GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE"

Transkript

1 Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner C...24 Privatpersoner E...25 Skibsregistrering. Med særligt henblik på vejledning i benyttelse af skibsregistreringsarkivalier på Rigsarkivets 2. afdeling...26 Indholdsfortegnelse, alfabetisk ordnet...34 Guide til maritimt kildemateriale IV 2/34

3 Forord Som det ses af indholdsfortegnelsen, er vi med Kontaktudvalgets Guide 4 nået frem til at dække 48 arkiver og biblioteker, 80 museer, 10 andre institutioner og 55 privatpersoner m.v. Almindeligvis er Guiden udarbejdet direkte efter vedkommende institutions/persons egen besvarelse af spørgeskemaet, og Kontaktudvalgets rolle er indskrænket til den anonyme bearbejders. Undtagelsesvist bør det dog nævnes, at Birger Thomsen har stået for det store afsnit om Rigsarkivets 2. afdeling, som har et omfang, der har gjort en særlig indsats nødvendig. Ny er ideen med en specialartikel om en særlig gruppe arkivalier. Brugsanvisningen til Skibsregistreringsarkivalierne er skrevet af Holger Munchaus Petersen på grundlag af egne erfaringer. Hermed synes der at være givet et udspil, som må kunne fremlokke flere opskrifter af tilsvarende art. December 1980 Kontaktudvalget Guide til maritimt kildemateriale IV 3/34

4 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848) Rigsarkivet Rigsdagsgården Rigsarkivets 2. afd. omfatter generelt sager yngre end 1848, d.v.s. Centraladministrationens arkiver efter enevældens afskaffelse. Med det nye folkestyre kom en gennemgribende omlægning af administrationen, og enevældens kollegier blev erstattet af ministerier. Der er naturligvis ingen regel uden undtagelser; en del istitutioner, som ikke blev ændret ved indførelsen af ministerialsystemet, er følgelig ikke blevet opdelt mellem 1. og 2. afd., og man kan derfor for disse institutioners vedkommende finde akter under 2. afd., som er ældre end Dette er f.eks. tilfældet med Kongelige grønlandske handel. Grundlaget for den følgende oversigt er Generalregistraturen for 2. afd., der er opbygget alfabetisk efter betegnelsen på den institution, der har afleveret arkivalierne. Der er altså ikke umiddelbart en hierakisk opdeling i Generalregistraturen. Ønsker man sig et overblik over den administrative sammenhæng m.h.t. en institution, er man henvist til at søge i eksempelvis Hof- og Statskalenderen. I denne forbindelse bør nævnes et par nyttige håndbøger: Det ministerielle system, RA, 2. afd. ua. Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afd. RA, Register til administrative samlinger, RA, C. Rise Hansen: Centraladministrationens afleveringer til Rigsarkivet , RA, Oversigten på de følgende sider er et uddrag af Generalregistraturen i forkortet form, og for hvert arkivfond er angivetyderår for arkivalierne som helhed, d.v.s., at f.eks. journalrækker ikke nødvendigvis er dækkende for de angivne år. Det kan anbefales at konferere med Generalregistraturen samt specialregistraturer, dersom spdanne findes. Da dette kun sjældent er tilfældet, er man oftest henvist til at undersøge afleveringsdesignationer, som er de oversigter, de afleverende institutioner har udarbejdet i forbindelse med en aflevering. Hvor det har været muligt, er årstal for afleveringer af arkivfonds angivet. Dette skulle være en god hjælp til at finde disse afleveringsdesignationer. Admiralens, generalinspektørens og viceadmiralens arkiv. Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Aktieselskabsregistret. Journaler, brevbøger, -kopier, hævede selskaber Arbejdsministeriet, udvalg og kommissioner. Anlægsudvalget vedr. Hanstholm havn Defensionsværket på Færøerne Elbskibsfartsrevisionskommission. Sager Finansministeriet, anvisnings- og bogholderikontoret. Protokoller, sager vedr. hædersgaver til veteraner fra og 1864 Pensioner til embedsmænd, enker og børn, søværnet Diverse sager, bl.a. vedr. havneanlæg Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering m.v. Finansministeriet, sekretariatet Gruppeordnede sager. Heri bl.a. krigsskadeserstatninger , marinens omordning , toldbodssager , Sundtoldens afløsning, slesvigske færgesager Guide til maritimt kildemateriale IV 4/34

5 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat , Elbtolden, diverse sager vedr. toldvæsenet. Finansministeriet, udvalg og kommissioner Krigsskadeserstatningskomiteerne af 1848 og 1850, , do , undersøgelseskommissionen af 1/ om Sundtoldens afløsning, m.m. Fiskemesterregnskaber Fiskeordningens kontor Fiskeridirektoratet/Fiskerikontrollen Kopibøger, understøttelsessager, journaler, kutterjournaler m.v Fiskeriministeriet Journalsager, søkort over østersbanker Flådemagasinet (tidl. Hovedmagasinet) Indkomne og udgåede skrivelser, registre, reglementer, kontobøger, kontrolbøger for rekvisitioner, lageropgørelser, leverancebøger, materieljournaler Flådemagasinet, aflevering 1959, se afleveringsdesignation. Flådemagasinet, udvalg og kommissioner/byggeudvalg Udvalget til kontrol med revision af søværnets beholdninger. Flådens stab/overkommando Kopibøger, registre over udg. skr., realregistre og dagbogsregistre, den udrustede flådes virksomhed , generalrapporter Flådestationen, sekretariatet Indkomne skr Forsvarsministeriet, søtransportvæsenet Ind- og udgåede skrivelser, registre, skibslister, lejekontrakter for kuttere m.v.. opmålinger af danske havne, kystbeskrivelser, alf. reg. over dampskibe, egnede til troppetransport, postlister m.v Fragtnævnet Ind- og udg. journaler, mødeprotokoller, skibsmapper, alf. Kartotek, positionskort, cirkulærer m.v Fyrmagasinet Regnskabsprotokoller m.v Fyrvæsenet Fyrskibsarkiver Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen (tidl. Generaltoldkammer og Kommercekollegiet) 1. danske toldrevisionskontor Journaler, -sager, summariske ekstrakter, havnekasseregnskabsantegnelser, generalregnskaber m.v Finansministeriets almindelige revisionskontor Regnskabsjournaler Guide til maritimt kildemateriale IV 5/34

6 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Generalpostdirektoratet Udgifts- og indtægtsbøger, extraktprotokol, korrespondanceprotokoller, kopibøger, dampskibs- og udenrigsjournal, udtagne sager til dampskibe, do. Til vandbefordring, sager til postjournal m.v Geodætisk Institut Trykte kort Grønlands Styrelse (tidl. Kgl. Grønlandske Handel) Indkomne breve, kopibøger, journaler, regnskabsjournaler, gruppeordnede journalsager, koloniregnskaber Diverse sager, afleveringer 1920 og Bogholderkontoret Hovedbøger, regnskabsjournaler, handelsekstrakter Hovedkontoret Kopibøger, registre til brevlister, regnskabsprotokoller, journalsager m.v Revisionskontoret Diverse sager, aflevering Statistisk kontor Fangstlister, ukomplet Grønlands Tekniske Organisation (G.T.O.) Diverse sagligt ordnede sager Grønlandsadministrationen (tidl. Grønlands Styrelse) Protokoller m.v. 1945/1946 Grønlandsdepartementet (tidl. Grønlands Styrelse) Bogholderkontoret aflevering 1959 Koloniregnskaber Afleveringer I-IV 1960, marts 1962 Regnskabskontoret Afleveringer I-IV, marts 1962, maj 1962, nov. 1962, jan Grønlandske arkivalier Specialregistratur: Det Nordgrønlandske Inspektorats arkivalier, RA Kongelig grønlandske Handel Aflevering Rekvisitioner, regnskabsprotokoller Referats- og resolutionsprotokoller, registre, kopibøger m. registre, korrespondanceprotokoller, breve og ekstrakter af breve m.v Kassebøger, -journaler, regnskaber og regnskabssager, skibsjournaler, maskin- og skibsdagbøger, konossementer (Se også folioregistratur 189a) Aflevering 1949: Kopibøger, brevbøger, regningskopibøger, regnskabsbøger Skibs- og maskinjournaler Bogholderikontoret Diverse sager Pakhuskontoret Journaler for ud- og indgåede breve, rekvisitionsbøger, regnskabsprotokoller og -sager, besejlingen , diverse sager (aflevering 1920) m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 6/34

7 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Regnskabsafdelingen Aflevering 1967 Fakturaer, kassebilag, arbejdssedler Revisionskontoret Kopibøger, antegnelser m.m Skibsdriftskontoret Skibsjournaler (Afl. Journal nr. F ) Den grønlandske Handelskommission Kopibøger m. registre, referatprotokoller m. registre, indkomne breve m.v Grønlandske lokalarkiver Se Generalregistratur samt afleveringer 1963, 1964, 1965 og Handelsministeriet (tidl. Erhvervsministeriet) Relations- og forestillingsprotokoller m. reg., real- og brevregistre, kopibøger, sekretariatets visdomsbog, brevbøger for søfart, journaler og krise journaler, indberetninger om søulykker og strandinger Kontoret for hjemvendte søfarende Kopibøger Søfartsafdelingen Krigstidsskader, udbetalingsptotokoller 1939 Ujournaliserede arkiver se afleveringsdesignation F Den kgl. Havnekommission, se Københavns Havneadministration Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg (seddelregistratur 44) Forestillinger m. registre, diverse sekretariatssager Slesvig Forordninger, forestillinger Rekvirerede sager: heri bl.a. handels- og skibsfartssager, havnevæsen m.m., dige og vandbygningsvæsen, strandsager (se registrant nr. 165c, p Departement A Journalsager, diverse sager (se reg. 165c og seddelreg. 44) 1. Departement B Akter, journaler, diverse sager ( ) 1. departement A og B Gruppesager, heri bl.a. XXX: skibsfart, kanal- og lodsvæsen (se reg. 165c, p. 233 og p ) 2. Departement A Diverse sager (sed. reg. 44) Havnesager (reg. 165c, p. 277) 2. Departement B Diverse sager (sed. reg. 44) Forskellige sager (reg. 165c, p ) Sekretariatet Journaler, diverse sager (sed. Reg. 44 og reg. 165C, p ) Holmens havnemester Holmens politi Kopibøger, vagt-ordre og notatprotokoller Guide til maritimt kildemateriale IV 7/34

8 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Indenrigsministeriet Relations- og resolutionsprotokol, register over forestillinger, visdomsbog Kontor KK (skabssager) heri bl.a. tegning til Kalundborg havn Kontor udskrivningskredse, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner 411. Komm. af 24/ ang. forholdsregler mod brugen af usødygtige skibe under dansk flag Komm. af 23/ vedr. tilsyn med dampfartøjer m.v Søfartskomm. Af 4/ ( ) Komm. Af 1874 vedr. forskellige forhold på Jyllands vestkyst. Ingeniørelevskolen (tidl. Skolen for skibsbygning og maskinv.) Journaler, kopibøger, undervisningsprotokoller, div. Regnskabsbøger Invalidebestyrelsen og bestyrelsen for de militære underklassers pensionering. Kopibøger, journalsager, lægeprotokoller, referatprotokol vedr. Søkvæsthuset, pensionsruller, regnskabsprotokoller, div. Sager vedr. Søkvæsthuset og Assistenshuset, hædersgaver til veteraner Ministeriet for Island (tidl. Islandske Departement) Register over Kgl. Resolutioner, forestillinger, brevregistre, kopibøger m. reg Justitsministeriet 1. Kontor diverse sager Admiralitetsretten for Fyn og Jylland i Nyborg Kontor Indberetning om mønstringsbestyrelsens sportler Forakter til lov om mønstring af skibsmandskab 1872 Land- og søsessionsplakater Omregulering af sølimitdistrikter og indberetninger i henh. Til dette Betænkning ang. Udkast til love om søkrigstjenesten og om land- og søsessionerne. Udskrivningsvæsenets revisionskontor Love, bekendtgørelser vedr. udskrivningsvæsenet/visdomsbog Forordninger vedr. søudskrivningen Lister med bafarent mandskab udskrivningsdistrikt, søruller udskrivningskreds, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner Kommissionen af 9/ til udarbejdelse af en ny sø- og handelslov Kadetskolen Reg. over ud- og indgåede skrivelser, kopibøger, skolejournaler, ruller, prot. vedr. undervisning og øvelser, skibsjournaler, sundhedsvæsen og regnskabsprotokoller Kanonbåden Guldborgsund Indkomne skrivelser Koloniernes Centralstyrelse (Vejledende Arkivreg. XX, RA 1975) Indiske forestillinger og resolutioner, resolutionsprotokol Guide til maritimt kildemateriale IV 8/34

9 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Kolonialrevisionskontoret Kopibøger, protokol over udg. Breve, journaler og -sager, brevkoncepter Den dansk-vestindiske kommission af 18/ Vestindiske kontor Kopibøger, postbøger, journaler m. reg., gruppesager bl.a. lodsvæsen, brevkoncepter, måleprotokoller, tegnebøger m.m Vestindiske pakhusforvaltning Fakturaer Kommissarius vedr. statens ekspropriationer m.m. Protokoller og sager vedr. ekspropriationer til havne, lufthavne, militære formål m.m Kommissionen for fiskeri- og havundersøgelser Korrespondance vedr. bl.a. Dana, Galathea, fiskeriudstillinger, undersøgelser i indre farvande, skibs- og maskinjournaler Kompasvæsenet Indkomne skrivelser, div. Protokoller. Krigsforsikringen af havne Skadessager, vurderingssager, regnskabssager, forhandlingsprotokoller. Krigsministeriet 4. Kontor Diverse sager, bl.a. sager vedr. søforterne. Armeens intendantur (reg. 91d) 1. Kontor: Journal for søtransportvæsenet 1864 Krydstoldvæsenet Station Lille bælt nordre del Ordre- og kopibøger, journaler Korrespondance m. krydstoldfartøjer 1-30, Ny Svendborg, Bornholm, Slesvig og Falken Div. Korrespondance, cirkulærer og bekendtgørelser Kystudkigsvæsenet Udg. og indk. skrivelser, journaler, korrespondance med kystudkigsstationerne Københavns Havneadministration (tidl. den Kgl. Havnekommission) Kgl. reskripter og resolutioner, kopibøger, indkomne sager, korrespondanceprotokoller, budget- og regnskabssager, forhandlings- og referatsprotokoller, gruppesager, inventar- og materielregnskaber Landbrugsministeriet Domænekontoret Østersbankebøger, div. Landkort Landvæsenskontoret Understøttelse til anskaffelse af fiskeriredskaber 1879, Schmidts fiskeriberetninger Udvalg/kommissioner Fiskerikommissionen, indberetninger fra amter 1850 Fiskerikommissionen af 6/5 1902, akter. Guide til maritimt kildemateriale IV 9/34

10 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Lodsdirektoratet (aflevering 1965) Månedsregnskaber for de enkelte lodserier Marineministeriet Diverse (aflevering 1914) Forslag til lovændring af lønninger ved søværnet, fyrdirektorater 1933, sager vedr. Holmens kirke, Nyboder og søværnets lønningsforhold Departement (afd. B) Admiralitetskontor C (tidl. Admiralitetsdept. (2. afd.)) Indkomne skr Admiralitetsdepartementet (2. afd.) (indtil 1911) Civile sager: Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., koncepter, referatsprotokoller Divisionssager (mandskabssager): Kopibøger m. reg., koncepter, journaler m. reg., journalsager Fyr- og lodsvæsenet Diverse sager Fyr- og vagervæsenet Kopibøger m. reg., koncepter, journaler, gruppesager, fyrjournaler- og sager, vagersager, regnskabsprotokoller, referatsprotokoller Fyrvæsenet Reg. Til indkomne og udgåede skr., koncepter Lods- og hvervningssager (tillige fyr og vagers.) Journaler m. reg., journalsager, kopibøger Lodssager (se reg. 85D, p. 12) Diverse sager Militærsager Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., referatsprotokoller (journaler) Mønstringsvæsenet Mønstringsprotokoller og -sager Redningsvæsenet Journaler og -sager, brevlister, kopibøger, fortegnelse over strandinger m.m Sundlodserierne Diverse sager Vagervæsenet Indkomne skrivelser Admiralitetskontoret Sager bl.a. vedr. vrags uskadeliggørelse, Christiansø, Hirsholmene, Meteorologisk Institut, Fyrsager, Vagervæsenet, Lodsvæsenet, Kystudkigsvæsenet, leje af skibe, kopibøger, journaler m. reg., sagkartotek vedr. skibe og luftfartøjer (vrag), lodsreglementer Civil værnepligt Kopibøger. Journaler Efterretningsstationen Ind- og udgåede skrivelser, lister over samme Kassererkontoret Kopibøger og indkomne sager, registre til begge, referatsprotokoller, hovedbøger Kasserer- og arkivkontoret Kgl. Resolutioner, register og journaler til samme, indkomne sager, bastallinger, koncepter, div. Protokoller Kommissariats- og bogholderikontoret Indkomne sager m. reg., udgåede sager m. reg., kopibøger, Guide til maritimt kildemateriale IV 10/34

11 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat journaler, hovedbøger, gagebøger, regnskabsprotokoller, materielkontibøger, divisionssager, lønningssager, assistancesager (bl. a. Georg Stage), pensionssager m.v Legatkontoret Journaler over indkomne sager, registre, kopibøger m. reg., hovedjournaler, kassebøger, legatregnskaber, referatsprotokoller m.v Lønnings- og revisionskontoret Indkomne sager m. reg., kopibøger m. reg Sekretariatet (tidl. Sekretariats- og kommandokont.) Kgl. resolutioner m. reg., forestillinger, indkomne sager, journaler, journalregistre, kopibøger m. reg., kommandosager, søkadetruller, offocersbedømmelser, diverse sager (aflevering maj 1958) Sekretariats- og kommandokontoret Kgl. resolutioner, kopibøger til forestillinger, kopibøger m. reg., journaler m. reg., kommandosager, fyrskibslister, hovedbøger m.v Søetaten Skibsjournaler, logbøger, maskinjournaler Se specialregistratur. Udvalg og kommissioner/byggeudvalg Kommissionen vedr. det danske redningsvæsen 1925, Udvalg af vedr. fyr- og vagervæsenet. Komm. Af 5/ ang. lønninger ved søværnet. Lønningskommissionen af Kommissionen af 29/ ang. orlogsværftets drift, m.v. Marineministeriets kontor for særlige administrationssager Diverse regnskabssager Marinestaben Realregistre, kopibøger og journaler m. reg., generalrapporter, dagbogsnotater, marineattacheen i Moskva, efterretningsstationen, Søværnskommandoens meldecentral, Storebælt marinedistrikt, Sydsjællands marinedistrikt, dagbog for flådens overkommando , situationsoversigter , gruppesager m.v Marinestabslægens kontor Ind- og udgåede skrivelser m. reg., læge-, syge- og undersøgelsesjournaler, sygestatistik, lønningsjournaler, Søværnets Baraksygehus, Marinehospitalet, Lazarettet på K.E. Skolen, Lazarettet i Rigsdagsbygningen,Københavns Garnisionssygehus Marinestationer Møn , Grønnedal Maskinisteksamenskommissionen Breve fra formanden til marineministeriet Direktoratet for maskinistundervisning (tidl. Maskinisteksamenskommissionen) (Aflevering 1966) Korrespondanceprotokoller, kopibøger, indkomne skrivelser, journaler, eksamensprotokoller m.m Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Øresundssagen Guide til maritimt kildemateriale IV 11/34

12 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat Mønstringskontorerne Kartotek over sømænd i den danske handelsflåde Nautisk prøvekammer Navigationsdirektoratet (Navigationseksamenskommissionen) Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., eksamensprotokoller, styrmandsruller: søfart, navigationsskolernes regnskaber, hovedbøger, kassejournaler for sømandsskolerne, Statens skoleskib: regnskaber, skibsdagbøger, øvelsesjournal, elevprotokol og regnskaber fra navigationsskolerne i Ålborg, Bogø og Rønne m.v Nordsøeskadren Sager 1864 Nyboders Kommandantskab Indkomne og udgåede skrivelser, regnskaber, div. Protokoller, bl.a. aflevering Ministeriet for Offentlige Arbejder Forestillinger m. reg., journaler, hovedbøger Havnesager: journalsager Kanal- og havnesager: journaler, -sager, kopibøger Kommissionen vedr. bl.a. sikring af Thyborøn Havn og Kanal, 16/ Vej- og færgesager: færgevæsenets kopibog, journaler, kopibog for vandforbedring anm: færgesager indtil 1872 findes under Generalpostdirektionen (RA, 1. afd.) Orlogsværftet Maskintegninger, indk. og udg. Skrivelser Skibstegninger (se specialregistratur) Udkommandobøger, signaljournaler, stamruller, straffeprotokoller, årsberetninger m.v se afleveringer marts 1960, 1961 og april Kassererkontoret Kassebøger Lønningskontoret ruller Maskinkorpset hovedruller Sekretariatet (afl. Febr. 1960, 1963) Diverse protokoller og regnskabssager indkomne og udgåede skrivelser Staben Indkomne skrivelser, diverse sager Søværnets personelkontor Indkomne og udgåede skrivelser, stamruller, straffebøger Patronatet for Holmens Kirke Diverse sager Proviantmagasinet Indkomne og udgåede skrivelser, hovedbøger, regnskabsjournaler m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 12/34

13 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Redningsvæsenet (aflevering 1953) Skrivelser fra stationerne div. Indkomne skrivelser, kopibøger, inventarieprotokol, kassebøger og generalregistre, div. fortegnelser over redninger, strandinger og øvelser Reviderede regnskaber Fiskerikontrollen Havneregnskaber Karantæneregnskaber Marinens regnskaber (se reg. 85C og 85e) Overskibsinspektoratet Redningsvæsenet Søkvæsthusfonden Søværnet Vandbygningsdirektoratet Vandbygningsvæsenet Revisionsdepartement (tidl. Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen) 1. danske toldrevisionskontor (Øerne) Generalregnskaber, -ekstrakter for Sjælland, Fyn, Lolland, Falster, Møn og Bornholm danske toldrevisionskontor Journalsager, generalekstrakter, strandingssager, mønstringslister m.v Holsten-Lauenborgske toldrevisionskontor Journaler, diverse protokoller Københavnske toldrevisionskontor Kopibøger, diverse antegnelser Slesvigske toldrevisionskontor Journal m.v Revisionsudvalget for tyske betalinger Journalsager, bl.a. fragt m.v. (FN), søfartssager (S) Rigspolitichefen Eftersøgningstjenesten Kystbevogtningen, journaler, -sager Skattedepartementet 2. Kontor Sømandsskattesager Værftssager, Kolbe Dybbøl 1940, Burmeister & Wain 1950, A/S H.C. Christensens Damp- og Sejlskibsrederi Udvalg/kommissioner Udv. til gennemgang af sømandsskatteloven 17/5 1963, Udv. ang. Sømandsskat 21/ Skibsarkiver Skibsregistreringskontoret Registre, målinger, rederier m.v Herom Specialartikel i denne Guide. Guide til maritimt kildemateriale IV 13/34

14 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Statens Skibstilsyn Registre, målinger, journaler, kopibøger Aflevering I, 1960, udslettede skibe. Direktoratet for Statens Skibstilsyn Diverse målingsprotokoller Udslettede skibe Danmarks Statistik Samfærdsel og turisme bl.a. oversigter over skibe hjemmehørende Indenlandske skibsfartslister , Udenlandsk skibsfart Københavns Frihavn, driftsregnskaber Danske skibe på udenlandske havne Se også Udenrigshandel og betalingsbalance Generaldirektoratet for Statsbanerne Kort, fotografier og tegninger, se specialregistratur Specialregistratur for Statsbanerne: 4:2 Hedemanns tegningsarkiv, RA Ældre bygningstegninger, RA :6 Personaleakter, RA 1963 Strandingskort Søartilleriet (aflevering 1951) se også afl. 1974, RA, 1. afd. Indkomne skrivelser Søetaten, forskellige regnskaber Søetatens generaladjudant sagsprotokol, sager Søetatens hospital Indkomne skrivelser, diverse protokoller Søakademiet Indkomne og udgåede skrivelser, diverse ruller og protokoller Det Kgl. Danske Søkortarkiv Søkort (trykte m.v.) Indkomne og udgåede skrivelser, landtoningsbøger, fiskerikort m.v Flådens Mærkevæsen Skibsbøger, mærkejournaler, opmålingsbøger m.m Militære afdeling Skibsbøger Søkvæsthuset, direktionen Indkomne skrivelser Guide til maritimt kildemateriale IV 14/34

15 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søkvæsthusfonden regnskabsprotokoller og -sager Sømandsskattekontoret (tidl. Mønstringskontorerne) bl.a. kartotek over sømænd Sømilitære regnskaber Søminevæsenet Indkomne og udgåede skrivelser m.v Søofficersskolen Indkomne og udgåede skrivelser, div. Protokoller, ruller og skibsjournaler, kartotek over søkadetter 1716-ca Søtransportkommissionen Registre over ind- og udgåede skrivelser, skrivelser Søværnet Skibsjournaler m.m., afleveringer 1968, , 1969, 1871 og Specialregistre til disse. Kommandostation Lynetten Diverse, postlister, journaler Kongelundsfortet Indkomne sager m. reg Krydseren Heimdal Korrespondance for togtet Kystbefæstningen Ind- og udgåede skrivelser, registre m.v Kystbevogtningen Dagbogsoptegnelser m.v Kystflåden Mineskibsafdelingen, ind- og udgåede skr Torpedobådsafdelingen, do U-bådsdivisionen, do m.v Middelgrundsfortet Ind- og udgåede skrivelser Sundets Marinekommando Kopibøger, dagbøger m.v Øresunds Marinedistrikt Kopibøger, dagbøger m.v Søværnets Bygningsvæsen (aflevering april 1960) Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Søværnets Intendantur Kassebøger Søværnets Kaserne Diverse protokoller Søværnets Kassationskommission Guide til maritimt kildemateriale IV 15/34

16 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søværnets Lægevæsen (aflevering 1960) Ind- og udgåede skr., læge- og sygejournaler Søværnets Regnskabsvæsen Ind- og udgåede skrivelser, div. registre, leverancebøger m.m Søværnets Skibs- og Maskinekspedition Maskinjournaler Søværnskommandoen Personelkontoret, indkomne sager Søværnsstaben Søværnets skoleudvalg, mødereferater m.m Departementet for Told- og forbrugsafgifter Forbrugsafgiftskontorerne, herunder bl.a. Krydstoldvæsenet (C) journaler Gruppeordnede toldsager Specialregistratur, heri bl.a.: Akter vedr. skibsmålingskommissionen af 24/ (1, 34, ) og Krydstoldvæsenets sager (4, 63, ) Holsten-lauenborgske toldekspeditionskontor Diverse pakkesager Karantænekontoret Journaler, forestillinger, kopibøger m.m Slesvigske toldekspeditionskontor Indkomne og udgåede skrivelser Toldkontorerne (1. Kontor) A-sager København og generalia B-sager Østifterne C-sager Krydstoldvæsenet (-1860) 2. Kontor Jyske og fynske sager Øresund og strømtoldkontoret Alfabetisk reg. over toldvæsenets personaleakter Tyske Myndigheder Se særlig registratur: Tyske Arkiver I, RA, 1978 heri b.a. Den tyske marine før 1922, do Og Tyske maritime besættelsesmyndigheder i Danmark. Udenrigsministeriet Skibslister (reg. 42) Handels- og konsulatsafdelingen Kgl. resolutioner, registre, journaler og -sager, søpasprotokoller Se realregister over samlede sager til Handels- og konsulatsjournaler og Foreløbige arkivregistraturer, Serie 1, nr. 1: Samlede sager (1762)-1866, duplikeret RA Vandbygningsdirektoratet Brevlister, journaler Gruppesager 101 (GI) Guide til maritimt kildemateriale IV 16/34

17 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat 103 (GIII) Kystsikring (GXXIII) Skibsværfter Journalsager afleveringer 1956, 1959, I, II, III, 1960, 1962 og Skibs- og maskininspektoratet Journalsager, brevbøger, skibstegninger m.v Anlægstegninger Journalkort, journalsager om enkelte havne m.v. Se generalregistratur p Vestindiske Lokalarkiver Her henvises til Generalregistratur for 1. afd., samt en række sager v. Kargaard-Thomsen. Vestindiske reviderede regnskaber Her henvises til Generalregistratur for 1. afd. Øresunds Toldkammer Ældre gruppesager Kopibøger, journaler m. reg., div. Sager Østersøeskadren Sager 1864 Guide til maritimt kildemateriale IV 17/34

18 A 35 Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg komune Mosevænget 6440 Augustenborg En registrering af effekter og kildemateriale fra kommunen er netop påbegyndt. Et ca. 100-årigt kompas kan dog nævnes, og det bemærkes, at arkivet har modtaget et væld af endnu uregistrerede fotos. A 36 Fladså Arkiv Holmevej Brandelev Nyoprettet arkiv Intet af interesse. A 37 Hundested lokalhistoriske arkiv 4-5 fotografier af fartøjer. 3-4 fotografier af personer m.v. Hundested Bibliotek Nørregade Hundested A 38 Lokalhistorisk arkiv i Jægerspris Møllevej Jægerspris Interview på bånd med gammel fisker, hefte om fiskeriet i Neder Dråby år Fotografier af fartøjer fra Kulhuse, fiskerbilleder smstds. Rigningsdel, ikke identificeret. Fiskenet ålejern. 4 flaskemodeller A 39 Kalundborg By- og Egnshistoriske Arkiv Kalundborg Bibliotek 4400 Kalundborg Materiale om Flotille 251, Kalundborg 1970'erne, herunder Flotilleblad. Meddelelse ang. Etableringen af kystbatterier omkr Forsvarsplan fra 1808 om forsænkning mellem Revsnæs og den østre side af Samsøe. Prospektkort af krydseren Hejmdal ca fotos fra eng. Krydser Rodney s besøg Endv. fotos af session på Jernbanehotellet beg. Af 1960'erne, Fregatten Esbern Snare i Kalundborg 1959 og engelske krigsskibe v. kaj smstds Guide til maritimt kildemateriale IV 18/34

19 A 40 Kerteminde Byhistoriske Arkiv se: Kerteminde Museum A 41 Lokal Historisk Arkiv, Læsø C.T. Jakobsen 9950 Vesterø-havn Logbøger, skibstegninger fra Dohners skibsværft på Læsø 1892 ff. Søfartsbøger, Dagbøger, privat korrespondance, Private arkiver, Interviews på bånd. Fotografier af fartøjer og personer. Skibsmodeller, 3 skibsportrætter. Genstande indenfor grupperne Anker, Skibsklokke, Nathus, Lanterne, Kompas, - håndlog, 2 lange kikkerter, oktant. En del bjergningsudstyr fra den i Vesterø Havn nedlagte station. Værktøj og genstande fra sejlmager, bådebygger, skibstømrer. Håndskydevåben. Primusapparater, Bestik. Søstøvler, 3 skibskister. Tovværksarbejder, Håndarbejder. A 42 Mors Lokalhistoriske Arkiv Nørregade Nykøbing M Arkivalier fra Sømandshjemmet, Nykøbing M. herunder Drifts- og statusregnskab , fremmedbog, vedtægter bidragslister, lejekontrakter, anmeldelseskort for gæster m.v. Fotografier af fartøjer og personer. Materialet er registreret. A 43 Odense Centralbibliotek Lokalhistorisk Afdeling Klosterbakken Odense C , lokal 4426 Åbent: man.-ons tir. tor. fre Privat arkiv: Skibsprovianteringshandler Ebba Lauritzens erindringsmanuskript om skibshandel på Nørrebro i Odense ca , bilagt enkelte billeder. På bånd: Radioudsendelse 29/ Journalist Torben Poulsen interviewer Ebba Lauritzen. Materialet er utilgængeligt i 25 år. Tilladelse kan indhentes via afdelingen. Det bemærkes, at yderligere bidrag til Guiden vil kunne ventes, når ordnings- og indsamlingsarbejdet i afdelingen skrider fremad. Guide til maritimt kildemateriale IV 19/34

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller,

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller, 1917 1903 9. 1/E1: ' c AF: Anette Eklund Hansen, maj 1986 NAVN: Dansk Skibstømrer, Rigger 65 COMPACTNR3 og Sejlmagerforbund PERIODE: 1892 7 OMFANG: 55 kasser AFLEVERING: Dansk Skibstømrerforbund ved indtræden

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 1 Pejlemærker Målet med en porteføljestrategi er at sætte pejlemærker op. Hvis der navigeres inden for disse pejlemærker holdes fri af skær og lavvande og man

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere