Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes"

Transkript

1 Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5 Læs brugervejledningen inden produktet anvendes DK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Garantivilkår 4 Generel information 5 Komponenter 6 Drift 8 Installationstyper 10 Anlægs komponenter 14 Koblings skema 16 Montering 17 Servicehæfte 24 Med forbehold for trykfejl og ændringer i konstruktion, betjening som er tilføjet efter denne manual er skrevet R

3 GARANTIVILKÅR Kære kunde Generelle vilkår Vi lykønsker dig med valget af en E S Energy Save luft-/vand varmepumpe Varmepumpen vil reducere dine opvarmnings udgifter og skabe et behagligt indeklima året rundt. Varmepumpen er konstrueret efter de nyeste teknologi er for optimal funktion, livslængde og komfort. Garantivilkår Tilslutningerne med flare koblinger skal udføres af KMO godkendt kølefirma. Tilslutning til det vandbårne system skal udføres af en fagligt kompetent person, som kan garantere for korrekt tilslutning. For at garantien skal gælde kræves at der kan fremvises faktura fra godkendt kølefirma. På dette produkt har du som privatperson 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationretten omfatter fabrikationsfejl. Ved garanti- eller reklamations krav kræves fremvisning af købs kvitering samt dokumentation for korrekt montering og anvendelse i henhold til denne manual. Raska Teknik er Energysave s repræsentant i danmark, og vurderer som sådan garant i og reklamationer Fejl som er dækket af reklamationsretten, vurderes af Energysave som afvigende fra normal standard. Fejl eller brud som er opstået ved unormal påvirkning såvel mekanisk som Miljø mæssigt, er ikke dækket af reklamationretten. Energy Save har ikke ansvar for fejl som beror på unormale eller varierende vandkvalitet f.eks. Kalkholdigt eller aggressivt vand elektriska spændings variationer eller andre elektriske påvirkninger. Energy Save har heller ikke anvar for fejl hvis installations- og/eller tilslutnings anvisningerne ikke er fulgt. Ved modtagelsen af produktet skal dette nøje undersøges. Konstateres der fejl skal der klages over dette inden produktet anvendes. I øvrigt skal fejl meldes omgående. Energy Save har intet ansvar for såkaldte indirekte skader det vil sige skade på anden ejendom end produkt ejerens, personskade eller tab på grund af driftstop såsom omsætnings tab eller andre tab eller skader på grund af driftsstop eller lignende. Energy Saves ansvar omfatter heller ikke erstatning for eventuelt forøget energi forbrug i forbindelse med anvendelse af produktet, uanset årsag til dette. AWH9 og AWH11-V5 skal udstyres med lukke haner og unioner for eventuel reparation og der skal monteres smudsamler ved indløb til indedel. Ved garanti- eller reklamation kræves forevisning af købsfaktura, service dokumentation, samt dokumentation for at produktet er anvendt og monteret i overenstemmelse med informationen som er givet i brugervejledningen- og monteringsanvisningen. Øvrige vilkår Service og service intervaller Service skal udføres regelmæssigt minst 1 gang årligt Dansk lovgivning. Første service skal udføres indenfor det første år efter installation og start af anlægget. Vær opmærksom på at ved manglende service bortfalder garanti og reklamationretten. Brug service hæftet i denne manual, og husk kølefirma KMO nummer skal angives ved hvert service besøg og ved reklamation. Ved garanti- eller reklamations krav skal du kunna fremvise faktura eller dokumentation på at en fagmand har udført tilslutningen til husets varmesystem og vandforsyning. Alle henvendelser skal foregå via din forhandler af E S produktet.

4 GENEREL INFORMATION Vigtigt inden installation Tilslutning til det vandbårne system skal udføres af fagmand. Kølerørene skal monteres af KMO registeret kølefirma, og må ikke efterfølgende bøjes eller ændres på nogen måde. Tilslut ikke forsynings spænding til anlæg inden alle rørtilsutninger og kabel forbindelser er udført. Enhederne er tunge og der kan forekomme skarpe kanter, brug derfor handsker ved flytning og opstilling af enhederne, brug korrekt løfteteknik. Læs hele brugsanvisningen inden monteringen påbegyndes. Vær opmærksom på at alle henvendelser til Energysaves danske repræsentant RASKA-TEKNIK vil blive afvist hvis ikke montagen er udført af KMO godkendt montør og der skal foreligge faktura fra denne. IFC koblingerne skal efterkontrolleres spørg din KMO godkendte montør, Kontroller at indel og udedel har samme model betegnelse. RESPEKT FOR EL! Nyinstallationer og udbygning af eksisterende anlæg skal altid udføres af autoriseret el installatør. Fejl i husets elinstallationer kan udgøre alvorlig risiko for mennesker og dyr samt bevirke brandfare Vigtig information Varmepumpen anvender kølemiddel af miljø rigtig type som hedder R410A som er det kølemiddel som har et af de højeste energieffektivitetsværdier som findes. Anlæggene er inverterstyrede, hvilket betyder at kompressor er frekvensstyret, dette resulterer bedret virkningsgrad. Systemet overvåger hele tiden varmebehovet og omgivelserne for at være så energieffektivt som muligt. Kontrollsystemet med mikroprocessor indeholder en vel afprøvet og udviklet software som optimerer og styrer driften, optimalt uanset forholdene. Speciella vibrationsdæmpere og bøsninger gør at anlægget kan arbejde meget lydsvagt både hvad gælder udedelen og indedelen Indikatorer som viser maskinens status gør det enkelt at overvåge systemet. Softstartsfunktion med lavt strømforbrug ved hver kompressorstart. Auto-restart funktionen gør at anlægget husker sine tidiligere instillningar selv efter en strømafbrydelse. Anlægget skal tilsluttes til jord eluttag (230V / 50Hz, 16A ) med HFI/HPFI. Forvarmere og varmesnøre er monterede i udedelen for drift i lave udetemperaturer. Dette hjælper inverter med at holde temperaturen i udedelen, hvilket minsker slitage og øger livslængden for kompressor og er nødvendige for afrinningen. Funktionerne styres elektronisk og baseres på ude temperaturen. Intelligent afrimningsssystem kontrollerer udetemperaturen og tilpasser afrimningsintervallet efter dette for en optimeret drift. Programmer time-on og time-off funktion muliggør tidsstyret kontrol af systemet. Nano belagte luminiumfinner på udedelen gør at afrimningen går hurtigere og reducerer risikoen for korrosion. Varmevekseleren er konstrueret iude fra den nyeste varmepumpeteknik. Ved at øge overfladen på rørene øges effektiviteten på varme ydelsen. Sørg for at dimensionere din varmepumpe korrekt, dit varmebehov må ikke overstige varmepumpens maksimale ydelse. Varmepumper henter energi fra udeluften og effekten minskes når temperaturen ude falder, det er derfor et must at have tillskudsenergi fra det eksisterende varmesystem når det blir rigtig koldt ude, minimum el sluplering i en form, spørg din forhandler. Maximal vandtemperatur er 50 grader C, rekommenderet maximal driftstemperatur er 45 grader C. Det er vigtigt at huske at en varmepumpe ikke kan sammenlignes med olie eller gas fyr. Noter at pumpen i normal drift klarar at hæve vandtemperaturen fra2 till 5 grader pr. Gennemløb, hvilket betyder at varmepumpen ikke kan monteres i systemet som en kedel, men skal shuntes på kredsløbet i huset. Forkert tilslutning til det eksisterende system vil gøre dit anlæg mindre økonomisk. Varmepumpen skal altid være tilsluttet forsynings spændingen, afbrydelse må kun ske på betjenings panelet hvis varmepumpen ikke er tilsluttet forsynings spændingen konstant kan kompressoren ødelægges ved kold start. garantien bortfalder hvis varmepumpen styres ved afbrydelse af forsyningen.

5 KOMPONENTER Betjeningspanel Symbol Forklaring Symbol Forklaring Køl Varme Vandvarmning Defrostning Knaplås Instillninger Indstil vandtemp. Indstil stue temperatur Udetemperatur Temperatur Tiimer drift Kompressorhastighed lav Kompressorhastighed medium Kompressorhastighed høj On/off knapp Driftsinstillning Knap for højere værdi Knap for lavere værdi Bekræft Aktivere timer drift UR

6 DRIFT 1. Tryk for at starte anlægget. eller visas i display. Tryk igen for at slukke anlægget. 2. Hvis du nogensinde får behov for ekstra afrimning kan du gøre dette: sluk som vist ovenfor, vent 3 minutter afbryd forsyningsspændingen, vent 3 minutter og tilslut igen, tænd som vist herover, varmepumpen vil da udføre en afrimning i løbet af 10 minutter. 3. I køle- eller varmefunktionen tryk for at hæve eller sænke temperaturen. For hvert tryk hæves eller sænkes temperaturen med 1ºC. I ur funktionen justeras tiden ved at trykke til korrekt klokkeslet er indstillet. 4. Tryk på knappen for at vælge driftinstillning. For hvert tryk ændras driftinstillning i følgende rækkefølge: Køling, varme & vandopvarmning. I programmet er standardtemperaturen i køle og varmedrift sat til 25ºC, vid vadnopvarmning er temperaturen sat till 42ºC. 5. Når varmepumpen er i drift og instillingerne er valgt, tryk og hold knappen inde i 5 sekunder. Alle knapper bliver da låst og visas i display. For at låse op tryk og holdl den inde i 5 sekunder. 6. Når anlægget er låst op og strømmen fortsat er tilsluttet kan 2 parametre ændres. Tryk for at vælge parameter. Tryk for at aktivere parameterninstilling for respektive parameter. Tryk for at stille værdien. Tryk for at bekræfte instillningen. Ved 10 sekunders inaktivitet går anlægget ud af parameterinstillning. - Parameterinstilling 1 tid - Parameterinstilling 2 ej i bruk - Parameterinstillning 3 antal sekunder bakg grundsbelysningen lyser ( 0 30 sek )

7 DRIFT Tid ur Natsænkning 7. Når strømmen er tilsluttet men enheden er slukket, tryk for at indstille parameterrne. Tryk for at aktivere parameterinstillingen når aktuelt parameter blinker. Værdierne stilles ind ved at anvende -knapperne. For at gemme instillingerna tryk igen.hvis du ikke trykker bliver ændringerne ikke gemt og programmet går automatisk ud af parameterinstillingerne efter 10 sekunder. 8. For at aktivere tidsinstillet drift tryk på. Figuren vises derefter i display og begynder at blinke. Tryk for at indstille timer og tryk for at indstille minuter.uret visar 24 timer tid. Tryk for at gemme tidpunktet for start ogindstil derefter tiden for afbrydelse når begunder at blinke. Tidpunktet stilles ved at anvende pilknappen, og tryk for at bekræfte og gå ud af tidsinstillingen drift når vises i display. Tidsinstillingen er repeterende og tænding og slukning sker indtil funktionen tyages fra For at tage tidsinstillet drift fra tryk til forsvinder fra dislplay. 9. Indstil temperatur. Varmepumpen kan styras efter fast fremledningstemperatur eller via en rumstermostat. Instillingen stilles, når maskinen er i drift, ved at holde knappen intrykket for at vælge styring på vandtemperatur eller rumstermostat. Når lyser i display styres pumpen efter vandtemperatur. For at ændre til styring efter rumstermostat holdl knappen indtrykket til slukker.

8 INSTALLATIONSTYPE 1 udedel indedel Koldvand ind Varmvand ud Eksisterende kedel eller VV-tank expansionsbeholder udluftning Konstant tryksventil filter Du kan koble til en dedikeret varmvandtank eller til din eksisterende kedel og dermed hente varmvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

9 INSTALLATIONSTYPE 2 udedel indedel elcassette Expansions beholder udluftningsventil Konstantryks ventil filter Du kan anvende en elcassette for at hæve vandtemperaturen, og dermed kan du både have radiatorer og konvektorer på samme system. retur gulvvarme frremledning radiatorer konvektorer

10 INSTALLATIONSTYPE 3 med shunt udedel indedel koldtvand ind varmvand ud Eksisterende varmekilde expansionsbeholderud luftningsventil Shuntventil filter Du kan koble en dedikeret varmvandstank til dit eksisterende luft/vandanlæg og dermed hente varmt brugsvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

11 INSTALLATIONSTYPE 4 Via teknik/multitank Simplificeret installations diagram med varmvandsløsning. 2x60 liter shuntventil filter / sil Du kan koble til en multitank/teknik tank til dit eksisterende luft/vandanlæg og dermed hente varmvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

12 ANLÆGS KOMPONENTER Indedel INDEDEL 1. Betjeningspanel 2. Front 3. Dæksel for elektronik 4. Koblingsmuffer 5. Trækaflastnings bøjle 6. PCB - elkort 7. Dæksel for cirkulationspump 8. Elbox 9. Konsol for cirkulationspump 10. Varmeveksler 11. Cirkulationspump 12. Flarekobling for kølemiddel 13. Flarekobling for kølemiddel 14. Kobling vand - 3/4" 15. Kobling vand - 3/4" 16. Rør fra varmeveksler 17. El til udedel 18. Signalkabel elpatron 19. Skab 20. Kabel bøsning til el. 21. Bøsning til eksternt betjeningspanel

13 ANLÆGS KOMPONENTER udedel utedel Udedel 1. Top 2. Skillevægsplade 3. Kondensor 4. Motorfæste 5. Ventilatormotor 6. Ventilator 7. Varmekabel bund 8. Håndtag 9. Frontpanel 10. Beskyttelses gitter 11. Manometer 12. Elektronikboks 13. trækaflastning 14. Tilslutnings muffer vejsventil 16. Spole till 4-vejsventil 17. føler 18. føler 19. EEV spole 20. Elektronisk expansionsventil -EEV 21. Filter 22. Sidoplade 23. dæksel 24. Kompressor 25. Flarekobling for kølemiddel 26. Flarekobling for kølemiddel 27. Varmekabel for kompressor 28 Holder 29. Holder koblingsplade 30. Bundplade

14 MONTERING Checkliste Checkliste ved placering af indedel- /udedel Placereringen af indedelen skal være indendørs. For at minimere synlig rørføring indendørs er det en fordel at indedelen placeras på indersidan af en ydermur. I agtag at alle maskiner afgiver lyd og resonans. Tænk på dette når du placerer indedelen (f.eks soverum). Forsikre dig om at vægge og murværk kan bære enhederne. I visse tilfælde er det nødvendigt at forstærke væggen med en metall- eller træramme. Lad ikke rørene fra indedelen sidde u beskyttede mod væggen, eftersom kondensvand som dannes på rørene kan skade vægge og gulv. Undgå problemet ved at anvende Isolerede rør. Undgå hvis det er muligt at placera udedelen på en trævæg og anvend vibrationsdæmpare mellem vægbeslagog enhedens fødder. Hvis ikke udedelen monteres på muren skal den placeres på egnede beton blokke eller markstativ anvendes Ved placering i områder med kraftig blæst bør enheden sikres med metalsokkel og kraftige bolte. Ved montering i vindudsat område skal udedelen skærmes mod vind, således at der ikke opstår overtryk på front af udedel. Bemærk Undgå installation af indedel- /udedel; Hvis der findes rør eller elektriska ledninger som kan skades ved boring, Hvis der kan forekomma lækage af letantændelig gas, f.ex. i køkke med gaskomfur/ovn, placer ikke udedelen i nærheden af soverumsvindue. placer udedelen så den ikke generer omgivelserne og monter gerne et halvtag over enheden. Montage Montering skal altid udføres fagligt korrekt, det er købers ansvar at dansk lovgivning bliver overholdt. RASKA-TEKNIK som markedsfører Energysave varmepumper i Danmark anviser gerne KMO godkendt firma for montage.

15 Servicehæfte Gratulerer med din nye varmepumpe! Du har valgt et produkt som vil give dig herlig varme til lav pris fremover. Ved installation skal installationskontrollen udføres og underskrives af din forhandleren eller KMO godkendt installatør. For at du kan få fuldt udbytte af varmepumpen og sikre lang livslængde er det viktigt at kontrollere, vedligehold og service udføres regelmæssigt. Din forhandler kan udføre eller formidle service. Førsta service skal udføresr inden foredet første år efter installationen. Derefter skal service udføres efter behov, eller dog mindst en gang årtligt. Service må kun udføres af KMO godkendt virksomhed Følgende skal kontrolleres: Funktion. Måling af høj- og lavtryk. Måtning af udetemperatur og vandtemperatur. Rengøring af filter. Rengøring af enhederne. Installationskontrol Model: Serienr: Tæthedskontrol af kølekreds: Tæthedskontrol af vandkreds: Udluftning af vandkreds: Ok Fel Specificer fejl Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Insttillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Anlæg er leveret og funktionskontrolleret. Næste service: Forhandler KMO no: Dato underskrift:

16 Servicehæfte Service 1 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instilletvandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Datum, signatur: Service 2 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængd: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service genemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO Datum, signatur:

17 Servicehæfte Service 3 Ok Fel Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Insstillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vanden ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato, underskrift Service 4 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfylld mängd: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vanden ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato,underskrift

18 Servicehæfte Service 5 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Indstillet temp. rumføler C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato underskrift: Service 6 Ok Fel Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Indstillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht. specifikation. Næsta service: Forhandler KMO: Dato,underskrift

19 Servicehæfte Service 7 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyllning: Påfyldt mængde: gram Indstilletvandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato, underskrift: Service 8 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumsrum: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht. enligt specifikation. Næsteservice Forhandler KMO: Dato underskrift:

20 Servicehæfte Service 9 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næst service: Forhandler KMO: Dato underskrift: Service 10 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyllning: Påfylld mängd: gram Indstillet vandtemperatur: C Inställning cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Medel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enherne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato,underskriftt:

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere