OVERVÅGNING OG EVALUERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERVÅGNING OG EVALUERING"

Transkript

1

2 OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt resumé, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Silkeborg Kommunes skove er blandt andet certificeret efter FSC ordningen. Det betyder, at skovene drives bæredygtigt, og at der skal være konkrete målsætninger for de enkelte skove. Læs mere om ordningen på Som en del af FSC-certificeringen overvåger Silkeborg Kommune skovene på følgende områder: 1. Salg af certificerede produkter, herunder Chain-of-Custody (CoC), et system der gør det muligt at spore produkter tilbage til den skov, de stammer fra. 2. Skovens tilstand, hvor hurtigt den vokser (vækstrate), og hvordan den forynges: a. Data om skovens bevoksning og planer for driften b. Nyplantede og selvforyngede træarter registreres, herunder andelen af ikke hjemmehørende træarter 3. Plejetiltag og ændringer af flora og fauna registreres i/på: a. Områder med beskyttet natur b. Fortidsminder c. Urørt skov d. Arter som er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne (rødlistede arter) e. Natura 2000 områder (netværk af beskyttede naturområder i EU), egekrat og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD drikkevandsområder) 4. Miljømæssig påvirkning og social indvirkning fra skovdriften: a. Hvordan påvirker maskinopgaverne miljøet? Er der fx sket skader på naturen som følge af skovning eller andet b. Hvilken social betydning har skovforvaltningen i forhold til skolebesøg, foreningsbesøg, sankere og job som følge af skovdriften?

3 1. SALG AF CERTIFICEREDE PRODUKTER, HERUNDER COC DOKUMENTATION. Hvert år opgør kommunen indtægter og antal solgte enheder for sorterne: Kævletræ, juncker, sanketræ, brænde, korttømmer, langtømmer, emballagetræ, cellulosetræ samt energitræ (flis), og mængde, dato for produktion, oprindelsesskov, FSC-certificeringskode og destination registreres. Resultaterne indberettes også til Danmarks Statistik. Status for 2013 Oversigt over hugst og salg: Hugst, opgjort i m Nåletræ Uafkortet tømmer Korttømmer Cellulose-, spånplade- og emballagetræ Træuldstræ Energitræ Løvtræflis Nåletræflis Energitræ som rundtræ I alt I 2013 er oprydning i nåleskov efter stormfald og billeangreb afsluttet. Derfor har der ikke været behov for yderligere hugst på grund af udefrakommende forhold. Nedgangen i hugsten skyldes endvidere etablering af store nye kulturarealer de foregående år. Efter nogle år med hugst større end tilvæksten er der nu en hugst, der er mindre end tilvæksten, det skyldes bl.a. ændring i alderssammensætningen. Dokumentation af CoC CoC sporbarhedssystemet henviser til kæden af virksomheder, der forvandler træet fra skoven til det færdige produkt i detailhandlen; altså hele kæden fra skoven via savværk, sekundære forarbejdningsanlæg og evt. mellemhandlere frem til markedspladsen. HedeDanmark står for afsætningen af de certificerede produkter fra skoven. De enkelte produkter registreres på faktura med mængde, kvalitet og lokalitet. Fakturaen påføres FSC nummer, så de enkelte produkter kan spores tilbage til skoven.

4 2. SKOVENS VÆKSTRATE, FORYNGELSE OG TILSTAND 2a. Data om skovens bevoksning og planer for driften: Kommunens driftsplan opdateres hvert 10. år. Formålet er, at taksere og ajourføre data (lister og kort) for kommunens skovressourcer og i den forbindelse være i stand til at overvåge udviklingen af fx: Træartssammensætning - specielt er udviklingen i andelen af hjemmehørende træarter interessant Den stående vedmasse så det er muligt at sammenligne tilvæksten med hugsten. Antallet af beskyttede naturområder og deres tilstand. Driftsplanen er udarbejdet i 2008 og skal revideres i Status i 2013 Udviklingen i træartssammensætningen ses her: Træart (i antal ha.) Gran Andet nål Pyntegrønt Fyr Eg Bøg Andet løv Det er målet, at mindst 40 % af skoven skal bestå af løvtræ i Udviklingen i træartssammensætningen følger fint denne målsætning. Af ovenstående tabel ses tendensen ved reduktionen af arealet med gran og pyntegrønt til fordel for areal med eg. Ved nye plantninger vil der hovedsagligt blive sat løvtræer blandet med mindre holme eller rækker af nåletræ. Hovedparten af de træarter, som kommunen anvender til skovrejsning eller foryngelse af den eksisterende skov, er hjemmehørende. Kravet om, at andelen af hjemmehørende arter skal opretholdes eller øges, overholdes derfor naturligt i kommunen. Den stående vedmasse oplever et mindre fald på grund af barkbilleangrebet på nåletræerne.

5 Tilvækst Tilvækst Hugst Vedmasseopsparring Gens.år. Gens.år. (Hugst i forhold til tilvækst) Gennemsnit år. M 3 M 3 % BØG EG ANDET LØV GRAN ANDET NÅL SUM Kommunen opdaterer løbende kort og bevoksningslister. Det gælder også for nye feltobservationer af værdifuld natur, som skal beskyttes. Det kan dreje sig om redetræer, monumentale træer der ønskes sikret, vådområder, fortidsminder eller andet, som ikke er kendt i forvejen. 2b. Registreringer af plantede/ selvforyngede træarter, herunder andelen af ikke hjemmehørende træarter. Udviklingen i hjemmehørende arter følger kommunens målsætning om, at der mindst skal være 60 % hjemmehørende arter ved planperiodens slutning i Anvendelsen af ikke hjemmehørende træarter: Rødgran, douglasgran og lærk er de primære ikke hjemmehørende arter, som dyrkes i kommunen. De bruges i områder, hvor de ikke truer skovens registrerede naturværdier, og hvor der er mager jord, som de trives i. De ikke hjemmehørende arter overvåges hvert år i forhold til: Den arealmæssige udbredelse Hvor de vokser Hvordan de påvirker de omkringliggende økosystemer Andelen af nyplantede/selvforyngende hjemme- og ikke hjemmehørende arter: Hjemmehørende 100 % 69 % 78 % 56 % 57 % Ej hjemmehørende 100 % 31 % 22 % 100 % 44 % 43 % I 2008 og 2011 er tallene for ikke hjemmehørende på 100 %. Det skyldes, at der i disse år alene er tale om selvforyngelse af nåletræ.

6 Ovenstående figur viser nyanlagte kulturarealer og træarter for perioden 2004 til PLEJETILTAG OG ÆNDRINGER AF FLORA OG FAUNA Antal, udbredelse og tilstand af kommunens nøglebiotoper vurderes rutinemæssigt i driftsplanen, som opdateres hvert 10. år. Nøglebiotoper er områder og naturtyper, der har særlig stor betydning som levested for naturligt plante- og dyreliv, især rødlistede arter. 3a. Beskyttede områder Kommunen ønsker at kontrollere de beskyttede områder i skovene minimum hvert 5. år og så planlægge, hvilken pleje der er nødvendig for den næste 5-årige periode. Ved kontrollen vurderes tilstanden af naturtypen og den tilknyttede flora og fauna. I foråret 2014 er alle nøglebiotoper gennemgået og registreringerne er ajourførte. Der er gennemgået følgende naturtyper (areal i ha):

7 Naturtype Eng 2,08 Hede 1,08 Mose 8,34 3,49 Overdrev 27,75 9,40 Vandhul 0,64 0,71 Kommunen har kontrolleret 17 bynære skovområder i 2011 og 8 i Ca. 160 ha er blevet kontrolleret i 2011 og 2012, og heraf udgør de beskyttede områder ca. 54 ha. For at bevare enge og overdrev slås de maskinelt eller afgræsses med får, og de kontrollerede arealer viste ikke behov for yderligere pleje. Moserne i skovene har ofte vandtilførsel fra højere liggende områder og får derfor mest karakter af ellesump. Ellesumpene er en truet naturtype, og plejen af dem består hovedsageligt i at fjerne træarter, der kan true ellene. Gennemgangen af ellesumpene viste ikke noget umiddelbart behov for pleje. Vandhullerne har ikke umiddelbart behov for oprensning. Fordi de er forholdsvis små, vokser de dog hurtigere til. Nogle af vandhullerne vil derfor have behov for at blive oprenset i løbet af den 5- årige periode. Der er ikke gennemgået arealer i 2013 (se oversigtsbilag over områder, der skal gennemgås de enkelte år, oplyst ved afd. og litra). Det skyldes, at der ikke er foretaget de fornødne naturmæssige vurderinger af hvilken indsats, der er påkrævet i de områder, der er gennemgået de foregående år, og dermed er der heller ikke igangsat de ønskede plejeindgreb. Vurderingen af hvor der fås den største naturmæssige gevinst i de allerede gennemgåede arealer, forventes at kunne finde sted i 2014/15. 3b. Fortidsminder Der har ikke været pleje af fortidsminder eller registreret ændringer i flora eller fauna. 3c. Urørt skov Målet er, at 10 % af kommunens skove i løbet af en 10 års periode udlægges som urørt skov. Silkeborg Kommune har i dag ca. 600 ha. bevokset areal, hvilket betyder, at der skal udlægges ca. 60 ha. Der er foreløbigt udpeget følgende områder: Navn Størrelse i ha Pøtsø grøft 0,5 Ege Allè 4,4 Hvinnigdal 2,8 Langsøparken 4,9 Møllebækken 4,0

8 Gødvad 2,6 Funder krat 9,0 Abildskov 5,7 Gjern Bakker 3,0 Gjern plantage 8,3 Hjortholm 8,0 Udpegningen af områder er foretaget ud fra en vurdering af områdernes sårbarhed, naturindhold og terrænmæssige forhold. 3d. Rødlistede arter Rødlistede arter er, sammen med arter beskyttet under Natura 2000 og fredede arter, genstand for særlig opmærksomhed. Listen over arterne i områderne bliver løbende opdateret af kommunens naturteam, og når foreninger eller privatpersoner fortæller kommunen om dyr eller planter, de har set. Naturteamet i Silkeborg Kommune registrerer de beskyttede arter i kommunen og vurderer, hvordan deres overlevelse og fremgang bedst sikres. Naturteamet udvælger også arter, der kan betragtes som særlige ansvarsarter for Silkeborg Kommune. Indtil videre har kommunen odderen som særlig ansvarsart. Efterhånden som flere arter bliver fundet i de certificerede skove, vil det blive overvejet, hvordan viden om forekomsterne bedst bliver formidlet, og om den særlige plejeindsats kan ske i samarbejde med interessegrupper eller borgere i lokalområdet. Der er sat ca. 25 odderpassager op ved vandløb, og bestanden er registreret i vinteren 09/10. Der er ikke observeret odder ved vandløb i skovene. Derfor er der ikke gjort særlige tiltag for at forbedre odderens levevilkår i skovene. I Hjortholm er der opsat redekasse for stor hornugle. Skovdriftens indsats for ansvarsarter sker i samarbejde med kommunens naturteam. Der er ikke iværksat tiltag i 2013 for at forbedre levevilkårene for rødlistearter. Der er heller ikke kendskab til at der flere rødlistearter i de kommunale skove, som kræver en særlig bevågenhed. 3e. Natura 2000 områder, egekrat og OSD drikkevandsområde Hvert år overvåger kommunen Natura 2000 områder, egekrat og OSD drikkevandsområder. Overvågningen omfatter: Hvor effektive har tiltag, gennemført for at opretholde eller forbedre tilstanden for bestemte områder, været?

9 Har gennemførte tiltag, i forhold til driften eller rekreative aktiviteter i områderne, gjort skade på arealerne? Driftsopgaver følges altid op med evaluering i felten i samråd med entreprenøren eller driftsmedarbejderen. Der er ikke udført pleje i egekrattene i MILJØMÆSSIG PÅVIRKNING OG SOCIAL INDVIRKNING FRA SKOVDRIFTEN 4a. Miljøpåvirkning af maskinopgaver Beskrivelsen af den konkrete opgave er en grundsten i kommunens miljøvurdering og løbende kvalitetssikring af de maskinoperationer, der udføres på kommunens arealer. Der lægges vægt på grundig skriftlig og mundtlig instruktion af entreprenøren/kommunens entreprenørgård for at undgå skader på værdifuld natur eller på fortidsminder. De pågældende entreprenører og medarbejdere fra entreprenørgården har gennemgået uddannelsen inden for skovcertificering, så de er kvalificerede til at udføre opgaven. Når opgaven er afsluttet skrives en kort rapport, som indeholder information om eventuelle skader, og hvad der er blevet gjort for at afhjælpe dem. Der laves også stikprøver af de afsluttede opgaver i skoven for løbende at vurdere entreprenørens arbejde og kvalifikationer. Der har ikke været konstateret skader i b. Skovforvaltningens sociale betydning For at vurdere hvilken social betydning skovforvaltningen har, overvåger kommunen, hvor meget skovene bruges rekreativt i forhold til: 1. Naturture 1. Antal deltagere ved arrangementer med naturvejledning, 2. Antal sheltere og efterspørgsel fra brugerne, (Sheltere kan ikke bookes på nuværende tidspunkt). 3. sankere, der bruger skovens restprodukter, 4. jagtkonsortier. 5. Antallet af foldere der udleveres hvert år og opgørelse over steder med folderkasser Natur- og miljøsektionen afholder hvert år naturvandringer på de kommunale arealer. Emnerne spænder vidt og bliver ofte til på baggrund af tilkendegivelser fra deltagere på tidligere ture. Turene afholdes i forskellige områder, så deltagerne får et indtryk af den mangfoldighed, der findes inden for kommunegrænsen.

10 Antal ture Antal deltagere Det større antal deltagere i 2010 skyldes overvejende markeringen af Dyrehavens 25- års jubilæum. Der blev afholdt flere arrangementer hen over året for at markere, hvordan et bynært, rekreativt skovområde som Dyrehaven kan bruges af mange forskellige brugere. 2. Sheltere Silkeborg Kommune har opsat sheltere på 8 lokaliteter. Shelterne er opsat på kommunal ejendom og indgår i den daglige drift af arealerne. Shelterne kan ikke bookes, så det er først til mølle princippet. På hovedparten af pladserne er der indlagt vand ligesom der er etableret et bålsted. På nogle af pladserne er der endvidere opsat et multtoilet. På kommunens hjemmeside kan man se et oversigtskort over placeringen. På pladserne er der mulighed for opstilling af telt. 3. Sankere Der har ikke været sankere i de kommunale skove i Hvis nogen ønsker at sanke, udleveres en folder og et sankekort. 4. Jagt Kommunen har indgået jagtlejekontrakter med følgende jagtforeninger: Bryrup-Them, Kragelund, Funder og Gjern-Fårvang. Foreningerne har lejet jagten i de kommunale skove, hvor jagt er tilladt. Det er tale om ca. 340 ha. Jagtlejekontrakten er vist i skovhåndbogen. Kontrakterne kræver, at jagtlejerne oplyser om antallet af jagter, antallet af deltagere og udbyttet af vildt. Jagtudbytteskemaet findes som bilag 8a. Oversigt over jagtudbyttet i 2011 Forening Antal jagter Antal deltagere Vildudbytte Gjern-Fårvang Kragelund Bryrup-Them Funder Oversigt over jagtudbyttet i 2012 Forening Antal jagter Antal deltagere Vildudbytte Gjern-Fårvang 5 Kragelund 5 Bryrup-Them 5 Funder 5 4 Oversigt over jagtudbyttet i 2013 Forening Antal jagter Antal deltagere Vildudbytte Gjern-Fårvang 5 25 Kragelund Bryrup-Them 5 28

11 Funder Foldere Der er ikke opsat folderkasser i nogen af kommunens skove. Der bliver trykt foldere over skove og naturområder, men de udleveres til turistkontorer, museer og lign. Der udleveres ca foldere om året. Foldere udgivet af Silkeborg Kommune ligger i elektronisk form på kommunens hjemmeside. Kristian Nielsen FSC - ansvarlig Natur & Miljø Silkeborg Kommune

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning Privat Skovrejsning Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning 2015 Titel: Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Fremtidens natur i Aarhus Kommune

Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune 1 Kreaturer på græs ved Egå Engsø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne forening. Den er stiftet i 1911 og

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov ÅRET 2014/2015 Året 2014/2015 Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov Bagside: En sag for brand-, tyveri og hærværksordningen. Hansted Skov,

Læs mere

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Skovpolitisk oplæg 2 SKOVPOLITISK OPLÆG 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Indhold Indledning og resumé 4 Skovens rekreative funktion 8 Skovens helbredende funktion 10

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere