Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension"

Transkript

1 Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune

2 INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag. Afsnit: Omhandlende: 1 INDLEDNING 1.1 Præcisering af tilskudsregler 1.2 Aftaleperiode 2 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER 2.1 Formalia omkring tilbudsgivning Mængdeforbehold 2.2 Tilbuddet - Formkrav og indhold 2.3 Andre forhold omkring tilbudsafgivelse 2.4 Tvivlspørgsmål 2.5 Yderligere oplysninger 2.6 Tildelingskriterier 3 KRAVSPECIFIKATION 3.1 Kvalitet og service 3.2 Ansøgning og behandling 3.3 Faktura 3.4 Prisregulering 3.5 Betalingsbetingelser 4 ØVRIGE FORHOLD 4.1 Aftalen 4.2 Garanti og produktansvar 4.3 Offentlige påbud 4.4 Tavshedspligt 4.5 Overdragelse af aftale 4.6 Misligholdelse og force majeure 4.7 Lov og værneting 4.8 Tilbudsforbehold 4.9 Opsummering Bilag: Omhandlende: 1 Tilbudssskema 2 Tro- og Loveerklæring vedr. gæld til det offentlige 3 Tavshedserklæring Bemærk at alle relevante bilag (med evt. yderligere underbilag) skal returneres sammen med Deres skriftlige tilbud i underskrevet stand og med tydelig angivelse af tilbudsgiver.

3 1. INDLEDNING De indbydes hermed til at afgive tilbud på prisaftale på fodpleje til pensionister i Skive Kommune. Det kan til orientering oplyses at Skive Kommune har ca pensionister. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012 om social pension og lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010 om højeste, mellemste, forhøjet og alm. førtidspension mv. udbyder Skive Kommune prisaftale på fodpleje til pensionister. For at sikre et ensartet refusionsgrundlag, er der mulighed for at kommunen indgår aftale med en leverandør om hvilke priser, der skal gælde for de udgifter, der er omfattet af reglerne om helbredstillæg. Prisaftalen skal specificere de konkrete priser på de forskellige omfattede udgifter til fodpleje. På baggrund af de indkomne tilbud, vil Skive Kommune indgå prisaftale med den tilbudsgiver, der har afgivet det billigste tilbud. Den indgåede prisaftale vil danne grundlag for kommunens tilskud til fodpleje. Det skal dog fremhæves, at pensionisterne uanset valgte tilbudsgiveres aftaler med kommunen frit kan vælge anden fodplejer/-terapeut. Men er udgiften hos denne højere end kommunens aftalepris, beregnes tilskuddet dog fortsat ud fra aftaleprisen. Er prisen lavere beregnes tilskuddet ud fra den faktiske pris. Rent praktisk vil det egentlige kundeforhold være mellem fodplejeren/-terapeuten og den enkelte pensionist. Dog således at refusionsandelen, jf. kommunens bevilling, fratrækkes det samlede beløb og faktureres direkte til Skive kommune. Uagtet at pensionisten har frit leverandørvalg, vil kommunen naturligvis oplyse pensionisten om hvilken fodplejer/-terapeut, der er indgået prisaftale med. 1.1 PRÆCISERING AF TILSKUDSREGLER Der kan ydes udvidet helbredstillæg til vedvarende fodbehandling af pensionister, som ikke har en funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling. Det gælder også for pensionister med funktionsnedsættelse, der ligger ud over den behandling, der kan varetages af hjemmeplejen. Det er et krav, at det drejer sig om fodbehandling, der ikke kan ydes tilskud til efter sundhedsloven, og dermed ikke almindeligt helbredstillæg til, og at fodbehandlingen ikke kan dækkes efter servicelovens bestemmelse om personlig pleje, enten på grund af behovets særlige karakter eller, fordi pensionisten ikke har nedsat funktionsevne. Iflg. loven skal kommunerne yde et helbredstillæg på maks. 85 % af udgiften, såfremt pensionisten opfylder de i loven anførte betingelser. Fodbehandling hvortil der ydes sygesikringstilskud, er ikke omfattet af denne aftale. 1.2 AFTALEPERIODE Aftalen vil være gældende for perioden til Der tages option på forlængelse af aftalen i op til 2 x 12 måneder regnet fra

4 2. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER 2.1. FORMALIA OMKRING TILBUDSGIVNING Det estimeres at der ydes tilskud til ca fodbehandlinger pr. år MÆNGDEFORHOLD: Det i pkt. 2.1 nævnte årlige tilskud er alene vejledende. Som nævnt i den indledende beskrivelse, kan pensionisten frit vælge fodplejer/-terapeut, og bl.a. derfor kan der ikke gives garantier for minimumsomsætning på aftalen. Kommunen oplyser dog hvilken leverandør der er indgået prisaftale med TILBUDDET - FORMKRAV OG INDHOLD Skriftligt tilbud skal være Skive Kommunes Borgerservice, i hænde senest onsdag den 28. november 2012 kl Tilbud med tilhørende bilag skal sendes eller afleveres personligt samt mailes på Det afgivne tilbuds kuvert mærkes tydeligt med: Må ikke åbnes af Postfordelingen - tilbud på fodpleje samt afsendernavn og adresse. Anmærkningen skyldes, at samtlige indkomne tilbud åbnes på samme tidspunkt efter tilbudsfristens udløb. Der fremsendes kvittering for rettidig modtagelse af tilbud pr. . Husk derfor at angive e- mailadresse i tilbuddet. Såfremt Deres tilbud m.v. ikke modtages til den angivne tilbudsfrist, vil det blive returneret i uåbnet stand, og vil således ikke indgå i den efterfølgende vurdering. Tilbudsgiverne har ikke adgang ved åbning af de afgivne tilbud. For at opnå en ensartet vurdering af tilbuddene, skal samtlige relevante felter i vedlagte bilag udfyldes. Der må ikke ændres i bilagenes udformning. Det forudsættes, at tilbudsgiver er i stand til at opfylde samtlige krav og ønsker, der ikke er taget forbehold for. Se i øvrigt pkt om forbehold ANDRE FORHOLD OMKRING TILBUDSAFGIVELSE Der ydes ikke godtgørelse eller betaling for afgivelse af tilbud, udarbejdelse af ønskede informationer eller andet i relation til tilbudsafgivelse. Tilbud og andet materiale behandles fortroligt og vil ikke blive returneret. Skive Kommunes Borgerservice opbevarer samtlige tilbud m.v. i eget arkiv. Dog henvises til Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt.

5 2.4. TVIVLSSPØRGSMÅL Det påhviler tilbudsgiver aktivt at søge afklaring på tvivlsspørgsmål i forhold til dette udbud. Svar på relevante stillede spørgsmål vil blive offentliggjort på Sidste frist for afgivelse af skriftlige spørgsmål er mandag den 19. november Eventuelle spørgsmål skal mailes til 2.5. YDERLIGERE OPLYSNINGER Tilbuddet skal, foruden de forhold der er nærmere beskrevet i dette materiale, indeholde: Generelle oplysninger om tilbudsgiver, herunder ejerforhold Beskrivelse af hvilke personaleressourcer og faciliteter tilbudsgiver råder over til udførelse af opgaven Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige iht. lov nr. 336 af (bilag 2) 2.6. TILDELINGSKRITERIER Aftalen/aftalerne tildeles efter kriteriet laveste pris. Dvs. at der ved valget af leverandør alene vurderes på prisen. Priser skal oplyses som nettopriser inkl. moms og alle omkostninger, afgifter mv. Bilag 1 skal udfyldes og medsendes tilbuddet. Bemærk at de tilbudte priser skal være faste til og med Herefter kan prisen for de efterfølgende år reguleres jf. afsnit 3.4. Der vurderes kun på priser angivet med estimeret antal pr. år. 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1. KVALITET OG SERVICE Klinikkens personale skal altid have en faglig uddannelse, der mindst svarer til, hvad der i øvrigt er gældende for branchen. Beliggenhed: Tilbudsgivers klinik må max. ligge 10 km fra Skive centrum. Vedr. krav om geografisk nærhed til de pensionister, der får beregnet helbredstillæg på grundlag af aftalen henvises til skrivelse nr af fra Socialministeriet. Tilgængelighed: Pensionisten skal som udgangspunkt henvende sig på fodplejerens/-terapeutens forretningsadresse. Fodplejerens/-terapeutens forretningsadresse skal være tilgængelig for gangbesværende og kørestolsbrugere.

6 Hjemmebesøg: Der skal kunne foretages hjemmebesøg (behandling i eget hjem) i de særlige tilfælde, hvor pensionisten ikke selvstændigt kan transportere sig til forretningen. Kørsel i forbindelse med hjemmebesøg bevilliges ikke af Skive Kommune og skal derfor afregnes direkte med borgeren. Der må maksimalt opkræves statens takster til erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse ANSØGNING OG BEHANDLING Såfremt en pensionist ønsker tilskud jf. disse regler, skal vedkommende først tildeles en bevilling fra Skive Kommune. Fodplejer/-terapeuten kan få tilsendt ansøgningsskemaer ved henvendelse til Borgerservice. Kommunen forventer at implementere digital ansøgning i løbet af kontraktperioden. Tilbudsgiver vil herefter være forpligtet til at anvende denne løsning. Endelig fodpleje sker altid på baggrund af en udstedt bevilling fra kommunen, således det kun er kommunen, der i samråd med pensionisten, afgør omfanget af fodplejen. Dette indebærer, at leverandøren ikke på eget initiativ må iværksætte pleje/behandling under henvisning til disse tilskudsregler FAKTURA Faktura skal være i overensstemmelse med den givne bevilling og skal sendes til kommunen. Faktureringsdatoen kan tidligst være behandlingsdatoen. Kommunen skal kun faktureres det beløb, der svarer til det bevilgede tilskud. Restbeløbet er et forhold mellem fodplejeren/-terapeuten og pensionisten, og er i øvrigt kommunen uvedkommende. Fakturaen skal indeholde oplysninger om pensionistens navn, adresse og fødselsdato, behandlingsdato samt pensionistens egen-andel. Pensionistens underskrift/kvittering for udført fodpleje skal ligeledes fremgå af fakturaen. Alle fodplejere/-terapeuter skal fremsende faktura til kommunerne i elektronisk format jævnfør lov om elektronisk fakturering PRISREGULERING De i bilag 1 tilbudte priser, skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktstart. Efterfølgende kan priserne reguleres én gang årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra 1. januar 2014 og prisstigningen kan max. svare til udviklingen i Danmarks statistiks nettoprisindeks fra 1. oktober 2012 til 30. september Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende årlige prisreguleringer. Bemærk at prisfald skal komme såvel pensionisten som kommunen til gode. Prisreguleringer begrundet i tilbudsgivers egne interne forhold accepteres ikke. ALLE prisstigninger skal varsles overfor Skive Kommunes Borgerservice minimum 30 dage inden ikrafttræden.

7 3.5. BETALINGSBETINGELSER Betalingsbetingelsen er Løbende måned + 30 dage. 4. ØVRIGE FORHOLD 4.1. AFTALEN Der ønskes indgået én aftale på dette område. Det er væsentligt for kommunen at den valgte fodplejer/-terapeut allerede har den fornødne behandlingskapacitet og/eller er villig til at tilpasse sig. Hvis der bydes i fællesskab, skal det fremgå af tilbuddet hvem der er kontraktansvarlig over for kommunen. Aftalen er bindende for både leverandøren og kommunen. Det skal dog endnu engang fremhæves, at pensionisten, uanset at der indgås prisaftaler, frit kan vælge leverandør. Den endelige aftale består af dette udbudsmateriale, leverandørens tilbud samt kommunens skriftlige accept af dette, herunder vor skriftlige accept af evt. anerkendte forbehold. Det understeges, at de i dette udbudsmateriale opstillede betingelser med evt. skriftligt accepterede forbehold har forrang frem for leverandørens standardvilkår, forretningsbetingelser, branchesædvaner o. lign. uanset om leverandøren ved levering eller i forbindelse med fakturering vedlægger disse. Det samme gør sig gældende for betingelser vedlagt tilbud, såfremt disse ikke klart og tydeligt er mærket som et forbehold GARANTI OG PRODUKTANSVAR Da der er tale om et købsforhold mellem fodplejeren/-terapeuten og pensionisten som privatperson, gælder købeloven. Det er et krav at fodplejeren/-terapeuten har en ansvarsforsikring. Forsikringen skal kunne fremvises på forlangende OFFENTLIGE PÅBUD Valgt tilbudsgiver er til enhver tid ansvarlig for at offentlige myndigheders love, anordninger, bekendtgørelser og direktiver følges TAVSHEDSPLIGT Fodplejeren/-terapeuten er forpligtet til at iagttage absolut tavshed overfor tredjemand om opnået kendskab til pensionisters private forhold samt om indholdet af denne aftale. Denne forpligtelse gælder også efter aftalens ophør. Vedlagt tavshedserklæring (bilag 3) skal være underskrevet senest ved aftalens ikrafttræden, og De opfordres derfor til at indsende den sammen med tilbuddet OVERDRAGELSE AF AFTALE En leverandør kan ikke uden kommunens skriftlige samtykke overdrage leverancer helt eller delvist til andre. Afhænder leverandøren sin virksomhed i løbet af aftaleperioden kan kommunen hæve aftalen, med mindre det kan godkendes, at aftalen overdrages til ny indehaver.

8 4.6. MISLIGHOLDELSE OG FORCE MAJEURE I tilfælde af tilbudsgivers misligholdelse af nærværende aftale kan Skive Kommune opsige aftalen med 30 dages varsel. I grovere tilfælde eller i gentagelsessituationer kan aftalen hæves med omgående virkning, hvorved tilbudsgiver holdes ansvarlig for ethvert tab, en sådan ophævelse måtte medføre. Ved manglende eller forsinket levering, hvor kommunen er nødsaget til at refundere udgifter ud over de aftalte priser, påhviler merudgiften i forbindelse hermed den valgte tilbudsgiver. I tilfælde af force majeure som defineret i Købelovens 24, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeuren er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeuren kendes eller konstateres, med mindre force majeuren i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeuren isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder denne bærer risikoen for, kan kommunen anvise andre leverandører så længe force majeure er til stede. Såfremt leverandøren standser betalingerne, går konkurs eller træder i likvidation, kommunen berettiget til at ophæve aftalen LOV OG VÆRNETING Tvister der ikke kan løses ved positiv forhandling mellem parterne, afgøres ved Skive Kommunes værneting og efter dansk ret TILBUDSFORBEHOLD Ved tilbudsforbehold forstås tilbudsgiverens eventuelle forbehold overfor aftalemæssige forhold og kravspecifikationer i nærværende udbudsmateriale. Eventuelle forbehold skal klart fremgå af tilbuddet. Væsentlige forbehold accepteres ikke OPSUMMERING Afslutningsvis gør vi opmærksom på, at alle efterspurgte oplysninger mv. skal fremgå og alle bilag skal medsendes, da den samlede vurdering og tildeling af aftalen sker på denne baggrund. Der vil ikke blive indhentet evt. manglende oplysninger eller rekvireret manglende bilag. Tilbudsgiver skal således være opmærksom på, at tilbud afleveres rettidigt der ikke er mulighed for forhandlinger samt kontakt til decentrale medarbejdere i kommunerne (vedr. udbuddet), udover mail til alle krævede bilag mv. afleveres sammen med tilbuddet

9 Bilag 2 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver for at deltage i offentlige udbudsforretninger afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Undertegnede erklærer hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift

10 Bilag 3 Tavshedserklæring TAVSHEDSERKLÆRING Undertegnede erklærer at ville iagttage fuld tavshed over for tredjemand om opnået kendskab til pensionisternes private forhold samt om indholdet af denne aftale. For så vidt angår aftalen henvises dog til offentlighedslovens almindelige bestemmelser om aktindsigt. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør. Virksomhedens navn og adresse: Dato og underskrift

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

Udbudsmateriale. Vedrørende levering af. Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren. til. Jammerbugt Kommune

Udbudsmateriale. Vedrørende levering af. Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren. til. Jammerbugt Kommune Udbudsmateriale Vedrørende levering af Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren til Jammerbugt Kommune Ordregiver: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Kontaktpersoner:

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere