Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen"

Transkript

1 Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under LAG-indsatsen Vi anbefaler, at du læser vejledningen helt igennem, inden du påbegynder udfyldelsen af ansøgningsskemaet. Vi anbefaler også, at du har vejledningen liggende ved siden af dig, når du udfylder skemaet. Ansøgning om tilskud under LAG-indsatsen indsendes til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer, om ansøgningen ligger inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi, og tildeler hver enkel ansøgning point på grundlag af de prioriteringskriterier, der er fastsat i udviklingsstrategien. Kun ansøgninger om tilsagn om tilskud på minimum kr. kan komme i betragtning. Dette indebærer at projektets samlende tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mindst kr. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer ansøgningen efter følgende 8 projektprioriteringskriterier: Projektbeskrivelse Synlighed Relevans Lokal forankring Samarbejde Innovation Bæredygtighed Effekter Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstiller til endelig afgørelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter de projekter, der efter bestyrelsens vurdering bidrager bedst til at opfylde målene i den godkendte lokale udviklingsstrategi. De projektansøgninger, som bestyrelsen ikke indstiller til tilsagn om tilskud, får afslag på ansøgningen fra bestyrelsen. De projektansøgninger, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter får til godkendelse, men som MBBL ikke kan godkende til tilsagn om tilskud, får afslag på ansøgningen fra MBBL. En projektansøgning udarbejdet af en lokal 1

2 aktionsgruppe (LAG) sendes direkte til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som i givet fald godkender ansøgningen og meddeler dette til den lokale aktionsgruppe. Kan MBBL ikke godkende projektansøgningen om tilskud, får den pågældende LAG afslag på ansøgningen fra MBBL. Ansøgningsskemaet er opdelt i to dele: Del I - Information til Legalitetskontrol og Del II Oplysninger til brug ved LAG-bestyrelsens behandling og prioritering.. Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale LAGkoordinator, som er din kontaktperson igennem ansøgnings- og eventuelt projektforløbet. Find en samlet liste over kontaktpersoner på Livogland.dk. 2 Gennemgang af ansøgningsskemaets spørgsmål I tabellen nedenfor er hvert enkelt spørgsmålsnummer i ansøgningsskemaet indsat, og der er knyttet en kort forklarende tekst til. Se også selve ansøgningsskemaets forklarende tekst. Spørgsmål, nummer i ansøgningsskemaet Kommentar Praktisk information om Benyttes i legalitetskontrol, så vær derfor omhyggelig ansøger med en korrekt besvarelse af spørgsmålene. 1.1 Hvilken LAG ansøger du Angiv navnet på den pågældende LAG, hvor du ønsker at under? gennemføre projektet, og som du ansøger om tilskud fra. 1.2 Projekttitel Angiv en kort og præcis titel på projektet. Den kan være informativ ift projektets indhold, eller den kan være en mundret forkortelse. 1.3 Gyldigt CVR nr. (oprettes på og P-nr. 1.4 Ansøgers navn og adresse m.v. (post vil blive sendt til din digitale postkasse) 1.5 Kontaktperson [hvis kontaktpersonen er en anden end ansøger] CVR-nr. indtastes for alle typer af ansøgere med undtagelse af kommuner, der indtaster P-nr. Husk, at foreninger også SKAL have et CVR-nr. Udfyldes som anført i skemaet. Hvis det er en privatperson eller en enkeltmandsvirksomhed, der søger, skal CPR nummer anvendes. CPR. nr. anvendes til afrapportering til EU. Afgørelsen på ansøgningen sendes til adressen i dette felt. Det er ligeledes denne adresse som anvendes i forbindelse med udbetaling af tilskud. Udfyldes som anført i skemaet, eksempelvis en medarbejder i en virksomhed, hvor eksempelvis direktøren står som ansøger. 2

3 1.6 Ansøgers virksomhedstype Nøgletal for virksomheden ved seneste regnskabsafslutning Projektets mål og beskrivelse 2.1 Hovedmålsætninger og temaer (sæt kun et kryds). 2.2 Projekttype (sæt kun et kryds). 2.3 Transnationalt og transregionalt samarbejde 2.4 Bidrag til udviklingsstrategiens målsætninger 2.5 Overordnet projektbeskrivelse: Idé og målsætninger Udfyldes med kun et enkelt kryds, eks. Mikrovirksomhed eller forening. Udfyldes hvis ansøger er en privat virksomhed, der ansøger om investeringsstøtte til gennemførelse af et erhvervsudviklingsprojekt, og som har afkrydset i række 1 eller 2 i spørgsmål 1.6. Tallene skal bruges som referencetal for vurdering af forventede og realiserede resultater og effekter af hensyn til EU s og Danmarks krav om dokumentation af projektets resultater og effekter. Besvar spørgsmålene så omhyggeligt som muligt, så du giver LAG bestyrelsen de bedste muligheder for at vurdere dit projekt realistisk. Afkryds hvilken hovedmålsætning og tema, projektet hovedsageligt vil bidrage til. Det er ikke muligt at sætte flere kryds. Hvis projektet understøtter flere målsætninger, skal der sættes kryds ud for projektets hovedformål. Afkryds den relevante projekttype. Den er afledt af svaret i 2.1 ovenfor. Eksempelvis afkrydses i 2.2.2, hvis du har valgt hovedmålsætning B i spørgsmål 2.1. Angiv med Ja eller Nej, om projektet indgår i tværnationalt eller trans-regionalt samarbejde. Ved Ja, angiv lande/lager. Læs din lokale udviklingsstrategi og beskriv, evt. i overordnede vendinger, hvordan du mener, projektet bidrager til at fremme og løfte målsætningerne i strategien, for eksempel gennem tilvejebringelse af kulturudbud eller lokal produktion. Du skal også anføre, hvilke målsætninger, dit projekt bidrager til, evt. flere hvis relevant. Angiv den procentuelle fordeling mellem de valgte målsætninger. Det kan være en ligelig fordeling, for eksempel 50% til hver af to målsætninger, eller det kan være en skæv fordeling eks. 30%, 30% og 40% til tre målsætninger. Summen skal være 100%. Beskriv her projektets konkrete ide og målsætninger. Her er du mere specifik og detaljeret, end under 2.4 ovenfor, og du har mulighed for at kvantificere din projektide, for eksempel om størrelsen på en skovlegeplads i m2, kapacitet i antal børn, der kan gøre brug af legepladsen om året m.v. 2.6 Projektets aktiviteter Beskriv de konkrete aktiviteter, du forventer at gennemføre i projektet fra start til slut. Det kan være indkøb af udstyr, afprøvning, produktion, markedsføring, afsætning mv. 3

4 2.7 Projektets forventede effekter Projektets effektområde(er) (Sæt gerne flere krydser) 2.8 Projektets finansieringsplan Beskriv projektets forventede effekter i brede vendinger. Øget produktion, øget indkomst, flere turister mv. Angiv med ét eller flere krydser indenfor hvilke områder, projektet forventes at give effekter. Det kan være indenfor økonomi, miljø og klima, og det kan være kulturelle og sociale effekter. Indtast desuden en skønnet fordeling af projektets samlede investering inkl. tilskud på de fem effektområder. Du vurderer, hvad der er en realistisk fordeling af effekterne, både i kroner og i %. Summen skal give 100 %. Fordelingen skal bruges til at vurdere forventede og (senere) realiserede resultater og effekter indenfor specifikke områder i forhold til den andel af investeringen, der er rettet mod dette formål og effektområde. De fem effektområder er valgt for at dække såvel LAG ernes behov for at anvise effekter inden for eksempelvis kulturelle og sociale områder, og EU's behov for at godtgøre indsatsens effekter inden for økonomi, miljø og klima. Udfyld finansieringsplanen for projektet. Den ansøgte støtterate beregnes som det ansøgte projekttilskud (i kr.) ift de samlede projektomkostninger (i kr.). Angiv eventuelle andre kilder til finansiering, som anført i skemaet. 2.9 Moms Angiv, om de fakturerede udgifter er med moms og om momsen endeligt eller delvist bæres af ansøger. Hvis ansøger er delvis momsfradragsberettiget, skal der vedlægges bindende svar fra skattemyndighederne. Se Skats hjemmeside for mere information Mellemfinansiering Angiv, om du påtænker at benytte mellemfinansiering, eksempelvis ved hjælp af et kommunalt samarbejde, eksempelvis i form af en kassekreditordning. Det er afgørende at, at det er ansøger som står på den endelige fakturering Projektets budget Angiv et så præcist budget for projektet som muligt. Brug de angivne budgetlinjer for de anførte udgiftskategorier. Beskriv i tekstfelterne, hvad udgifterne omfatter. Eksempelvis anføres det i tre linjer, hvis der skal investeres i tre forskellige typer udstyr. Det samlede beløb til udstyr indtastes også i felter markeret med en asterix (*) Driftsbudget for det første år efter projektafslutning Et summarisk driftsbudget indtastes for det første år efter projektets afslutning. Det kan være efter indkøb og opstilling af udstyr til lokal produktion eller efter indretning 4

5 2.13 Maksimum for tilskud fra EU de minimis-reglen af et kulturtilbud. Driftsbudgettet giver information om projektets økonomiske bæredygtighed. Hvis projektet kan anses som konkurrenceforvridende, gælder der særlige regler. Hovedreglen er, at statsstøtte er forbudt i EU. De minimis reglen betyder, at mindre, nærmere afgrænsede støttebeløb alligevel godt kan udbetales trods denne hovedregel. Den samlede de minimis støtte må dog ikke overstige nedenstående beløbsgrænser i en periode på tre regnskabsår, inklusiv det år, hvor ansøgeren får tilsagnet: Euro for virksomheder, foreninger og organisationer Euro for virksomheder inden for primær produktion af landbrugsprodukter Tidsplan - Projektperioden (max 2 år) Perioden regnes bagudrettet fra tidspunktet for tilsagnet. Angiv den forventede startdato og slutdato for projektet. Bemærk, at projektet maksimalt kan vare 2 år fra det tidspunkt, hvor der tildeles tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. LAG en kan give igangsætningstilladelse til ansøger tidligst fra den dag LAG en modtager ansøgningen. Igangsætningstilladelsen betyder, at LAG en har givet tilladelse til, at ansøger kan igangsætte projektet for egen regning og risiko Tidsplan for projektet Angiv tidsplanen for de planlagte aktiviteter i projektet. Tidsplanen skal afspejle den rækkefølge, som projektets aktiviteter gennemføres i. Indtast også tidsplan for markedsføring og informationsaktiviteter. 3. Erklæring Underskriv den samlede erklæring, hvis du er enig i de fremsatte erklæringer. 4. Bilag Vedlæg som minimum de bilag, der kræves, jf. listen, samt evt. andre bilag, som du mener, kan være med til at understøtte dit projekts chancer for at få tilskud. 5

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne M inisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere