EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller."

Transkript

1 EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen vaklen i geledderne, hurn9}ret er h~ jt og v i ha r tiden for os. For det jo netop pointen ved ele denne konflikt. Vi kan forts ~tte fra nu af og til juleaften, og vil arbejdsgiverne lege s! la!rge, ja så er det jo godt, at havne arbejderne er et meget legesyg olkef~rd. Som det blev sagt på et skurm~de "Er der noget der haster? Det k~rer jo skide godt!" Det kan godt v<l!re at der kommer en bod hist og her, hen :ad vejen, men det er pebbern9}dder i f orhold til det vi k~per for. Nemlig at vi her i Arhus skal tjene det samme som vores kammeråter.i andre havne i provinsen, tjener. Er der da nogen, der er ved deres fulde fem, der kan komme med bare een begrundelse for, hvorfor vi her i Arhus skal VCl!re r~ven : ~f 4. div. Foreholder vi arbejdsgiverne den kends gerning, at vi er ~akket agter ud med l~nnen, ja så har de den fr<l!khed at svare os,. at det jo ma v<l!re fordi de f agforeningsf orm<l!nd vi har haft tidligere, har VCl!ret for sl~ve til at hive os op. Hertil er der kun en ting og sige, det er DET ER SLUT MEDSL0VHEDEN NU "KJERE" FRS, NU ER DET OP MED N0DDERNE. t. -- GLEM ALDRG PLTVCE DEN GLEMMER ALDRG ÅRHUS Skulle vi gå hen og synes, at det k9}rer lidt for meget i olie, ja så kunne vi måske overveje at krydre aktionen lidt. Lidt slow-down, lidt utidig drikkepauser, lidt halvlange faglige m9}der og ting i den stil. Sådan nogen ting vil utvivlsomt SCl!tte lidt ku19}r på aktionen.

2 Torsdag d. 12/2 sejlede "Christel" nok så velforn~je t ind i Århus havn. Sikker forvist om, at den var den ene af de to både der kom f~rst til. Men nu var det jo sådan, at "Christel" helt havde glemt, at den havde fors~gt at tage r~ven på vores svenske kammerater; ved at indlade 27 container, som slet ikke var bestemt til den. Derfor holdt folkene i Århus et m~de om, hvad man skulle g~re ved de~både der ikke var klar over, hvad det bet~d at skide h~jt og f lot på det samarbejde der er international t havnene imellem. "C HR STEL" Af hensyn til ku n Det kan nok v~re at "Christel" bittert fortr~d, at den var blevet pr~veklud for m~gl elnes spil. Resultatet blev nemlig, at skibet måtte dampe ud af Århus ~ avn,. uden at få losset en eneste af de ca. 90 containere den skulle have v~ret af med i Århus. Moralen er, at selv om man ligger f~rst til at få losset, skal man ikke tro at man kan snyde de århusianske havnearbejdere, eller at man kan ~delregge det international e samarbejde havnene imel- lem. Fre<lag d. 13. holdt vi containerterminalen en kort drikkepause. Formand Kurt tilkaldte Spare-Hans, fordi hans egne evner som indpisker ikke rigtig slog til. Spare-Hans kom da osse omgående racende, og sagde at vi ikke kunne tillade os at holde drikkepause i containeren... af hensyn til kunderne???? ~- - Vi skal s kide på Steve ores elskvrerdighed over for kunderne. Hvis de er så hensynsfulde, skulle de faktisk se at få marmorkuale rn~ op af posen, og indfri vores krav. Vi skal holde drikkepause der, såvel som alt andet arbejde. SKAL.. 0LMANDEN KKE oosl LEVE 11

3 DEN ALDRG ALLE CONTANERNE MED Kan gfljre frerdige Formcendene har i de sidste fire uger haft det fjollede job, at skulle varsko folk til overarbe jde, vel vioende at der var lukket for det varme vand. Formålet med al den varskoning har naturligvis vceret at forsyne Frans Knokkelsparker med materiale til hans stilfcerdige sysler omkring ud8rbejdelsen af lister for hvert enkelt medlems deltagelse i overarbejdsvcegringen. Denne stilfcerdige syssel kan bedst sammenlignes med det man kalder beskceftigelsesterapi, iden den ligesom megen anden beskceftigelsesterapi har det ene formål at holde en person beskceftiget og fri fra lediggang. For det er umuligt at påvise nogen som helst gavn_af disse lister, ikke engang for arbejdsgiverne. Ud over at man bruge papiret til at t~rre sig i r~ven med, er Lister det fuldstcendigt vcer dil~st. ne er så smcekfyldt med fejl at de lynhurtigt kan frakendes enhver trovcerdighed. Et godt råd til formrendene : Sig til Frans Knokkels~arker,1 at skal han have varskoet nogle folk, så kan han selv g~re det. Oyerflytningsreglp,r ENDELG SER DET UD TL AT STEVEDOERNE, HAR FUNDET UD AF, AT V MÅ HAVE FJER NET OVERFLYTNNGSR!XlLEN,DETTE KAN V SELVF0LGELG KUN GL&DE OS OVER. DETTE MÅ DOG PlNGEN MÅDE BETYDE, AT TRUCK F0RER GlR BÅDENE, SOM TLFELDET VAR MED BLBlDEN "JUPTER DAMOND". HVOR STEVEDOERNE FRA ANTON SAFEKOW FYREDE DET F0RSTE HOLD KL.ll OG DET ANDET HOLD NOQET SENERE, OG SATTE lo TRUCKF0RER UD BLBÅDEN,MEN SOM SAGT DET GL.DER OS AT STEVEDCERNE VL VERE MED TL AT FJERNE OVERFLYTNNGSR:EnLEN VED DENNE OVERENSKOMST.

4 0 BLBADEN Fredag ankommer "Jupiter Diamond" med knap 500 japser-biler. 30 Båden kommer f0rst igang ved 10 tiden, og form~ndene har derfor travlt med at varsko båden f~rdig. Arbejdet forl0ber st0t og rolig indtil over middag, hvor der er ikke mindre end 6 form~nd til at kontrollere hvor effektive vi er. Det skal gå st~rkt - vi skal v~re f~rdig til fyraften, så derfor er de meget behj~lpe lige med at fl~nse og vise os tilrette. Kl holde r v i drikkepause på varrnestuen. Af en el~er anden grund synes Altschuler ikke rigtig om, at vi ~hyller bilosen ned, så han rn~der o ~ på varmestuen og genner os tilbage i båden. r.; ~1-t~..! 1 i }~ t ~.; " tdj.\ t ~ l l ~ : jl.., ~.. Hvad andet kan vi g~re, end at tage tilbage og dis k ut ere hans noget ophidset optr<rden. Vi samles på kajen alle ~and -. og vi sgu ~ange. Hele ha~nen må have v~ret t0mt for truck f~ rer og terminalfolk som skulle hj~lpe os f~~dig til fyraften. Vi blev enige om at sige til f6rm~ndene, at vi fakti~ k ikke var en skid ~nteresseret i deres indblandi ng - og så genoptager vi selvf lgelig arbejdet. Til fyraften mangler knap So bile~. Selvf0lgelig kontrollerede vi, at form~ndene, i stil med tidligere, ikke k0rte resten fra bore. Men lad os lige slå vores krav fast een gang til: 1. ngen l~nninger under 65 kr. 2. Gennemsnittet a f akkorden på ventetid. 3. Mere rnandskab i hårdt belastende gods. 4. Gratis arbejdst~j, sko og st0vler. 5. L0n- og mandskabsudvalg. Denne l~beseddel er la.vet af HAV NEARBEJDERENS redaktion for a.t informe~e om og ~ge f orståelsen for vores kamp for således at sikre os jeres opbakning. \. H~j~fJniiede h~vnearhejdere, ESB.JDG.-Jor tub folk pl Jagt etter topllmnidaer r det penpekttver 1 at blive hawearbejder l &bjerg.. Kebmandastanctena ArbeJdagiverforening betesner akkordaataeme aom danmarbrekord. Sldste An top- 1COrer var en 18sarbejder, der kunne hente en An1m på U&e under lq:. ved at arbejde bare 849 timer. Han fik dermed en timelen alt lnklu&tve på H2 kr. Men. arbejdaglveme peger på, at der er adakilllge lesarbej-. dere, som hentede time~er på over 100 kr.. f~~kellige tillel ~~regnet. KYSt.TL,KYST Hamearhejdere for arhejdsretten S0NDAG DEN 22. FEBRUAR 1181 ARHUS - Arbejdsretten skal den 4. marts behandle en aag om Arhu.s havns 1odt 200 havnearbejdere, der alden den 26. januar har neatet at tage overarbejde. Havnearbejdeme, der er utllfredae med overenskomstresultatet, får stette fra kolleger i havne i bla, Göteborg samt Spanien, Storbritannien 01 Holland. Her negter havnearbejdeme at behandle goda til ~ fra Arhus. De lrbuslanske havnearbejdere bar hidtll lkke haft held tu at fl lokale forbedrln1er accepteret af deru arbejdaclver, Arbus Stevedore KompalJli. ArbeJct.me mener, at derea 19nnineer UUer betydellgt under, hvacl et flertal af andi.t bavnea arbejdere får. Hertil si41er dlreld.r Mo1ena FrUa fra stevedore-kompacniet, at bavnearbejderne i Arbua t r, bvad et aennemsnlt af danske havnearbejdere. flr.

5 EXTRA FEB81 Abi--., t debatblad for havnearbejdere. Aii avarli:c.{ ~~~-f6r presseloven Ole ~ ller. ~--- -~ ~----~ HEROGNU Vi har nu k rt l bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den er sat på skinner. Der er ingen vaklen i geledderne, hum ret er h0jt og vi har tiden for os. For det jo netop pointen ved ele denne konflikt. Vi kan forts~tte fra nu af og til juleaften, og vil arbejdsgiverne lege s! l~nge, ja så er det jo godt, at havne arbejderne er et meget legesyg olkef~rd. Som det blev sagt på et skurm de "Er der noget der haster? Det k rer jo skide godt!" Det kan godt v~re at der kommer en bod hist og her, hen :ad vejen, men det er pebbern dder.i f orhold til det vi kamiper for. Nemlig at vi her i Arhus skal tjene det samme som vores kammerater i andre havne i provinsen, tjen~r. Er der da nogen, der er ved deres fulde fem, der kan komme med bare een begrundelse for, hvorfor vi her i Arhus skal v~re r ven af 4. div. " Foreholder vi arbejdsgiverne den kendsgerning, at vi er sakket agterud med l nnen, ja så har de d e n fr~khed at svare os,: at det jo m! v~re fordi de fagforeningsf orm~nd vi har haft tidligere, har v~ret for sl ve til at hive os op. Hertil er der kun en ting og sige, det er DET ER SLUT MEDSL0VHEDEN NU "KJERE" FRS, NU ER DET OP MED N0DDERNE. GLEM ALDRG PLTVCE DEN GLEMMER ALDRG ÅRHUS Skulle vi gå hen og synes, at det k rer lidt for meget i olie, ja så kunne vi måske overveje at krydre aktionen lidt. Lidt slow-down, lidt utidig drikkepauser, lidt halvlange faglige m der og ting i den stil. Sådan nogen ting vil utvivlsomt s~tte lidt kul r på aktionen.

6 Torsdag d. 12/2 sejlede "Christel" nok så velforn jet ind i Århus havn. Sikker forvist om, at den var den ene af de to både der kom f~rst til. Men nu var det jo sådan, at "Christel" helt havde glemt, at den havde fors~gt at tage r~ven på vores svenske kammerater; ved at indlade 27 container, som slet ikke var bestemt til den. Derfor holdt folkene i Århus et rn~de om, hvad man skulle g~re ved de~både der ikke var klar over, hvad det bet ~d at skide h~jt ~g flat på det sarnarbejde der er international t havnene imellem. "C HR STEL" Af hensyn til kun Det kan nok v~re at "Christel" bittert fortr~d, at den var blevet pr~veklud for m~glelnes spil. Res~ltatet blev nemlig, at skibet måtte darnpe ud af Arhus havn,. uden at få lasset en eneste af de ca. 90 containere den skulle have v~ret af med i Arhus. Moralen er, at selv om man ligger f~rst til at få lasset, skal man ikke tro at man kan snyde de århusianske havnearbejdere, eller at man kan ~del~g ge det internationale sarnarbejde havnene imel- lem. Frenag d. 13. holdt vi containerterminalen en kort drikkepause. Forrnand Kurt tilkaldte Spare-Hans, fordi hans egne evner som indpisker ikke rigtig slog til. Spare-Hans korn da osse omgående racende, og sagde at vi ikke kunne tillade os at holde drikkepause i containeren... af hensyn til kunderne???? \4i. Vi skal skide på Steve ores elskv~rdighed over for kunderne. Hvis de er så hensynsfulde, skulle de faktisk se ar få rnarrnorkualerne op af posen, og indfri vo;es Krav. Vi skal holde drikkepause der, såvel som alt andet arbejde. SKAL 0LMANDEN KKE oasl LEVE 11

7 DEN ALDRG ALLE CONTANERNE MED Kan gjljre frerdige Formrendene har i de sidste fire uger haft det fjollede. job, at skulle varsko folk til overarbe jde, vel vidende at der var lukket for det varme vand. Formålet med al den varskoning har naturligvis vreret at forsyne Frans Knokkelsparker med materiale til hans stilfrerdige sysler omkring udarbejdelsen af lister for hvert enkelt medlems deltagelse i overarbejdsvregringen. Denne stilfrerdige syssel kan bedst sammenlignes med det man kalder beskreftigelsesterapi, iden den ligesom megen anden beskreftigeleesterapi har det ene formål at holde en person beskreftiget og fri fra lediggang. For det er umuligt at påvise nogen som helst gavn af disse listar, ikke engang for arbejdsgiverne. Ud over at man bruge papiret til at t~rre sig i r~ven med, er Lister det fuldstrendigt vrerdil~s t. ne er så smrekfyldt med fejl at de lynhurtigt kan frakendes enhver trovrerdighed. Et god t råd til formrendene: Sig - til Frans Knokkelsparker, at skal han have varskoet nogle folk, så kan han selv g~re det. Oyerflytningsreglp,r ENDELG SER DET UD TL AT STEVEDOERNE, HAR FUNDET UD AF,AT V MÅ HAVE FJER NET OVERFLYTNNGSRDlLEN,DETTE KAN V SELVF0LGELG KUN GL&DE OS OVER. DETTE MÅ DOG PÅNGEN MÅDE BETYDE, AT TRUCK F0RER GlR BÅDENE, SOM TLF~LDET VAR MED BLBÅDEN "JUPTER DAMOND". HVOR. STEVEX>ERNE FRA ANTON SAFEKOW FYREDE DET F0RSTE HOLD KL.11 OG DET ANDET HOLD NOGET SENERE, OG SATTE lo TRUCKF0RER UD BLBÅDEN,.MEN SOM SAGT DET GADER OS AT STEVEDCERNE VL VERE MED TL AT FJERNE OVERFLYTNNGSR:EXlLEN VED DENNE OVERENSKOMSTc

8 0 BLBADEN Fredag ankommer "Jupiter Diamond" med knap 500 japser-biler. 30 Båden kommer f~rst igang ved 10 tiden, og form~nden har derfor travlt med at varsko båden f~rdig. Arbejdet forl~ber st~t og rolig indtil over middag, hvor der er ikke mindre end 6 form~nd til at kontrollere hvor effektive vi er. Det skal gå strerkt - vi skal v~re f~rdig til fyraften, så derfor er de meget behj~lpe lige med at fl~nse og vise os tilrette. Kl holde r vi dri kkepause på varmestuen. Af en eller anden grund synes Altschuler i ke rigtig om, at vi ~ky l ler bilosen ned, så han m~der op på varmestuen og genner os tilbage i båden. Hvad andet kan vi g~r e, end at tage tilbage og dis k ut8re hans noget ophidset opt r~d e n. Vi samles på kajen alle ~and - og vi sgu mange. Hele ha~n e n må have v~ret t~mt for t r uck i~ rer og terminalfolk som skulle hj~lpe os fre~dig til fyraften. Vi blev enige om at sige t il formrendene, at vi faktisk ikke var en skid interesseret i deres indblanding - og så genoptager v i sel vf~lgel ig arbejdet. Til fyraften mangler knap So bile~. Selvf~lgelig kontrollerede vi, at form~ndene, i stil med tidligere, ikke k~rte resten fra bore. l : Me n lad os lige slå vores krav fast een gang til: 1. ngen l~nninge r under 65 kr. 2. Gennemsnittet af akkorden på ventetid. 3. Mere mandskab i hårdt belastende gods. 4. Gratis arbejdst ~j, sko og st~vler. 5. L~n- og mandskabsudvalg. Denne l~beseddel er lavet af HAV NEARBEJDERENS redaktion for a.t informere om og ~ge forståelsen for vores kamp for således at sikre os jeres opbakning.... H~jtlfJ~ede h~vnearbejdere. l:sbjerg.._for r..u folk på Jagt efter toplennlnaer r det penpekuver lat blive havnearbejder l EabJerg.. Kebmandutandena Arbejdagtverforenlng beteper akkordaatlerne som danmarkarekord. Sldste An topscore;r var en i.aarbejder, der kunne hente en Aralm på uae under kr. ved at arbejde bare 849 tlmer. Han fik dermed en timehm alt inklusive på H.2 kr. Men.. arbejdsglvelsle peger på, at der-er adakllllge lssarbej- : -dere, som ben~ timelsnnh;lger på over 100 kr., fo~kellige tillle& ~~repet.. K(ST TL.KYST, Ha\mearhejdere for arhejdsretten S0NOAG DEN 22. FEBAUAA 1181 ARHUS - Arbejdsretten skal den 4. marts behandle en aag om Arhus havna 1odt 200 havnearbejdere, der siden den 26. januar har natgtet at tage overarbejde. Havnearbejdeme, der er utilfredae med overenskomstresultatet, får atette fra kolleger i havne i bl.a. Göteborg samt Spanien, StorbritamUen 01 Holland. Her n~gter havnearbejderne at behandle goda til oe fra Arhua. De lrhusianake hawearbejdere t1ar hidtll lkke haft held tu at fl lokale forbedrlnger accepteret af derea arlmjdactver, Arhua Stevedore Kompaani ArbeJct.me meaer, at deres lenninc r lluer betydell&t under, hvact et flertal af anclnt b.avnes arbejdere flr. Hertil ataer dlrelder Mogena FrUa fra teveclore-kompa1j11et, at havnearbejdeme i Arhus flr, hvad et sennemanit af danake havnearbejdere. flr.

9 april 81 Åbent debatblad for havne~rbejd ere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m " : 1 S! m.- de l.olw.e.~ :1 hus. Det skete unagtellq ~ lj5m r svaras.i-.r... ~\ tb! t en fcdboj~ vil ovarene Ja::mst:kaq> Ajal.dent ande n-1 total sejr ej.lair nederlag. Men ci.t ~ er. "ttmtvistel.iqt, at vi kaltpade o.ilt;u1: :.. at:ore fcnbeh inger, aan vi kunna ha.. Jtigget dtar i vejviseren, hvi vi havd9 irt.ulat oa tilfredse med "fre-., ~99 ~...,. "~dlgi~ tilllld pi. ruld:. npet. en dalers penja: Vi. skulle DaS de nye takater katme til at U9J8 pi ca. 6o :o-. la<je( v1 ~tpmkt i, at Vi. ~ O\larawJl9tm Ved aklcaatas:bejda 11 pi ca. 53 kr. i tjdl!li~ nlede vi. altd m f~jel.se pl 12. r. - 7 kr sugn1.ng pl u - _ <..: :.;..\.. Tepginalotdnimen; Her var u:i~et ff/jr de nya ()V81.ellSkaater et gennamnit pl et halvt lr, p! ca. 53,18 kr. Arbejdsqivernes u:ispil til te:nninalm:drdnqen var wget mtmre em den dalers pedje de tilbg!d pl stykgodsanrldet. Dlll1 blev, trods det, hayet md ca. 6 kr. til ca. 59 kr. Y&uuwe blev arx:enitetstillieget for de faste tenninalfolk, lavet an til et fast tµi~ for alle p\ 1,21 kr. ~ klar.t fremskridt, osse fo:rdi der jo 91 gives fuid overtid pi\ te:nninaltillagqet, hvad der ikke var tilfzldet for arx:enitetstillagget. A1t>ijdstfi ;. Dar vil blive givet 2 ut. ubejdsq&j. til de havneart>ejdere dar i 1980 har, haft aver 4oo timer Herefter giv. der arbejds~j i htnh::>ld tilde rbbatordnin;jer dar f~ for sko oq ~ler.

10 ~t?\. Århus havh. kke mi.rrlst p.\ det anråde har vi satset hårdt denne garq. Det er errlnu for tidligt at be:wmre de opnåede resul-., tat~, idet irrltjeningen er ~ig ;~ af, an de ka:paciteter v i er gået ul tra1 Dlder eller ej. Et )CcSnpefremskridt har vi opnået. Det ~ d$1 garantererle min::lstebetaling på 57 kr. i t:i.oon. Ydes der s~illa!j i en båd, vil tillagget blive iagt oven i den faktiske llrltjenirq _ - og ikke cwen i de 57 kr..~ under alle anstanligpeder et resultat / fp~ ~ ~.. Vi blev altså ikke Danmarksmestre i denne omgang, men en lun plads i 3. division f ik vi da, foruden et godt sanunenhold og nogle vigtige erfaringer. Det er nogle af disse erfaringer vi her godt lige vil holde fast i. FutDT KNALD PÅ FRA.AKTONENS F0RSTE DAG. Vi startede aktionen bl~dt op ved kun at n~gte overarbejde. Et par uger inde i konflikten ~gede vi så presset på arbejdsgiver~ ne, ved at truckf,rerne holdt en del fagli~ ge rn~der, samt gennemf~rte lo min. pause hver time. Dette f~rte bl.a. til vognmangs blokaden af containerterminalen - en klar indirekte st~tte til vores aktion. Senere afblreste vi truskf~rernes lo min pause hver time, for som det hed at vise vores gode vilje. Til sidst hoppede vi på limpin den og normaliserede arbejdet for at få forhandlinger i gang - og så sluttede aktionen. Bagefter kan vi se at aktionens forl~b har givet os nogle erfaringer om hvilke "fejl" vi ikke skal begå nreste gang. Vi menar f. eks. at det var forkert ikke at srette ftlldt knald på aktionen allerede fra f~rste dag. Ventetbdf Ber fil\ vi lll,lsjes med 4o, 95 kr. for ålle ventetimer. Et nf:3derlag, ~t..akt os ~e.. ~t leve llloo denne ordn:d;j. i et :i;ar år ~.- C1J så stå fast i:å kravet an et gen ~ nensnit af akkorden i Lad es lige for en ordens skyld name at Ålborg rent faktisk *er med en > OJ:dninq, der siger mellan 4o - 45 kr- f~ yentetid, p& grurrl af vejrlig eller når de venter ra både. Al az:rlen ventetid, afregnes med gennansnit af akkorden. ; Vi tabte kampen an ventetiden. M:m ethve:rt resultat san Dplåes german en kanp, skal vurderes trl f ra nodstan:iere ens styrke, : De:r er ingen 9nttrl til at lagge skjul PA, at vi ber i. Arhus vel ook er. belanret ~ de mest ~ arbejdsqivere i1an Jam t.mke sig 7 Ved at have k~rt en effektiv arbejd-langsom linje,. v~d at samtlige havnearbejdere havde holdt lo min. pause hver time, krydret med hyppige faglige m~der, ved at have krawet selv a~~ mindste sikkerhedsregel opfyldt til punkt og prikke, kunne vi garanteret fet have fået bådene til at vare dobbel t så lang tid. Det ville have holdt os alle i gang stort set hele tiden, samtidig med at det ville have ~get presse t enormt arbejdsgjve,rne. Med udsigten til at A-kassen ved fremtidige overarbejdsaktioner vil fratage os underst~ttelsen allerede fra f~rste dag, bliver det dobbelt vigtigt at g~re aktioner effektive lige fra start. Altså selv om underst~ttelsen ryger, så beh,ver det ikke at betyde at vi ikke fremover, kan benytte overarbejdsv~gring som aktionsform, men det kra?\rer at alle sejl blir sat helt fra start. Arbejdsgivern~ gir jo ikke ved d~ rene, hvorfor sku vi så??

11 SKURM~Dl!:l. S~urm det har under hele denne konflikt vist sin s yrke og betettigelse. Aldrig f r har så mange af os taget del i diskussionerne og aldrig ar debatten om problemerne v~ret så alvorlig og saglig. De tendemser til fortielser manip~lationer, trusler og handlen hen over hoved t på folk, som vi tidligere har oplevet nogle,gange, er vi så godt som blevet forskånet f r denne gang. Tingene er stort set blev;t lagt åbent frem. Derfor har skurm~det ogsa va?ret den vigtigste brik i styfkelsen af vo~t sammenhold. Her har vi i fellesskab ~ taget ~nogle beslutninger, som vi alle har f~lt gs loyale overfor. Den faste institution ~ som skurm~det efterhlnder er ved at udvi~1e sig t+l pa havhen, må forts~ttes. ~i,v.mr AL TD KLAR tll ARTON!!! f..., - ~ e./i det jo ingen h~tmnelighed at cen del af os ha} v~ret kononiisk presset under konf lik n. Serligt hårdt har det vzret for de folk er har lagt deres ~konomi an på; at de r $i ge helst skal have 667i overarbejdsti ~~r. Perfor g~r op med lortet, drop nogle af de m ge overarbejdstimer, szlg lystjagten, smid ossekassen ad helvede til, nyd livet hjeillille hos konen og ungerne, og forbered dig i frep og rö på den na!ste konflikt.. red. s..solluarten:n. SOrli Ht overensltomst ttticirten for to lr siden har vi og sl denne gan1 flet uta11ige 11101idaritets tilkendegiveher. Daruut"k h4r f. eks. Jirederic ia, Al borg ti2gtet ~t l9ue Arhus-göds. Nosle havne er- gennem ~etts firmaer, blevet tilbudt at övertäg~nbgie af de gods-linier, det nu besej1er Arh~s, men det te er der også blevet sagt nej dl.. Men vi tna indr~ at det var lettere for 2 år siden, ~ det ikke kun var!ihus der kampede; men også Esbjerg og Kbenhavn. Det er klart at nr de tre st,rste havrie kamper satmnen; er vore& styrke ogs! st,rre. Den intetnationale solidaritet er -kommet betydeligtt.mere op at stå siden sidste aktion. Lig~&om sidst gav kammeraterne i Svenska Ramnarbetat F-rbundet en hurtig og-effektiv st-tte, ved at blokke alle Arhus-containere på de forskellige terminaler. På Terterifa startede kamneraterne en arbejd-langsom aktion på fki container skib FONA og samtidig sendte de et strejka varsel mod alt gods til og fra Arhus berudover er der lavet forskellige punktaktioner mod Arhus-gods i andre europeiske hav ne. Og Stevedore har modtaget en del tele.grammer og breve, der gr opmerksom på at vi har opbakning for vores rimelige krav i andre europadske lande, f.eks England, Belgien, Sverige, Spanien, De Kanariske 0er m.f Vi må til vores rueste overenskomst kamp grun d~gt diskutere solidaritetsarbejdet med de andre havne, og vi må finde ud af om der er alternative solidaritetsaktiner, således at flere kan deltage i fremtiden. En ting er dog sikkert, nemlig at når vores nye landssamarbejde bliver ordentligt udbygget, og det vil nok tage 1 Ars tid, ja sl bliver vi ikke til at skyde igennem.., " \T VL HERMED RETTE EN VARM ~RATLG TAK TL ALLE DE KAMMERATER, DER HAR ST~TTEt OS l VO&ES KAMP. V SKAL NOK HOLDE UD STOL PA DET.

12 ~~g001ru l!oo ~ Slag kan tabes, men ikke \ rigen! Mens de fleste af os p r0\ er at retce ov på den hjernlige betalingsbalance,. er det tid at t~nke frernad, og st1lle det helt oplagte sp0rgsrnål : Hva, så? Hvad g0r vi nu? Palder vi til patten, og suger lidt af al den mrelk vi selv producerer., eller krernper vi videre? Vi vil selvf0lgelig opfordre til for tsa t kamp, f.or forb~dr ing af vores 10n- og arbejdsvilkår. Feks er kampen for et bedre arbejdsmilj0 i sugerne ikke slut. St0vtill~ggene er stadig_genetillreg, og er derfor ikke overfl0diggjorte, af den umiddelbare forh0jelse på o mråae:~ t ~ Tv~ r t i m od vil det vrere naturligt at fo rl ~nse e n % stigning på taksterne og t~nke på, hvordan vi kan undg~ langtidspåvirkningerne. Evt med ekstia folk i lasten, yed meget ~- På lidt lrengere sigt skal vi forlange st0vmåling~, således arbejdsvilkårerne kan fastlregges sikkerhedsmressigt forsvarligt. ~tpr isordningerne i bådene med s~rligt belastende gods, er også en ting, der er helt uber0rt af den nye stigning. Fordi grunden til at forlange fast pris. stadig er den samme. Vi vil ikke knokle os selv skreve under forhold, hvor akkordkapaciteterne ikke holder, der er ingen der erstatter for tidligt nedslidte rygge. Derfor er det n0dvendigt, at vurdere fra båd til båd, om det ikke er sundhedsmressigt mest forsvarligt at få en fast pris på godset og evt ekstrafolk~ Faktisk skulle vi g0re det i mange flere situationer end tidligere Teknologisk arbejdsl0shed ramte os i 12 med indf0relsen af containertrafik ken. HK, typograferne og nresten alle andre pr0ver at 90re noget ved den, havnearbejderne taler nresten ikke engahg om den. Det skal rettes. L0n 99 rnandskabsudvalget, som blev forkastet af Stevedore~i denne omgang e r af uvurderlig betydning for vor~s fortsatte eksistens. ARB~DST4Jj 0» Disc0«gulerodsieans 13% klorvasket demin. Str.: 4_ - 16 år ( cm). Efter den store engelske havnearbejderstrejke i 1972, hvor bl.a. 5 havnearbejdere blev frengslet, opnåede de engelske havnearbejdere betydelige indr~mmelser. Det vigtigste var en ny lov, der garanterede havnearbejderne deres arbejde. Alle blev såkaldt registrerede havnearbejdere med ret til en garanti l~n, uanset om der var arbejde eller ej. Efter at contineriseringen for alver er sleå igennem me d dera f mindre behov for ma skab, har arbejdsgive rne og regeringen fors~gt at korrnne af med de registrerede havnearbejdere, ved at tilbyde dem engangsbel~b på fra op til kr. De der har medtaget tilbuddet har så mistet retten tij garantibetalingen og er gået mere end 40% ned i indtregt, når de er gået på underst~ttelse. Situationen er nu sådan, at ikke flere til hoppe på ovenstående tilbud. Derfor har arbejdsgiverne i South Hampton lock-outet samtlige havnearbejdere. Naturligvis har andre engelske havne startet sympatiaktioner op.korrnner der ingen l~sning på problemet inden d.2. april, vil der den 6. april starte en generalstrejke ide engelske havne. Den engelske National Port Shop Steward Comiti har anmodet den nternationale Havnearbejder Komite om st~tte mod 2 skruebrrekkerhavne, som k~rer uden registrerede havnearbejdere, nemlig Harwich og Felixstow. Der er da også allerede indkaldt til m~de i Den Komite,om p~oblemet. J,i nf:.ernational~

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850)

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark Tekst 1 H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) 1. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

-SUGERNE ENDNU EN GANG

-SUGERNE ENDNU EN GANG . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Forlaget Ha det godt www.forlagethadetgodt.dk Layout: Jan Jakobsen Fotos for- og bagside: Jan Jakobsen 1. udgave - 2. oplag 2012 ISBN

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen Fyringsscene Sceneøvelse 2015 af Martin Strange-Hansen Martin Strange-Hansen mobil: 26832666 e-mail: martin.strange@me.com INT. BEBOERFORENINGENS FÆLLESRUM - AFTEN Fællesrummet. Japansk træ på væggene.

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

FISKERI MED GARN OG RUSER

FISKERI MED GARN OG RUSER BESØG PÅ ØRESUNDSMILJØSKOLEN FISKERI MED GARN OG RUSER M3 2017 DIT NAVN: 1 På tur til Øresundsmiljøskolen - Fiskeri med garn og ruser Vi skal på besøg på Øresundsmiljøskolen. Øresundsmiljøskolen ligger

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold.

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold. Min vej ud af medmisbruget af Hanne Heger En bog om misbrug for os alle... Hanne Heger Min vej ud af medmisbruget 20 år med en alkoholiker 142 sider Kr. 199 Borgens Forlag Hanne Hegers bog er en gave til

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn.

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn. VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) og 3F Horsens og Omegn DI nr. 794618 2014 2017 2014-2017 Tillægsoverenskomst

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Dansk/Arabisk. www.skaccd.org - www.kraeftcenter-kbh.dk

Dansk/Arabisk. www.skaccd.org - www.kraeftcenter-kbh.dk Dansk/Arabisk wwwskaccdorg - wwwkraeftcenter-kbhdk [side 3] Patientinformation HJERTE Den medicinske krftbehandling, du fr, kan nogle gange pvirke hjertet Inden behandlingen starter, vil du derfor f undersgt

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Bolgebetvingere Udfordringen

Bolgebetvingere Udfordringen Årstid: Forår og sommer Lokation: En stor sø Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag Bolgebetvingere Udfordringen Formål Dette mærke har som formål, at pigerne skal få et praktisk kendskab

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

Test dig selv og løs sjove opgaver

Test dig selv og løs sjove opgaver r a k s m s ejest n a D v i e bl m t e d s u ter r k Test dig selv og løs sjove opgaver kære lærere Kære forældre Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse sommeraftner, hvor vi griller med

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 22. december CLS LUFTHAVN - SØNDRE STRØM. CLS CAFETERIA CLS POLARKLIMA - UDENDØRS (CLS LUFTHAVN SØNDRE STRØM.)

JULEPOSTHUSET. 22. december CLS LUFTHAVN - SØNDRE STRØM. CLS CAFETERIA CLS POLARKLIMA - UDENDØRS (CLS LUFTHAVN SØNDRE STRØM.) STHUSET afs. 22 side 1 JULEPOSTHUSET 22. december "" LYD: CLS LUFTHAVN - SØNDRE STRØM. CLS CAFETERIA CLS POLARKLIMA - UDENDØRS Hundeglam Løbende trin i sne KÆMPEBRAG (CLS LUFTHAVN SØNDRE STRØM.) Hvad er

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

1 SCENE 1 SORT 1 AMALIE 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2

1 SCENE 1 SORT 1 AMALIE 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2 1 SCENE 1 SORT 1 Sort skærm. Jonas?!!! (Skriger) 2 SCENE 2 SKOLEGANGEN (LOCATION 12) 2 Amalie står ude på gangen og snakker med Caroline og Louise. Hun stopper med at følge med i samtalen da Jonas kommer

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN

HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN VERENSKOMST 2014 2017 HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening og DSA) og 3F

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Kampagne Projektbeskrivelse

Kampagne Projektbeskrivelse Kampagne Projektbeskrivelse Case: Lykkeposer, Poser som skal pyntes og blive kaldt for lykkeposer. Ingen skal vide hvad der er inden i dem. Det foregår i kødbranchen, hvor der er nogle gange kunder som

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig.

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig. ~ aunt a,rbtjbtt tu J r30 juni 79 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn PROFITFRJESEREN ESBJERG SUGESTREJKE HOS DLG ESBJERG: Ja så må vi igen se hvordan arbejdsgi verne,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere