b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen" name="description"> b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen"> b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.">

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller."
b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen vaklen i geledderne, hurn9}ret er h~ jt og v i ha r tiden for os. For det jo netop pointen ved ele denne konflikt. Vi kan forts ~tte fra nu af og til juleaften, og vil arbejdsgiverne lege s! la!rge, ja så er det jo godt, at havne arbejderne er et meget legesyg olkef~rd. Som det blev sagt på et skurm~de "Er der noget der haster? Det k~rer jo skide godt!" Det kan godt v<l!re at der kommer en bod hist og her, hen :ad vejen, men det er pebbern9}dder i f orhold til det vi k~per for. Nemlig at vi her i Arhus skal tjene det samme som vores kammeråter.i andre havne i provinsen, tjener. Er der da nogen, der er ved deres fulde fem, der kan komme med bare een begrundelse for, hvorfor vi her i Arhus skal VCl!re r~ven : ~f 4. div. Foreholder vi arbejdsgiverne den kends gerning, at vi er ~akket agter ud med l~nnen, ja så har de den fr<l!khed at svare os,. at det jo ma v<l!re fordi de f agforeningsf orm<l!nd vi har haft tidligere, har VCl!ret for sl~ve til at hive os op. Hertil er der kun en ting og sige, det er DET ER SLUT MEDSL0VHEDEN NU "KJERE" FRS, NU ER DET OP MED N0DDERNE. t. -- GLEM ALDRG PLTVCE DEN GLEMMER ALDRG ÅRHUS Skulle vi gå hen og synes, at det k9}rer lidt for meget i olie, ja så kunne vi måske overveje at krydre aktionen lidt. Lidt slow-down, lidt utidig drikkepauser, lidt halvlange faglige m9}der og ting i den stil. Sådan nogen ting vil utvivlsomt SCl!tte lidt ku19}r på aktionen.

2 Torsdag d. 12/2 sejlede "Christel" nok så velforn~je t ind i Århus havn. Sikker forvist om, at den var den ene af de to både der kom f~rst til. Men nu var det jo sådan, at "Christel" helt havde glemt, at den havde fors~gt at tage r~ven på vores svenske kammerater; ved at indlade 27 container, som slet ikke var bestemt til den. Derfor holdt folkene i Århus et m~de om, hvad man skulle g~re ved de~både der ikke var klar over, hvad det bet~d at skide h~jt og f lot på det samarbejde der er international t havnene imellem. "C HR STEL" Af hensyn til ku n Det kan nok v~re at "Christel" bittert fortr~d, at den var blevet pr~veklud for m~gl elnes spil. Resultatet blev nemlig, at skibet måtte dampe ud af Århus ~ avn,. uden at få losset en eneste af de ca. 90 containere den skulle have v~ret af med i Århus. Moralen er, at selv om man ligger f~rst til at få losset, skal man ikke tro at man kan snyde de århusianske havnearbejdere, eller at man kan ~delregge det international e samarbejde havnene imel- lem. Fre<lag d. 13. holdt vi containerterminalen en kort drikkepause. Formand Kurt tilkaldte Spare-Hans, fordi hans egne evner som indpisker ikke rigtig slog til. Spare-Hans kom da osse omgående racende, og sagde at vi ikke kunne tillade os at holde drikkepause i containeren... af hensyn til kunderne???? ~- - Vi skal s kide på Steve ores elskvrerdighed over for kunderne. Hvis de er så hensynsfulde, skulle de faktisk se at få marmorkuale rn~ op af posen, og indfri vores krav. Vi skal holde drikkepause der, såvel som alt andet arbejde. SKAL.. 0LMANDEN KKE oosl LEVE 11

3 DEN ALDRG ALLE CONTANERNE MED Kan gfljre frerdige Formcendene har i de sidste fire uger haft det fjollede job, at skulle varsko folk til overarbe jde, vel vioende at der var lukket for det varme vand. Formålet med al den varskoning har naturligvis vceret at forsyne Frans Knokkelsparker med materiale til hans stilfcerdige sysler omkring ud8rbejdelsen af lister for hvert enkelt medlems deltagelse i overarbejdsvcegringen. Denne stilfcerdige syssel kan bedst sammenlignes med det man kalder beskceftigelsesterapi, iden den ligesom megen anden beskceftigelsesterapi har det ene formål at holde en person beskceftiget og fri fra lediggang. For det er umuligt at påvise nogen som helst gavn_af disse lister, ikke engang for arbejdsgiverne. Ud over at man bruge papiret til at t~rre sig i r~ven med, er Lister det fuldstcendigt vcer dil~st. ne er så smcekfyldt med fejl at de lynhurtigt kan frakendes enhver trovcerdighed. Et godt råd til formrendene : Sig til Frans Knokkels~arker,1 at skal han have varskoet nogle folk, så kan han selv g~re det. Oyerflytningsreglp,r ENDELG SER DET UD TL AT STEVEDOERNE, HAR FUNDET UD AF, AT V MÅ HAVE FJER NET OVERFLYTNNGSR!XlLEN,DETTE KAN V SELVF0LGELG KUN GL&DE OS OVER. DETTE MÅ DOG PlNGEN MÅDE BETYDE, AT TRUCK F0RER GlR BÅDENE, SOM TLFELDET VAR MED BLBlDEN "JUPTER DAMOND". HVOR STEVEDOERNE FRA ANTON SAFEKOW FYREDE DET F0RSTE HOLD KL.ll OG DET ANDET HOLD NOQET SENERE, OG SATTE lo TRUCKF0RER UD BLBÅDEN,MEN SOM SAGT DET GL.DER OS AT STEVEDCERNE VL VERE MED TL AT FJERNE OVERFLYTNNGSR:EnLEN VED DENNE OVERENSKOMST.

4 0 BLBADEN Fredag ankommer "Jupiter Diamond" med knap 500 japser-biler. 30 Båden kommer f0rst igang ved 10 tiden, og form~ndene har derfor travlt med at varsko båden f~rdig. Arbejdet forl0ber st0t og rolig indtil over middag, hvor der er ikke mindre end 6 form~nd til at kontrollere hvor effektive vi er. Det skal gå st~rkt - vi skal v~re f~rdig til fyraften, så derfor er de meget behj~lpe lige med at fl~nse og vise os tilrette. Kl holde r v i drikkepause på varrnestuen. Af en el~er anden grund synes Altschuler ikke rigtig om, at vi ~hyller bilosen ned, så han rn~der o ~ på varmestuen og genner os tilbage i båden. r.; ~1-t~..! 1 i }~ t ~.; " tdj.\ t ~ l l ~ : jl.., ~.. Hvad andet kan vi g~re, end at tage tilbage og dis k ut ere hans noget ophidset optr<rden. Vi samles på kajen alle ~and -. og vi sgu ~ange. Hele ha~nen må have v~ret t0mt for truck f~ rer og terminalfolk som skulle hj~lpe os f~~dig til fyraften. Vi blev enige om at sige til f6rm~ndene, at vi fakti~ k ikke var en skid ~nteresseret i deres indblandi ng - og så genoptager vi selvf lgelig arbejdet. Til fyraften mangler knap So bile~. Selvf0lgelig kontrollerede vi, at form~ndene, i stil med tidligere, ikke k0rte resten fra bore. Men lad os lige slå vores krav fast een gang til: 1. ngen l~nninger under 65 kr. 2. Gennemsnittet a f akkorden på ventetid. 3. Mere rnandskab i hårdt belastende gods. 4. Gratis arbejdst~j, sko og st0vler. 5. L0n- og mandskabsudvalg. Denne l~beseddel er la.vet af HAV NEARBEJDERENS redaktion for a.t informe~e om og ~ge f orståelsen for vores kamp for således at sikre os jeres opbakning. \. H~j~fJniiede h~vnearhejdere, ESB.JDG.-Jor tub folk pl Jagt etter topllmnidaer r det penpekttver 1 at blive hawearbejder l &bjerg.. Kebmandastanctena ArbeJdagiverforening betesner akkordaataeme aom danmarbrekord. Sldste An top- 1COrer var en 18sarbejder, der kunne hente en An1m på U&e under lq:. ved at arbejde bare 849 timer. Han fik dermed en timelen alt lnklu&tve på H2 kr. Men. arbejdaglveme peger på, at der er adakilllge lesarbej-. dere, som hentede time~er på over 100 kr.. f~~kellige tillel ~~regnet. KYSt.TL,KYST Hamearhejdere for arhejdsretten S0NDAG DEN 22. FEBRUAR 1181 ARHUS - Arbejdsretten skal den 4. marts behandle en aag om Arhu.s havns 1odt 200 havnearbejdere, der alden den 26. januar har neatet at tage overarbejde. Havnearbejdeme, der er utllfredae med overenskomstresultatet, får stette fra kolleger i havne i bla, Göteborg samt Spanien, Storbritannien 01 Holland. Her negter havnearbejdeme at behandle goda til ~ fra Arhus. De lrbuslanske havnearbejdere bar hidtll lkke haft held tu at fl lokale forbedrln1er accepteret af deru arbejdaclver, Arbus Stevedore KompalJli. ArbeJct.me mener, at derea 19nnineer UUer betydellgt under, hvacl et flertal af andi.t bavnea arbejdere får. Hertil si41er dlreld.r Mo1ena FrUa fra stevedore-kompacniet, at bavnearbejderne i Arbua t r, bvad et aennemsnlt af danske havnearbejdere. flr.

5 EXTRA FEB81 Abi--., t debatblad for havnearbejdere. Aii avarli:c.{ ~~~-f6r presseloven Ole ~ ller. ~--- -~ ~----~ HEROGNU Vi har nu k rt l bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den er sat på skinner. Der er ingen vaklen i geledderne, hum ret er h0jt og vi har tiden for os. For det jo netop pointen ved ele denne konflikt. Vi kan forts~tte fra nu af og til juleaften, og vil arbejdsgiverne lege s! l~nge, ja så er det jo godt, at havne arbejderne er et meget legesyg olkef~rd. Som det blev sagt på et skurm de "Er der noget der haster? Det k rer jo skide godt!" Det kan godt v~re at der kommer en bod hist og her, hen :ad vejen, men det er pebbern dder.i f orhold til det vi kamiper for. Nemlig at vi her i Arhus skal tjene det samme som vores kammerater i andre havne i provinsen, tjen~r. Er der da nogen, der er ved deres fulde fem, der kan komme med bare een begrundelse for, hvorfor vi her i Arhus skal v~re r ven af 4. div. " Foreholder vi arbejdsgiverne den kendsgerning, at vi er sakket agterud med l nnen, ja så har de d e n fr~khed at svare os,: at det jo m! v~re fordi de fagforeningsf orm~nd vi har haft tidligere, har v~ret for sl ve til at hive os op. Hertil er der kun en ting og sige, det er DET ER SLUT MEDSL0VHEDEN NU "KJERE" FRS, NU ER DET OP MED N0DDERNE. GLEM ALDRG PLTVCE DEN GLEMMER ALDRG ÅRHUS Skulle vi gå hen og synes, at det k rer lidt for meget i olie, ja så kunne vi måske overveje at krydre aktionen lidt. Lidt slow-down, lidt utidig drikkepauser, lidt halvlange faglige m der og ting i den stil. Sådan nogen ting vil utvivlsomt s~tte lidt kul r på aktionen.

6 Torsdag d. 12/2 sejlede "Christel" nok så velforn jet ind i Århus havn. Sikker forvist om, at den var den ene af de to både der kom f~rst til. Men nu var det jo sådan, at "Christel" helt havde glemt, at den havde fors~gt at tage r~ven på vores svenske kammerater; ved at indlade 27 container, som slet ikke var bestemt til den. Derfor holdt folkene i Århus et rn~de om, hvad man skulle g~re ved de~både der ikke var klar over, hvad det bet ~d at skide h~jt ~g flat på det sarnarbejde der er international t havnene imellem. "C HR STEL" Af hensyn til kun Det kan nok v~re at "Christel" bittert fortr~d, at den var blevet pr~veklud for m~glelnes spil. Res~ltatet blev nemlig, at skibet måtte darnpe ud af Arhus havn,. uden at få lasset en eneste af de ca. 90 containere den skulle have v~ret af med i Arhus. Moralen er, at selv om man ligger f~rst til at få lasset, skal man ikke tro at man kan snyde de århusianske havnearbejdere, eller at man kan ~del~g ge det internationale sarnarbejde havnene imel- lem. Frenag d. 13. holdt vi containerterminalen en kort drikkepause. Forrnand Kurt tilkaldte Spare-Hans, fordi hans egne evner som indpisker ikke rigtig slog til. Spare-Hans korn da osse omgående racende, og sagde at vi ikke kunne tillade os at holde drikkepause i containeren... af hensyn til kunderne???? \4i. Vi skal skide på Steve ores elskv~rdighed over for kunderne. Hvis de er så hensynsfulde, skulle de faktisk se ar få rnarrnorkualerne op af posen, og indfri vo;es Krav. Vi skal holde drikkepause der, såvel som alt andet arbejde. SKAL 0LMANDEN KKE oasl LEVE 11

7 DEN ALDRG ALLE CONTANERNE MED Kan gjljre frerdige Formrendene har i de sidste fire uger haft det fjollede. job, at skulle varsko folk til overarbe jde, vel vidende at der var lukket for det varme vand. Formålet med al den varskoning har naturligvis vreret at forsyne Frans Knokkelsparker med materiale til hans stilfrerdige sysler omkring udarbejdelsen af lister for hvert enkelt medlems deltagelse i overarbejdsvregringen. Denne stilfrerdige syssel kan bedst sammenlignes med det man kalder beskreftigelsesterapi, iden den ligesom megen anden beskreftigeleesterapi har det ene formål at holde en person beskreftiget og fri fra lediggang. For det er umuligt at påvise nogen som helst gavn af disse listar, ikke engang for arbejdsgiverne. Ud over at man bruge papiret til at t~rre sig i r~ven med, er Lister det fuldstrendigt vrerdil~s t. ne er så smrekfyldt med fejl at de lynhurtigt kan frakendes enhver trovrerdighed. Et god t råd til formrendene: Sig - til Frans Knokkelsparker, at skal han have varskoet nogle folk, så kan han selv g~re det. Oyerflytningsreglp,r ENDELG SER DET UD TL AT STEVEDOERNE, HAR FUNDET UD AF,AT V MÅ HAVE FJER NET OVERFLYTNNGSRDlLEN,DETTE KAN V SELVF0LGELG KUN GL&DE OS OVER. DETTE MÅ DOG PÅNGEN MÅDE BETYDE, AT TRUCK F0RER GlR BÅDENE, SOM TLF~LDET VAR MED BLBÅDEN "JUPTER DAMOND". HVOR. STEVEX>ERNE FRA ANTON SAFEKOW FYREDE DET F0RSTE HOLD KL.11 OG DET ANDET HOLD NOGET SENERE, OG SATTE lo TRUCKF0RER UD BLBÅDEN,.MEN SOM SAGT DET GADER OS AT STEVEDCERNE VL VERE MED TL AT FJERNE OVERFLYTNNGSR:EXlLEN VED DENNE OVERENSKOMSTc

8 0 BLBADEN Fredag ankommer "Jupiter Diamond" med knap 500 japser-biler. 30 Båden kommer f~rst igang ved 10 tiden, og form~nden har derfor travlt med at varsko båden f~rdig. Arbejdet forl~ber st~t og rolig indtil over middag, hvor der er ikke mindre end 6 form~nd til at kontrollere hvor effektive vi er. Det skal gå strerkt - vi skal v~re f~rdig til fyraften, så derfor er de meget behj~lpe lige med at fl~nse og vise os tilrette. Kl holde r vi dri kkepause på varmestuen. Af en eller anden grund synes Altschuler i ke rigtig om, at vi ~ky l ler bilosen ned, så han m~der op på varmestuen og genner os tilbage i båden. Hvad andet kan vi g~r e, end at tage tilbage og dis k ut8re hans noget ophidset opt r~d e n. Vi samles på kajen alle ~and - og vi sgu mange. Hele ha~n e n må have v~ret t~mt for t r uck i~ rer og terminalfolk som skulle hj~lpe os fre~dig til fyraften. Vi blev enige om at sige t il formrendene, at vi faktisk ikke var en skid interesseret i deres indblanding - og så genoptager v i sel vf~lgel ig arbejdet. Til fyraften mangler knap So bile~. Selvf~lgelig kontrollerede vi, at form~ndene, i stil med tidligere, ikke k~rte resten fra bore. l : Me n lad os lige slå vores krav fast een gang til: 1. ngen l~nninge r under 65 kr. 2. Gennemsnittet af akkorden på ventetid. 3. Mere mandskab i hårdt belastende gods. 4. Gratis arbejdst ~j, sko og st~vler. 5. L~n- og mandskabsudvalg. Denne l~beseddel er lavet af HAV NEARBEJDERENS redaktion for a.t informere om og ~ge forståelsen for vores kamp for således at sikre os jeres opbakning.... H~jtlfJ~ede h~vnearbejdere. l:sbjerg.._for r..u folk på Jagt efter toplennlnaer r det penpekuver lat blive havnearbejder l EabJerg.. Kebmandutandena Arbejdagtverforenlng beteper akkordaatlerne som danmarkarekord. Sldste An topscore;r var en i.aarbejder, der kunne hente en Aralm på uae under kr. ved at arbejde bare 849 tlmer. Han fik dermed en timehm alt inklusive på H.2 kr. Men.. arbejdsglvelsle peger på, at der-er adakllllge lssarbej- : -dere, som ben~ timelsnnh;lger på over 100 kr., fo~kellige tillle& ~~repet.. K(ST TL.KYST, Ha\mearhejdere for arhejdsretten S0NOAG DEN 22. FEBAUAA 1181 ARHUS - Arbejdsretten skal den 4. marts behandle en aag om Arhus havna 1odt 200 havnearbejdere, der siden den 26. januar har natgtet at tage overarbejde. Havnearbejdeme, der er utilfredae med overenskomstresultatet, får atette fra kolleger i havne i bl.a. Göteborg samt Spanien, StorbritamUen 01 Holland. Her n~gter havnearbejderne at behandle goda til oe fra Arhua. De lrhusianake hawearbejdere t1ar hidtll lkke haft held tu at fl lokale forbedrlnger accepteret af derea arlmjdactver, Arhua Stevedore Kompaani ArbeJct.me meaer, at deres lenninc r lluer betydell&t under, hvact et flertal af anclnt b.avnes arbejdere flr. Hertil ataer dlrelder Mogena FrUa fra teveclore-kompa1j11et, at havnearbejdeme i Arhus flr, hvad et sennemanit af danake havnearbejdere. flr.

9 april 81 Åbent debatblad for havne~rbejd ere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m " : 1 S! m.- de l.olw.e.~ :1 hus. Det skete unagtellq ~ lj5m r svaras.i-.r... ~\ tb! t en fcdboj~ vil ovarene Ja::mst:kaq> Ajal.dent ande n-1 total sejr ej.lair nederlag. Men ci.t ~ er. "ttmtvistel.iqt, at vi kaltpade o.ilt;u1: :.. at:ore fcnbeh inger, aan vi kunna ha.. Jtigget dtar i vejviseren, hvi vi havd9 irt.ulat oa tilfredse med "fre-., ~99 ~...,. "~dlgi~ tilllld pi. ruld:. npet. en dalers penja: Vi. skulle DaS de nye takater katme til at U9J8 pi ca. 6o :o-. la<je( v1 ~tpmkt i, at Vi. ~ O\larawJl9tm Ved aklcaatas:bejda 11 pi ca. 53 kr. i tjdl!li~ nlede vi. altd m f~jel.se pl 12. r. - 7 kr sugn1.ng pl u - _ <..: :.;..\.. Tepginalotdnimen; Her var u:i~et ff/jr de nya ()V81.ellSkaater et gennamnit pl et halvt lr, p! ca. 53,18 kr. Arbejdsqivernes u:ispil til te:nninalm:drdnqen var wget mtmre em den dalers pedje de tilbg!d pl stykgodsanrldet. Dlll1 blev, trods det, hayet md ca. 6 kr. til ca. 59 kr. Y&uuwe blev arx:enitetstillieget for de faste tenninalfolk, lavet an til et fast tµi~ for alle p\ 1,21 kr. ~ klar.t fremskridt, osse fo:rdi der jo 91 gives fuid overtid pi\ te:nninaltillagqet, hvad der ikke var tilfzldet for arx:enitetstillagget. A1t>ijdstfi ;. Dar vil blive givet 2 ut. ubejdsq&j. til de havneart>ejdere dar i 1980 har, haft aver 4oo timer Herefter giv. der arbejds~j i htnh::>ld tilde rbbatordnin;jer dar f~ for sko oq ~ler.

10 ~t?\. Århus havh. kke mi.rrlst p.\ det anråde har vi satset hårdt denne garq. Det er errlnu for tidligt at be:wmre de opnåede resul-., tat~, idet irrltjeningen er ~ig ;~ af, an de ka:paciteter v i er gået ul tra1 Dlder eller ej. Et )CcSnpefremskridt har vi opnået. Det ~ d$1 garantererle min::lstebetaling på 57 kr. i t:i.oon. Ydes der s~illa!j i en båd, vil tillagget blive iagt oven i den faktiske llrltjenirq _ - og ikke cwen i de 57 kr..~ under alle anstanligpeder et resultat / fp~ ~ ~.. Vi blev altså ikke Danmarksmestre i denne omgang, men en lun plads i 3. division f ik vi da, foruden et godt sanunenhold og nogle vigtige erfaringer. Det er nogle af disse erfaringer vi her godt lige vil holde fast i. FutDT KNALD PÅ FRA.AKTONENS F0RSTE DAG. Vi startede aktionen bl~dt op ved kun at n~gte overarbejde. Et par uger inde i konflikten ~gede vi så presset på arbejdsgiver~ ne, ved at truckf,rerne holdt en del fagli~ ge rn~der, samt gennemf~rte lo min. pause hver time. Dette f~rte bl.a. til vognmangs blokaden af containerterminalen - en klar indirekte st~tte til vores aktion. Senere afblreste vi truskf~rernes lo min pause hver time, for som det hed at vise vores gode vilje. Til sidst hoppede vi på limpin den og normaliserede arbejdet for at få forhandlinger i gang - og så sluttede aktionen. Bagefter kan vi se at aktionens forl~b har givet os nogle erfaringer om hvilke "fejl" vi ikke skal begå nreste gang. Vi menar f. eks. at det var forkert ikke at srette ftlldt knald på aktionen allerede fra f~rste dag. Ventetbdf Ber fil\ vi lll,lsjes med 4o, 95 kr. for ålle ventetimer. Et nf:3derlag, ~t..akt os ~e.. ~t leve llloo denne ordn:d;j. i et :i;ar år ~.- C1J så stå fast i:å kravet an et gen ~ nensnit af akkorden i Lad es lige for en ordens skyld name at Ålborg rent faktisk *er med en > OJ:dninq, der siger mellan 4o - 45 kr- f~ yentetid, p& grurrl af vejrlig eller når de venter ra både. Al az:rlen ventetid, afregnes med gennansnit af akkorden. ; Vi tabte kampen an ventetiden. M:m ethve:rt resultat san Dplåes german en kanp, skal vurderes trl f ra nodstan:iere ens styrke, : De:r er ingen 9nttrl til at lagge skjul PA, at vi ber i. Arhus vel ook er. belanret ~ de mest ~ arbejdsqivere i1an Jam t.mke sig 7 Ved at have k~rt en effektiv arbejd-langsom linje,. v~d at samtlige havnearbejdere havde holdt lo min. pause hver time, krydret med hyppige faglige m~der, ved at have krawet selv a~~ mindste sikkerhedsregel opfyldt til punkt og prikke, kunne vi garanteret fet have fået bådene til at vare dobbel t så lang tid. Det ville have holdt os alle i gang stort set hele tiden, samtidig med at det ville have ~get presse t enormt arbejdsgjve,rne. Med udsigten til at A-kassen ved fremtidige overarbejdsaktioner vil fratage os underst~ttelsen allerede fra f~rste dag, bliver det dobbelt vigtigt at g~re aktioner effektive lige fra start. Altså selv om underst~ttelsen ryger, så beh,ver det ikke at betyde at vi ikke fremover, kan benytte overarbejdsv~gring som aktionsform, men det kra?\rer at alle sejl blir sat helt fra start. Arbejdsgivern~ gir jo ikke ved d~ rene, hvorfor sku vi så??

11 SKURM~Dl!:l. S~urm det har under hele denne konflikt vist sin s yrke og betettigelse. Aldrig f r har så mange af os taget del i diskussionerne og aldrig ar debatten om problemerne v~ret så alvorlig og saglig. De tendemser til fortielser manip~lationer, trusler og handlen hen over hoved t på folk, som vi tidligere har oplevet nogle,gange, er vi så godt som blevet forskånet f r denne gang. Tingene er stort set blev;t lagt åbent frem. Derfor har skurm~det ogsa va?ret den vigtigste brik i styfkelsen af vo~t sammenhold. Her har vi i fellesskab ~ taget ~nogle beslutninger, som vi alle har f~lt gs loyale overfor. Den faste institution ~ som skurm~det efterhlnder er ved at udvi~1e sig t+l pa havhen, må forts~ttes. ~i,v.mr AL TD KLAR tll ARTON!!! f..., - ~ e./i det jo ingen h~tmnelighed at cen del af os ha} v~ret kononiisk presset under konf lik n. Serligt hårdt har det vzret for de folk er har lagt deres ~konomi an på; at de r $i ge helst skal have 667i overarbejdsti ~~r. Perfor g~r op med lortet, drop nogle af de m ge overarbejdstimer, szlg lystjagten, smid ossekassen ad helvede til, nyd livet hjeillille hos konen og ungerne, og forbered dig i frep og rö på den na!ste konflikt.. red. s..solluarten:n. SOrli Ht overensltomst ttticirten for to lr siden har vi og sl denne gan1 flet uta11ige 11101idaritets tilkendegiveher. Daruut"k h4r f. eks. Jirederic ia, Al borg ti2gtet ~t l9ue Arhus-göds. Nosle havne er- gennem ~etts firmaer, blevet tilbudt at övertäg~nbgie af de gods-linier, det nu besej1er Arh~s, men det te er der også blevet sagt nej dl.. Men vi tna indr~ at det var lettere for 2 år siden, ~ det ikke kun var!ihus der kampede; men også Esbjerg og Kbenhavn. Det er klart at nr de tre st,rste havrie kamper satmnen; er vore& styrke ogs! st,rre. Den intetnationale solidaritet er -kommet betydeligtt.mere op at stå siden sidste aktion. Lig~&om sidst gav kammeraterne i Svenska Ramnarbetat F-rbundet en hurtig og-effektiv st-tte, ved at blokke alle Arhus-containere på de forskellige terminaler. På Terterifa startede kamneraterne en arbejd-langsom aktion på fki container skib FONA og samtidig sendte de et strejka varsel mod alt gods til og fra Arhus berudover er der lavet forskellige punktaktioner mod Arhus-gods i andre europeiske hav ne. Og Stevedore har modtaget en del tele.grammer og breve, der gr opmerksom på at vi har opbakning for vores rimelige krav i andre europadske lande, f.eks England, Belgien, Sverige, Spanien, De Kanariske 0er m.f Vi må til vores rueste overenskomst kamp grun d~gt diskutere solidaritetsarbejdet med de andre havne, og vi må finde ud af om der er alternative solidaritetsaktiner, således at flere kan deltage i fremtiden. En ting er dog sikkert, nemlig at når vores nye landssamarbejde bliver ordentligt udbygget, og det vil nok tage 1 Ars tid, ja sl bliver vi ikke til at skyde igennem.., " \T VL HERMED RETTE EN VARM ~RATLG TAK TL ALLE DE KAMMERATER, DER HAR ST~TTEt OS l VO&ES KAMP. V SKAL NOK HOLDE UD STOL PA DET.

12 ~~g001ru l!oo ~ Slag kan tabes, men ikke \ rigen! Mens de fleste af os p r0\ er at retce ov på den hjernlige betalingsbalance,. er det tid at t~nke frernad, og st1lle det helt oplagte sp0rgsrnål : Hva, så? Hvad g0r vi nu? Palder vi til patten, og suger lidt af al den mrelk vi selv producerer., eller krernper vi videre? Vi vil selvf0lgelig opfordre til for tsa t kamp, f.or forb~dr ing af vores 10n- og arbejdsvilkår. Feks er kampen for et bedre arbejdsmilj0 i sugerne ikke slut. St0vtill~ggene er stadig_genetillreg, og er derfor ikke overfl0diggjorte, af den umiddelbare forh0jelse på o mråae:~ t ~ Tv~ r t i m od vil det vrere naturligt at fo rl ~nse e n % stigning på taksterne og t~nke på, hvordan vi kan undg~ langtidspåvirkningerne. Evt med ekstia folk i lasten, yed meget ~- På lidt lrengere sigt skal vi forlange st0vmåling~, således arbejdsvilkårerne kan fastlregges sikkerhedsmressigt forsvarligt. ~tpr isordningerne i bådene med s~rligt belastende gods, er også en ting, der er helt uber0rt af den nye stigning. Fordi grunden til at forlange fast pris. stadig er den samme. Vi vil ikke knokle os selv skreve under forhold, hvor akkordkapaciteterne ikke holder, der er ingen der erstatter for tidligt nedslidte rygge. Derfor er det n0dvendigt, at vurdere fra båd til båd, om det ikke er sundhedsmressigt mest forsvarligt at få en fast pris på godset og evt ekstrafolk~ Faktisk skulle vi g0re det i mange flere situationer end tidligere Teknologisk arbejdsl0shed ramte os i 12 med indf0relsen af containertrafik ken. HK, typograferne og nresten alle andre pr0ver at 90re noget ved den, havnearbejderne taler nresten ikke engahg om den. Det skal rettes. L0n 99 rnandskabsudvalget, som blev forkastet af Stevedore~i denne omgang e r af uvurderlig betydning for vor~s fortsatte eksistens. ARB~DST4Jj 0» Disc0«gulerodsieans 13% klorvasket demin. Str.: 4_ - 16 år ( cm). Efter den store engelske havnearbejderstrejke i 1972, hvor bl.a. 5 havnearbejdere blev frengslet, opnåede de engelske havnearbejdere betydelige indr~mmelser. Det vigtigste var en ny lov, der garanterede havnearbejderne deres arbejde. Alle blev såkaldt registrerede havnearbejdere med ret til en garanti l~n, uanset om der var arbejde eller ej. Efter at contineriseringen for alver er sleå igennem me d dera f mindre behov for ma skab, har arbejdsgive rne og regeringen fors~gt at korrnne af med de registrerede havnearbejdere, ved at tilbyde dem engangsbel~b på fra op til kr. De der har medtaget tilbuddet har så mistet retten tij garantibetalingen og er gået mere end 40% ned i indtregt, når de er gået på underst~ttelse. Situationen er nu sådan, at ikke flere til hoppe på ovenstående tilbud. Derfor har arbejdsgiverne i South Hampton lock-outet samtlige havnearbejdere. Naturligvis har andre engelske havne startet sympatiaktioner op.korrnner der ingen l~sning på problemet inden d.2. april, vil der den 6. april starte en generalstrejke ide engelske havne. Den engelske National Port Shop Steward Comiti har anmodet den nternationale Havnearbejder Komite om st~tte mod 2 skruebrrekkerhavne, som k~rer uden registrerede havnearbejdere, nemlig Harwich og Felixstow. Der er da også allerede indkaldt til m~de i Den Komite,om p~oblemet. J,i nf:.ernational~

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tti

~ aljnt ttrbtjbtt tti ~ aljnt ttrbtjbtt tti Nr. 34 80 ---_..- - -- - l I Abe~ t deba tblad for havnearbe j dere. Ansvar li g overfo r pre %e loven Ole M Profitfraeseren I Esbjerg Den langvarige strid omkring bl. a. bemandingen

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --.

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --. Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ -.. - - -- 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - t I lllllllinf;t11lll ------ --- -- ---- --... ;? FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978.

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978. 36. 6rgong Nr. 10 Okfober 1978. /Jll\ Eigil R.Petersen ~Sen~. INTERNATIONAL TRANSPORT ENERGIVEJ B. TLF. (06) "32 22 66. TELEX 63 402. 8500 GRENAA MONBERG& THORSEN A/S Aalborg Stevedorekompagni A/s FREDERICIA

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper?

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Bilag 6 Interview med Pia Adelsteen, d. 27.11.2013 Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Pia: Jeg synes, at der er en fordel forstået på den måde, at det indre

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere