21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid"

Transkript

1 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om godtgørelse for merarbejde indgået mellem Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1 Til tjenestemænd i kommuner uden for hovedstadsområdet, for hvem der ikke gælder en højeste tjenestetid, kan der ydes godtgørelse for merarbejde efter reglerne i 2-6. Generelle bemærkninger: Godtgørelse for merarbejde forudsætter, at kommunalbestyrelsen forinden merarbejdet iværksættes har givet sin tilslutning til, at der er tale om en nødvendig tidsmæssig overskridelse af større omfang af den normale arbejdsforpligtelse, der gælder for tjenestemanden. Godtgørelse kan derfor kun ydes på grundlag af en vurdering af den totale arbejdspræstation i tidsmæssig henseende i forhold til den totale arbejdsforpligtelse. Der kan således ikke ydes godtgørelse alene på grundlag af en bestemt arbejdsopgaves karakter og indhold. Der kan heller ikke ydes godtgørelse alene med henvisning til, at der er ydet en særlig påskønnelsesværdig indsats. Godtgørelse for merarbejde kan kun ydes for merarbejde, der er af midlertidig karakter, og reglerne forudsætter en individuel bedømmelse i hvert enkelt tilfælde. Aftalen giver ikke hjemmel til regelmæssigt at yde kompensation af ensartet størrelse til en tjenestemand eller til grupper af tjenestemænd. Det anbefales, at kommunalbestyrelsen lader betragtningerne fra tjenestemandskommissionen af 1965, som er gengivet i bilaget til aftalen, indgå i overvejelserne, når der skal tages stilling til, om der bør gives forhåndsgodkendelse af at iværksætte et merarbejde. Som det fremgår af 4 fastsætter kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang dvs. for hvilket antal timer der skal ydes godtgørelse for merarbejde. Kommunernes Landsforening skal understrege vigtigheden af, at kommunalbestyrelsen bedst muligt udnytter de muligheder for dokumentation og kontrol, som de gældende regler og de faktiske forhold tillader. Følgende formkrav bør således efter Kommunernes Landsforenings opfattelse i alle tilfælde være opfyldt: a) Godtgørelse for merarbejde kræver i alle tilfælde en skriftlig redegørelse fra vedkommende tjenestemand med angivelse af grundlaget for merarbejdet, dettes karakter samt timeforbruget. b) Redegørelsen, herunder det angivne timeforbrug, skal attesteres af tjenestemandens nærmeste chef, der foretager indstilling på grundlag af sin vurdering af redegørelsen og drøftelsen med tjenestemanden. For forhåndsgodkendt, konstateret og attesteret merarbejde skal det af kommunalbestyrelsen fastsatte timetal lægges til grund for ydelse af godtgørelse efter 5 eller 6

2 2 Godtgørelsen kan kun ydes for tjenstligt merarbejde, som er af midlertidig karakter, og som er pålagt tjenestemanden efter særlig ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt på forhånd har været godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de tjenstlige pligter, der er forbundet med stillingen. Stk. 2 Godtgørelse kan endvidere kun ydes, hvis merarbejdet har været af større omfang og har strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Stk. 3 For tjenestemænd i egentlige chefstilliinger og stillinger, der kan ligestilles med chefstillinger, vil der kunne stilles større krav med hensyn til arbejdsbyrdens omfang end for andre tjenestemænd, uden at der dog kan pålægges disse tjenestemænd en ubegrænset arbejdsbyrde uden særlig godtgørelse. Godtgørelse ydes kun for merarbejde, der har været af et sådant omfang, at den pågældende tjenestemands samlede arbejdsbyrde set over en længere periode væsentligt har oversteget den arbejdsbyrde, der påhviler personalegrupper, som oppebærer rådighedstillæg som godtgørelse for overarbejde mv. Stk. 4 Til tjenestemænd, der oppebærer særligt tillæg, herunder rådighedstillæg, som godtgørelse for overarbejde mv., kan godtgørelse kun ydes, hvis det samlede merarbejde væsentligt overstiger det overarbejde, der anses som godtgjort gennem det særlige tillæg. Stk. 5 Der kan indgås aftale mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation om, at merarbejdsaftalen ikke finder anvendelse for visse tjenestemandsstillinger. Bemærkning: For kommunaldirektørstillinger og visse forvaltningschefstillinger er der aftalt yderligere særlige tillæg, der ydes under den forudsætning, at stillingsindehaveren fraskriver sig ret til godtgørelse efter merarbejdsaftalen. 3 For at godtgørelse kan ydes, skal tjenestemanden til sin foresatte afgive en indberetning om grundlaget for merarbejdet og dettes omfang. Sådan indberetning afgives ved merarbejdets ophør, eller, hvis merarbejdet strækker sig over længere tid, mindst hvert kvartal. De tjenestemænd, der er nævnt i 2, stk. 3, afgiver dog kun indberetning en gang om året. 4

3 Den enkelte kommunalbestyrelse fastsætter, i hvilket omfang der skal ydes godtgørelse for merarbejde. Fastsættelsen sker på grundlag af en indstilling fra vedkommende forvaltning, og efter at indstillingen har været drøftet med tjenestemanden. 5 Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af tjenestefrihed af samme varighed som det præsterede merarbejde med tillæg af 50%. Stk. 2 Sådan tjenestefrihed bør normalt være tildelt tjenestemanden inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, da merarbejdets omfang er opgjort, jf. 3. Stk. 3 Meddelelse om tjenestefrihed gives tjenestemanden med passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. 6 Hvis tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med en timesats, der beregnes som 1/1976 (fra 1. september 1990: 1/1924) af tjenestemandens skalatrinsløn inkl. eventuelle generelle og særlige tillæg (men ekskl. eventuelt rådighedstillæg) med tillæg af 50%. Bemærkning ad 5 og 6: Når kommunalbestyrelsen har godkendt merarbejdets iværksættelse og/eller omfang er det samtidig godkendt, at der ydes tjenestefrihed efter 5 eller godtgørelse efter 6. 7 Aftalen har virkning fra den 1. april 1989 og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31. marts København, den 30. marts 1990 For Kommunernes Landsforening: For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte: H. Sølund / Lilian Friis Ole Berg Rasmussen / Chr. Friis

4 Bilag til aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Tjenestemandskommissionen af 1965 Tjenestemandskommissionen af 1965 har i sin første delbetænkning udtalt følgende om omfanget af tjenestepligten for tjenestemænd i højere placerede stillinger: "For store stillingsgruppers vedkommende er det muligt at afgrænse omfanget af tjenestepligterne også i tidsmæssig henseende, og overskridelser må derfor betales efter aftalte overarbejdssatser. For andre stillinger er en tilsvarende afgrænsning ikke mulig. Det vil bl.a. gælde for en del højere placerede stillinger, hvor kun indholdet af tjenestepligterne, men ikke omfanget kan angives. Ved den lønmæssige placering af sådanne stillinger må anlægges det synspunkt, at tjenestemanden stiller sin fulde arbejdskraft til rådighed for staten i den pågældende stilling, uden at en fiksering af arbejdstiden kan eller bør finde sted. Den enkeltes arbejdsevne vil her i særlig grad blive bestemmende for, hvor lang tid, der medgår til udførelsen af de til stillingen henlagte opgaver". 3. betænkning nr. 572/1970 fra det den 11. maj 1965 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler mm. (tjenestetidsudvalget) Tjenestetidsudvalget har bl.a. udtalt følgende om de højere lønnede tjenestemænd, for hvem der ikke gælder en højeste tjenestetid: "For en stor del af tjenestemændene i 24. og højere lønrammer adskiller arbejdsvilkårene sig ikke på afgørende måde fra de vilkår, der arbejdsmæssigt gælder for tjenestemænd i lavere lønrammer, og udvalget finder, at normeringen af stillinger inden for disse kategorier fortsat bør ske ud fra det synspunkt, at det krav, der stilles til deres arbejde, er af nogenlunde samme omfang som for andre tjenestemænds vedkommende. Såfremt det måtte blive nødvendigt gennem en periode at pålægge disse tjenestemænd et merarbejde af større omfang, bør der derfor ydes dem en særlig aftalt godtgørelse i form af enten fritid eller betaling. Hvad angår tjenestemænd i egentlige chefstillinger og dermed ligestillede, jf. tjenestetidscirkulæret 12, stk. 2, in fine, må der under hensyn til disse stillingers karakter og lønmæssige placering i overensstemmelse med tjenestemandskommissionens synspunkter kunne stilles større krav med hensyn til arbejdsbyrdens omfang end for andre tjenestemænd. Dette kan efter udvalgets opfattelse dog ikke være ensbetydende med, at der kan pålægges disse tjenestemænd ubegrænsede arbejdsbyrder uden særlig godtgørelse, men alene, at de pågældende må affinde sig med, at arbejdsbyrden og dermed de tidsmæssige krav til dem vil kunne variere stærkt, og at de normale arbejdstidsregler derfor ikke er anvendelige. Selv væsentlige kortvarige merbelastninger vil derfor ikke kunne motivere krav om godtgørelse, når blot arbejdsbyrden taget over længere tid ikke overskrider, hvad der med rimelighed kan forventes afviklet inden for den for andre tjenestemænd fastsatte normale arbejdstid. Hvis det imidlertid må erkendes, at der påhviler tjenestemanden en ekstraordinær stor arbejdsbyrde, der må anses for værende af varig karakter, finder udvalget, at det bør tilstræbes at skaffe den pågældende en lettelse i arbejdsbyrden. Hvor dette af organisatoriske og lignende hensyn ikke vil være muligt, ved normering af yderligere stillinger på tilsvarende niveau, bør den fornødne aflastning søges tilvejebragt ved omlægning af arbejdet, således at en del af dette overdrages andre tjenestemænd og om fornødent ved stillingsnormering på et lavere niveau. Såfremt det alligevel måtte blive nødvendigt mere varigt at pålægge en tjenestemand af den her omtalte kategori en arbejdsbyrde af ekstraordinært stort omfang, finder udvalget, at den fornødne kompensation herfor bør ydes gennem den aftalte løn.

5 I tilfælde, hvor der midlertidigt måtte blive pålagt en af de her omhandlede tjenestemænd en arbejdsbyrde, der væsentligt overstiger, hvad der påhviler tjenestemænd i almindelighed, og hvor det ikke drejer sig om en ganske kortvarig periode, finder udvalget, at der herfor bør ydes den pågældende en særlig aftalt godtgørelse i form af frihed eller betaling".

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere