b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen" name="description"> b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen"> b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.">

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller."
b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen vaklen i geledderne, hurn9}ret er h~ jt og v i ha r tiden for os. For det jo netop pointen ved ele denne konflikt. Vi kan forts ~tte fra nu af og til juleaften, og vil arbejdsgiverne lege s! la!rge, ja så er det jo godt, at havne arbejderne er et meget legesyg olkef~rd. Som det blev sagt på et skurm~de "Er der noget der haster? Det k~rer jo skide godt!" Det kan godt v<l!re at der kommer en bod hist og her, hen :ad vejen, men det er pebbern9}dder i f orhold til det vi k~per for. Nemlig at vi her i Arhus skal tjene det samme som vores kammeråter.i andre havne i provinsen, tjener. Er der da nogen, der er ved deres fulde fem, der kan komme med bare een begrundelse for, hvorfor vi her i Arhus skal VCl!re r~ven : ~f 4. div. Foreholder vi arbejdsgiverne den kends gerning, at vi er ~akket agter ud med l~nnen, ja så har de den fr<l!khed at svare os,. at det jo ma v<l!re fordi de f agforeningsf orm<l!nd vi har haft tidligere, har VCl!ret for sl~ve til at hive os op. Hertil er der kun en ting og sige, det er DET ER SLUT MEDSL0VHEDEN NU "KJERE" FRS, NU ER DET OP MED N0DDERNE. t. -- GLEM ALDRG PLTVCE DEN GLEMMER ALDRG ÅRHUS Skulle vi gå hen og synes, at det k9}rer lidt for meget i olie, ja så kunne vi måske overveje at krydre aktionen lidt. Lidt slow-down, lidt utidig drikkepauser, lidt halvlange faglige m9}der og ting i den stil. Sådan nogen ting vil utvivlsomt SCl!tte lidt ku19}r på aktionen.

2 Torsdag d. 12/2 sejlede "Christel" nok så velforn~je t ind i Århus havn. Sikker forvist om, at den var den ene af de to både der kom f~rst til. Men nu var det jo sådan, at "Christel" helt havde glemt, at den havde fors~gt at tage r~ven på vores svenske kammerater; ved at indlade 27 container, som slet ikke var bestemt til den. Derfor holdt folkene i Århus et m~de om, hvad man skulle g~re ved de~både der ikke var klar over, hvad det bet~d at skide h~jt og f lot på det samarbejde der er international t havnene imellem. "C HR STEL" Af hensyn til ku n Det kan nok v~re at "Christel" bittert fortr~d, at den var blevet pr~veklud for m~gl elnes spil. Resultatet blev nemlig, at skibet måtte dampe ud af Århus ~ avn,. uden at få losset en eneste af de ca. 90 containere den skulle have v~ret af med i Århus. Moralen er, at selv om man ligger f~rst til at få losset, skal man ikke tro at man kan snyde de århusianske havnearbejdere, eller at man kan ~delregge det international e samarbejde havnene imel- lem. Fre<lag d. 13. holdt vi containerterminalen en kort drikkepause. Formand Kurt tilkaldte Spare-Hans, fordi hans egne evner som indpisker ikke rigtig slog til. Spare-Hans kom da osse omgående racende, og sagde at vi ikke kunne tillade os at holde drikkepause i containeren... af hensyn til kunderne???? ~- - Vi skal s kide på Steve ores elskvrerdighed over for kunderne. Hvis de er så hensynsfulde, skulle de faktisk se at få marmorkuale rn~ op af posen, og indfri vores krav. Vi skal holde drikkepause der, såvel som alt andet arbejde. SKAL.. 0LMANDEN KKE oosl LEVE 11

3 DEN ALDRG ALLE CONTANERNE MED Kan gfljre frerdige Formcendene har i de sidste fire uger haft det fjollede job, at skulle varsko folk til overarbe jde, vel vioende at der var lukket for det varme vand. Formålet med al den varskoning har naturligvis vceret at forsyne Frans Knokkelsparker med materiale til hans stilfcerdige sysler omkring ud8rbejdelsen af lister for hvert enkelt medlems deltagelse i overarbejdsvcegringen. Denne stilfcerdige syssel kan bedst sammenlignes med det man kalder beskceftigelsesterapi, iden den ligesom megen anden beskceftigelsesterapi har det ene formål at holde en person beskceftiget og fri fra lediggang. For det er umuligt at påvise nogen som helst gavn_af disse lister, ikke engang for arbejdsgiverne. Ud over at man bruge papiret til at t~rre sig i r~ven med, er Lister det fuldstcendigt vcer dil~st. ne er så smcekfyldt med fejl at de lynhurtigt kan frakendes enhver trovcerdighed. Et godt råd til formrendene : Sig til Frans Knokkels~arker,1 at skal han have varskoet nogle folk, så kan han selv g~re det. Oyerflytningsreglp,r ENDELG SER DET UD TL AT STEVEDOERNE, HAR FUNDET UD AF, AT V MÅ HAVE FJER NET OVERFLYTNNGSR!XlLEN,DETTE KAN V SELVF0LGELG KUN GL&DE OS OVER. DETTE MÅ DOG PlNGEN MÅDE BETYDE, AT TRUCK F0RER GlR BÅDENE, SOM TLFELDET VAR MED BLBlDEN "JUPTER DAMOND". HVOR STEVEDOERNE FRA ANTON SAFEKOW FYREDE DET F0RSTE HOLD KL.ll OG DET ANDET HOLD NOQET SENERE, OG SATTE lo TRUCKF0RER UD BLBÅDEN,MEN SOM SAGT DET GL.DER OS AT STEVEDCERNE VL VERE MED TL AT FJERNE OVERFLYTNNGSR:EnLEN VED DENNE OVERENSKOMST.

4 0 BLBADEN Fredag ankommer "Jupiter Diamond" med knap 500 japser-biler. 30 Båden kommer f0rst igang ved 10 tiden, og form~ndene har derfor travlt med at varsko båden f~rdig. Arbejdet forl0ber st0t og rolig indtil over middag, hvor der er ikke mindre end 6 form~nd til at kontrollere hvor effektive vi er. Det skal gå st~rkt - vi skal v~re f~rdig til fyraften, så derfor er de meget behj~lpe lige med at fl~nse og vise os tilrette. Kl holde r v i drikkepause på varrnestuen. Af en el~er anden grund synes Altschuler ikke rigtig om, at vi ~hyller bilosen ned, så han rn~der o ~ på varmestuen og genner os tilbage i båden. r.; ~1-t~..! 1 i }~ t ~.; " tdj.\ t ~ l l ~ : jl.., ~.. Hvad andet kan vi g~re, end at tage tilbage og dis k ut ere hans noget ophidset optr<rden. Vi samles på kajen alle ~and -. og vi sgu ~ange. Hele ha~nen må have v~ret t0mt for truck f~ rer og terminalfolk som skulle hj~lpe os f~~dig til fyraften. Vi blev enige om at sige til f6rm~ndene, at vi fakti~ k ikke var en skid ~nteresseret i deres indblandi ng - og så genoptager vi selvf lgelig arbejdet. Til fyraften mangler knap So bile~. Selvf0lgelig kontrollerede vi, at form~ndene, i stil med tidligere, ikke k0rte resten fra bore. Men lad os lige slå vores krav fast een gang til: 1. ngen l~nninger under 65 kr. 2. Gennemsnittet a f akkorden på ventetid. 3. Mere rnandskab i hårdt belastende gods. 4. Gratis arbejdst~j, sko og st0vler. 5. L0n- og mandskabsudvalg. Denne l~beseddel er la.vet af HAV NEARBEJDERENS redaktion for a.t informe~e om og ~ge f orståelsen for vores kamp for således at sikre os jeres opbakning. \. H~j~fJniiede h~vnearhejdere, ESB.JDG.-Jor tub folk pl Jagt etter topllmnidaer r det penpekttver 1 at blive hawearbejder l &bjerg.. Kebmandastanctena ArbeJdagiverforening betesner akkordaataeme aom danmarbrekord. Sldste An top- 1COrer var en 18sarbejder, der kunne hente en An1m på U&e under lq:. ved at arbejde bare 849 timer. Han fik dermed en timelen alt lnklu&tve på H2 kr. Men. arbejdaglveme peger på, at der er adakilllge lesarbej-. dere, som hentede time~er på over 100 kr.. f~~kellige tillel ~~regnet. KYSt.TL,KYST Hamearhejdere for arhejdsretten S0NDAG DEN 22. FEBRUAR 1181 ARHUS - Arbejdsretten skal den 4. marts behandle en aag om Arhu.s havns 1odt 200 havnearbejdere, der alden den 26. januar har neatet at tage overarbejde. Havnearbejdeme, der er utllfredae med overenskomstresultatet, får stette fra kolleger i havne i bla, Göteborg samt Spanien, Storbritannien 01 Holland. Her negter havnearbejdeme at behandle goda til ~ fra Arhus. De lrbuslanske havnearbejdere bar hidtll lkke haft held tu at fl lokale forbedrln1er accepteret af deru arbejdaclver, Arbus Stevedore KompalJli. ArbeJct.me mener, at derea 19nnineer UUer betydellgt under, hvacl et flertal af andi.t bavnea arbejdere får. Hertil si41er dlreld.r Mo1ena FrUa fra stevedore-kompacniet, at bavnearbejderne i Arbua t r, bvad et aennemsnlt af danske havnearbejdere. flr.

5 EXTRA FEB81 Abi--., t debatblad for havnearbejdere. Aii avarli:c.{ ~~~-f6r presseloven Ole ~ ller. ~--- -~ ~----~ HEROGNU Vi har nu k rt l bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den er sat på skinner. Der er ingen vaklen i geledderne, hum ret er h0jt og vi har tiden for os. For det jo netop pointen ved ele denne konflikt. Vi kan forts~tte fra nu af og til juleaften, og vil arbejdsgiverne lege s! l~nge, ja så er det jo godt, at havne arbejderne er et meget legesyg olkef~rd. Som det blev sagt på et skurm de "Er der noget der haster? Det k rer jo skide godt!" Det kan godt v~re at der kommer en bod hist og her, hen :ad vejen, men det er pebbern dder.i f orhold til det vi kamiper for. Nemlig at vi her i Arhus skal tjene det samme som vores kammerater i andre havne i provinsen, tjen~r. Er der da nogen, der er ved deres fulde fem, der kan komme med bare een begrundelse for, hvorfor vi her i Arhus skal v~re r ven af 4. div. " Foreholder vi arbejdsgiverne den kendsgerning, at vi er sakket agterud med l nnen, ja så har de d e n fr~khed at svare os,: at det jo m! v~re fordi de fagforeningsf orm~nd vi har haft tidligere, har v~ret for sl ve til at hive os op. Hertil er der kun en ting og sige, det er DET ER SLUT MEDSL0VHEDEN NU "KJERE" FRS, NU ER DET OP MED N0DDERNE. GLEM ALDRG PLTVCE DEN GLEMMER ALDRG ÅRHUS Skulle vi gå hen og synes, at det k rer lidt for meget i olie, ja så kunne vi måske overveje at krydre aktionen lidt. Lidt slow-down, lidt utidig drikkepauser, lidt halvlange faglige m der og ting i den stil. Sådan nogen ting vil utvivlsomt s~tte lidt kul r på aktionen.

6 Torsdag d. 12/2 sejlede "Christel" nok så velforn jet ind i Århus havn. Sikker forvist om, at den var den ene af de to både der kom f~rst til. Men nu var det jo sådan, at "Christel" helt havde glemt, at den havde fors~gt at tage r~ven på vores svenske kammerater; ved at indlade 27 container, som slet ikke var bestemt til den. Derfor holdt folkene i Århus et rn~de om, hvad man skulle g~re ved de~både der ikke var klar over, hvad det bet ~d at skide h~jt ~g flat på det sarnarbejde der er international t havnene imellem. "C HR STEL" Af hensyn til kun Det kan nok v~re at "Christel" bittert fortr~d, at den var blevet pr~veklud for m~glelnes spil. Res~ltatet blev nemlig, at skibet måtte darnpe ud af Arhus havn,. uden at få lasset en eneste af de ca. 90 containere den skulle have v~ret af med i Arhus. Moralen er, at selv om man ligger f~rst til at få lasset, skal man ikke tro at man kan snyde de århusianske havnearbejdere, eller at man kan ~del~g ge det internationale sarnarbejde havnene imel- lem. Frenag d. 13. holdt vi containerterminalen en kort drikkepause. Forrnand Kurt tilkaldte Spare-Hans, fordi hans egne evner som indpisker ikke rigtig slog til. Spare-Hans korn da osse omgående racende, og sagde at vi ikke kunne tillade os at holde drikkepause i containeren... af hensyn til kunderne???? \4i. Vi skal skide på Steve ores elskv~rdighed over for kunderne. Hvis de er så hensynsfulde, skulle de faktisk se ar få rnarrnorkualerne op af posen, og indfri vo;es Krav. Vi skal holde drikkepause der, såvel som alt andet arbejde. SKAL 0LMANDEN KKE oasl LEVE 11

7 DEN ALDRG ALLE CONTANERNE MED Kan gjljre frerdige Formrendene har i de sidste fire uger haft det fjollede. job, at skulle varsko folk til overarbe jde, vel vidende at der var lukket for det varme vand. Formålet med al den varskoning har naturligvis vreret at forsyne Frans Knokkelsparker med materiale til hans stilfrerdige sysler omkring udarbejdelsen af lister for hvert enkelt medlems deltagelse i overarbejdsvregringen. Denne stilfrerdige syssel kan bedst sammenlignes med det man kalder beskreftigelsesterapi, iden den ligesom megen anden beskreftigeleesterapi har det ene formål at holde en person beskreftiget og fri fra lediggang. For det er umuligt at påvise nogen som helst gavn af disse listar, ikke engang for arbejdsgiverne. Ud over at man bruge papiret til at t~rre sig i r~ven med, er Lister det fuldstrendigt vrerdil~s t. ne er så smrekfyldt med fejl at de lynhurtigt kan frakendes enhver trovrerdighed. Et god t råd til formrendene: Sig - til Frans Knokkelsparker, at skal han have varskoet nogle folk, så kan han selv g~re det. Oyerflytningsreglp,r ENDELG SER DET UD TL AT STEVEDOERNE, HAR FUNDET UD AF,AT V MÅ HAVE FJER NET OVERFLYTNNGSRDlLEN,DETTE KAN V SELVF0LGELG KUN GL&DE OS OVER. DETTE MÅ DOG PÅNGEN MÅDE BETYDE, AT TRUCK F0RER GlR BÅDENE, SOM TLF~LDET VAR MED BLBÅDEN "JUPTER DAMOND". HVOR. STEVEX>ERNE FRA ANTON SAFEKOW FYREDE DET F0RSTE HOLD KL.11 OG DET ANDET HOLD NOGET SENERE, OG SATTE lo TRUCKF0RER UD BLBÅDEN,.MEN SOM SAGT DET GADER OS AT STEVEDCERNE VL VERE MED TL AT FJERNE OVERFLYTNNGSR:EXlLEN VED DENNE OVERENSKOMSTc

8 0 BLBADEN Fredag ankommer "Jupiter Diamond" med knap 500 japser-biler. 30 Båden kommer f~rst igang ved 10 tiden, og form~nden har derfor travlt med at varsko båden f~rdig. Arbejdet forl~ber st~t og rolig indtil over middag, hvor der er ikke mindre end 6 form~nd til at kontrollere hvor effektive vi er. Det skal gå strerkt - vi skal v~re f~rdig til fyraften, så derfor er de meget behj~lpe lige med at fl~nse og vise os tilrette. Kl holde r vi dri kkepause på varmestuen. Af en eller anden grund synes Altschuler i ke rigtig om, at vi ~ky l ler bilosen ned, så han m~der op på varmestuen og genner os tilbage i båden. Hvad andet kan vi g~r e, end at tage tilbage og dis k ut8re hans noget ophidset opt r~d e n. Vi samles på kajen alle ~and - og vi sgu mange. Hele ha~n e n må have v~ret t~mt for t r uck i~ rer og terminalfolk som skulle hj~lpe os fre~dig til fyraften. Vi blev enige om at sige t il formrendene, at vi faktisk ikke var en skid interesseret i deres indblanding - og så genoptager v i sel vf~lgel ig arbejdet. Til fyraften mangler knap So bile~. Selvf~lgelig kontrollerede vi, at form~ndene, i stil med tidligere, ikke k~rte resten fra bore. l : Me n lad os lige slå vores krav fast een gang til: 1. ngen l~nninge r under 65 kr. 2. Gennemsnittet af akkorden på ventetid. 3. Mere mandskab i hårdt belastende gods. 4. Gratis arbejdst ~j, sko og st~vler. 5. L~n- og mandskabsudvalg. Denne l~beseddel er lavet af HAV NEARBEJDERENS redaktion for a.t informere om og ~ge forståelsen for vores kamp for således at sikre os jeres opbakning.... H~jtlfJ~ede h~vnearbejdere. l:sbjerg.._for r..u folk på Jagt efter toplennlnaer r det penpekuver lat blive havnearbejder l EabJerg.. Kebmandutandena Arbejdagtverforenlng beteper akkordaatlerne som danmarkarekord. Sldste An topscore;r var en i.aarbejder, der kunne hente en Aralm på uae under kr. ved at arbejde bare 849 tlmer. Han fik dermed en timehm alt inklusive på H.2 kr. Men.. arbejdsglvelsle peger på, at der-er adakllllge lssarbej- : -dere, som ben~ timelsnnh;lger på over 100 kr., fo~kellige tillle& ~~repet.. K(ST TL.KYST, Ha\mearhejdere for arhejdsretten S0NOAG DEN 22. FEBAUAA 1181 ARHUS - Arbejdsretten skal den 4. marts behandle en aag om Arhus havna 1odt 200 havnearbejdere, der siden den 26. januar har natgtet at tage overarbejde. Havnearbejdeme, der er utilfredae med overenskomstresultatet, får atette fra kolleger i havne i bl.a. Göteborg samt Spanien, StorbritamUen 01 Holland. Her n~gter havnearbejderne at behandle goda til oe fra Arhua. De lrhusianake hawearbejdere t1ar hidtll lkke haft held tu at fl lokale forbedrlnger accepteret af derea arlmjdactver, Arhua Stevedore Kompaani ArbeJct.me meaer, at deres lenninc r lluer betydell&t under, hvact et flertal af anclnt b.avnes arbejdere flr. Hertil ataer dlrelder Mogena FrUa fra teveclore-kompa1j11et, at havnearbejdeme i Arhus flr, hvad et sennemanit af danake havnearbejdere. flr.

9 april 81 Åbent debatblad for havne~rbejd ere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m " : 1 S! m.- de l.olw.e.~ :1 hus. Det skete unagtellq ~ lj5m r svaras.i-.r... ~\ tb! t en fcdboj~ vil ovarene Ja::mst:kaq> Ajal.dent ande n-1 total sejr ej.lair nederlag. Men ci.t ~ er. "ttmtvistel.iqt, at vi kaltpade o.ilt;u1: :.. at:ore fcnbeh inger, aan vi kunna ha.. Jtigget dtar i vejviseren, hvi vi havd9 irt.ulat oa tilfredse med "fre-., ~99 ~...,. "~dlgi~ tilllld pi. ruld:. npet. en dalers penja: Vi. skulle DaS de nye takater katme til at U9J8 pi ca. 6o :o-. la<je( v1 ~tpmkt i, at Vi. ~ O\larawJl9tm Ved aklcaatas:bejda 11 pi ca. 53 kr. i tjdl!li~ nlede vi. altd m f~jel.se pl 12. r. - 7 kr sugn1.ng pl u - _ <..: :.;..\.. Tepginalotdnimen; Her var u:i~et ff/jr de nya ()V81.ellSkaater et gennamnit pl et halvt lr, p! ca. 53,18 kr. Arbejdsqivernes u:ispil til te:nninalm:drdnqen var wget mtmre em den dalers pedje de tilbg!d pl stykgodsanrldet. Dlll1 blev, trods det, hayet md ca. 6 kr. til ca. 59 kr. Y&uuwe blev arx:enitetstillieget for de faste tenninalfolk, lavet an til et fast tµi~ for alle p\ 1,21 kr. ~ klar.t fremskridt, osse fo:rdi der jo 91 gives fuid overtid pi\ te:nninaltillagqet, hvad der ikke var tilfzldet for arx:enitetstillagget. A1t>ijdstfi ;. Dar vil blive givet 2 ut. ubejdsq&j. til de havneart>ejdere dar i 1980 har, haft aver 4oo timer Herefter giv. der arbejds~j i htnh::>ld tilde rbbatordnin;jer dar f~ for sko oq ~ler.

10 ~t?\. Århus havh. kke mi.rrlst p.\ det anråde har vi satset hårdt denne garq. Det er errlnu for tidligt at be:wmre de opnåede resul-., tat~, idet irrltjeningen er ~ig ;~ af, an de ka:paciteter v i er gået ul tra1 Dlder eller ej. Et )CcSnpefremskridt har vi opnået. Det ~ d$1 garantererle min::lstebetaling på 57 kr. i t:i.oon. Ydes der s~illa!j i en båd, vil tillagget blive iagt oven i den faktiske llrltjenirq _ - og ikke cwen i de 57 kr..~ under alle anstanligpeder et resultat / fp~ ~ ~.. Vi blev altså ikke Danmarksmestre i denne omgang, men en lun plads i 3. division f ik vi da, foruden et godt sanunenhold og nogle vigtige erfaringer. Det er nogle af disse erfaringer vi her godt lige vil holde fast i. FutDT KNALD PÅ FRA.AKTONENS F0RSTE DAG. Vi startede aktionen bl~dt op ved kun at n~gte overarbejde. Et par uger inde i konflikten ~gede vi så presset på arbejdsgiver~ ne, ved at truckf,rerne holdt en del fagli~ ge rn~der, samt gennemf~rte lo min. pause hver time. Dette f~rte bl.a. til vognmangs blokaden af containerterminalen - en klar indirekte st~tte til vores aktion. Senere afblreste vi truskf~rernes lo min pause hver time, for som det hed at vise vores gode vilje. Til sidst hoppede vi på limpin den og normaliserede arbejdet for at få forhandlinger i gang - og så sluttede aktionen. Bagefter kan vi se at aktionens forl~b har givet os nogle erfaringer om hvilke "fejl" vi ikke skal begå nreste gang. Vi menar f. eks. at det var forkert ikke at srette ftlldt knald på aktionen allerede fra f~rste dag. Ventetbdf Ber fil\ vi lll,lsjes med 4o, 95 kr. for ålle ventetimer. Et nf:3derlag, ~t..akt os ~e.. ~t leve llloo denne ordn:d;j. i et :i;ar år ~.- C1J så stå fast i:å kravet an et gen ~ nensnit af akkorden i Lad es lige for en ordens skyld name at Ålborg rent faktisk *er med en > OJ:dninq, der siger mellan 4o - 45 kr- f~ yentetid, p& grurrl af vejrlig eller når de venter ra både. Al az:rlen ventetid, afregnes med gennansnit af akkorden. ; Vi tabte kampen an ventetiden. M:m ethve:rt resultat san Dplåes german en kanp, skal vurderes trl f ra nodstan:iere ens styrke, : De:r er ingen 9nttrl til at lagge skjul PA, at vi ber i. Arhus vel ook er. belanret ~ de mest ~ arbejdsqivere i1an Jam t.mke sig 7 Ved at have k~rt en effektiv arbejd-langsom linje,. v~d at samtlige havnearbejdere havde holdt lo min. pause hver time, krydret med hyppige faglige m~der, ved at have krawet selv a~~ mindste sikkerhedsregel opfyldt til punkt og prikke, kunne vi garanteret fet have fået bådene til at vare dobbel t så lang tid. Det ville have holdt os alle i gang stort set hele tiden, samtidig med at det ville have ~get presse t enormt arbejdsgjve,rne. Med udsigten til at A-kassen ved fremtidige overarbejdsaktioner vil fratage os underst~ttelsen allerede fra f~rste dag, bliver det dobbelt vigtigt at g~re aktioner effektive lige fra start. Altså selv om underst~ttelsen ryger, så beh,ver det ikke at betyde at vi ikke fremover, kan benytte overarbejdsv~gring som aktionsform, men det kra?\rer at alle sejl blir sat helt fra start. Arbejdsgivern~ gir jo ikke ved d~ rene, hvorfor sku vi så??

11 SKURM~Dl!:l. S~urm det har under hele denne konflikt vist sin s yrke og betettigelse. Aldrig f r har så mange af os taget del i diskussionerne og aldrig ar debatten om problemerne v~ret så alvorlig og saglig. De tendemser til fortielser manip~lationer, trusler og handlen hen over hoved t på folk, som vi tidligere har oplevet nogle,gange, er vi så godt som blevet forskånet f r denne gang. Tingene er stort set blev;t lagt åbent frem. Derfor har skurm~det ogsa va?ret den vigtigste brik i styfkelsen af vo~t sammenhold. Her har vi i fellesskab ~ taget ~nogle beslutninger, som vi alle har f~lt gs loyale overfor. Den faste institution ~ som skurm~det efterhlnder er ved at udvi~1e sig t+l pa havhen, må forts~ttes. ~i,v.mr AL TD KLAR tll ARTON!!! f..., - ~ e./i det jo ingen h~tmnelighed at cen del af os ha} v~ret kononiisk presset under konf lik n. Serligt hårdt har det vzret for de folk er har lagt deres ~konomi an på; at de r $i ge helst skal have 667i overarbejdsti ~~r. Perfor g~r op med lortet, drop nogle af de m ge overarbejdstimer, szlg lystjagten, smid ossekassen ad helvede til, nyd livet hjeillille hos konen og ungerne, og forbered dig i frep og rö på den na!ste konflikt.. red. s..solluarten:n. SOrli Ht overensltomst ttticirten for to lr siden har vi og sl denne gan1 flet uta11ige 11101idaritets tilkendegiveher. Daruut"k h4r f. eks. Jirederic ia, Al borg ti2gtet ~t l9ue Arhus-göds. Nosle havne er- gennem ~etts firmaer, blevet tilbudt at övertäg~nbgie af de gods-linier, det nu besej1er Arh~s, men det te er der også blevet sagt nej dl.. Men vi tna indr~ at det var lettere for 2 år siden, ~ det ikke kun var!ihus der kampede; men også Esbjerg og Kbenhavn. Det er klart at nr de tre st,rste havrie kamper satmnen; er vore& styrke ogs! st,rre. Den intetnationale solidaritet er -kommet betydeligtt.mere op at stå siden sidste aktion. Lig~&om sidst gav kammeraterne i Svenska Ramnarbetat F-rbundet en hurtig og-effektiv st-tte, ved at blokke alle Arhus-containere på de forskellige terminaler. På Terterifa startede kamneraterne en arbejd-langsom aktion på fki container skib FONA og samtidig sendte de et strejka varsel mod alt gods til og fra Arhus berudover er der lavet forskellige punktaktioner mod Arhus-gods i andre europeiske hav ne. Og Stevedore har modtaget en del tele.grammer og breve, der gr opmerksom på at vi har opbakning for vores rimelige krav i andre europadske lande, f.eks England, Belgien, Sverige, Spanien, De Kanariske 0er m.f Vi må til vores rueste overenskomst kamp grun d~gt diskutere solidaritetsarbejdet med de andre havne, og vi må finde ud af om der er alternative solidaritetsaktiner, således at flere kan deltage i fremtiden. En ting er dog sikkert, nemlig at når vores nye landssamarbejde bliver ordentligt udbygget, og det vil nok tage 1 Ars tid, ja sl bliver vi ikke til at skyde igennem.., " \T VL HERMED RETTE EN VARM ~RATLG TAK TL ALLE DE KAMMERATER, DER HAR ST~TTEt OS l VO&ES KAMP. V SKAL NOK HOLDE UD STOL PA DET.

12 ~~g001ru l!oo ~ Slag kan tabes, men ikke \ rigen! Mens de fleste af os p r0\ er at retce ov på den hjernlige betalingsbalance,. er det tid at t~nke frernad, og st1lle det helt oplagte sp0rgsrnål : Hva, så? Hvad g0r vi nu? Palder vi til patten, og suger lidt af al den mrelk vi selv producerer., eller krernper vi videre? Vi vil selvf0lgelig opfordre til for tsa t kamp, f.or forb~dr ing af vores 10n- og arbejdsvilkår. Feks er kampen for et bedre arbejdsmilj0 i sugerne ikke slut. St0vtill~ggene er stadig_genetillreg, og er derfor ikke overfl0diggjorte, af den umiddelbare forh0jelse på o mråae:~ t ~ Tv~ r t i m od vil det vrere naturligt at fo rl ~nse e n % stigning på taksterne og t~nke på, hvordan vi kan undg~ langtidspåvirkningerne. Evt med ekstia folk i lasten, yed meget ~- På lidt lrengere sigt skal vi forlange st0vmåling~, således arbejdsvilkårerne kan fastlregges sikkerhedsmressigt forsvarligt. ~tpr isordningerne i bådene med s~rligt belastende gods, er også en ting, der er helt uber0rt af den nye stigning. Fordi grunden til at forlange fast pris. stadig er den samme. Vi vil ikke knokle os selv skreve under forhold, hvor akkordkapaciteterne ikke holder, der er ingen der erstatter for tidligt nedslidte rygge. Derfor er det n0dvendigt, at vurdere fra båd til båd, om det ikke er sundhedsmressigt mest forsvarligt at få en fast pris på godset og evt ekstrafolk~ Faktisk skulle vi g0re det i mange flere situationer end tidligere Teknologisk arbejdsl0shed ramte os i 12 med indf0relsen af containertrafik ken. HK, typograferne og nresten alle andre pr0ver at 90re noget ved den, havnearbejderne taler nresten ikke engahg om den. Det skal rettes. L0n 99 rnandskabsudvalget, som blev forkastet af Stevedore~i denne omgang e r af uvurderlig betydning for vor~s fortsatte eksistens. ARB~DST4Jj 0» Disc0«gulerodsieans 13% klorvasket demin. Str.: 4_ - 16 år ( cm). Efter den store engelske havnearbejderstrejke i 1972, hvor bl.a. 5 havnearbejdere blev frengslet, opnåede de engelske havnearbejdere betydelige indr~mmelser. Det vigtigste var en ny lov, der garanterede havnearbejderne deres arbejde. Alle blev såkaldt registrerede havnearbejdere med ret til en garanti l~n, uanset om der var arbejde eller ej. Efter at contineriseringen for alver er sleå igennem me d dera f mindre behov for ma skab, har arbejdsgive rne og regeringen fors~gt at korrnne af med de registrerede havnearbejdere, ved at tilbyde dem engangsbel~b på fra op til kr. De der har medtaget tilbuddet har så mistet retten tij garantibetalingen og er gået mere end 40% ned i indtregt, når de er gået på underst~ttelse. Situationen er nu sådan, at ikke flere til hoppe på ovenstående tilbud. Derfor har arbejdsgiverne i South Hampton lock-outet samtlige havnearbejdere. Naturligvis har andre engelske havne startet sympatiaktioner op.korrnner der ingen l~sning på problemet inden d.2. april, vil der den 6. april starte en generalstrejke ide engelske havne. Den engelske National Port Shop Steward Comiti har anmodet den nternationale Havnearbejder Komite om st~tte mod 2 skruebrrekkerhavne, som k~rer uden registrerede havnearbejdere, nemlig Harwich og Felixstow. Der er da også allerede indkaldt til m~de i Den Komite,om p~oblemet. J,i nf:.ernational~

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Hos Solo er målet at (gen)skabe en positiv identitetsfølelse og hjælpe til forståelse af, hvordan man begår sig i denne verden.

Hos Solo er målet at (gen)skabe en positiv identitetsfølelse og hjælpe til forståelse af, hvordan man begår sig i denne verden. n Der er faste tidspunkter for ækning, måltider m.. og et aktiitetsprogram, som er tilrettelagt på forhånd. Der er ringe eller ingen mulighed for afigelser fra dagsprogrammet. Den unge i fokus I mange

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --.

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --. Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ -.. - - -- 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - t I lllllllinf;t11lll ------ --- -- ---- --... ;? FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Ber:grnan Smiths containertrucks

Ber:grnan Smiths containertrucks Nr 35 Sept 80 Abent debatblad for havnearbejdere. Ber:grnan Smiths containertrucks Stenb~gh har k~bt fra Bergmann Smith og Co. en ny containertruck til 1,6 millioner. ~rucken har Stenb~gh t~nkt sig bemannet

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 o K 2 014 Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet Der er mellem nedennævnte parter enighed om fornyelse af den h dt l gældende overenskomst mellem Skorstensfejerlauget af

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm

Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm ^^^HORSHOLM KOMMUNE Vedrsrende Styringsdiaiogm0de Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm Kommune. Dato: 23.09.2014 Sagsnr;

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 12. december

JULEPOSTHUSET. 12. december STHUSET afs. 12 -side 1 JULEPOSTHUSET 12. december "" LYD: CLS POSTHUS ALM. DØR POSTHUSDØR KLEMTER TRÆDØR SPRÆNGES PAPIRKRAMMEN (CLS POSTHUS) (MEL. POSTEFFEKTIVITETSSANGEN) Her' en sikker mand på pladsen,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere