Generelle betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den anden side, selskaber i Telenor Danmark Holding A/S. Sonofon kan placere aftalen i et selskab i Telenor Danmark Holding A/S efter eget valg. I det følgende bruges Sonofon som fælles betegnelse for disse selskaber. 1. Aftalens omfang Disse forretningsbetingelser udgør sammen med abonnementsvilkårene og vilkårene for den enkelte tjeneste, hvor disse findes, det samlede aftalegrundlag for din aftale med Sonofon. Vilkårene for den enkelte tjeneste går i tilfælde af uoverensstemmelser forud for abonnementsvilkårene, ligesom abonnementsvilkårene går forud for forretningsbetingelserne. Sonofons KundeService ligger i Sonofon A/S, CVR nr , Skelagervej 9, 9000 Aalborg. 2. Aftale om levering af teletjenester fra Sonofon Du kan indgå aftale direkte med Sonofon eller via en forhandler, som er godkendt af Sonofon og bemyndiget til at oprette aftaler på vegne af Sonofon. Aftalen vedrører Sonofons levering af teletjenester til dig. Hvis du køber en telefon hos en forhandler, er det et forhold mellem dig og forhandleren og er Sonofon uvedkommende. Din aftale med Sonofon om den enkelte teletjeneste indgås efter Sonofons valg, ved at: Du underskriver en aftale-/oprettelsesblanket og returnerer denne senest samtidig med, at teletjenesten stilles til rådighed, eller Sonofon sender eller udleverer aftalen til dig senest samtidig med, at teletjenesten stilles til rådighed. Senere bestilling af ydelser som tillæg til abonnementstjenesten kan ske ved henvendelse til Sonofon. Hvis aftaleindgåelsen sker som fjernsalg, dvs. at du ikke fysisk mødes med Sonofon (f.eks. ved bestilling via internettet) kan du som forbruger fortryde aftalen indtil 14 dage efter indgåelse af aftalen, medmindre andet aftales ved den enkelte aftaleindgåelse. Fortrydelse kan

2 ske ved skriftligt at orientere Sonofon herom. Såfremt du inden for de 14 dage tager tjenesten i brug, samtykker du samtidig til, at fortrydelsesretten bortfalder. Ved taget i brug forstås, at du har benyttet tjenesten, og at du på den baggrund vil kunne debiteres for forbruget. I den periode, hvor du kan fortryde aftalen, kan der være visse begrænsninger i anvendelsen af tjenesten og tilhørende funktioner. Bemærk: Har du et taletidsnummer som du ønsker at ændre til et abonnement, kan du efterfølgende IKKE få nummeret overført tilbage til Taletid. Dette gælder også, selvom du fortryder indenfor 14 dage. Din aftale med Sonofon om teletjenester giver bl.a. adgang til følgende supplerende tjenester: Takstoplysning Du kan ringe til Sonofons KundeService eller Sonofon Tast- Selv-Service og få oplyst minuttaksten på opkald til danske normalt takserede numre. Henvisning til nyt nummer Sonofon tilbyder henvisning til nyt nummer i seks måneder efter nummerskift. De første tre måneder er gratis, hvorefter der opkræves betaling herfor. Viderestilling til nyt nummer Det er muligt at viderestille samtaler til et nyt/andet nummer. Det er desuden muligt at standse en evt. viderestilling til dit nummer. 53 Saldooplysning Du kan via KundeService, Sonofon Tast-Selv- Service og SMS få oplyst dit aktuelle forbrug siden sidste faktura. Takstopdelt regning Basis faktura opdelt i takseringskategorier. Forbrugsspecifi kation Udvidet faktura med oplysninger om alle fakturerede kald, herunder dato, klokkeslæt, varighed, kaldt nummer og pris. Forbrugskontrol Du sætter selv en beløbsgrænse for, hvor meget dit forbrug maksimalt må være i en fakturaperiode. Når du når beløbsgrænsen, spærres telefonen for udgående forbrug (f.eks. opkald, SMS og MMS) og genåbnes automatisk når næste fakturaperiode begynder.

3 Du har dog mulighed for at genåbne telefonen efter den er spærret ved at oplyse telefonnummer og valgt kode. Sonofon gør opmærksom på, at der i visse situationer kan påløbe forbrug på telefonen udover den valgte grænse. Spærring Spær forbindelsen for alle indgående eller udgående opkald, eller for opkald til udlandet. Spærringen kan ophæves ved at indtaste PIN2-koden. Spærring for opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-tjenester) Afskærer dig fra muligheden for at benytte disse tjenester. Tjenesternes funktionalitet og eventuelle pris oplyses ved henvendelse til Sonofon. Forbrugsalarm Ved at tilmelde dig Forbrugsalarm, vil Sonofon holde øje med forbruget på din telefonforbindelse. Vi kontakter dig, hvis forbruget i en kalendermåned er 100 procent større, dog mindst 250 kr., end dit gennemsnitlige månedlige forbrug, målt over en periode på 12 måneder. Har du ikke været kunde i 12 måneder beregnes det ud fra din tid som kunde. Vis nummer Nummervisning er inkluderet i dit mobilabonnement, medmindre du har aftalt andet. Ved nummervisning overføres dit nummer til den, du ringer op til, hvis dette er teknisk muligt. Du kan vælge at blokere visning af nummer permanent eller ved enkelte opkald. 3. Dig som kunde Aftale om brug af Sonofons telenet kan indgås af myndige personer eller selskaber (juridiske personer), med mindre andet fremgår af den særskilte oprettelsesblanket for den enkelte tjeneste. Privatkunder skal ved aftaleindgåelsen oplyse navn, adresse og CPR-nummer. CPR-nummeret bruger vi til løbende navne- og adresseopdateringer via Folkeregistret og hemmeligholdes over for andre parter. Virksomheder skal ved aftaleindgåelsen oplyse virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og navn(e) på brugere. Den person, der indgår aftale med Sonofon på vegne af en virksomhed, skal kunne dokumentere fuldmagt hertil. Sonofon kan kræve dokumentation for alle oplysningers rigtighed. Du hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i

4 forbindelse med alle aftaler. Sonofon kan vælge at sende dig produktinformation via SMS, MMS, eller lignende. På samme måde vil Sonofon sende markedsføringsmateriale om produkter, såfremt du har 55 givet samtykke hertil. Hvis du ikke ønsker at modtage disse informationer, kan du rette henvendelse til Sonofons Kunde- Service. 4. Kreditvurdering og kreditmaksimum Sonofon foretager en kreditvurdering af dig som kunde baseret på kreditoplysninger fra eksempelvis pengeinstitutter, kreditoplysningsbureauer og andre. Sonofon kan afvise indgåelse af de enkelte aftaler eller betinge indgåelse af aftalen af, at du betaler evt. forfalden saldo for øvrige abonnementsforhold. Sonofon kan ligeledes betinge indgåelse af en aftale af, at der fastsættes et kreditmaksimum. Du hæfter for ethvert forbrug, selvom dette måtte overskride det fastsatte kreditmaksimum. Ved overskridelse af kreditmaksimum har Sonofon ret til straks at afbryde forbindelsen. Sonofon kan endvidere kræve, at du foretager en forudbetaling/acontobetaling af det totale skyldige beløb. Sonofon forbeholder sig ret til løbende at foretage kreditvurderinger af dig og som følge heraf, at stille krav om acontobetaling eller fastsættelse af kreditmaksimum, også efter at din kundeaftale er indgået. Hvis ét af nedenstående kriterier er opfyldt, kan Sonofon afvise indgåelse af aftale eller stille krav om acontobetaling og/eller fastsættelse af et kreditmaksimum: Du har ikke fast adresse i Danmark, Færøerne eller Grønland men f.eks. poste restante adresse, adresse på Folkeregistret og lignende. Du har, som privatperson, fem abonnementer eller mere (et mobilnummer, et fastnetnummer eller en internetaftale betragtes i denne relation som et abonnement) Din betalingsforpligtigelse over for Sonofon har været misligholdt, og misligholdelsen har været årsag til, at Sonofon har spærret din aftale Du har forfalden gæld til Sonofon Du er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau med en negativ anmærkning / betalingserfaring

5 Dit samtaleforbrug og øvrige telefonomkostninger skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders forbrug eller udviser en meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere Sonofon har begrundet formodning om, at dine betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Du kan, før aftalen indgås, rette henvendelse til Sonofon med henblik på at afklare, hvorvidt Sonofon stiller krav om fastsættelse af kreditmaksimum Du har intet CPR-nummer. Sonofon kan vælge at fastsætte generelt kreditmaksimum for alle sine kunder, hvorefter der kan søges om forhøjelse eller fjernelse. 5. Telefonnummer og hemmeligholdelse af telefonnummer Alle Sonofon kunder tildeles (eller er tildelt af andre operatører) otte-cifrede telefonnumre. Du kan mod betaling få dette telefonnummer ændret, hvis dette er muligt. Du har for hvert tegnet abonnement ret til en gratis kortfattet optagelse i Sonofons nummeroplysningsdatabase. En sådan optagelse omfatter typisk navn eller evt. fi rmanavn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Du er ansvarlig for, at optagelsen heri ikke krænker tredjemands rettigheder. Sonofon er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen til alle, der fremsætter ønske herom, herunder eksempelvis udbydere af nummeroplysningstjenester samt telefonbøger. Du har mulighed for at anmode om ændring af dine nummeroplysningsdata, ved at rette henvendelse til Sonofon. Sonofon registrerer en ændring i Sonofons nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter din henvendelse. Sonofon gør opmærksom på, at en sådan ændring ikke har virkning for tredjemands databaser mv., som Sonofon på et tidligere tidspunkt måtte have videregivet nummeroplysningsdata til. Du kan vælge, at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at dit telefonnummer er hemmeligt 55 (hemmeligt nummer) og derved vælge, at ingen af dine nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer). Har du valgt at få hemmeligt nummer, vil du ikke få overført dit telefonnummer til modtagerens telefondisplay (Vis Nummer),

6 medmindre du udtrykkeligt anmoder om, at dette sker. De dele, som måtte være hemmeligholdte, kan efterfølgende ikke benyttes af Sonofon ved udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid fi nde sted til alarmtjenesten, samt til andre udbydere af telenet og teletjenester i signaleringsøjemed. Ved din brug af WAP-tjenester vil dit telefonnummer blive overført til udbyderen af tjenesten. Lov om Det Centrale Personregister (CPR) giver dig ret til, ved henvendelse til din bopælskommune, at få indsat en markering i CPR om, at du ikke ønsker henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver dig beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som måtte have indhentet nummeroplysningsdata fra Sonofons nummeroplysningsdatabase. 6. Registrering af oplysninger Sonofon registrerer oplysninger om opkaldsdata for at kunne udføre aftalen, herunder foretage en korrekt opkrævning af dit forbrug. Opkaldsdata omfatter bl.a. dit telefonnummer, det kaldte telefonnummer, SIM-kortets nummer (IMSI-nummer), telefonens nummer (IMEI-nummer), dato og tid for opkaldet, opkaldets varighed, lokaliseringsdata og øvrige tilsvarende data, som danner grundlag for opkrævning. Såfremt du har produkter hos andre selskaber indenfor Telenor Danmark Holding A/S, vil disse andre selskaber have adgang til dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre aftalen med dig. Sonofon kan vælge at markedsføre produkter fra øvrige selskaber i Telenor Danmark Holding koncernen overfor dig. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, Sonofon registrerer om dig. 7. Tekniske ændringer, forstyrrelser mv. Sonofon forbeholder sig til enhver tid ret til at indføre ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift af Sonofons telenet. Ugunstige forhold kan i visse tilfælde medføre, at opkald vil blive afvist, eller at samtaler bliver afbrudt. Sonofon kan afvise opkald fra telefoner eller SIM-kort, der giver anledning til forstyrrelser i Sonofons telenet. Fejl i tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af telenettene, skal straks afhjælpes. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed er Sonofon uvedkommende. Sonofon kan kræve sine omkostninger til fejlsøgning

7 dækket af dig. 8. Nummeroplysning Du har adgang til nummeroplysningstjenester i andre operatørers telenet, hvis den pågældende udbyder af oplysningstjenesten og Sonofon har indgået aftale om dette. 9. Alarmering i Danmark Alarmopkald til de offentlige alarmcentraler kan foretages gratis over Sonofons telenet. 10. Taksering og takseringsprincipper Du er underlagt de af Sonofon til enhver tid fastsatte takster, som angivet i takstoversigten. Der betales en afgift for ethvert forsøg på opkald. Selve samtalen takseres fra det øjeblik, opkaldet besvares. Alle opkald foretaget i Sonofons netværk takseres pr. påbegyndt sekund, dog jf. afsnittet vedrørende opkaldsafgift i takstoversigten. Sonofon tilbyder særlige rabatløsninger efter nærmere fastsatte kriterier Betalingsforhold Du hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalerne, jf. pkt. 1. Ved oprettelse af abonnement betales en evt. oprettelsesafgift til Sonofon. Herudover betales abonnementsafgift, forbrugsafgifter og evt. gebyrer mv. i henhold til gældende prisliste. Abonnementsafgift opkræves månedsvis eller kvartalsvis forud i henhold til betingelserne for den valgte abonnementsform. For den periode, hvori abonnementet oprettes, betales alene forholdsmæssig abonnementsafgift. Med mindre andet aftales opkræves forbrugsafgifter mv. månedsvis bagud baseret på dit forbrug. Hvis din saldo ikke overstiger et minimumsbeløb, som er fastsat af Sonofon, er Sonofon berettiget til at overføre beløbet til den kommende fakturering. For visse produkter gælder specielle betalingsforhold, der er nærmere beskrevet i Sonofons til enhver tid gældende prisliste. Hvis du har overladt dit SIM-kort til en anden person (bruger/ betaler), har bruger/betaler adgang til oplysning om dine opkaldsdata. Sonofon sender faktura, rykker mv. til bruger/ betaler. Du hæfter, som ejer af abonnementet, herunder også for rykkergebyrer mv., hvis bruger/betaler ikke overholder betalingsforpligtelsen. Dette gælder også selv om faktura,

8 rykker mv. sendes til bruger/betaler. Din regning skal betales 20 dage efter fakturadatoen. Forfaldsdatoen er anført på fakturaen. Hvis en regning ikke betales senest på den anførte forfaldsdato, giver Sonofon meddelelse om dette. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes rente med den til enhver tid i henhold til Renteloven fastsatte morarentesats. Derudover tillægges du et rykkergebyr, som opkræves på den førstkommende faktura. Meddelelsen om for sen betaling indeholder en ny frist for indbetaling samt advarsel om, at din forbindelse afbrydes, hvis du ikke overholder den nye betalingsfrist. Betales regningen ikke inden udløbet af denne frist, forbeholder Sonofon sig ret til at afbryde din forbindelse eller ophæve aftalen uden yderligere varsel. Hvis Sonofon har afbrudt din forbindelse på grund af manglende betaling, kan genåbning ikke ske, før forfalden saldo til Sonofon, herunder rykkergebyr og morarenter, er betalt. Der vil ske automatisk genåbning, når den forfaldne saldo betales, medmindre du inden betaling af den skyldige saldo skriftligt anmoder om, at der ikke skal ske genåbning i perioden, indtil opsigelsen træder i kraft. Ved genåbning efter spærring betales et genåbningsgebyr. Ved genåbning efter afbrydelse af din forbindelse beregnes kvartalsafgifter ligeledes for den periode, hvori afbrydelsen af din forbindelse har fundet sted. Hvis din forbindelse har været afbrudt af Sonofon i mere end 20 dage på grund af manglende betaling, overgår sagen herefter til Sonofons inkassoafdeling, og Sonofon har ret til uden yderligere varsel at ophæve aftalen. Betales den forfaldne saldo ikke straks herefter, er Sonofon berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre mm. Inkassoomkostningerne ved sagens videre behandling vil blive pålignet dig. Betales forfalden saldo, vil Sonofon efter aftale herom genoprette aftalen mod betaling af genoprettelsesafgift. Sonofon forbeholder sig ret til at fastsætte kreditmaksimum som betingelse for genoprettelse, jf. pkt. 4. Hvis du misligholder din betalingsforpligtelse over for Sonofon ved ikke at betale forfalden saldo, kan Sonofon betinge, at hele den forfaldne saldo betales, før der kan indgås nye aftaler hos Sonofon. Sonofon har ret til at opsige dit abonnement, hvis du gentagne gange misligholder dine betalingsforpligtelser.

9 Ønsker du at indgå en betalingsaftale, f.eks. ved udsættelse af betaling af din regning eller deling af fakturabeløbet over fl ere måneder, kan du kontakte Sonofons DebitorService. Du vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler Flytning mv. Eventuelle ændringer af dine oplysninger (f.eks. adresseændringer, betalingsforhold og lign.) skal omgående meddeles til Sonofon, således at vi har mulighed for at kontakte dig. Husk også at melde adresseændring til Folkeregistret. Hvis Sonofon får post retur, og du ikke har oplyst din nye adresse, spærrer Sonofon dit abonnement. Alle opkald du herefter forsøger at foretage, vil blive viderestillet til Sonofon. Når Sonofon har fået din nye adresse, vil abonnementet blive åbnet igen. 13. Overdragelse Din aftale kan ikke overdrages til tredjemand, medmindre Sonofon giver skriftligt samtykke hertil. Overdragelsen er desuden betinget af, at både du som gammel kunde og den, som abonnementet overdrages til (ny kunde), accepterer overdragelsen. Inden overdragelse kan fi nde sted, kan Sonofon betinge, at alle skyldige forfaldne beløb vedrørende aftalen skal være betalt. Sonofon kan betinge en overdragelse af, at endnu ikke forfaldne beløb for konstateret forbrug under aftalen betales, ligesom Sonofon kan betinge overdragelse af, at den nye kunde pålægges et kreditmaksimum, jf. pkt. 4. I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning mv. gælder særlige overdragelsesvilkår. Der betales et gebyr for overdragelse af en aftale. Det kræver særlig tilladelse fra Sonofon at oprette aftaler med henblik på videreoverdragelse eller udlejning. Herunder også videresalg af trafi k. Ved overtrædelse heraf har Sonofon ret til uden varsel at ophæve aftalen eller nægte dig at tegne yderligere aftaler hos Sonofon. 14. Opsigelse og ophør af aftaler Med mindre der ved oprettelsen af kundeaftalen er indgået anden aftale om uopsigelighed/opsigelse, kan aftalen opsiges fra din side med skriftligt varsel på mindst 30 dage. Opsigelsen skal være skriftlig og kan enten ske i et brev, fax eller . Aftaler, der svarer til forbrugerkøb (jf. købelovens 4a), kan desuden opsiges ved telefonisk henvendelse til

10 Sonofons KundeService. Når opsigelsen er modtaget, sender Sonofon en skriftlig bekræftelse herpå. Sonofon lukker abonnementet ved udløb af opsigelsesvarslet. For aftaler, der svarer til forbrugerkøb (jf. Købelovens 4a), kan der ikke aftales uopsigelighed fra din side for en længere periode end 6 måneder. Ved ophør af en aftalt uopsigelighedsperiode fortsætter kundeforholdet på almindelige opsigelsesvilkår, medmindre du mindst en måned før uopsigelighedsperiodens udløb skriftligt meddeler, at aftalen skal ophøre. I tilfælde af, at du misligholder aftalen væsentligt kan Sonofon ved skriftlig meddelelse til dig bringe aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse fra din side anses bl.a. følgende tilfælde: du undlader, at betale skyldige beløb til Sonofon inden for fristen af den i pkt. 11 nævnte rykkerskrivelse du undlader straks at frakoble tilslutning af udstyr, interne net eller lignende, der giver forstyrrelser i Sonofons telenet, efter at Sonofon har fremsendt påbud herom du undlader at give Sonofon og Folkeregistret meddelelse om adresseændring du undlader at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafi kken i Sonofons telenet, efter at Sonofon har fremsendt påbud herom du tilslutter udstyr, som ikke overholder gældende offentlige forskrifter og evt. yderligere krav stillet af Sonofon Hvis du chikanerer andre brugere af telenettet eller Sonofons personale Sonofon afskæres fra, at få adgang til eget udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning. I tilfælde af din grove tilsidesættelse af dine forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser herunder afgivelse af urigtige oplysninger til Sonofon, er Sonofon berettiget til at afbryde din forbindelse eller til at bringe aftalen til ophør uden varsel. 59 På grund af opgørelsesmetoden for slutafregningen kan det forekomme, at der opkræves et beløb for en periode, der strækker sig længere end til aftalens ophør. Bliver der i denne forbindelse opkrævet et for stort beløb, betales dette

11 tilbage til dig ved slutafregning. Sonofon gør parternes mellemværende op på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat dette overstiger 50 kr. Fra Sonofons side er abonnementsaftalen, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse uopsigelig. Dette gælder dog ikke, hvis Sonofon ophører med at udbyde telefoni. I dette tilfælde kan Sonofon opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst seks måneder. Sonofon er desuden berettiget til at opsige din aftale eller dele af din aftale med et skriftligt varsel på 30 dage, hvis Sonofon vælger at ophøre med at udbyde den pågældende abonnementstype eller tjeneste. 15. Erstatningsansvar Sonofon er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Sonofon er dog i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, med mindre tabet skyldes Sonofons forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. Du er ansvarlig for, at foretage korrekt nedlukning af forbindelsen, efter en samtale er tilendebragt. Sonofon er uden ansvar for tab som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenet eller teletjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Sonofon har forsømt at begrænse ulemperne herved. 16. Særlige forhold Sonofon forbeholder sig ret til at ændre numre, installationer og øvrige forhold, når det er påkrævet af hensyn til trafi kken på Sonofons telenet og driften heraf. 17. Servicemeddelelser, fejlmelding mv. For servicemeddelelser og fejl, som skyldes Sonofons telenet (basisinstallationer, centraler, signalering mv.), kan du rette henvendelse til Sonofon KundeService på telefonnummer eller sende en til adressen: 18. Ændringer Sonofon kan til enhver tid ændre disse generelle betingelser og evt. tillægsbetingelser. Sonofon kan desuden ændre i abonnementer, tjenester, abonnements- og forbrugsafgifter samt gebyrer mv. Ændringer vil blive varslet, så du har

12 mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Varslingen sker mindst 30 dage før ikrafttræden. Ændringer til gunst for dig vil ikke nødvendigvis blive varslet. Sonofon varsler ændringer direkte over for dig (eksempelvis via en tekst på din regning/ PBS oversigt, et fakturaindstik, SMS-besked eller ). Ændringer af mindre væsentlig betydning kan tillige varsles ved indrykning af annoncer i dagspressen og via Sonofons hjemmeside på 19. Tvister Tvister over registreret forbrug og lignende bør i første omgang søges løst mellem dig og Sonofons KundeService. I tilfælde af uenighed mellem dig og Sonofons KundeService kan tvisten indbringes for Sonofons Regningsklagenævn, som er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. I den periode Sonofons Regningsklagenævn behandler klagen, stiller Sonofon opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero. Opkrævning af morarenter stilles dog ikke i bero. Sonofons Regningsklagenævn træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest tre måneder efter, klagen er indgivet. Regningsklagenævnets afgørelse kan, for så vidt uenigheden mellem Sonofon og dig, drejer sig om 59 a) det af Sonofon registrerede forbrug eller b) øvrige dele af aftaleforholdet mellem Sonofon og dig, hvis du ikke er erhvervsdrivende, indbringes Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48 st., 1359 København K. Teleankenævnet kan beslutte at behandle klager fra erhvervsdrivende slutbrugere, hvis klagen ikke adskiller sig fra en klage værende en privat aftale om teletjeneste. Vilkår for mobilabonnementet 1. Abonnementsaftalens omfang Sonofon mobilabonnementer omfatter tilslutning til Sonofons offentlige mobilnet med adgang til tjenester og dertil hørende serviceydelser inden for dækningsområdet i Danmark. De tjenester, som er knyttet til ét SIM-kort, anses for omfattet af ét abonnement. 2. SIM-kortet I forbindelse med oprettelse af abonnementet får du udleveret

13 et personligt identifi kationskort (SIM-kort) snarest muligt efter tegning af abonnementet. Sammen med SIMkortet modtager du en 8-cifret sikkerhedskode kaldet PUKkode. Når du har aktiveret kortet ved hjælp af PUK-koden kan du indtaste en personlig 4-cifret sikkerhedskode, kaldet PIN-kode, som skal bruges hver gang du tænder telefonen. Sonofon anbefaler, at PIN-koden altid bruges. SIM-kortet og sikkerhedskoderne skal altid opbevares hver for sig og under betryggende forhold. Indgreb i SIM-kortet eller forsøg på dette er ikke tilladt. Hvis SIM-kortet beskadiges eller bortkommer, skal Sonofon KundeService straks underrettes på telefonnummer Underretning kan ikke foretages til de af Sonofon udpegede forhandlere. Efter anmodning fra Sonofon skal det beskadigede SIM-kort sendes til Sonofon, som herefter sender et nyt SIM-kort mod betaling af et gebyr. Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet efter bestemmelserne i i lov om visse betalingsmidler (lov nr. 414 af 31. maj 2000), der følger sidst i disse vilkår. SIM-kortet er Sonofons ejendom. Du skal destruere SIM-kortet straks efter, at Sonofon har fremsat krav om dette samt ved abonnementets ophør. 3. Overførsel af mobilnummer Du kan overføre dit mobilnummer fra en anden operatør til Sonofon, da du har råderet over dit nummer. I forbindelse med overførslen af nummeret skal du derfor give Sonofon fuldmagt til at opsige dit abonnement hos den anden operatør. Bemærk, at en evt. uopsigelighedsperiode først starter den dag, Sonofon får nummeret overført fra den tidligere teleoperatør. Viser det sig, at du ikke har råderet over nummeret, og nummeret derfor ikke kan overføres til Sonofon, vil Sonofon kræve erstatning af dig i form af den mindstebetaling, Sonofon ville have fået, såfremt nummeret kunne være overført til Sonofon. Du har også mulighed for i stedet at vælge et andet Sonofon nummer og dermed benytte det valgte abonnement. Muligheden for overførsel af nummer gælder alene mobilnumre. Såfremt du forsøger at overføre et fastnetnummer, vil ovenstående betingelser ligeledes gøre sig gældende. 4. Sonofons dækningsområde Du har forud for tegning af abonnement mulighed for, at gøre dig bekendt med omfanget af dækningen ved at gennemse

14 dækningskortet hos de forhandlere, der er udpeget af Sonofon. I henhold til krav i offentligt udstedt mobiltilladelse opfylder Sonofon til stadighed som minimum følgende krav til dækningen: Sonofon dækker 98,85% af det geografi ske område målt på hele landet og 99,88% af befolkningen. Sonofon garanterer ikke for dækningen på specifi kke steder eller enkeltadresser, idet radiosignalets styrke afhænger af landskabets (topografi ens) aktuelle beskaffenhed. 5. Afvisning og udfald Sonofons mobilnet er underlagt visse af IT- & Telestyrelsen fastsatte grænser for afvisning og udfald. Afvisning for opkald i en travl time for opkaldsforsøg overstiger ikke 5%. Udfaldsgrad for opkald i en travl time overstiger ikke 5% Alarmering i Danmark Alarmopkald til de offentlige alarmcentraler kan foretages gratis over Sonofons mobilnet. Opkald til alarmnummer 112 kan ske, uanset om Sonofon kortet er indsat i mobiltelefonen. Der kan dog i den enkelte mobiltelefon være begrænsninger i dette. 7. Brug af Sonofon SIM-kortet i udlandet Sonofon abonnementet giver, medmindre andet er beskrevet i abonnementsvilkårene, mulighed for brug af mobilen i udlandet (international roaming). Anvendelse af SIM-kortet i udlandet er underlagt Sonofons til enhver tid gældende prisliste for international roaming samt den pågældende udenlandske mobiloperatørs vilkår i øvrigt. Gældende prisliste kan ses på Din brug af SIM-kortet i udlandet afregnes med Sonofon på baggrund af opgørelser over dit forbrug modtaget fra de udenlandske operatører. Sonofon påtager sig intet ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed, udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. Endvidere påtager Sonofon sig intet ansvar for udenlandske mobiloperatørers brug af Sonofon abonnenters data. 8. Betalingsforhold Du hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med brug af SIM-kortet med de begrænsninger, der følger af 11 og 12 i lov om visse betalingsmidler (lov nr. 414 af 31. maj 2000). En samtale (hele samtalen) takseres til den på opkaldstidspunktet gældende takst. 9. Servicemeddelelser, fejlmelding mv.

15 For servicemeddelelser og fejl, som skyldes mobilnetværket (basisinstallationer, centraler, signalering mv.) eller SIM-kortet (herunder kortets bortkomst), kan du rette henvendelse til Sonofon KundeService på telefonnummer Der kan også sendes en til adressen For fejl, der kan henføres til selve mobiltelefonen, henvises til leverandøren af denne. 10. SIM-lås/SIM-lock Når du køber en mobiltelefon med tilhørende Sonofon abonnement er telefonen SIM-låst i de første 6 måneder. SIM-lås betyder, at telefonen er låst til Sonofons netværk. Du kan kun bruge telefonen på Sonofons netværk, og du kan således ikke bruge telefonen med andre SIM-kort end Sonofons. For at kunne bruge telefonen med andre SIM-kort skal du bruge telefonens låsekode, som du kan få oplyst ved henvendelse til Sonofons KundeService. Efter 6 måneder kan du få oplyst låsekoden uden beregning, men ønsker du låsekoden oplyst indenfor de første 6 måneder koster dette 500 kr. 11. Bilag til abonnementsvilkår for Sonofon 11 og 12 i lov om visse betalingsmidler (lov nr. 414 af 31. maj 2000) har følgende ordlyd: 11. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den 61

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Version 15 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Det med småt. Privatvilkår

Det med småt. Privatvilkår Det med småt Privatvilkår 2 I Priserne er gældende fra 25.09.2013 indhold Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester 9

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere