Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6"

Transkript

1 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6

2 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre dit CVR-/SEnummer. Udfører du arbejdet som privatperson, skal du anføre dit CPR-nummer. Om arbejdet udføres i det ene eller andet regi har også betydning for, om du skal pålægge moms i prisen, jævnfør kontraktens 4. Bemærk også, at der i denne kontrakt under alle omstændigheder ikke lægges op til, at arbejdet udføres som led i et ansættelsesforhold. Det betyder blandt andet, at der ikke skal indbetales feriepenge af den aftalte honorering. Dette skal du naturligvis tage i betragtning, når du fastlægger/aftaler honoreringens størrelse, jævnfør kontraktens 4. I kontrakten benævnes du konsekvent som konsulenten. Anden benævnelse kan være mere retvisende eksempelvis oversætteren eller leverandøren. Brug den benævnelse, som du mener er bedst passende og husk at anvende den konsekvent igennem kontrakten. Særligt vedrørende ophavsret og videreudnyttelse: I denne standardkontrakt er der ikke på forhånd indsat en bestemmelse om ophavsret og videreudnyttelse. Afhængig af det arbejde, som udføres, kan det dog være meget vigtigt, at en sådan bestemmelse indsættes. Hvilke ophavsrettigheder, der knytter sig til arbejdet og dets anvendelse kan afhænge af, hvilket arbejde, der er tale om. Der kan også være andre rettigheder, såkaldte immaterialretligheder, som knytter sig til arbejdet, dets udførelse og efterfølgende anvendelse, og som du skal være opmærksom på. Med andre ord afhænger det af, hvad det er for arbejde, du skal udføre, om der bør indsættes en sådan bestemmelse. Læs mere om ophavsret på vores hjemmeside under freelancer og kontakt os, hvis du er i tvivl. Et eksempel på en bestemmelse om ophavsret, som du kan indsætte i kontrakten, kan være: X. Ophavsret/videreudnyttelse: Konsulenten har ophavsretten til arbejdet, jævnfør ophavsretsloven. Kunden har de rettigheder, som er nødvendige for at anvende arbejdet i forbindelse med virksomhedens almindelige virksomhed. Med mindre andet fremgår eksplicit af denne kontrakt, er kunden ikke berettiget til at videreudnytte arbejdet. Ophavsretten til materiale, udarbejdet til brug for arbejdet, tilhører konsulenten, som er berettiget til at videreudnytte dette i anden sammenhæng. Såfremt kontrakten ophæves uden at endelig leverance er sket, skal eventuelle delleverancer tilbageleveres til konsulenten, og virksomhedens rettigheder til at anvende arbejdet ophører. Side 2 af 6

3 1. Arbejdets art og omfang: [Her anføres det så præcist som muligt, hvad arbejdet består i det vil sige hvad du skal udføre for kunden] Det er meget vigtigt, at arbejdsopgaven/arbejdsopgaverne beskrives så præcist som muligt. En gensidig klarhed over, hvad det er, der skal udføres, er afgørende for at samarbejdet kan fungere gnidningsløst. Det er samtidig det juridiske grundlag for afgørelsen af eventuel efterfølgende uoverensstemmelse over, om det, du har leveret, og skal have betaling for, er i overensstemmelse med kontrakten. 2. Arbejdets udførelse og aflevering: Arbejdet udføres [anfør hvor arbejdet forudsættes udført] og afleveres senest den [anfør dato]. Aflevering med frigørende virkning anses for at være sket ved [anfør hvorledes arbejdet faktisk skal afleveres eksempelvis ved aflevering på kundens adresse, fremsendelse per mail eller lignende.] Konsulenten er berettiget til uden forudgående godkendelse fra kunden at lade arbejdet eller dele heraf udføre af tredjemand. I tilfælde heraf, skal kunden orienteres herom uden ugrundet ophold. En sådan overdragelse af udførelsen af arbejdet eller dele heraf medfører dog ingen ændringer i krav og forpligtelser mellem kunden og konsulenten, jævnfør denne kontrakt. Det er ikke altid af betydning, hvor arbejdet udføres, i hvilket tilfælde du kan udelade at beskrive dette i kontrakten. Såfremt arbejdet forudsættes udført (helt eller delvist) et bestemt sted eksempelvis på kundens adresse bør dette derimod fremgå. Det er vigtigt, at du beskriver, hvordan og hvor arbejdet skal afleveres. Dette har betydning for, hvornår kunden overtager ansvaret for arbejdet og hvornår du har ret til betaling. Såfremt der er tale om en større ordre, hvor arbejdet afleveres i dele (for eksempel en større oversættelse, hvor der afleveres enkeltkapitler) bør disse delleverancer indføjes. I sådanne tilfælde bør det for hver delleverance fremgå, at leveringen sker med frigørende virkning og man kan eventuelt knytte delvis betaling til den enkelte delleverance. Er der udarbejdet en aktivitetsplan, kan den med fordel vedlægges kontrakten som bilag. 3. Kundens forpligtelser i forbindelse med arbejdets udførelse og aflevering: Kunden stiller i perioden fra denne kontrakts indgåelse og indtil levering, jævnfør kontraktens 2 følgende til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse: [anfør hvad]. Der tilkommer ikke kunden betaling for dette. Side 3 af 6

4 Det er ikke sikkert, at der stilles noget til rådighed, i hvilket tilfælde der ikke skal anføres noget. Det kan dog være, at du skal anvende kundens IT-udstyr (såsom server, internetadgang, adgang til intranet), telefon, kontor og så videre. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at det indgår både for at du kan have overblik over, hvad du så ellers selv skal fremskaffe/bruge og for at der ikke skal opstå usikkerhed om betalingen for udstyr med videre, kunden stiller til rådighed. Det kan naturligvis også have betydning for den pris, du tager, i hvilken udstrækning du kan anvende udstyr med videre, som kunden råder over. 4. Honorering og betalingsbetingelser: For arbejdets udførelse betales kr. [anfør beløb], som forfalder [anfør hvornår] mod fremsendelse af faktura. Betaling sker ved indsættelse af beløbet på konsulentens konto [anfør pengeinstitut, registrerings- og kontonummer] Ud over den aftalte honorering jævnfør ovenfor, afholder kunden følgende udgifter for konsulenten i forbindelse med arbejdets udførelse: [anfør hvilke der kan eksempelvis være tale om transportudgifter, udgifter til faglitteratur eller tryk af undervisningsmateriale] Udgifterne betales af kunden mod fremsendelse af særskilt faktura. Ved forsinket betaling påløber der renter i overensstemmelse med Renteloven. I ovenstående er der kun tale om én betaling. Det kan også aftales, at betalingen forfalder i rater enten på forhånd fastlagte tidspunkter uanset om der sker (del)aflevering i forbindelse hermed eller i forbindelse med aflevering af delleverancer, jævnfør kontraktens 2. Forfalder betalingen i rater, skal det anføres, hvornår betalingen skal ske. I ovenstående formulering er der lagt op til, at der ikke er nogen betalingsfrist ud over de(t) fastlagte tidspunkt(er). Man kan også give en betalingsfrist eksempelvis på 14 dage efter fakturadato. Husk at pålægge moms, hvis arbejdet udføres som led i selvstændig erhvervsvirksomhed og du er momsregistreret. Bestemmelsen om, hvilke udgifter kunden afholder særskilt, og som betales ud over og separat fra det aftalte honorar, skal ses i sammenhæng med, hvad der skrives ind i kontraktens 3. Henvisningen til Renteloven betyder, at der påløber, såkaldte morarenter. Morarenten udgør en af det offentlige fastsat referencesats + 8 %. Du kan finde den aktuelle sats på Nationalbankens hjemmeside. Side 4 af 6

5 5. Reference og fuldmagtsforhold: Kontaktperson hos kunden vedrørende denne kontrakts indgåelse, arbejdets udførelse og aflevering er [indsæt navn]. Vedkommende har fuldmagt til at indgå eventuelle supplerende aftaler i forbindelse med denne kontrakt og arbejdets udførelse og aflevering. Bestemmelsen har betydning, hvis noget ikke udvikler sig som planlagt og/eller der er behov for at indgå supplerende aftaler. Der lægges op til, at der er tale om én person, men der kan godt være tale om flere. Det er vigtigt, at de i givet fald alle fremgår, således at I ikke efterfølgende kommer i tvivl om, hvorvidt en aftale om ændringer er gældende. 6. Misligholdelse: I tilfælde af væsentlig misligholdelse er den anden part berettiget til at gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende. Misligholdelse betyder, at du eller kunden ikke lever op til jeres forpligtelser. Det kan være, at kunden ikke betaler (herunder ikke betaler evt. aftalte rater) eller at du ikke afleverer det aftalte (herunder ikke afleverer det i overensstemmelse med det aftalte). Men det kan også være, at kunden ikke stiller aftalt udstyr til din rådighed. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan der blive tale om at gøre krav gældende om erstatning, afslag i den aftalte pris eller ophævelse. 7. Opsigelse/ændring af kontrakten: Denne kontrakt kan af begge parter skriftligt opsiges med [indsæt antal dage/uger/måneder] eller ændres ved skriftlig enighed mellem parterne. Herudover er konsulenten berettiget til at udskyde levering jævnfør 2, såfremt kundens forhold (herunder manglende/forsinket opfyldelse af forpligtelser, jævnfør kontraktens 3 medfører forsinkelse(r)) i arbejdets udførelse. Du bør overveje om du ønsker, at kontrakten kan opsiges under dens løbetid. Hvis der skal være muligt at opsige samarbejdet under kontraktens løbetid, skal du indsætte, hvor langt opsigelsesvarslet skal være. 8. Tvister: Opstår der uenighed om forståelsen eller rækkevidden af denne kontrakt, skal uenigheden søges bilagt i mindelighed. Der skal således i først omgang afholdes møde mellem kunden og konsulenten, i hvilken forbindelse begge parter er berettiget til at medtage bisidder eller lade sig repræsentere. Såfremt uenigheden ikke kan bilægges ved afholdelse af møde, vil tvisten skulle afgøres ved de almindelige domstole. Dansk ret er gældende. Side 5 af 6

6 Efter ovenstående bestemmelse skal tvister, som parterne ikke kan løse selv, afgøres ved de almindelige domstole. Et alternativ kan være, at uenigheden i sidste ende kan afgøres ved en voldgift. Voldgifter foregår uden for domstolene, bygger på en repræsentation fra parterne og en uvildig opmand og er ofte karakteriseret ved at være hurtigere end domstolene. Side 6 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af

Læs mere