MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION"

Transkript

1 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab side 5 Begrænset medlemskab side 11 Regler og bestemmelser klubber skal følge side 12 DGU-medlemskort, Green Pas & andre medlemskort side 13 DGU-medlemskort side 13 Green Pas side 15 Introduktionskort side 15 DGU s faktura & opkrævninger side 18 DGU s medlemskategorier og kontingent for klubber side 19 December

3 FORORD Denne publikation er udgivet af DGU med det overordnede formål at give vejledning og oplysninger til potentielle og eksisterende klubber om alle forhold, som er nødvendige i forbindelse med medlemskabet af DGU. Publikationen har et bredt emnevalg, idet den gerne skal kunne anvendes som opslagsbog og inspiration i de fleste tilfælde, hvor klubber, klubledelse og/eller sekretær er i tvivl om ét eller andet. Denne publikation skal give potentielle medlemmer samt eksisterende medlemmer et kort overblik over, hvad DGU er, og hvordan DGU er organiseret. Endvidere er det muligt at orientere sig om, hvordan klubber optages, herunder hvilke medlemskaber DGU tilbyder, samt hvilke rettigheder og forpligtelser et DGU-medlemskab medfører. Håndbogen står ikke alene i formidlingen af vigtige oplysninger. DGU's samlede kompleks af oplysninger og vejledning findes på Morten Backhausen Direktør December

4 DANSK GOLF UNION & ORGANISATIONEN DGU er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DGU's medlemmer er landets golfklubber. DGU s formål er som interesseorganisation for DGU s medlemmer at virke for golfspillet og dettes udbredelse i Danmark og herunder at arbejde for en forbedring af mulighederne for golfspil for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. For mere information om DGU se Repræsentantskabsmøde DGU er en demokratisk opbygget organisation, hvis højeste myndighed er repræsentantskabet. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned. På repræsentantskabsmødet har de enkelte klubber, der har fuldt medlemskab af DGU, indflydelse i forhold til antallet af klubmedlemmer. Hver klub har én stemme for hvert påbegyndt antal af 50 aktive medlemmer. På mødet vælges DGU's bestyrelse samt DGU's Amatør- & Ordensudvalg. Bestyrelse DGU s ledelse varetages af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse på 7 medlemmer. DGU s bestyrelse konstituerer sig selv ved valg af formand. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg bestående af formanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer. DGU s bestyrelse nedsætter det fornødne antal udvalg og komiteer og fastlægger disses kompetence- og arbejdsområder og udpeger medlemmerne heraf og formændene herfor. DGU tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst ét skal være medlem af forretningsudvalget. DGU s sekretariat har til huse i Idrættens Hus i Brøndby. Sekretariatet er service- og rådgivningsorgan for landets golfklubber. Endvidere udfører sekretariatet sagsbehandling for bestyrelse, udvalg og komitéer og er ansvarlig for alle driftsrelaterede opgaver herunder DGU s generelle administration. Telefoniske og skriftlige henvendelser til DGU rettes til sekretariatet, hvorfra også DGU s korrespondance udgår: Dansk Golf Union Åbningstider: Idrættens Hus Mandag - torsdag Brøndby Stadion 20 Fredag Brøndby Telefontid: Tlf Alle dage Fax Hjemmeside: og December

5 MEDLEMSKAB AF DGU Medlemskab af DGU kan opnås gennem "fuldt medlemskab" eller "medlemskab med begrænsede rettigheder". Kravene som stilles til medlemmer af DGU er dels fastsat af DGU og dels af DIF. Disse krav udspringer hovedsageligt fra ønsket om at tage hensyn til golfspillet som helhed og fastholde foreningsdemokratiske principper. Ved optagelse som medlem skal DGU sammen med DIF godkende, at klubbens vedtægter, eventuelle lejeaftale/brugsretsaftale med baneejer eller ændringer i dokumenterne ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU, herunder DIF. Desuden skal DGU bese golfbanen og anlægget. OPTAGELSESPROCEDURE Før stiftelse af klub eller senest umiddelbart efter stiftelse af klub bør DGU s sekretariat kontaktes for godkendelse af vedtægter og eventuel lejeaftale/brugsretsaftale samt føromtalte banebesøg. Udkast til standardvedtægter og andre aftaler kan downloades fra DGU s hjemmeside Sekretariatet kan være behjælpeligt med juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af disse dokumenter, og det anbefales, at stifterne/klubben er i løbende dialog med DGU s sekretariat under denne fase. Sagsbehandlingstiden for godkendelse af dokumenterne afhænger af projektets konstruktion, herunder om klubben anvender DGU s vedtægts- og aftaleudkast. Gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden 1-3 måneder inklusiv banebesøg. Når klubben opfylder alle betingelser for medlemskab, kan klubben ansøge om medlemskab ved at udfylde ansøgningsblanket, der indsendes til DGU s sekretariat. Klubben skal vedlægge følgende til ansøgningsblanketten: kopi af klubbens stiftende generalforsamlingsprotokollat kopi af vedtagne & underskrevne vedtægter kopi af lejeaftale/brugsretsaftale i underskrevet stand dokumentation for medlemsantal (udskrift fra klubbens administrationssystem) dokumentation for banens længde skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar/hvornår den bliver spilleklar December

6 KRAV FOR OPTAGELSE SOM FULDT MEDLEM AF DGU DGU s krav: 1. Golfklubben skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor en ansvarlig bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. 2. Der skal være mindst 50 aktive fuldgyldige medlemmer i klubben. Ved et fuldgyldigt medlem forstås en person, som gennem klubkontingentet betaler for alle klubrettigheder, inklusive spil på klubbens bane. 3. Klubbens vedtægter og senere vedtægtsændringer skal være godkendt af DGU, fordi DGU skal sikre, at vedtægterne ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU og DIF. 4. Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte Golfregler. Dette indebærer, at klubbens Lokale Regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige Lokale Regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU. 5. Klubben skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinier ved anvendelse af det af DGU fastsatte handicapsystem samt Course Rating og Slope systemet. 6. Klubben skal have rådighed over en spilleklar bane, enten gennem ejerskab, lejekontrakt eller brugsretskontrakt. DGU skal godkende, at enhver lejekontrakt mv., senere ændringer heri eller ændringer i klubbens rådighedsstruktur over golfbanen ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU og DIF (se i øvrigt afsnittet om dispensation om rådighed over spilleklar bane, side 9) 7. Banen skal opfylde følgende krav: Have mindst 9 huller. Have en samlet længde fra gul teested for 18 huller på mindst m. Have mindst 2 klart markerede teesteder (gul og rød). Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder. Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 7 mm eller derunder. Afmærkning af teesteder, hazards, out of bounds, areal under reparation og lignende. samt hulkopper og flag skal opfylde golfreglernes bestemmelser samt være godkendt af DGU. Have en træningsbane (driving-range) på minimum 40 m x 250 m Være korrekt opmålt Være rated af DGU - i starten med en midlertidig rating. Skal i øvrigt - efter DGU's skøn - opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde. 8. Der kan kun være én klub tilknyttet et baneanlæg. December

7 9. Golfklubben skal have et IT-administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s IT-administrationssystem, og klubben skal kunne modtage Klubben skal kunne udstede golfkørekort til nye medlemmer. Der skal derfor være adgang til træning hos en PGA-uddannet træner. (Golfkørekort udstedes i overensstemmelse med retningslinierne fastsat af PGA og DGU) i DGU s udkast til standardvedtægter skal medtages uændret i klubbens vedtægter. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS KRAV: Idrætten i Danmark har gennem tiden været den største folkelige bevægelse. Den er kendetegnet ved at være opbygget foreningsretligt, som bygger på frivilligt medlemskab af foreninger. DIF har til formål at fremme og sikre idrætten, blandt andet ved hjælp af offentlige midler. Idrættens opbygning indebærer en forpligtelse til at sikre den folkelige foreningsretlige bevægelse, som er indeholdt i DIF s lov. Som medlem af DIF skal DGU derfor påse, at DIF s Love, herunder især Lovregulativ I - 2 overholdes. DIF s Lovregulativ kan være vanskeligt at tolke, og DGU er derfor i tæt dialog med DIF. Der har været nogle generelle problemstillinger, som DGU har drøftet med DIF. Neden for findes en redegørelse af problemstillingerne og DIF s holdning. 1. Golfklubben skal være en demokratisk forening stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor hele den ansvarlige bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. 2. Klubbens bestyrelse og udvalg i klubben skal være bemandet på demokratisk vis - ved valg eller ved den valgte bestyrelses nedsættelse af udvalgene. 3. Kun fysiske personer kan være medlem af golfklubber. 4. Hvis klubbens medlemmer spiller på en bane ejet af en privatperson eller et selskab, som ikke ejes af klubben selv, er der en række formelle krav til eventuelle aftaler, der indgås med denne baneejer, idet sådanne aftaler ikke må tilsidesætte klubbens demokratiske grundlag, som det er defineret i DIF's Lovregulativ I - 2: a) Kontrakter med eventuel baneejer skal ideelt godkendes af klubbens generalforsamling, ellers skal bestyrelsen bemyndiges hertil på en måde, så generalforsamlingen "forpligter sig selv" over for baneejer. Kontrakter kan ikke ensidigt være fastlagt af baneejer. b) Baneejer kan stille krav om opretholdelse af en vis dokumenteret "husorden", som klubben så skal håndhæve. Klubben kan antage en trediepart, som kan være baneejer, til at håndhæve husordenen for sig. c) Det er klubben, som betaler kontingent til DGU, ikke baneejer. Klubben kan vælge at antage baneejer eller andre til at foretage selve den fysiske December

8 indbetalingsaktivitet for sig. d) Ingen foreningsretslige beføjelser må være henlagt til baneejer, for eksempel: Klubbens eventuelle lejekontrakt eller anden aftale med en ejer af golfbanen, klubhuset eller andet må ikke være i konflikt med klubmedlemmernes demokratiske rettigheder i golfklubben, hvor generalforsamlingen skal være øverste myndighed. Der kan ikke træffes aftale om, at baneejer eller dennes repræsentant er født medlem af klubbens bestyrelse eller udvalg. Baneejer kan ikke forlange at være observatør ved klubbens bestyrelsesmøder, generalforsamling eller udvalgsmøder. Men klubben kan vælge at invitere baneejer. Baneejer har ingen indflydelse på klubkontingent og indskud, og noget sådant må ikke aftales. Registreringen af medlemmer må ikke være eller kræves henlagt til baneejer eller anden myndighed uden for klubben, men klubben kan dog godt antage sådan tredjepart til at varetage funktionen for sig. Baneejer kan ikke forlange at administrere noget af klubbens sagsbehandling, men klubben kan antage baneejer til at administrere på klubbens vegne. Kontingent og indskud skal betales til klubben, ikke til trediepart (baneejer etc.). Klubben kan dog vælge at antage baneejer eller andre til at stå for opkrævning med videre på klubbens vegne. Baneejer har ikke ret til at kræve ændringer i klubbens vedtægter, og en sådan ret kan ikke aftales. Det kan ikke aftales, at baneejer skal godkende de af klubben indgåede aftaler om for eksempel medlemskaber eller sponsorer. Baneejer kan ikke stille krav til og betingelser for klubbens sponsortegning, men der kan træffes indbyrdes aftaler, for eksempel om, at klubben ikke må indgå aftaler om sponsorater hos baneejers eksisterende sponsorer. Baneejer kan ikke stille krav til og betingelser for klubbens medlemstegning, bortset fra maksimum antal medlemmer. Baneejer har ingen myndighed til at ophæve et klubmedlems medlemskab eller inddrage dennes spilleret, og noget sådant kan ikke aftales. KLUBBENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SOM FULDGYLDIGT MEDLEM Fuldt medlemskab af DGU medfører følgende rettigheder og forpligtelser: Alle normale medlemsrettigheder, herunder: tale- og stemmeret på DGU's repræsentantskabsmøde klubbens medlemmer har ret til deltagelse i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer ret til deltagelse i DGU-møder og kurser ret til køb af DGU s publikationer December

9 ret til modtagelse af klubmeddelelser ret til rating af banen i overensstemmelse med DGU s licensaftale med USGA ret til at meddele klubmedlemmer handicap ret til gratis rådgivning og bistand fra DGU klubbens aktive fuldgyldige-, aktive hverdags-, Green Pas -, og aktive objektivt differentierede medlemmer har efter opnåelse af golfkørekort ret til DGU-medlemskort eller Green Pas kort. (Klubmedlemmer modtager kun DGU-medlemskort fra deres hjemmeklub og Green Pas medlemmer modtager kun Green Pas kort fra deres tilhørsklub), ret til at modtage DGU- og Nordisk Introduktionskort i overensstemmelse med "DGU's regler for introduktionskort" klubbens aktive fuldgyldige-, aktive hverdags-, Green Pas -, og aktive objektivt differentierede medlemmer modtager pr. husstand et eksemplar af magasinet "Dansk Golf" klubben er omfattet af de fælles forsikringer (erhvervsansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, idrætsforsikring og retshjælpsforsikring), se police og dækning på Klubben er omfattet af den kollektive ansvarsforsikring, se forsikringsbetingelser mv. på sikring/produkt/ansvarsforsikring_for_dgu_medlemmer.xml Som forpligtelse gælder, at klubben er omfattet af "gensidighedsprincippet", det vil sige, at klubben lejlighedsvis skal stille bane til rådighed for DGU, herunder efter anmodning til DGU s turneringer. Har klubben stillet banen til rådighed og er den benyttet én matchdag, vil klubben være fritaget for at stille banen til rådighed i det efterfølgende kalenderår Gensidighedsprincippet indebærer også, at klubben skal tillade andre medlemsklubbers medlemmer greenfee-spil på banen Deltagelse i DGU s holdturneringer indebærer, at klubbens egen bane skal stilles til rådighed i holdturneringen at klubben overholder forpligtelserne og kravene til DGU-medlemskort, andre DGU-kort og nationers medlemskort at klubberne betaler for DGU medlemskab og til de kollektive forsikringer, at klubben overholder DGU s indgåede licensaftaler (golfregler & handicapsystemet) at klubben har et IT-administrationssystem, der kan kommunikere med det til enhver tid værende DGU IT-administrationssystem at klubberne alene kan lægge bane til landsdækkende turneringer, herunder internationale og professionelle turneringer, såfremt DGU forud herfor har sanktioneret turneringen. DGU har defineret golfturneringerne som Europa Tour, Challenge Tour, Nordic League turneringer og tilsvarende Ladies European Tour turneringer at klubberne opfordres til, årligt at indberette forbruget af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser m.m. i relation til den indgåede December

10 pesticidaftale mellem DGU, KL og Miljøministeren. Aftalens formål er at begrænse risikoen for grundvandsforurening og at beskytte naturen ved at afvikle brugen af kemiske plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. December

11 DISPENSATION FOR RÅDIGHED OVER EN SPILLEKLAR GOLFBANE En nystartet golfklub kan i henhold til en dispensation optages som fuldgyldigt medlem af DGU, selvom deres golfbane ikke er spilleklar. Dispensationsmuligheden skal ses i lyset af, at golfklubber skal have mulighed for at blive medlem, når det kun er et spørgsmål om tid til klubbens bane bliver spilleklar, fordi byggeriet er igangsat. Klubbens medlemmer skal have mulighed for dagligt at spille golf og få reguleret deres handicap. Optagelse på dispensation er betinget af: At den nye golfklub indgår en aftale med en nærliggende golfklub om retten til at benytte denne klubs golfanlæg samt faciliteter, At byggearbejdet på golfanlægget for den nystartede golfklub er sat i gang på tidspunkt for dispensationsansøgning, At aftalen indgås mellem nærliggende klubber, At aftalen mellem klubberne indebærer, at den nystartede golfklubs medlemmer får samme rettigheder som den nærliggende golfklubs medlemmer. (Aftalen kan derfor f.eks. ikke være betinget af, at medlemmer skal betale greenfee eller lignende for at benytte golfbanen) At klubberne beholder deres selvstændighed, At klubben i øvrigt ikke tilsidesætter formålet med dispensationsmuligheden, og At den nye golfklub i øvrigt opfylder alle andre optagelses- og medlemsbetingelser for fuldgyldigt medlemskab fastsat af DGU. På følgende link kan klubberne finde udkast til aftale om deling af golfbane: Dispensation løber fra 1. januar til 31. december og skal årligt genansøges af klubben. Dispensation udløber derfor automatisk og klubbens rettigheder og forpligtelser ophører derfor også automatisk. Når klubbens anlæg er spilleklar skal klubben ansøge om fuldgyldigt medlemskab og i øvrigt opfylde de betingelser der knytter sig til golfanlæg. December

12 KRAV FOR OPTAGELSE SOM MEDLEM MED BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I DGU Medlemskab med begrænsede rettigheder kan opnås af klubber, selskaber, baner, organisationer med videre, som beskæftiger sig med golf, men som ikke tilfredsstiller en eller flere af optagelsesbetingelserne for fuldt medlemskab, herunder også klubber og baner under projektering. Rettigheder og betingelser for medlemskab med begrænsede rettigheder afgøres, efter hvilken neden for anførte medlemskategori ansøgeren ønsker. Medlemskab med begrænsede rettigheder har følgende kategorier, hvoraf ansøgeren som minimum skal være omfattet af basispakken A. A: Basispakke 1. Ret til deltagelse med observatørstatus på DGU's repræsentantskabsmøde. 2. Ret til deltagelse i DGU-møder og -kurser. 3. Ret til modtagelse af DGU's information med videre. 4. Ret til at meddele klubmedlemmer handicap. (Der gøres opmærksom på, at medlemmerne ikke modtager DGU's medlemskort. Det meddelte handicap er således kun klubhandicap). 5. Ret til at købe DGU-publikationer jf. publikationslisten. B: Udvidet pakke 1 1. Ret til at modtage gratis rådgivning og bistand. (Direkte omkostninger, for eksempel til rejser faktureres. Juridisk bistand i form af retssager samt større juridiske rådgivningsopgaver som salg af baneanlæg mv. er ikke omfattet af retten til gratis rådgivning.) C: Udvidet pakke 2 (forudsætter pakke B) Magasinet Dansk Golf ét eksemplar pr. husstand Kan kun vælges, hvis klubben har mere end 50 aktive medlemmer. Prisen forudsætter dansk adresse. Pris: kr. 103,00 pr. voksent medlem/kr. 54,00 pr. junior, som er fastsat af DGU s bestyrelse. Det er en betingelse, at indrapportering af medlemsregister sker elektronisk efter DGU's retningslinier. D: Ret til at modtage ét DGU-Introduktionskort i overensstemmelse med "DGU's regler for introduktionskort". (Der gøres opmærksom på, at betingelse for anvendelse af kortet er, at ihændehaveren også er i besiddelse af DGU-medlemskort, hvorfor ihændehaveren tillige skal være fuldgyldigt medlem af en klub). Se pris for introduktionskort på ansøgningsblanket. Medlemskab med begrænsede rettigheder kan ikke udvides til at give ret til: at medlemmerne modtager DGU-kort at medlemmerne automatisk har ret til at spille greenfee i andre klubber at medlemmerne kan deltage i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer at medlemmer har tale- og stemmeret på DGU's repræsentantskabsmøde at medlemmer omfattes fællesforsikringerne December

13 REGLER OG BESTEMMELSER KLUBBER SKAL FØLGE Dansk Golf Union har diverse licenser i forbindelse med udøvelse af golfsporten, og ifølge DGU s vedtægter skal DGU påse at disse overholdes. GOLFREGLER Når det gælder golfregler skal DGU derfor påse, at medlemsklubberne følger de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler. I golfreglerne indgår blandt andet amatørreglerne og hvordan spillet skal afvikles. For nærmere information om golfreglerne se: og For nærmere information om amatørreglerne se: HANDICAPSYSTEMET Når det gælder Handicapsystemet skal DGU påse, at medlemsklubbernes følger de af European Golf Association udarbejde regler. Det er kun golfklubberne der, som fuldgyldige medlemmer af DGU, opnår retten til at benytte handicapsystemet. Det indebærer blandt andet at klubben udsteder og regulerer medlemmernes handicap. Baneejer kan således for eksempel ikke udstede handicap eller arrangere tællende turneringer. Golfklubberne er forpligtet til at nedsætte en lokal handicapkomité, som har myndighed til at regulere klubmedlemmernes handicap. For nærmere information om handicapsystemet se: USGA COURSE RATING SYSTEM Når det gælder rating af golfbanen skal DGU påse, at golfklubber som fuldgyldigt medlem af DGU opnår retten til at benytte den af DGU meddelte USGA Course Rating og Slope Rating. Retten til at benytte ratingen tilkommer kun golfklubberne. September

14 DGU-MEDLEMSKORT, GREEN PAS ORDNING OG ANDRE MEDLEMSKORT Medlemskab af DGU indebærer, at klubberne skal administrere medlemskort udstedt af DGU og overholder regler og retningslinier for kortene. Klubberne skal orientere medlemmerne om kortene og deres anvendelse. Klubberne er ansvarlige for, at medlemskort kun udleveres til berettigede medlemmer. DGU-MEDLEMSKORT DGU-medlemskort kan opdeles i kort til fuldgyldige medlemmer, hverdagsmedlemmer og aktiv objektivt differentieret medlemskab. Fuldgyldige aktive medlemskab Medlemsklubbens fuldgyldige medlemmer modtager DGU-medlemskort fra DGU via deres hjemmeklub. DGU-kort udstedes kun til fuldgyldige aktive medlemmer. Fuldgyldige medlemmer defineres som medlemmer, der; har opnået ret til spil på egen bane (som minimum har golfkørekort), betaler fuldt kontingent, det vil sige ikke modtager rabatteret medlemskab (for eksempel langdistance medlemskab, prøvemedlemskab eller andre specielle medlemskategorier se dog nærmere under aktiv objektivt differentieret medlemskab) DGU-kort giver ret til at deltage i DGU turneringer og andre åbne turneringer at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet) Hverdagsmedlemskab Medlemsklubbernes hverdagsmedlemmer modtager DGU-medlemskort fra DGU via deres hjemmeklub. DGU s hverdagsmedlemskabskort udstedes kun til hverdagsmedlemmer. Hverdagsmedlemmer defineres som medlemmer der; har opnået ret til spil på egen bane (som minimum har golfkørekort) betaler rabatteret kontingent som uden yderligere betaling giver ret til spil på hverdage som hverdag defineres mandag til fredag fra baneåbning til banelukning (Hverdagsmedlemmernes spilleret må ikke begrænses i hverdagen, men klubben bestemmer selv, hvilke rettigheder spilleren har på ikke-hverdage). DGU-kort giver ret til at deltage i DGU-turneringer og andre åbne turneringer, der ligger på hverdage på hverdage at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet) den enkelte hjemmeklub kan også bestemme, at hverdagsmedlemmer mod betaling af greenfee kan spille på hjemmeklubbens bane i weekenden. Det ændrer dog ikke ved, at hverdagsspilleren ikke har ret til at spille greenfee på andre baner på ikke-hverdage September

15 Aktiv objektivt differentieret medlemskab Klubberne kan udover fuldgyldigt aktivt medlemskab, som berettiger til DGU-kort oprette følgende aktive objektive differentierede medlemskategorier: De aktive objektive differentierede medlemskategorier er følgende: Aktiv ægtefællemedlemskab, Aktiv studentermedlemskab, (Betingelse: medlemmet årligt fremviser gyldigt studiekort, er SU berettiget og maksimalt er fyldt 30 år ved kalenderårets begyndelse) Aktive pensionister, (Betingelse: at medlemmet er 65 år og ikke har erhvervsarbejde) De aktive objektive differentierede medlemskategorier er i øvrigt betinget af følgende: Indskud og det årlige kontingent kan i de aktive objektive differentierede medlemskategorier reduceres. Medlemmerne skal have alle klubrettigheder, inklusiv spil på banen, som øvrige aktive fuldgyldige medlemmer og rettighederne kan således ikke indskrænkes eller være betinget af yderligere betaling. DGU-kort udstedes, når medlemmet har ret til spil på egen bane (som minimum har golfkørekort). DGU-kort giver ret til at deltage i DGU turneringer og andre åbne turneringer at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet) Administration af DGU-medlemskort DGU udsteder DGU-medlemskort på baggrund af klubbernes indberetning. Klubben indberetter løbende via deres IT administrationssystem, der kommunikerer med DGU s IT-administrationssystem, hvilke klubmedlemmer, der er berettiget til DGU-medlemskort. DGU sørger herefter automatisk for udstedelse og fremsendelse af DGU-medlemskort. Kortene sendes til klubben, der videresender dem til de berettigede medlemmer. En spiller, der er medlem i flere klubber, vil kun modtage ét kort, og det er fra sin hjemmeklub, hvor vedkommende er fuldgyldigt aktivt medlem. DGU udsteder kun ét gratis kort. Ved bortkomst af medlemskort kan erstatningskort bestilles mod betaling. Klubben er over for DGU og alle andre klubber ansvarlig for, at kort kun udleveres til berettigede medlemmer. Udleverede kort skal derfor af klubben inddrives hos medlemmer, der ikke længere er berettiget til DGU-medlemskort (for eksempel skal klubben inddrive medlemskort, når et fuldgyldigt medlem bliver passivt medlem). Kortet skal forevises på forlangende og ved greenfee betaling. Kortets nummer skal skrives i eventuel greenfee protokol sammen med spillerens navn og handicap. Greenfee-spillere, som ikke har gyldigt DGU-medlemskort, kan afvises af klubben, der besøges. Den besøgende klub anmodes om at inddrage kort og fremsende det til greenfee-spillerens hjemmeklub, alternativt DGU. September

16 Klubben, der udleverer DGU-kortet, må gerne betragte dette kort som medlemsbevis i klubben. Kortet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre. GREEN PAS ORDNING Medlemsklubbens Green Pas medlemmer modtager Green Pas-kort fra DGU via deres tilhørsklub. Green Pas-kort udstedes kun til Green Pas medlemmer, der defineres som; medlemmer der har golfkørekort eller et handicap på højst 36 medlemmer der inden for de seneste 24 måneder på indmeldelsestidspunktet ikke har været fuldgyldigt aktivt medlem i en golfklub, som er medlem af DGU medlemmet er amatør medlemmer der som minimum betaler følgende i kontingent til tilhørsklubben o Juniorer (til og med 18 år) kr. 600 o Voksne (fra 18 år) kr (Kontingentet fastsættes af DGU s repræsentantskab) medlemmet ikke betaler indskud eller lignende til tilhørsklubben Green Pas-kort giver ret til at spille på andre DGU medlemsklubbers baner, der er omfattet af Green Pas ordningen mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet), Nærmere oplysninger og baggrund for Green Pas ordningen findes på Administration af Green Pas-ordning Klubber, der ønsker at tilslutte sig Green Pas-ordningen, skal skriftlig fremsætte begæring herom til DGU s sekretariat. Den skriftlige anmodning skal indeholde en bekræftelse på, at klubbens Green Pas kontingent som minimum andrager kr. 600 for juniorer og for voksne. Klubber, der ikke længere ønsker at være med i Green Pas-ordningen, skal skriftligt meddele det til DGU s sekretariat. Klubber, der tilslutter sig Green Pas-ordningen, agerer som hjemmeklub for Green Pas medlemmerne og skal som følge heraf blandt andet administrere medlemmernes handicap. Når klubben har tilsluttes sig Green Pas-ordningen, følger Green Pas-kortets udstedelse, administration og forpligtelser fuldt ud administration af DGU-medlemskort, se ovenfor. INTRODUKTIONSKORT På baggrund af gensidighedsprincippet herunder repræsentantskabsbeslutninger og på møder i Nordisk Golf Union fastsættes følgende henstillinger for brug af DGU - og Nordisk Introduktionskort. DGU Introduktionskort DGU Introduktionskortet er kun gældende hos danske golfklubber, som er medlem af DGU. Følgende personer modtager DGU Introduktionskort: Indehavere af DGU's hæderstegn (gives livsvarigt) September

17 Indehavere af DGU s sølvtegn (gives for 5 år) Fem bestyrelsesmedlemmer i klubber under DGU. (Med mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget) Personer i nedenstående af DGU s puljer: Dommerpuljen Turneringslederpuljen Kaptajnspuljen Juniorpuljen Raterpuljen Kursuspuljen Instruktørpuljen Projektdeltagere i godkendte projekter Elitespillere og observationstruppen Personer som efter DGU's Bestyrelses opfattelse gør en særlig indsats for golfsporten i Danmark og som ikke kan henføres til andre kategorier. Nordisk Introduktionskort Nordisk Introduktionskort er gældende hos golfklubber i Norden & Danmark, som er medlem af landets respektive golfunioner. Følgende personer modtager Nordisk Introduktionskort: DGU's og de nordiske golfunioners bestyrelses- og komitémedlemmer samt tidligere formænd. Fast ansat personale i DGU og de nordiske golfunioner. Bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i klubber under DGU. (Med mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget) Elitespillere i DGU's og de nordiske golfunioners landsholdstrupper. Golfjournalister i henhold til lister udarbejdet af de respektive nordiske lande. Retningslinier for kortenes udstedelse og anvendelse Indehavere af Introduktionskort skal være fuldgyldigt medlem af en dansk golfklub for at kunne bruge kortet. DGU anbefaler og henstiller til samtlige danske golfklubber at tillade indehavere af Introduktionskortene frit spil på klubbens bane op til 5 gange i gyldighedsperioden. De nordiske golfunioner anbefaler og henstiller til samtlige nordiske golfklubber at tillade indehavere af det Nordiske Introduktionskort frit spil på klubbens bane op til 5 gange i gyldighedsperioden. Hvis der spilles på samme fremmede bane mere end 5 gange i gyldighedsperioden inddrages kortet. September

18 Indehaveren af kortet skal respektere alle lokale bestemmelser og begrænsninger, herunder eventuelle handicapbegrænsninger for adgang af greenfee-spillere. Indehaveren skal før spil indskrive sig i greenfee-bogen på en sådan måde, at såvel navn som kortnummer er let læseligt. Misbrug eller udeladelse af at følge procedurerne for anvendelse af Introduktionskortene påtales af klubben over for kortindehaveren, og i gentagelsestilfælde kan der ske indberetning til DGU, der har ret til at inddrage kortet. Ved udskiftning i løbet af året på poster i klubben, der berettiger til kort, inddrager klubben kortet fra den afgående og indsender det til DGU med oplysning om navn på tilgåede. Kortet vil herefter blive udstedt til den nye ihændehaver. September

19 DGU S FAKTURA & OPKRÆVNINGER MEDLEMSKONTINGENT DGU opkræver kontingent af DGU s medlemsklubber. Det indebærer, at DGU altid udsteder faktura til medlemsklubberne, og det er medlemsklubberne der hæfter for betaling. Golfklubber kan ved skriftlig aftale henlægge klubbens administration til selskaber eller lignende. Administrationsaftale ændrer ikke ved, at DGU udsteder faktura til klubben og opkræver kontingent hos klubben. Gennem administrationsaftalen kan klubben antage selskabet eller andre til at foretage den fysiske indbetaling til DGU. Alle DGU s faktureringer foregår elektronisk. Klubben er forpligtet til, at orientere DGU om ændringer i adresser eller øvrige forhold, som er af betydning for en elektronisk fakturering. ANDRE OPKRÆVNINGER Når der hos DGU mod betaling bestilles publikationer, kurser eller andet materiale, udsteder DGU en faktura til klubben, der foretager bestillingen. Klubber, der har konstruktioner med selskaber og/eller, hvor selskabet varetager administrationen for klubber, herunder eventuelle bestillinger, skal bestiller gøre det klart for DGU, om det er klubben, selskabet eller andre der foretager bestillingen. Publikationsbestilling, der ikke foretages af DGU-medlemmer, henvises til at bestille publikationer gennem DGU Erhverv A/S. FÆLLESFORSIKINGER Fællesforsikringer hos Tryg DIF fakturerer en gang årligt DGU for fællesforsikringer. DGU viderefakturerer fællesforsikringerne til de fuldgyldige medlemsklubber i maj. Faktura udstedes derfor altid til DGU s fuldgyldige medlemsklubber og der er medlemsklubberne der hæfter for betaling. Kollektiv ansvarsforsikring hos Nykredit Nykredit fakturerer en gang årligt DGU for den kollektive ansvarsforsikring. DGU viderefakturerer forsikringen til de fuldgyldige medlemsklubber i november. Faktura udstedes derfor altid til DGU s fuldgyldige medlemsklubber og der er medlemsklubberne der hæfter for betaling. Golfklubber kan ved skriftlig aftale henlægge klubbens administration til selskaber eller lignende. Administrationsaftale ændrer ikke ved, at DGU udsteder faktura til klubben og opkræver forsikringerne hos klubben. Gennem administrationsaftalen kan klubben antage selskabet eller andre til at foretage den fysiske indbetaling til DGU. ERSTATNINGSKORT AF DGU-MEDLEMSKORT ELLER GREEN PAS-KORT Klubber kan hos DGU rekvirere erstatningskort for klubmedlemmer, der har mistet DGUmedlemskort eller Green Pas-kort. Hvert erstatningskort koster kr. 75,00 som medlemsklubben opkræves af DGU. Gebyret fastsættes af DGU s bestyrelse. September

20 DGU S MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT FOR KLUBBER Kontingent for klubber fastsættes på repræsentantskabsmødet og er i år 2009 pr. klubmedlem således: Voksne (inkl. hverdagsmedlemmer): kr. 149,00 pr. år Juniorer kr. 79,00 pr. år Langdistancemedlemmer kr. 79,00 pr. år Objektivt differentierede medlemmer kr. 149,00 pr. år Green Pas voksne kr. 149,00 pr. år + kr. 35,00 pr. år Green Pas juniorer kr. 79,00 pr. år + Kr. 14,00 pr. år Et langdistancemedlem skal være fuldgyldigt aktivt medlem i en anden dansk golfklub. De årlige kontingenter opkræves hvert kvartal. September

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21. 20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Deltagere fra DGU: Kristian Bach, Tange

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold.

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold. 27. april Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere