP LETLAND LV LVL LITAUEN LT LTL LUXEMBOURG LU EUR UNGARN HU HUF MALTA MT MTL NEDER- NL EUR LANDENE ØSTRIG AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIEN SI SIT SLOVAKISKE SK SKK REPUBLIK FINLAND FI EUR SVERIGE SE SEK FORENEDE KONGERIGE GB GBP 17

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere