Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler indebærer, at det er muligt at sælge magasiner uden moms til private, hvis de er trykt i lande uden for EU. Der er derimod altid moms på magasiner trykt inden for EU. Det har medført en konkurrenceforvridning og udflagning af grafiske aktiviteter til skade for virksomheder inden for EU. På den baggrund fremsatte regeringen i efteråret 2011 et lovforslag om at indføre importmoms på alle magasiner trykt uden for EU. Forslaget mødte massiv kritik, fordi Post Danmark ville tage et gebyr på 160 kr. (inkl. moms) for at opkræve importmoms af magasiner, som blev sendt direkte til privatpersoner i Danmark fra lande uden for EU. Kritikken gik på, at gebyret kunne være i uoverensstemmelse med internationale regler og var uforholdsmæssigt højt i forhold til værdien af et magasin. Lovforslaget blev udskudt med henblik på at afklare gebyrets overensstemmelse med internationale regler, og samtidig blev det besluttet at se på, om håndteringen af momsopkrævningen i forbindelse med import af visse forsendelser kan ske på en mindre omkostningstung måde. I overensstemmelse med kommissoriet har Transportministeriet og Skatteministeriet derfor med bistand fra Post Danmark A/S og SKAT undersøgt håndteringen af momsopkrævning ved import af visse forsendelser nærmere. Kommissoriet vedlægges som bilag 1. Endvidere har Grafisk Arbejdsgiverforening, HK/Privat og Bladkompagniet påpeget en mulighed for, hvordan importmoms kan opkræves billigere ved import af en stor del af de magasiner m.v., som udgives af udgivere i lande uden for EU. Undersøgelsen viser i hovedtræk følgende: Lovgrundlaget for småforsendelser til private fra lande uden for EU er relativt omfattende og kompliceret. Endvidere er der bindinger til internationale regler, hvilket begrænser løsningsmulighederne.

2 Der er tale om et væsentligt antal forsendelser under toldgrænsen på 150 EUR, som skal håndteres, såfremt der pålægges importmoms på magasiner, hvis værdi ikke overstiger 80 kr., og som dermed vil blive pålagt et gebyr på 160 kr. inkl. moms af Post Danmark A/S. I henhold til et skøn fra Post Danmark A/S, drejer det sig om op til ca. 9 mio. magasiner, heraf ca. 7,1 mio. fra Norge og 1,9 mio. magasiner fra øvrige lande, hvoraf ca. halvdelen skønnes at være til private. Hertil kommer op til øvrige forsendelser. Det vurderes ikke umiddelbart at være muligt at forenkle Post Danmarks processer i et omfang, der kan få væsentlig betydning for omkostningerne til håndtering af opkrævning af importmoms. På det foreliggende grundlag er der ikke noget, der indikerer, at Post Danmark A/S' importgebyr overstiger virksomhedens omkostninger til opkrævningen af importmoms. Importgebyret opkræves ifølge Post Danmark A/S i overensstemmelse med Verdenspostkonventionen, og det er Post Danmark A/S' vurdering, at denne konvention ikke giver mulighed for differentiering af gebyrets størrelse afhængig af den indførte vares værdi. På baggrund af undersøgelsen kan det konstateres, at det ved ændring af reglerne i et vist omfang vil være muligt at forenkle Post Danmark A/S' processer og dermed reducere omkostningerne til opkrævning af importmoms. Omkostningsreduktionen vil dog ikke have et sådant omfang, at det vil kunne påvirke gebyrets størrelse i nævneværdigt omfang. Muligheden for at indføre importmoms alene på dansksprogede magasiner vil kunne medvirke til at reducere omkostningerne til opkrævning af importmoms, da det må forventes, at dansksprogede magasiner, i det omfang de fortsat trykkes i lande uden for EU, vil blive sendt til Danmark i samlede forsendelser. Herved vil gebyret pr. magasin blive reduceret. Den løsning, som Bladkompagniet har tilkendegivet at være interesseret i at tilbyde, såfremt magasiner fra lande uden for EU fremover bliver momspligtige uanset værdi, er umiddelbart egnet til at reducere omkostningerne til opkrævning af importmoms for de ca magasintitler fra internationale udgivere, der vil blive omfattet af ordningen. Løsningen vil dog kun delvist løse problemet med importgebyret. Side 2 af 20

3 2. Beskrivelse af lovgrundlaget I henhold til kommissoriets punkt 3.1 skal undersøgelsen bl.a. omfatte en beskrivelse af det lovgrundlag, som gælder i forbindelse med privates import af forsendelser, hvis værdi ikke overstiger 80 kr. Formålet hermed er at få fastlagt den juridiske ramme, som håndteringen af momsopkrævning ved sådanne forsendelser skal finde sted indenfor. Med samme formål skal undersøgelsen endvidere omfatte en beskrivelse af det lovgrundlag, som gælder i forbindelse med privates import af forsendelser, hvis værdi overstiger 80 kr., men ikke overstiger 150 EUR (1.125 kr.). Beskrivelsen af lovgrundlaget skal omfatte alle relevante regler indenfor både Transportministeriets og Skatteministeriets ressort, herunder grundlaget for Post Danmark A/S importgebyr og hæftelsesreglerne for importmoms. Begrebet lovgrundlag skal i denne sammenhæng forstås bredt således, at dette dækker både danske regler, EU regler og regler i relevante internationale konventioner. I det følgende beskrives således de relevante momsbestemmelser, toldbestemmelser og postbestemmelser. 2.1 Momsbestemmelser Opsummering Reglerne om importmoms er i vid udstrækning fastsat i EU lovgivning, der dog indeholder visse valgmuligheder for medlemsstaterne. Generelt er småforsendelser, hvis værdi ikke overstiger 80 kr. fritaget for importmoms i Danmark. For gaver mellem private er grænsen dog 360 kr. Alkoholholdige varer, parfume og tobaksvarer er aldrig fritaget for importmoms ved forsendelse til Danmark fra steder uden for EU. Det er endvidere muligt at undtage varer, der indføres som led i postordresalg for fritagelsen for importmoms således, at disse bliver momspligtige uanset værdi. Den nuværende bestemmelse om magasiner og det udskudte forslag om magasinmoms er baseret på denne mulighed. Formål Formålet med momsreglerne er udelukkende af fiskal karakter. Momsindtægterne tilfalder den danske stat. Side 3 af 20

4 Den juridiske ramme Af hensyn til det indre markeds funktion er momsreglerne harmoniserede inden for EU, hvorfor der som udgangspunkt gælder fælles momsregler inden for EU. Der er dog en vis fleksibilitet i reglerne bl.a. i form af, at medlemsstaterne kan vælge at anvende visse regler. Den juridiske ramme består overordnet af EU direktiver, der i Danmark primært er implementeret ved momsloven og momsbekendtgørelsen, men også toldloven indeholder bestemmelser om moms, der implementerer EU direktiver. Reglernes indhold Der skal beregnes moms ved (næsten) enhver levering af varer, der er produceret inden for EU. For momsmæssigt at sidestille varer produceret uden for EU med varer produceret inden for EU, skal der som altovervejende hovedregel beregnes moms ved import af varer fra steder uden for EU, jf. momslovens 12, stk. 1, der er en implementering af momssystemdirektivets art. 2, stk. 1, litra d) og art. 30. Som en undtagelse fra hovedreglen gælder, at import af erhvervsmæssige forsendelser, hvis værdi ikke overstiger 80 kr., er fritaget for importmoms. Undtagelsen gælder dog ikke for alkoholholdige varer, parfume m.v., tobaksvarer samt for magasiner, som efter trykning i EU sendes ud af EU for derfra at blive sendt til privatpersoner i Danmark. Denne regel følger af momslovens 36, stk. 1, nr. 3), og er en implementering af art. 143, stk. 1, litra b) i momssystemdirektivet. Indholdet af bl.a. nævnte art. 143, stk. 1, litra b) er delvist fastsat ved direktiv 2009/132/EF om området for momsfritagelse ved visse former for import af varer, og det følger af art. 23 i dette direktiv, at medlemsstaterne skal fritage indførsel af varer for importmoms, hvis varernes samlede værdi ikke overstiger 10 EUR. I henhold til sidstnævnte bestemmelse kan medlemsstaterne vælge også at fritage import af varer, hvis værdi ikke overstiger 22 EUR. Denne mulighed har Danmark dog valgt ikke at benytte. Herudover fremgår det af art. 23, at medlemsstaterne kan undtage varer, der indføres i forbindelse med postordresalg, herunder salg via internettet, fra fritagelsen for importmoms, hvilket vil sige, at der skal betales moms ved import af sådanne varer uanset værdien af disse. Den nuværende bestemmelse om magasiner og det udskudte forslag om magasinmoms er baseret på denne valgmulighed. Endelig fremgår det af art. 24 i direktiv 2009/132/EF, at alkoholholdige varer, parfume og tobaksvarer aldrig er fritaget for importmoms. Side 4 af 20

5 Efter dansk praksis forstås ved begrebet samlede værdi i art. 23, varernes værdi med tillæg af skatter, afgifter og told m.v., der er opkrævet inden importen eller opkræves i forbindelse med importen med undtagelse af importmomsen. Biomkostninger, eksempelvis emballage- og transportomkostninger skal dog ikke medregnes ved afgørelse af, om varens værdi overstiger 80 kr. Hvis varernes værdi overstiger 80 kr., og der derfor skal betales importmoms, skal biomkostningerne dog også medtages i beregningsgrundlaget for importmomsen, således at der også bliver betalt importmoms af sådanne biomkostninger. Gaver Der gælder en yderligere undtagelse for importmoms i relation til gaver givet af privatpersoner uden for EU til privatpersoner inden for EU, jf. 9 i momsbekendtgørelsen. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der indrømmes momsfrihed ved import af sådanne gaver: 1)gaver kan kun gives lejlighedsvis, 2)gavers indhold skal være bestemt til privat brug for modtageren eller dennes familie, 3)den samlede værdi af de varer, som en gave består af, må ikke overstige 360 kr., og 4)en gave skal sendes til modtageren uden nogen form for vederlag. Hvis en gaves indhold består af varer, hvis samlede værdi overstiger 360 kr., skal der betales importmoms af hele indholdet, og der er således ikke adgang til momsfrihed op til en værdi af 360 kr. Endvidere er gaver bestående af tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer eller parfume aldrig fritaget for importmoms i Danmark, og der skal således altid betales importmoms af sådanne gaver. Momsbekendtgørelsens 9 er også en implementering af momssystemdirektivets art. 143, stk. 1, litra b), hvis indhold er delvist fastsat ved direktiv 2006/79/EF om fritagelse for moms og punktafgifter ved import af gaver. Grænsen for momsfrie gaver er i dette direktiv fastsat til 45 EUR, og Danmark har valgt at benytte direktivets mulighed for at udelukke alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer og parfume m.v. fra momsfritagelse. Hæftelsesbestemmelser for moms Når private importerer varer fra steder uden for EU, skal importmoms afregnes efter de samme regler, som gælder ved afregning af told ved privates import, jf. momslovens 61, som henviser til toldlovens kapitel 4. Side 5 af 20

6 Told og dermed også importmoms af varer, som er i Post Danmark A/S varetægt, skal betales i forbindelse med varernes udlevering, jf. toldlovens 32, som er indeholdt i toldlovens kapitel 4. Dette betyder, at en privatperson først kan råde over importerede varer, når importmomsen er betalt, hvilket for nuværende sker til Post Danmark A/S, der udleverer varerne til privatpersonen. Post Danmark A/S skal efterfølgende afregne den opkrævede importmoms til SKAT. 2.2 Toldbestemmelser Opsummering Småforsendelser er som udgangspunkt underlagt de almindelige toldmæssige krav om, at varer skal frembydes, angives og frigives, men måden dette kan finde sted på, er lempet betydeligt for postforsendelser i forhold til de almindelige bestemmelser. I relation til magasiner, tidskrifter og lignende er der således i realiteten ingen toldformaliteter, der skal iagttages ved import fra lande uden for EU af sådanne tryksager, når disse transporteres af postvæsenet, jf. EU-Kommissionens brev af 11. februar 2013, oversendt til Folketingets Skatteudvalg den 22. maj 2013 i forbindelse med svar på spørgsmål 403 alm. del. Formål De overordnede formål med toldreglerne er at varetage handelspolitiske og sikkerhedsmæssige forhold i relation til varehandel med lande udenfor EU. Den materielle told hører under EU s enekompetence og told opkræves på vegne af EU. Toldindtægterne tilfalder derfor også EU som egne indtægter, bortset fra en mindre del, som medlemsstaterne modtager for at administrere tolden på vegne af EU. Den juridiske ramme Told reguleres overordnet af forordninger vedtaget i EU regi, herunder forordning (EØF) 2913/92 om indførelse af en toldkodeks (herefter benævnt toldkodeks ), der har særlig betydning. Bestemmelser i en forordning er direkte gældende i Danmark, og skal derfor ikke gennemføres ved dansk lovgivning. Side 6 af 20

7 Toldforordningerne giver dog i et vist omfang medlemsstaterne mulighed for at fastsætte nationale regler, og endvidere hører kontrol- og straffebestemmelser som udgangspunkt under national kompetence. På denne baggrund er der fastsat danske regler i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen. EU har herudover tiltrådt en række internationale konventioner, som er afspejlet i EU s toldregler. Af særlig betydning i denne sammenhæng er Firenze-aftalen, der bl.a. indeholder et forbud om, at magasiner og tidsskrifter og bøger pålægges told. Der blev under behandlingen af det udskudte forslag om magasinmoms stillet spørgsmål ved, om det gebyr, som Post Danmark A/S opkræver i forbindelse med opkrævning af importmoms i sig selv udgør en told, som er i strid med Firenze-konventionen. Dette spørgsmål blev i sin tid forelagt EU-Kommissionen til besvarelse. EU- Kommissionen tager dog i sit svar ikke specifikt stilling til denne problemstilling. EU- Kommissionens besvarelse er oversendt til Folketingets Skatteudvalg som bilag til svar på spørgsmål /13 (Alm. del). Det skal bemærkes, at den nuværende toldkodeks i nær fremtid vil blive afløst af en ny toldkodeks med tilhørende nye gennemførelsesbestemmelser, men det endelige indhold af disse nye bestemmelser kendes p.t. ikke, da bestemmelserne er under forhandling. I det følgende beskrives derfor alene de nugældende bestemmelser. Reglernes indhold Sikkerhedsmæssige bestemmelser Med henblik på at sikre en ensartet sikkerhedsmæssig kontrol med indførsel af varer med farlige egenskaber, eksempelvis våben, medicin og fødevarer, til EU, skal alle varer som udgangspunkt anmeldes til toldmyndighederne før varerne føres ind i EU, jf. art. 36 a i toldkodeks. Forpligtelsen påhviler den transportør, som fører varerne ind i EU. Som en undtagelse herfra gælder dog, at der ikke skal ske anmeldelse af breve, postkort og tryksager, herunder på elektronisk medium, samt varer, der forsendes i henhold til bestemmelserne i Verdenspostforeningens konvention, før varerne føres ind i EU, jf. art. 181 c, litra c) og litra d) i forordning (EØF) 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til toldkodeks (herefter benævnt GB). Side 7 af 20

8 I det omfang småforsendelser består af breve, postkort og tryksager eller forsendes i henhold til Verdenspostforeningens konvention (UPU konventionen), skal der således ikke ske anmeldelse, forud for varernes ankomst til EU. Handelspolitiske bestemmelser Overordnet gælder, at alle varer fra steder uden for EU, der ankommer til EU som hovedregel omgående skal føres til et af toldmyndighederne anvist toldsted eller til et andet anvist eller godkendt sted, jf. art. 38, stk. 1, litra a) i toldkodeks, skal frembydes, det vil sige som udgangspunkt skal fremvises fysisk for toldmyndighederne, jf. art. 40 i toldkodeks, og efter frembydelsen, skal angives til toldmæssig bestemmelse, jf. art. 48 i toldkodeks. I denne sammenhæng vil den relevante toldmæssige bestemmelse være angivelse til fri omsætning. Som udgangspunkt, skal der indgives en toldangivelse, og hvis denne indeholder fyldestgørende oplysninger og varerne er frembudt, vil toldmyndighederne antage toldangivelsen og efterfølgende frigive varerne til fri omsætning, jf. art. 63 og art. 73 i toldkodeks. At antage en toldangivelse betyder, at toldmyndighederne kan konstatere, at toldangivelsen indeholder alle fornødne oplysninger, og at varerne samtidig er frembudt. Efter antagelsen vurderer toldmyndighederne, om varerne er omfattet af forbud eller begrænsninger, eksempelvis i form af indførselsforbud, og om varerne fysisk skal undersøges nærmere. Hvis dette ikke er tilfældet og en eventuel told er betalt eller der er stillet sikkerhed for betaling af denne, frigiver toldmyndighederne varerne, som herefter kan omsættes frit inden for EU i lighed med varer fremstillet inden for EU. For posttrafikken gælder dog, at hvis der er tale om tryksager fritaget for told, anses toldangivelse for at ske ved indpassagen i EU, jf. GB art. 237, stk. 1, afsnit A, litra a). For andre varer omfattet af posttrafik gælder, at hvis varerne er fritaget for told, og varerne er ledsaget af en CN22 og/eller en CN23 angivelse, anses toldangivelse for at ske ved frembydelsen for toldmyndighederne, jf. GB art. 237, stk. 1, afsnit A, litra b). Side 8 af 20

9 CN22 og CN23 angivelser anvendes af postvæsenet og består af mærkater, som sættes uden på de enkelte vareforsendelser. Angivelserne indeholder oplysning om, hvorvidt forsendelser indeholder en gave, en vareprøve, et dokument eller andet. Endvidere er der en detaljeret beskrivelse af antal og indhold, samt oplysning om mængde, vægt og værdi heraf. Oplysningerne skal gives af afsenderen, som ved sin underskrift samtidig skal bekræfte, at oplysningerne er korrekte. Endvidere anses både tryksager og andre varer for at være frembudt i henhold til art. 63 i toldkodeks, toldangivelsen for at være antaget og for at være frigivet i forbindelse med varernes udlevering til modtageren, jf. GB art. 237, stk. 3. Varer fritaget for told Varer, herunder tryksager, der generelt er fritaget for told, og dermed er omfattet af GB art. 237, stk. 3, fremgår af forordning (EF) 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, i hvilken småforsendelser er behandlet i kapitel V og VI. Den nævnte forordning er fastsat i medfør af art. 184 i toldkodeksen. Varer, hvis samlede egenværdi ikke overstiger 150 EUR (svarende til ca kr.), og som forsendes direkte fra et land uden for EU til en modtager i EU, er således fritaget for told, jf. art. 23 i forordning (EF) 1186/2009. Alkoholholdige varer, parfume m.v. og tobaksvarer er dog aldrig fritaget for told, jf. art. 24 i samme forordning. Endvidere er gaver efter næsten tilsvarende regler, som er gældende for momsfritagelse, fritaget for told. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der indrømmes toldfrihed ved import af gaver: 1)gaver kan kun gives lejlighedsvis, 2)gavers indhold skal være bestemt til privat brug for modtageren eller dennes familie, 3)den samlede værdi af de varer, som en gave består af, må ikke overstige 45 EUR (svarende til ca. 360 kr.), og 4)en gave skal sendes til modtageren uden nogen form for vederlag, jf. art. 25 i forordning (EF) 1186/2009 om fritagelse for import- og eksportafgifter. Hvis en gaves indhold består af varer, hvis samlede værdi overstiger 45 EUR. skal der betales told af den del af indholdet, som overstiger 45 EUR. Dette gælder dog kun, hvis gaven består af varer, der hver især ikke overstiger 45 EUR, da en vares værdi ikke kan opdeles, jf. art. 26, stk. 2 i forordning (EF) 1186/2009. Side 9 af 20

10 Hvis en gave eksempelvis består af en enkelt vare, hvis værdi overstiger 45 EUR, er gaven ikke fritaget for told heller ikke delvist. Endvidere gælder der mængdemæssige begrænsninger for, hvor meget en gave toldfrit kan indeholde af tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer og parfume m.v., jf. art. 27 i forordning (EF) 1186/2009. Varer, der ikke er ledsaget af en CN22 eller CN23 Hvis en brevforsendelse eller en postpakke frembydes uden en CN22 og/eller CN23 angivelse, eller denne angivelse er ufuldstændig, bestemmer toldmyndighederne, hvordan toldangivelsen skal foretages eller suppleres, jf. GB art. 237, stk. 4. Bestemmelsen i GB art. 237, stk. 4 er suppleret af en dansk bestemmelse, hvorefter postforsendelser, som en postvirksomhed, der er godkendt af told-og skatteforvaltningen, kan udleveres direkte til modtagerne efter fastsatte bestemmelser, jf. 3, stk. 1, nr. 4 i toldbehandlingsbekendtgørelsen. 2.3 Postbestemmelser Opsummering Sammenfattende kan det siges, at Post Danmark A/S efter den danske postlovgivning har en befordringspligt på forsendelser fra udlandet, men postlovgivningen indeholder ikke bestemmelser, der regulerer Post Danmark A/S gebyr vedrørende de omkostninger, virksomheden har i forbindelse med importbehandling af forsendelser. Transportministeriet er dermed ikke i lovgivningen tillagt beføjelser i relation til gebyret. Transportministeriet skal ikke godkende dette og kan heller ikke eventuelt forlange størrelsen af gebyret ændret. Formål Det overordnede formål med postloven er at sikre en landsdækkende befordring af god kvalitet af adresserede forsendelser til overkommelige priser og tilpasset brugernes behov. EU s postdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF med senere ændringer) er implementeret i postloven. Den globale postudveksling sker efter regler fastsat af Universal Postal Union (UPU). Den juridiske ramme Post Danmark A/S håndtering af postforsendelser fra steder udenfor EU er reguleret både af danske regler og af Verdenspostkonventionen, også benævnt UPU-konventionen. Side 10 af 20

11 Nedenfor gennemgås derfor en række bestemmelser i henholdsvis lov om Post Danmark A/S, postloven samt Post Danmark A/S individuelle tilladelse til postbefordring for at beskrive, i hvilken kontekst Post Danmark A/S agerer i relation til modtagelse af postforsendelser fra udlandet. Reglernes indhold Lov om Post Danmark A/S (LBK nr. 844 af ) Efter lov om Post Danmark A/S skal selskabet drives på forretningsmæssigt grundlag, jf. 2, stk. 3. Det følger endvidere af lovens 2, stk. 2, at hvis transportministeren efter 14, stk. 1, i postloven ved individuel tilladelse udpeger Post Danmark A/S til at være befordringspligtig virksomhed, vil Post Danmark A/S være forpligtet heraf. Postloven (lov nr af som ændret ved lov nr. 172 af ) Det følger af 14, stk. 1, at transportministeren udpeger en virksomhed, som meddeles en individuel tilladelse til postbefordring og pålægges en pligt til bl.a. i indlandet at befordre forsendelser fra udlandet, jf. 14, stk. 3, nr. 5. Transportministeren kan i tilladelsen til den befordringspligtige virksomhed fastsætte regler om, at virksomheden skal overholde beslutninger fra Universal Postal Union (UPU) og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder, jf. 15, stk. 5. Post Danmark A/S individuelle tilladelse Der blev den 28. marts 2011 udstedt en individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Denne tilladelse er den 27. februar 2014 afløst af en ny tilladelse til virksomheden for perioden Det fremgår som tidligere - heraf bl.a. i pkt. 2, at Post Danmark A/S er forpligtet til at sikre befordring på dansk område af følgende indenlandske forsendelser og forsendelser fra udlandet, Færøerne og Grønland til adressater i Danmark samt forsendelser til udlandet, Færøerne og Grønland: 1. Adresserede breve på op til 2 kg. 2. Adresserede dag- uge og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet indhold, trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer, på op til 2 kg. 3. Adresserede pakker. Side 11 af 20

12 Det fremgår videre af tilladelsen, at Befordringspligten for forsendelser til og fra udlandet, Færøerne og Grønland er reguleret af Verdenspostkonventionen med tilhørende regler (reglerne i UPU). I tilladelsens pkt er det yderligere fastlagt, at Post Danmark A/S skal efterleve forpligtelser i henhold til bindende beslutninger truffet af UPU og andre aftaler indgået af den danske stat i UPU-regi. Internationale regler, herunder reglerne i UPU Verdenspostkonventionens artikel 20 (tidligere artikel 18) fastslår, at den befordringspligtige postvirksomhed i modtagerlandet er berettiget til at kræve omkostninger, forbundet med en fortoldning, dækket af modtageren. EU-Kommissionen har i sit svar til Skatteministeriet anført, at gebyret ikke vedrører toldbehandling. Post Danmark A/S advokat Plesner har udarbejdet et notat om gebyret, hvori det bl.a. konkluderes, at begrebet toldbehandling i konventionen forstås bredt og således også omfatter importmoms, og at gebyret ikke er i strid med UPU-konventionen, EU-traktaten, EU forordning nr. 1186/2009 (som implementerer visse regler fra Firenzekonventionen) samt GATT-aftalen. Notatet er oversendt til Folketingets Skatteudvalg den 22. februar 2012 som bilag til svar på spørgsmål 53 til L 12 (2011/12). 3. Det talmæssige grundlag for Post Danmark A/S mængde af magasiner og øvrige småforsendelser til private. Det følger af kommissoriets punkt 3.2, at det talmæssige grundlag for mængden af magasiner og øvrige forsendelser, henholdsvis med en værdi i intervallet 0 kr. til 80 kr. og med en værdi i intervallet < 80 kr. til 150 EUR, der importeres til Danmark af private fra steder uden for EU, skal undersøges nærmere. Formålet er at skabe et mere solidt talmæssigt grundlag for den mængde af magasiner og øvrige forsendelser, der skal håndteres i relation til importmoms og toldformaliteter. Post Danmark A/S har oplyst følgende skøn over mængden af magasiner og øvrige småforsendelser: Side 12 af 20

13 Tabel 1. Antal magasiner og øvrige småforsendelser til private og erhverv Værdi Antal magasiner pr. år Antal øvrige forsendelser pr. år Fra Norge EUR ca. 7,1 mio. ca Fra øvrige 3. lande ca. 1,9 mio. Over 150 EUR - ca I alt til private og erhverv ca. 9 mio. ca Heraf forudsat til private 1) ca. 4,5 mio. 1) Post Danmark foretager i dag ikke registreringer over fordelingen mellem forsendelser til private og til erhverv. Transportministeriet har i svar på spørgsmål nr. 44 til L 12 (2011/12) forudsat, at fordelingen for magasiner er 50/50.] Kilde: Post Danmark. Post Danmark A/S har oplyst, at magasinerne fra Norge modtages direkte i separate forsendelser (såkaldte afslutninger) i Post Danmark A/S sorteringscenter i København. Grundlaget for tallet på 7,1 mio. er registreringer af modtagne betalinger fra Norge (såkaldte terminalafgifter) i Post Danmark A/S regnskabssystem. Post Danmark A/S har endvidere oplyst, at magasiner fra øvrige lande uden for EU modtages sammen med den øvrige brevpost. Brevpost, herunder magasiner fra øvrige lande uden for EU, blandes umiddelbart efter ankomsten med henblik på sortering til adressaterne. Den almindelige post bliver endvidere ikke opgjort i antal men i vægt, og det er derfor ikke muligt at give et bud på præcise mængder på magasiner fra lande uden for EU. Tallet på 1,9 mio. er estimeret på baggrund af nogle få stikprøveundersøgelser af den almindelige post. Post Danmark A/S har endelig oplyst, at det på grund af den måde, som toldbehandlinger registreres på ikke er muligt at oplyse, hvilke lande de øvrige småforsendelser kommer fra, ligesom det ikke umiddelbart ud fra de nuværende registreringer er muligt at give mere præcise tal. Selvom det oplyste om mængden af magasiner og øvrige småforsendelse beror på et skøn og er behæftet med en ikke ringe grad af usikkerhed, kan det sammenfattende anføres, at der er tale om et betydeligt antal forsendelser, som skal håndteres i relation til importmoms. 4. De nuværende arbejdsprocesser hos Post Danmark A/S Ifølge kommissoriets punkt 3.3 skal de nuværende arbejdsprocesser vedrørende forsendelser til private fra lande uden for EU henholdsvis med en værdi i intervallet 0 kr. til 80 Side 13 af 20

14 kr. og med en værdi i intervallet < 80 kr. til 150 EUR beskrives. Det skal herunder vurderes om, og i givet fald hvordan, der er mulighed for forenklinger af arbejdsprocesserne, herunder om der kan foreslås nye måder at gøre tingene på. Vurderingen skal omfatte såvel de postmæssige som de told- og afgiftsmæssige aspekter i arbejdsprocesserne. Post Danmark A/S har overfor Transportministeriet og Skatteministeriet beskrevet indholdet af sine arbejdsprocesser. Endvidere har repræsentanter fra Transportministeriet, Skatteministeriet og SKAT været på besøg hos Post Danmark A/S internationale afdeling i Kastrup, og har der fået demonstreret arbejdsprocesserne i praksis. I hovedtræk kan arbejdsprocesserne, der er godkendt af SKAT, og som overvejende er manuelle, skitseres som følger: Post Danmark A/S skal indledningsvis have identificeret de forsendelser, der skal opkræves importmoms af. Dette sker manuelt og som udgangspunkt på grundlag af oplysningerne i en særlig mærkat benævnt CN22, der er påsat den enkelte forsendelse. CN22 mærkaten anvendes af alle lande, der har tilsluttet sig Verdenspostkonventionen. Særligt i relation til magasiner, der forsendes enkeltvis, har Post Danmark A/S oplyst, at identificeringsprocessen vil være meget ressourcekrævende. Sådanne magasiner vil ankomme blandet med øvrige brevforsendelser, og hele denne mængde skal manuelt gennemgås for at få frasorteret magasinerne. Der vil i de fleste tilfælde ikke være en CN 22 på magasiner, da de betragtes som tryksager af afsender. Dette vil formentlig også i et vist omfang være tilfældet, selvom Post Danmark A/S i overensstemmelse med Verdenspostkonventionen meddeler de øvrige lande, at dette er påkrævet i Danmark. Medarbejdere hos Post Danmark A/S vurderer rigtigheden af oplysningerne på CN22 mærkaten, der er givet af afsenderen. Hvis oplysningerne vurderes at være tilstrækkelige og ikke giver anledning til spørgsmål, beregner Post Danmark A/S momsbeløbet og sender en opkrævning til modtageren med oplysning om, at forsendelsen kan afhentes på modtagerens lokale postkontor mod betaling af importmomsen. Samtidig medtages den opkrævede importmoms i et dagligt regnskab, som aflægges til SKAT. Hvis oplysningerne på CN22 mærkaten er ufuldstændige eller der er tvivl om rigtigheden af disse, beder Post Danmark A/S modtageren af forsendelsen om dokumentation for oplysningernes rigtighed, eksempelvis i form af faktura. Side 14 af 20

15 Tvivl om rigtigheden opstår ifølge Post Danmark A/S jævnligt. Eksempelvis forekommer det relativt hyppigt, at det af CN22 mærkaten fremgår, at der er tale om en gave, selvom den er afsendt af en erhvervsdrivende. Når tilstrækkelig dokumentation er modtaget, sender Post Danmark A/S en opkrævning til modtageren som beskrevet ovenfor. Indenfor de nuværende rammer vurderes det ikke umiddelbart at være muligt at forenkle arbejdsprocesserne i et omfang, der kan få væsentlig betydning for omkostningernes størrelse. 5. Vurdering af om Post Danmark A/S importgebyr udelukkende dækker omkostninger til opkrævning af importmoms og opfyldelse af toldformaliteter Ifølge kommissoriets punkt 3.4 skal det vurderes, om gebyrets beløbsmæssige størrelse udelukkende dækker de omkostninger, som Post Danmark A/S har i forbindelse med opkrævning af importmoms og opfyldelse af toldformaliteter. Post Danmark A/S har fremlagt regnskabstal for de driftsomkostninger, der relaterer sig til gebyret, og har endvidere givet oplysning om det årlige antal småforsendelser til private fra lande uden for EU. Når der endvidere henses til omfanget af det involverede arbejde, er der på det foreliggende grundlag ikke noget, der indikerer, at gebyret overstiger omkostningerne til opkrævningen. Transportministeriet og Skatteministeriet har ikke foretaget en egentlig revision af gebyrets størrelse, men Post Danmark A/S revisor (PricewaterhouseCoopers) har udstedt en erklæring vedrørende opgørelse af omkostninger forbundet med fortoldning af ankommende forsendelser ved det internationale postcenter for Det fremgår af erklæringen, at Post Danmarks opgørelse af omkostningerne forbundet med fortoldning af ankommende forsendelser ved det internationale postcenter for 2012 viser en gennemsnitlig omkostning på 162, 33 kr. pr. stk. 6. Vurdering af muligheden for at differentiere gebyrets størrelse afhængig af den indførte vares værdi. Det følger af kommissoriets punkt 3.5, at det skal vurderes, om der er mulighed for at differentiere gebyrets størrelse således, at der opkræves et lavere gebyr ved opkrævning af importmoms af varer med lavere værdi, og et højere gebyr ved opkrævning af importmoms af varer med højere værdi. Post Danmark A/S har oplyst, at det nuværende gebyr på 160 kr. inklusive moms opkræves på baggrund af bestemmelser i Verdenspostkonventionen (UPU konventionen). Side 15 af 20

16 Denne konvention giver postvirksomheder mulighed for at opkræve et gebyr for toldbehandling, der svarer til de faktiske omkostninger, som er forbundet med opgaven. Ifølge Post Danmark A/S advokat Plesner skal begrebet toldbehandling i konventionen forstås bredt og omfatter således også importmoms. Det arbejde, der er forbundet med toldbehandling er det samme uanset en vares værdi, og Post Danmark A/S vurdering er derfor, at Verdenspostkonventionen ikke giver mulighed for differentiering af gebyrets størrelse afhængig af den indførte vares værdi. 7. Forslag til hvordan håndtering af momsopkrævning ved privates import kan ske på en mindre omkostningstung måde I henhold til kommissoriets punkt 4 skal Transportministeriet og Skatteministeriet komme med forslag til, hvordan håndtering af momsopkrævning og opfyldelse af toldformaliteter i forbindelse med privates import kan ske på en mindre omkostningstung måde. 7.1 Sammenfatning af forslag På det foreliggende grundlag kan det konstateres, at det i et begrænset omfang vil være muligt at forenkle Post Danmark A/S processer og dermed reducere omkostningerne til opkrævning af importmoms. Det vil dog forudsætte lovændringer. Omkostningsreduktionen vil dog ikke kunne påvirke gebyrets størrelse i nævneværdigt omfang. Indførelse af importmoms alene på dansksprogede magasiner vil kunne medvirke til at reducere omkostningerne til opkrævning af importmoms, da det må forventes, at dansksprogede magasiner, i det omfang de forsat trykkes i lande uden for EU, vil blive sendt til Danmark i samlede forsendelser. Herved vil gebyret pr. magasin blive reduceret. Den løsning som Bladkompagniet har tilkendegivet at være interesseret i at tilbyde, såfremt magasiner fra lande uden for EU fremover bliver momspligtige uanset værdi, er umiddelbart egnet til at reducere omkostningerne til opkrævningen af importmoms for de flere end magasintitler, der vil blive omfattet af ordningen. 7.2 Beskrivelse af forslag Som et led i arbejdet med at undersøge om importmoms kan opkræves på en mindre omkostningstung måde, blev det besluttet at nedsætte en teknisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Post Danmark A/S, SKAT, Transportministeriet og Skatteministeriet. Side 16 af 20

17 Arbejdsgruppen fik til opgave nærmere at belyse, hvilke dele af Post Danmark A/S processer, der er særligt ressourcekrævende, og om det er muligt at forenkle disse processer således, at omkostningerne hertil kan reduceres. Dette arbejde har resulteret i følgende 4 konkrete forslag fra Post Danmark. Derudover er beskrevet et forslag fra Grafisk Arbejdsgiverforening, HK/Privat og Bladkompagniet. Endelig er beskrevet et forslag om indførelse af en mulighed for at private selv kan angive og betale importmoms af småforsendelser via internettet. Forslag 1 Ændring af reglerne for godtgørelse af betalt importmoms i forbindelse med returnering af forsendelser til lande uden for EU. Det forekommer jævnligt, at en forsendelse fra lande uden for EU ikke bliver afhentet af modtageren, eksempelvis hvis modtageren har fortrudt bestillingen. Efter de nugældende regler kan Post Danmark A/S i sådanne tilfælde få den betalte importmoms retur efter reglerne for toldgodtgørelse, der er relativt ressourcekrævende Forslaget vil forudsætte en ændring af momsloven, der dog umiddelbart vurderes at kunne være realistisk. Post Danmark A/S kan ikke vurdere de økonomiske konsekvenser heraf, da omfanget af forenklingen ikke kendes. Forslag 2 Indførelse af et fast importmomsbeløb (flat rate) på eksempelvis 20 kr. pr. magasin, der indføres fra lande uden for EU. Gennemførelse af forslaget vil formentlig kunne nedbringe ressourceanvendelsen til opkrævning af importmoms med ca. 20 % svarende til en reduktion af gebyret fra de nuværende 160 kr. inkl. moms til knap 130 kr. inkl. moms. Forslagets gennemførelse forudsætter enten, at EU s momsregler bliver ændret generelt, hvilket ikke vurderes at være realistisk, da der hidtil ikke har kunnet opnås enighed om et lignende forslag fra EU-Kommissionen om en momsmæssig flat rate model for småforsendelser. Alternativt vil forslaget kunne gennemføres, hvis Danmark får en tilladelse til at fravige EU reglerne. Det er usikkert, om Danmark vil kunne få en tilladelse til at fravige EUreglerne ud fra et forenklingssynspunkt. En sådan proces forventes at tage ca. 1 år. Side 17 af 20

18 Forslag 3 Ændring af fremgangsmåden for opkrævning af importmoms således, at importmoms opkræves via et indbetalingskort, der vedlægges ved fremsendelsen til den private modtager, og hvor Post Danmark A/S hæftelse for importmoms ophører samtidig med fremsendelsen. Forslagets gennemførelse vil forudsætte en grundlæggende ændring af reglerne, der næppe vil være realistisk. De nugældende regler sikrer, at den der hæfter for moms, herunder importmoms, til enhver tid éntydigt kan identificeres. Ved import af varer fra lande uden for EU til Danmark hæfter den, der transporterer varerne ind i Danmark således, indtil modtageren overfor myndighederne via en angivelse har overtaget hæftelsen. En gennemførelse af forslaget vil indebære, at det ikke altid vil være muligt at afgøre, hvem der hæfter for importmomsen. Forslag 4 Der indføres importmoms på dansksprogede magasiner, som sendes til private fra lande uden for EU således, at ikke-dansksprogede magasiner, hvis værdi ikke overstiger 80 kr., fortsat vil være momsfritaget. EU s momsregler vurderes ikke at være til hinder for at begrænse undtagelsen til alene at omfatte dansksprogede magasiner. Reglerne overlader det til medlemsstaterne at beslutte, om de vil lægge moms på varer i forbindelse med postordresalg, når disse har en værdi, der ligger under bagatelgrænsen på 10 EUR (80 kr.), og i givet fald i hvilket omfang. Danmark har endvidere tiltrådt en række internationale konventioner, som forbyder sproglig diskrimination, men ingen af disse eller internationale regler vurderes at være til hinder for at diskriminere eget sprog ved at indføre importmoms udelukkende på dansksprogede magasiner. Post Danmark har herudover oplyst, at indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner ikke vil give Post Danmark nævneværdige administrative eller håndteringsmæssige problemer. Et sådant forslag vil momsmæssigt sidestille dansksprogede magasiner trykt uden for EU med dansksprogede magasiner trykt inden for EU. Samtidig vil ændringen dog medføre en diskrimination mellem sprog til skade for det danske sprog set i forhold til magasiner trykt uden for EU. Side 18 af 20

19 Forslag 5 Herudover har Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat sammen med Bladkompagniet præsenteret en mulig løsning, som vil gøre opkrævningen af importmoms mindre omkostningstung ved privates køb af magasiner udgivet af udgivere i lande uden for EU. Bladkompagniet har kontakt til stort set alle internationale udgivere, og dermed til flere end forskellige internationale magasiner. Selve identificeringen af magasiner vil ikke være meget ressourcekrævende for Bladkompagniet, da magasiner fra disse udgivere sendes til Bladkompagniet, der herefter bringer magasinerne ud til køberne af disse. Hvis der er tale om private købere vil Bladkompagniet på vegne af den udenlandske udgiver kunne angive og betale importmomsen af magasinerne til SKAT, og herefter opkræve dette udlæg for moms hos den udenlandske udgiver samtidig med fakturering af prisen for udbringning af magasinerne. Den udenlandske udgiver vil kunne indregne importmomsen i den pris, som de private købere betaler for magasinerne. Bladkompagniet har oplyst, at løsningen vil være langt billigere og har endvidere tilkendegivet at være interesseret i at tilbyde denne, såfremt magasiner fra lande uden for EU til private, fremover bliver momspligtige uanset værdi. Forslag 6 SKAT kan introducere en mulighed for at private kan angive og betale importmoms af småforsendelser via internettet. Repræsentanter fra Skatteministeriet og SKAT har været på besøg i et andet EU land, hvor en sådan løsning allerede er gennemført. Overordnet kan en sådan løsning beskrives som følger. Når Post Danmark A/S har identificeret en forsendelse, hvoraf der skal betales importmoms, meddeler Post Danmark A/S modtageren af forsendelsen, at denne er kommet, og at importmoms kan betales via internettet. Modtageren af forsendelsen kan herefter angive og betale importmomsen via internettet. Når SKAT kan konstatere at importmoms af den pågældende forsendelse er betalt, meddeler SKAT Post Danmark A/S dette, hvorefter Post Danmark A/S kan udlevere den pågældende forsendelse. En sådan løsning vil kunne anvendes til alle småforsendelser fra lande uden for EU til private med en værdi under 150 EUR svarende til ca kr. Side 19 af 20

20 Løsningen vil indebære, at Post Danmark ikke længere vil skulle angive, beregne og opkræve importmoms og indbetale denne til SKAT for de private, der vælger at benytte løsningen. Forslaget forudsætter, at SKAT investerer i en IT løsning, hvilket dog umiddelbart vurderes at kunne være realistisk. Selvom SKAT introducerer en sådan løsning, har Post Danmark A/S oplyst, at der fortsat vil blive beregnet et gebyr på 160 kr. pr. forsendelse, da omfanget af virksomhedens arbejde ikke reduceres. Gebyret vil således dække omkostninger til at identificere forsendelsen, lægge den på lager, underrette modtageren om forsendelsens ankomst, sikre sig momsbetalingen er sket, efterfølgende fremfinde forsendelsen fra lageret og sende den til modtageren. Plesner Advokater har på foranledning af Post Danmark i et notat konkluderet, at Post Danmark også ved en tast-selv løsning vil være berettiget til at opkræve et gebyr, og Transportministeriet er enig i denne vurdering. Notatet vedlægges som bilag 2. Side 20 af 20

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Skatteudvalget 2011-12 L 12, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for baggrunden for, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Notat. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg til orientering

Notat. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg til orientering Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg til orientering 5. oktober 2015 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat EU-Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 674 Offentligt J.nr. 13-0193918 Den 23. september 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 24 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 24 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 24 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 29. oktober 2015 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat EU-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere