Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svensk hjemmeservice er sund fornuft"

Transkript

1 Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og 48 mia. kr. om året, og mere end hver 3. dansker betaler for en eller anden form for sort arbejde i løbet af 1 år, i. Samtidig er gør-det-selv arbejde i de danske hjem udbredt, mens markedet for hvid hjemmeservice er begrænset. I Sverige er det anderledes, da man har en hjemmeserviceordning ii, som har skabt et marked for serviceydelser i private hjem. Ordningen fungerer på 8. år, og har skabt mere end jobs, som i stort omfang varetages af personer, der, under normale vilkår, har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvis Danmark kopierer den svenske hjemmeservicemodel, vil det, ifølge Dansk Erhvervs analyse, mindske det sorte arbejde, skabe nye job inden for seks år, forbedre integrationen, forbedre kvinders karrieremuligheder og give et solidt overskud til statskassen fra år ét, hvis bare halvdelen af de nye job besættes af ledige. I Danmark er der personer i alderen år, som forsørges af det offentlige heraf som er ledige, der umiddelbart kunne varetage beskæftigelse. Sort betaling for hjemmeservice er udbredt i Danmark Figur 1 Antal årige offentligt forsørgede danskere (ekskl. SU-modtagere) Barsel og ferie Nettoledige Opkvalificering Støttet beskæftigelse Sygedagpenge Efterløn Førtidspension Andre Sveriges hjemmeserviceordning har skabt et marked for eksempelvis rengøring, og dermed skabt jobs til personer, som ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken AUK04 og Dansk Erhverv I ledighedskøen er ufaglærte og personer med anden etnisk baggrund end dansk overrepræsenteret. Højere ledighed for disse grupper skyldes delvist, at servicejob, som den svenske ordning omfatter, netop ikke har noget stort omfang i Danmark. Servicejob, som er omfattet af skattefradraget i Sverige, er blandt andet rengøring, børnepasning, husholdningsarbejde og lettere havearbejde. I Danmark har vi indtil årsskiftet den såkaldte Boligjobordning, hvis formål netop er at høste de gevinster, man har set i Sverige. Ordningen har dog ikke formået at skabe private servicejob. Mere end 90 pct. af tilskuddene er gået til håndværksarbejde. Dansk Erhvervs Perspektiv 2014 #23

2 De svenske erfaringer taler for sig selv Siden 2007 har man i Sverige kunnet få skatterabat, hvis man køber ydelser inden for en bred vifte af tjenesteydelser, fx rengøring, madlavning, havearbejde, snerydning, lektiehjælp, afhentning af børn fra institution eller lignende. Ordningen kaldes RUTordningen, hvilket er en forkortelse for: Rengöring, Underhåll og Tvätt. Ordningen er således direkte målrettet serviceydelser i hjemmet. For at benytte RUT skal såvel køber som leverandør registeres Sådan fungerer RUT-ordningen i praksis kort fortalt: RUT giver et skattefradrag på hjemmeserviceydelser såsom rengøring, vask, børnepasning mv. Det er alene omkostninger til arbejdsløn, som er fradragsberettiget. Man kan få fradrag på 50 pct. af omkostningerne til arbejdsløn og maksimalt SEK pr. år pr. voksne person i en husstand, reelt svarende til udført arbejde for SEK i kraft af, at man som køber blot betaler halvdelen af lønomkostningen. Alle virksomheder, der vil udføre arbejde dækket af RUT-ordningen, skal registreres på dertil indrettet portal hos den svenske skattemyndighed. Udføreren eller virksomheden skal være registreret som såkaldt F-skattebetaler inden, arbejdet kan påbegyndes. F-skat er företag-skat, som dækker over, at virksomheden selv har ansvar for fx skat og momsbetalinger. Alle private, som ønsker at få RUT-fradrag, skal indvillige i, at personnummer, adresse mv. bruges af sælger/virksomheden og skattemyndigheden til at identificere den enkelte som køber af hjemmeserviceydelser. Privatpersoner har selv ansvar for at sikre, at beløbsgrænsen ikke overskrides. Proces i praksis for køber og sælger, hhv. privatperson og virksomhed: Køber og sælger enes om, at der skal udføres RUT-dækket arbejde. Køber får dokumentation for, at virksomheden er godkendt under RUT-ordningen. Sælger får dokumentation på købers identitet (bl.a. personnummer) og adresse. Når arbejdet er udført, sendes faktura på det halve af arbejdslønnen (inkl. moms) til køber. Som køber får man derved skattenedsættelsen direkte, idet man blot betaler halvdelen af omkostningen til arbejdslønnen. Virksomheden indberetter det udførte arbejde, samt oplysninger om køber til RUT-portal og får den resterende arbejdsløn udbetalt fra de svenske skattemyndigheder. Typisk går der 10 arbejdsdage fra indberetning til udbetaling til virksomheden. Køber modtager brev fra skattemyndighederne med information om, at pengene er udbetalt og beløbets størrelse, når pengene udbetales til den udførende virksomhed. Brevet indeholder også information om, hvor meget køber har udnyttet skattefradraget det pågældende år. På købers fortrykte selvangivelse vil beløbet for RUT-fradrag derefter vises. Ved at godkende det fortrykte beløb certificeres, at alt er korrekt, og at alle vilkår for endelig skattereduktion er opfyldte. For mere detaljerede informationer om RUT henvises til hvor søgeordet RUT giver flere forskellige dokumenter og vejledninger om ordningen. RUT-ordningen gør, at man som køber kun skal have det halve beløb op ad lommen RUT-ordningen har betydet, at der i Sverige er vokset en helt ny erhvervssektor frem. Antallet af beskæftigede i hjemmeservicefirmaer i Sverige er steget fra få hundrede, som arbejdede hvidt med husholdningstjenester i 2007 til personer i 2013 iii. DANSK ERHVERV 2

3 Økonomi i RUT Konkret var det 5,7 pct. af den svenske befolkning, der gjorde brug af RUT i 2013 og tal frem til august 2014 tilsiger, at mere end 6,0 pct. af den svenske befolkning vil gøre brug af RUT i iv Brugen af RUT-ordningen stiger altså fortsat på 8. år. Det var dog først i 2009, i ordningens 3. leveår, at udbredelsen tog fart, og antallet af brugere samt skatterabatten fordobledes næsten fra Figur 2 viser, for de seneste 4 år, udviklingen i antallet af brugere, samt hvor mange virksomheder der udfører RUTarbejde. Kolonnen skatterabat indeholder tal for det beløb, som de svenske skattemyndigheder har givet fradrag/udbetalt for. Dermed er den reelle omsætning, som vist i kolonnen omsætning det dobbelte af skatterabatten i kraft af ordningens regel om 50 pct. fradrag. Den sidste kolonne viser statens teoretisk maksimale provenutab i forbindelse med ordningen. Med udgangspunkt i 2013 viser tabellen, at brugerne i gennemsnit modtog skatterabat for SEK. Efter tilbageløb af moms og arbejdsgiverafgift, så kostede RUT direkte maksimalt 247 mio. SEK i 2013, jf. kolonnen direkte tab i figur 2 nedenfor 1. Figur 2 Antal virksomheder Seneste 4 års udvikling og beregnet økonomi i den svenske RUT-ordning. Skatterabat, Omsætning År Antal brugere Brugere i pct. af befolkning mio. SEK mio. SEK Direkte tab* mio. SEK ,4% , ,3% , ,1% , ,7% , personer arbejder i dag i den private hjemmeservicebranche Svenskerne fortsætter med at øge deres brug af RUT Kilde: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån, Almega samt Dansk Erhvervs egne beregninger *Direkte tab opgjort som maksimalt provenutab for staten. Det er inkl. tilbageløb af moms og svensk arbejdsgiverafgift, der indgår obligatorisk i fakturaen. Dvs. øget indkomstskat og øvrige adfærdseffekter indgår ikke. I dette beregnede direkte provenutab er der dog slet ikke taget højde for de massive positive samfundsøkonomiske besparelser og gevinster ved, at langt de fleste udbydere af hjemmeservice kommer direkte fra arbejdsløshed og/eller sort arbejde v. RUTs socioøkonomiske gevinster i Sverige I Sverige skønnes det, at ca. 75 pct. af de personer, som RUT har skabt job til, kommer fra ledighed eller fra tilværelse uden for arbejdsmarkedet, hvilket giver et betydeligt trecifret millionbeløb ekstra til statskassen i øget indkomstskat og sparede dagpenge og dermed plus på den økonomiske bundlinje. Mange af de personer/virksomheder, der udbyder hjemmeservice, gør det på deltid eller for en periode. RUT-ordningen skaber bl.a. jobs til kvinder, der er født i lande uden for Sverige 1 Moms i Sverige er 25 pct., mens arbejdsgiverafgiften er 31,42 pct. Direkte tab=skatterabat- direkte tilbageløb(moms på 25 pct. af omsætningen og arbejdsgiverafgift på 31,42 pct. af omsætningen ekskl. moms). Dvs. i 2013: ((0,2*5.085)+(0,31,42*(5.085-(0,2*5.085)))= ( )= =247. DANSK ERHVERV 3

4 Som tidligere nævnt har den svenske RUT-ordning skabt hele arbejdspladserarbejdspladser, som i høj grad varetages af kvinder med indvandrerbaggrund, som ellers kan have svært ved at finde beskæftigelse på normale vilkår vi. Samtidig er der også et ligestillingsaspekt i ordningen, idet 62 pct. af de, som via ordningen køber hjælp i hjemmet, er kvinder. Det er især børnefamilier og personer over 65 år, som køber via ordningen i Sverige, og det er mange forskellige indkomstgrupper, der benytter RUT vii. Snyd og bedrag Permanent offentlig økonomisk støtte til en specifik del af økonomien eller en dansk udgave af RUT-ordningen giver kun mening, hvis den mindsker snyd og bedrag (fx sort arbejde), og ikke skaber yderligere muligheder for ulovligheder. RUT-ordningen tager i et vist omfang højde for risikoen for bedrag, idet skattemyndighederne kræver, at såvel købers CPR- og sælgers CVR nummer indgår direkte i handlen, hvilket er et betydeligt værn mod socialt bedrageri og anden snyd. Personer på overførselsindkomst kan eksempelvis ikke få penge ud af ordningen, uden at det registres og derfor kan kontrolleres. Samtidig skal en virksomhed autoriseres for at kunne udføre arbejde omfattet af RUT-ordningen. Når det er sagt, så kan direkte og bevidst snyd med omfang, beløb eller lignede kriminelle handlinger i sagens natur ikke fuldstændig udelukkes at ville kunne finde sted. Ordningen har et værn mod snyd og bedrag Det er dog klart, at RUT vil mindske eksisterende snyd i form af sort hjemmeservice både gennem mindre efterspørgsel og mindre udbud. Efterspørgslen falder i kraft af, at det bliver betydeligt mere attraktivt at benytte hvid hjemmeservice. Udbuddet af sorte hjemmeserviceydelser vil falde, da personer, der i dag udfører hjemmeservice sort, vil blive udkonkurreret af højere efterspørgsel på legale ydelser, og prisen for det sorte arbejde vil falde, og derved gøre det mindre attraktivt at arbejde ulovligt. Ved at mindske det sorte arbejde, vil man samtidig komme en del af det sociale bedrageri, i form af personer der arbejder sort, men modtager overførselsindkomst, til livs. Hvorfor virker den danske Boligjobordning ikke på sort servicearbejde i de danske hjem? I Danmark blev Boligjobordningen indført i 2011, og ordningen løber, efter flere forlængelser, frem til slutningen af Boligjobordningen giver et ligningsmæssigt fradrag for lønudgifter til husholdningsarbejde og istandsættelse, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Hovedbaggrunden for boligjobordningen var netop at bekæmpe brugen af sort arbejde i forbindelse med køb af serviceydelser i hjemmene viii. Ordningen har dog nærmest udelukkende skabt aktivitet for landets håndværkere og i minimal grad fået os til at købe mere hjemmeservice af forskellig art, jf. figur 3. Den danske Boligjobordning gør ikke sort arbejde hvidt eller mindsker gørdet-selv-arbejde i hjemmet. Ordningen bruges næsten udelukkende på håndværksydelser DANSK ERHVERV 4

5 Figur 3 Fordeling af udbetalte beløb til servicefradrag under Boligjobordningen, fordelt på fradragskategorier i 2013(pct.) 5,1% 4,6% 90,4% Rengøring, vinduespudsning og børnepasning Havearbejde Vedligeholdelse Kilde: Skatteministeriets hjemmeside oktober Af de fremkomne skattefradrag i 2013, var det mere end 90 pct., der vedrørte vedligeholdelse, dvs. håndværksdelen af Boligjobordningen ix, mens kun 6 pct. af de udbetalte fradrag skyldtes servicedelen, dvs. rengøring, børnepasning, havearbejde eller vinduespudsning. Samtidig synes det rimeligt at antage, at mange håndværksarbejder ville blive udført, desuagtet om lønudgiften er fradragsberettiget eller ej. For en del af den aktivitet Boligjobordningen har skabt vil der således være tale om udført vedligehold, mens ordningen eksisterer. Boligjobordningens fallit på hjemmeservice-området skyldes, at skatterabatten simpelthen er for lille. Et fradrag på 1/3 af lønudgiften har ikke været nok til at gøre en i dag kulsort branche hvid Især for servicedelen, hvor arbejdslønnen som hovedregel udgør hele omkostningen, er fradragssatsen på en 1/3 af arbejdslønnen for lav til, at danskerne for alvor vender det sorte husholdningsarbejde ryggen. Samtidig er der tale om en midlertidig ordning med et meget begrænset fradragsberettiget beløb, som for mange er bedre brugt på håndværkerarbejde, som alligevel skulle købes. Derudover skal køberen have hele beløbet op af lommen og således lægge ud for så efterfølgende at modtage et fradrag, som kan være kompliceret for den enkelte at forholde sig til. Det man ser, er fortsat den høje pris på fakturaen. Effekter i Danmark ved at implementere RUT i Danmark I figur 4 ses beregnede effekter i Danmark over 6 år, hvis man i Danmark kopierede og indførte en dansk version af RUT-ordningen. Figuren viser først antallet af danskere, der forventes at benytte ordningen. Antallet beregnes ud fra den andel (kolonne 2) af den svenske befolkning, som i de respektive år har benyttet RUT-ordningen. Skatterabatten er beregnet ud fra gennemsnitsbeløbet pr. bruger i Sverige, som er omregnet ift. valutakurs og antallet af forventede brugere i Danmark. Omsætningen, som skatterabatten skaber hos virksomheder, er minimum det dobbelte af skatterabatten, da skatterabatten dækker 50 pct. af beløbet. I kolonnen Provenueffekt vises provenueffekten ef- DANSK ERHVERV 5

6 ter tilbageløb af moms, effekten fra øgede skatteindbetalinger og besparelser på dagpenge til blot halvdelen af de nye arbejdspladser x. Antallet af nye arbejdspladser er også beregnet ud fra de svenske erfaringer ved at beregne omsætning pr. job og derefter korrigere for valutakurs xi. Det ses, at ordningen allerede fra det 1. år kan give overskud, såfremt halvdelen af de nye årsværk eksempelvis flyttes fra dagpenge (kolonne Provenueffekt ). I ordningens 3. år sker der en fordobling i benyttelsen, som følge af at dette netop var det, som fandt sted i Sverige, og derfor er samme mønster antaget i Danmark. Der var tilsyneladende nogle tekniske udfordringer, og ordningen skulle også nå at blive kendt for svenskerne. Der kan skabes jobs inden for 6 år Figur 4 Beregnede effekter af svensk RUT -ordning overført til danske forhold Omsætning i alt Antal Brugere i År pct. af befolkning (mio. Brugere (mio. kr.) (mio. kr.) kr.) ,0% , Skatterabat Provenueffekt* Nye arbejdspladser ,2% , ,4% , ,3% , ,1% , ,7% , Kilde: Danmark Statistik, Skatteministeriet samt Dansk Erhvervs egne beregninger. *Provenueffekt: Her antages det, at halvdelen af udbyderne går fra ledighed eller sort arbejde til hvidt arbejde. Dvs. her medtages indkomstskat og sparede dagpenge for 50 pct. af de nye årsværk. Der er flere årsager til, at privat hjemmeservice ikke er udbredt i Danmark. Den danske skattestruktur har sammenpresset nettolønningerne og dermed købekraften, hvilket gør det meget omkostningstungt at tilkøbe serviceydelser i hjemmet. Ordningen kan også anskues således, at man løser en del af skattekile problematikken, der betyder, at det er meget dyrt for højproduktive at købe lavproduktivt arbejde. Denne forvridning medfører et betydeligt værditab. Den foreslåede ordning vil, udover at bringe en del af de personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse, også medføre, at man vil gøre det muligt for den højproduktive arbejdskraft at tilkøbe ydelser i hjemmet, så det vil blive muligt at lægge flere højproduktive timer på arbejdsmarkedet. Velfærdssamfundet og dansk skattestruktur fordrer sort arbejde Hvordan kan statsstøtte til lavproduktivt arbejde være samfundsøkonomisk ansvarligt? Præmissen for at yde statsstøtte til udvalgte dele af erhvervslivet må være, at der er større samfundsmæssige gevinster end tab eller andre uhensigtsmæssige konsekvenser. I dette tilfælde handler det om at gøre et sort marked hvidt, få langtidsledige i arbejde, øge arbejdsudbuddet blandt højproduktive mv. Sagt på en anden måde: formålet er at sikre, at samfundets ressourcer anvendes på en bedre måde, og at en støtteordning på dette område rent faktisk vil bidrage hertil. DANSK ERHVERV 6

7 Argumentationen kan nærmest ikke løftes bedre, end som Finansministeriet formulerede det i forbindelse med vedtagelsen af Boligjobplanen i 2011: Sort arbejde er oftest serviceydelser, der knytter sig til boligen. Hver femte dansker har fået udført bygge- eller anlægsarbejde, og hver tiende har købt rengøring eller vinduespudsning sort. Der er derfor gode argumenter for og et stort potentiale i at gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet både ude og inde. Det kan få færre til at vælge det sorte arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet. Og det vil lette mange familiers travle hverdag. Endelig kan det skabe plads på arbejdsmarkedet til grupper, der har svært ved at få jobs. Vigtigste fordele: Sort arbejde gøres hvidt, marginaliserede kommer i job, og højproduktive mindsker deres gør-detselv arbejde i hjemmene. Samlet set vil BoligJobordningen skabe vækst i beskæftigelsen og være en effektiv måde at konvertere sort arbejde til hvidt, og den kan dermed gøre op med et område, hvor omfanget af sort arbejde er betydeligt, og hvor SKAT har vanskeligt ved at gennemføre effektive kontroller. Citaterne er taget fra Finansministeriets hjemmeside: og stammer fra den pressemeddelelse, der i 2011 blev udsendt i forbindelse med vedtagelsen af Boligjobplanen. Det er altså temmelig bredt anerkendt, at der under de givne betingelser er en samfundsøkonomisk gevinst ved at gøre noget af det sorte arbejde hvidt, idet der opstår et merprovenu i form af både moms og indkomstskat. Der er derudover positiv beskæftigelseseffekt ved at få arbejdsløse lavt uddannede i arbejde samt positiv arbejdsudbudseffekt ved at minimere efterspørgernes gør-det-selv arbejde. Den svenske RUT-ordning har vist sig at være ret effektiv som middel mod målet om flere i jobs, mindre sort arbejde og potentielt øget arbejdstid blandt højtuddannede. Erfaringerne med Boligjobplanen viser, at skal hjemmeservice statsstøttes, så skal det gøres helhjertet, hvis det skal være samfundsøkonomisk ansvarligt. Der vil dog altid være et vist økonomisk dødvægtstab ved den type støtteordning Omvendt vil der altid være et vist samfundsøkonomisk dødvægtstab ved ordninger som hjemmeservice og boligforbedring. Der er eksempelvis risiko for stigende priser på hjemmeserviceopgaver, men konkurrencen på markedet og prisen på det sorte alternativ vil holde prisen i skak. Der er også risiko for, at en del af de penge som danskerne vil bruge på hjemmeservice, hvis ordningen bliver en realitet, blot vil fortrænge andet privatforbrug. Dette vil formentlig være tilfældet for nogle, men mange danskere køber i dag hjemmeservice sort, og det er således sort privatforbrug, som fortrænges. Derudover sparer mange danskere op, og det er derfor uklart, i hvilket omfang eksempelvis rengøring i hjemmet er substitut for et restaurationsbesøg. For mange vil det nok snarere frigive tid i en travl hverdag til at bruge mere tid på fornøjelser eller lønnet arbejde. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Tilskud til hjemmeservice kan give mening er 23. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet 10. november OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D., cand. scient. oecon.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; analysekonsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA og økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark med titlen Dansk Erhvervs Perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KILDER I publikationen er der for de danske tal brugt senest tilgængelig statistik fra Danmarks Statistik, og fra Skatteministeriet, For lønniveauer er der brugt oplysninger fra eksisterende rengøringsfirmaer. For de svenske tal, skøn og beregninger, er der primært brugt officielle kilder, nemlig Skatteverket, og det statistiske centralbureau, samt tænketanken Almega, KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til analysechef Geert Laier Christensen på mail: eller til chefkonsulent Mira Lie Nielsen på i Rockwool Fonden 2012, Danskerne og det sorte arbejde, s og s ii Den svenske hjemmeserviceordning kaldes RUT = Rengöring, Underhåll, Tvätt iii Almega Sverige, Fakta om RUT, 2014 iv Udvikling fremskrevet på baggrund af data frem til og med august v Almega Sverige, Fakta om RUT, 2014 vi Almega Sverige, Fakta om RUT, 2014 vii Almega Sverige, Fakta om RUT, 2014 viii Finansministeriet, Faktaark om Boligjobplan, maj 2011 ix Af de udbetalte midler under Boligjobordningen i 2013 gik 90,4 pct. til istandsættelse. x Dagpengemodtagere er blot et regneeksempel, og man må formode, at ordningen også vil skabe job til tungere ledige, eksempelvis kontanthjælpsmodtagere. Derudover vil ordningen potentielt kunne give arbejde til personer i stort set alle grupper af offentligt forsørgede eller mindske det fremtidige antal personer på forskellige overførsler. xi Medarbejderomkostninger i Sverige er generelt højere end i Danmark(Arbejdsmarkedsrapport 2012, DA s. 72). Dette taler for, at omsætningen pr. job også vil være højere, hvilket, om noget, indikerer at det beregnede antal nye arbejdspladser i Danmark undervurderes. DANSK ERHVERV 8

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT Relativt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande med beskedne kvalifikationer har problemer med at finde beskæftigelse i den formelle økonomi (dvs. almindeligt

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere