K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen"

Transkript

1 K L NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, KL's projekt om det nære sundhedsvæsen Sundhedsområdet er under hastig forandring i disse år. Folketinget har besluttet en markant omstilling af sygehusstrukturen med få specialiserede supersygehuse. Samtidig går udviklingen mod stadigt kortere indlæggelser og flere ambulante ydelser, der bl.a. flytter en række pleje- og efterbehandlingsopgaver fra sygehusene til kommunerne. Suppleret med demografiudviklingen, et stigende antal kronisk syge og flere ældremedicinske patienter, betyder det, at der er et betydeligt pres for at udvikle det nære sundhedsvæsen. Men der mangler en vision og en strategi for det nære sundhedsvæsen, der kan medvirke til at sætte retning og mål som kommunerne kan stå bag. Udviklingen har indtil nu været uplanlagt og til dels ufinansieret. Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen Fokus i regering og Folketing og i den offentlige debat har primært været på sygehusene og sygehusstrukturen. Det er derfor oplagt, at kommunerne og KL sætter dagsordenen for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i fremtiden. Derfor har KL søsat et projekt, der skal lede frem til et samlet kommunalt udspil på sundhedsområdet. Den 27. oktober 2011 Jnr Sagsid Ref NMI/SRP kl.dk Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 En offensiv strategi for udviklingen af fremtidens nære sundhedsvæsen kræver også, at der sættes fokus på effekten af de kommunale sundhedsindsatser og på kommunernes styringsmuligheder på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. effekten af sundhedsindsatser i relation til ældreplejen, beskæftigelsesområdet, børneområdet mv. En central del af projektet vil derfor bestå i at understøtte kommunernes styring af sundhedsområdet i dag og indsamle og formidle de gode eksempler på sundhedsindsatser, der virker. Indhold i udspillet Udspillet vil indeholde følgende emner: Visionen for det nære sundhedsvæsen (begrundelse for det nære, den kommunale tilgang og spidskompetence)

2 Opgaver i det nære sundhedsvæsen (bl.a. vedr, den ældre medicinske patient, den kronisk syge borger, personer med sindslidelser, born rn.fl.) Brugen om teknologi (fx telemedicin) Udvikling af de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne Samarbejde med almen praksis og sygehusene Organisering og infrastruktur i det nære sundhedsvæsen (variation i vilkår og rammer) Finansiering og økonomiske incitamenter til at løfte opgaverne Slyring og effekt af den kommunale indsats Processen Udspillet skal være konkret og tydeligt illustrere, hvorfor det er hensigtsmæssigt både fra et borger- og samfundsøkonomisk perspektiv at kommunerne spiller en central rolle i det nære sundhedsvæsen. Der lægges derfor også op til at involvere kommuner, sundhedsfaglige eksperter og centrale opinionsdannere i processen. Ligeledes involveres 10 kommuner i en baggrundsgruppe for projektet. Denne direktørgruppe består af repræsentanter for de administrative styregrupper på sundhedsområdet i KKR samt et antal kommuner, der har arbejdet meget med udvikling af det nære sundhedsvæsen. På politisk niveau vil der frem til topmødet være drøftelser i såvel de fem KKR og KL's repræsentantskab. Sundhedsprojektets elementer Projektet består af en række elementer, der skal bidrage til udvikling af strategien og interessevaretagelsen på området: Workshopproces med repræsentanter fra kommuner, regioner (læger og konsulenter), universiteter, sundhedsfaglige selskaber, videnscentre mv.) og udvalgte temaer bl.a. den ældre medicinske patient, kronikere, kompetencer og teknologi mv. Indsamling af internationale earinger med det nære sundhedsvæsen fra andre nordiske lande, der har relevans for den fremtidige udvikling i Danmark Direktørgruppe med repræsentation fra 10 kommuner Projekt om styringsmuligheder (udarbejdelse af nøgletalsanalyser, styringsanalyser og indsamling af eksempler, der virker) Forslag til okonomimodeller, der skal sikre finansiering til at løfte flere opgaver i det nære sundhedsvæsen Krav og samarbejde med almen praksis Tema på KØF og på Kommunal Politisk Topmode Kommunikation af projekt og kommunernes sundhedsindsatser Udvalgsarbejde vedrørende effektiv forebyggelse 2

3 NOTAT Møde i KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt Samarbejdsflader mellem KKR og regionen i Syddanmark Den 10. oktober 2011 Jnr P35 Sagsid I det følgende beskrives samarbejdsfladerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark kort. Sundhedsområdet Kommunale opgaver: Kommunerne har ansvar for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne tager sig af borgerrettet forebyggelse, genoptræning og generel sundhedsfremme blandt borgerne. Kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsudgifter til sygehusbehandling (almindelig somatisk og psykiatrisk), genoptræning under indlæggelse og sygesikringsydelser, herunder alment praktiserende læger Ref MTK Dir KKR Syddanmark - MTK Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen 1/4 Regionale opgaver: Regionerne har ansvaret for sygehuse, psykiatri, praktiserende læger og speciallæger Samarbejdsflader i Syddanmark: Samarbejdet mellem kommunerne og regionen i Syddanmark er primært forankret i sundhedsaftalerne. Der skal indgås sundhedsaftaler mellem den enkelte kommune og regionen i hver valgperiode. I Syddanmark er ca. 80 % af sundhedsaftalerne ens for alle kommuner i den såkaldte grundaftale. I de specifikke aftaler mellem region og kommune aftales de resterende 20 %. I sundhedsaftalerne aftales det mellem kommuner og region, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver på sundhedsområdet. Det overordnede formål

4 med aftalerne er at sikre sammenhæng i de patientforløb, der går på tværs af kommuner og region. Aftalerne skal være konkrete og handlingsorienterede. Samarbejdet mellem kommuner og region er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og i Kommunekontaktudvalget. På administrativt niveau er samarbejdet organiseret i Det Administrative Kontaktforum og i en række arbejdsgrupper og udvalg. Regional udvikling Regional UdviklingsPlan: Regionen udarbejder én gang i hver valgperiode en Regional UdviklingsPlan (RUP'en) KKR har både i denne og i forrige valgperiode været inddraget i processen. Der har således været 5 KKR repræsentanter i en politisk styregruppe, der har fulgt processen med udarbejdelsen af RUP'en. Ligesom KKR løbende har drøftet udkast. Vækstforum: Vækstforum varetager fordelingen af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU's strukturfonde. Regionen sekretariatsbetjener Vækstforum, hvor der er repræsentanter for bl.a. kommunerne, regionen og erhvervslivet. Infrastruktur: Kommunerne og regionen har et tæt samarbejde i forhold til syddansk interessevaretagelse overfor Folketing og Transportministerium vedr, statslige investeringer i den syddanske infrastruktur. Kollektiv trafik Kommunale opgaver: Kommunerne finansierer den offentlige trafik indenfor kommunegrænsen Regionale opgaver: Regionen finansierer den offentlige trafik på tværs af kommunegrænser. Samarbejdsflader i Syddanmark: Samarbejdet mellem kommuner og region har været præget af både uoverensstemmelser og konstruktivt samarbejde. I forbindelse med regionens udarbejdelse og implementering af sine "Principper for kollektiv bustrafik", hvor der blev skåret ned på flere buslinier, var der blandt kommunerne udbredt utilfredshed med regionens håndtering af sagen. Kommunerne kritiserecte bl.a. regionen for ikke at inddrage kommunerne nok i processen omkring omlægningen af den regionale bustrafik. 2

5 Der er dog også igangsat et fælles kommunalt-regionalt arbejde med at få udarbejdet en fælles ejerstrategi overfor trafikselskaberne. Et arbejde der bl.a. skal munde ud i aftaler om, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner skal foregå i forhold til den offentlige trafik. Socialområdet Kommunale opgaver: Kommunerne har det fulde finansierings- og myndighedsansvar for tilbud til borgere på det sociale område, uanset om tilbuddene driftes af en region, private udbydere eller kommunerne selv. KKR og de 22 kommuner har ansvaret for at koordinere det sociale område, bl.a. ved at udarbejde og indgå årlige styringsaftaler og udviklingsstrategier. Regionale opgaver: Regionerne drifter omkring 30 tilbud på det sociale område (mindre end nogle kommuner). Tilbudsviften er ganske uensartet. økonomisk er det sociale område et nulsumspil for regionen, da kommunerne finansierer alle udgifter igennem takster. Samarbejdsflader i Syddanmark: Regionen havde indtil marts 2011 ansvaret for at udarbejde rammeaftaler for det specialiserede socialområde. Denne opgave har kommunerne nu overtaget, og KKR godkendte i august 2011 den første Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Uddannelse Kommunale opgaver: Kommunerne har ansvaret for at tilbyde en række uddannelser til børn og unge, primært Folkeskolen og daginstitutioner. Kommunerne har store interesser i et velfungerende uddannelsessystem, dels som store arbejdsgivere og dermed aftager eller "efterspørger" for uddannelsessektoren, og dels i kraft af at der for kommunerne er en række positive effekter ved at have veluddannede borgere. KKR udpeger til en række fora på uddannelsesområdet og dimensionerer praktikpladser for sosu-, pau-, pædagog- og sundhedsplejerskestuderende mellem kommunerne i Syddanmark. Regionale opgaver: Regionerne har ingen driftsopgaver på uddannelsesområdet. Uddannelsesområdet indgår dog som et væsentligt indsatsområde både for regionen, i RUP'en og i Vækstforum. 3

6 Region Syddanmark støtter uddannelsesområdet med ca. 18 mio. kr. om året, som primært går til projekter initieret i Syddansk Uddannelsesaftale. Samarbejdsflader i Syddanmark: Region Syddanmark og Vækstforum tog i 2009 initiativ til Syddansk Uddannelsesaftale, som sigter på, at få flest muligt unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og gerne tage en videregående uddannelse. KKR Syddanmark har valgt at indgå i aftalen på vegne af de 22 kommuner. Der er oprettet en administrativ styregruppe omkring initiativet. Der er aftalt en temadrøftelse i Kontaktudvalget om radikale innovationstiltag for at imødegå frafald i ungdomsuddannelserne. Sagen forventes på mødet i Kontaktudvalget den 15. november Beskæftigelse Kommunale opgaver: Kommunerne spiller en central rolle på beskæftigelsesområdet med ansvaret for jobcentrene og den primære beskæftigelsesindsats. Kommunernes opgaver er blevet skærpet efter kommunerne også har fået ansvaret for de forsikrede ledige. Kommunerne er en meget stor arbejdsgiver. Kommunerne har store interesser og økonomiske incitamenter i at have borgerne i arbejde. Regionale opgaver: Regionerne har ikke nogen særlige opgaver på beskæftigelsesområdet, udover at være en relativt stor arbejdsgiver. Administrativt udarbejder regionen en række analyser om beskæftigelsesområdet med henblik på arbejdet med regional udvikling. Samarbejdsflader i Syddanmark: KKR udpeger 5 repræsentanter til Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR), og har besluttet at invitere Region Syddanmarks ene repræsentant samt Vækstforums ene repræsentant i RBR (som pt. er fra Region Syddanmark) med på de kommunale formøder til RBR. Som udgangspunkt har kommunerne og regionen som store, offentlige arbejdsgivere sammenfaldne interesser på beskæftigelsesområdet og omkring RBR. 4

7 Socialsekretariatet Syddanmark Dato: Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt Q6 De hedt specialiserede tilbud med regional betydning Antal højt specialiserede tilbud med regional betydning -fordelt på målgrupper Børn og unge med behov for specialundervisning Fysisk handicappede Handicappede børn og unge Hjemløse og personer med sociale problemer Kriminelle eller kriminalitetstruede unge Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Senhjerneskadede Sindslidende 14 Udsatte børn og unge Udviklingshæmmede Voldsramte kvinder "Hjælpemidler og Kommunikation" Alle målgrupper 156

8 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 De hø t specialiserede tilbud med re ional bet dnin Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Assens Duedalen Duedalen Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg RABU Rabu døgn Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Esbjerg Ribelund Takstgruppe 5 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3, ABL Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Fredericia Jupitervej Bofællesskab Jupitervej Bofællesskab Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Faaborg-Midtfyn Lunden Lunden, aflastning Handicappede børn og unge Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, døgnpladser Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Pegasus Pegasus, døgnpladser Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Faaborg-Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, skærmede døgnpladser Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold 2

9 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn MålgrupPe Lovgrundlag Haderslev Botilbud - Odinsgård Odinsgård Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Haderslev Krisecenter Haderslev Krisecenter Haderslev Voldsramte kvinder 109 Haderslev Behandlingsinst. Helsehjemmet Behandlingsinst. Helsehjemmet Udsatte børn og unge 67, stk 4 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Kolding Forsorgshjemmet Overmarksgården Forsorgshjemmet Overmarksgården Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Kolding Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehus Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Kolding Trindvold Trindvold Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Kolding Landerupgård: Behandlingshjem med intern skole. Eft. 67 stk. 1. Landerupgård Udsatte børn og unge Eft. 67 stk. 1 Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst Døgninstitution for børn og unge Udsatte børn og unge SEL 66 Odense Bjerggårdshaven Længerevarende botilbud Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Odense Kollegiet Rømersvej Midlertidigt døgntilbud Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold 3

10 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 ommune Tilbud Ydelsesnavn Målgrup e Lovgrundlag Odense Minibo, Odense Lindegården - særlig foranstaltning Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Odense Tornbjerggård Længerevarende botilbud - Hus B Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - døgntilbud Odense Tornhuset Tornhuset - døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - dagtilbud Odense Tornhuset Tornhuset - aktivitetsdelen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj Autismecenter Holmehøj - Humlehaven, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup B, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Hus D (Centrumpladsen), Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup A, Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup C, Dagtilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL Aktivitets- og samværstilbud 4

11 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 KommUne i u elsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Autismecenter Holmehøj Autismecenter Holmehøj - Humlehaven, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH - Kværndrup D, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Autismecenter Holmehøj AcH, Centrumværkstedet, Dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Bognæs Bognæs, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Bognæs Bognæs, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Fuglemajgård og Kompasrosen Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Bøge Alle 16 Bøge Allå 16, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Børnehusene Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Børnehusene Børnehusene, Botilbud Middelfart Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Center for Høretab CfH, Elevhjem, H-gruppe tilbud Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Center for Høretab CfH, Elevhjem, Ordinært tilbud Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn 5

12 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Center for Høretab Center for Høretab, skoleafdeling Børn og unge med behov for specialundervisning FSL 20, stk. 3, første punktum. Specialundervisning af børn og unge Region Sydd. Center for Høretab CfH, børne-høre rådgivning BEK nr. 781 Børn og unge med behov for specialundervisning FSL 20, stk. 3, andet punktum. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Region Sydd. Region Sydd. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter DRK Bo- og Dagcenter, Botilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold DRK Bo- og Dagcenter, Dagcenter Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Egely Egely,Særlig sikret afd.,objek. og takstfi. bo-del Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Region Sydd. Egely Egely, Sikret afd., objek. og takstfi. bo-del Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Region Sydd. Egely Egely,Sikret afd. og Særlig sikret afdeling, Skole Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Botilbud kategori 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Engbo Engbo, Kerteminde Hus A Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Flydedokken Flydedokken 110, Døgn Sindslidende SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) 6

13 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 ommu Tilbu elsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Flydedokken Flydedokken 108, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Holtegården Holtegården, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Holtegården Holtegården, Aktivitetsenheden Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Botilbud Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Kastaniely Kastaniely, Skoletilbud Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, døgntilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Døgntilbud Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, dagtilbud Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Kingstrup Kingstrup, Dagtilbud Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 7

14 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Komm une Tilbu elsesnavn, Målgruppe Lovgrundlag Region Sydd. Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Misbrug og Socialpsykiatri -Døgn 110 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Døgnophold Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Region Sydd. Møllebakken Møllebakken, Intern skole Udsatte børn og unge Andet Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 3 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 2 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 3 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 2 Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 1 Region Sydd. Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling takst 1 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) SEL Botilbud til længerevarende ophold Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Almene boliger kategori 4 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 8

15 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud elsesnav. Malgrup e Lovgrundlag Region Sydd. Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 1 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Specialskolen Storebælt Specialskolen Storebælt, Undervisningstilbud Handicappede børn og unge Andet Region Sydd. Sydbo Sydbo, Botilbud Eskebjerg Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Pomonahuset Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Atriumgården Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Syrenparken Syrenparken, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Kollegiet Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Region Sydd. Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Æblehaven Æblehaven, Botilbud Fysisk handicappede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Østerhuse Østerhuse, Dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Region Sydd. Østruplund Østruplund, Botilbud afd. 1-3 samt Lindevej Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Region Sydd. Østruplund Østruplund, Internt dagtilbud Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud 9

16 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnav. Malgruppe Lovgrundlag Svendborg Børnehuset Svendborg Børnehuset Svendborg Udviklingshæmmede Svendborg Hus 53 Hus 53 Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 2 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Ryttervej Ryttervej, Botilbud 1 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Skovsbovej Skovsbovej, særlige døgn Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Svendborg Vestereng Vestereng, Botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Sønderborg Rendbjerghjemmet - Autistgruppen Døgntakst Autistgruppen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til midlertidigt ophold Sønderborg Rendbjerghjemmet - Børn og Unge Døgntakst Udviklingshæmmede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Sønderborg Rendbjerghjemmet - Voksne Døgntakst Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Aktivitetshuset Toftlund Aktivitetshuset Toftlund Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Tønder Klosterparken Klosterparken Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Ulriksalle Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) 10

17 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Malgruppe Lovgrundlag Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Det lille bofællesskab- Lærkely Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Kastaniebo Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Tønder Voksenskole (Bofunktion L. Andreasensvej) Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område Tønder bo- og beskæftigelse Vidåværkstedet Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård I-Kommunale boliger Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård I LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Ungetilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Ungetilbud LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård II Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Løgumgård II LAB Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Tønder Område vest bo- og beskæftigelse Vongshøj Værkssted Udviklingshæmmede SEL Aktivitets- og samværstilbud Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen 3 Fysisk handicappede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede 11

18 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Målgruppe Lovgrundlag Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen Jægumsvej Handicappede børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogture Handicappede børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Varde Varde Varde Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Genoptræning Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Aflastning Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Lundbo 1+2 Senhjerneskadede SEL Botilbud til længerevarende ophold Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Lundbo 3 Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Varde Tippen, Søndergade Tippen Udsatte børn og unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge Vejle Bredballe Bofællesskab Bredballe Bofællesskaber - Ringdams Kobbel 165 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Center for Ferie og Aflastning Familiepleje Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Postens Vej Bofællesskab Postens Vej 3 Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Skansebakken Udviklingscenter Skansebakken Udviklingscenter Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Spurvetoften Spurvetoften, særlige projekter Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold 12

19 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn Malgruppe Lovgrundlag Vejle Udviklingscenter Spurvetoften Spurvetoften Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, botilbud Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingsc. Tillægstakst til alm. bolige Udviklingshæmmede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Hørgyden Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold - opført efter ABL 115 Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Lodshuset Udviklingshæmmede SEL Botilbud til længerevarende ophold Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Børn og Unge Centret Vejle Fjord - døgnbehandlingstilbud Døgnbehandlingstilbud Udsatte børn og unge Børn og Unge Centret Vejle Fjord - observation/udredning Observation/udredning Udsatte børn og unge Børn og Unge Centret Vejle Fjord - døgntilbud for børn med Personer med udviklingsforstyrrelser hjerneorganiske skader ( ADHD) Kernehuset (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fårupgård Ungecenter - døgnbehandlingstilbud, observation Fjorden Udsatte børn og unge Fårupgård Ungecenter - tilbud for kriminelle eller kriminalitetstruede unge Godset Kriminelle eller kriminalitetstruede unge Fårupgård Ungecenter - døgnbehandlingstilbud for psykisk skrøbelige piger Afd. pigernes hus Udsatte børn og unge Bifrost, afd. Bygden og Gården - institutionsaflastning Institutionsaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 - Anbringelsessteder for Børn og Unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn 13

20 De højt specialiserede tilbud med regional betydning 19. oktober 2011 Kommune Tilbud Ydelsesnavn MålgruPPe Lovgrundlag Vejle Bifrost, afd. Bygden og Gården - familieplejeaflastning Familieplejeaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Bifrost, afd. Kilden - døgntilbud Døgntilbud Handicappede børn og unge Bifrost, afd. Kilden - 2 pladser Bifrost, afd. Kilden - 2 pladser med med udvidet sundhedsfagligt Vejle udvidet sundhedsfagligt indhold indhold Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Bifrost, afd. Kilden - institutionsaflastning Bifrost, afd. Kilden - institutionsaflastning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Vejle Søndermarken, Center Vejle Bakken Udviklingshæmmede SEL opført efter ABL 115 Aabenraa Botilbuddet Rhedersborg Botilbud Aabenraa Botilbuddet Skovbo Botilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 85) LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 85) Aabenraa Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Aktivitets - og samværstilbud Senhjerneskadede SEL 104 Aabenraa Hjernecenter Syd, Botilbuddet Sønderskovvej Botilbud Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl, støtte efter SEL 83-85) Aabenraa Posekær Posekær Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Aabenraa Værkstedet Skovbogaard Aktivitets - og samværstilbud Aabenraa Center for Hjælpemidler og Kommunikation Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 Specialiseret tilbud på hjælpemidler og kommunikation "Hjælpemidler og Kommunikation" SEL 5, stk 2 14

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT NOTAT Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale

Læs mere

Udbyder Tilbud Ydelse Hovedmålgruppe Lovgrundlag

Udbyder Tilbud Ydelse Hovedmålgruppe Lovgrundlag Aabenraa Aabenraa Krisecenter Aabenraa Krisecenter Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Aabenraa Botilbuddet Bjerggade 4 F- Botilbuddet Bjerggade 4 F- Sindslidende G G Aabenraa Botilbuddet Rhedersborg

Læs mere

Kategorisering af tilbud

Kategorisering af tilbud Kategorisering af tilbud Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Døgn niv. 2 og 3. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Asabo aktivitetscenter x Udviklingshæmmede Assens Duedalen Duedalen

Læs mere

Bilag A Takstudviklingen på de ordinære pladser fra 2011 til 2012

Bilag A Takstudviklingen på de ordinære pladser fra 2011 til 2012 Assens Asabo Asabo døgn lav -0,4 Assens Asabo Asabo døgn høj 0,8 Assens CUA Erhverv CUA Erhverv 18,8 Assens Duedalen Duedalen -4,4 Assens Lindebjerg Lindebjerg døgn lav 5,7 Assens Lindebjerg Lindebjerg

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Takstoversigt Forløbige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Takstoversigt 2015 19. december 2014

Takstoversigt 2015 19. december 2014 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 98 88 Assens Duedalen Duedalen Døgn Senhjerneskadede 8 98 4177 Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Aktivitets-

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Takstoversigt 2016. Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Beskyttet beskæftigelse 103 Udviklingshæmmede Klyngetilbud 51 98 318

Takstoversigt 2016. Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Beskyttet beskæftigelse 103 Udviklingshæmmede Klyngetilbud 51 98 318 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 90 112 Assens Bryggervangen Bryggervangen Sindslidende Klyngetilbud 6 94 807 Assens Duedalen Duedalen Døgn

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 11. juni 2012 gt, Mede i KKR Syddanmark den Dagsordenens gunktot, Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2015 - (modtagne besvarelser pr. 25. november 2015).

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2015 - (modtagne besvarelser pr. 25. november 2015). Gennemsnitlige er for - (modtagne besvarelser pr. 25. november 2015). Note: Faktiske belægningprocenter der er 5 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bilag 1C - Oversigt over takster for alle tilbud omfattet af rammeaftale 2007

Bilag 1C - Oversigt over takster for alle tilbud omfattet af rammeaftale 2007 Bilag 1C - Oversigt over takster for alle tilbud omfattet af rammeaftale 2007 Version 1. november 2006 Institution/takstområde Aktivhuset i Grindsted Aktivhuset - Grindsted Aktivitetstilbud SEL 104 ( 88)

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns Oversigt over ændringer i antal normerede pladser samt institutionsstruktur i forhold til beskrivelserne i bilag 1.a som indgik i høringsproceduren vedrørende rammeaftale 2007 Der er et antal institutioner,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010.

Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010. Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010. Side 1 af 18 Assens Værkstedet Pilevej 44 45% 0 0 0 0 0 3 90 0,0% 0,0% 0 0 Lindebjerg 67 19%

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud.

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2012

Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2012 Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2012 Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede belægningsprocent er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Takstoversigt 1 takstindberetninger for 2010

Takstoversigt 1 takstindberetninger for 2010 oversigt 1 Assens(420) Asabo Beskyttet og aktivitetstilbud Døgn, niveau 2 og 3 Døgn, niveau 4 og 5 Internt aktivitetstilbud Duedalen Duedalen Voksne senhjerneskadede Lindebjerg Døgn, alnboliger Døgn, niveau

Læs mere

Rammeaftale 2008 - Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt - 05-09-07. Normering

Rammeaftale 2008 - Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt - 05-09-07. Normering Rammeaftale 2008 - Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt - 05-09-07 Normering Belægningsprocent Tilbud/takstområde Lovgrundlag Takst Assens Asabo intern aktivitet (daghjem) SEL 104 - Aktivitetstilbud 17 100

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Bilag 3. Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger. NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider

Bilag 3. Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger. NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider Bilag 3 Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider Indhold Tilbudsregister... 1 Indledning... 4 Assens... 5 Psykisk handicappede

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Om Region Syddanmark Borgernes region. regionsyddanmark.dk

Om Region Syddanmark Borgernes region. regionsyddanmark.dk Om Region Syddanmark Borgernes region regionsyddanmark.dk Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Åbenhed, dialog og borgerinddragelse er vigtige pejlemærker i Region Syddanmarks kontakt til borgere, kommuner,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere