MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION"

Transkript

1 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab side 5 Begrænset medlemskab side 11 Regler og bestemmelser klubber skal følge side 12 DGU-medlemskort, Green Pas & andre medlemskort side 13 DGU-medlemskort side 13 Green Pas side 15 Introduktionskort side 15 DGU s faktura & opkrævninger side 18 DGU s medlemskategorier og kontingent for klubber side 19 December

3 FORORD Denne publikation er udgivet af DGU med det overordnede formål at give vejledning og oplysninger til potentielle og eksisterende klubber om alle forhold, som er nødvendige i forbindelse med medlemskabet af DGU. Publikationen har et bredt emnevalg, idet den gerne skal kunne anvendes som opslagsbog og inspiration i de fleste tilfælde, hvor klubber, klubledelse og/eller sekretær er i tvivl om ét eller andet. Denne publikation skal give potentielle medlemmer samt eksisterende medlemmer et kort overblik over, hvad DGU er, og hvordan DGU er organiseret. Endvidere er det muligt at orientere sig om, hvordan klubber optages, herunder hvilke medlemskaber DGU tilbyder, samt hvilke rettigheder og forpligtelser et DGU-medlemskab medfører. Håndbogen står ikke alene i formidlingen af vigtige oplysninger. DGU's samlede kompleks af oplysninger og vejledning findes på Morten Backhausen Direktør December

4 DANSK GOLF UNION & ORGANISATIONEN DGU er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DGU's medlemmer er landets golfklubber. DGU s formål er som interesseorganisation for DGU s medlemmer at virke for golfspillet og dettes udbredelse i Danmark og herunder at arbejde for en forbedring af mulighederne for golfspil for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. For mere information om DGU se Repræsentantskabsmøde DGU er en demokratisk opbygget organisation, hvis højeste myndighed er repræsentantskabet. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned. På repræsentantskabsmødet har de enkelte klubber, der har fuldt medlemskab af DGU, indflydelse i forhold til antallet af klubmedlemmer. Hver klub har én stemme for hvert påbegyndt antal af 50 aktive medlemmer. På mødet vælges DGU's bestyrelse samt DGU's Amatør- & Ordensudvalg. Bestyrelse DGU s ledelse varetages af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse på 7 medlemmer. DGU s bestyrelse konstituerer sig selv ved valg af formand. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg bestående af formanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer. DGU s bestyrelse nedsætter det fornødne antal udvalg og komiteer og fastlægger disses kompetence- og arbejdsområder og udpeger medlemmerne heraf og formændene herfor. DGU tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst ét skal være medlem af forretningsudvalget. DGU s sekretariat har til huse i Idrættens Hus i Brøndby. Sekretariatet er service- og rådgivningsorgan for landets golfklubber. Endvidere udfører sekretariatet sagsbehandling for bestyrelse, udvalg og komitéer og er ansvarlig for alle driftsrelaterede opgaver herunder DGU s generelle administration. Telefoniske og skriftlige henvendelser til DGU rettes til sekretariatet, hvorfra også DGU s korrespondance udgår: Dansk Golf Union Åbningstider: Idrættens Hus Mandag - torsdag Brøndby Stadion 20 Fredag Brøndby Telefontid: Tlf Alle dage Fax Hjemmeside: og December

5 MEDLEMSKAB AF DGU Medlemskab af DGU kan opnås gennem "fuldt medlemskab" eller "medlemskab med begrænsede rettigheder". Kravene som stilles til medlemmer af DGU er dels fastsat af DGU og dels af DIF. Disse krav udspringer hovedsageligt fra ønsket om at tage hensyn til golfspillet som helhed og fastholde foreningsdemokratiske principper. Ved optagelse som medlem skal DGU sammen med DIF godkende, at klubbens vedtægter, eventuelle lejeaftale/brugsretsaftale med baneejer eller ændringer i dokumenterne ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU, herunder DIF. Desuden skal DGU bese golfbanen og anlægget. OPTAGELSESPROCEDURE Før stiftelse af klub eller senest umiddelbart efter stiftelse af klub bør DGU s sekretariat kontaktes for godkendelse af vedtægter og eventuel lejeaftale/brugsretsaftale samt føromtalte banebesøg. Udkast til standardvedtægter og andre aftaler kan downloades fra DGU s hjemmeside Sekretariatet kan være behjælpeligt med juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af disse dokumenter, og det anbefales, at stifterne/klubben er i løbende dialog med DGU s sekretariat under denne fase. Sagsbehandlingstiden for godkendelse af dokumenterne afhænger af projektets konstruktion, herunder om klubben anvender DGU s vedtægts- og aftaleudkast. Gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden 1-3 måneder inklusiv banebesøg. Når klubben opfylder alle betingelser for medlemskab, kan klubben ansøge om medlemskab ved at udfylde ansøgningsblanket, der indsendes til DGU s sekretariat. Klubben skal vedlægge følgende til ansøgningsblanketten: kopi af klubbens stiftende generalforsamlingsprotokollat kopi af vedtagne & underskrevne vedtægter kopi af lejeaftale/brugsretsaftale i underskrevet stand dokumentation for medlemsantal (udskrift fra klubbens administrationssystem) dokumentation for banens længde skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar/hvornår den bliver spilleklar December

6 KRAV FOR OPTAGELSE SOM FULDT MEDLEM AF DGU DGU s krav: 1. Golfklubben skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor en ansvarlig bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. 2. Der skal være mindst 50 aktive fuldgyldige medlemmer i klubben. Ved et fuldgyldigt medlem forstås en person, som gennem klubkontingentet betaler for alle klubrettigheder, inklusive spil på klubbens bane. 3. Klubbens vedtægter og senere vedtægtsændringer skal være godkendt af DGU, fordi DGU skal sikre, at vedtægterne ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU og DIF. 4. Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte Golfregler. Dette indebærer, at klubbens Lokale Regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige Lokale Regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU. 5. Klubben skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinier ved anvendelse af det af DGU fastsatte handicapsystem samt Course Rating og Slope systemet. 6. Klubben skal have rådighed over en spilleklar bane, enten gennem ejerskab, lejekontrakt eller brugsretskontrakt. DGU skal godkende, at enhver lejekontrakt mv., senere ændringer heri eller ændringer i klubbens rådighedsstruktur over golfbanen ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU og DIF (se i øvrigt afsnittet om dispensation om rådighed over spilleklar bane, side 9) 7. Banen skal opfylde følgende krav: Have mindst 9 huller. Have en samlet længde fra gul teested for 18 huller på mindst m. Have mindst 2 klart markerede teesteder (gul og rød). Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder. Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 7 mm eller derunder. Afmærkning af teesteder, hazards, out of bounds, areal under reparation og lignende. samt hulkopper og flag skal opfylde golfreglernes bestemmelser samt være godkendt af DGU. Have en træningsbane (driving-range) på minimum 40 m x 250 m Være korrekt opmålt Være rated af DGU - i starten med en midlertidig rating. Skal i øvrigt - efter DGU's skøn - opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde. 8. Der kan kun være én klub tilknyttet et baneanlæg. December

7 9. Golfklubben skal have et IT-administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s IT-administrationssystem, og klubben skal kunne modtage Klubben skal kunne udstede golfkørekort til nye medlemmer. Der skal derfor være adgang til træning hos en PGA-uddannet træner. (Golfkørekort udstedes i overensstemmelse med retningslinierne fastsat af PGA og DGU) i DGU s udkast til standardvedtægter skal medtages uændret i klubbens vedtægter. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS KRAV: Idrætten i Danmark har gennem tiden været den største folkelige bevægelse. Den er kendetegnet ved at være opbygget foreningsretligt, som bygger på frivilligt medlemskab af foreninger. DIF har til formål at fremme og sikre idrætten, blandt andet ved hjælp af offentlige midler. Idrættens opbygning indebærer en forpligtelse til at sikre den folkelige foreningsretlige bevægelse, som er indeholdt i DIF s lov. Som medlem af DIF skal DGU derfor påse, at DIF s Love, herunder især Lovregulativ I - 2 overholdes. DIF s Lovregulativ kan være vanskeligt at tolke, og DGU er derfor i tæt dialog med DIF. Der har været nogle generelle problemstillinger, som DGU har drøftet med DIF. Neden for findes en redegørelse af problemstillingerne og DIF s holdning. 1. Golfklubben skal være en demokratisk forening stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor hele den ansvarlige bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. 2. Klubbens bestyrelse og udvalg i klubben skal være bemandet på demokratisk vis - ved valg eller ved den valgte bestyrelses nedsættelse af udvalgene. 3. Kun fysiske personer kan være medlem af golfklubber. 4. Hvis klubbens medlemmer spiller på en bane ejet af en privatperson eller et selskab, som ikke ejes af klubben selv, er der en række formelle krav til eventuelle aftaler, der indgås med denne baneejer, idet sådanne aftaler ikke må tilsidesætte klubbens demokratiske grundlag, som det er defineret i DIF's Lovregulativ I - 2: a) Kontrakter med eventuel baneejer skal ideelt godkendes af klubbens generalforsamling, ellers skal bestyrelsen bemyndiges hertil på en måde, så generalforsamlingen "forpligter sig selv" over for baneejer. Kontrakter kan ikke ensidigt være fastlagt af baneejer. b) Baneejer kan stille krav om opretholdelse af en vis dokumenteret "husorden", som klubben så skal håndhæve. Klubben kan antage en trediepart, som kan være baneejer, til at håndhæve husordenen for sig. c) Det er klubben, som betaler kontingent til DGU, ikke baneejer. Klubben kan vælge at antage baneejer eller andre til at foretage selve den fysiske December

8 indbetalingsaktivitet for sig. d) Ingen foreningsretslige beføjelser må være henlagt til baneejer, for eksempel: Klubbens eventuelle lejekontrakt eller anden aftale med en ejer af golfbanen, klubhuset eller andet må ikke være i konflikt med klubmedlemmernes demokratiske rettigheder i golfklubben, hvor generalforsamlingen skal være øverste myndighed. Der kan ikke træffes aftale om, at baneejer eller dennes repræsentant er født medlem af klubbens bestyrelse eller udvalg. Baneejer kan ikke forlange at være observatør ved klubbens bestyrelsesmøder, generalforsamling eller udvalgsmøder. Men klubben kan vælge at invitere baneejer. Baneejer har ingen indflydelse på klubkontingent og indskud, og noget sådant må ikke aftales. Registreringen af medlemmer må ikke være eller kræves henlagt til baneejer eller anden myndighed uden for klubben, men klubben kan dog godt antage sådan tredjepart til at varetage funktionen for sig. Baneejer kan ikke forlange at administrere noget af klubbens sagsbehandling, men klubben kan antage baneejer til at administrere på klubbens vegne. Kontingent og indskud skal betales til klubben, ikke til trediepart (baneejer etc.). Klubben kan dog vælge at antage baneejer eller andre til at stå for opkrævning med videre på klubbens vegne. Baneejer har ikke ret til at kræve ændringer i klubbens vedtægter, og en sådan ret kan ikke aftales. Det kan ikke aftales, at baneejer skal godkende de af klubben indgåede aftaler om for eksempel medlemskaber eller sponsorer. Baneejer kan ikke stille krav til og betingelser for klubbens sponsortegning, men der kan træffes indbyrdes aftaler, for eksempel om, at klubben ikke må indgå aftaler om sponsorater hos baneejers eksisterende sponsorer. Baneejer kan ikke stille krav til og betingelser for klubbens medlemstegning, bortset fra maksimum antal medlemmer. Baneejer har ingen myndighed til at ophæve et klubmedlems medlemskab eller inddrage dennes spilleret, og noget sådant kan ikke aftales. KLUBBENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SOM FULDGYLDIGT MEDLEM Fuldt medlemskab af DGU medfører følgende rettigheder og forpligtelser: Alle normale medlemsrettigheder, herunder: tale- og stemmeret på DGU's repræsentantskabsmøde klubbens medlemmer har ret til deltagelse i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer ret til deltagelse i DGU-møder og kurser ret til køb af DGU s publikationer December

9 ret til modtagelse af klubmeddelelser ret til rating af banen i overensstemmelse med DGU s licensaftale med USGA ret til at meddele klubmedlemmer handicap ret til gratis rådgivning og bistand fra DGU klubbens aktive fuldgyldige-, aktive hverdags-, Green Pas -, og aktive objektivt differentierede medlemmer har efter opnåelse af golfkørekort ret til DGU-medlemskort eller Green Pas kort. (Klubmedlemmer modtager kun DGU-medlemskort fra deres hjemmeklub og Green Pas medlemmer modtager kun Green Pas kort fra deres tilhørsklub), ret til at modtage DGU- og Nordisk Introduktionskort i overensstemmelse med "DGU's regler for introduktionskort" klubbens aktive fuldgyldige-, aktive hverdags-, Green Pas -, og aktive objektivt differentierede medlemmer modtager pr. husstand et eksemplar af magasinet "Dansk Golf" klubben er omfattet af de fælles forsikringer (erhvervsansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, idrætsforsikring og retshjælpsforsikring), se police og dækning på Klubben er omfattet af den kollektive ansvarsforsikring, se forsikringsbetingelser mv. på sikring/produkt/ansvarsforsikring_for_dgu_medlemmer.xml Som forpligtelse gælder, at klubben er omfattet af "gensidighedsprincippet", det vil sige, at klubben lejlighedsvis skal stille bane til rådighed for DGU, herunder efter anmodning til DGU s turneringer. Har klubben stillet banen til rådighed og er den benyttet én matchdag, vil klubben være fritaget for at stille banen til rådighed i det efterfølgende kalenderår Gensidighedsprincippet indebærer også, at klubben skal tillade andre medlemsklubbers medlemmer greenfee-spil på banen Deltagelse i DGU s holdturneringer indebærer, at klubbens egen bane skal stilles til rådighed i holdturneringen at klubben overholder forpligtelserne og kravene til DGU-medlemskort, andre DGU-kort og nationers medlemskort at klubberne betaler for DGU medlemskab og til de kollektive forsikringer, at klubben overholder DGU s indgåede licensaftaler (golfregler & handicapsystemet) at klubben har et IT-administrationssystem, der kan kommunikere med det til enhver tid værende DGU IT-administrationssystem at klubberne alene kan lægge bane til landsdækkende turneringer, herunder internationale og professionelle turneringer, såfremt DGU forud herfor har sanktioneret turneringen. DGU har defineret golfturneringerne som Europa Tour, Challenge Tour, Nordic League turneringer og tilsvarende Ladies European Tour turneringer at klubberne opfordres til, årligt at indberette forbruget af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser m.m. i relation til den indgåede December

10 pesticidaftale mellem DGU, KL og Miljøministeren. Aftalens formål er at begrænse risikoen for grundvandsforurening og at beskytte naturen ved at afvikle brugen af kemiske plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. December

11 DISPENSATION FOR RÅDIGHED OVER EN SPILLEKLAR GOLFBANE En nystartet golfklub kan i henhold til en dispensation optages som fuldgyldigt medlem af DGU, selvom deres golfbane ikke er spilleklar. Dispensationsmuligheden skal ses i lyset af, at golfklubber skal have mulighed for at blive medlem, når det kun er et spørgsmål om tid til klubbens bane bliver spilleklar, fordi byggeriet er igangsat. Klubbens medlemmer skal have mulighed for dagligt at spille golf og få reguleret deres handicap. Optagelse på dispensation er betinget af: At den nye golfklub indgår en aftale med en nærliggende golfklub om retten til at benytte denne klubs golfanlæg samt faciliteter, At byggearbejdet på golfanlægget for den nystartede golfklub er sat i gang på tidspunkt for dispensationsansøgning, At aftalen indgås mellem nærliggende klubber, At aftalen mellem klubberne indebærer, at den nystartede golfklubs medlemmer får samme rettigheder som den nærliggende golfklubs medlemmer. (Aftalen kan derfor f.eks. ikke være betinget af, at medlemmer skal betale greenfee eller lignende for at benytte golfbanen) At klubberne beholder deres selvstændighed, At klubben i øvrigt ikke tilsidesætter formålet med dispensationsmuligheden, og At den nye golfklub i øvrigt opfylder alle andre optagelses- og medlemsbetingelser for fuldgyldigt medlemskab fastsat af DGU. På følgende link kan klubberne finde udkast til aftale om deling af golfbane: Dispensation løber fra 1. januar til 31. december og skal årligt genansøges af klubben. Dispensation udløber derfor automatisk og klubbens rettigheder og forpligtelser ophører derfor også automatisk. Når klubbens anlæg er spilleklar skal klubben ansøge om fuldgyldigt medlemskab og i øvrigt opfylde de betingelser der knytter sig til golfanlæg. December

12 KRAV FOR OPTAGELSE SOM MEDLEM MED BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I DGU Medlemskab med begrænsede rettigheder kan opnås af klubber, selskaber, baner, organisationer med videre, som beskæftiger sig med golf, men som ikke tilfredsstiller en eller flere af optagelsesbetingelserne for fuldt medlemskab, herunder også klubber og baner under projektering. Rettigheder og betingelser for medlemskab med begrænsede rettigheder afgøres, efter hvilken neden for anførte medlemskategori ansøgeren ønsker. Medlemskab med begrænsede rettigheder har følgende kategorier, hvoraf ansøgeren som minimum skal være omfattet af basispakken A. A: Basispakke 1. Ret til deltagelse med observatørstatus på DGU's repræsentantskabsmøde. 2. Ret til deltagelse i DGU-møder og -kurser. 3. Ret til modtagelse af DGU's information med videre. 4. Ret til at meddele klubmedlemmer handicap. (Der gøres opmærksom på, at medlemmerne ikke modtager DGU's medlemskort. Det meddelte handicap er således kun klubhandicap). 5. Ret til at købe DGU-publikationer jf. publikationslisten. B: Udvidet pakke 1 1. Ret til at modtage gratis rådgivning og bistand. (Direkte omkostninger, for eksempel til rejser faktureres. Juridisk bistand i form af retssager samt større juridiske rådgivningsopgaver som salg af baneanlæg mv. er ikke omfattet af retten til gratis rådgivning.) C: Udvidet pakke 2 (forudsætter pakke B) Magasinet Dansk Golf ét eksemplar pr. husstand Kan kun vælges, hvis klubben har mere end 50 aktive medlemmer. Prisen forudsætter dansk adresse. Pris: kr. 103,00 pr. voksent medlem/kr. 54,00 pr. junior, som er fastsat af DGU s bestyrelse. Det er en betingelse, at indrapportering af medlemsregister sker elektronisk efter DGU's retningslinier. D: Ret til at modtage ét DGU-Introduktionskort i overensstemmelse med "DGU's regler for introduktionskort". (Der gøres opmærksom på, at betingelse for anvendelse af kortet er, at ihændehaveren også er i besiddelse af DGU-medlemskort, hvorfor ihændehaveren tillige skal være fuldgyldigt medlem af en klub). Se pris for introduktionskort på ansøgningsblanket. Medlemskab med begrænsede rettigheder kan ikke udvides til at give ret til: at medlemmerne modtager DGU-kort at medlemmerne automatisk har ret til at spille greenfee i andre klubber at medlemmerne kan deltage i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer at medlemmer har tale- og stemmeret på DGU's repræsentantskabsmøde at medlemmer omfattes fællesforsikringerne December

13 REGLER OG BESTEMMELSER KLUBBER SKAL FØLGE Dansk Golf Union har diverse licenser i forbindelse med udøvelse af golfsporten, og ifølge DGU s vedtægter skal DGU påse at disse overholdes. GOLFREGLER Når det gælder golfregler skal DGU derfor påse, at medlemsklubberne følger de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler. I golfreglerne indgår blandt andet amatørreglerne og hvordan spillet skal afvikles. For nærmere information om golfreglerne se: og For nærmere information om amatørreglerne se: HANDICAPSYSTEMET Når det gælder Handicapsystemet skal DGU påse, at medlemsklubbernes følger de af European Golf Association udarbejde regler. Det er kun golfklubberne der, som fuldgyldige medlemmer af DGU, opnår retten til at benytte handicapsystemet. Det indebærer blandt andet at klubben udsteder og regulerer medlemmernes handicap. Baneejer kan således for eksempel ikke udstede handicap eller arrangere tællende turneringer. Golfklubberne er forpligtet til at nedsætte en lokal handicapkomité, som har myndighed til at regulere klubmedlemmernes handicap. For nærmere information om handicapsystemet se: USGA COURSE RATING SYSTEM Når det gælder rating af golfbanen skal DGU påse, at golfklubber som fuldgyldigt medlem af DGU opnår retten til at benytte den af DGU meddelte USGA Course Rating og Slope Rating. Retten til at benytte ratingen tilkommer kun golfklubberne. September

14 DGU-MEDLEMSKORT, GREEN PAS ORDNING OG ANDRE MEDLEMSKORT Medlemskab af DGU indebærer, at klubberne skal administrere medlemskort udstedt af DGU og overholder regler og retningslinier for kortene. Klubberne skal orientere medlemmerne om kortene og deres anvendelse. Klubberne er ansvarlige for, at medlemskort kun udleveres til berettigede medlemmer. DGU-MEDLEMSKORT DGU-medlemskort kan opdeles i kort til fuldgyldige medlemmer, hverdagsmedlemmer og aktiv objektivt differentieret medlemskab. Fuldgyldige aktive medlemskab Medlemsklubbens fuldgyldige medlemmer modtager DGU-medlemskort fra DGU via deres hjemmeklub. DGU-kort udstedes kun til fuldgyldige aktive medlemmer. Fuldgyldige medlemmer defineres som medlemmer, der; har opnået ret til spil på egen bane (som minimum har golfkørekort), betaler fuldt kontingent, det vil sige ikke modtager rabatteret medlemskab (for eksempel langdistance medlemskab, prøvemedlemskab eller andre specielle medlemskategorier se dog nærmere under aktiv objektivt differentieret medlemskab) DGU-kort giver ret til at deltage i DGU turneringer og andre åbne turneringer at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet) Hverdagsmedlemskab Medlemsklubbernes hverdagsmedlemmer modtager DGU-medlemskort fra DGU via deres hjemmeklub. DGU s hverdagsmedlemskabskort udstedes kun til hverdagsmedlemmer. Hverdagsmedlemmer defineres som medlemmer der; har opnået ret til spil på egen bane (som minimum har golfkørekort) betaler rabatteret kontingent som uden yderligere betaling giver ret til spil på hverdage som hverdag defineres mandag til fredag fra baneåbning til banelukning (Hverdagsmedlemmernes spilleret må ikke begrænses i hverdagen, men klubben bestemmer selv, hvilke rettigheder spilleren har på ikke-hverdage). DGU-kort giver ret til at deltage i DGU-turneringer og andre åbne turneringer, der ligger på hverdage på hverdage at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet) den enkelte hjemmeklub kan også bestemme, at hverdagsmedlemmer mod betaling af greenfee kan spille på hjemmeklubbens bane i weekenden. Det ændrer dog ikke ved, at hverdagsspilleren ikke har ret til at spille greenfee på andre baner på ikke-hverdage September

15 Aktiv objektivt differentieret medlemskab Klubberne kan udover fuldgyldigt aktivt medlemskab, som berettiger til DGU-kort oprette følgende aktive objektive differentierede medlemskategorier: De aktive objektive differentierede medlemskategorier er følgende: Aktiv ægtefællemedlemskab, Aktiv studentermedlemskab, (Betingelse: medlemmet årligt fremviser gyldigt studiekort, er SU berettiget og maksimalt er fyldt 30 år ved kalenderårets begyndelse) Aktive pensionister, (Betingelse: at medlemmet er 65 år og ikke har erhvervsarbejde) De aktive objektive differentierede medlemskategorier er i øvrigt betinget af følgende: Indskud og det årlige kontingent kan i de aktive objektive differentierede medlemskategorier reduceres. Medlemmerne skal have alle klubrettigheder, inklusiv spil på banen, som øvrige aktive fuldgyldige medlemmer og rettighederne kan således ikke indskrænkes eller være betinget af yderligere betaling. DGU-kort udstedes, når medlemmet har ret til spil på egen bane (som minimum har golfkørekort). DGU-kort giver ret til at deltage i DGU turneringer og andre åbne turneringer at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet) Administration af DGU-medlemskort DGU udsteder DGU-medlemskort på baggrund af klubbernes indberetning. Klubben indberetter løbende via deres IT administrationssystem, der kommunikerer med DGU s IT-administrationssystem, hvilke klubmedlemmer, der er berettiget til DGU-medlemskort. DGU sørger herefter automatisk for udstedelse og fremsendelse af DGU-medlemskort. Kortene sendes til klubben, der videresender dem til de berettigede medlemmer. En spiller, der er medlem i flere klubber, vil kun modtage ét kort, og det er fra sin hjemmeklub, hvor vedkommende er fuldgyldigt aktivt medlem. DGU udsteder kun ét gratis kort. Ved bortkomst af medlemskort kan erstatningskort bestilles mod betaling. Klubben er over for DGU og alle andre klubber ansvarlig for, at kort kun udleveres til berettigede medlemmer. Udleverede kort skal derfor af klubben inddrives hos medlemmer, der ikke længere er berettiget til DGU-medlemskort (for eksempel skal klubben inddrive medlemskort, når et fuldgyldigt medlem bliver passivt medlem). Kortet skal forevises på forlangende og ved greenfee betaling. Kortets nummer skal skrives i eventuel greenfee protokol sammen med spillerens navn og handicap. Greenfee-spillere, som ikke har gyldigt DGU-medlemskort, kan afvises af klubben, der besøges. Den besøgende klub anmodes om at inddrage kort og fremsende det til greenfee-spillerens hjemmeklub, alternativt DGU. September

16 Klubben, der udleverer DGU-kortet, må gerne betragte dette kort som medlemsbevis i klubben. Kortet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre. GREEN PAS ORDNING Medlemsklubbens Green Pas medlemmer modtager Green Pas-kort fra DGU via deres tilhørsklub. Green Pas-kort udstedes kun til Green Pas medlemmer, der defineres som; medlemmer der har golfkørekort eller et handicap på højst 36 medlemmer der inden for de seneste 24 måneder på indmeldelsestidspunktet ikke har været fuldgyldigt aktivt medlem i en golfklub, som er medlem af DGU medlemmet er amatør medlemmer der som minimum betaler følgende i kontingent til tilhørsklubben o Juniorer (til og med 18 år) kr. 600 o Voksne (fra 18 år) kr (Kontingentet fastsættes af DGU s repræsentantskab) medlemmet ikke betaler indskud eller lignende til tilhørsklubben Green Pas-kort giver ret til at spille på andre DGU medlemsklubbers baner, der er omfattet af Green Pas ordningen mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet), Nærmere oplysninger og baggrund for Green Pas ordningen findes på Administration af Green Pas-ordning Klubber, der ønsker at tilslutte sig Green Pas-ordningen, skal skriftlig fremsætte begæring herom til DGU s sekretariat. Den skriftlige anmodning skal indeholde en bekræftelse på, at klubbens Green Pas kontingent som minimum andrager kr. 600 for juniorer og for voksne. Klubber, der ikke længere ønsker at være med i Green Pas-ordningen, skal skriftligt meddele det til DGU s sekretariat. Klubber, der tilslutter sig Green Pas-ordningen, agerer som hjemmeklub for Green Pas medlemmerne og skal som følge heraf blandt andet administrere medlemmernes handicap. Når klubben har tilsluttes sig Green Pas-ordningen, følger Green Pas-kortets udstedelse, administration og forpligtelser fuldt ud administration af DGU-medlemskort, se ovenfor. INTRODUKTIONSKORT På baggrund af gensidighedsprincippet herunder repræsentantskabsbeslutninger og på møder i Nordisk Golf Union fastsættes følgende henstillinger for brug af DGU - og Nordisk Introduktionskort. DGU Introduktionskort DGU Introduktionskortet er kun gældende hos danske golfklubber, som er medlem af DGU. Følgende personer modtager DGU Introduktionskort: Indehavere af DGU's hæderstegn (gives livsvarigt) September

17 Indehavere af DGU s sølvtegn (gives for 5 år) Fem bestyrelsesmedlemmer i klubber under DGU. (Med mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget) Personer i nedenstående af DGU s puljer: Dommerpuljen Turneringslederpuljen Kaptajnspuljen Juniorpuljen Raterpuljen Kursuspuljen Instruktørpuljen Projektdeltagere i godkendte projekter Elitespillere og observationstruppen Personer som efter DGU's Bestyrelses opfattelse gør en særlig indsats for golfsporten i Danmark og som ikke kan henføres til andre kategorier. Nordisk Introduktionskort Nordisk Introduktionskort er gældende hos golfklubber i Norden & Danmark, som er medlem af landets respektive golfunioner. Følgende personer modtager Nordisk Introduktionskort: DGU's og de nordiske golfunioners bestyrelses- og komitémedlemmer samt tidligere formænd. Fast ansat personale i DGU og de nordiske golfunioner. Bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i klubber under DGU. (Med mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget) Elitespillere i DGU's og de nordiske golfunioners landsholdstrupper. Golfjournalister i henhold til lister udarbejdet af de respektive nordiske lande. Retningslinier for kortenes udstedelse og anvendelse Indehavere af Introduktionskort skal være fuldgyldigt medlem af en dansk golfklub for at kunne bruge kortet. DGU anbefaler og henstiller til samtlige danske golfklubber at tillade indehavere af Introduktionskortene frit spil på klubbens bane op til 5 gange i gyldighedsperioden. De nordiske golfunioner anbefaler og henstiller til samtlige nordiske golfklubber at tillade indehavere af det Nordiske Introduktionskort frit spil på klubbens bane op til 5 gange i gyldighedsperioden. Hvis der spilles på samme fremmede bane mere end 5 gange i gyldighedsperioden inddrages kortet. September

18 Indehaveren af kortet skal respektere alle lokale bestemmelser og begrænsninger, herunder eventuelle handicapbegrænsninger for adgang af greenfee-spillere. Indehaveren skal før spil indskrive sig i greenfee-bogen på en sådan måde, at såvel navn som kortnummer er let læseligt. Misbrug eller udeladelse af at følge procedurerne for anvendelse af Introduktionskortene påtales af klubben over for kortindehaveren, og i gentagelsestilfælde kan der ske indberetning til DGU, der har ret til at inddrage kortet. Ved udskiftning i løbet af året på poster i klubben, der berettiger til kort, inddrager klubben kortet fra den afgående og indsender det til DGU med oplysning om navn på tilgåede. Kortet vil herefter blive udstedt til den nye ihændehaver. September

19 DGU S FAKTURA & OPKRÆVNINGER MEDLEMSKONTINGENT DGU opkræver kontingent af DGU s medlemsklubber. Det indebærer, at DGU altid udsteder faktura til medlemsklubberne, og det er medlemsklubberne der hæfter for betaling. Golfklubber kan ved skriftlig aftale henlægge klubbens administration til selskaber eller lignende. Administrationsaftale ændrer ikke ved, at DGU udsteder faktura til klubben og opkræver kontingent hos klubben. Gennem administrationsaftalen kan klubben antage selskabet eller andre til at foretage den fysiske indbetaling til DGU. Alle DGU s faktureringer foregår elektronisk. Klubben er forpligtet til, at orientere DGU om ændringer i adresser eller øvrige forhold, som er af betydning for en elektronisk fakturering. ANDRE OPKRÆVNINGER Når der hos DGU mod betaling bestilles publikationer, kurser eller andet materiale, udsteder DGU en faktura til klubben, der foretager bestillingen. Klubber, der har konstruktioner med selskaber og/eller, hvor selskabet varetager administrationen for klubber, herunder eventuelle bestillinger, skal bestiller gøre det klart for DGU, om det er klubben, selskabet eller andre der foretager bestillingen. Publikationsbestilling, der ikke foretages af DGU-medlemmer, henvises til at bestille publikationer gennem DGU Erhverv A/S. FÆLLESFORSIKINGER Fællesforsikringer hos Tryg DIF fakturerer en gang årligt DGU for fællesforsikringer. DGU viderefakturerer fællesforsikringerne til de fuldgyldige medlemsklubber i maj. Faktura udstedes derfor altid til DGU s fuldgyldige medlemsklubber og der er medlemsklubberne der hæfter for betaling. Kollektiv ansvarsforsikring hos Nykredit Nykredit fakturerer en gang årligt DGU for den kollektive ansvarsforsikring. DGU viderefakturerer forsikringen til de fuldgyldige medlemsklubber i november. Faktura udstedes derfor altid til DGU s fuldgyldige medlemsklubber og der er medlemsklubberne der hæfter for betaling. Golfklubber kan ved skriftlig aftale henlægge klubbens administration til selskaber eller lignende. Administrationsaftale ændrer ikke ved, at DGU udsteder faktura til klubben og opkræver forsikringerne hos klubben. Gennem administrationsaftalen kan klubben antage selskabet eller andre til at foretage den fysiske indbetaling til DGU. ERSTATNINGSKORT AF DGU-MEDLEMSKORT ELLER GREEN PAS-KORT Klubber kan hos DGU rekvirere erstatningskort for klubmedlemmer, der har mistet DGUmedlemskort eller Green Pas-kort. Hvert erstatningskort koster kr. 75,00 som medlemsklubben opkræves af DGU. Gebyret fastsættes af DGU s bestyrelse. September

20 DGU S MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT FOR KLUBBER Kontingent for klubber fastsættes på repræsentantskabsmødet og er i år 2009 pr. klubmedlem således: Voksne (inkl. hverdagsmedlemmer): kr. 149,00 pr. år Juniorer kr. 79,00 pr. år Langdistancemedlemmer kr. 79,00 pr. år Objektivt differentierede medlemmer kr. 149,00 pr. år Green Pas voksne kr. 149,00 pr. år + kr. 35,00 pr. år Green Pas juniorer kr. 79,00 pr. år + Kr. 14,00 pr. år Et langdistancemedlem skal være fuldgyldigt aktivt medlem i en anden dansk golfklub. De årlige kontingenter opkræves hvert kvartal. September

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vejledning til overenskomst DANSK GOLF UNION. Vejledning til overenskomst. mellem baneejer/driftsselskab og klub. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

Vejledning til overenskomst DANSK GOLF UNION. Vejledning til overenskomst. mellem baneejer/driftsselskab og klub. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til overenskomst mellem baneejer/driftsselskab og klub H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor oktober 2008 H O V E D S P O N S O R Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til standardvedtægter H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor August 2008 H O V E D S P O N S O R Vejledning til vedtægter Om vejledningen Denne vejledning er skrevet som en vejledning

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave april 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab side 5 Begrænset

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

Vedtægter for Faxe Ladeplads Idrætsforening Dannebrogsvej Faxe Ladeplads Stiftet den 10. marts 1927

Vedtægter for Faxe Ladeplads Idrætsforening Dannebrogsvej Faxe Ladeplads Stiftet den 10. marts 1927 Vedtægter for Faxe Ladeplads Idrætsforening Dannebrogsvej 1 4654 Faxe Ladeplads 5671 6977 Stiftet den 10 marts 1927 1 1 Navn Foreningens navn er Faxe Ladeplads Idrætsforening (herefter kaldet FLI) 2 Formål

Læs mere

Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København

Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København 19. februar 2008 Indkaldelsen indeholder følgende materiale til repræsentantskabsmødet: Program for tema- og

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde.

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde. 21. april Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE VEDTÆGTER for Foreningen til Langtursejladsens Fremme 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen til Langtursejladsens Fremme", forkortet "FTLF". Internationalt anvendes navnet "Danish

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus 31. august 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Hotel Grand Park, Ørumvej 6, 4220 Korsør Fredag den 20. august 2010 kl. 9.30 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Tom Holmberg THO Aase Møller-Hansen

Læs mere

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Herved indkaldes til Horsens Golfklubs ekstraordinære generalforsamling Mandag den 06. december 2010 kl. 19.00 i Cafe Golfert, Silkeborgvej

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2010 kl. 15:00 hos Torben Arp.

Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2010 kl. 15:00 hos Torben Arp. Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2010 kl. 15:00 hos Torben Arp. Morten Andersen har meldt afbud. Til stede: Ole Hansen, Ole Toppenberg, Torben Arp, Mads Andie og Niels H. Laursen 1. Referat fra

Læs mere

Vedtægter for Asserbo Golf Club

Vedtægter for Asserbo Golf Club Vedtægter for Asserbo Golf Club 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Asserbo Golf Club. Den er stiftet den 30. april 1946 og har hjemsted i Halsnæs kommune. 2 Formål. Det er klubbens formål at skabe gode

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere