SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212"

Transkript

1 SOLVARME 08: Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242

2 Solvarmebeholdere Type METRO nummer: VVS nummer: Type 2242 C2 METRO nummer: VVS nummer: Type 2242 U2 (1A+6A) METRO nummer: VVS nummer: Type 2242 UC2 (1A+6A) METRO nummer: VVS nummer: Type 2242 U2 (7A) METRO nummer: VVS nummer: Type 2242 UC2 (7A) METRO nummer: VVS nummer:

3 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El montering 10 Brugervejledning 11 Vedligeholdelse 12 Overensstemmelseserklæring 14 Garantibestemmelser 15 3

4 Transport Undersøg straks ved modtagelse om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke, skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsendelse er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Stregtegning Type 2242 E E A Varmeveksler-bund tilgang 3/4 A * Varmeveksler-top tilgang 3/4 med udluftningsskrue B Varmt vand afgang 3/4 C Koldt vand tilgang 3/4 D Varmeveksler-bund afgang 3/4 D * Varmeveksler-top afgang 3/4 E Udluftningsskrue (varmeveksler-bund) F Bundflange med magnesiumanode og 2 dykrør Ø9 indv mm pex-rør til cirkulation G Dykrør Ø12 indv. længde 400 mm L Justerbare ben V 1 El-varmelegeme (steatit), kun i type 2242C Målskitse Alle mål er angivet i mm. Type a b c d d1 e f g g1 j k y Type Liter H B D Kg Hedeflade Eksl. sikkerhedsgruppe 2 x 0,75 m 2 spiral 2242 C Eksl. sikkerhedsgruppe 2 x 0,75 m 2 spiral + 3kW 400V / 1kW 230V el 2242 U2 1A+6A 2242 U2 7A 2242 UC2 1A + 6A 2242 UC2 7A Inkl. sikkerhedsgruppe 2 x 0,75 m 2 spiral + pumpestation 1A + 6A m/styring Inkl. sikkerhedsgruppe 2 x 0,75 m 2 spiral + pumpestation 7A m/styring Inkl. sikkerhedsgruppe 2 x 0,75 m 2 spiral + pumpest. 1A+6A m/styring 3kW 400V / 1kW 230V el Inkl. sikkerhedsgruppe 2 x 0,75 m 2 spiral + pumpest. 7A m/styring 3kW 400V / 1 kw 230V el 1A + 6A = Pumpeunit uden veksler 7A = Pumpeunit med pladeveksler til fx gulvvarme eller pool 4

5 Placering Installationen af vandvarmeren må kun foretages af en autoriseret VVS installatør og i henhold til Bygningsreglementet. Vandvarmeren med tilhørende rør skal placeres frostfrit. Vandvarmeren placeres nær vandtilførslen, ved det mest benyttede tapsted og i nærheden af gulvafløb. Det skal sikres, at der er plads til vedligeholdelse og service. Vandvarmeren kan ikke lægges ned. Vandvarmeren skal placeres på et vandret fast underlag. 5

6 VVS montering Bemærk følgende ved installation Installationen af vandvarmeren må kun foretages af autoriseret VVS-/el-installatør og i henhold til Bygningsreglementet. Installationerne skal overholde Bygningsreglementet samt alle andre relevante regulativer og bestemmelser, herunder krav til el- og vandinstallationen. Tjek alle tekniske data og informationer på dataskiltet. Sørg for, at alt tilbehør er taget ud af indpakningen. Det skal sikres, at der er nem adgang til vandvarmeren. Før tilslutning skal vandrørene renses grundigt igennem. Der skal altid foretages en trykprøvning, når vandvarmeren er udskiftet, eller der har været udført service på de trykbærende dele af vandvarmeren. Vandvarmeren må aldrig udsættes for vandtryk som overstiger 1 MPa (10 bar). Vandvarmeren er forsynet med nylonbøsning i koldtvandstilslutningen og pexrør i varmtvandstilslutningen. Disse dele beskytter emaljebelægningen og skal ikke fjernes. Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Godkendelser Type 2242 (255 liter): VA nr. 3.21/ DK Solvarmebeholder Varmeveksler Prøvetryk 13 bar 21 bar Drifttryk 10 bar 16 bar Generelt Beholderne er udført med to spiraler. Når der i det følgende omtales en primærspiral henvises der til solvarmespiralen og se kundærspiralen er derfor til tilslutning af andet vandbåret opvarmning fx gas-, olie- eller fastbrændselskedel, eller til brug for opvarmning af centralvarmevandet. Primærspiralen er placeret i beholdernes nederste del, mens sekund ær spira l en er placeret i beholderens øverste del. Risiko for korrosion METRO THERM varmtvandsbeholdere er opbygget i emaljeret stål og beskyttet af en magnesium anode. Hvis tilslutninger og det videre rørsystem er udført i kobber eller rustfrit stål, kan det medføre en risiko for galvanisk korrosion ved tilslutningerne. Risikoen for galvanisk korrosion kan minimeres ved at benytte et pex-rørs overgangsstykke mellem beholder og rørinstallationen på brugsvandssiden og ikke ved primær spiral, da temperaturer kan blive meget høje. Fejl, der opstår på baggrund af ovennævnte, er uden for METRO THERM garanti. 6

7 Brug af blødgjort vand i METRO THERM beholder Der kan bruges blødgjort vand på saltbasis i en METRO THERM varmtvandsbeholder. Dog skal ledningsevnen holdes under 100 ms/m (millisimens pr. m), for at anoden kan anvendes. Vandets ph værdi skal ligge mellem 6 og 9, og kloridindholdet skal være under 250mg Cl/l. Overskrides denne ledningsevne bliver anodestrømmen for høj, og anoden nedbrydes derfor for hurtigt. Det bevirker, at vandet kan begynde at lugte grimt. For at afhjælpe dette, kan det være nødvendigt at fjerne anoden, men herved bortfalder METRO THERM 5 års korrosionsgaranti på inderbeholderen. Der må ikke benyttes demineraliseret vand (dobbelt ion-byttet), da beholderen vil ætse op på kort tid. Demineraliseret vand kaldes også totalt afsaltet vand og de-ioniseret vand. Montering som trykbeholder Vandvarmeren kan monteres som trykbeholder med afspærrings-, kontra- og sikkerhedventil. Vandvarmeren skal forsynes med en sikkerhedsventil, der overholder Arbejdstilsynets anvisninger. Sikkerhedsventilens åbningstryk skal være på 10 bar. Bemærk, sikkerhedsventilen må ikke overmales. Sikkerhedsgruppe Sikkerhedsgruppen er specielt tilpasset og består af en 10 bar sikkerhedsventil, kontra- og afspærringsventil, aftapning og skoldningssikring. Ved levering med pumpestation indgår sikkerhedsgruppen i denne. Skoldningssikringen fungerer efter termostatblandeprincippet og sikrer mod overtemperaturer i det varme brugsvand, så skoldningsulykker undgås. Da vandet udvider sig under opvarmning (ca. 2%), skal sikkerhedsventilen dryppe, når opvarmningen sker. Når vandvarmeren fyldes (eller tømmes), skal der være mulighed for udluftning fx ved at åbne en varmtvandshane. Overløbet må ikke føres direkte på afløbsledning og skal ud mun de synligt og frit over afløb. V Sikkerhedsgruppe k = koldvandstilslutning (til beholder) v = varmtvandstilslutning (til beholder) K kb = koldt brugsvand vb = varmt brugsvand kv = kontraventil Husk, kontraventilen skal sidde i venstre side, så der er flow i flowretningen. KV VB KB 7

8 VVS montering Tilslutning med cirkulation Generelt vil solanlæggets virkningsgrad forringes ved anvendelse af cirkulation i en solbeholder. Dette skyldes at lagdelingen i solbeholderen ødelægges, når koldt og varmt vand blandes. Cirkulationen bør derfor være tidsstyret, så den kun anvendes i de tidsrum, hvor det er absolut nødvendigt. Solbeholderen er som standard forsynet med et cirkulations-pexrør på 1400 mm, der er placeret i bundflangen og afproppet med en slutmuffe. Længden på cirkulationspexrøret er valgt ud fra ønsket om, at have så lille en omrøring i beholderen som muligt. Kun i de tilfælde, hvor varmetabet i cirkulationsstrengen er så høj, at man ikke kan opretholde en høj nok aftapningstemperatur, kan det blive nødvendigt at afkorte dette cirkulations-pexrør. For at minimere den negative effekt som denne afkortning vil medføre, kan den foretages i trin på 100 mm ad gangen, dog max. 300 mm. Det skal ved valg af tilslutningskomponenter (solfanger, sol fangerstyring og supplerende opvarmningskilde) sikres, at beholderen ikke opvarmes over 85 C. Det betyder blandt andet at solfangeranlægget skal være i stand til at komme af med en evt. over skudsvarme på anden vis end gennem vandvarmeren. Type 2242 Beholderens bagplade er udført med indhak, således at evt. frem føring af rør fra solfanger kan ske skjult. I kabinettet under beholderen er der ca. 350 mm. friplads til rådighed for placering af de lovpligtige sikkerhedskom ponen ter. De nederste sideplad er kan tages af for lettere adgang til montering og servicering. Tilslutning til solfanger og styring Solfangerne og styringen skal tilsluttes efter de gældende regler og være forsynet med de lovpligtige sikkerhedskomponenter. Anvisninger fra solfangerleve randøren skal følges, så længe de ikke er i modstrid med denne manual. Solfangeren tilsluttes til primærspiralen i bunden af beholderen. Rørene er mærket med henholdsvis centralvarme frem og centralvarme retur. Bemærk Under opvarmning udvider solvæsken sig og medfører en trykstigning i solvarmekredsen. Sikkerhedsventilen vil slippe overtrykket ud, og den kan derfor dryppe indtil systemet er i ligevægt. Sikkerhedsventiler bør kontrolleres jævnligt. Sikkerhedsventiler må ikke overmales. Afblæst solvæske må ikke ledes til afløb, men skal opsamles i separat beholder. Suppleringsenergi For at minimere energien fra suppleringsopvarmning, er den volumen som opvarmes af topspiral og el-varmelegemet begrænset til at være de øverste 85 liter. 8

9 Tilslutning til centralvarmeanlæg Centralvarmen tilsluttes til sekundærspiralen, som er placeret i toppen af beholderen. Fra toppen af beholderen er der ført 2 stk. 3 /4 rør bagud og ned gennem isoleringen til bunden af beholderen. Man tilslutter således også centralvarmen i bunden af kabinettet. Ved tilslutning til centralvarme/kedelanlæg, skal det sikres, at beholdertemperaturen ikke overstiger 85 C. Regulering af beholdertemperaturen sker via en ekstern reguleringsventil med føler placeret i topdykrør (G). Denne bør ikke stilles over 65 C, da kalkudviklingen derved mindskes. Ved tilslutning af gaskedel skal man være opmærksom på, at det kun skal være en delstrøm fra kedlen, der føres til topspiral, da denne kun kan overføre omkring 6-10kW. Ellers kan det give problemer med for høj returtemperatur til kedlen. Brug af topspiral til rumopvarmning Skal topspiralen anvendes til rumopvarmning, skal styringen sættes til anlægstype 1. Endvidere skal der monteres en elektrisk ventil (motorventil 230 V NC) på retur topspiralen. Den skal tilsluttes solstyringen jvf. PI-diagram (anlæg, type 1), så kan solvarmen også lave varme til huset. Bemærk, at afgangstemperaturen kan komme op på 95 C. 4 Afspærringsventil 5 Sikkerhedsventil brugsvandskreds 10 Bar 5A Sikkerhedsventil solvarmekreds 6 bar 7 Kontraventil 8 Snavsventil 10A Føler (top tanktemperatur) 10B Føler (midt tanktemperatur) 10C Føler (bund tanktemperatur) 10D Føler (solfanger temperatur) 12 Cirkulationspumpe Grundfos UPS mm 13 Udluftningsventil 14 Ekspansionstank 5 liter Arbejdstryk 6 bar (fortryk 1,5 bar) 15 Aftapnings-/påfyldningsventil med afspærringsdæksel 16 Manometer 10 bar 18 Kombineret sikkerhedsgruppe med skoldningssikring 24 Solvarmebeholder 25 Solstyring LMC Tilslutning solfanger 15 mm kompressionsfitting 26A Tilslutning topspiral 27 Tilslutning rumvarmeveksler (Afproppet) 28 Motorventil to-vejs 230V NC, er ikke med i standard leveringsomfang Rørene er mærket med henholdsvis centralvarme frem og centralvarme retur. På centralvarme frem er der i bunden af beholderen monteret en udluftningsskrue for udluftning af sekundærspiralen i beholderens top. Drifttemperatur 100 C 9

10 El montering El-tilslutning må kun foretages af autoriseret el-installatør. Vandvarmeren er i stænktæt IP23 udførelse og skal altid ekstrabeskyttes i henhold til LVDdirektivet. Husk, inden strømmen tilsluttes, skal vandvarmeren være fyldt med vand. Type 2242 C2: El-montering, kun beholdertermostat (ingen solstyring), se eldiagram herunder. Obs! Ved 230V tilslutning skal BR samles med blå N og S til fase. Type : Ingen el-montering. Type 2242 U2 (1A+6A), Type 2242 UC 2 (1A+6A), Type 2242 U2 (7A), Type 2242 UC2(7A): For elmontering af disse modeller, se manual 08:505. El-diagram 3 kw / 400 V (1 kw / 230V) Type 2242 C2 Intern Ekstern 1. Tilslutning til fast installation 400V2N eller 230V 2. Kabelgennemføring med aflastning 3. Tænd/sluk kontakt, overtemperatursikring 110 o C og drift termostat 65 o C 4. Glimlampe, lyser når termostat kalder på vame 5. Steatitvarmelegeme 400V/3 kw, 230V/1kW 6. Klemme for jordforbindelse (beholder) 7. Klemme for jordforbindelse (kabinet) G/GR: Gul/Grøn BR: Brun BL: Blå GR: Grå S: Sort tilslutning skal BR samles med blå N og S til fase 10

11 Brugervejledning Læs denne manual grundigt før installation og ibrugtagning af vandvarmeren. Sikkerhedsforeskrifter Installation, første aktivering og vedligeholdelse af dette produkt, må kun udføres af autoriseret VVS-/el-installatør, som vil være ansvarlig for overholdelse af gældende standarder og installationsregulativer. Vi påtager os intet ansvar for skader, som er forårsaget ved ikke at overholde sikkerhedsforeskrifterne. Oversvømmelse og frostrisiko Hvis vandvarmeren er monteret i et fritidshus eller i et helårshus, hvor man er bortrejst i en længere periode, sikres vandvarmeren og rørinstallationen bedst mod frostskader ved at tømme den samlede vandinstallation for vand. Hvis der ikke er risiko for frost, vil det være tilstrækkeligt at lukke for hovedhanen til vandforsyningen, der hvor vandet kommer ind i bygningen. Dette gælder ikke for solvarmekredsen, som vil være frostsikret ned til -20 C ved at blande 40% glycol i solvæsken. Daglig brug ved solvarmedrift Vandvarmeren indeholder 255 liter brugsvand. Temperaturen i beholderen kan blive meget høj på grund af den tilførte solenergi (95 ). Der skal derfor være monteret en skold nings sikring. Denne indstilles til en passende maksimum temperatur, fx 50 C, som anses for at være den maksimale, nødvendige temperatur til almindelig hushold ningsbrug. Hvis solvarmekredsen på noget tidspunkt har været udsat for kogning, skal man sikre sig, at væs ken ikke har ændret karakter. Glycolindholdet bør ikke overstige 40%. Kraftigere glucolblandinger kan være korrosive og dermed være medvirkende til tæring. Kontrol af væskens frost sikring kan gøres ved at hælde en mindre mængde i en pose og lægge den i fryseren. Væsken må da max. få en grødlignende konsistens. Blandingsbatteri og rør kan nå temperaturer over 60 C, såfremt skold nings sikringen stilles højere. Bortskaffelse Produktet skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Privatpersoner skal ved bortskaffelse af produktet følge kommunens affaldsregulativer for bortskaffelse fra privat husholdning. 11

12 Vedligeholdelse Udvendig rengøring Beholderen må kun aftørres med en fugtig klud. Der kan anvendes vindues- og glaspudseprodukter, men ikke skurepulver eller lakopløsende kemikalier. Læs altid brugsvejledning på rengøringsmidlet. Sikkerhedsventilen Kontroller mindst to gange årligt, at sikkerhedsventilen fungerer. Ved afprøvningen skal der strømme vand ud. Kalk I områder med kalkholdigt vand vil der udfældes kalk i vandvarmeren. Kalken vil normalt fæstne sig på dykrøret omkring varmelegemet og på spiralen. Kalkaflejringer på varmespiralen vil betyde en nedsat virkningsgrad, hvorimod at kalkaflejringer på varmelegemet ikke har betydning for virkningsgraden, men kan medføre, at varmelegemet brænder over på sigt. Kalkudfældningen øges kraftigt ved temperaturer over 55 C, hvilket yderligere kan besværliggøre servicering når flangerørene skal afmonteres for afkalkning af beholderen. Kalkudfældningen begrænses ved at holde temperaturen på max. 55 C. I områder med meget kalkholdigt vand kan det anbefales, at afkalke beholderen jævnligt for at undgå driftsforstyrrelser. Installatøren kan rådgive om, hvor ofte afkalkning er nødvendig. Afkalkningsvejledning Afkalkning må kun udføres af autoriseret installatør. Da den gamle pakning ikke kan genbruges, skal pakning altid udskiftes. Afbryd den elektriske forbindelse på hovedafbryder og luk for vandtilgangen på stopventilen. Aftap beholderen. Nederste låge fjernes og det er nu muligt at komme til bundflangen. Kapillarrørene og Ntc-følerne trækkes forsigtigt ud af den lille dyklomme. Afmonter nu flangen. Det er muligt, at pakningen skal skæres fri fra beholderen fx med en tyndbladet kniv. Flangerøret kan være svært at få ud gennem åbningen på grund af kalktilsætninger mm. så det skal kantes forsigtigt ud, da en voldsom behandling af de emaljerede dele kan medføre skader, der senere vil kunne give anledning til tæring. Løs kalk fjernes. Fastsiddende kalk på spiralerne og varmelegemedykrøret 2/3 oppe i beholderen kan løsnes ved lette slag med fx et træskaft. Beholderen spules for kalkrester. Sæt flangen med ny pakning og afstandsring på udvendig side af boltene på plads. Krydsspænd boltene med moment på 15 til 17 Nm. Påfyld vand og kontroller for utætheder ved trykprøvning med vandtryk på 10 bar. Monter kapillarrør og Ntc-følerne igen. Pakning Afstandsring udvendig 12

13 Kontrol/udskiftning af anoden Beholderen er forsynet med en kontrollerbar magnesiumanode. Den er monteret i bundflangen og kontrolleres ved at måle anodestrømmen. Dette gøres ved at afmontere stelforbindelsen til beholderen og indsætte et multimeter. Hvis den målte anodestrøm er større end 0,3 ma, er massen af anoden stor nok til at beskytte beholderen. Er anodestrømmen mindre end 0,3 ma, bør anoden udskiftes. Flangerør Anode Målestrøm over 0,3mA = anode aktiv. Pladeskrue (2) anvendes for montering af jordledning. Ledning (3) monteres mellem punkt 4 og 5. 13

14 Overenstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan ses på vores hjemmeside: 14

15 Garanti bestemmelser Kære kunde. METRO THERM bestræber sig på at levere gode og gennemkontrollerede danske produkter. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal De vide: - at De inden for 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da skal kontakte fabrikken. - at METRO THERM herudover tilsikrer Dem yderligere 3 års holdbarhed på vandvarmerne for den indvendige beholder mod gennemtæring. I tilfælde af tæring foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation af beholder på vor fabrik. - at produktet skal være placeret således, at det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frafalder METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift forbundet hermed. Der henvises iøvrigt til DS og at produktet iøvrigt skal installeres i forhold til BR stk. 1, hvis garantien skal opretholdes. - hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, men dækker ikke selve monteringsomkostningerne. Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne kun er gældende, såfremt: 1. METRO THERM er kontaktet inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. Vi dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. 2. Fabrikationsnummer opgives ved henvendelse til os. 3. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør. 4. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. 5. Produktet ikke har været tilsluttet nogen anden temperatur, spænding eller tryk end den på mærkepladen anførte, og at installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. (Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning.) Frost,- lyn,- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som følge af kedelstensafsætninger og overtryk erstattes ikke. Fabrikationsnummer Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes. Godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark 15

16 METRO THERM A/S RUNDINSVEJ HELSINGE 08: Manual varenr

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere