Generelle betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den anden side, selskaber i Telenor Danmark Holding A/S. Sonofon kan placere aftalen i et selskab i Telenor Danmark Holding A/S efter eget valg. I det følgende bruges Sonofon som fælles betegnelse for disse selskaber. 1. Aftalens omfang Disse forretningsbetingelser udgør sammen med abonnementsvilkårene og vilkårene for den enkelte tjeneste, hvor disse findes, det samlede aftalegrundlag for din aftale med Sonofon. Vilkårene for den enkelte tjeneste går i tilfælde af uoverensstemmelser forud for abonnementsvilkårene, ligesom abonnementsvilkårene går forud for forretningsbetingelserne. Sonofons KundeService ligger i Sonofon A/S, CVR nr , Skelagervej 9, 9000 Aalborg. 2. Aftale om levering af teletjenester fra Sonofon Du kan indgå aftale direkte med Sonofon eller via en forhandler, som er godkendt af Sonofon og bemyndiget til at oprette aftaler på vegne af Sonofon. Aftalen vedrører Sonofons levering af teletjenester til dig. Hvis du køber en telefon hos en forhandler, er det et forhold mellem dig og forhandleren og er Sonofon uvedkommende. Din aftale med Sonofon om den enkelte teletjeneste indgås efter Sonofons valg, ved at: Du underskriver en aftale-/oprettelsesblanket og returnerer denne senest samtidig med, at teletjenesten stilles til rådighed, eller Sonofon sender eller udleverer aftalen til dig senest samtidig med, at teletjenesten stilles til rådighed. Senere bestilling af ydelser som tillæg til abonnementstjenesten kan ske ved henvendelse til Sonofon. Hvis aftaleindgåelsen sker som fjernsalg, dvs. at du ikke fysisk mødes med Sonofon (f.eks. ved bestilling via internettet) kan du som forbruger fortryde aftalen indtil 14 dage efter indgåelse af aftalen, medmindre andet aftales ved den enkelte aftaleindgåelse. Fortrydelse kan

2 ske ved skriftligt at orientere Sonofon herom. Såfremt du inden for de 14 dage tager tjenesten i brug, samtykker du samtidig til, at fortrydelsesretten bortfalder. Ved taget i brug forstås, at du har benyttet tjenesten, og at du på den baggrund vil kunne debiteres for forbruget. I den periode, hvor du kan fortryde aftalen, kan der være visse begrænsninger i anvendelsen af tjenesten og tilhørende funktioner. Bemærk: Har du et taletidsnummer som du ønsker at ændre til et abonnement, kan du efterfølgende IKKE få nummeret overført tilbage til Taletid. Dette gælder også, selvom du fortryder indenfor 14 dage. Din aftale med Sonofon om teletjenester giver bl.a. adgang til følgende supplerende tjenester: Takstoplysning Du kan ringe til Sonofons KundeService eller Sonofon Tast- Selv-Service og få oplyst minuttaksten på opkald til danske normalt takserede numre. Henvisning til nyt nummer Sonofon tilbyder henvisning til nyt nummer i seks måneder efter nummerskift. De første tre måneder er gratis, hvorefter der opkræves betaling herfor. Viderestilling til nyt nummer Det er muligt at viderestille samtaler til et nyt/andet nummer. Det er desuden muligt at standse en evt. viderestilling til dit nummer. 53 Saldooplysning Du kan via KundeService, Sonofon Tast-Selv- Service og SMS få oplyst dit aktuelle forbrug siden sidste faktura. Takstopdelt regning Basis faktura opdelt i takseringskategorier. Forbrugsspecifi kation Udvidet faktura med oplysninger om alle fakturerede kald, herunder dato, klokkeslæt, varighed, kaldt nummer og pris. Forbrugskontrol Du sætter selv en beløbsgrænse for, hvor meget dit forbrug maksimalt må være i en fakturaperiode. Når du når beløbsgrænsen, spærres telefonen for udgående forbrug (f.eks. opkald, SMS og MMS) og genåbnes automatisk når næste fakturaperiode begynder.

3 Du har dog mulighed for at genåbne telefonen efter den er spærret ved at oplyse telefonnummer og valgt kode. Sonofon gør opmærksom på, at der i visse situationer kan påløbe forbrug på telefonen udover den valgte grænse. Spærring Spær forbindelsen for alle indgående eller udgående opkald, eller for opkald til udlandet. Spærringen kan ophæves ved at indtaste PIN2-koden. Spærring for opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-tjenester) Afskærer dig fra muligheden for at benytte disse tjenester. Tjenesternes funktionalitet og eventuelle pris oplyses ved henvendelse til Sonofon. Forbrugsalarm Ved at tilmelde dig Forbrugsalarm, vil Sonofon holde øje med forbruget på din telefonforbindelse. Vi kontakter dig, hvis forbruget i en kalendermåned er 100 procent større, dog mindst 250 kr., end dit gennemsnitlige månedlige forbrug, målt over en periode på 12 måneder. Har du ikke været kunde i 12 måneder beregnes det ud fra din tid som kunde. Vis nummer Nummervisning er inkluderet i dit mobilabonnement, medmindre du har aftalt andet. Ved nummervisning overføres dit nummer til den, du ringer op til, hvis dette er teknisk muligt. Du kan vælge at blokere visning af nummer permanent eller ved enkelte opkald. 3. Dig som kunde Aftale om brug af Sonofons telenet kan indgås af myndige personer eller selskaber (juridiske personer), med mindre andet fremgår af den særskilte oprettelsesblanket for den enkelte tjeneste. Privatkunder skal ved aftaleindgåelsen oplyse navn, adresse og CPR-nummer. CPR-nummeret bruger vi til løbende navne- og adresseopdateringer via Folkeregistret og hemmeligholdes over for andre parter. Virksomheder skal ved aftaleindgåelsen oplyse virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og navn(e) på brugere. Den person, der indgår aftale med Sonofon på vegne af en virksomhed, skal kunne dokumentere fuldmagt hertil. Sonofon kan kræve dokumentation for alle oplysningers rigtighed. Du hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i

4 forbindelse med alle aftaler. Sonofon kan vælge at sende dig produktinformation via SMS, MMS, eller lignende. På samme måde vil Sonofon sende markedsføringsmateriale om produkter, såfremt du har 55 givet samtykke hertil. Hvis du ikke ønsker at modtage disse informationer, kan du rette henvendelse til Sonofons Kunde- Service. 4. Kreditvurdering og kreditmaksimum Sonofon foretager en kreditvurdering af dig som kunde baseret på kreditoplysninger fra eksempelvis pengeinstitutter, kreditoplysningsbureauer og andre. Sonofon kan afvise indgåelse af de enkelte aftaler eller betinge indgåelse af aftalen af, at du betaler evt. forfalden saldo for øvrige abonnementsforhold. Sonofon kan ligeledes betinge indgåelse af en aftale af, at der fastsættes et kreditmaksimum. Du hæfter for ethvert forbrug, selvom dette måtte overskride det fastsatte kreditmaksimum. Ved overskridelse af kreditmaksimum har Sonofon ret til straks at afbryde forbindelsen. Sonofon kan endvidere kræve, at du foretager en forudbetaling/acontobetaling af det totale skyldige beløb. Sonofon forbeholder sig ret til løbende at foretage kreditvurderinger af dig og som følge heraf, at stille krav om acontobetaling eller fastsættelse af kreditmaksimum, også efter at din kundeaftale er indgået. Hvis ét af nedenstående kriterier er opfyldt, kan Sonofon afvise indgåelse af aftale eller stille krav om acontobetaling og/eller fastsættelse af et kreditmaksimum: Du har ikke fast adresse i Danmark, Færøerne eller Grønland men f.eks. poste restante adresse, adresse på Folkeregistret og lignende. Du har, som privatperson, fem abonnementer eller mere (et mobilnummer, et fastnetnummer eller en internetaftale betragtes i denne relation som et abonnement) Din betalingsforpligtigelse over for Sonofon har været misligholdt, og misligholdelsen har været årsag til, at Sonofon har spærret din aftale Du har forfalden gæld til Sonofon Du er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau med en negativ anmærkning / betalingserfaring

5 Dit samtaleforbrug og øvrige telefonomkostninger skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders forbrug eller udviser en meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere Sonofon har begrundet formodning om, at dine betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Du kan, før aftalen indgås, rette henvendelse til Sonofon med henblik på at afklare, hvorvidt Sonofon stiller krav om fastsættelse af kreditmaksimum Du har intet CPR-nummer. Sonofon kan vælge at fastsætte generelt kreditmaksimum for alle sine kunder, hvorefter der kan søges om forhøjelse eller fjernelse. 5. Telefonnummer og hemmeligholdelse af telefonnummer Alle Sonofon kunder tildeles (eller er tildelt af andre operatører) otte-cifrede telefonnumre. Du kan mod betaling få dette telefonnummer ændret, hvis dette er muligt. Du har for hvert tegnet abonnement ret til en gratis kortfattet optagelse i Sonofons nummeroplysningsdatabase. En sådan optagelse omfatter typisk navn eller evt. fi rmanavn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Du er ansvarlig for, at optagelsen heri ikke krænker tredjemands rettigheder. Sonofon er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen til alle, der fremsætter ønske herom, herunder eksempelvis udbydere af nummeroplysningstjenester samt telefonbøger. Du har mulighed for at anmode om ændring af dine nummeroplysningsdata, ved at rette henvendelse til Sonofon. Sonofon registrerer en ændring i Sonofons nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter din henvendelse. Sonofon gør opmærksom på, at en sådan ændring ikke har virkning for tredjemands databaser mv., som Sonofon på et tidligere tidspunkt måtte have videregivet nummeroplysningsdata til. Du kan vælge, at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at dit telefonnummer er hemmeligt 55 (hemmeligt nummer) og derved vælge, at ingen af dine nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer). Har du valgt at få hemmeligt nummer, vil du ikke få overført dit telefonnummer til modtagerens telefondisplay (Vis Nummer),

6 medmindre du udtrykkeligt anmoder om, at dette sker. De dele, som måtte være hemmeligholdte, kan efterfølgende ikke benyttes af Sonofon ved udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid fi nde sted til alarmtjenesten, samt til andre udbydere af telenet og teletjenester i signaleringsøjemed. Ved din brug af WAP-tjenester vil dit telefonnummer blive overført til udbyderen af tjenesten. Lov om Det Centrale Personregister (CPR) giver dig ret til, ved henvendelse til din bopælskommune, at få indsat en markering i CPR om, at du ikke ønsker henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver dig beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som måtte have indhentet nummeroplysningsdata fra Sonofons nummeroplysningsdatabase. 6. Registrering af oplysninger Sonofon registrerer oplysninger om opkaldsdata for at kunne udføre aftalen, herunder foretage en korrekt opkrævning af dit forbrug. Opkaldsdata omfatter bl.a. dit telefonnummer, det kaldte telefonnummer, SIM-kortets nummer (IMSI-nummer), telefonens nummer (IMEI-nummer), dato og tid for opkaldet, opkaldets varighed, lokaliseringsdata og øvrige tilsvarende data, som danner grundlag for opkrævning. Såfremt du har produkter hos andre selskaber indenfor Telenor Danmark Holding A/S, vil disse andre selskaber have adgang til dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre aftalen med dig. Sonofon kan vælge at markedsføre produkter fra øvrige selskaber i Telenor Danmark Holding koncernen overfor dig. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, Sonofon registrerer om dig. 7. Tekniske ændringer, forstyrrelser mv. Sonofon forbeholder sig til enhver tid ret til at indføre ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift af Sonofons telenet. Ugunstige forhold kan i visse tilfælde medføre, at opkald vil blive afvist, eller at samtaler bliver afbrudt. Sonofon kan afvise opkald fra telefoner eller SIM-kort, der giver anledning til forstyrrelser i Sonofons telenet. Fejl i tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af telenettene, skal straks afhjælpes. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed er Sonofon uvedkommende. Sonofon kan kræve sine omkostninger til fejlsøgning

7 dækket af dig. 8. Nummeroplysning Du har adgang til nummeroplysningstjenester i andre operatørers telenet, hvis den pågældende udbyder af oplysningstjenesten og Sonofon har indgået aftale om dette. 9. Alarmering i Danmark Alarmopkald til de offentlige alarmcentraler kan foretages gratis over Sonofons telenet. 10. Taksering og takseringsprincipper Du er underlagt de af Sonofon til enhver tid fastsatte takster, som angivet i takstoversigten. Der betales en afgift for ethvert forsøg på opkald. Selve samtalen takseres fra det øjeblik, opkaldet besvares. Alle opkald foretaget i Sonofons netværk takseres pr. påbegyndt sekund, dog jf. afsnittet vedrørende opkaldsafgift i takstoversigten. Sonofon tilbyder særlige rabatløsninger efter nærmere fastsatte kriterier Betalingsforhold Du hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalerne, jf. pkt. 1. Ved oprettelse af abonnement betales en evt. oprettelsesafgift til Sonofon. Herudover betales abonnementsafgift, forbrugsafgifter og evt. gebyrer mv. i henhold til gældende prisliste. Abonnementsafgift opkræves månedsvis eller kvartalsvis forud i henhold til betingelserne for den valgte abonnementsform. For den periode, hvori abonnementet oprettes, betales alene forholdsmæssig abonnementsafgift. Med mindre andet aftales opkræves forbrugsafgifter mv. månedsvis bagud baseret på dit forbrug. Hvis din saldo ikke overstiger et minimumsbeløb, som er fastsat af Sonofon, er Sonofon berettiget til at overføre beløbet til den kommende fakturering. For visse produkter gælder specielle betalingsforhold, der er nærmere beskrevet i Sonofons til enhver tid gældende prisliste. Hvis du har overladt dit SIM-kort til en anden person (bruger/ betaler), har bruger/betaler adgang til oplysning om dine opkaldsdata. Sonofon sender faktura, rykker mv. til bruger/ betaler. Du hæfter, som ejer af abonnementet, herunder også for rykkergebyrer mv., hvis bruger/betaler ikke overholder betalingsforpligtelsen. Dette gælder også selv om faktura,

8 rykker mv. sendes til bruger/betaler. Din regning skal betales 20 dage efter fakturadatoen. Forfaldsdatoen er anført på fakturaen. Hvis en regning ikke betales senest på den anførte forfaldsdato, giver Sonofon meddelelse om dette. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes rente med den til enhver tid i henhold til Renteloven fastsatte morarentesats. Derudover tillægges du et rykkergebyr, som opkræves på den førstkommende faktura. Meddelelsen om for sen betaling indeholder en ny frist for indbetaling samt advarsel om, at din forbindelse afbrydes, hvis du ikke overholder den nye betalingsfrist. Betales regningen ikke inden udløbet af denne frist, forbeholder Sonofon sig ret til at afbryde din forbindelse eller ophæve aftalen uden yderligere varsel. Hvis Sonofon har afbrudt din forbindelse på grund af manglende betaling, kan genåbning ikke ske, før forfalden saldo til Sonofon, herunder rykkergebyr og morarenter, er betalt. Der vil ske automatisk genåbning, når den forfaldne saldo betales, medmindre du inden betaling af den skyldige saldo skriftligt anmoder om, at der ikke skal ske genåbning i perioden, indtil opsigelsen træder i kraft. Ved genåbning efter spærring betales et genåbningsgebyr. Ved genåbning efter afbrydelse af din forbindelse beregnes kvartalsafgifter ligeledes for den periode, hvori afbrydelsen af din forbindelse har fundet sted. Hvis din forbindelse har været afbrudt af Sonofon i mere end 20 dage på grund af manglende betaling, overgår sagen herefter til Sonofons inkassoafdeling, og Sonofon har ret til uden yderligere varsel at ophæve aftalen. Betales den forfaldne saldo ikke straks herefter, er Sonofon berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre mm. Inkassoomkostningerne ved sagens videre behandling vil blive pålignet dig. Betales forfalden saldo, vil Sonofon efter aftale herom genoprette aftalen mod betaling af genoprettelsesafgift. Sonofon forbeholder sig ret til at fastsætte kreditmaksimum som betingelse for genoprettelse, jf. pkt. 4. Hvis du misligholder din betalingsforpligtelse over for Sonofon ved ikke at betale forfalden saldo, kan Sonofon betinge, at hele den forfaldne saldo betales, før der kan indgås nye aftaler hos Sonofon. Sonofon har ret til at opsige dit abonnement, hvis du gentagne gange misligholder dine betalingsforpligtelser.

9 Ønsker du at indgå en betalingsaftale, f.eks. ved udsættelse af betaling af din regning eller deling af fakturabeløbet over fl ere måneder, kan du kontakte Sonofons DebitorService. Du vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler Flytning mv. Eventuelle ændringer af dine oplysninger (f.eks. adresseændringer, betalingsforhold og lign.) skal omgående meddeles til Sonofon, således at vi har mulighed for at kontakte dig. Husk også at melde adresseændring til Folkeregistret. Hvis Sonofon får post retur, og du ikke har oplyst din nye adresse, spærrer Sonofon dit abonnement. Alle opkald du herefter forsøger at foretage, vil blive viderestillet til Sonofon. Når Sonofon har fået din nye adresse, vil abonnementet blive åbnet igen. 13. Overdragelse Din aftale kan ikke overdrages til tredjemand, medmindre Sonofon giver skriftligt samtykke hertil. Overdragelsen er desuden betinget af, at både du som gammel kunde og den, som abonnementet overdrages til (ny kunde), accepterer overdragelsen. Inden overdragelse kan fi nde sted, kan Sonofon betinge, at alle skyldige forfaldne beløb vedrørende aftalen skal være betalt. Sonofon kan betinge en overdragelse af, at endnu ikke forfaldne beløb for konstateret forbrug under aftalen betales, ligesom Sonofon kan betinge overdragelse af, at den nye kunde pålægges et kreditmaksimum, jf. pkt. 4. I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning mv. gælder særlige overdragelsesvilkår. Der betales et gebyr for overdragelse af en aftale. Det kræver særlig tilladelse fra Sonofon at oprette aftaler med henblik på videreoverdragelse eller udlejning. Herunder også videresalg af trafi k. Ved overtrædelse heraf har Sonofon ret til uden varsel at ophæve aftalen eller nægte dig at tegne yderligere aftaler hos Sonofon. 14. Opsigelse og ophør af aftaler Med mindre der ved oprettelsen af kundeaftalen er indgået anden aftale om uopsigelighed/opsigelse, kan aftalen opsiges fra din side med skriftligt varsel på mindst 30 dage. Opsigelsen skal være skriftlig og kan enten ske i et brev, fax eller . Aftaler, der svarer til forbrugerkøb (jf. købelovens 4a), kan desuden opsiges ved telefonisk henvendelse til

10 Sonofons KundeService. Når opsigelsen er modtaget, sender Sonofon en skriftlig bekræftelse herpå. Sonofon lukker abonnementet ved udløb af opsigelsesvarslet. For aftaler, der svarer til forbrugerkøb (jf. Købelovens 4a), kan der ikke aftales uopsigelighed fra din side for en længere periode end 6 måneder. Ved ophør af en aftalt uopsigelighedsperiode fortsætter kundeforholdet på almindelige opsigelsesvilkår, medmindre du mindst en måned før uopsigelighedsperiodens udløb skriftligt meddeler, at aftalen skal ophøre. I tilfælde af, at du misligholder aftalen væsentligt kan Sonofon ved skriftlig meddelelse til dig bringe aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse fra din side anses bl.a. følgende tilfælde: du undlader, at betale skyldige beløb til Sonofon inden for fristen af den i pkt. 11 nævnte rykkerskrivelse du undlader straks at frakoble tilslutning af udstyr, interne net eller lignende, der giver forstyrrelser i Sonofons telenet, efter at Sonofon har fremsendt påbud herom du undlader at give Sonofon og Folkeregistret meddelelse om adresseændring du undlader at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafi kken i Sonofons telenet, efter at Sonofon har fremsendt påbud herom du tilslutter udstyr, som ikke overholder gældende offentlige forskrifter og evt. yderligere krav stillet af Sonofon Hvis du chikanerer andre brugere af telenettet eller Sonofons personale Sonofon afskæres fra, at få adgang til eget udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning. I tilfælde af din grove tilsidesættelse af dine forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser herunder afgivelse af urigtige oplysninger til Sonofon, er Sonofon berettiget til at afbryde din forbindelse eller til at bringe aftalen til ophør uden varsel. 59 På grund af opgørelsesmetoden for slutafregningen kan det forekomme, at der opkræves et beløb for en periode, der strækker sig længere end til aftalens ophør. Bliver der i denne forbindelse opkrævet et for stort beløb, betales dette

11 tilbage til dig ved slutafregning. Sonofon gør parternes mellemværende op på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat dette overstiger 50 kr. Fra Sonofons side er abonnementsaftalen, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse uopsigelig. Dette gælder dog ikke, hvis Sonofon ophører med at udbyde telefoni. I dette tilfælde kan Sonofon opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst seks måneder. Sonofon er desuden berettiget til at opsige din aftale eller dele af din aftale med et skriftligt varsel på 30 dage, hvis Sonofon vælger at ophøre med at udbyde den pågældende abonnementstype eller tjeneste. 15. Erstatningsansvar Sonofon er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Sonofon er dog i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, med mindre tabet skyldes Sonofons forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. Du er ansvarlig for, at foretage korrekt nedlukning af forbindelsen, efter en samtale er tilendebragt. Sonofon er uden ansvar for tab som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenet eller teletjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Sonofon har forsømt at begrænse ulemperne herved. 16. Særlige forhold Sonofon forbeholder sig ret til at ændre numre, installationer og øvrige forhold, når det er påkrævet af hensyn til trafi kken på Sonofons telenet og driften heraf. 17. Servicemeddelelser, fejlmelding mv. For servicemeddelelser og fejl, som skyldes Sonofons telenet (basisinstallationer, centraler, signalering mv.), kan du rette henvendelse til Sonofon KundeService på telefonnummer eller sende en til adressen: 18. Ændringer Sonofon kan til enhver tid ændre disse generelle betingelser og evt. tillægsbetingelser. Sonofon kan desuden ændre i abonnementer, tjenester, abonnements- og forbrugsafgifter samt gebyrer mv. Ændringer vil blive varslet, så du har

12 mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Varslingen sker mindst 30 dage før ikrafttræden. Ændringer til gunst for dig vil ikke nødvendigvis blive varslet. Sonofon varsler ændringer direkte over for dig (eksempelvis via en tekst på din regning/ PBS oversigt, et fakturaindstik, SMS-besked eller ). Ændringer af mindre væsentlig betydning kan tillige varsles ved indrykning af annoncer i dagspressen og via Sonofons hjemmeside på 19. Tvister Tvister over registreret forbrug og lignende bør i første omgang søges løst mellem dig og Sonofons KundeService. I tilfælde af uenighed mellem dig og Sonofons KundeService kan tvisten indbringes for Sonofons Regningsklagenævn, som er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. I den periode Sonofons Regningsklagenævn behandler klagen, stiller Sonofon opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero. Opkrævning af morarenter stilles dog ikke i bero. Sonofons Regningsklagenævn træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest tre måneder efter, klagen er indgivet. Regningsklagenævnets afgørelse kan, for så vidt uenigheden mellem Sonofon og dig, drejer sig om 59 a) det af Sonofon registrerede forbrug eller b) øvrige dele af aftaleforholdet mellem Sonofon og dig, hvis du ikke er erhvervsdrivende, indbringes Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48 st., 1359 København K. Teleankenævnet kan beslutte at behandle klager fra erhvervsdrivende slutbrugere, hvis klagen ikke adskiller sig fra en klage værende en privat aftale om teletjeneste. Vilkår for mobilabonnementet 1. Abonnementsaftalens omfang Sonofon mobilabonnementer omfatter tilslutning til Sonofons offentlige mobilnet med adgang til tjenester og dertil hørende serviceydelser inden for dækningsområdet i Danmark. De tjenester, som er knyttet til ét SIM-kort, anses for omfattet af ét abonnement. 2. SIM-kortet I forbindelse med oprettelse af abonnementet får du udleveret

13 et personligt identifi kationskort (SIM-kort) snarest muligt efter tegning af abonnementet. Sammen med SIMkortet modtager du en 8-cifret sikkerhedskode kaldet PUKkode. Når du har aktiveret kortet ved hjælp af PUK-koden kan du indtaste en personlig 4-cifret sikkerhedskode, kaldet PIN-kode, som skal bruges hver gang du tænder telefonen. Sonofon anbefaler, at PIN-koden altid bruges. SIM-kortet og sikkerhedskoderne skal altid opbevares hver for sig og under betryggende forhold. Indgreb i SIM-kortet eller forsøg på dette er ikke tilladt. Hvis SIM-kortet beskadiges eller bortkommer, skal Sonofon KundeService straks underrettes på telefonnummer Underretning kan ikke foretages til de af Sonofon udpegede forhandlere. Efter anmodning fra Sonofon skal det beskadigede SIM-kort sendes til Sonofon, som herefter sender et nyt SIM-kort mod betaling af et gebyr. Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet efter bestemmelserne i i lov om visse betalingsmidler (lov nr. 414 af 31. maj 2000), der følger sidst i disse vilkår. SIM-kortet er Sonofons ejendom. Du skal destruere SIM-kortet straks efter, at Sonofon har fremsat krav om dette samt ved abonnementets ophør. 3. Overførsel af mobilnummer Du kan overføre dit mobilnummer fra en anden operatør til Sonofon, da du har råderet over dit nummer. I forbindelse med overførslen af nummeret skal du derfor give Sonofon fuldmagt til at opsige dit abonnement hos den anden operatør. Bemærk, at en evt. uopsigelighedsperiode først starter den dag, Sonofon får nummeret overført fra den tidligere teleoperatør. Viser det sig, at du ikke har råderet over nummeret, og nummeret derfor ikke kan overføres til Sonofon, vil Sonofon kræve erstatning af dig i form af den mindstebetaling, Sonofon ville have fået, såfremt nummeret kunne være overført til Sonofon. Du har også mulighed for i stedet at vælge et andet Sonofon nummer og dermed benytte det valgte abonnement. Muligheden for overførsel af nummer gælder alene mobilnumre. Såfremt du forsøger at overføre et fastnetnummer, vil ovenstående betingelser ligeledes gøre sig gældende. 4. Sonofons dækningsområde Du har forud for tegning af abonnement mulighed for, at gøre dig bekendt med omfanget af dækningen ved at gennemse

14 dækningskortet hos de forhandlere, der er udpeget af Sonofon. I henhold til krav i offentligt udstedt mobiltilladelse opfylder Sonofon til stadighed som minimum følgende krav til dækningen: Sonofon dækker 98,85% af det geografi ske område målt på hele landet og 99,88% af befolkningen. Sonofon garanterer ikke for dækningen på specifi kke steder eller enkeltadresser, idet radiosignalets styrke afhænger af landskabets (topografi ens) aktuelle beskaffenhed. 5. Afvisning og udfald Sonofons mobilnet er underlagt visse af IT- & Telestyrelsen fastsatte grænser for afvisning og udfald. Afvisning for opkald i en travl time for opkaldsforsøg overstiger ikke 5%. Udfaldsgrad for opkald i en travl time overstiger ikke 5% Alarmering i Danmark Alarmopkald til de offentlige alarmcentraler kan foretages gratis over Sonofons mobilnet. Opkald til alarmnummer 112 kan ske, uanset om Sonofon kortet er indsat i mobiltelefonen. Der kan dog i den enkelte mobiltelefon være begrænsninger i dette. 7. Brug af Sonofon SIM-kortet i udlandet Sonofon abonnementet giver, medmindre andet er beskrevet i abonnementsvilkårene, mulighed for brug af mobilen i udlandet (international roaming). Anvendelse af SIM-kortet i udlandet er underlagt Sonofons til enhver tid gældende prisliste for international roaming samt den pågældende udenlandske mobiloperatørs vilkår i øvrigt. Gældende prisliste kan ses på Din brug af SIM-kortet i udlandet afregnes med Sonofon på baggrund af opgørelser over dit forbrug modtaget fra de udenlandske operatører. Sonofon påtager sig intet ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed, udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. Endvidere påtager Sonofon sig intet ansvar for udenlandske mobiloperatørers brug af Sonofon abonnenters data. 8. Betalingsforhold Du hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med brug af SIM-kortet med de begrænsninger, der følger af 11 og 12 i lov om visse betalingsmidler (lov nr. 414 af 31. maj 2000). En samtale (hele samtalen) takseres til den på opkaldstidspunktet gældende takst. 9. Servicemeddelelser, fejlmelding mv.

15 For servicemeddelelser og fejl, som skyldes mobilnetværket (basisinstallationer, centraler, signalering mv.) eller SIM-kortet (herunder kortets bortkomst), kan du rette henvendelse til Sonofon KundeService på telefonnummer Der kan også sendes en til adressen For fejl, der kan henføres til selve mobiltelefonen, henvises til leverandøren af denne. 10. SIM-lås/SIM-lock Når du køber en mobiltelefon med tilhørende Sonofon abonnement er telefonen SIM-låst i de første 6 måneder. SIM-lås betyder, at telefonen er låst til Sonofons netværk. Du kan kun bruge telefonen på Sonofons netværk, og du kan således ikke bruge telefonen med andre SIM-kort end Sonofons. For at kunne bruge telefonen med andre SIM-kort skal du bruge telefonens låsekode, som du kan få oplyst ved henvendelse til Sonofons KundeService. Efter 6 måneder kan du få oplyst låsekoden uden beregning, men ønsker du låsekoden oplyst indenfor de første 6 måneder koster dette 500 kr. 11. Bilag til abonnementsvilkår for Sonofon 11 og 12 i lov om visse betalingsmidler (lov nr. 414 af 31. maj 2000) har følgende ordlyd: 11. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den 61

16 uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været afl æst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godtgør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der fi nder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg.

17 Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. fi nder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indfl ydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, da brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket træk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren. Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. 63 Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatningen betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder. Vilkår for indholdstakserede tjenester Disse vilkår fi nder anvendelse ifbm. brug af indholdstakserede tjenester, som er tilgængelige for Sonofons mobilkunder. 1. Aftalens omfang En indholdstakseret tjeneste er en tjeneste, hvor du kan bestille

18 tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller WAP. Betalingen sker over dit mobilabonnement eller din forudbetalte konto. Du hæfter for denne betaling jf. pkt. 11 i forretningsbetingelserne. Vilkårene gælder for: indholdstakserede SMS/MMS/WAP tjenester, der udbydes af Sonofon, og adgang til tillægstakserede SMS/MMS/WAP tjenester, der udbydes af tredjemand 2. Bestilling af tjenesterne Du bestiller en indholdstakseret tjeneste enten via internettet eller ved at afsende en specifi k SMS-kode til et fi recifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret til din mobiltelefon, opkræves beløbet på din næste faktura eller trækkes på din forudbetalte konto. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, ligesom du også er ansvarlig for, at telefonen har plads til den bestilte tjeneste, og at den gemmes korrekt. Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betaling, uanset om de fremsendte tjenester afvises. 3. Fortrydelse Ved bestilling af indholdstakserede tjenester via SMS/MMS/ WAP vil du modtage en oplysning om, at din fortrydelsesret bortfalder ved accept af tjenesten. Ønsker du at fortryde bestillingen, skal du undlade at downloade/acceptere tjenesten. 4. Prisoplysninger Oplysninger om prisen for en indholdstakseret tjeneste vil fremgå af annonceringen for tjenesten. Udover prisen for den indholdstakserede tjeneste opkræver Sonofon almindelig SMS- og GPRS-takst for leveringen. Prisen fremgår af din aftale med Sonofon. 5. Betaling Betaling for indholdstakserede tjenester sker ved opkrævning på din faktura, såfremt du er abonnementskunde. Det samlede beløb fremgår særskilt på fakturaen. Prisen for indholdstakserede tjenester indgår i beregningen af din saldo i forbindelse med tillægstjenester som f.eks. Forbrugskontrol, Forbrugsalarm o.l.. Er du Taletidskunde vil tjenesten blive takseret efter levering af den indholdstakserede tjeneste. Som Taletidskunde skal

19 din saldo minimum være på 25 kr., på det tidspunkt du afsender SMS/MMS anmodningen. Hvis din saldo er under 25 kr. vil du få en SMS retur med besked om, at den indholdstakserede SMS kræver en saldo på minimum 25 kr. 6. Kvittering Du modtager en kvittering i form af en SMS, hvor prisen frem- 63 går. Herudover fremgår prisen af din fakturaspecifikation, som kan rekvireres ved at rette henvendelse til Sonofon. 7. Spærring Overlader du f.eks. mobiltelefonen til personer under 18 år, vil der være mulighed for, at mobiltelefonen anvendes til bestilling af indholdstakserede tjenester. Du hæfter som kunde for dette forbrug. Ønsker du ikke adgang til indholdstakserede tjenester via din mobilaftale, kan du spærre for muligheden ved at ringe til Sonofon KundeService på Du har i dette tilfælde stadig adgang til at sende og modtage normalt takserede SMS/MMS. 8. Misbrug Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at aktivere din PIN-kode. Anvendelse af indholdstakserede tjenester er omfattet af de samme hæftelses- og ansvarsregler, som er gældende for din aftale om mobiltelefoni, jf. Vilkår for mobilabonnementet, pkt Indhold af tjenesterne Sonofon påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand. 10. Ændringer Sonofon er berettiget til at ændre disse vilkår med 30 dages varsel jf. pkt. 18 i forretningsbetingelserne. 11. Registrering og anvendelse af data Med henblik på levering af indholdstakserede tjenester, overfører Sonofon oplysninger om dit mobilnummer til leverandøren af tjenesten. Har du sat udløbstid på din MMS, slettes de automatisk herefter. 12. KundeService Spørgsmål vedr. indholdet af indholdstakserede tjenester rettes til Sonofon KundeService på telefonnummer , eller via til Såfremt tjenesten leveres af tredjemand rettes kontakt til tjenesteudbyderen.

20 13. Klager Klager over registreret forbrug, samt klager over tjenester udbudt af Sonofon, rettes til Sonofon KundeService, og følger i øvrigt klageproceduren som beskrevet i forretningsbetingelserne pkt. 19. Klager vedr. andre forhold end regningsforhold, rettes til udbyderen af indholdstjenesten. Adresser og telefonnumre på udbydere af indholdstakserede tjenester via Sonofons netværk findes på adressen: Klager sendes til: Sonofon KundeService, Skelagervej 9, 9000 Aalborg

Generelle betingelser for erhverv

Generelle betingelser for erhverv Generelle betingelser for erhverv I det følgende benyttes Telenor om ethvert selskab i Telenor Danmark Holding A/S koncernen. Betegnelsen Kunden benyttes om enhver kunde, der har indgået aftale om levering

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Generelle betingelser for erhverv

Generelle betingelser for erhverv Generelle betingelser for erhverv I det følgende benyttes Telenor om ethvert selskab i Telenor Danmark Holding A/S koncernen. Betegnelsen Kunden benyttes om enhver kunde, der har indgået aftale om levering

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Forretningsbetingelser for erhverv

Forretningsbetingelser for erhverv Forretningsbetingelser for erhverv I det følgende benyttes Telenor om ethvert selskab i Telenor Danmark Holding A/S koncernen. Betegnelsen Kunden benyttes om enhver kunde, der har indgået aftale om levering

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Det med småt VERSION 11

Det med småt VERSION 11 Det med småt VERSION 11 2 Indhold Mobil, prisliste... 4 Mobil, Smart-aftale.... 7 Mobil, produktspecifikke vilkår.... 7 Mobil, services.... 11 Mobilt Bredbånd, prisliste... 15 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Det med småt VERSION 07

Det med småt VERSION 07 Det med småt VERSION 07 Indhold Prisliste mobil......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil.............................. 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB DET MED SMÅT Indhold Mobil: Dit abonnement FRI+ Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB Uddrag af lov om betalingstjenester

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere