Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr Ændringer i stationens oplysninger... 5 Særligt ved skift af CVR. nr Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger... 6 Beregning af tilskudsstørrelsen... 6 Anvendelse af tilskuddet... 7 Udbetaling af tilskuddet... 8 Dokumentation af tilskuddets anvendelse... 8 Regnskab og revision... 8 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud... 9 Radio- og tv-nævnets tilsyn... 9 Skærpet tilsyn... 9 Opbevaringspligt Vejledning om tilskud Side 1 af 10

2 Vejledning om tilskud Side 2 af 10

3 Indledning Denne tilskudsvejledning beskriver betingelserne for driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til ikkekommercielle tv- og radiostationer med tilladelse til lokal programvirksomhed eller til registrerede kabelradio-stationer. Som led i medieaftalen for er der i årligt afsat 43,8 mio. kr. som tilskud til ikke-kommerciel lokalradio og tv. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til radioområdet skal mindst udgøre 30 pct. og maksimalt 50 pct. af den samlede bevilling. 1 Ansøgning om tilskud Radio- og tv-nævnet gennemfører én årlig ansøgningsrunde til tilskud. Ansøgningsfristen fastsættes år efter år og meldes ud via nyhedsbrev og på hjemmesiden, men den vil typisk være i oktober måned. Frist for ansøgning om tilskud for 2015 er onsdag den 22. oktober 2014 kl For sent modtagne ansøgninger vil ikke komme i betragtning. Der kan udelukkende ansøges via det elektroniske ansøgningsskema på Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og skal underskrives med NemID. NemID For at kunne ansøge, skal stationen have en NemID tilknyttet det cvr-nr. eller cpr-nr., som pågældende station har registreret sig med i tilladelses- og tilskudssammenhæng. Læs mere om og bestil NemID her NemID har gyldighed som underskrift på ansøgningen, hvorfor der ikke efterfølgende skal indsendes anden dokumentation for ansøgningens rigtighed til Kulturstyrelsen. Vedtægter Hvis Kulturstyrelsen er offentlig hovedtilskudsyder og yder driftstilskud til en lokalradio, skal Kulturstyrelsen godkende stationens vedtægter, hvis de ikke er godkendt i henhold til anden lovgivning. 2 Hvis stationen er en forening, skal vedtægterne som minimum indeholde oplysninger om: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 1 jf. 20 i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed samt 31, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1. 2 Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (lov nr af ). Vejledning om tilskud Side 3 af 10

4 4. Valg og konstituering af bestyrelse 5. Betingelser for medlemskab 6. Foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor og tegningsret 7. Vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved foreningens ophør Vedtægterne bør i øvrigt indeholde bestemmelser om følgende: Foreningen skal ledes af en bestyrelse, der sammensættes i henhold til vedtægterne. Foreningen skal ansætte og afskedige en eventuel daglig ledelse. Ledelsen har det daglige ansvar foreningens drift. Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for foreningen. Foreningen er ansvarlig for, at foreningens formål varetages i overensstemmelse med gældende lovgivning og for forvaltningen af de offentlige tilskud. Foreningen repræsenteres over for Radio- og tv-nævnet af den eller de tegningsberettigede personer, alternativt kan foreningen vælge at udpege en eller flere kontaktpersoner, der repræsenterer foreningen. Hvis stationen er en selvejende institution, skal vedtægterne som minimum indeholde oplysninger om: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Udpegning og konstituering af bestyrelse 5. Bestyrelsens valgperioder og antal genvalg 6. Udformning og godkendelse af budgetter 7. Definition på regnskabsåret 8. Aflæggelse, revision og godkendelse af årsrapporten og vedtægtsændringer 9. Vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved efter den selvejende institutions ophør. Vedtægterne bør i øvrigt indeholde bestemmelser om følgende: Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der sammensættes i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen skal ansætte og afskedige den daglige ledelse af den selvejende institution. Den daglige ledelse har ansvaret for den daglige drift af den selvejende institution. Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for institutionen. Bestyrelsen er ansvarlig for den selvejende institutions samlede virksomhed, herunder at institutionen opfylder betingelserne for driftstilskud i overensstemmelse med gældende lovgivning, indgåede aftaler og øvrige betingelser for driftstilskuddet. Vejledning om tilskud Side 4 af 10

5 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som indeholder bestemmelser for inhabilitet og tavshedspligt. Hvis der ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmer, må vederlaget ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Budget Alle tilskudsmodtager skal i forbindelse med ansøgning om tilskud udarbejde et budget. Radio- og tv-nævnet kan som tilsynsførende myndighed forlange at få budgettet tilsendt, men som udgangspunkt skal der ikke indsendes yderligere budgettal udover de oplysninger, som angives på ansøgningsskemaet. CVR-nr. og P-nr. I forbindelse med ansøgningen om tilskud skal der angives gyldigt cvr-nr. for stationen samt stationens 10- cifrede produktionsenhedsnummer (P-nr.) Foreninger og virksomheder tildeles således af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ét separat P-nr. for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed. Er tilladelsesindehaveren en privatperson angives tilladelsesindehaverens cpr-nr. Når I søger tilskud skal det være på det cvr-nr. eller cpr-nr., som stationens tilladelse er udstedt til. Ændringer i stationens oplysninger Hvis der er ændringer i stationens oplysninger skal det meddeles og godkendes af Kulturstyrelsen. Ændringer skal oplyses med elektronisk skema på hjemmesiden. Det er først når Kulturstyrelsen godkender stationens ændringer, at de er gældende. Skemaet finder du her Følgende ændringer for stationen skal meddeles Kulturstyrelsen: CVR-nr. (og cpr-nr.) Stationens kontaktoplysninger: o Stationens navn o Adresse o Kontaktperson o o Telefonnummer o Hjemmeside Nye vedtægter Ændringer i bestyrelse (Indsende referat fra generalforsamling) Adresseændringer på bestyrelsesmedlemmer Øvrige oplysninger Vejledning om tilskud Side 5 af 10

6 Særligt ved skift af cvr-nr. Radio- og tv-nævnet skal godkende, at en lokalradio-station skifter cvr-nr., da dette kan betyde at stationen ønsker at overdrage sin programtilladelse til en anden juridisk enhed. Det samme gælder, hvis en programtilladelse ønskes overdraget enten til eller fra en enkeltperson. Det er nævnets praksis at godkende en tilladelsesoverdragelse under forudsætning af, at den nye juridiske enhed vurderes til at have den nødvendige økonomiske formåen til at videreføre stationens programvirksomhed. Tilskud følger af en tilladelse, men er der ikke hjemmel til at godkende, at et tilsagn om tilskud følger med over til en ny tilladelsesindehaver. Radio- og tv-nævnet skal afgøre, om der er identitet mellem den gamle og den nye tilladelsesindehaver. Samme forhold gør sig gældende for registrerede kabelradio-stationer. Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger Radio- og tv-nævnet vil i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne vurdere følgende: - Stationens sendeplaner (tilskudsberettiget selvstændig programvirksomhed) - Stationens brede kontakt til lokalsamfundet Hvis stationen har verserende eller afsluttede sager vedrørende stationens drift og programvirksomhed, og hvis sagerne drejer sig om overtrædelse af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af eventuelle sager kun lægge vægt på overtrædelser, der er begået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse. Beregning af tilskudsstørrelsen Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- og tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet. Det fastsatte beløb til radio-området udgør mellem 30 %- 50 % af den samlede bevilling. Der skal dog tages højde for, at der evt. kan ske tillæg af tilbagebetalte tilskudsbeløb. Der kan til hver radiostation maksimalt ydes tilskud til 15 sendetimer ugentligt. Sender en station med tilladelse til 15 timer pr. uge kun 10 timer, kan der ikke kompenseres for differencen på 5 timer ved at sende 20 timer en anden uge. Vejledning om tilskud Side 6 af 10

7 Der ydes ikke tilskud til genudsendelser. Ved en genudsendelse forstås genudsendelse af et tidligere udsendt program på samme station. Det kan dog efter en redaktionel vurdering være relevant at sende de samme nyheder flere gange i løbet af en dag, fordi nyheden fortsat har relevans. Co-produktioner med andre lokale radiostationer medregnes ved opgørelsen af tilskudsberettigede timer proportionalt med stationens finansieringsdel. Programmer, der udsendes som led i networking, dvs. programmer, der udsendes samtidig af flere stationer eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radioforetagender om programvirksomheden, vil kun kunne opnå tilskud én gang, nemlig af den station, der har produceret programmet. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at fastsætte et lavere tilskud pr. udsendt sendetime eller at lade tilskuddet helt bortfalde til kabelfødt programvirksomhed, afhængigt af antallet af tilslutninger. Som udgangspunkt svarer tilskuddet til det, der gælder for den æterbårne programvirksomhed. 3 Det udmeldte årlige tilskud er et maksimumbeløb, der er beregnet på basis af de på ansøgningstidspunktet afgivne oplysninger. Der kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af tilskuddet, selvom stationen udvider sin sendetid. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning tillade, at en station, der modtager tilskud i henhold til radio- og fjernsynsloven, afbryder programvirksomheden i en periode, eksempelvis i sommerferien. Stationen er ikke berettiget til tilskud i perioden, hvor programvirksomheden er afbrudt, og tilskuddet vil derfor blive reduceret tilsvarende. Sendepauser skal umiddelbart oplyses til Radio- og tv-nævnet. Stationen vil herefter modtage en faktura på det for meget udbetalte tilskud. Såfremt stationer uden at meddele det til Radio- og tv-nævnet ikke udsender de oplyste programmer, kan nævnet kræve hele årets tilskud tilbagebetalt. Anvendelse af tilskuddet Tilskuddet fra Radio- og tv-nævnet har til formål at bidrage til finansiering af stationens faktiske driftsudgifter, herunder til almindelige faste omkostninger såsom husleje, el, telefon, sendeomkostninger m.v. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde. Stationerne er selv ansvarlige for at indberette lønninger til SKAT. Tilskuddet kan ikke anvendes til dækning af private udgifter Bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed. Vejledning om tilskud Side 7 af 10

8 Tilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overstige markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for tilskud fra Radio- og tv-nævnet, er stationens eje og skal købes i stationens navn. Udbetaling af tilskuddet Tilskuddet for 2015 udbetales i én rate i løbet af januar under forudsætning af, at Kulturstyrelsen har modtaget samtlige nødvendige oplysninger fra stationen i forbindelse med ansøgningen. Udbetalingen af tilskuddet kan dog tilbageholdes, såfremt stationen har gæld til Radio- og tv-nævnet eller ikke indsender de oplysninger, som nævnet har udbedt sig eksempelvis i forbindelse med behandlingen af ansøgninger eller som led i tilsynet med programvirksomheden. I nogle tilfælde kan en radiostation af Radio- og tv-nævnet være indstillet til et betinget tilsagn om tilskud. Dette gælder eksempelvis for ansøgere, som har verserende tilsynssager for Radio- og tv-nævnet, hvor tilsagnet vil være betinget af, at der foreligger enten en afgørelse fra nævnet eller en afklaring omkring ansøgers programvirksomhed. Tilsagn til stationer med udestående tilbagebetalingskrav eller sager sendt til inddrivelse via SKAT gøres tilsvarende betinget af, at kravene imødekommes. Vær endvidere opmærksom på, at nye radiostationer skal oplyse den faktiske dato for sendestart som forudsætning for udbetaling af tilskud. Dokumentation af tilskuddets anvendelse Regnskab og revision Radiostationer, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal føre og aflægge regnskab. De seneste 5 års regnskabsmateriale skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor. Radiostationer, som modtager driftstilskud til og med kr. fra Kulturministeriet skal 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en tro og love erklæring på, at driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilsagnsbrevet og de tildelte sendetimer og at der er taget skyldige hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den virksomhed, som er omfattet af regnskabet og sendetidsskemaet. Hvis Radiostationen er organiseret som en forening, er det foreningens tegningsberettigede, som skal indsende tro og loveerklæringen. På opfordring skal radiostationerne indsende årsregnskab til Kulturministeriet i forbindelse med stikprøvekontrol. Regnskaberne fra stationer, som er organiseret som selvejende institutioner, skal være godkendt af institutionens ledelse og samlede bestyrelse. Tro og loveerklæringen indsendes via elektronisk skema fra vores hjemmeside og skal underskrives med NemId. Se skema hér Vejledning om tilskud Side 8 af 10

9 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Tilskudsmodtager skal, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har været forelagt Radio- og tv-nævnet, altid tilbagebetale et tilskud helt eller delvist hvis: tilskuddet overstiger de faktiske driftsudgifter i tilskudsåret der ikke indsendes en tro og love erklæring fristen for indsendelse af dokumentation ikke overholdes tilskuddet eller dele heraf ikke er anvendt i overensstemmelse med betingelserne for tilskuddet Stationen har haft reklameindtægter eller har bragt skjult reklame Hvis en radiostation i tilskudsåret har sendt færre tilskudsberettigede timer end der er givet tilskud til, skal det for meget udbetalte tilskud ligeledes tilbagebetales. Oplysning om reducerede sendetimer eller færre omkostninger indberettes elektronisk til Kulturstyrelsen via dette skema. Radio- og tv-nævnets tilsyn Det er formelt Radio- og tv-nævnets kompetence at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne og gennemfører i denne forbindelse stikprøvekontrol. Kulturstyrelsen udfører på nævnets vegne selve tilsynsprocessen. For radios vedkommende vil tilsynet typisk blive gennemført overfor de stationer, hvorom styrelsen modtager klager eller andre henvendelser vedrørende manglende overholdelse af tilskudsbetingelser eller programkrav. Tilsynet vil typisk omhandle en kontrol af, hvorvidt stationen sender det korrekte antal førstegangsudsendelser, anvender driftstilskuddet korrekt eller eller om stationen er ophørt med sin programvirksomhed. Skærpet tilsyn Driftstilskudsbekendtgørelsen giver Radio- og tv-nævnet mulighed for at beslutte, at en station skal underlægges et skærpet tilsyn, der supplerer det almindelige tilsyn. 4 Det skærpede tilsyn omfatter en udvidet forpligtelse for stationen til at fremsende periodiske budgetopfølgninger, der ledsages af en skriftlig erklæring fra stationens ledelse om det aktuelle økonomiske resultat og den forventede udvikling, samt efter omstændighederne hvilke tiltag, der er sat i værk for at bedre situationen. Det skærpede tilsyn består i: 1. Radio- og tv-nævnet påser, at foreningen/stationen følger den fastlagte skriftlige plan for det skærpede tilsyn med hensyn til form, indhold og procedurer m.v., 4 Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vejledning om tilskud Side 9 af 10

10 2. Nævnet gennemgår budgetopfølgningen med tilhørende skriftlig ledelseserklæring fra foreningen/stationen om dennes økonomiske udvikling og budgetmæssige dispositioner, og 3. Nævnet fører en dialog med foreningens daglige ledelse og bestyrelse, hvor foreningen ledes af en bestyrelse, om udviklingen i økonomi og aktivitet hos foreningen/stationen. Det skærpede tilsyn ophører, når Radio- og tv-nævnet vurderer, at de økonomiske og administrative forhold hos foreningen/stationen er tilfredsstillende. Opbevaringspligt Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen 5, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal optage alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt på tekst-tv, digitale tillægstjenester knyttet til programmerne og RDS. 6 Det er stationens ansvar, at optagelse foretages samtidig med udsendelse af programmet og bliver opbevaret i minimum 3 måneder. Radio- og tv-nævnet kan til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag pålægge stationen at stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf. Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til at optage og/eller opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i længere tid end 3 måneder at opbevare optagelserne. 5 Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer. 6 Radio Data System, dvs. de digitale oplysninger, der fremgår at displayet i bilradioerne. Vejledning om tilskud Side 10 af 10

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere