K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen"

Transkript

1 K L NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, KL's projekt om det nære sundhedsvæsen Sundhedsområdet er under hastig forandring i disse år. Folketinget har besluttet en markant omstilling af sygehusstrukturen med få specialiserede supersygehuse. Samtidig går udviklingen mod stadigt kortere indlæggelser og flere ambulante ydelser, der bl.a. flytter en række pleje- og efterbehandlingsopgaver fra sygehusene til kommunerne. Suppleret med demografiudviklingen, et stigende antal kronisk syge og flere ældremedicinske patienter, betyder det, at der er et betydeligt pres for at udvikle det nære sundhedsvæsen. Men der mangler en vision og en strategi for det nære sundhedsvæsen, der kan medvirke til at sætte retning og mål som kommunerne kan stå bag. Udviklingen har indtil nu været uplanlagt og til dels ufinansieret. Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen Fokus i regering og Folketing og i den offentlige debat har primært været på sygehusene og sygehusstrukturen. Det er derfor oplagt, at kommunerne og KL sætter dagsordenen for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i fremtiden. Derfor har KL søsat et projekt, der skal lede frem til et samlet kommunalt udspil på sundhedsområdet. Den 27. oktober 2011 Jnr Sagsid Ref NMI/SRP kl.dk Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 En offensiv strategi for udviklingen af fremtidens nære sundhedsvæsen kræver også, at der sættes fokus på effekten af de kommunale sundhedsindsatser og på kommunernes styringsmuligheder på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. effekten af sundhedsindsatser i relation til ældreplejen, beskæftigelsesområdet, børneområdet mv. En central del af projektet vil derfor bestå i at understøtte kommunernes styring af sundhedsområdet i dag og indsamle og formidle de gode eksempler på sundhedsindsatser, der virker. Indhold i udspillet Udspillet vil indeholde følgende emner: Visionen for det nære sundhedsvæsen (begrundelse for det nære, den kommunale tilgang og spidskompetence)

2 Opgaver i det nære sundhedsvæsen (bl.a. vedr, den ældre medicinske patient, den kronisk syge borger, personer med sindslidelser, born rn.fl.) Brugen om teknologi (fx telemedicin) Udvikling af de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne Samarbejde med almen praksis og sygehusene Organisering og infrastruktur i det nære sundhedsvæsen (variation i vilkår og rammer) Finansiering og økonomiske incitamenter til at løfte opgaverne Slyring og effekt af den kommunale indsats Processen Udspillet skal være konkret og tydeligt illustrere, hvorfor det er hensigtsmæssigt både fra et borger- og samfundsøkonomisk perspektiv at kommunerne spiller en central rolle i det nære sundhedsvæsen. Der lægges derfor også op til at involvere kommuner, sundhedsfaglige eksperter og centrale opinionsdannere i processen. Ligeledes involveres 10 kommuner i en baggrundsgruppe for projektet. Denne direktørgruppe består af repræsentanter for de administrative styregrupper på sundhedsområdet i KKR samt et antal kommuner, der har arbejdet meget med udvikling af det nære sundhedsvæsen. På politisk niveau vil der frem til topmødet være drøftelser i såvel de fem KKR og KL's repræsentantskab. Sundhedsprojektets elementer Projektet består af en række elementer, der skal bidrage til udvikling af strategien og interessevaretagelsen på området: Workshopproces med repræsentanter fra kommuner, regioner (læger og konsulenter), universiteter, sundhedsfaglige selskaber, videnscentre mv.) og udvalgte temaer bl.a. den ældre medicinske patient, kronikere, kompetencer og teknologi mv. Indsamling af internationale earinger med det nære sundhedsvæsen fra andre nordiske lande, der har relevans for den fremtidige udvikling i Danmark Direktørgruppe med repræsentation fra 10 kommuner Projekt om styringsmuligheder (udarbejdelse af nøgletalsanalyser, styringsanalyser og indsamling af eksempler, der virker) Forslag til okonomimodeller, der skal sikre finansiering til at løfte flere opgaver i det nære sundhedsvæsen Krav og samarbejde med almen praksis Tema på KØF og på Kommunal Politisk Topmode Kommunikation af projekt og kommunernes sundhedsindsatser Udvalgsarbejde vedrørende effektiv forebyggelse 2

3 NOTAT Møde i KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt Samarbejdsflader mellem KKR og regionen i Syddanmark Den 10. oktober 2011 Jnr P35 Sagsid I det følgende beskrives samarbejdsfladerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark kort. Sundhedsområdet Kommunale opgaver: Kommunerne har ansvar for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne tager sig af borgerrettet forebyggelse, genoptræning og generel sundhedsfremme blandt borgerne. Kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsudgifter til sygehusbehandling (almindelig somatisk og psykiatrisk), genoptræning under indlæggelse og sygesikringsydelser, herunder alment praktiserende læger Ref MTK Dir KKR Syddanmark - MTK Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen 1/4 Regionale opgaver: Regionerne har ansvaret for sygehuse, psykiatri, praktiserende læger og speciallæger Samarbejdsflader i Syddanmark: Samarbejdet mellem kommunerne og regionen i Syddanmark er primært forankret i sundhedsaftalerne. Der skal indgås sundhedsaftaler mellem den enkelte kommune og regionen i hver valgperiode. I Syddanmark er ca. 80 % af sundhedsaftalerne ens for alle kommuner i den såkaldte grundaftale. I de specifikke aftaler mellem region og kommune aftales de resterende 20 %. I sundhedsaftalerne aftales det mellem kommuner og region, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver på sundhedsområdet. Det overordnede formål

4 med aftalerne er at sikre sammenhæng i de patientforløb, der går på tværs af kommuner og region. Aftalerne skal være konkrete og handlingsorienterede. Samarbejdet mellem kommuner og region er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og i Kommunekontaktudvalget. På administrativt niveau er samarbejdet organiseret i Det Administrative Kontaktforum og i en række arbejdsgrupper og udvalg. Regional udvikling Regional UdviklingsPlan: Regionen udarbejder én gang i hver valgperiode en Regional UdviklingsPlan (RUP'en) KKR har både i denne og i forrige valgperiode været inddraget i processen. Der har således været 5 KKR repræsentanter i en politisk styregruppe, der har fulgt processen med udarbejdelsen af RUP'en. Ligesom KKR løbende har drøftet udkast. Vækstforum: Vækstforum varetager fordelingen af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU's strukturfonde. Regionen sekretariatsbetjener Vækstforum, hvor der er repræsentanter for bl.a. kommunerne, regionen og erhvervslivet. Infrastruktur: Kommunerne og regionen har et tæt samarbejde i forhold til syddansk interessevaretagelse overfor Folketing og Transportministerium vedr, statslige investeringer i den syddanske infrastruktur. Kollektiv trafik Kommunale opgaver: Kommunerne finansierer den offentlige trafik indenfor kommunegrænsen Regionale opgaver: Regionen finansierer den offentlige trafik på tværs af kommunegrænser. Samarbejdsflader i Syddanmark: Samarbejdet mellem kommuner og region har været præget af både uoverensstemmelser og konstruktivt samarbejde. I forbindelse med regionens udarbejdelse og implementering af sine "Principper for kollektiv bustrafik", hvor der blev skåret ned på flere buslinier, var der blandt kommunerne udbredt utilfredshed med regionens håndtering af sagen. Kommunerne kritiserecte bl.a. regionen for ikke at inddrage kommunerne nok i processen omkring omlægningen af den regionale bustrafik. 2

5 Der er dog også igangsat et fælles kommunalt-regionalt arbejde med at få udarbejdet en fælles ejerstrategi overfor trafikselskaberne. Et arbejde der bl.a. skal munde ud i aftaler om, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner skal foregå i forhold til den offentlige trafik. Socialområdet Kommunale opgaver: Kommunerne har det fulde finansierings- og myndighedsansvar for tilbud til borgere på det sociale område, uanset om tilbuddene driftes af en region, private udbydere eller kommunerne selv. KKR og de 22 kommuner har ansvaret for at koordinere det sociale område, bl.a. ved at udarbejde og indgå årlige styringsaftaler og udviklingsstrategier. Regionale opgaver: Regionerne drifter omkring 30 tilbud på det sociale område (mindre end nogle kommuner). Tilbudsviften er ganske uensartet. økonomisk er det sociale område et nulsumspil for regionen, da kommunerne finansierer alle udgifter igennem takster. Samarbejdsflader i Syddanmark: Regionen havde indtil marts 2011 ansvaret for at udarbejde rammeaftaler for det specialiserede socialområde. Denne opgave har kommunerne nu overtaget, og KKR godkendte i august 2011 den første Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Uddannelse Kommunale opgaver: Kommunerne har ansvaret for at tilbyde en række uddannelser til børn og unge, primært Folkeskolen og daginstitutioner. Kommunerne har store interesser i et velfungerende uddannelsessystem, dels som store arbejdsgivere og dermed aftager eller "efterspørger" for uddannelsessektoren, og dels i kraft af at der for kommunerne er en række positive effekter ved at have veluddannede borgere. KKR udpeger til en række fora på uddannelsesområdet og dimensionerer praktikpladser for sosu-, pau-, pædagog- og sundhedsplejerskestuderende mellem kommunerne i Syddanmark. Regionale opgaver: Regionerne har ingen driftsopgaver på uddannelsesområdet. Uddannelsesområdet indgår dog som et væsentligt indsatsområde både for regionen, i RUP'en og i Vækstforum. 3

6 Region Syddanmark støtter uddannelsesområdet med ca. 18 mio. kr. om året, som primært går til projekter initieret i Syddansk Uddannelsesaftale. Samarbejdsflader i Syddanmark: Region Syddanmark og Vækstforum tog i 2009 initiativ til Syddansk Uddannelsesaftale, som sigter på, at få flest muligt unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og gerne tage en videregående uddannelse. KKR Syddanmark har valgt at indgå i aftalen på vegne af de 22 kommuner. Der er oprettet en administrativ styregruppe omkring initiativet. Der er aftalt en temadrøftelse i Kontaktudvalget om radikale innovationstiltag for at imødegå frafald i ungdomsuddannelserne. Sagen forventes på mødet i Kontaktudvalget den 15. november Beskæftigelse Kommunale opgaver: Kommunerne spiller en central rolle på beskæftigelsesområdet med ansvaret for jobcentrene og den primære beskæftigelsesindsats. Kommunernes opgaver er blevet skærpet efter kommunerne også har fået ansvaret for de forsikrede ledige. Kommunerne er en meget stor arbejdsgiver. Kommunerne har store interesser og økonomiske incitamenter i at have borgerne i arbejde. Regionale opgaver: Regionerne har ikke nogen særlige opgaver på beskæftigelsesområdet, udover at være en relativt stor arbejdsgiver. Administrativt udarbejder regionen en række analyser om beskæftigelsesområdet med henblik på arbejdet med regional udvikling. Samarbejdsflader i Syddanmark: KKR udpeger 5 repræsentanter til Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR), og har besluttet at invitere Region Syddanmarks ene repræsentant samt Vækstforums ene repræsentant i RBR (som pt. er fra Region Syddanmark) med på de kommunale formøder til RBR. Som udgangspunkt har kommunerne og regionen som store, offentlige arbejdsgivere sammenfaldne interesser på beskæftigelsesområdet og omkring RBR. 4

7 Socialsekretariatet Syddanmark Dato: Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt Q6 De hedt specialiserede tilbud med regional betydning Antal højt specialiserede tilbud med regional betydning -fordelt på målgrupper Børn og unge med behov for specialundervisning Fysisk handicappede Handicappede børn og unge Hjemløse og personer med sociale problemer Kriminelle eller kriminalitetstruede unge Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Senhjerneskadede Sindslidende 14 Udsatte børn og unge Udviklingshæmmede Voldsramte kvinder "Hjælpemidler og Kommunikation" Alle målgrupper 156

8 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 De hø t specialiserede tilbud med re ional bet dnin Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Assens Duedalen Duedalen Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg RABU Rabu døgn Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Esbjerg Ribelund Takstgruppe 5 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3, ABL Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Fredericia Jupitervej Bofællesskab Jupitervej Bofællesskab Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Faaborg-Midtfyn Lunden Lunden, aflastning Handicappede børn og unge Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, døgnpladser Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Pegasus Pegasus, døgnpladser Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Faaborg-Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, skærmede døgnpladser Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold 2

9 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn MålgrupPe Lovgrundlag Haderslev Botilbud - Odinsgård Odinsgård Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Haderslev Krisecenter Haderslev Krisecenter Haderslev Voldsramte kvinder 109 Haderslev Behandlingsinst. Helsehjemmet Behandlingsinst. Helsehjemmet Udsatte børn og unge 67, stk 4 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Kolding Forsorgshjemmet Overmarksgården Forsorgshjemmet Overmarksgården Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Kolding Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehus Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Kolding Trindvold Trindvold Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Kolding Landerupgård: Behandlingshjem med intern skole. Eft. 67 stk. 1. Landerupgård Udsatte børn og unge Eft. 67 stk. 1 Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst Døgninstitution for børn og unge Udsatte børn og unge SEL 66 Odense Bjerggårdshaven Længerevarende botilbud Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Odense Kollegiet Rømersvej Midlertidigt døgntilbud Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold 3

10 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 ommune Tilbud Ydelsesnavn Målgrup e Lovgrundlag Odense Minibo, Odense Lindegården - særlig foranstaltning Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Odense Tornbjerggård Længerevarende botilbud - Hus B Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - døgntilbud Odense Tornhuset Tornhuset - døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - dagtilbud Odense Tornhuset Tornhuset - aktivitetsdelen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj Autismecenter Holmehøj - Humlehaven, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup B, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Hus D (Centrumpladsen), Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup A, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup C, Dagtilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Aktivitets- og samværstilbud 4

11 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 KommUne i u elsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Autismecenter Holmehøj Autismecenter Holmehøj - Humlehaven, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup D, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH, Centrumværkstedet, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Bognæs Bognæs, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Bognæs Bognæs, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Fuglemajgård og Kompasrosen Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Bøge Alle 16 Bøge Allå 16, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Børnehusene Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Børnehusene Børnehusene, Botilbud Middelfart Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Center for Høretab CfH, Elevhjem, H-gruppe tilbud Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Center for Høretab CfH, Elevhjem, Ordinært tilbud Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn 5

12 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Center for Høretab Center for Høretab, skoleafdeling Børn og unge med behov for specialundervisning FSL 20, stk. 3, første punktum. Specialundervisning af børn og unge Region Sydd. Center for Høretab CfH, børne-høre rådgivning BEK nr. 781 Børn og unge med behov for specialundervisning FSL 20, stk. 3, andet punktum. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Region Sydd. Region Sydd. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter DRK Bo- og Dagcenter, Botilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold DRK Bo- og Dagcenter, Dagcenter Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Egely Egely,Særlig sikret afd.,objek. og takstfi. bo-del Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Region Sydd. Egely Egely, Sikret afd., objek. og takstfi. bo-del Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Region Sydd. Egely Egely,Sikret afd. og Særlig sikret afdeling, Skole Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Kerteminde Hus A Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Flydedokken Flydedokken 110, Døgn Sindslidende SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) 6

13 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 ommu Tilbu elsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Flydedokken Flydedokken 108, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Holtegården Holtegården, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Holtegården Holtegården, Aktivitetsenheden Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Botilbud Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Skoletilbud Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, døgntilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Døgntilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, dagtilbud Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Dagtilbud Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 7

14 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Komm une Tilbu elsesnavn, Målgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri -Døgn 110 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Døgnophold Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Intern skole Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 3 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 2 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 3 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 2 Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 1 Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 1 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) SEL Botilbud til længerevarende ophold Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Almene boliger kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 8

15 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud elsesnav. Malgrup e Lovgrundlag Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 1 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Specialskolen Storebælt Specialskolen Storebælt, Undervisningstilbud Handicappede børn og unge Andet Region Sydd. Sydbo Sydbo, Botilbud Eskebjerg Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Pomonahuset Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Atriumgården Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Kollegiet Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Æblehaven Æblehaven, Botilbud Fysisk handicappede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Østerhuse Østerhuse, Dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Østruplund Østruplund, Botilbud afd. 1-3 samt Lindevej Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Østruplund Østruplund, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud 9

16 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Svendborg Børnehuset Svendborg Børnehuset Svendborg Udviklingshæmmede Svendborg Hus 53 Hus 53 Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 1 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Skovsbovej Skovsbovej, særlige døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Vestereng Vestereng, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Sønderborg Rendbjerghjemmet - Autistgruppen Døgntakst Autistgruppen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til midlertidigt ophold Sønderborg Rendbjerghjemmet - Børn og Unge Døgntakst Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Sønderborg Rendbjerghjemmet - Voksne Døgntakst Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Aktivitetshuset Toftlund Aktivitetshuset Toftlund Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Tønder Klosterparken Klosterparken Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Ulriksalle Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) 10

17 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Malgruppe Lovgrundlag Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Det lille bofællesskab- Lærkely Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Kastaniebo Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Tønder Voksenskole (Bofunktion L. Andreasensvej) Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Vidåværkstedet Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård I-Kommunale boliger Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård I LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Ungetilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Ungetilbud LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård II Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård II LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Vongshøj Værkssted Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen 3 Fysisk handicappede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede 11

18 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen Jægumsvej Handicappede børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogture Handicappede børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Varde Varde Varde Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Genoptræning Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Aflastning Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Lundbo 1+2 Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Lundbo 3 Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Tippen, Søndergade Tippen Udsatte børn og unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge Vejle Bredballe Bofællesskab Bredballe Bofællesskaber - Ringdams Kobbel 165 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Center for Ferie og Aflastning Familiepleje Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Postens Vej Bofællesskab Postens Vej 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Skansebakken Udviklingscenter Skansebakken Udviklingscenter Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Spurvetoften Spurvetoften, særlige projekter Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 12

19 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Malgruppe Lovgrundlag Vejle Udviklingscenter Spurvetoften Spurvetoften Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingsc. Tillægstakst til alm. bolige Udviklingshæmmede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Hørgyden Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold - opført efter ABL 115 Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Lodshuset Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Børn og Unge Centret Vejle Fjord - døgnbehandlingstilbud Døgnbehandlingstilbud Udsatte børn og unge Børn og Unge Centret Vejle Fjord - observation/udredning Observation/udredning Udsatte børn og unge Børn og Unge Centret Vejle Fjord - døgntilbud for børn med Personer med udviklingsforstyrrelser hjerneorganiske skader ( ADHD) Kernehuset (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fårupgård Ungecenter - døgnbehandlingstilbud, observation Fjorden Udsatte børn og unge Fårupgård Ungecenter - tilbud for kriminelle eller kriminalitetstruede unge Godset Kriminelle eller kriminalitetstruede unge Fårupgård Ungecenter - døgnbehandlingstilbud for psykisk skrøbelige piger Afd. pigernes hus Udsatte børn og unge Bifrost, afd. Bygden og Gården - institutionsaflastning Institutionsaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn 13

20 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn MålgruPPe Lovgrundlag Vejle Bifrost, afd. Bygden og Gården - familieplejeaflastning Familieplejeaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Bifrost, afd. Kilden - døgntilbud Døgntilbud Handicappede børn og unge Bifrost, afd. Kilden - 2 pladser Bifrost, afd. Kilden - 2 pladser med med udvidet sundhedsfagligt Vejle udvidet sundhedsfagligt indhold indhold Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Bifrost, afd. Kilden - institutionsaflastning Bifrost, afd. Kilden - institutionsaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Søndermarken, Center Vejle Bakken Udviklingshæmmede SEL opført efter ABL 115 Aabenraa Botilbuddet Rhedersborg Botilbud Aabenraa Botilbuddet Skovbo Botilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 85) Aabenraa Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Aktivitets - og samværstilbud Senhjerneskadede SEL 104 Aabenraa Hjernecenter Syd, Botilbuddet Sønderskovvej Botilbud Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Aabenraa Posekær Posekær Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Aabenraa Værkstedet Skovbogaard Aktivitets - og samværstilbud Aabenraa Center for Hjælpemidler og Kommunikation Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 Specialiseret tilbud på hjælpemidler og kommunikation "Hjælpemidler og Kommunikation" SEL 5, stk 2 14

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Takstoversigt Forløbige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Takstoversigt 2015 19. december 2014

Takstoversigt 2015 19. december 2014 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 98 88 Assens Duedalen Duedalen Døgn Senhjerneskadede 8 98 4177 Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Aktivitets-

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere