NewCap Holding A/S. Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr NewCap Holding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NewCap Holding A/S. Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S"

Transkript

1 NewCap Holding A/S Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr NewCap Holding A/S Årsrapport 2014

2 BLANK SIDE

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 4 Vores forretning og strategi... 4 Koncernoversigt... 6 Resultater og Hovedpunkter for koncernen i Forventninger til Hoved og nøgletal for koncernen Segmenternes resultater Regnskabsberetning Koncern Ikke finansielle forhold Aktionærforhold Offentliggjorte selskabsmeddelelser i Ledelsens øvrige hverv Information om NewCap Holding A/S Selskabsdata Adresseliste og kontaktpersoner Koncern og årsregnskab 1. januar til 31. december Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar til 31. december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse (koncern) Egenkapitalopgørelse (moderselskab) Oversigt over noter til koncern og årsregnskabet Noter Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Henvisninger til Selskabet er henvisninger til NewCap Holding A/S. Henvisninger til Koncernen er henvisninger til NewCap Koncernen. Henvisning til Monyx er henvisning til koncernens svenske forretningsområder. Talangivelser i parentes er sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år. Side 3 af 74

4 Ledelsesberetning Vores forretning og strategi Koncernens væsentlige forretningsområder udføres gennem det 100% ejede svenske selskab Monyx Financial Group AB. Selskabet har hovedkontor i Stockholm, og kontor i Umeå og Sveg. Monyx driver virksomhed inden for aktiv fondforvaltning, forvaltning af fondsforsikinger og pensionskapital samt forsikringsformidling. Monyx Financial Group AB med varemærkerne Monyx, Monetar Pensionsforvaltning og Monyx Fondsservice er en uafhængig svensk kapitalforvalter som blev etableret i Selskabet har tilladelse fra Finansinspektionen til at drive værdipapirhandelsselskab (Värdepapperbolag). Monyx Financial Group AB er Investment Manager, Nominee og Distributør for Monyx Fund SICAV. Opdraget som Investment Manager indebærer at Monyx Financial Group AB er ansvarlig for forvaltningen af de fonde som findes under Monyx Fund. Alle direkte forvaltede midler er nu samlet i subfonde under Monyx Fund SICAV registreret i Luxembourg. Monyx Financial Group AB ejer også Forsikringsmæglervirksomheden Factor Insurance Brokers, der tilbyder forsikringsmæglerydelser primært til mindre og mellemstore virksomheder inden for både liv- og skadesforsikring. Det svenske pensionsmarked omfatter både statslige pensionsordninger, herunder præmiepension (PPM), arbejdsgiverordninger og privat aftalte pensioner. Monyx tilbyder løsninger både til præmiepension, arbejdsgiver- og arbejdsmarkedsaftalte ordninger og private ordninger. Tjenestepension Kollektivaftaler (f.eks. ITP, KAP- KL etc.) Side 4 af 74

5 Ledelsesberetning, fortsat Langsigtet målsætning: Det er koncernens målsætning at blive en af de førende forvaltere af privatpersoners opsparing. Det er NewCap Holding A/S målsætning at øge markedsværdien gennem en fortsat udvikling af koncernens svenske forretningsområder, samlet i Monyx Financial Group AB. Fokus for udviklingen er at styrke koncernens distributionskraft og øge koncernens samlede kapital under forvaltning (AUM). Det er målet at øge AUM, både gennem organisk vækst og ved tilkøb af andre virksomheder, der kan styrke koncernens distribution. De væsentligste valuedrivers for koncernen er størrelsen af kapital under forvaltning (AUM) og virksomhedens omkostningseffektivitet. Det er bestyrelsens vurdering, at den optimale værdi for selskabets aktionærer kan opnås gennem en fortsat udvikling af virksomhedens forretningsområder, og udnyttelse af det givne potentiale for udvikling og øget indtjening. Bestyrelsen har endvidere fokus på, hvordan markedsværdien for selskabets aktionærer kan sikres og optimeres i den konsolidering, der forventes at foregå inden for koncernens forretningsområder. Økonomisk målsætning: Koncernen opstillede i 2012 følgende overordnede finansielle mål for Monyx Financial Group AB: en gennemsnitlig årlig vækst i AUM på mindst 10% en nettomarginal på mindst 20 bp (EBTDA i % af AUM) en omkostningsprocent på højst 60% Som følge af de indførte avancebegrænsende tiltag på PPM-området i 2013/14 er det ikke realistisk at realisere indtjeningsog omkostningsmarginaler på kort sigt. Målene fastholdes dog som et langsigtet pejlemærke for de svenske forretningsområder. Målene opfattes som ambitiøse, men ikke uopnåelige på længere sigt. Side 5 af 74

6 Ledelsesberetning, fortsat Koncernoversigt NewCap Holding A/S 100% 100% 100% Monyx Financial Group AB CSV Invest ApS Aktie- og Valutainvest ApS 100% 47% Factor Insurance Brokers AB Nordic Brokers Association AB Monyx Fund SICAV Dattervirksomheder Associerede virksomheder Monyx Fund SICAV, Luxembourg Ovenstående omfatter de væsentligste datter- og associerede virksomheder i koncernen. Side 6 af 74

7 Ledelsesberetning, fortsat Resultater og Hovedpunkter for koncernen i 2014 Årets resultat 2014 Årets EBTDA udgør DKK 23 mio. mod DKK 3 mio. i 2013, hvilket er tilfredsstillende og i den øvre ende af de udmeldte forventninger til året. Årets resultat før skat 2014 udgør DKK 4 mio. mod DKK -17 mio. i Vurderet i forhold til 2013 er årets resultat negativt påvirket af bortfald af fakturering af PPM-rådgivningsgebyr. Til gengæld var 2013 negativt påvirket af omkostninger til indgåelse af forlig med Finansiel Stabilitet A/S. Samlet er EBTDA forbedret med DKK 20 mio. i forhold til Koncernens netto rente- og gebyrindtægter udviser som forventet et fald 2014 i forhold til 2013 som følge af det i 2013 besluttede bortfald af fakturering af rådgivningshonorar ved omlægning af forretningsmodellen i de svenske forretningsområde har været et positivt år og præget af mange aktiviteter: Afvikling af gæld optaget af moderselskabet til betaling af forlig indgået i Koncernen har således ingen rentebærende gæld Udvikling og salg af grund på Nørrebro i København med fortjeneste Gode forvaltningsresultater for Monyx Strategifonde, herunder i forhold til fastlagte referencer Omlægning af tidligere fond-i-fond løsninger til direkte forvaltning i egne fonde Styrkelse af relationen til forsikringsmæglerkæden Hjerta og øvrige samarbejdspartnere Styrkelse af ledelse og organisation, herunder tiltrædelse af ny direktør i Monyx Styrkelse af compliance og risikokontrol Ophør af markedsføring af PPM pension via telemarketing Reduktion og omlægning af telemarketing til salg af forsikringsprodukter Udvikling af nye tilbud om opsparing til privatkunder. Koncernens egenkapital udgør ultimo 2014 DKK 349 (357) mio., svarende til en soliditet på 73% (67%). Årets resultat efter skat udgør DKK 12 (-24) mio., svarende til et udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) på DKK 0,10 (-0,23) og en egenkapitalforrentning på 3,57% (-6,92%). Udvikling i aktiviteter og indtjening Koncernens svenske aktiviteter 2014 har været et positivt og begivenhedsrigt år for Monyx. Der er arbejdet hårdt for at styrke markedspositionen og konkurrencekraften under de givne vilkår. Denne indsats er styrket bl.a. ved Johan Wagmans tiltræden som ny direktør for Monyx Financial Group AB i marts 2014 og den fortsatte udvikling af organisationen. Monyx har ultimo 2014 i alt ca. SEK 28,6 mia (25,4) i kapital under forvaltning (AUM). Monyx produkter distribueres dels direkte til privatpersoner og dels gennem samarbejde med forsikringsmæglere. Der er i 2014 som ventet i forhold til 2013 indtjeningsmæssigt realiseret et fald som følge af, at Monyx ultimo 2013 besluttede at ophøre med at opkræve det årlige rådgivningsgebyr for PPM-kunder grundet ændringer i PPM-systemet. En øget indtjening fra forvaltning har som tidligere oplyst ikke på den korte bane kunnet opveje dette. Side 7 af 74

8 Ledelsesberetning, fortsat Kundeaftaler og AUM Antal kontrakter med privatpersoner (95.000) Antal kontrakter med AUM/fondsservice (76.000) Samlet AUM SEK mia. 28,6 (25,4) Heraf AUM under PPM-pensionsordningen SEK mia. 17,5 (15,3) Distribution til privatpersoner Koncernens distribution til privatpersoner har historisk udelukkende omfattet forvaltning af kundernes PPM pensioner. I marts 2014 besluttedes at ophøre med markedsføring via telemarketing af koncernens diskretionære forvaltningstjeneste over for privatpersoner. Koncernen har valgt andre veje for at tydeliggøre værdien af tilbud til kunderne og har øget fokus på at udvikle forvaltningen og opsparingsprodukter, samt øge services og produktudbuddet til vore eksisterende kunder. Denne beslutning er i forlængelse af beslutningen ultimo 2013 om at ophøre med at opkræve et årligt rådgivningsgebyr for PPM-kunder, grundet ændringer i PPM-systemet. Ændringerne har på kort sigt medført et markant fald i indtjeningsmarginalen, men vil til gengæld styrke konkurrenceevnen og medvirke til at sikre forretningsmodellens langsigtede holdbarhed. De øgede services og produktudbud omfatter bl.a. forskellige forsikringstilbud og håndtering af andre områder inden for opsparing og pension, herunder særligt inden for arbejdsmarkedsaftalte pensionsordninger. Baggrunden herfor er at styrke relationen til og tilfredshed hos kunderne og herved sikre en fremtidig forøget indtjening og AUM, samt værdi af koncernens aktiviteter. Dette vil på sigt mindske selskabets afhængighed af PPM-forvaltningen. Koncernen har som forventet opleveret en afgang af kunder under PPM opsparingen, bl.a. som følge af den ophørte salgsindsats. Indvirkningen på indtjening herfra er begrænset, idet merindtjeningen herpå er begrænset som følge af indbyggede rabatsystemer i PPM opsparingen. Der forventes en fortsat nettoafgang af PPM-kontrakter i Det forventes dog, at når det nye produktudbud er fuldt implementeret, at denne nettokundeafgang kan stoppes og det igen vil være rentabelt med en salgsindsats på nye kunder. De svenske pensionsmyndigheder har i de seneste år løbende ændret i vilkår m.v. for forvaltere af PPM-opsparing. Ændringer som bl.a. har til formål at forbedre vilkårene for PPM opsparer. Denne generelle opstramning af rammevilkårene har også ramt Monyx' virksomhed og har medført ændringer i de tilbudte løsninger, jf. ovenfor. Forvaltningen af midler under PPM-systemet er underlagt en stram avanceregulering, der sikrer de enkelte opsparer en billig og effektiv forvaltning. Systemet stiller store krav til forvalternes effektivitet, og marginalindtjeningen for store markedsaktører som Monyx er beskeden. Senest har Pensionsmyndighederne ultimo oktober 2014 offentliggjort nye rabatvilkår for de forvaltere, der udbyder deres fonde på PPM-platformen. De nye vilkår trådte i kraft pr.1. januar 2015 og indebærer, at der skal ydes større rabatter end hidtil. Distribution gennem samarbejde med forsikringsmæglere Monyx distribuerer endvidere sine kapitalforvaltningsløsninger via et betydeligt netværk af uafhængige, selvstændige forsikringsmæglere. Monyx kan tilbyde attraktive produkter til alle typer af private pensionsopsparer og har et vidtforgrenet samarbejde med alle betydelige svenske forsikringsselskaber, således at der kan tilbydes professionel forvaltning til alle kunder, uanset hvilket forsikringsselskab kunden har valgt at placere sin opsparing hos. I 2014 er arbejdet med at styrke Monyx position blandt uafhængig forsikringsmæglere blevet intensiveret. Dette har medført at nettotilgangen i fondene er forbedret sammenlignet med tidligere år. Monyx har endnu ikke opnået målet om at vende den negative nettotilgang af kunder, men nettoafgangen er reduceret. På grund af løbende præmieindbetalinger og positivt afkast har den samlede kapital under forvaltning (AUM) været stigende i Fokus fremadrettet er en fortsat styrkelse af nettotilgangen af nye kunder, primært gennem en fortsat styrket salgsindsats, en udvidelse af antallet af samarbejdspartnere, samt en styrkelse af samarbejdsforholdet med Hjerta. Side 8 af 74

9 Ledelsesberetning, fortsat Samarbejdspartnere Monyx samarbejder i dag med mere end 500 forsikringsmæglere om distribution. Monyx vil fortsat søge at styrke samarbejdet med forsikringsmæglerne gennem en forbedret produktportefølje samt mulige loyalitetsprogrammer. Af de ca. 500 uafhængige svenske forsikringsmæglere, er ca. 300 tilknyttet samarbejdsorganisationen Hjerta. Hjertamæglerne er en frivillig kæde af selvstændige forsikringsmæglere. Monyx Financial Group AB er hovedaktionær (ejerandel 46%) i Hjerta-kædens fælles it- og serviceselskab, Nordic Brokers Association AB, der er en central partner i den fortsatte udvikling. Kapitalforvaltningen Koncernen har gennem de senere år investeret betydelige beløb i en styrkelse af koncernens kapitalforvaltningsafdeling og udvikling af en model for risikostyret forvaltning og denne investering er fortsat i Målet for denne investering er: at kunne tilbyde koncernens kunder et professionelt, konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt udbud af kapitalforvaltnings- og opsparingsprodukter, at imødegå ændrede rammebetingelser for koncernens aktiviteter, herunder øgede compliancekrav og reguleringer, samt en ændret og øget konkurrencesituation at imødegå et behov for direkte forvaltning af kundernes midler og for at Monyx kan fremstå som en seriøs og professionel aktør, der bidrager til en sikring af pensionsopsparingen for koncernens kunder og dermed det svenske pensionssystem. Styrkelsen har medført gode resultater og generelt har forvaltningen givet tilfredsstillende afkast til kunderne i Forvaltningsresultater Den samlede forvaltede kapital er i 2014 øget med 13% til 28,6 mia. SEK (25,4 mia. SEK). Væksten er et resultat af nye indskud på eksisterende aftaler samt de positive forvaltningsresultater. Antallet af kontrakter er faldet marginalt og har dermed påvirket AUM (Asset Under Management) i nedadgående retning. Af den samlede AUM er ca. SEK mia. 17,5 (15,3) AUM der indgår i det svenske PPM-pensionssystem. Denne del af AUM hidrører både fra distribution via fondsmæglere og direkte til privatpersoner. Afkast i Monyx Strategifonde Afkast 2014 Siden start *) Risk **) Sharpe ***) Fond Peers Fond Peers Fond Peers Fond Peers Monyx Strategi Tryghet 8,8% 5,2% 18,9% 16,2% 4,1% 3,6% 1,46 1,21 Monbyx Strategi Balancerad 13,9% 9,9% 35,9% 25,5% 7,8% 7,1% 1,39 1,10 Monyx Strategi Världen 18,7% 13,5% 43,1% 44,7% 11,2% 9,9% 1,14 1,25 Monyx Strategi Sverige/Världen 13,6% 13,5% 42,7% 44,7% 10,7% 9,9% 1,08 1,25 Monyx Strategi Nye Markeder 11,3% 15,4% 7,4% 38,1% 10,5% 10,3% 0,13 1,01 Monyx Strategi Offensiv 20,3% 17,2% 56,8% 57,0% 12,2% 12,2% 1,26 1,26 *) September 2011 **) Risk omfatter standardafvigelse siden 30/12/2013 ***) Shape Ratio er beregnet på afkast siden 30/9/2011 Side 9 af 74

10 Ledelsesberetning, fortsat Factor Insurance Brokers Koncernens forsikringsmæglerselskab, Factor Insurance Brokers AB har i 2014 realiseret et mindre underskud, hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 2013, efter en gennemført omorganisering. Koncernens danske selskaber Bestyrelsen i NewCap igangsatte i begyndelsen af 2010 en turnaround proces med henblik på at redde de værdier, der var i koncernen efter Capinordic Banks konkurs og de udfordringer dette medførte for koncernen. Udfordringerne har undervejs bl.a. omfattet: Stævning fra Finansiel Stabilitet A/S og deraf følgende usikkerheder for driften (afsluttet i 2013) Den finansielle verden, herunder finansieringsinstitutter, ikke ønskede at samarbejde med koncernen Opbrud og uro i og omkring koncernens fortsættende svenske aktiviteter Vanskeligheder med at tiltrække ledende medarbejdere, bestyrelse m.v. til de svenske aktiviteter, herunder indgåelse og udvikling af samarbejder m.v. Der er på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen gået mere end 5 år fra Capinordic Banks konkurs og det er bestyrelsen opfattelse, at det er lykkedes at sikre koncernens og aktionærernes værdier og samtidig udvikle de svenske forretningsenheder. Koncernen har i slutningen af 2013 og i løbet af 2014 reduceret og forenklet koncernens selskabsstruktur og forhold væsentligt i Danmark. Fokus i det fremadrettede arbejde for moderselskabet og den danske ledelse er primært udviklingen af de svenske forretningsområder. Koncernens omkostninger vedrørende danske selskaber er reduceret betydeligt. Koncernens svenske ejendomme / Aktiver bestemt for salg Koncernen har siden 2010 været part i en tvist omkring et tinglyst pantebrev i en af koncernens tidligere ejendomme. I forbindelse med salget af ejendommen i 2012 har dette pantebrev, nom. SEK 19 mio. ikke kunnet aflyses som forudsat. Pantebrevet hidrører fra Koncernens oprindelige erhvervelse i 2008, hvor pantebrevet fejlagtigt ikke blev aflyst som aftalt. Koncernen blev ved dom i 2012 forpligtet til at udlevere pantebrevet til tredjemand. NewCap har rejst krav mod denne tredjemand om, at den foretage pantsætning af det omhandlede pantebrev er ugyldig og at den bagved liggende gæld, hvor pantsætningen er foretaget til fordel af i øvrigt er betydelig lavere end det pantsatte beløb. Køberen af den omhandlede ejendom har efter regnskabsårets udløb og efter gensidig aftale indfriet sin gæld til koncernen og det pantsatte pantebrev er erstattet af indestående hos advokat indtil foranstående er afklaret enten ved aftale eller dom. Ledelsen i NewCap arbejder på en afslutning af dette forhold, men såfremt dette skal afgøres ved dom forventes en afgørelse af dette forhold tidligst i Værdien af tilgodehavendet er foreløbigt indregnet med samme værdi som det oprindelige tilgodehavende efter den foretagne nedskrivning i 2012, netto DKK 8 mio. Koncernen har i forbindelse med foranstående betaling fra køber af ejendommen modtaget en betaling på ca. DKK 1,5 mio. i Koncernen har stævnet den berigtigende svenske advokat med påstand om erstatningsansvar for et eventuelt tab med tillæg af omkostninger. Værdiansættelse af de fortsættende forretningsområder og kapitalandele Ledelsen har på grundlag af opdateret forretningsplan og budgetter for foretaget en impairmenttest af de i koncernregnskabet indregnede immaterielle aktiver samt de i moderselskabsregnskabet indregnede kapitalandele. Der henvises til note 18 og de heri beskrevne forudsætninger. Den udførte impairmenttest er behæftet med sædvanlig usikkerhed omkring de indregnede faktorer for vækst, diskontering m.v. Tiltale mod NewCap Holding A/S for kursmanipulation Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har tiltalt NewCap, som juridisk person for at have været ansvarlig for de af den tidligere direktør foretagne handlinger i forbindelse med overtrædelse af værdipapirhandelslovens bestemmelser om kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med transaktioner foretaget i perioden Side 10 af 74

11 Ledelsesberetning, fortsat Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nedlagt påstand om bødestraf på DKK 5 mio.. Selskabet nægter på det foreliggende grundlag at være skyldig i tiltalen, og afventer sagens gennemførsel for retten. Likviditet og kapitalberedskab Koncernens tilgodehavender hos kreditinstitutter udgjorde pr. 31. december 2014 DKK 89 (105) mio. Af de anførte likvide beholdninger kan DKK 78 mio. henføres til de svenske aktiviteter. Koncernens pengestrømme fra driften udgjorde i 2014 DKK 9 (11) mio., svarende til et cash flow per aktie (CFPS) på 0,08 (0,10). Koncernens pengestrøm fra koncernens indtjening har været positiv og har sammen med afståelse af en af koncernens ejendomme medført, at NewCap i løbet af 2014 afviklede den resterende rentebærende gæld etableret i Selskabets ledelse anser den likviditetsmæssige udvikling for tilfredsstillende. Overvejelser om udbytte/aktietilbagekøb På baggrund af den positive udvikling i koncernens indtjening og stabiliseringen af indtjeningsgrundlaget overvejer bestyrelsen om selskabet fremadrettet skal påbegynde udbetaling af udbytte og/eller iværksætte et aktietilbagekøbsprogram. Overvejelserne om eventuelt at påbegynde udbyttetiltag skal dog ses i sammenhæng med selskabets muligheder for at foretage lønsomme investeringer i form af opkøb og/eller etablering af nye forretningsområder. Bestyrelsen vil til enhver tid søge den løsning, der skønnes at skabe størst værdi for selskabets aktionærer. Begivenheder efter balancedagen De svenske myndigheder har i slutningen af januar offentliggjort en redegørelse om implementering af de nye EU-regler (Mifid II og MiFIR) som Sverige skal indføre fra 3. januar Den nye lovgivning indeholder bl.a. regler om provisionsforbud. Den svenske finansinspektion har fået bemyndigelse til at fastlægge rammer for dette. De nye regler vil få indflydelse på selskabets distributionsmodel og kan dermed påvirke indtjeningen. Monyx Financial Group har ultimo februar 2015 erhvervet aktiemajoriteten i Svenska Försäkringsrådgiverna (SF). SF er en mellemstor distributør af liv- og pensionsprodukter til privatkunder. Virksomheden har 15 sælgere og ca kunder og er i stærk vækst. Med købet af SF styrker Monyx distributionen af koncernens kapitalforvaltningsprodukter. Koncernen har i marts 2015 indgået aftale om salg af skadesforsikringsdelen af Factor Insurance Brokers til Söderberg & Partners. De frasolgte aktiviteter udgør knap halvdelen af aktiviteterne i Factor svarende til en omsætning på ca. 12 mio. SEK og 9 medarbejdere. Det er mellem parterne aftalt ikke, at oplyse handelssummen. Med frasalget ønsker koncernen at fokusere ressourcerne på liv- og pensionsdelen af Factors virksomhed, idet der på dette område er en naturlig forretningsmæssig synergi med kapitalforvaltningsvirksomheden i Monyx. Samlet set medfører de to transaktioner en styrkelse og fokusering af koncernens distributionskraft og langsigtede indtjeningsevne. De to transaktioner vil samlet få en positiv effekt på koncernens resultat og cash flow for Der er herudover ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt begivenheder, som har betydning for vurdering af Selskabets eller Koncernens finansielle stilling, aktiver og passiver pr. 31. december 2014 samt årets resultat for Side 11 af 74

12 Ledelsesberetning, fortsat Forventninger til 2015 Monyx fortsætter med at tilbyde interessante og konkurrencedygtige services og produkter til koncernens kunder. Fokus er at øge kundeværdien og satse på tilvækst inden for forvaltningen og på nye konkurrencedygtige forsikringsprodukter. Ved slutningen af 2014 er reelt alle fond i fond mandater konverteret ind i egne fonde, hvilke forventes at have en positiv indvirkning på resultatudviklingen. Endvidere forventes de nye tilbud omkring forsikringsløsninger til eksisterende kunder at bidrage positivt. I slutningen af 2014 annoncerede pensionsmyndigheden at de indfører en ny rabatmodel for PPM pension, jf. det tidligere omtalte, hvilket kommer til at medføre forøgede rabatbetalinger. Fokus i 2015 er fortsat: Konsolidering, effektivisering, optimering og videreudvikling af de svenske forretningsområder, herunder styrkelse af distribution og evne til at levere konkurrencedygtigt afkast af forvaltning af kundernes opsparing Styrkelse af koncernens vækst Effektivisering og optimering af Koncernens indtjening På baggrund af den realiserede udvikling og fokus i 2015 forventes et EBTDA på ca. DKK mio. for Koncernen. Denne forventning er bl.a. baseret på en samlet vækst i AUM på ca. 5%, salg af forsikringsprodukter og en fortsat reduktion af omkostninger i danske selskaber. Udsagn om fremtiden De forventninger til fremtiden, der er omtalt i denne årsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Dermed kan den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskille sig markant fra forventningerne i årsrapporten. Side 12 af 74

13 Ledelsesberetning, fortsat Hoved og nøgletal for koncernen Hovedtal fra resultatopgørelsen t.dkk * Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Tab på udlån Resultat før afskrivninger, nedskrivninger og skat (EBTDA) Resultat før skat Årets resultat Hovedtal fra balancen t.dkk * Kassebeholdning og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Immaterielle aktiver Aktiver i alt Gældsforpligtelser Egenkapital i alt Passiver i alt Nøgletal * Egenkapitalandel (soliditet)... 73,24% 66,65% 72,27% 57,33% 58,38% Egenkapitalforrentning efter skat... 3,57% -6,92% -1,86% -6,96% -25,62% Gennemsnitligt antal ansatte (fortsættende aktiviteter) Aktienøgletal * Gennemsnitlig antal aktier i omløb (mio stk.) Gennemsnitlig antal udvandede aktier i omløb (mio stk.) Resultat pr. aktie (EPS Basic)... 0,10-0,23-0,06-0,23-0,94 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)... 0,10-0,23-0,06-0,23-0,94 Resultat af fortsættende aktiviteteter pr. aktie (EPS Basic)... 0,10-0,23-0,06-0,23-0,94 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (EPS-D)... 0,10-0,23-0,06-0,23-0,94 Cash flow per share (CFPS)... 0,08 0,10 0,28-0,33-0,13 Udbytte pr. aktie... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indre værdi, ultimo pr. aktie, DKK... 2,94 3,02 3,44 3,35 3,55 Børskurs pr. aktie DKK, ultimo, jf. Nasdaq OMX København... 1,62 1,40 0,41 0,43 0,52 *) Der er usikkerheder relateret til tallene for 2010 grundet Capinordic Bank A/S' konkurs. Side 13 af 74

14 Ledelsesberetning, fortsat Segmenternes resultater Monyx Segmentet omfatter koncernens svenske forretningsområder. Hovedtal for Monyx Netto rente- og gebyrindtægter Personaleomkostninger og eksterne omkostninger EBTDA Aktiver i alt Forpligtelser i alt Segmentets netto rente- og gebyrindtægter er som ventet faldet som følge af det i 2013 blev besluttet at ophøre med fakturering af rådgivningshonorar. Øgede indtægter fra forvaltning har ikke kunnet opveje dette bortfald i Den regnskabsmæssig effekt af den ophørte fakturering er nu fuldt indregnet. Segmentet har realiseret et faldende omkostningsniveau, hvilket primært kan henføres til, at en række ansættelser har været udsat som følge af, at den nye direktør først tiltrådte medio marts 2014 samt at omkostninger, der tidligere er viderefaktureret som administration er bortfaldet. På dette grundlag er realiseret et fald i EBTDA på ca. DKK 19 mio. Side 14 af 74

15 Ledelsesberetning, fortsat Regnskabsberetning Koncern Valuta Koncernens årsregnskab aflægges i DKK. En betydelig del af koncernens transaktioner foretages i koncernens svenske forretningsområder og er i SEK. Ændringer i valutakursen SEK/DKK påvirker således selskabets regnskabsposter. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Koncernens netto rente- og gebyrindtægter er faldet til DKK 131 mio. (148). Baggrunden for dette fald er primært bortfald af faktureringsindtægter besluttet i 2013, der ikke fuldt ud modsvares af en stigning i indtægter fra forvaltning af kapital. Der er i 2014 realiseret en tilfredsstillende stigning i indtægter fra forvaltning af kapital, bl.a. også som følge af en positiv udvikling i den samlede kapital under forvaltning. Ændringen i netto rente- og gebyrindtægter er i øvrigt påvirket af et fald i SEK i forhold til DKK. Andre driftsindtægter Koncernens andre indtægter er samlet uændret. Administrationsindtægter fra associerede virksomheder og andre er faldet til kr. 0. Koncernen har i regnskabsåret afhændet koncernens grund med fortjeneste på DKK 5 mio. Omkostninger Koncernens personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger er faldet til DKK 113 mio. (149). Dette fald kan primært henføres til, at 2013 var ekstraordinært påvirket af udgiftsførelse af forlig og omkostninger til sagsførelse vedrørende den foretagne stævning fra Finansiel Stabilitet A/S. Årets omkostninger i de svenske forretningsenheder er lidt mindre end forventet, primært som følge af at en række ansættelser har været udsat som følge af, at den nye direktør først tiltrådte medio marts Omkostninger i de danske koncernselskaber er reduceret. Ændringen i omkostninger er i øvrigt påvirket af et fald i SEK i forhold til DKK. Afskrivninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver er i det væsentlige uændret. Der er ikke i 2014 foretaget væsentlige nyinvesteringer. Skat af årets resultat Den samlede skat af årets resultat udgør DKK -8,6 mio. (7,0). Posten omfatter både betalbar skat af indkomst i Sverige i de svenske forretningsområder, regulering af udskudt skat primært på immaterielle anlægsaktiver samt en regulering af tidligere afsat skat i danske selskaber, der ikke længere er anset som betalbar. Årets resultat Årets resultat efter skat udgør DKK 12 mio. (-24). Side 15 af 74

16 Ledelsesberetning, fortsat Balance Immaterielle og materielle anlægsaktiver Koncernen har i lighed med 2013 ikke foretaget væsentlige investeringer i immaterielle og materielle anlægsakiver. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør 31, december 2014, DKK mio. 349 (357). Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften udgør DKK mio. 9 (11). Pengestrømme til investering udgør DKK mio. 10 (0) og omfatter modtaget betaling fra salg af ejendom. Koncernen har herudover foretaget indfrielse af lån optaget i 2013 i forbindelse med indgåelse af forlig. Koncernens samlede kassebeholdning og anfordringstilgodehavende hos centralbanker m.v. udgør herefter DKK mio. 89 (104). Side 16 af 74

17 Ledelsesberetning, fortsat Ikke finansielle forhold Særlige risici Forretningsmæssige risici Koncernen oplever konkurrence fra primært allerede etablerede konkurrenter og et væsentligt konkurrenceparameter er kontakt og relationer til kunder og samarbejdspartnere. Koncernens væsentligste forretningsmæssige risici er således knyttet til evnen at være stærkt positioneret i de distributionskanaler, hvor virksomheden er og at kunne opnå konkurrencedygtigt afkast af forvaltet kapital. Koncernens forretningsområder er underlagt betydelig offentlig regulering, både som følge af lokal lovgivning og EU direktiver og regler for finansielle virksomheder. Ændringer heri har betydning for koncernens indtjening. Finansielle risici Finansielle risici er omtalt i note 41. Medarbejderforhold og videnressourcer Koncernen er afhængig af at kunne tiltrække og beholde medarbejdere med høj kompetence og erfaring. Koncernen stræber aktivt efter at være en attraktiv arbejdsgiver og arbejdsplads. Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede for året i hele Koncernen var 90 (97). Primo 2014 var der 93 (102) ansatte og ved udgangen af 2014 var der 91 (93) ansatte. Side 17 af 74

18 Ledelsesberetning, fortsat Aktionærforhold Aktiekapital Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK , svarende til stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Selskabets storaktionærer pr. datoen for denne årsrapports offentliggørelse fordeles som angivet nedenfor. Aktieinformation (DKK) Markedsværdi 31. dec Antal aktier i alt Aktier i omløb dec Aktier i omløb dec Aktiekurs 31. dec ,62 Aktiekurs 31. dec ,40 Årets højeste aktiekurs (23. januar 2014) 2,24 Årets laveste aktiekurs (16. oktober 2014) 1,40 All time high (16. maj 2000) 75,00 Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Indeks: OMX Copenhagen, SmallCap, OMX Copenhagen Financials ISIN kode: DK Kortnavn: NEWCAP DKK Aktionær Antal aktier Procentandel Terra Nova A/S ,32% Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S ,99% Investeringsforeningen Fundamental Invest ,40% Øvrige** ,29% Total ,00% ** Aktionærer, der ejer mindre end 5 % af selskabets aktiekapital Ledelsen i NewCap Holding A/S vurderer, at Selskabets kapital- og aktiestruktur er hensigtsmæssig og i både Selskabets og aktionærernes interesse. Aflønning af ledelsen Der er ikke indgået aftaler om bonus, særlige vederlag, fratrædelsesgodtgørelser og lignende med direktion og bestyrelse. Udbytte Det er NewCap Holding A/S målsætning, at aktionærerne skal opnå et afkast på deres investering i form af kursstigning og udbytte, der overstiger en risikofri investering i obligationer. Udbetaling af udbytte skal altid ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for Koncernens fortsatte ekspansion. Side 18 af 74

19 Ledelsesberetning, fortsat Politik for egne aktier NewCap Holding A/S ejer alene i begrænset omfang egne aktier. Pr 31. december 2014 udgjorde egenbeholdningen aktier. NewCap Holding A/S har udarbejdet interne regelsæt vedrørende market making og handel med egne aktier. Investor relations (IR) NewCap Holding A/S bestræber sig på at føre en aktiv IR-politik, afstemt efter koncernens forhold og med god investorpleje. Der henvises til for mere information om IR-politikken i NewCap Holding A/S. Forespørgsler vedrørende NewCap Koncernen kan endvidere rettes til: Administrerende direktør Peter Steen Christensen Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen afholdes den 9. april 2015 kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Dagsorden med de fuldstændige forslag med bilag kan findes på senest tre uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Forslag på generalforsamlingen Bestyrelsen stiller forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes 8 opdateres, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 8. april 2020 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med samlet set indtil i alt nominelt DKK Side 19 af 74

20 Ledelsesberetning, fortsat Offentliggjorte selskabsmeddelelser i NewCap Holding A/S Frafald af varslet erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet A/S NewCap Holding A/S Finanskalender for regnskabsåret 2015 / Emner til dagsorden for Generalforsamling NewCap Holding A/S Periodemeddelelse 3. kvartal Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet har rejst tiltale om kursmanipulation Delårsrapport 1. halvår Frafald af varslet erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet A/S NewCap Holding A/S Periodemeddelelse 1. kvartal NewCap Holding A/S forlænger låneaftale med Driftsselskabet af 28. December 2001 A/S Agenda og forløb af ordinær generalforsamling Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S NewCap Holding A/S Årsrapport for Ansættelse af ny administrerende direktør for koncernens svenske forretningsområder Storaktionærmeddelelse Side 20 af 74

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 Side 1 af 24 Koncern- og delårsregnskab Ledelsesberetning... 3 Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2015... 3 Hoved- og nøgletal for NewCap Koncernen... 4 Koncernens udvikling i 1.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 Delårsrapport Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Resume... 3 Hoved- og nøgletal for NewCap Koncernen... 4 Udviklingen i... 5 Delårsregnskab for NewCap Koncernen... 9 Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 DK-1256 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S

NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 DK-1256 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 DK-1256 København K CVR nr. 13 25 53 42 NewCap Holding A/S Årsrapport 2013 BLANK SIDE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere