K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen"

Transkript

1 K L NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, KL's projekt om det nære sundhedsvæsen Sundhedsområdet er under hastig forandring i disse år. Folketinget har besluttet en markant omstilling af sygehusstrukturen med få specialiserede supersygehuse. Samtidig går udviklingen mod stadigt kortere indlæggelser og flere ambulante ydelser, der bl.a. flytter en række pleje- og efterbehandlingsopgaver fra sygehusene til kommunerne. Suppleret med demografiudviklingen, et stigende antal kronisk syge og flere ældremedicinske patienter, betyder det, at der er et betydeligt pres for at udvikle det nære sundhedsvæsen. Men der mangler en vision og en strategi for det nære sundhedsvæsen, der kan medvirke til at sætte retning og mål som kommunerne kan stå bag. Udviklingen har indtil nu været uplanlagt og til dels ufinansieret. Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen Fokus i regering og Folketing og i den offentlige debat har primært været på sygehusene og sygehusstrukturen. Det er derfor oplagt, at kommunerne og KL sætter dagsordenen for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i fremtiden. Derfor har KL søsat et projekt, der skal lede frem til et samlet kommunalt udspil på sundhedsområdet. Den 27. oktober 2011 Jnr Sagsid Ref NMI/SRP kl.dk Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 En offensiv strategi for udviklingen af fremtidens nære sundhedsvæsen kræver også, at der sættes fokus på effekten af de kommunale sundhedsindsatser og på kommunernes styringsmuligheder på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. effekten af sundhedsindsatser i relation til ældreplejen, beskæftigelsesområdet, børneområdet mv. En central del af projektet vil derfor bestå i at understøtte kommunernes styring af sundhedsområdet i dag og indsamle og formidle de gode eksempler på sundhedsindsatser, der virker. Indhold i udspillet Udspillet vil indeholde følgende emner: Visionen for det nære sundhedsvæsen (begrundelse for det nære, den kommunale tilgang og spidskompetence)

2 Opgaver i det nære sundhedsvæsen (bl.a. vedr, den ældre medicinske patient, den kronisk syge borger, personer med sindslidelser, born rn.fl.) Brugen om teknologi (fx telemedicin) Udvikling af de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne Samarbejde med almen praksis og sygehusene Organisering og infrastruktur i det nære sundhedsvæsen (variation i vilkår og rammer) Finansiering og økonomiske incitamenter til at løfte opgaverne Slyring og effekt af den kommunale indsats Processen Udspillet skal være konkret og tydeligt illustrere, hvorfor det er hensigtsmæssigt både fra et borger- og samfundsøkonomisk perspektiv at kommunerne spiller en central rolle i det nære sundhedsvæsen. Der lægges derfor også op til at involvere kommuner, sundhedsfaglige eksperter og centrale opinionsdannere i processen. Ligeledes involveres 10 kommuner i en baggrundsgruppe for projektet. Denne direktørgruppe består af repræsentanter for de administrative styregrupper på sundhedsområdet i KKR samt et antal kommuner, der har arbejdet meget med udvikling af det nære sundhedsvæsen. På politisk niveau vil der frem til topmødet være drøftelser i såvel de fem KKR og KL's repræsentantskab. Sundhedsprojektets elementer Projektet består af en række elementer, der skal bidrage til udvikling af strategien og interessevaretagelsen på området: Workshopproces med repræsentanter fra kommuner, regioner (læger og konsulenter), universiteter, sundhedsfaglige selskaber, videnscentre mv.) og udvalgte temaer bl.a. den ældre medicinske patient, kronikere, kompetencer og teknologi mv. Indsamling af internationale earinger med det nære sundhedsvæsen fra andre nordiske lande, der har relevans for den fremtidige udvikling i Danmark Direktørgruppe med repræsentation fra 10 kommuner Projekt om styringsmuligheder (udarbejdelse af nøgletalsanalyser, styringsanalyser og indsamling af eksempler, der virker) Forslag til okonomimodeller, der skal sikre finansiering til at løfte flere opgaver i det nære sundhedsvæsen Krav og samarbejde med almen praksis Tema på KØF og på Kommunal Politisk Topmode Kommunikation af projekt og kommunernes sundhedsindsatser Udvalgsarbejde vedrørende effektiv forebyggelse 2

3 NOTAT Møde i KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt Samarbejdsflader mellem KKR og regionen i Syddanmark Den 10. oktober 2011 Jnr P35 Sagsid I det følgende beskrives samarbejdsfladerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark kort. Sundhedsområdet Kommunale opgaver: Kommunerne har ansvar for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne tager sig af borgerrettet forebyggelse, genoptræning og generel sundhedsfremme blandt borgerne. Kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsudgifter til sygehusbehandling (almindelig somatisk og psykiatrisk), genoptræning under indlæggelse og sygesikringsydelser, herunder alment praktiserende læger Ref MTK Dir KKR Syddanmark - MTK Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen 1/4 Regionale opgaver: Regionerne har ansvaret for sygehuse, psykiatri, praktiserende læger og speciallæger Samarbejdsflader i Syddanmark: Samarbejdet mellem kommunerne og regionen i Syddanmark er primært forankret i sundhedsaftalerne. Der skal indgås sundhedsaftaler mellem den enkelte kommune og regionen i hver valgperiode. I Syddanmark er ca. 80 % af sundhedsaftalerne ens for alle kommuner i den såkaldte grundaftale. I de specifikke aftaler mellem region og kommune aftales de resterende 20 %. I sundhedsaftalerne aftales det mellem kommuner og region, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver på sundhedsområdet. Det overordnede formål

4 med aftalerne er at sikre sammenhæng i de patientforløb, der går på tværs af kommuner og region. Aftalerne skal være konkrete og handlingsorienterede. Samarbejdet mellem kommuner og region er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og i Kommunekontaktudvalget. På administrativt niveau er samarbejdet organiseret i Det Administrative Kontaktforum og i en række arbejdsgrupper og udvalg. Regional udvikling Regional UdviklingsPlan: Regionen udarbejder én gang i hver valgperiode en Regional UdviklingsPlan (RUP'en) KKR har både i denne og i forrige valgperiode været inddraget i processen. Der har således været 5 KKR repræsentanter i en politisk styregruppe, der har fulgt processen med udarbejdelsen af RUP'en. Ligesom KKR løbende har drøftet udkast. Vækstforum: Vækstforum varetager fordelingen af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU's strukturfonde. Regionen sekretariatsbetjener Vækstforum, hvor der er repræsentanter for bl.a. kommunerne, regionen og erhvervslivet. Infrastruktur: Kommunerne og regionen har et tæt samarbejde i forhold til syddansk interessevaretagelse overfor Folketing og Transportministerium vedr, statslige investeringer i den syddanske infrastruktur. Kollektiv trafik Kommunale opgaver: Kommunerne finansierer den offentlige trafik indenfor kommunegrænsen Regionale opgaver: Regionen finansierer den offentlige trafik på tværs af kommunegrænser. Samarbejdsflader i Syddanmark: Samarbejdet mellem kommuner og region har været præget af både uoverensstemmelser og konstruktivt samarbejde. I forbindelse med regionens udarbejdelse og implementering af sine "Principper for kollektiv bustrafik", hvor der blev skåret ned på flere buslinier, var der blandt kommunerne udbredt utilfredshed med regionens håndtering af sagen. Kommunerne kritiserecte bl.a. regionen for ikke at inddrage kommunerne nok i processen omkring omlægningen af den regionale bustrafik. 2

5 Der er dog også igangsat et fælles kommunalt-regionalt arbejde med at få udarbejdet en fælles ejerstrategi overfor trafikselskaberne. Et arbejde der bl.a. skal munde ud i aftaler om, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner skal foregå i forhold til den offentlige trafik. Socialområdet Kommunale opgaver: Kommunerne har det fulde finansierings- og myndighedsansvar for tilbud til borgere på det sociale område, uanset om tilbuddene driftes af en region, private udbydere eller kommunerne selv. KKR og de 22 kommuner har ansvaret for at koordinere det sociale område, bl.a. ved at udarbejde og indgå årlige styringsaftaler og udviklingsstrategier. Regionale opgaver: Regionerne drifter omkring 30 tilbud på det sociale område (mindre end nogle kommuner). Tilbudsviften er ganske uensartet. økonomisk er det sociale område et nulsumspil for regionen, da kommunerne finansierer alle udgifter igennem takster. Samarbejdsflader i Syddanmark: Regionen havde indtil marts 2011 ansvaret for at udarbejde rammeaftaler for det specialiserede socialområde. Denne opgave har kommunerne nu overtaget, og KKR godkendte i august 2011 den første Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Uddannelse Kommunale opgaver: Kommunerne har ansvaret for at tilbyde en række uddannelser til børn og unge, primært Folkeskolen og daginstitutioner. Kommunerne har store interesser i et velfungerende uddannelsessystem, dels som store arbejdsgivere og dermed aftager eller "efterspørger" for uddannelsessektoren, og dels i kraft af at der for kommunerne er en række positive effekter ved at have veluddannede borgere. KKR udpeger til en række fora på uddannelsesområdet og dimensionerer praktikpladser for sosu-, pau-, pædagog- og sundhedsplejerskestuderende mellem kommunerne i Syddanmark. Regionale opgaver: Regionerne har ingen driftsopgaver på uddannelsesområdet. Uddannelsesområdet indgår dog som et væsentligt indsatsområde både for regionen, i RUP'en og i Vækstforum. 3

6 Region Syddanmark støtter uddannelsesområdet med ca. 18 mio. kr. om året, som primært går til projekter initieret i Syddansk Uddannelsesaftale. Samarbejdsflader i Syddanmark: Region Syddanmark og Vækstforum tog i 2009 initiativ til Syddansk Uddannelsesaftale, som sigter på, at få flest muligt unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og gerne tage en videregående uddannelse. KKR Syddanmark har valgt at indgå i aftalen på vegne af de 22 kommuner. Der er oprettet en administrativ styregruppe omkring initiativet. Der er aftalt en temadrøftelse i Kontaktudvalget om radikale innovationstiltag for at imødegå frafald i ungdomsuddannelserne. Sagen forventes på mødet i Kontaktudvalget den 15. november Beskæftigelse Kommunale opgaver: Kommunerne spiller en central rolle på beskæftigelsesområdet med ansvaret for jobcentrene og den primære beskæftigelsesindsats. Kommunernes opgaver er blevet skærpet efter kommunerne også har fået ansvaret for de forsikrede ledige. Kommunerne er en meget stor arbejdsgiver. Kommunerne har store interesser og økonomiske incitamenter i at have borgerne i arbejde. Regionale opgaver: Regionerne har ikke nogen særlige opgaver på beskæftigelsesområdet, udover at være en relativt stor arbejdsgiver. Administrativt udarbejder regionen en række analyser om beskæftigelsesområdet med henblik på arbejdet med regional udvikling. Samarbejdsflader i Syddanmark: KKR udpeger 5 repræsentanter til Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR), og har besluttet at invitere Region Syddanmarks ene repræsentant samt Vækstforums ene repræsentant i RBR (som pt. er fra Region Syddanmark) med på de kommunale formøder til RBR. Som udgangspunkt har kommunerne og regionen som store, offentlige arbejdsgivere sammenfaldne interesser på beskæftigelsesområdet og omkring RBR. 4

7 Socialsekretariatet Syddanmark Dato: Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt Q6 De hedt specialiserede tilbud med regional betydning Antal højt specialiserede tilbud med regional betydning -fordelt på målgrupper Børn og unge med behov for specialundervisning Fysisk handicappede Handicappede børn og unge Hjemløse og personer med sociale problemer Kriminelle eller kriminalitetstruede unge Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Senhjerneskadede Sindslidende 14 Udsatte børn og unge Udviklingshæmmede Voldsramte kvinder "Hjælpemidler og Kommunikation" Alle målgrupper 156

8 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 De hø t specialiserede tilbud med re ional bet dnin Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Assens Duedalen Duedalen Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg RABU Rabu døgn Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Esbjerg Ribelund Takstgruppe 5 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3, ABL Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Fredericia Jupitervej Bofællesskab Jupitervej Bofællesskab Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Faaborg-Midtfyn Lunden Lunden, aflastning Handicappede børn og unge Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, døgnpladser Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Pegasus Pegasus, døgnpladser Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Faaborg-Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, skærmede døgnpladser Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold 2

9 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn MålgrupPe Lovgrundlag Haderslev Botilbud - Odinsgård Odinsgård Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Haderslev Krisecenter Haderslev Krisecenter Haderslev Voldsramte kvinder 109 Haderslev Behandlingsinst. Helsehjemmet Behandlingsinst. Helsehjemmet Udsatte børn og unge 67, stk 4 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Kolding Forsorgshjemmet Overmarksgården Forsorgshjemmet Overmarksgården Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Kolding Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehus Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Kolding Trindvold Trindvold Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Kolding Landerupgård: Behandlingshjem med intern skole. Eft. 67 stk. 1. Landerupgård Udsatte børn og unge Eft. 67 stk. 1 Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst Døgninstitution for børn og unge Udsatte børn og unge SEL 66 Odense Bjerggårdshaven Længerevarende botilbud Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Odense Kollegiet Rømersvej Midlertidigt døgntilbud Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold 3

10 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 ommune Tilbud Ydelsesnavn Målgrup e Lovgrundlag Odense Minibo, Odense Lindegården - særlig foranstaltning Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Odense Tornbjerggård Længerevarende botilbud - Hus B Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - døgntilbud Odense Tornhuset Tornhuset - døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - dagtilbud Odense Tornhuset Tornhuset - aktivitetsdelen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj Autismecenter Holmehøj - Humlehaven, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup B, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Hus D (Centrumpladsen), Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup A, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup C, Dagtilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Aktivitets- og samværstilbud 4

11 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 KommUne i u elsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Autismecenter Holmehøj Autismecenter Holmehøj - Humlehaven, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup D, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH, Centrumværkstedet, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Bognæs Bognæs, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Bognæs Bognæs, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Fuglemajgård og Kompasrosen Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Bøge Alle 16 Bøge Allå 16, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Børnehusene Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Børnehusene Børnehusene, Botilbud Middelfart Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Center for Høretab CfH, Elevhjem, H-gruppe tilbud Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Center for Høretab CfH, Elevhjem, Ordinært tilbud Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn 5

12 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Center for Høretab Center for Høretab, skoleafdeling Børn og unge med behov for specialundervisning FSL 20, stk. 3, første punktum. Specialundervisning af børn og unge Region Sydd. Center for Høretab CfH, børne-høre rådgivning BEK nr. 781 Børn og unge med behov for specialundervisning FSL 20, stk. 3, andet punktum. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Region Sydd. Region Sydd. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter DRK Bo- og Dagcenter, Botilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold DRK Bo- og Dagcenter, Dagcenter Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Egely Egely,Særlig sikret afd.,objek. og takstfi. bo-del Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Region Sydd. Egely Egely, Sikret afd., objek. og takstfi. bo-del Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Region Sydd. Egely Egely,Sikret afd. og Særlig sikret afdeling, Skole Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Kerteminde Hus A Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Flydedokken Flydedokken 110, Døgn Sindslidende SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) 6

13 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 ommu Tilbu elsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Flydedokken Flydedokken 108, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Holtegården Holtegården, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Holtegården Holtegården, Aktivitetsenheden Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Botilbud Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Skoletilbud Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, døgntilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Døgntilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, dagtilbud Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Dagtilbud Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 7

14 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Komm une Tilbu elsesnavn, Målgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri -Døgn 110 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Døgnophold Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Intern skole Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 3 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 2 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 3 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 2 Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 1 Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 1 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) SEL Botilbud til længerevarende ophold Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Almene boliger kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 8

15 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud elsesnav. Malgrup e Lovgrundlag Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 1 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Specialskolen Storebælt Specialskolen Storebælt, Undervisningstilbud Handicappede børn og unge Andet Region Sydd. Sydbo Sydbo, Botilbud Eskebjerg Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Pomonahuset Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Atriumgården Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Kollegiet Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Æblehaven Æblehaven, Botilbud Fysisk handicappede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Østerhuse Østerhuse, Dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Østruplund Østruplund, Botilbud afd. 1-3 samt Lindevej Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Østruplund Østruplund, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud 9

16 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Svendborg Børnehuset Svendborg Børnehuset Svendborg Udviklingshæmmede Svendborg Hus 53 Hus 53 Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 1 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Skovsbovej Skovsbovej, særlige døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Vestereng Vestereng, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Sønderborg Rendbjerghjemmet - Autistgruppen Døgntakst Autistgruppen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til midlertidigt ophold Sønderborg Rendbjerghjemmet - Børn og Unge Døgntakst Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Sønderborg Rendbjerghjemmet - Voksne Døgntakst Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Aktivitetshuset Toftlund Aktivitetshuset Toftlund Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Tønder Klosterparken Klosterparken Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Ulriksalle Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) 10

17 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Malgruppe Lovgrundlag Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Det lille bofællesskab- Lærkely Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Kastaniebo Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Tønder Voksenskole (Bofunktion L. Andreasensvej) Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Vidåværkstedet Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård I-Kommunale boliger Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård I LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Ungetilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Ungetilbud LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård II Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård II LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Vongshøj Værkssted Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen 3 Fysisk handicappede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede 11

18 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen Jægumsvej Handicappede børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogture Handicappede børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Varde Varde Varde Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Genoptræning Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Aflastning Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Lundbo 1+2 Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Lundbo 3 Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Tippen, Søndergade Tippen Udsatte børn og unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge Vejle Bredballe Bofællesskab Bredballe Bofællesskaber - Ringdams Kobbel 165 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Center for Ferie og Aflastning Familiepleje Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Postens Vej Bofællesskab Postens Vej 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Skansebakken Udviklingscenter Skansebakken Udviklingscenter Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Spurvetoften Spurvetoften, særlige projekter Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 12

19 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Malgruppe Lovgrundlag Vejle Udviklingscenter Spurvetoften Spurvetoften Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingsc. Tillægstakst til alm. bolige Udviklingshæmmede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Hørgyden Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold - opført efter ABL 115 Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Lodshuset Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Børn og Unge Centret Vejle Fjord - døgnbehandlingstilbud Døgnbehandlingstilbud Udsatte børn og unge Børn og Unge Centret Vejle Fjord - observation/udredning Observation/udredning Udsatte børn og unge Børn og Unge Centret Vejle Fjord - døgntilbud for børn med Personer med udviklingsforstyrrelser hjerneorganiske skader ( ADHD) Kernehuset (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fårupgård Ungecenter - døgnbehandlingstilbud, observation Fjorden Udsatte børn og unge Fårupgård Ungecenter - tilbud for kriminelle eller kriminalitetstruede unge Godset Kriminelle eller kriminalitetstruede unge Fårupgård Ungecenter - døgnbehandlingstilbud for psykisk skrøbelige piger Afd. pigernes hus Udsatte børn og unge Bifrost, afd. Bygden og Gården - institutionsaflastning Institutionsaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn 13

20 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn MålgruPPe Lovgrundlag Vejle Bifrost, afd. Bygden og Gården - familieplejeaflastning Familieplejeaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Bifrost, afd. Kilden - døgntilbud Døgntilbud Handicappede børn og unge Bifrost, afd. Kilden - 2 pladser Bifrost, afd. Kilden - 2 pladser med med udvidet sundhedsfagligt Vejle udvidet sundhedsfagligt indhold indhold Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Bifrost, afd. Kilden - institutionsaflastning Bifrost, afd. Kilden - institutionsaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Søndermarken, Center Vejle Bakken Udviklingshæmmede SEL opført efter ABL 115 Aabenraa Botilbuddet Rhedersborg Botilbud Aabenraa Botilbuddet Skovbo Botilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 85) Aabenraa Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Aktivitets - og samværstilbud Senhjerneskadede SEL 104 Aabenraa Hjernecenter Syd, Botilbuddet Sønderskovvej Botilbud Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Aabenraa Posekær Posekær Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Aabenraa Værkstedet Skovbogaard Aktivitets - og samværstilbud Aabenraa Center for Hjælpemidler og Kommunikation Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 Specialiseret tilbud på hjælpemidler og kommunikation "Hjælpemidler og Kommunikation" SEL 5, stk 2 14

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere