MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV."

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 BELGIEN INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...4 TÆRSKELBELØB...6 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU...6 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU...8 FAKTURERING...8 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...12 LISTER...14 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...14 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...16 FRADRAGSRET...19 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...21 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...23 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER INDHENTE OPLYSNINGER OM DET BELGISKE MOMSSYSTEM? Udenlandske virksomheder kan indhente oplysninger om det belgiske momssystem på følgende adresse: Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers Tour Sablon 24. etage Rue Stevens, 7 B Bruxelles Tel. (32 2) Fax : (+32-2) Der kan også indhentes oplysninger om det belgiske momssystem på det belgiske finansministeriums webside (http://minfin.fgov.be). 2. HVAD ER DE BELGISKE SKATTEMYNDIGHEDERS WEBADRESSE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ DENNE ADRESSE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? PÅ HVILKE SPROG? De belgiske skattemyndigheders webside er: Der er oplysninger på nederlandsk og fransk om: Lovgivning Com.IR 92 Forklarende bemærkninger til momslovgivningen Retspraksis Cirkulærer Parlamentsforespørgsler Udtalelser fra CNC Faste satser Europæiske direktiver Internationale aftaler 3

4 Kendelser Afgørelser 3. HVOR KAN MOMSLOVGIVNINGEN OG GENNEMFØRELSESREGLERNE FINDES? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? Se svarene på spørgsmål 1 og 2. Der kan også indhentes oplysninger hos de centrale skattemyndigheder, Administration de la fiscalité des entreprises et des revenues, Tour Finances, Bd du Jardin Botanique No 50, Bte 61, B-1010 Bruxelles, Tlf.: (32-2) Fax: (32-2) Oplysningerne findes på de tre nationale sprog, nederlandsk, fransk og tysk. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 4. HVORNÅR ER MOMSREGISTRERINGEN OBLIGATORISK? Alle udenlandske virksomheder skal momsregistreres i Belgien, hvis de udfører transaktioner i Belgien, der er omfattet af den belgiske momslovgivning, for hvilke de har ret til at fratrække moms, og for hvilke de er momspligtige i Belgien. For andre transaktioner end transaktioner inden for EU er der en række undtagelser, hvad angår lejlighedsvise transaktioner i Belgien, og desuden en række fritagelser. 5. HVORNÅR SKAL VIRKSOMHEDER IKKE LADE SIG MOMSREGISTRERE, FORDI MODTAGERNE AF VARERNE ELLER TJENESTEYDELSER ER MOMSPLIGTIGE? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER FRIVILLIGT LADE SIG REGISTRERE UNDER SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER? Som generel regel kan udenlandske virksomheder, som ikke er etableret i Belgien og kun udfører transaktioner, for hvilke den anden kontraherende part er momspligtig i henhold til belgisk lovgivning, ikke lade sig momsregistrere. Der er imidlertid en række undtagelser fra denne regel, og udenlandske virksomheder kan efter ansøgning få tildelt et momsnummer: hvis der er tale om momspligtige personer, der ikke er etableret i Belgien, og som udfører byggearbejder eller lignende, hvis der er tale om personer, der ikke er etableret i Belgien, men i en anden medlemsstat, og som udfører transaktioner, for hvilke betalingen kan udsættes - undtagen de personer, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra b) og c) i sjette momsdirektiv - hvis det belgiske 4

5 momsbeløb, som deres leverandører opkræver hos dem, og som de kan fradrage, overstiger en årlig tærskel på EUR. 6. HVOR SKAL VIRKSOMHEDERNE ANSØGE OM MOMSREGISTRERING? (ANGIV AFDELING, ADRESSE, TELEFON- OG FAXNUMRE OG E-POSTADRESSE). Udenlandske virksomheder, der har etableret sig fast i Belgien, skal ansøge om momsnummer hos det lokale momskontrolkontor i det område, hvor deres hovedforretningssted ligger. Udenlandske virksomheder, der ikke har sådanne forretningssteder, skal sende en ansøgning til Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers - Cellule contrôle (det centrale momskontor for udenlandske virksomheder) (kontrolafdeling), hvis adresse er givet i spørgsmål GIV EN DETALJERET BESKRIVELSE AF DEN PROCEDURE, DER SKAL FØLGES (MED ANGIVELSE AF, HVILKE DOKUMENTER DER SKAL FORELÆGGES) MED HENBLIK PÅ UDSTEDELSE AF MOMSNUMRE TIL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER. Udenlandske virksomheder, der for første gang nedsætter sig med fast forretningssted i Belgien, får udstedt momsnumre i Belgien, når de har indsendt en erklæring til deres lokale momskontrolkontor om, at de påbegynder handelsvirksomhed. Yderligere oplysninger ud over dem, der anmodes om i blanketten, skal gives i form af bilag (f.eks. stiftelsesoverenskomst osv.) Udenlandske virksomheder, som ikke har fast forretningssted i Belgien, skal sende en ansøgning til det centrale momskontor for udenlandske virksomheder om at få et momsnummer. Det er her, de skal indgive en erklæring, at handelsvirksomhed påbegyndes. Afhængigt af, om de er etableret i en anden medlemsstat, vil de skulle have en repræsentant i Belgien, der er godkendt af dette kontor. Ansøgningerne om godkendelse af sådanne repræsentanter, skal indsendes på blanketter, som kan fås på det centrale momskontor. Erklæringer om påbegyndt handelsvirksomhed skal indsendes på de relevante blanketter, som kan fås på det centrale momskontor. Disse erklæringer og i givet fald ansøgninger om godkendelse af repræsentanter, skal være ledsaget af: en erklæring om, at den pågældende person er momspligtig; denne erklæring skal være udstedt af de relevante myndigheder i det land, hvor den momspligtige er etableret, en kopi af registreringen i handelsregistret i det land, hvor den momspligtige er etableret, en kopi af stiftelsesoverenskomsten, hvis den momspligtige er er en juridisk person,, en kopi af ordreformularer eller kontrakter, der viser, at den pågældende person vil udføre erhvervsvirksomhed i Belgien. 5

6 Efter at have kontrolleret, at betingelserne for registrering er opfyldt, og hvis betingelserne for godkendelser er overholdt, vil det centrale momskontor underrette den udenlandske virksomheder og i givet fald dennes fiskale repræsentant om det momsnummer, der er tildelt i Belgien. Udenlandske virksomheder, der ikke er etableret i Belgien, og som ikke er momsregistreret, og hvis virksomhed i Belgien udelukkende vedrører: import og efterfølgende levering af varer, transaktioner, der indebærer opbevaring af varer på lager, undtagen toldlager, som ikke er momspligtige, eller frigivelse af varer fra lager med henblik på efterfølgende levering, erhvervelse af varer inden for EU eller lignende transaktioner i tilfælde, hvor varerne ikke er opbevaret på lager, undtagen toldlager, og hvor den efterfølgende levering er momsfritaget (fordi de eksporteres), erhvervelse af varer inden for EU eller lignende transaktioner, eksklusive enhver transaktion, der er momspligtig i Belgien, kan ansætte personer, der tidligere har været godkendt i Belgien til at repræsentere denne kategori af momspligtige personer. TÆRSKELBELØB 8. HVAD ER TÆRSKELBELØBET FOR FJERNSALG INDEN FOR EU I HENHOLD TIL ARTIKEL 28b, PUNKT B, STK. 2, I DIREKTIV 91/388/EØF? Beløbsgrænsen er på EUR. 9. HVILKET TÆRSKELBELØB ER FASTLAGT I HENHOLD TIL ARTIKEL 28a, STK. 1, I DIREKTIV 77/388/EØF (ERHVERVELSER FORETAGET AF PERSONER, DER KAN OPNÅ UNDTAGELSER)? Beløbsgrænsen er på EUR. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU 10. HVORNÅR SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Virksomheder, der ikke er etableret i Belgien eller i EU, skal have en repræsentant i Belgien, der er godkendt, før han udfører transaktioner i Belgien, undtagen transaktioner, hvor den anden kontraherende part er momspligtig i overensstemmelse med belgisk lovgivning. 6

7 De transaktioner, for hvilke der skal godkendes en repræsentant i Belgien, er de samme som dem, for hvilke momsregistrering i Belgien er obligatorisk. Momspligtige personer, der ikke er etableret i EU, skal lade sig momsregistrere i Belgien og have godkendt en fiskal repræsentant. På samme måde er de omstændigheder, hvorunder momspligtige personer, der ikke er etableret i EU, ikke skal have en godkendt fiskal repræsentant, de samme som dem, hvorunder de ikke skal lade sig momsregistrere i Belgien. Der er her tale om lejlighedsvise transaktioner eller fritagelser. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Repræsentanter, der foreslås myndighederne, skal opfylde følgende betingelser: (1) de skal være i stand at indgå forretningsaftaler, (2) de skal være etableret i Belgien, (3) de skal være tilstrækkeligt solvente til at opfylde de forpligtelser, der påhviler momspligtige i henhold til belgisk lovgivning, (4) de skal være villige til at repræsentere den pågældende momspligtige. (5) Repræsentanter kan være juridiske eller fysiske personer. De kan have belgisk eller ikke-belgisk nationalitet, forudsat at de er etableret i Belgien. De kan have skattekontorer etableret i Belgien, datterselskaber af momspligtige personer, der ikke er etableret i EU, eller deres kontraherende parter. 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR FISKALE REPRÆSENTANTER? De fiskale repræsentanter har samme rettigheder og forpligtelser som de udenlandske virksomheder, de repræsenterer. Fiskale repræsentanter hæfter også solidarisk med deres ordregivere for betaling af moms, renter eller bøder i forbindelse med transaktioner, der udføres i Belgien. 13. HVILKE FORANSTALTNINGER SKAL DER TRÆFFES, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET LAND IKKE UDPEGER EN FISKAL REPRÆSENTANT I BELGIEN? Moms, renter og bøder kan inddrives hos de udenlandske virksomheders kontraherende parter. Hvis disse kontraherende parter kan godtgøre, at de har betalt nærmere angivne leverandører hele eller en del af momsbeløbet, skal de ikke betale moms. 14. KRÆVES DER BANKGARANTI? Myndighederne vurderer, om repræsentanterne er tilstrækkeligt solvente til at opfylde deres forpligtelser. 7

8 Hvis dette ikke er tilfældet, kræves der en garanti til dækning af eventuel moms, renter eller andre af den momspligtige skyldige beløb. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU 15. KAN DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT ELLER AGENT? Momspligtige personer, der ikke er etableret i Belgien, men er etableret i en anden medlemsstat, kan få udpegelsen af en fiskal repræsentant godkendt, hvis de udfører transaktioner i Belgien, som, hvis de blev udført af en momspligtig person etableret uden for EU, ville have krævet, at der skulle godkendes en fiskal repræsentant. Omvendt kan momspligtige, der ikke er etableret i Belgien, men er etableret i en anden medlemsstat, ikke få en fiskal repræsentant godkendt i Belgien, for så vidt de ikke kan eller ikke skal lade sig momsregistrere eller have godkendt en fiskal repræsentant i Belgien. For momspligtige, der er etableret i en anden medlemsstat, er godkendelsen af en fiskal repræsentant aldrig obligatorisk, og momsregistrering i Belgien er ikke afhængig af godkendelsen af en fiskal repræsentant. Momspligtige, der er etableret i en anden medlemsstat, og som er momsregistreret i Belgien, men ikke har fiskale repræsentanter, momsregistreres direkte i Belgien. Momspligtige, der er etableret i en anden medlemsstat, kan også udpege en fiskal agent, så de opfylder alle eller nogle af de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til belgisk momslovgivning. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se svaret på spørgsmål HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se svaret på spørgsmål ER DER TILFÆLDE, HVOR EN BANKGARANTI ER PÅKRÆVET? Se svaret på spørgsmål 14. FAKTURERING 8

9 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? Momspligtige, undtagen momspligtige, der udelukkende leverer varer eller tjenesteydelser, der er fritaget i henhold til artikel 44 i den belgiske momslov, og for hvilke der ikke er nogen fradragsret, skal udstede fakturaer til deres kontraherende parter: (1) for levering af varer eller tjenesteydelser, (2) når der før leveringen af varen eller ydelsen skal betales moms af hele eller en del af transaktionsomkostningerne, (3) når alle eller en del af transaktionsomkostningerne betales, før der udføres en EUintern leverance af varer som omhandlet i artikel 28c punkt A, litra a), b), c) og d), i direktiv 77/388/EØF. Fakturaen skal udstedes senest den femte hverdag i måneden efter den måned, hvor momsen af alle eller en del af transaktionsomkostningerne forfalder. For EU-interne leverancer gælder, at fakturaen skal udstedes senest den femte hverdag i måneden efter den måned, hvori der blev foretaget acontobetaling. Hvis der for EU-interne vareleverancer foretages fuld eller delvis betaling, skal fakturaen udstedes senest den femte hverdag i måneden efter den måned, hvori der blev foretaget acontobetaling. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: (1) udstedelsesdato og fakturanummer i salgsjournalen (2) den momspligtiges navn eller firmanavn, officiel adresse eller hovedkvarter for virksomheden, eventuelt registreringsnummer i handels- eller håndværksregister, og det af de belgiske myndigheder tildelte momsregistreringsnummer 2a) Hvis momspligtige personer ikke er etableret i Belgien og: - en repræsentant er godkendt i Belgien i henhold til artikel 55, stk. 1 eller 2, i den belgiske momslov, repræsentantens navn, adresse og status - de repræsenteres af en person, der er godkendt i henhold til artikel 55, stk. 3, i den belgiske momslovgivning, dennes persons navn, adresse og status (3) den kontraherende parts navn eller firmanavn, adresse og belgiske momsregistreringsnummer, eller for leverancer i henhold til artikel 28c, punkt A, litra d), i direktiv 77/388/EØF den momspligtiges navn eller firmanavn, adresse og momsregistreringsnummer i bestemmelseslandet tillige med nøjagtig angivelse af den adresse, som varerne er bestemt til - det momsnummer, køberen er momsregistreret under og modtager leverancen under, når det drejer sig om leverancer, der er nævnt i artikel 28b, punkt C, D, E og F, i direktiv 77/388 - for leverancer, der er nævnt i artikel 28c, punkt A, litra a), i direktiv 77/388/EØF, aftagerens momsnummer i det andet EU-land 9

10 - ved leverancer omfattet af artikel 28c, punkt E, stk. 3, i direktiv 77/388/EØF, en henvisning til nævnte bestemmelse, det momsnummer, hvorunder den afgiftspligtige er registreret i en anden medlemsstat, og hvorunder vedkommende har foretaget erhvervelsen og den efterfølgende levering, samt det momsnummer, som modtageren af varerne er momsregistreret under i henhold til den belgiske momslovs artikel 50, stk. 1 3a) Hvis den anden kontraherende part ikke er etableret i Belgien, og: - har haft en repræsentant i Belgien, der var godkendt i henhold til artikel 55, stk. 1 eller 2, i den belgiske momslov, repræsentantens navn, adresse og status - vedkommende repræsenteres af en person, der tidligere var godkendt i henhold til artikel 55, stk. 3, i den belgiske momslovgivning, dennes persons navn, adresse og status (4) datoen for varens eller ydelsens levering eller evt. den dato, hvor momsen forfalder, eller, hvis datoen ikke kan angives nøjagtigt, det tidsrum, hvor transaktionen gennemføres (5) for EU-interne leverancer af varer, datoen for afgiftspligtens indtræden eller datoen for inkassering af hele eller en del af betalingen (6) alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne identificere den udførte transaktion og for at fastsætte, hvilken momssats der skal anvendes, herunder navnlig de leverede varers eller ydelsers almindelige betegnelse, art og mængde samt ydelsernes formål (7) de oplysninger, der er omtalt i artikel 28a, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 77/388/EØF ved levering af nye transportmidler, og desuden transportmidlets mærke, model, årgang, slagvolumen, motoreffekt, karrosserimodel og stelnummer ved levering af nye eller brugte personbiler eller erhvervskøretøjer, dato for første registrering af brugte personbiler og erhvervskøretøjer, og for så vidt angår vedligeholdelsesarbejder angivelse af køretøjets registreringsnummer (8) for hver sats udtrykkes vurderingsgrundlaget i euro (9) de gældende momssatser, den skyldige moms for hver sats og det samlede momsbeløb, udtrykt i euro eller, hvis momsen skal betales af den anden kontraherende part i henhold til momslovens artikel 51, stk. 2, første, andet og femte afsnit, angivelsen "Moms betales af den anden part - momslovens artikel 51, stk. 2" i stedet for angivelse af satserne og de skyldige momsbeløb (10) de retlige bestemmelser om momsfritagelse af transaktionen eller om tilladelse til ikke at regnskabsføre momsen (11) henvisning til alle dokumenter med en tidligere dato, hvor der er udstedt flere fakturaer eller dokumenter for samme transaktion. Fakturaen må ikke debitere den anden part for afgiftsbeløb, som han tidligere er blevet debiteret for (12) alle andre oplysninger, der kræves i henhold til den belgiske momslov eller gennemførelsesregler, såsom: 10

11 - for transaktioner omfattet af artikel 24 i direktiv 77/388/EØF følgende påtegning: "Petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. TVA non applicable" (lille virksomhed omfattet af fritagelsesordningen. Ingen moms). Ifølge de i Belgien gældende sprogbestemmelser (artikel 52, stk. 1, i kgl. dekret af 18. juli 1986 om samordning af lovene og brug af sprog i den offentlige forvaltning) skal de oplysninger, som fakturaen i henhold til gældende lovgivning skal indeholde, af virksomheder etableret i Belgien angives på det sprog (nederlandsk, fransk eller tysk), der er gældende i det område, hvor deres hovedkontor er beliggende. 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF VIRKSOMHEDER GÆLDER DE DA? Momspligtige personer er fritaget for at udstede en faktura for leverancer af varer eller ydelser til private, som er bestemt til deres personlige brug. Fritagelsen gælder ikke: 1. for leverancer af: - nye og brugte motorkøretøjer med et slagvolumen på over 48 cc eller en effekt på over 7,2 kw til transport af personer eller varer samt påhængsvogne hertil, herunder kombinerede køretøjer og campingvogne - lystbåde og -fartøjer - fly, flyvebåde, helikoptere, svæveplaner, balloner eller luftskibe samt andre lignende luftfartøjer, uanset om de er tungere eller lettere end luften, med eller uden motor 2. for leverancer af bygninger og oprettelse, afståelse og genafståelse af tinglige rettigheder, som ikke er momsfritagne 3. for byggearbejder og visse transaktioner vedrørende levering og fastgørelse af visse byggevarer samt tilrådighedsstillelse af personale med henblik på udførelse af disse transaktioner 4. for leverancer af varer eller ydelser, der ikke er omtalt under punkt 3, og som er bestemt til opførelse af en ny bygning som omtalt i den belgiske momslovs artikel 4, stk for afbetalingssalg og leasing 6. for leverancer af varer, der ifølge deres art, pakning, solgte mængder eller priser klart er beregnet til erhvervsmæssig anvendelse, samt for leverancer af varer af samme art som dem, køberen forhandler eller almindeligvis agter at benytte i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv 7. for leverancer til foretagender, hvor privatpersoner almindeligvis ikke har adgang 8. for leverancer, der foretages af fremstillings- eller engrosvirksomheder 11

12 9. for leverancer af reservedele, tilbehør og udstyr til de i punkt 1) omhandlede varer, samt vedligeholdelsesarbejder (bortset fra vask) og reparationsarbejder i forbindelse hermed, herunder levering af varer til brug for disse arbejder, såfremt prisen inkl. moms overstiger 125 EUR 10. for flytning eller møbelopmagasinering og ydelser i forbindelse hermed 11. for leverancer af de i artikel 28b, punkt B, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF omhandlede varer 12. leverancer til et beløb på over EUR af investeringsguld som defineret i den belgiske momslovs artikel 1, stk. 8, herunder investeringsguld repræsenteret af certifikater for allokeret og ikke-allokeret guld, eller som handles på guldkonti, navnlig guldlån og swaps, som repræsenterer en ejendomsret til eller et tilgodehavende i investeringsguld samt transaktioner med investeringsguld i form af future- og terminskontrakter, som indebærer overdragelse af en ejendomsret eller et tilgodehavende med hensyn til investeringsguld. PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. HVORNÅR SKAL VIRKSOMHEDER INDSENDE EN MOMSANGIVELSE? Følgende har pligt til at indgive periodiske momsangivelser: 1. momspligtige personer, undtagen personer, der ikke har ret til at foretage fradrag 2. momspligtige personer og ikke-momspligtige juridiske personer, der er fritaget for angivelsespligten, skal dog indsende angivelse, - hvis de er parter i kontrakter med momspligtige personer, der ikke er etableret i Belgien og ikke har udpeget en repræsentant for transaktioner, som de skal svare moms af i henhold til artikel 21, stk. 1. litra a), i direktiv 77/388/EØF, og ikke er momsregistreret i Belgien - hvis de er momspligtige, fordi de modtager visse ydelser eller varer - hvis de fra andre EU-lande erhverver varer, der skal svares afgift af i Belgien. Momspligtige personer, der ikke har ret til at fratrække den indgående moms, er de momspligtige, der er omfattet af fritagelsesordningen efter artikel 56, stk. 2, i den belgiske momslov, og dem, der er henvist til i lovens artikel 44, som kun foretager leverancer af varer og ydelser, der ikke giver dem fradragsret. Sådanne momspligtige er udelukket under punkt 1, fordi de ikke indsender måneds- eller kvartalsangivelser. De er derimod omfattet af punkt 2, hvis de skal svare moms i Belgien, enten fordi de foretager erhvervelser fra andre EU-lande af varer, der skal svares moms af i Belgien (overskridelse af beløbsgrænsen eller udnyttelse af valgmulighed), eller fordi de har aftaget bestemte ydelser eller varer. I så fald skal de indsende en angivelse for alle momspligtige transaktioner i løbet af et kvartal. Denne 12

13 angivelse betegnes som en "særlig MOMSANGIVELSE" og er beskrevet i sidste afsnit i spørgsmål 22. Når disse personer imidlertid er omfattet af undtagelsen i artikel 28a, stk. 1, litra a), andet afsnit, i direktiv 77/388/EØF, skal de overholde de særlige ordninger, der er beskrevet under spørgsmål 23, når de erhverver varer, hvoraf der skal svares punktafgifter, eller nye transportmidler. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Den angivelse, der er nævnt i første afsnit i spørgsmål 21, skal indsendes hver måned, og betalingen skal foretages senest på den dato, hvor angivelsen skal indsendes. Angivelser og betaling kan ske kvartalsvis, når det drejer sig om momspligtige, hvis omsætning ikke overstiger EUR, forudsat at de ikke foretager leverancer af mineralolier som omtalt i artikel 3 i loven af 22. oktober 1997 om punktafgiftsstruktur og - satser for mineralolier. I så tilfælde skal den momspligtige også foretage månedlige acontobetalinger og afregne restbeløbet, når angivelsen indsendes. Den angivelse, der er nævnt under det andet punkt i spørgsmål 21, skal indsendes, hver gang der foretages en momspligtig transaktion i løbet af et kalenderår. Momsen skal være betalt på den dato, hvor angivelsen indsendes. 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDSKATEGORIER? I BEKRÆFTENDE FALD GIVES DER EN BESKRIVELSE AF DEM Momspligtige, der ikke indsender måneds- eller kvartalsangivelser som omhandlet ovenfor under punkt 1 og 2 i spørgsmål 21, samt ikke-momspligtige juridiske personer, der erhverver nye transportmidler fra andre EU-lande, men er er omfattet af fritagelsesordningen i artikel 28a, stk. 1, litra a), andet afsnit, i direktiv 77/388/EØF, skal indsende en særlig angivelse af denne erhvervelse til momskontoret, hvor momsen skal betales. Når ovennævnte personer eller virksomheder, der er omfattet af fritagelsesordningen, erhverver punktafgiftsbelagte varer fra andre EU-lande, som fremsendes eller transporteres til dem i henhold til bestemmelserne i artikel 7 i direktiv 92/12/EØF, skal de til det kompetente momskontor indsende en særlig angivelse om frigivelse til forbrug. Dette dokument træder i stedet for momsangivelsen. 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF AFGIFTSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Den eneste forenklede metode til beregning af afgiftstilsvaret gælder kun for standardsatsordningen. 13

14 Denne ordning finder kun anvendelse på momspligtige, der er fysiske personer eller partnerskaber (dog ikke kooperativer) med en årlig omsætning på mere end EUR, som i vid udstrækning er kommet i stand ved transaktioner med enkeltpersoner, hvor der ikke er udstedt fakturaer. Forenklingen består i, at årsomsætningen beregnes skønsmæssigt, dvs. på grundlag af indkøbspriserne, hvortil lægges en fortjeneste, der udregnes ved hjælp af koefficienter, som afgiftsmyndighederne har fastsat på forhånd i forståelse med de pågældende erhvervssektorer (se spørgsmål 31). Ordningen bevirker ikke blot en forenkling af momsopkrævningen og de momspligtiges regnskabsforpligtelser, men letter også afgiftsmyndighedernes arbejde. LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Kvartalsvis, medmindre det drejer sig om landbrugsvirksomheder, der er omfattet af standardsatsordningen, og som skal indsende dem en gang om året (før den 31. marts i det følgende kalenderår). 26. KRÆVES DER FLERE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 6, I DIREKTIV 91/680/EØF? Fuldstændig identifikation af kunden - En kode - T - for transaktioner i henhold til artikel 22, stk. 6, litra b), femte afsnit, i direktiv 77/388/EØF. 27. HAR DE AT INDFØRT FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER ) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? HVIS JA, HVILKE BELØBSGRÆNSER VIL DA BLIVE ANVENDT? Nej. ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? I BEKRÆFTENDE FALD PÅ HVILKE BETINGELSER OG MED HVILKE PROCEDURER? Fakturaer eller tilsvarende dokumenter kan sendes elektronisk i henhold til belgisk lov. 14

15 Da der stadig mangler at blive lovgivet herom - der er endnu ikke godkendt noget kongeligt dekret - tillader myndighederne fremsendelse af fakturaoplysninger ad elektronisk vej. Dette kræver dog overholdelse af de betingelser, der fastlægges med hensyn til, at fakturaer ikke må kunne ændres, at de er uigenkaldelige og skal opbevares. Med sådanne tilladelser kan momspligtige udøve deres ret til at foretage fradrag på grundlag af data fremsendt elektronisk. Der er ikke krav om udskrifter (i klarskrift) undtagen i tilfælde af inspektioner. Tilladelser, der allerede er udstedt, er underlagt en række betingelser; disse varierer alt efter arten af de momspligtiges ansøgninger. Ansøgninger skal sendes til skattemyndighederne, Direktorat II/2, TVA - Tour Finances, Boulevard du Jardin Botanique, No. 50, Boîte 61, 1010 Bruxelles. 29. KAN MOMSANGIVELSERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNINGER OM ELEKTRONISK FREMSENDELSE AF ANGIVELSER SENDES? Virksomheder, der kun sender en momsangivelse hver måned eller hvert kvartal, kan gøre dette elektronisk ved hjælp af INTERVAT-systemet. Når det drejer sig om virksomheder, der sender mere end en angivelse hver måned eller hvert kvartal - som f.eks. store regnskabsfirmaer - kan de også gøre dette ved hjælp af EDIVATsystemet. Virksomheder, der benytter INTERVAT-systemet, skal have: - en internetforbindelse, - en af følgende internetbrowsere, Microsoft Internet Explorer (version 5.5 eller højere applikationen understøtter endnu ikke version 6), Netscape Communicator (version 4.77 eller højere), - en digital underskrift, - et digitalt certifikat på niveau 3 - som helt entydigt legaliserer indehaveren af den anvendte elektroniske underskrift, og som er udstedt af en af følgende certificeringsmyndigheder: Global Sign E-Trust - forbindelse til finansministeriets webside for at få adgang til INTERVAT-siden. Alle yderligere oplysninger kan fås hos skattemyndighederne (AFER), Direktorat VI/8A - Service automatisation TVA - Tour Finance, Boîte 61, Boulevard du Jardin Botanique No 50, 1010 Bruxelles, eller finansministeriets webside. 15

16 30. KAN LISTERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNINGER OM ELEKTRONISK FREMSENDELSE AF LISTER SENDES? Det er endnu ikke muligt at sende lister elektronisk. ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 31. OPERERER DE MED EN STANDARDSATSORDNING? I BEKRÆFTENDE FALD, HVORDAN FUNGERER DEN? Standardsatsordningen henvender sig til små virksomheder, fysiske personer eller personselskaber (men ikke kooperativer) - hvis årsomsætning ikke overstiger EUR, som regelmæssigt leverer varer eller tjenesteydelser til privatpersoner og i forbindelse med sådanne transaktioner er fritaget for faktureringspligten. Alle erhvervssektorer, der opfylder ovennævnte betingelse, har i princippet adgang til standardsatsordningen, forudsat at de pågældende erhvervssektorer ansøger om ordningen, og de momspligtige beløb efter ordningen kan fastlægges. I praksis kan standardsatsordningen benyttes af momspligtige virksomheder, der driver virksomhed på et område, inden for hvilket myndighederne har fastlagt standardbeskatningsgrundlag (se listen nedenfor), og som opfylder følgende tre betingelser: 1. den afgiftspligtige person er en fysisk person, et personselskab (SNC/VOF, SCS/CV eller et selskab med begrænset ansvar (SPRL/BVBA) 2. den momspligtige skal kunne fritages for faktureringspligten for mindst 75% af omsætningen. Overstiger den del af omsætningen, der skal faktureres, 25%, men ikke 40%, kan myndighederne acceptere, at der anvendes en standardordning, når den pågældende kun leverer til et lille antal store kunder, eller når de faktureringspligtige leverancer ikke er større end de mængder, der normalt aftages af privatpersoner. Følgende sektorer kan omfattes af standardsatsordningen: - detailhandlere i levnedsmiddelbranchen - slagtere og viktualiehandlere - bagere og konditorer - caféværter - frisører - mælkemænd - apotekere - læger med medicinudsalg - issælgere - materialister - vildt- og fjerkræhandlere - skotøjshandlere - skomagere 16

17 - fiskehandlere - omkringkørende fiskehandlere - pommes frites-handlere - trikotage- og lædervarehandlere - isenkræmmere - torvehandlere (ophævet) - avissælgere - boghandlere - tobakshandlere. De momspligtige, der opfylder disse betingelser, har i princippet adgang til standardsatsordningen, men kan også vælge at være underlagt den normale momsordning. De koefficienter, der benyttes til beregningen, er fastlagt på basis af tal indsamlet i hele Belgien, såvel af myndighederne som af brancheorganisationerne, hos det størst mulige antal virksomheder i hver branche. På basis af disse tal udregner udvalget vedrørende standardsatsordningen et landsgennemsnit. De nugældende standardsatsordninger kan opdeles i tre typer, alt efter hvilken metode der benyttes til beregning af omsætningen. 1. Beregning på basis af avancen Detailhandleres afgiftspligtige omsætning kommer fortrinsvis fra varesalg. De varer, de sælger, opdeles i varekategorier, og for hver gruppe fastsættes en koefficient beregnet på grundlag af detailhandlernes gennemsnitlige bruttoavance for varer i den pågældende kategori. Den momspligtige omsætning beregnes ved at gange de samlede beløb for indkøb og import med disse koefficienter. 2. Beregning af standardsatser på basis af en antaget indtjening: For små virksomheder, der primært beskæftiger sig med tjenesteydelser, fastlægges omsætningen ved at gange den momspligtiges skønnede arbejdstid med den antagne timeeller dagløn. 3. Beregning af standardsatser på basis af normalafkastet: For visse brancher beregnes omsætningen på basis af afkastet af råvarer eller de i landet indkøbte eller importerede produkter. Koefficienterne er forskellige, alt efter hvilken branche der er tale om, og tilpasses årligt. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I BEKRÆFTENDE FALD BEDES DISSE ANFØRT. I den belgiske momslovgivning findes der 4 særordninger, der har til formål at forenkle de administrative krav: 17

18 1. Standardsatsordningen, som består i, at den afgiftspligtige omsætning beregnes på grundlag af indkøbene, uden at de pågældende virksomheder for hver dag skal opføre deres indtægter eller hvert år opgøre deres lagerbeholdninger: 2. Momsfritagelsesordningen, der, som navnet antyder, fritager de berettigede fra at indsende momsangivelser eller foretage betalinger. Der tillades ingen fradrag. De administrative formaliteter er således begrænset til den årlige indsendelse af en angivelse af, hvor stor omsætningen har været. Sammen med angivelsen indsendes en liste over de momspligtige kunder, som virksomheden har leveret varer til eller udført tjenesteydelser for. De regnskabsmæssige forpligtelser er begrænset til det strengt nødvendige (arkivering og opbevaring af fakturaer, en salgsjournal samt en oversigt over investeringsgoder og kundekonti). 3. Den særlige ordning, hvorunder landmænd er fritaget for at udstede fakturaer, indsende momsangivelser eller foretage momsbetalinger. Hvis deres kontraherende parter er momspligtige (medmindre de også er landbrugere underlagt denne særordning), eller hvis der er tale om ikke-momspligtige juridiske personer, som i bestemmelseslandet foretager indkøb fra andre EU-lande, skal de tilbagebetale dem de afgifter, som prisen på landbrugsprodukterne og -tjenesteydelserne er belagt med, og som er standardbeløb. De har ret til at trække denne afgift fra. På den måde integreres landbrugernes leverancer af varer og ydelser i momssystemet, uden at de derved påføres alt for store afgiftsmæssige byrder, bortset fra de forpligtelser, de har i forbindelse med EU-interne leverancer. 4. Særordningerne for beskatning af avancen på brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, hvis princip består i, at momsen beregnes af forskellen mellem salgs- og købsprisen. Momspligtige videreforhandlere kan kun anvende ordningerne for beskatning af avancen, når der er tale om levering af brugte vare, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, hvis disse varer er leveret inden for EU af nedenfor anførte leverandører, forudsat at disse ikke har kunnet udøve nogen ret til momsfritagelse eller momsrefusion ved køb, EU-internt køb eller import af disse genstande. Der er med disse leverandører enten tale om ikke-momspligtige personer, om momspligtige personer, der har foretaget de pågældende leverancer med momsfritagelse jf. den belgiske momslovs artikel 44, stk. 2, nr. 13 eller i henhold til fritagelsesordningen i samme lovs artikel 56, stk. 2, når der er tale om kapitalgoder, eller om andre momspligtige forhandlere, når de pågældende leverancer er blevet beskattet under denne særordning for beskatning af avancen. For transaktioner, der er nævnt i artikel 26a, punkt B og C i direktiv 77/388/EØF, skal fakturaerne eller ethvert andet tilsvarende dokument udstedt af den momspligtige forhandler have følgende påtegning: "Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. T.V.A. non déductible" ("Leverance omfattet af særordningen for beskatning af avancer. Ingen fradragsret for moms"). 18

19 33. PÅ HVILKE(T) SPROG SKAL BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG OVERSIGTER) FORELIGGE, HVILKE(T) SPROG SKAL DE OVERSÆTTES TIL? Blanketterne (periodiske angivelser og oversigter) findes på de tre nationale sprog, nederlandsk, fransk og tysk. FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER KAN DER IKKE FRATRÆKKES INDGÅENDE MOMS? 1. Tobaksvarer 2. Anden spiritus end spiritus til videresalg eller til levering med henblik på tjenesteydelser 3. Kost, logi og drikkevarer i forbindelse med en forplejnings- eller cateringkontrakt. Der er imidlertid to undtagelser: - hvis disse omkostninger opstår for en virksomheds personale, der foretager eksterne leverancer af varer og tjenesteydelser, - hvis disse omkostninger opstår for momspligtige, som på deres side leverer de samme ydelser mod vederlag. 4. Repræsentationsudgifter. Dette er udgifter, som virksomheder afholder i en PRsammenhæng med henblik på beværtning af besøgende i virksomheden, især leverandører og kunder. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? DE BEDES ANGIVE PROCENTDEL. Motorkøretøjer, der anvendes til personbefordring, herunder køretøjer, der kan anvendes til både person- og godsbefordring, og varer og tjenesteydelser i relation til køretøjer. Der kan højst fradrages 50% moms på sådanne køretøjer. Der er tre undtagelser: - køretøjer, der skal sælges eller leases til momspligtige, hvis særlige økonomiske virksomhed består i salg eller leasing af motorkøretøjer - køretøjer, der udelukkende skal anvendes til personbefordring mod vederlag - nye køretøjer i den betydning, der er anvendt i artikel 28a, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, som er genstand for leverancer, der er fritaget i henhold til dette direktivs artikel 28c, 19

20 punkt A, stk. b). I dette tilfælde må det fratrukne beløb kun svare til det momsbeløb, som den momspligtige skulle have betalt, hvis leverancen ikke havde været fritaget. 20

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere