ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Klageemne: Gl. Frijsenborgvej Hammel Erstatning - Kompetence Ansvar for skade på elkabel i forbindelse med gravearbejde - Omkostninger til reparation af kabel. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Regitze Buchwaldt Udpeget af Dansk Energi Lis Holst Ib Gunnar Larsen

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Der klages over omkostning til reparation af elkabel. Påklaget beløb: ,79 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 21. juni Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 10. juli Klageformular modtaget i ankenævnet: 21. juli Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 20. august Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 27. oktober KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klagen angår faktura af 30. april 2010 for reparation af strømførende kabel på kr ,79 (bilag 1). Skaden skete i forbindelse med gravearbejde udført af klager for placering af skilt i jord. Klager er uenige i det anvendte antal timer, og om ansvaret for skaden påhviler dem. Klager er blevet informeret om, at sagen for Ankenævnet på Energiområdet alene angår spørgsmålet om placering af ansvar, mens spørgsmålet om det anvendte timeantal henvises til behandling ved Ankenævnet for Tekniske Installationer. Klager driver erhverv på adressen indenfor brancherne detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser og frisørsaloner (bilag 2). I forbindelse med opstilling af et skilt foretog klager den 31. marts 2010 noget gravearbejde. I forbindelse hermed ramte klager et nedgravet elkabel, som medførte, at strømmen i hele Tulstrup forsvandt dagen efter den 1. april 2010 ved ca. 9-tiden. Den 30. april sendte indklagede en faktura på kr ,79, der var det krav, som indklagede krævede erstattet af klager for beskadigelsen af elkablet. Klager rettede henvendelse til indklagede ved e-post af 21. juni Klager redegjorde for sagen, og stillede spørgsmål ved deres ansvar i sagen.

3 Side 3 Indklagede redegjorde herfor i brev, som modtaget af klager den 10. juli Ved brev af 17. juli 2010 indbragte klager herefter sagen for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: Nedsættelse af kravet. Klagers oplysninger og begrundelse: Klager havde under ansøgning om opsætning af skilt indhentet oplysninger om kabler i jorden, herunder også tegninger, og påpegede, at der ifølge de tegninger, der foreligger hos indklagede, ikke skulle være kabler det sted, hvor skiltet skulle opsættes. Klager har derfor stillet spørgsmål ved, om ansvaret for skaden påhviler dem. Klager indhentede således i sommeren 2009 kort over elnettet hos Favrskov Kommune (bilag 3). Klager har bemærket, at de tegninger, de har forholdt sig til, er fra indklagede, og at disse blot har bare været en tur omkring Favrskov kommune. Klager kontaktede ikke indklagede yderligere, da det ikke fremgår af hjemmesiden (medtaget som bilag 6), at indklagede møder personligt op på matriklen. Efter episoden med det overgravede kabel har klager en ekstra gang indhentet tegningerne fra indklagede for at sikre, at de netop havde forholdt sig til de korrekte tegninger. Klager har gjort gældende, at disse to hold tegninger er identiske. Klager har også oplyst, at de inden gravearbejdet påbegyndtes, forhørte sig hos indklagede. De fik i den forbindelse oplyst, at de skulle holde sig 1 meter fra de tegnede kabler, hvilket de gjorde. Klager har vedlagt foto, der dokumenterer, at de er over 2 meter fra vejen, hvor kablet skulle ligge iflg. udsendte tegninger (bilag 4). Klager har på baggrund af ovenstående gjort gældende, at de har taget alle forholdsregler og indhentet alle de informationer, der har været nødvendige. Klager fastholder, at kablerne, der løber langs klagers ejendom, ligger så meget forkert i forhold til det udleverede materiale, at indklagede må have lavet en tegnefejl. Kablerne skulle således iflg. tegningerne løbe langs vejen forbi den asfalterede indkørsel for så at skråne indover til elkassen, mens det reelle forløb er, at kablerne skråner ind under indkørslen før det asfalterede stykke. Klager har fremsendt kopi af egne optegnelser af nedlagte elkabler (bilag 5). Klager har henvist til, at det ikke af indklagedes udsendte bilag 1 (medtaget i denne sagsfremstilling som bilag 6) fremgår, at indklagede ønsker at udpe-

4 Side 4 ge kablerne, inden gravearbejdet påbegyndes, men at indklagede alene oplyser om kortmateriale. Klager har endelig påpeget, at de selv ønskede at dække det opgravede hul til, hvilket ikke blev tilladt. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder regningskravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har gjort gældende, at klager ikke forud for grave/borearbejdet for placering af skilt i jord har indhentet oplysninger om evt. el-kabelføringer i form af kort og anvisninger fra indklagede om, hvorvidt det pågældende gravearbejde kunne udføres uden fare for personer eller med fare for afbrydelse af strøm el. lign. Og at dette ikke har fundet sted hverken ved personlig henvendelse, over tlf. eller lignende, ligesom der ikke ses noget skriftligt herom hos indklagede. Indklagede har henvist til, at det af hjemmesiden fremgår, at der skal rettes henvendelse til indklagede og rekvireres tegninger, inden gravearbejde udføres, og at man kan blive draget til ansvar ved undladelse heraf. Indklagede har fremsendt tekst fra hjemmeside (bilag 6). Indklagede har oplyst, at indklagede ved henvendelser vedr. gravearbejder udleverer et kort over området, og at indklagede på det fysiske sted for gravearbejdet adviserer om, hvorvidt der trygt kan graves eller lignende uden at støde på elkabler i indklagedes net. Indklagedes tegninger indeholder ikke mål for angivelse af ledningsføringen, ligesom tegningerne ikke kan bruges som basis for opmåling/angivelse af ledningernes placering. Indklagede afgør fra sag til sag ledningernes faktiske placering ved konstatering heraf på lokationen. Indklagede har henvist til 9 i lov om registrering af ledningsejere og til ledningsregisteret (LER) (udskrift fra LER er medtaget som bilag 7). Indklagede har til klagers bemærkninger henvist til, at hvorvidt ledningen ligger som angivet på kortet er uden betydning, da tegningerne kun er retningsgivende. Ledningers faktiske beliggenhed skal anvises, og gravearbejde nærmere end en meter fra den anviste placering i felten ikke kan tillades. Hvad klager har haft af tegninger fra anden side inden gravearbejdet, er indklagede ubekendt og efter indklagedes opfattelse uvedkommende. Vedrørende tildækning af kabler har indklagede henvist til, at indklagede ønsker at tilsikre, at kablerne bliver behørigt afdækket på bånd og andet, der angiver deres placering, således at graveskader og anden udefra kommende uhensigtsmæssig påvirkning af kabelføringer modvirkes.

5 Side 5 LOV OM REGISTRERING AF LEDNINGSEJERE Bestemmelsen i 9 var på tidspunktet for skadens opståen sålydende, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere som ændret ved lov nr. 112 af 26. februar 2008: 9 Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, skal inden påbegyndelsen af gravearbejdet indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger. Stk. 2. Virksomheder eller privatpersoner kan foretage den i stk. 1 nævnte forespørgsel i forbindelse med et gravearbejde eller til brug i ethvert andet lovligt øjemed. Stk. 3. Enhver, der til brug for et gravearbejde forespørger på ledningsejerregistret, jf. stk. 1, skal forud for forespørgslen identificere sig og give oplysninger om gravearbejdet, herunder om den påtænkte geografiske udstrækning og graveperiode. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herom. Stk. 4. Enhver, der forespørger på ledningsejerregistret, modtager kvittering for forespørgslen. Loven er nu historisk og er erstattet af bekendtgørelse nr af 22. september 2010 af lov om registrering af ledningsejere. Loven inklusive ændringslov medtages i bilag 8. ANKENÆVNETS KOMPETENCE 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.

6 Side 6 BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Faktura af 30. april Bilag 2: CVR. Bilag 3: Optegnelser fra Favrskov Kommune. Bilag 4: Klagers foto. Bilag 5: Klagers optegnelser af nedlagte elkabler. Bilag 6: Selskabets udskrift fra hjemmeside. Bilag 7: Selskabets udskrift fra LER. Bilag 8: Lov om registrering af ledningsejere. Bilag 9: Foto af skiltet.

7 Side 22 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør. Netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne skal være anmeldt til Energitilsynet. Kompetence i forbindelse med erstatningsansvar Sagen rejser for nævnet spørgsmålet, om klager kan pålægges erstatningsansvar for den opståede skade på elkabel. Nævnet har vurderet, at det ikke er kompetent til at behandle dette spørgsmål. Nævnet har lagt til grund, at sagen angår erstatning uden for kontrakt, og at derved ikke foreligger en klage vedrørende køb og levering af el, som er en forudsætning for, at en sag kan behandles af nævnet. Nævnet henviser til 1, stk. 1 og 2, i de gældende vedtægter for Ankenævnet på Energiområdet, som er citeret i sagsfremstillingen. Af denne grund afviser nævnet at behandle sagen. Nævnet henviser klager til eventuelt at kontakte eget forsikringsselskab eller muligheden for at få sagen behandlet ved Ankenævnet for tekniske installationer.

8 Side 23 Nævnet træffer herefter følgende afgørelse A F G Ø R E L S E Ankenævnet afviser at behandle klagen fra klager, KK, da ankenævnet ikke har den fornødne kompetence til at behandle sagen. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag. Klagegebyret returneres, jf. 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 12. NOVEMBER 2010 Poul Gorm Nielsen formand / for Marie Louise Dahl Georg Ferdinandsen specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

Graveskader i juridisk perspektiv

Graveskader i juridisk perspektiv Graveskader i juridisk perspektiv Advokat Simon Heising (she@dahllaw.dk ) og Advokat Jakob Sønder Larsen (jsl@dahllaw.dk ) Dagens problemstilling Vi skal beskæftige os med: Skader forvoldt af professionelle

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Ankenævnets historie

Ankenævnets historie Ankenævnets historie Sidst opdateret: 05-02-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formandens forord... 3 1 Ankenævnets etablering... 6 1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere