42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at"

Transkript

1 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed forbndelse med hver eneste transoort Hvs du er tlfreds er v tlfredse Hos Mn Trans får servcen altd en plads på forsædet Vores prmære mål er tlf redse ku nde r V satser målbevdst på servce og et langvargt samarbejde med hver eneste af vore kunder Uanset branche størrelse og belggenhed gatanterer v vores kunder et postvt og respektf uldt samarbejde løsnngen af netop jeres tra nsportopgaver I det senere år har v tlpasset vores ydelser tl erhvervslvets fortsat ændrede behov så v nu kan tlbyde transportbranchens mest professonel le logst kløsn nger For at skre vores hø1e kvaltetsnveau og for at tlgodese de krav der stlles erhvervslvet har v haft eget kvaltetsstyrngssystem sden Resu ltatet Resultatet er det der tæller og oftest er resultaterne af et samarbede med Mn Trans o Mere effektv servceorocesser Lavere omkostnnger Frgjorte ressou rcer Fast vognmand tl faste transportopgaver Derfor er Mn Trans en vgtg partner skrng af bedre transportøkomom for dn vrksomhed og dermed en drekte forbedrng af vrksomhedens kon ku rrenceevne Kontakt Mn Trans A/S for nærmere nfomaton Hovedkontor Mn Trans A/S Herstedøstervej Albertslund Saglsafd Telefax E-mal H emmesde www mntransdk

2 onlne bookng ro! jl ;_r' t; "\J f"åj d Effektv og skræddersyet transport med onlne bookng Med Mn Trans onlne systemer er det 'w Onlne bookng er et webbaseret bookngsystem hvor du hurtgt og nemt kan booke den transport du har behov for præcs når det passer Bookngsystemet er et grats tlbud tl dg som forvejen har en kundeorofl hos Mn Trans A/S Alt hvad du behøver er en comouter med lnternetforbndelse Onlne'bookng kører f ra vores server døgnet rundt Du er med andre ord kke afhængg af at skulle kontakte vores Kundeservce for at booke kørsel men du får stadg den samme skkerhed og tryghed som du er vant tl fra Kundeservce Skkerhed hele veen tl dne kunder Når du har afgvet en bookng modtager du en bekræftelse på e-mal Det gver dg skkerhed for at dn bestllng er modtaget og ordren udføres uden at du behøver at f ølge op Du vælger selv om du vl vderesende bekræftelsen tl dne kunder Slut med uvshed Så snart turen er gået gang har du mulghed for at modtage et ubegrænset antal e-mals eller sms beskeder med status på turen Eksempelvs kan du modtage en sms når v kører eller når v er på vej Du bestemmer selv mængden af nformaton du ønsker at modtaqe Det betyder mnmal spldtd for butkspersonale lagerfolk eller prvatpersoner som slpper for at vente uvshed på en vogn Boo kn g " Nemt og hurtgt at booke en transport " " LML Fr rlet trrvtrvl mrrlnt ul at få ttlsendt en oversgt over hvad der er aftalt nden Mrn Trans kører og bagefter f ø oe r svste m ef a utom at s k op med en kvtterng tl slut " I " LVrLU'v Icffcrc af nvttelas ttentettd r'lllvtvr ul rtnrloå ut'vlju En sms fortæller hvornår varene er fremme så kan man koncentrere sg om noget andet ndtl da " " Smart at v kan skræddersy det så v får de oplysntnger v skal bruge og kan sortere alt det f ra v kke har brug for " rart at v får de kommentarer som chaufføren har opgvet så er v orenteret om leverrngen drrekte fra den mand der har haft vores varer hænderne det gver tryghed " "

3 Overblk Overblk uden arkvskuffer Når turen er afsluttet får du en detaljeret tur rapport med kørselshstork oå e-mal På den måde har du altd dokumentaton ved hånden - du kan nemmere vderefakturere dne kunder og samtdq bevare overblkket tl dt reqnskab Trygt og skkert - på egen hånd " Med e-mal servcen fra Mn Trans kan v nu sende vores faktura afsted nklusve fragten allerede sanme dag" Du får dt eget kunde-logn og bestemmer selv hvlke funktoner du vl benytte dg af Eksempelvs kan du trække oplysnnger or^r^ sfhentnng leverng prs stoppesteder og særlge rrstrukser tl cha uff øren Du bestemmer selv Kom med på "vognen" Bookng systemet er frem for alt fleksbelt V opdaterer jævnlgt med nye funktoner som v stller tl rådghed for dg kvt og frt og uden besværlge opdaternger Kontakt os allerede dag så aftaler v en td hvor v gerne kommer tl dg og gennemgår en demo af bookng systemet og mulghederne for dg Husk nu - er du kunde er det grats! Anne Jensen Fnanschef ' ' " V sender beskeden vdere ttl vores modtager så er der rene lner og alle ved hvor godset ' hnnna" wtr ttvtutv Poul Hansen Lagerchef Det er rart at alle vore kundeservceagenter kan logge nd og se alle kørselsdetaljerne for alle vores transporter" " Kartne Sørensen Kundeservcechef

4 Prslste pr 1 jul 201 ff på- Mndste- Pr km L Pr mn mn begyndt 15 prs pr tur Kurertakst Kurer vogn Max 10 kg Llle kassevogn Max ladmål'250 x 140 x 130m Max 5m3 Max 900kg Max 2 EUR-paller Stor kassevogn Max ladmål 320 x 140 x 170m Max 10m3 Max I 000kg Max 3 EUR-paller Pr Start gebyr Pck-up Åben/lukket m/u tft Max ladmål 410 x 200 x 200m Maxl2m3 Max 1000kg (6 M længder op tl 500kg ) Max 6 EUR-paller Max Lfttelast 500 kg ff Åben/lukket lastbl Max ladmål 460 x220 x210m Max21m3 Max 2000kgMax 8 EUR-paller Max lftbelast 1200 kg Åben/lukket lastbl Max ladmål 530 x 245 x220m Max30m3 Max 4500kgMax 1l EUR-paller Max lftbelast 1500 kg Aben/lukket lastbl Max ladmåi 650 x 245 x230m Max40m3 Mar 8000kgMax 15 EUR-paller Mar lftbelast 2000 kg Læssehøjde fral2m ff % Åbenlukket Iastbl 4x4P % Max ladmål800 x 245 x250m Max 50m3 Max 14000kgMax 20 EUR-paller Lastbl med anhænger cxee Max ladmål 850 x 245 x 250m Mar60m3 Max 30000kgMax 34 EUR-paller NatAleekend takst Transport- flytteopgaver udføres på hverdage mellem kl 630 og 2000 samt lørdag fra kl Herefter tllægges der aften og weekendtakster samt øndag og tråttgdage skal påregnes ekstragebyr Fra Kurertakst tl og med takst 3' akftrelt takst kr Fra takst 4 tl og med takst 8 aktuel takst +20% Overnatnngsgebyr kr tdsrummet ki1600 tl 0700 (udenfor dette tdsrum beregnes aktuel takst) Forgæves kørsel beregnes efter mndsteprs I de tlfælde hvor kunden kke har konto Mn Trans kan vognmændene opkræve et fakturerngsgebyr på kr 3000 når vognmanden selv skal fremsende faktura tl kunden Alle prser er kr og eksklusv moms og oletllæeprserne er gældende pr I jul Denne PDF er genereret d29-tl-2012

5 4x42 Flytnlng 1 mands flytnng Efter gældende takst se taxameterprser 2 mands flytnng fra 0-20m3 Startgebyr Pr % tme Tllæg pr km (mn l tme) 2 mands flytnng over 20m3 Startgebyr Pr % tme Tllæg pr km (mn 1 tme) Kr 000 Kr Kr 1000 Kr Kr Kr 1200 Kr Max 3 enhlder over 95 kg Ellers efter tlbud y2tme salg af flyttekasser tme) Pr kasse (mn Ekstra flyttemand pr 1 Leverng og afhentnng af flyttekasser Køres eftergældende taxameterprser Specalopgaver som kræver sædgt udstyr udføres efter tlbud Kr mands flytteopgaver der udføres på hverdage mellem kl 1800 og kl 0630 Samt lørdage efter kl I 800 Søndag og hellgdag afregnes med +20vo Overnatnngsgebyr kr40o0o Forgæves kørsel oeregres efter mn taksten Mn Trans A/S kan sørge for opbevarng af dne elendele undre skre og overvågede forhold Rnq for nærmere nformaton Møbelcontaner pr måned Øvrge opbevarng pr m2 pr påbegundt måned Alle prser er kr og eksklusv moms og olretllæ7 Plserne er gældende pr 1 jul 2008 Kr Kr Fleksbelflytnng I Har du mod på selv at hælpe tl med flytnngen' skal du vælge en '1 mands flytnng' V stller flyttevogn og en uognmand tl rådghed som I onm mr rlnf clzal du nlrr vælge rrmlna an en mulgt skal som 'z eller flere mands flytnng' n"nter og transporterer dt flyttegods Vognmanden pakker selvfølgelg blen nens du oq dne venner un" +at Ou mange tng 'ardu så ldt arbejde eller ønsker

6 Fo rs kr n gs bet n gel Mn Trans A/S skrer gennem vores kvaltetsstyrng at alle vognmænd har de nødvendge forskrnger da det er en vgtg del af enhver trans0ort For erstatnngsplgtg skade sket under færdselsloven gælder den lovplgtge motora nsva rsf orskrng For erstatnngsplgtg skade der kke hører under færdselsloven gælder følgende Mn Trans A/S har tegnet en særlg f ragtf øreransvarsforskrng som skrer godset ud over de CMR konventatonen gældende regler Gods tons lasteevne mn kr og max kr Kr pr pr transport rhvervsa nsva r Max kr pr skade E Antkvteter kunstgenstande og lgnende Max dæknng på kr pr transport derudover kundens egen godsforskrng ser Forskrngen dækker kke skade på eller tab af ædle metaller penge værdpaprer dokumenter juveler ædelstene og andre kostbarheder Supplerende forskrnger kan tegnes Synlge skader skal anmeldes omgående lkke synlge skal anmeldes senest B dage efter transporten og dækkes kun hvs skaden alene kan henf wes tl den udførte transport Mn Trans skal fornden transporten orenteres hvs der er gods der er særlg skrøbelgt Alle forskrnger dækker kun såfremt Mn Trans' vognmænd alene håndterer det transporterede gods Forskrng - lnternatonal transport lnternatonale transoorter udf øri" ndenfor 24 Imer - se ovenstående - derefter henhold tl CM R-konventonen Spørgsmål om forskrnger - og om udvdet forskrngstegnng bedes rettet tl vores produktonsafdelng Hoved kontor Mn Trans A/S Herstedøstervej 25 Saglsafd ' Telefax E-mal Hjemmesde www mntransdk

7 4x43Konto I Mn Trans A/S Undertegnede ønsker herved at oprette en konto for kørsel med Mn Trans A/S og ønsker lgeledes den forbndelse at blve oprettet tl onlnebookng Adresses "r* -" NthdCBå;p';Faktrrra pf e-mal; - "" -----" _"prposj p_r _pgstl l" Ko_nt+kt p93s _--rrn Kont aktp ers on e- n fl l " Underskrft af ej er/ansvarshavende Tl nternt brug konto nr Retnngslnjer for brug af Mn Trans A/S konto 7 Mn Trans A/S konto kan kun benyttes tl betalng for kørsel med uognmænd tlsluttet Mn Trans A/5 2 Mn Trans A/S er tlfælde af msbrug ffu berettget tl når som helst at ophæue kontoen 3 4 Fakturogebyr pr månedsfaktura beløber sg pt tl kr 45oo ekskl moms Betalngsbetngelser Løbende måned - t4 dage ued betalng senere end den 3o faktureens påfølgende måned beregnes rente med z % pmfra faktur adato hu lken r ent e debt er es næ ste faktur a

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

December 2010. Julehilsen Chipkort Gratis printruller Sorte mappe Rapport SP-Taxa Fyn Overenskomst 3F Solstrålehistorie m.m.

December 2010. Julehilsen Chipkort Gratis printruller Sorte mappe Rapport SP-Taxa Fyn Overenskomst 3F Solstrålehistorie m.m. December 2010 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Julehilsen

Læs mere