Persondataloven kort fortalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondataloven kort fortalt"

Transkript

1 Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra loven... 4 Hvornår må behandling af personoplysninger finde sted?... 5 Grundlæggende krav til databehandling... 5 Lovens regler om behandling af personoplysninger... 6 Tre typer af personoplysninger... 6 Behandling af personoplysninger... 7 Behandling af almindelige personoplysninger ( 6)... 7 Behandling af følsomme personoplysninger ( 7)... 8 Behandling af andre følsomme oplysninger ( 8)... 8 På hvilke områder gælder der særlige regler? Forskning og statistik Registrering af telefonnumre Kreditoplysningsbureauer Overførsel af oplysninger til lande uden for EU Hvilke rettigheder har man som registreret? Nye rettigheder Det omfatter den registreredes rettigheder Hvad siger loven om datasikkerhed? Uvedkommende må ikke få adgang til fortrolige oplysninger Oplysninger må kun behandles efter instruks Databehandlere Hvordan anmelder man behandlinger til Datatilsynet Anmeldelsesordningens formål Offentlige myndigheders anmeldelsespligt

2 Indledning Lovens formål er at gennemføre en generel databeskyttelsesretlig regulering. Loven har sit udspring i et EFdirektiv fra De tidligere registerlove [lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre] vil efter d. 1. januar 2014 ikke længere være gældende. Den nye persondatalov medfører en række ændringer i forhold til de tidligere registerlove. Det er en nyskabelse, at persondataloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger. Registerlovene omfattede derimod kun registrering og videregivelse. Det nye begreb behandling dækker over enhver form for håndtering af oplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, blokering, sletning, destruering m.v. Udtrykket behandling omfatter enhver håndtering af oplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, søgning, sletning osv. Datatilsynet er den myndighed, der fører tilsyn med at persondataloven overholdes. Hjemmeside: 2

3 Lov om behandling af personoplysninger På hvilke områder gælder loven? Loven gælder for behandling af personoplysninger, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger og lign. Begrebet behandling omfatter enhver form for håndtering af oplysninger om personer. Nogle af de vigtigste former er: Indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, anvendelse af oplysninger, videregivelse, sammenstilling, og sletning. Personoplysninger, der er anonymiseret, er dog ikke omfattet. I modsætning til registerlovene er persondataloven altså ikke begrænset til kun at gælde for registre. I modsætning til registerlovene er den nye persondatalov ikke begrænset til kun at gælde for registre. Persondataloven gælder som hovedregel kun for, hvordan man behandler oplysninger om - fysiske personer. Visse af lovens regler gælder dog også for, hvordan man behandler oplysninger om virksomheder, foreninger og lign., f.eks. kreditoplysningsbureauers virksomhed. Privatpersoners behandling af personoplysninger er som den klare hovedregel helt undtaget fra loven. Hvilke typer behandling? Både i den private og offentlige sektor gælder loven først og fremmest for behandling af personoplysninger, som sker ved brug af elektronisk databehandling. Med andre ord: Loven gælder når der anvendes hardware- og softwareteknologi, f.eks. tekstbehandlingsprogrammer, systematisering af persondata på en harddisk. Loven omfatter derimod ikke tekstbehandling, hvor der anvendes en gammeldags elektrisk skrivemaskine. Loven gælder også, når p ersonoplysninger sendes over internettet eller offentliggøres på en hjemmeside. Loven gælder også, hvis oplysningerne skal indgå i et manuelt register. En systematisk samling af personoplysninger, f.eks. et papirkartotek vil dermed være omfattet af loven. 3

4 Undtagelser fra loven I en række tilfælde gælder persondataloven ikke eller kun i begrænset omfang: Hvis reglerne for databehandlingen findes i en anden lov. Der findes mange love, som indeholder regler om, hvornår og hvordan myndigheder og virksomheder kan eller skal behandle oplysninger Hvis databehandlingen er beskyttet af informations- og ytringsfriheden kan persondataloven ikke indskrænke behandling af persondata. Persondataloven kan dermed ikke udgøre en hindring for læserbreve, debatindlæg og lign., der indeholder personoplysninger. Hvis der er tale om aktiviteter af rent privat karakter gælder persondataloven ikke, f.eks. en privat fortegnelse over adresser Mange af de rettigheder, som loven giver de registrerede gælder ikke inden for strafferetten. Dette område reguleres af retsplejeloven. Loven gælder ikke for de behandlinger, der foretages for Inatsisartut og institutioner med tilknytning hertil. Loven gælder f.eks. ikke for Inatsisartut s administration. Mediernes elektroniske registre er i langt de fleste tilfælde ikke omfattet af loven. Arkiver med avisudklip, og manuelle arkiver med udklip fra offentliggjorte, trykte artikler er ikke omfattet af loven, såfremt artiklerne alene bruges til journalistik. Endelig gælder loven ikke for efterretningstjenesterne. 4

5 Hvornår må behandling af personoplysninger finde sted? Reglerne for, under hvilke betingelser offentlige myndigheder og private virksomheder, foreninger m.v. må behandle personoplysninger, er i vidt omfang skønsmæssige. Det vil derfor ofte afhænge af en konkret vurdering om betingelserne er opfyldt. Reglerne er skønsmæssige Datatilsynets praksis kan beskrives således, at des mere integritetstruende en behandling er, des mere skærpes vurderingen af behandlingsbetingelserne. Grundlæggende krav til databehandling De grundlæggende krav er: Når man behandler personoplysninger skal man opretholde en god databehandlingsskik. Dette indebærer, at den dataansvarlige skal overholde loven, og da reglerne favner et komplekst område skal den dataansvarlige både overholde lovens ånd og lovens bogstav. God databehandlingsskik fastlægges gennem Datatilsynets praksis. Når en dataansvarlig indsamler personoplysninger skal formålet stå klart. Det er ikke tilladt at indsamle oplysninger uden man på forhånd har et sagligt formål. Man må dermed ikke indsamle oplysninger blot fordi man forventer at få et formål på et senere tidspunkt. Oplysninger må kun genbruges hvis der er tale om genbrug, som ikke er uforeneligt med det oprindelige formål. Det er en konkret vurdering om det senere genbrug er så uvedkommende i forhold til det oprindelige formål, at behandling ikke kan finde sted. Indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt for at løse opgaven. Denne regel modvirker ophobning af personoplysninger. Den dataansvarlige skal sikre sig, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger Indsamlede oplysninger skal slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for den dataansvarlige at være i besiddelse af dem i en form der gør det muligt at identificere de pågældende personer. Når en dataansvarlig indsamler oplysninger skal formålet med indsamlingen stå klart. 5

6 Lovens regler om behandling af personoplysninger Loven indeholder en række regler om, hvornår man må indsamle og registrere personoplysninger, videregive dem osv.. Hvilke regler man skal følge i den enkelte situation afhænger af oplysningernes karakter og formålet med databehandlingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at begrebet behandling dækker over en række forskellige måder at håndtere personoplysninger på. Er man berettiget til at foretage én bestemt form for databehandling medfører det ikke automatisk, at man er berettiget til at udføre andre former for behandlinger af de samme oplysninger. Dette hænger sammen med at nogle former er mere integritetstruende end andre, f.eks. er videregivelse potentielt mere integritetstruende end systematisering på en harddisk. Normalt giver det ikke anledning til tvivl, at når en offentlig myndighed eller privat virksomhed må indsamle bestemte oplysninger, så må den også systematisere, registrere, bruge, slette dem. Men det er ikke uden videre givet, at oplysningerne må f.eks. videregives. Dette skal vurderes særskilt på grundlag af reglerne i lovens kapitel 4. Tre typer af personoplysninger Persondataloven inddeler personoplysninger i tre kategorier: Almindelige personoplysninger, jf. 6, dvs. alle personoplysninger, der ikke er omfattet af 7 og 8. F.eks. navn, adresse, oplysninger om uddannelse, arbejdsopgaver, økonomiske forhold, kontonummer, skattemæssige forhold, sygedage, kundeforhold osv. Følsomme personoplysninger, jf. 7, stk. 1. F.eks. racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og helbredsmæssige (fysisk og psykisk ) og seksuelle forhold. Andre følsomme personoplysninger, jf. 8 stk. 1. F.eks. om strafbare forhold, oplysninger om væsentlige sociale problemer og oplysninger om andre rent private end de i 7, stk. 1 nævnte, f.eks. familiestridigheder, separations- og skilsmissebegæringer, bortvisning fra jobbet, personlighedstest mv. Persondataloven har tre niveauer af personoplysninger:almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger og andre følsomme oplysninger. 6

7 Generelt vil det være sådan, at der ikke uden samtykke må registreres og videregives almindelige og følsomme oplysninger i videre omfang end efter registerlovene. Persondataloven giver samtidig mulighed for, at behandling af personoplysninger, såsom registrering og videregivelse, som har fundet sted efter registerlovene, også vil kunne ske efter persondataloven. Behandling af personoplysninger Udgangspunktet er, at den dataansvarlige ved behandling af personoplysninger skal overholde de grundlæggende principper i persondatalovens 5 og opfylde én af betingelserne i persondatalovens 6-8. Behandling af almindelige personoplysninger ( 6) Behandling af almindelige personoplysninger kan ske, når én af følgende betingelser er opfyldt: Den registrerede har udtrykkeligt givet sit samtykke. Stiltiende eller indirekte samtykke er ikke tilstrækkeligt. Hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, som den registrerede er part i, f.eks. i forbindelse med behandling af oplysninger, der fremgår af ordrer og fakturaer Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Denne betingelse bruges ofte af offentlige myndigheder. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, f.eks. hvis den registrerede pga. sygdom ikke er i stand til at give et samtykke. Hvis behandlingen er nødvendig for at kunne udføre en opgave i samfundets interesse, f.eks. i videnskabeligt øjemed. Hvis behandlingen er et led i myndighedsudøvelse. Denne betingelse bruges af oplagte grunde af offentlige myndigheder, f.eks. når der skal behandles personoplysninger i afgørelsessager og ved samkøring af oplysninger i kontrolsager. Det sidstnævnte dels udtrykkelig lovhjemmel, dels at borgeren orienteres om kontrollen, inden denne afgiver oplysninger. Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse, og denne interesse overstiger hensynet til den registreredes interesser. Den dataansvarlige skal anvende denne regel med forsigtighed. 7

8 Behandling af følsomme personoplysninger ( 7) Persondatalovens 7 er baseret på EU-direktivet og indeholder den kategori af oplysninger, der i direktivet bliver anset for følsomme. Eksemplerne i 7 er udtømmende beskrevet. Der må som udgangspunkt ikke behandles følsomme personoplysninger. Når man behandler personoplysninger, der falder inden for denne kategori, skal man derfor være særlig opmærksom. Man kan dog behandle følsomme personoplysninger hvis én af følgende betingelser er opfyldt: Den registrerede har udtrykkeligt givet sit samtykke. Stiltiende eller indirekte samtykke er ikke tilstrækkeligt. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser. Der skal være tale om nærliggende fare for at den registreredes vitale interesser lider et tab, f.eks. fordi den registrerede er syg og ikke kan give samtykke. Hvis behandlingen vedrører oplysninger, som er offentliggjort af den registrerede selv. Oplysninger er offentliggjort, når de er fortalt til en bredere kreds af mennesker, f.eks. via aviser. Det er en betingelse at offentliggørelsen er sket på den registreredes initiativ. Hvis databehandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, uanset om der er tale om behandlinger som er i den dataansvarliges, tredjemands eller den registreredes interesse. Behandling af medlemskab af en fagforening kan ske, hvis det er nødvendigt for, at den dataansvarlige kan overholde arbejdsretlige forpligtelser. Foreninger og andre almennyttige organisationer vil under visse betingelser kunne behandle følsomme oplysninger. Behandlingen skal vedrøre oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der er i regelmæssig kontakt med organisationen. Behandling af oplysninger kan foretages hvis det er nødvendigt i forbindelse med sygepleje eller patientbehandling. Behandlingen af personoplysninger skal foretages af en person, der er undergivet tavshedspligt, og det skal ske i forbindelse med varetagelsen af den dataansvarliges opgaver på sundhedsområdet Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en offentlig myndigheds varetagelse af sine opgaver på det strafferetlige område. Denne bestemmelse skal sikre, at politi, domstole og anklagemyndighed kan varetage deres opgaver. Hvis behandlingen sker af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. Anvendelse af denne bestemmelse kræver dog Datatilsynets godkendelse. Behandling af andre følsomme oplysninger ( 8) 8 er en særlig dansk regel, der indeholder oplysninger, der ikke blev betragtet som følsomme oplysninger efter EU-direktivet, men som i dansk ret betragtes som mere beskyttelsesværdige end almindelige 6- oplysninger. I modsætning til 7 er tilfældene i 8 ikke udtømmende beskrevet og omfatter derfor mere end det direkte nævnte. Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold m.m. anses også for at være følsomme. 8

9 Som eksempler på andre rent private forhold kan nævnes familiestridigheder, tvangsfjernelse af børn, separations- og skilsmissebegæringer og adoptionsforhold. En offentlig myndighed må kun behandle disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at varetage myndighedens opgaver. Disse oplysninger må også behandles hvis en af betingelserne i som bruges når der er tale om følsomme oplysninger er opfyldt. Myndigheden må som det klare udgangspunkt ikke videregive disse oplysninger. Dette er kun muligt hvis det følger af lov eller bekendtgørelse, eller hvis den registrerede selv har givet samtykke til videregivelsen. Derudover kan der kun i særlige tilfælde ske videregivelse. Særligt når der er tale om myndigheder, der udfører opgaver på det sociale område, gælder der snævre grænser for hvornår personoplysninger kan videregives. Videregivelse af denne type af personoplysninger er ikke omfattet af 8, stk. 1, men selvstændigt beskrevet i 8, stk. 2, og 8, stk. 3. Særligt når det drejer sig om myndigheder, der udfører opgaver på det sociale område, gælder der snævre grænser for videregivelse af personoplysninger. Behandling af personnumre De fleste mennesker opfatter personnummeret som en følsom oplysning, fordi nummeret udgør en adgangsnøgle i mange sammenhænge; men i persondatalovens forstand bliver personnummeret ikke opfattet som en følsom oplysning. Brugen af personnumre er dog særskilt reguleret i lovens 11. I den offentlige sektor må man kun bruge personnummeret med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer. Der sondres også her mellem offentlige myndigheder og den private sektor. 9

10 På hvilke områder gælder der særlige regler? Der gælder en række særregler; men i det følgende beskrives kun de regler som er relevante for offentlige myndigheder. Forskning og statistik Der gælder særlige regler for indsamling, registrering og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med forskning og statistik. I forbindelse med forskning og statistik må der foretages de behandlinger som er nødvendige for projektet (saglighedsprincippet) men hvis disse oplysninger omfatter følsomme oplysninger, skal den dataansvarlige anmelde det til Datatilsynet, som skal give en tilladelse. Datatilsynet fastsætter en række vilkår, der skal beskytte oplysningerne. Oplysninger der indgår i en videnskabelig eller statistisk undersøgelse, må ikke senere bruges til andre formål, Registrering af telefonnumre Det er forbudt for offentlige myndigheder og private virksomheder automatisk at registrere de telefonnumre, som de ansatte ringer til. Det er heller ikke tilladt, at modtage oversigter fra teleskaber, der indeholder specifikke oplysninger om de telefonnumre, der er ringet til. Man må dog godt registrere telefonnumre, hvis det kun er en del af telefonnummeret, der fremgår, f.eks. når de sidste to cifre fjernes. I ganske særlige tilfælde kan Datatilsynet dog give tilladelse til at registrere de fuldstændige telefonnumre. Kreditoplysningsbureauer Offentlige myndigheder skal følge en bestemt procedure, før oplysninger om en borgers gæld kan indberettes til et kreditoplysningsbureau. Desuden skal den samlede gæld til det offentlige være mindst KR. Kreditoplysningsbureauer må også videregive gældsoplysninger, der modtages fra offentlige myndigheder. Overførsel af oplysninger til lande uden for EU Loven indeholder særlige betingelser for, i hvilke situationer der må overføres til lande uden for EU. En sådan overførsel må som hovedregel kun ske, når modtagerlandet sikrer en tilstrækkelig beskyttelse. På Datatilsynets hjemmeside findes en opdateret liste over lande der har fået en sådan tredjelandsgodkendelse. Loven indeholder dog forskellige undtagelser fra hovedreglen. I praksis vil det derfor være muligt at få overført oplysninger om sig selv, f.eks. i forbindelse med almindelige rejseaktiviteter. 10

11 Hvis en offentlig myndighed har overdraget håndteringen af en opgave til en ekstern databehandler skal man være opmærksom på, databehandleren overfører data i net, der krydser landegrænser. Hvis det er tilfældet bliver overførslen med det samme grebet af persondatalovens særlige regler om tredjelandsoverførsler. Dette er f.eks. ofte tilfældet med databehandling i skyen. Den 1. januar 2013 trådte en ændring af persondataloven i kraft. Denne ændring har bl.a. medført, at det ikke længere er nødvendigt at anmelde tredjelandsoverførsler til datatilsynet, såfremt man anvender en af EU's standardkontrakter. Ændringen har dog ikke rokket ved det grundlæggende krav, at modtagerlandet skal sikre et passende beskyttelsesniveau. 11

12 Hvilke rettigheder har man som registreret? Loven giver den enkelte borger en række rettigheder over for de myndigheder, virksomheder, foreninger m.v., som behandler oplysninger om den pågældende. Nogle af rettighederne kendes allerede fra registerlovgivningen, f.eks. retten til at få indsigt i oplysninger om en selv. Nye rettigheder Persondataloven indeholder desuden en række nye rettigheder, der skal forbedre den enkelte borgers retsstilling. Forbedringen skal bl.a. ske ved, at der skabes mere åbenhed om, hvordan man behandler personoplysninger, og ved at de registrerede personer får adgang til at gøre indsigelse over for bestemte former for behandling af personoplysninger. Det omfatter den registreredes rettigheder Den registreredes rettigheder omfatter kort fortalt følgende: Ret til at modtage besked fra den dataansvarlige om, at der bliver indsamlet oplysninger om vedkommende. Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om en selv. Ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af personoplysninger finder sted, og hvis indsigelsen er berettiget, skal databehandlingen ophøre. Ret til at gøre indsigelse mod, at man undergives afgørelser, som alene er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, Ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet, blokeret eller slettet, samt at forlange, at andre modtagere af oplysningerne orienteres om dette. Ret til at tilbagekalde samtykke. Ret til at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om en selv. Hvis en borger ønsker indsigt i oplysninger, som behandles om vedkommende, skal borgeren henvende sig direkte til den myndighed eller virksomhed, der har oplysningerne. Datatilsynet kommer kun ind i billedet hvis man er utilfreds med myndighedens eller virksomhedens svar, og ønsker at klage. 12

13 Hvad siger loven om datasikkerhed? Lovens regler om datasikkerhed er grundlæggende de samme som i registerlovene; men det teknologiske miljø har udviklet sig hastigt siden de gamle registerlove kom til verden i slutningen af 1970erne, og spørgsmålet om datasikkerhed er derfor ganske komplekst. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om datasikkerhed, der kan findes på Retsinformations hjemmeside: Nogle af lovens væsentligste regler beskrives nedenfor. Uvedkommende må ikke få adgang til fortrolige oplysninger Den dataansvarlige skal sørge for, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Dette indebærer først og fremmest, at uvedkommende ikke må skaffe sig adgang til fortrolige oplysninger om andre menneskers forhold. Oplysninger må kun behandles efter instruks Som noget nyt fastslår persondataloven, at de personer eller virksomheder, der arbejder for den dataansvarlige, kun må behandle personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige. Instruksen kan følge af en bestemt stillingsfunktion. Databehandlere Instruksen kan også fremgå af en databehandlerkontrakt. Formålet hermed er at den dataansvarlige ikke må stille sig i en situation hvor man ikke længere har kontrol over sine data. Den dataansvarlige skal sikre sig, at databehandleren kan sørge for den nødvendige datasikkerhed, og den dataansvarlige har pligt til at sikre sig, at databehandlerens forhold er i orden. 13

14 Hvordan anmelder man behandlinger til Datatilsynet Anmeldelsesordningens formål Anmeldelserne erstatter de hidtidige registerforskrifter. Anmeldelsesordningen har et dobbelt formål. For det første får Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger, der foregår. For det andet bliver behandlingerne kendt for offentligheden. Loven stiller en række krav til, hvilke oplysninger en anmeldelse skal indeholde. Det gælder blandt andet den dataansvarliges navn og adresse, behandlingens navn, og formål samt oplysninger om personkredsen og de oplysninger, der behandles. En anmeldelse må gerne dække behandlinger, der foregår flere forskellige steder, og både manuelle behandlinger og behandlinger ved brug af elektronisk teknologi kan indgå i anmeldelsen. Anmeldelsen kan sendes til Datatilsynet via tilsynets hjemmeside. Det er også muligt, at indsende anmeldelsen via post. Papirblanketter kan rekvireres fra Datatilsynet eller udskrives fra hjemmesiden. Anmeldelse erstatter de hidtidige registerforskrifter. Offentlige myndigheders anmeldelsespligt Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet, forinden behandlingen igangsættes. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, bortset fra identifikationsoplysninger og oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed, er fritaget for anmeldelse. Endvidere er visse behandlinger, der kun i begrænset omfang omfatter fortrolige oplysninger undtaget anmeldelsespligten. De nærmere regler om de behandlinger, der er fritaget fra anmeldelsespligten fremgår af en vejledning, som Datatilsynet har udarbejdet, og som kan hentes på Retsinformations hjemmeside. hjemmeside. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet forinden en databehandling igangsættes Datatilsynet offentliggør anmeldelserne i en særlig fortegnelse over anmeldte behandlinger, som også findes på tilsynets hjemmeside. 14

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Datatilsynets vejledning om persondataloven for Grønland

Datatilsynets vejledning om persondataloven for Grønland Datatilsynets vejledning om persondataloven for Grønland 1. I HVILKE TILFÆLDE GÆLDER PERSONDATALOVEN? 3 1.1. Hvornår gælder loven? ( 1) 3 1.2. Hvornår gælder loven ikke? ( 2) 4 1.3. Hvor gælder loven?

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Indhold: Praktiske oplysninger Datatilsynets adresse Lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning.

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Persondataloven i Grønland

Persondataloven i Grønland Persondataloven i Grønland Februar 2017 Oplæg fra Datatilsynet ved kommitteret, cand.jur., Birgit Kleis specialkonsulent, cand.jur., Helle Ginnerup-Nielsen 1 Dagens program Datatilsynet Persondataloven:

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering 7. Oktober 2015 Datatilsynet og forskningsregistrering Forskningsregistrering Rådgivning omkring datasikkerhed i forbindelse med forskningsdata Forskningsregistrering til regionens paraplyanmeldelse Registrering

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S Benyt anmeldelse som kladde. Afkryds de felter, du ønsker at genbruge, eller genbrug hele blanketten. 1.Dataansvarlig myndighed Navn Haderslev Kommune Adresse Gåskærgade 26-28 Kommunekode (For kommuner

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) LOV nr 429 af 31/05/2000 Gældende (Persondataloven) Offentliggørelsesdato: 02 06 2000 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 280 af 25/04/2001 7 LOV nr 552 af 24/06/2005 6 LBK nr 158

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Persondata - og hvad så?

Persondata - og hvad så? Persondata - og hvad så? Oktober 2005 Persondata og hvad så? Persondata og hvad så? Henvendelse om publikationen kan ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf. 33 92 40 49

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Sammenskrevet udgave af persondataloven

Sammenskrevet udgave af persondataloven Sammenskrevet udgave af persondataloven Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved 7 i lov nr. 280 af 25. april 2001, 6 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, 2 i lov nr. 519 af 6. juni 2007, 1 i lov nr. 188

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Version 1.0 Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Dette skema anvendes til at kortlægge dataflowet i de STIL systemer, hvor der behandles personoplysninger. Skemaet skal udfyldes for alle

Læs mere

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger Skjal 1. Udkast anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger til I medfør af 83 i lov nr. 429 af 31. mai 2000 om behandling af personoplysninger

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Persondataloven 1 10-Persondataloven.indd :40:08

Persondataloven 1 10-Persondataloven.indd :40:08 Persondataloven 1 10-Persondataloven.indd 1 05-02-2010 11:40:08 2 10-Persondataloven.indd 2 05-02-2010 11:40:08 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT 13. december 2017 Sagsnr. 2017-0397195 Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos databehandler Benyt anmeldelse som kladde. Afkryds de felter, du ønsker at genbruge, eller genbrug hele blanketten. 1.Dataansvarlig myndighed Navn Haderslev Kommune Adresse Gåskærhade 26 Kommunekode (For kommuner og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger 1/20 Oktober 2017 Indhold 1.0 Forord 3 2.0 Hvornår gælder forordningen? 5 3.0 Hvad er en personoplysning? 7 3.1 Følsomme

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale

Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale Den fællesregionale skabelon Databehandleraftale er opbygget på den måde, at man skriver egen tekst i stedet for den eksisterende, hvor denne

Læs mere

2016 Udgivet den 15. oktober oktober Nr Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

2016 Udgivet den 15. oktober oktober Nr Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger Lovtidende A 2016 Udgivet den 15. oktober 2016 14. oktober 2016. Nr. 1238. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger Lovafdelingen Dato: 20. juni 2012 Kontor: Statsretskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2011-766-0006 Dok.: 463181 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Ordbog. Forside. Adware

Ordbog. Forside. Adware Forside Ordbog Adware Et lille program som placeres på en brugers pc, og som derefter henter reklamer fra internettet, uden at brugeren har bedt om det. Artikel 29-gruppen Den særlige gruppe vedrørende

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Katrine V Trebbien Dir.tlf. + 45 99684243 Mail kat@domstolsstyrelsen.dk 2014-4302-0004-1 2. maj 2014 Domstolsstyrelsens årsberetning 2013 persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning www.centex.dk Ny persondataforordning Flere virksomheder betragter ikke deres persondata som et must. Det kan være at det ikke er set som et forretningskritisk område, og derfor

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPFRE Sags nr.:

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig... INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger, som vi behandler om

Læs mere

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET Udfyld venligst formular på skærmen og send den til Dátueftirlitið ved at trykke på knappen Submit form. 1. DATAANSVARLIG Offentlig institution

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

Af advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk

Af advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk 1 UDKAST 5 af 30/11 2015 En summarisk gennemgang af Persondataloven med henblik på virksomheders forpligtelser og de ansattes rettigheder i henhold til Persondataloven 1 Af advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger VEJ nr 125 af 10/07/2000 Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger (Til den offentlige forvaltning) 1. Indledning Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. juni 2017

Lovtidende A Udgivet den 20. juni 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 20. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 754. Anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne VI MARGRETHE

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forsker-initieret sundhedsforskning

Anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forsker-initieret sundhedsforskning N O T A T Retningslinjer 26-10-2010 Sag nr. 09/2825 Anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forsker-initieret sundhedsforskning i regionerne. Datatilsynet skelner ved anmeldelse af forskningsprojekter

Læs mere