Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes"

Transkript

1 Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5 Læs brugervejledningen inden produktet anvendes DK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Garantivilkår 4 Generel information 5 Komponenter 6 Drift 8 Installationstyper 10 Anlægs komponenter 14 Koblings skema 16 Montering 17 Servicehæfte 24 Med forbehold for trykfejl og ændringer i konstruktion, betjening som er tilføjet efter denne manual er skrevet R

3 GARANTIVILKÅR Kære kunde Generelle vilkår Vi lykønsker dig med valget af en E S Energy Save luft-/vand varmepumpe Varmepumpen vil reducere dine opvarmnings udgifter og skabe et behagligt indeklima året rundt. Varmepumpen er konstrueret efter de nyeste teknologi er for optimal funktion, livslængde og komfort. Garantivilkår Tilslutningerne med flare koblinger skal udføres af KMO godkendt kølefirma. Tilslutning til det vandbårne system skal udføres af en fagligt kompetent person, som kan garantere for korrekt tilslutning. For at garantien skal gælde kræves at der kan fremvises faktura fra godkendt kølefirma. På dette produkt har du som privatperson 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationretten omfatter fabrikationsfejl. Ved garanti- eller reklamations krav kræves fremvisning af købs kvitering samt dokumentation for korrekt montering og anvendelse i henhold til denne manual. Raska Teknik er Energysave s repræsentant i danmark, og vurderer som sådan garant i og reklamationer Fejl som er dækket af reklamationsretten, vurderes af Energysave som afvigende fra normal standard. Fejl eller brud som er opstået ved unormal påvirkning såvel mekanisk som Miljø mæssigt, er ikke dækket af reklamationretten. Energy Save har ikke ansvar for fejl som beror på unormale eller varierende vandkvalitet f.eks. Kalkholdigt eller aggressivt vand elektriska spændings variationer eller andre elektriske påvirkninger. Energy Save har heller ikke anvar for fejl hvis installations- og/eller tilslutnings anvisningerne ikke er fulgt. Ved modtagelsen af produktet skal dette nøje undersøges. Konstateres der fejl skal der klages over dette inden produktet anvendes. I øvrigt skal fejl meldes omgående. Energy Save har intet ansvar for såkaldte indirekte skader det vil sige skade på anden ejendom end produkt ejerens, personskade eller tab på grund af driftstop såsom omsætnings tab eller andre tab eller skader på grund af driftsstop eller lignende. Energy Saves ansvar omfatter heller ikke erstatning for eventuelt forøget energi forbrug i forbindelse med anvendelse af produktet, uanset årsag til dette. AWH9 og AWH11-V5 skal udstyres med lukke haner og unioner for eventuel reparation og der skal monteres smudsamler ved indløb til indedel. Ved garanti- eller reklamation kræves forevisning af købsfaktura, service dokumentation, samt dokumentation for at produktet er anvendt og monteret i overenstemmelse med informationen som er givet i brugervejledningen- og monteringsanvisningen. Øvrige vilkår Service og service intervaller Service skal udføres regelmæssigt minst 1 gang årligt Dansk lovgivning. Første service skal udføres indenfor det første år efter installation og start af anlægget. Vær opmærksom på at ved manglende service bortfalder garanti og reklamationretten. Brug service hæftet i denne manual, og husk kølefirma KMO nummer skal angives ved hvert service besøg og ved reklamation. Ved garanti- eller reklamations krav skal du kunna fremvise faktura eller dokumentation på at en fagmand har udført tilslutningen til husets varmesystem og vandforsyning. Alle henvendelser skal foregå via din forhandler af E S produktet.

4 GENEREL INFORMATION Vigtigt inden installation Tilslutning til det vandbårne system skal udføres af fagmand. Kølerørene skal monteres af KMO registeret kølefirma, og må ikke efterfølgende bøjes eller ændres på nogen måde. Tilslut ikke forsynings spænding til anlæg inden alle rørtilsutninger og kabel forbindelser er udført. Enhederne er tunge og der kan forekomme skarpe kanter, brug derfor handsker ved flytning og opstilling af enhederne, brug korrekt løfteteknik. Læs hele brugsanvisningen inden monteringen påbegyndes. Vær opmærksom på at alle henvendelser til Energysaves danske repræsentant RASKA-TEKNIK vil blive afvist hvis ikke montagen er udført af KMO godkendt montør og der skal foreligge faktura fra denne. IFC koblingerne skal efterkontrolleres spørg din KMO godkendte montør, Kontroller at indel og udedel har samme model betegnelse. RESPEKT FOR EL! Nyinstallationer og udbygning af eksisterende anlæg skal altid udføres af autoriseret el installatør. Fejl i husets elinstallationer kan udgøre alvorlig risiko for mennesker og dyr samt bevirke brandfare Vigtig information Varmepumpen anvender kølemiddel af miljø rigtig type som hedder R410A som er det kølemiddel som har et af de højeste energieffektivitetsværdier som findes. Anlæggene er inverterstyrede, hvilket betyder at kompressor er frekvensstyret, dette resulterer bedret virkningsgrad. Systemet overvåger hele tiden varmebehovet og omgivelserne for at være så energieffektivt som muligt. Kontrollsystemet med mikroprocessor indeholder en vel afprøvet og udviklet software som optimerer og styrer driften, optimalt uanset forholdene. Speciella vibrationsdæmpere og bøsninger gør at anlægget kan arbejde meget lydsvagt både hvad gælder udedelen og indedelen Indikatorer som viser maskinens status gør det enkelt at overvåge systemet. Softstartsfunktion med lavt strømforbrug ved hver kompressorstart. Auto-restart funktionen gør at anlægget husker sine tidiligere instillningar selv efter en strømafbrydelse. Anlægget skal tilsluttes til jord eluttag (230V / 50Hz, 16A ) med HFI/HPFI. Forvarmere og varmesnøre er monterede i udedelen for drift i lave udetemperaturer. Dette hjælper inverter med at holde temperaturen i udedelen, hvilket minsker slitage og øger livslængden for kompressor og er nødvendige for afrinningen. Funktionerne styres elektronisk og baseres på ude temperaturen. Intelligent afrimningsssystem kontrollerer udetemperaturen og tilpasser afrimningsintervallet efter dette for en optimeret drift. Programmer time-on og time-off funktion muliggør tidsstyret kontrol af systemet. Nano belagte luminiumfinner på udedelen gør at afrimningen går hurtigere og reducerer risikoen for korrosion. Varmevekseleren er konstrueret iude fra den nyeste varmepumpeteknik. Ved at øge overfladen på rørene øges effektiviteten på varme ydelsen. Sørg for at dimensionere din varmepumpe korrekt, dit varmebehov må ikke overstige varmepumpens maksimale ydelse. Varmepumper henter energi fra udeluften og effekten minskes når temperaturen ude falder, det er derfor et must at have tillskudsenergi fra det eksisterende varmesystem når det blir rigtig koldt ude, minimum el sluplering i en form, spørg din forhandler. Maximal vandtemperatur er 50 grader C, rekommenderet maximal driftstemperatur er 45 grader C. Det er vigtigt at huske at en varmepumpe ikke kan sammenlignes med olie eller gas fyr. Noter at pumpen i normal drift klarar at hæve vandtemperaturen fra2 till 5 grader pr. Gennemløb, hvilket betyder at varmepumpen ikke kan monteres i systemet som en kedel, men skal shuntes på kredsløbet i huset. Forkert tilslutning til det eksisterende system vil gøre dit anlæg mindre økonomisk. Varmepumpen skal altid være tilsluttet forsynings spændingen, afbrydelse må kun ske på betjenings panelet hvis varmepumpen ikke er tilsluttet forsynings spændingen konstant kan kompressoren ødelægges ved kold start. garantien bortfalder hvis varmepumpen styres ved afbrydelse af forsyningen.

5 KOMPONENTER Betjeningspanel Symbol Forklaring Symbol Forklaring Køl Varme Vandvarmning Defrostning Knaplås Instillninger Indstil vandtemp. Indstil stue temperatur Udetemperatur Temperatur Tiimer drift Kompressorhastighed lav Kompressorhastighed medium Kompressorhastighed høj On/off knapp Driftsinstillning Knap for højere værdi Knap for lavere værdi Bekræft Aktivere timer drift UR

6 DRIFT 1. Tryk for at starte anlægget. eller visas i display. Tryk igen for at slukke anlægget. 2. Hvis du nogensinde får behov for ekstra afrimning kan du gøre dette: sluk som vist ovenfor, vent 3 minutter afbryd forsyningsspændingen, vent 3 minutter og tilslut igen, tænd som vist herover, varmepumpen vil da udføre en afrimning i løbet af 10 minutter. 3. I køle- eller varmefunktionen tryk for at hæve eller sænke temperaturen. For hvert tryk hæves eller sænkes temperaturen med 1ºC. I ur funktionen justeras tiden ved at trykke til korrekt klokkeslet er indstillet. 4. Tryk på knappen for at vælge driftinstillning. For hvert tryk ændras driftinstillning i følgende rækkefølge: Køling, varme & vandopvarmning. I programmet er standardtemperaturen i køle og varmedrift sat til 25ºC, vid vadnopvarmning er temperaturen sat till 42ºC. 5. Når varmepumpen er i drift og instillingerne er valgt, tryk og hold knappen inde i 5 sekunder. Alle knapper bliver da låst og visas i display. For at låse op tryk og holdl den inde i 5 sekunder. 6. Når anlægget er låst op og strømmen fortsat er tilsluttet kan 2 parametre ændres. Tryk for at vælge parameter. Tryk for at aktivere parameterninstilling for respektive parameter. Tryk for at stille værdien. Tryk for at bekræfte instillningen. Ved 10 sekunders inaktivitet går anlægget ud af parameterinstillning. - Parameterinstilling 1 tid - Parameterinstilling 2 ej i bruk - Parameterinstillning 3 antal sekunder bakg grundsbelysningen lyser ( 0 30 sek )

7 DRIFT Tid ur Natsænkning 7. Når strømmen er tilsluttet men enheden er slukket, tryk for at indstille parameterrne. Tryk for at aktivere parameterinstillingen når aktuelt parameter blinker. Værdierne stilles ind ved at anvende -knapperne. For at gemme instillingerna tryk igen.hvis du ikke trykker bliver ændringerne ikke gemt og programmet går automatisk ud af parameterinstillingerne efter 10 sekunder. 8. For at aktivere tidsinstillet drift tryk på. Figuren vises derefter i display og begynder at blinke. Tryk for at indstille timer og tryk for at indstille minuter.uret visar 24 timer tid. Tryk for at gemme tidpunktet for start ogindstil derefter tiden for afbrydelse når begunder at blinke. Tidpunktet stilles ved at anvende pilknappen, og tryk for at bekræfte og gå ud af tidsinstillingen drift når vises i display. Tidsinstillingen er repeterende og tænding og slukning sker indtil funktionen tyages fra For at tage tidsinstillet drift fra tryk til forsvinder fra dislplay. 9. Indstil temperatur. Varmepumpen kan styras efter fast fremledningstemperatur eller via en rumstermostat. Instillingen stilles, når maskinen er i drift, ved at holde knappen intrykket for at vælge styring på vandtemperatur eller rumstermostat. Når lyser i display styres pumpen efter vandtemperatur. For at ændre til styring efter rumstermostat holdl knappen indtrykket til slukker.

8 INSTALLATIONSTYPE 1 udedel indedel Koldvand ind Varmvand ud Eksisterende kedel eller VV-tank expansionsbeholder udluftning Konstant tryksventil filter Du kan koble til en dedikeret varmvandtank eller til din eksisterende kedel og dermed hente varmvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

9 INSTALLATIONSTYPE 2 udedel indedel elcassette Expansions beholder udluftningsventil Konstantryks ventil filter Du kan anvende en elcassette for at hæve vandtemperaturen, og dermed kan du både have radiatorer og konvektorer på samme system. retur gulvvarme frremledning radiatorer konvektorer

10 INSTALLATIONSTYPE 3 med shunt udedel indedel koldtvand ind varmvand ud Eksisterende varmekilde expansionsbeholderud luftningsventil Shuntventil filter Du kan koble en dedikeret varmvandstank til dit eksisterende luft/vandanlæg og dermed hente varmt brugsvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

11 INSTALLATIONSTYPE 4 Via teknik/multitank Simplificeret installations diagram med varmvandsløsning. 2x60 liter shuntventil filter / sil Du kan koble til en multitank/teknik tank til dit eksisterende luft/vandanlæg og dermed hente varmvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

12 ANLÆGS KOMPONENTER Indedel INDEDEL 1. Betjeningspanel 2. Front 3. Dæksel for elektronik 4. Koblingsmuffer 5. Trækaflastnings bøjle 6. PCB - elkort 7. Dæksel for cirkulationspump 8. Elbox 9. Konsol for cirkulationspump 10. Varmeveksler 11. Cirkulationspump 12. Flarekobling for kølemiddel 13. Flarekobling for kølemiddel 14. Kobling vand - 3/4" 15. Kobling vand - 3/4" 16. Rør fra varmeveksler 17. El til udedel 18. Signalkabel elpatron 19. Skab 20. Kabel bøsning til el. 21. Bøsning til eksternt betjeningspanel

13 ANLÆGS KOMPONENTER udedel utedel Udedel 1. Top 2. Skillevægsplade 3. Kondensor 4. Motorfæste 5. Ventilatormotor 6. Ventilator 7. Varmekabel bund 8. Håndtag 9. Frontpanel 10. Beskyttelses gitter 11. Manometer 12. Elektronikboks 13. trækaflastning 14. Tilslutnings muffer vejsventil 16. Spole till 4-vejsventil 17. føler 18. føler 19. EEV spole 20. Elektronisk expansionsventil -EEV 21. Filter 22. Sidoplade 23. dæksel 24. Kompressor 25. Flarekobling for kølemiddel 26. Flarekobling for kølemiddel 27. Varmekabel for kompressor 28 Holder 29. Holder koblingsplade 30. Bundplade

14 MONTERING Checkliste Checkliste ved placering af indedel- /udedel Placereringen af indedelen skal være indendørs. For at minimere synlig rørføring indendørs er det en fordel at indedelen placeras på indersidan af en ydermur. I agtag at alle maskiner afgiver lyd og resonans. Tænk på dette når du placerer indedelen (f.eks soverum). Forsikre dig om at vægge og murværk kan bære enhederne. I visse tilfælde er det nødvendigt at forstærke væggen med en metall- eller træramme. Lad ikke rørene fra indedelen sidde u beskyttede mod væggen, eftersom kondensvand som dannes på rørene kan skade vægge og gulv. Undgå problemet ved at anvende Isolerede rør. Undgå hvis det er muligt at placera udedelen på en trævæg og anvend vibrationsdæmpare mellem vægbeslagog enhedens fødder. Hvis ikke udedelen monteres på muren skal den placeres på egnede beton blokke eller markstativ anvendes Ved placering i områder med kraftig blæst bør enheden sikres med metalsokkel og kraftige bolte. Ved montering i vindudsat område skal udedelen skærmes mod vind, således at der ikke opstår overtryk på front af udedel. Bemærk Undgå installation af indedel- /udedel; Hvis der findes rør eller elektriska ledninger som kan skades ved boring, Hvis der kan forekomma lækage af letantændelig gas, f.ex. i køkke med gaskomfur/ovn, placer ikke udedelen i nærheden af soverumsvindue. placer udedelen så den ikke generer omgivelserne og monter gerne et halvtag over enheden. Montage Montering skal altid udføres fagligt korrekt, det er købers ansvar at dansk lovgivning bliver overholdt. RASKA-TEKNIK som markedsfører Energysave varmepumper i Danmark anviser gerne KMO godkendt firma for montage.

15 Servicehæfte Gratulerer med din nye varmepumpe! Du har valgt et produkt som vil give dig herlig varme til lav pris fremover. Ved installation skal installationskontrollen udføres og underskrives af din forhandleren eller KMO godkendt installatør. For at du kan få fuldt udbytte af varmepumpen og sikre lang livslængde er det viktigt at kontrollere, vedligehold og service udføres regelmæssigt. Din forhandler kan udføre eller formidle service. Førsta service skal udføresr inden foredet første år efter installationen. Derefter skal service udføres efter behov, eller dog mindst en gang årtligt. Service må kun udføres af KMO godkendt virksomhed Følgende skal kontrolleres: Funktion. Måling af høj- og lavtryk. Måtning af udetemperatur og vandtemperatur. Rengøring af filter. Rengøring af enhederne. Installationskontrol Model: Serienr: Tæthedskontrol af kølekreds: Tæthedskontrol af vandkreds: Udluftning af vandkreds: Ok Fel Specificer fejl Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Insttillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Anlæg er leveret og funktionskontrolleret. Næste service: Forhandler KMO no: Dato underskrift:

16 Servicehæfte Service 1 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instilletvandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Datum, signatur: Service 2 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængd: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service genemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO Datum, signatur:

17 Servicehæfte Service 3 Ok Fel Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Insstillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vanden ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato, underskrift Service 4 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfylld mängd: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vanden ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato,underskrift

18 Servicehæfte Service 5 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Indstillet temp. rumføler C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato underskrift: Service 6 Ok Fel Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Indstillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht. specifikation. Næsta service: Forhandler KMO: Dato,underskrift

19 Servicehæfte Service 7 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyllning: Påfyldt mængde: gram Indstilletvandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato, underskrift: Service 8 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumsrum: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht. enligt specifikation. Næsteservice Forhandler KMO: Dato underskrift:

20 Servicehæfte Service 9 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næst service: Forhandler KMO: Dato underskrift: Service 10 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyllning: Påfylld mängd: gram Indstillet vandtemperatur: C Inställning cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Medel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enherne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato,underskriftt:

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere