GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE"

Transkript

1 Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner C...24 Privatpersoner E...25 Skibsregistrering. Med særligt henblik på vejledning i benyttelse af skibsregistreringsarkivalier på Rigsarkivets 2. afdeling...26 Indholdsfortegnelse, alfabetisk ordnet...34 Guide til maritimt kildemateriale IV 2/34

3 Forord Som det ses af indholdsfortegnelsen, er vi med Kontaktudvalgets Guide 4 nået frem til at dække 48 arkiver og biblioteker, 80 museer, 10 andre institutioner og 55 privatpersoner m.v. Almindeligvis er Guiden udarbejdet direkte efter vedkommende institutions/persons egen besvarelse af spørgeskemaet, og Kontaktudvalgets rolle er indskrænket til den anonyme bearbejders. Undtagelsesvist bør det dog nævnes, at Birger Thomsen har stået for det store afsnit om Rigsarkivets 2. afdeling, som har et omfang, der har gjort en særlig indsats nødvendig. Ny er ideen med en specialartikel om en særlig gruppe arkivalier. Brugsanvisningen til Skibsregistreringsarkivalierne er skrevet af Holger Munchaus Petersen på grundlag af egne erfaringer. Hermed synes der at være givet et udspil, som må kunne fremlokke flere opskrifter af tilsvarende art. December 1980 Kontaktudvalget Guide til maritimt kildemateriale IV 3/34

4 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848) Rigsarkivet Rigsdagsgården Rigsarkivets 2. afd. omfatter generelt sager yngre end 1848, d.v.s. Centraladministrationens arkiver efter enevældens afskaffelse. Med det nye folkestyre kom en gennemgribende omlægning af administrationen, og enevældens kollegier blev erstattet af ministerier. Der er naturligvis ingen regel uden undtagelser; en del istitutioner, som ikke blev ændret ved indførelsen af ministerialsystemet, er følgelig ikke blevet opdelt mellem 1. og 2. afd., og man kan derfor for disse institutioners vedkommende finde akter under 2. afd., som er ældre end Dette er f.eks. tilfældet med Kongelige grønlandske handel. Grundlaget for den følgende oversigt er Generalregistraturen for 2. afd., der er opbygget alfabetisk efter betegnelsen på den institution, der har afleveret arkivalierne. Der er altså ikke umiddelbart en hierakisk opdeling i Generalregistraturen. Ønsker man sig et overblik over den administrative sammenhæng m.h.t. en institution, er man henvist til at søge i eksempelvis Hof- og Statskalenderen. I denne forbindelse bør nævnes et par nyttige håndbøger: Det ministerielle system, RA, 2. afd. ua. Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afd. RA, Register til administrative samlinger, RA, C. Rise Hansen: Centraladministrationens afleveringer til Rigsarkivet , RA, Oversigten på de følgende sider er et uddrag af Generalregistraturen i forkortet form, og for hvert arkivfond er angivetyderår for arkivalierne som helhed, d.v.s., at f.eks. journalrækker ikke nødvendigvis er dækkende for de angivne år. Det kan anbefales at konferere med Generalregistraturen samt specialregistraturer, dersom spdanne findes. Da dette kun sjældent er tilfældet, er man oftest henvist til at undersøge afleveringsdesignationer, som er de oversigter, de afleverende institutioner har udarbejdet i forbindelse med en aflevering. Hvor det har været muligt, er årstal for afleveringer af arkivfonds angivet. Dette skulle være en god hjælp til at finde disse afleveringsdesignationer. Admiralens, generalinspektørens og viceadmiralens arkiv. Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Aktieselskabsregistret. Journaler, brevbøger, -kopier, hævede selskaber Arbejdsministeriet, udvalg og kommissioner. Anlægsudvalget vedr. Hanstholm havn Defensionsværket på Færøerne Elbskibsfartsrevisionskommission. Sager Finansministeriet, anvisnings- og bogholderikontoret. Protokoller, sager vedr. hædersgaver til veteraner fra og 1864 Pensioner til embedsmænd, enker og børn, søværnet Diverse sager, bl.a. vedr. havneanlæg Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering m.v. Finansministeriet, sekretariatet Gruppeordnede sager. Heri bl.a. krigsskadeserstatninger , marinens omordning , toldbodssager , Sundtoldens afløsning, slesvigske færgesager Guide til maritimt kildemateriale IV 4/34

5 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat , Elbtolden, diverse sager vedr. toldvæsenet. Finansministeriet, udvalg og kommissioner Krigsskadeserstatningskomiteerne af 1848 og 1850, , do , undersøgelseskommissionen af 1/ om Sundtoldens afløsning, m.m. Fiskemesterregnskaber Fiskeordningens kontor Fiskeridirektoratet/Fiskerikontrollen Kopibøger, understøttelsessager, journaler, kutterjournaler m.v Fiskeriministeriet Journalsager, søkort over østersbanker Flådemagasinet (tidl. Hovedmagasinet) Indkomne og udgåede skrivelser, registre, reglementer, kontobøger, kontrolbøger for rekvisitioner, lageropgørelser, leverancebøger, materieljournaler Flådemagasinet, aflevering 1959, se afleveringsdesignation. Flådemagasinet, udvalg og kommissioner/byggeudvalg Udvalget til kontrol med revision af søværnets beholdninger. Flådens stab/overkommando Kopibøger, registre over udg. skr., realregistre og dagbogsregistre, den udrustede flådes virksomhed , generalrapporter Flådestationen, sekretariatet Indkomne skr Forsvarsministeriet, søtransportvæsenet Ind- og udgåede skrivelser, registre, skibslister, lejekontrakter for kuttere m.v.. opmålinger af danske havne, kystbeskrivelser, alf. reg. over dampskibe, egnede til troppetransport, postlister m.v Fragtnævnet Ind- og udg. journaler, mødeprotokoller, skibsmapper, alf. Kartotek, positionskort, cirkulærer m.v Fyrmagasinet Regnskabsprotokoller m.v Fyrvæsenet Fyrskibsarkiver Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen (tidl. Generaltoldkammer og Kommercekollegiet) 1. danske toldrevisionskontor Journaler, -sager, summariske ekstrakter, havnekasseregnskabsantegnelser, generalregnskaber m.v Finansministeriets almindelige revisionskontor Regnskabsjournaler Guide til maritimt kildemateriale IV 5/34

6 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Generalpostdirektoratet Udgifts- og indtægtsbøger, extraktprotokol, korrespondanceprotokoller, kopibøger, dampskibs- og udenrigsjournal, udtagne sager til dampskibe, do. Til vandbefordring, sager til postjournal m.v Geodætisk Institut Trykte kort Grønlands Styrelse (tidl. Kgl. Grønlandske Handel) Indkomne breve, kopibøger, journaler, regnskabsjournaler, gruppeordnede journalsager, koloniregnskaber Diverse sager, afleveringer 1920 og Bogholderkontoret Hovedbøger, regnskabsjournaler, handelsekstrakter Hovedkontoret Kopibøger, registre til brevlister, regnskabsprotokoller, journalsager m.v Revisionskontoret Diverse sager, aflevering Statistisk kontor Fangstlister, ukomplet Grønlands Tekniske Organisation (G.T.O.) Diverse sagligt ordnede sager Grønlandsadministrationen (tidl. Grønlands Styrelse) Protokoller m.v. 1945/1946 Grønlandsdepartementet (tidl. Grønlands Styrelse) Bogholderkontoret aflevering 1959 Koloniregnskaber Afleveringer I-IV 1960, marts 1962 Regnskabskontoret Afleveringer I-IV, marts 1962, maj 1962, nov. 1962, jan Grønlandske arkivalier Specialregistratur: Det Nordgrønlandske Inspektorats arkivalier, RA Kongelig grønlandske Handel Aflevering Rekvisitioner, regnskabsprotokoller Referats- og resolutionsprotokoller, registre, kopibøger m. registre, korrespondanceprotokoller, breve og ekstrakter af breve m.v Kassebøger, -journaler, regnskaber og regnskabssager, skibsjournaler, maskin- og skibsdagbøger, konossementer (Se også folioregistratur 189a) Aflevering 1949: Kopibøger, brevbøger, regningskopibøger, regnskabsbøger Skibs- og maskinjournaler Bogholderikontoret Diverse sager Pakhuskontoret Journaler for ud- og indgåede breve, rekvisitionsbøger, regnskabsprotokoller og -sager, besejlingen , diverse sager (aflevering 1920) m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 6/34

7 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Regnskabsafdelingen Aflevering 1967 Fakturaer, kassebilag, arbejdssedler Revisionskontoret Kopibøger, antegnelser m.m Skibsdriftskontoret Skibsjournaler (Afl. Journal nr. F ) Den grønlandske Handelskommission Kopibøger m. registre, referatprotokoller m. registre, indkomne breve m.v Grønlandske lokalarkiver Se Generalregistratur samt afleveringer 1963, 1964, 1965 og Handelsministeriet (tidl. Erhvervsministeriet) Relations- og forestillingsprotokoller m. reg., real- og brevregistre, kopibøger, sekretariatets visdomsbog, brevbøger for søfart, journaler og krise journaler, indberetninger om søulykker og strandinger Kontoret for hjemvendte søfarende Kopibøger Søfartsafdelingen Krigstidsskader, udbetalingsptotokoller 1939 Ujournaliserede arkiver se afleveringsdesignation F Den kgl. Havnekommission, se Københavns Havneadministration Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg (seddelregistratur 44) Forestillinger m. registre, diverse sekretariatssager Slesvig Forordninger, forestillinger Rekvirerede sager: heri bl.a. handels- og skibsfartssager, havnevæsen m.m., dige og vandbygningsvæsen, strandsager (se registrant nr. 165c, p Departement A Journalsager, diverse sager (se reg. 165c og seddelreg. 44) 1. Departement B Akter, journaler, diverse sager ( ) 1. departement A og B Gruppesager, heri bl.a. XXX: skibsfart, kanal- og lodsvæsen (se reg. 165c, p. 233 og p ) 2. Departement A Diverse sager (sed. reg. 44) Havnesager (reg. 165c, p. 277) 2. Departement B Diverse sager (sed. reg. 44) Forskellige sager (reg. 165c, p ) Sekretariatet Journaler, diverse sager (sed. Reg. 44 og reg. 165C, p ) Holmens havnemester Holmens politi Kopibøger, vagt-ordre og notatprotokoller Guide til maritimt kildemateriale IV 7/34

8 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Indenrigsministeriet Relations- og resolutionsprotokol, register over forestillinger, visdomsbog Kontor KK (skabssager) heri bl.a. tegning til Kalundborg havn Kontor udskrivningskredse, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner 411. Komm. af 24/ ang. forholdsregler mod brugen af usødygtige skibe under dansk flag Komm. af 23/ vedr. tilsyn med dampfartøjer m.v Søfartskomm. Af 4/ ( ) Komm. Af 1874 vedr. forskellige forhold på Jyllands vestkyst. Ingeniørelevskolen (tidl. Skolen for skibsbygning og maskinv.) Journaler, kopibøger, undervisningsprotokoller, div. Regnskabsbøger Invalidebestyrelsen og bestyrelsen for de militære underklassers pensionering. Kopibøger, journalsager, lægeprotokoller, referatprotokol vedr. Søkvæsthuset, pensionsruller, regnskabsprotokoller, div. Sager vedr. Søkvæsthuset og Assistenshuset, hædersgaver til veteraner Ministeriet for Island (tidl. Islandske Departement) Register over Kgl. Resolutioner, forestillinger, brevregistre, kopibøger m. reg Justitsministeriet 1. Kontor diverse sager Admiralitetsretten for Fyn og Jylland i Nyborg Kontor Indberetning om mønstringsbestyrelsens sportler Forakter til lov om mønstring af skibsmandskab 1872 Land- og søsessionsplakater Omregulering af sølimitdistrikter og indberetninger i henh. Til dette Betænkning ang. Udkast til love om søkrigstjenesten og om land- og søsessionerne. Udskrivningsvæsenets revisionskontor Love, bekendtgørelser vedr. udskrivningsvæsenet/visdomsbog Forordninger vedr. søudskrivningen Lister med bafarent mandskab udskrivningsdistrikt, søruller udskrivningskreds, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner Kommissionen af 9/ til udarbejdelse af en ny sø- og handelslov Kadetskolen Reg. over ud- og indgåede skrivelser, kopibøger, skolejournaler, ruller, prot. vedr. undervisning og øvelser, skibsjournaler, sundhedsvæsen og regnskabsprotokoller Kanonbåden Guldborgsund Indkomne skrivelser Koloniernes Centralstyrelse (Vejledende Arkivreg. XX, RA 1975) Indiske forestillinger og resolutioner, resolutionsprotokol Guide til maritimt kildemateriale IV 8/34

9 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Kolonialrevisionskontoret Kopibøger, protokol over udg. Breve, journaler og -sager, brevkoncepter Den dansk-vestindiske kommission af 18/ Vestindiske kontor Kopibøger, postbøger, journaler m. reg., gruppesager bl.a. lodsvæsen, brevkoncepter, måleprotokoller, tegnebøger m.m Vestindiske pakhusforvaltning Fakturaer Kommissarius vedr. statens ekspropriationer m.m. Protokoller og sager vedr. ekspropriationer til havne, lufthavne, militære formål m.m Kommissionen for fiskeri- og havundersøgelser Korrespondance vedr. bl.a. Dana, Galathea, fiskeriudstillinger, undersøgelser i indre farvande, skibs- og maskinjournaler Kompasvæsenet Indkomne skrivelser, div. Protokoller. Krigsforsikringen af havne Skadessager, vurderingssager, regnskabssager, forhandlingsprotokoller. Krigsministeriet 4. Kontor Diverse sager, bl.a. sager vedr. søforterne. Armeens intendantur (reg. 91d) 1. Kontor: Journal for søtransportvæsenet 1864 Krydstoldvæsenet Station Lille bælt nordre del Ordre- og kopibøger, journaler Korrespondance m. krydstoldfartøjer 1-30, Ny Svendborg, Bornholm, Slesvig og Falken Div. Korrespondance, cirkulærer og bekendtgørelser Kystudkigsvæsenet Udg. og indk. skrivelser, journaler, korrespondance med kystudkigsstationerne Københavns Havneadministration (tidl. den Kgl. Havnekommission) Kgl. reskripter og resolutioner, kopibøger, indkomne sager, korrespondanceprotokoller, budget- og regnskabssager, forhandlings- og referatsprotokoller, gruppesager, inventar- og materielregnskaber Landbrugsministeriet Domænekontoret Østersbankebøger, div. Landkort Landvæsenskontoret Understøttelse til anskaffelse af fiskeriredskaber 1879, Schmidts fiskeriberetninger Udvalg/kommissioner Fiskerikommissionen, indberetninger fra amter 1850 Fiskerikommissionen af 6/5 1902, akter. Guide til maritimt kildemateriale IV 9/34

10 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Lodsdirektoratet (aflevering 1965) Månedsregnskaber for de enkelte lodserier Marineministeriet Diverse (aflevering 1914) Forslag til lovændring af lønninger ved søværnet, fyrdirektorater 1933, sager vedr. Holmens kirke, Nyboder og søværnets lønningsforhold Departement (afd. B) Admiralitetskontor C (tidl. Admiralitetsdept. (2. afd.)) Indkomne skr Admiralitetsdepartementet (2. afd.) (indtil 1911) Civile sager: Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., koncepter, referatsprotokoller Divisionssager (mandskabssager): Kopibøger m. reg., koncepter, journaler m. reg., journalsager Fyr- og lodsvæsenet Diverse sager Fyr- og vagervæsenet Kopibøger m. reg., koncepter, journaler, gruppesager, fyrjournaler- og sager, vagersager, regnskabsprotokoller, referatsprotokoller Fyrvæsenet Reg. Til indkomne og udgåede skr., koncepter Lods- og hvervningssager (tillige fyr og vagers.) Journaler m. reg., journalsager, kopibøger Lodssager (se reg. 85D, p. 12) Diverse sager Militærsager Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., referatsprotokoller (journaler) Mønstringsvæsenet Mønstringsprotokoller og -sager Redningsvæsenet Journaler og -sager, brevlister, kopibøger, fortegnelse over strandinger m.m Sundlodserierne Diverse sager Vagervæsenet Indkomne skrivelser Admiralitetskontoret Sager bl.a. vedr. vrags uskadeliggørelse, Christiansø, Hirsholmene, Meteorologisk Institut, Fyrsager, Vagervæsenet, Lodsvæsenet, Kystudkigsvæsenet, leje af skibe, kopibøger, journaler m. reg., sagkartotek vedr. skibe og luftfartøjer (vrag), lodsreglementer Civil værnepligt Kopibøger. Journaler Efterretningsstationen Ind- og udgåede skrivelser, lister over samme Kassererkontoret Kopibøger og indkomne sager, registre til begge, referatsprotokoller, hovedbøger Kasserer- og arkivkontoret Kgl. Resolutioner, register og journaler til samme, indkomne sager, bastallinger, koncepter, div. Protokoller Kommissariats- og bogholderikontoret Indkomne sager m. reg., udgåede sager m. reg., kopibøger, Guide til maritimt kildemateriale IV 10/34

11 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat journaler, hovedbøger, gagebøger, regnskabsprotokoller, materielkontibøger, divisionssager, lønningssager, assistancesager (bl. a. Georg Stage), pensionssager m.v Legatkontoret Journaler over indkomne sager, registre, kopibøger m. reg., hovedjournaler, kassebøger, legatregnskaber, referatsprotokoller m.v Lønnings- og revisionskontoret Indkomne sager m. reg., kopibøger m. reg Sekretariatet (tidl. Sekretariats- og kommandokont.) Kgl. resolutioner m. reg., forestillinger, indkomne sager, journaler, journalregistre, kopibøger m. reg., kommandosager, søkadetruller, offocersbedømmelser, diverse sager (aflevering maj 1958) Sekretariats- og kommandokontoret Kgl. resolutioner, kopibøger til forestillinger, kopibøger m. reg., journaler m. reg., kommandosager, fyrskibslister, hovedbøger m.v Søetaten Skibsjournaler, logbøger, maskinjournaler Se specialregistratur. Udvalg og kommissioner/byggeudvalg Kommissionen vedr. det danske redningsvæsen 1925, Udvalg af vedr. fyr- og vagervæsenet. Komm. Af 5/ ang. lønninger ved søværnet. Lønningskommissionen af Kommissionen af 29/ ang. orlogsværftets drift, m.v. Marineministeriets kontor for særlige administrationssager Diverse regnskabssager Marinestaben Realregistre, kopibøger og journaler m. reg., generalrapporter, dagbogsnotater, marineattacheen i Moskva, efterretningsstationen, Søværnskommandoens meldecentral, Storebælt marinedistrikt, Sydsjællands marinedistrikt, dagbog for flådens overkommando , situationsoversigter , gruppesager m.v Marinestabslægens kontor Ind- og udgåede skrivelser m. reg., læge-, syge- og undersøgelsesjournaler, sygestatistik, lønningsjournaler, Søværnets Baraksygehus, Marinehospitalet, Lazarettet på K.E. Skolen, Lazarettet i Rigsdagsbygningen,Københavns Garnisionssygehus Marinestationer Møn , Grønnedal Maskinisteksamenskommissionen Breve fra formanden til marineministeriet Direktoratet for maskinistundervisning (tidl. Maskinisteksamenskommissionen) (Aflevering 1966) Korrespondanceprotokoller, kopibøger, indkomne skrivelser, journaler, eksamensprotokoller m.m Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Øresundssagen Guide til maritimt kildemateriale IV 11/34

12 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat Mønstringskontorerne Kartotek over sømænd i den danske handelsflåde Nautisk prøvekammer Navigationsdirektoratet (Navigationseksamenskommissionen) Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., eksamensprotokoller, styrmandsruller: søfart, navigationsskolernes regnskaber, hovedbøger, kassejournaler for sømandsskolerne, Statens skoleskib: regnskaber, skibsdagbøger, øvelsesjournal, elevprotokol og regnskaber fra navigationsskolerne i Ålborg, Bogø og Rønne m.v Nordsøeskadren Sager 1864 Nyboders Kommandantskab Indkomne og udgåede skrivelser, regnskaber, div. Protokoller, bl.a. aflevering Ministeriet for Offentlige Arbejder Forestillinger m. reg., journaler, hovedbøger Havnesager: journalsager Kanal- og havnesager: journaler, -sager, kopibøger Kommissionen vedr. bl.a. sikring af Thyborøn Havn og Kanal, 16/ Vej- og færgesager: færgevæsenets kopibog, journaler, kopibog for vandforbedring anm: færgesager indtil 1872 findes under Generalpostdirektionen (RA, 1. afd.) Orlogsværftet Maskintegninger, indk. og udg. Skrivelser Skibstegninger (se specialregistratur) Udkommandobøger, signaljournaler, stamruller, straffeprotokoller, årsberetninger m.v se afleveringer marts 1960, 1961 og april Kassererkontoret Kassebøger Lønningskontoret ruller Maskinkorpset hovedruller Sekretariatet (afl. Febr. 1960, 1963) Diverse protokoller og regnskabssager indkomne og udgåede skrivelser Staben Indkomne skrivelser, diverse sager Søværnets personelkontor Indkomne og udgåede skrivelser, stamruller, straffebøger Patronatet for Holmens Kirke Diverse sager Proviantmagasinet Indkomne og udgåede skrivelser, hovedbøger, regnskabsjournaler m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 12/34

13 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Redningsvæsenet (aflevering 1953) Skrivelser fra stationerne div. Indkomne skrivelser, kopibøger, inventarieprotokol, kassebøger og generalregistre, div. fortegnelser over redninger, strandinger og øvelser Reviderede regnskaber Fiskerikontrollen Havneregnskaber Karantæneregnskaber Marinens regnskaber (se reg. 85C og 85e) Overskibsinspektoratet Redningsvæsenet Søkvæsthusfonden Søværnet Vandbygningsdirektoratet Vandbygningsvæsenet Revisionsdepartement (tidl. Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen) 1. danske toldrevisionskontor (Øerne) Generalregnskaber, -ekstrakter for Sjælland, Fyn, Lolland, Falster, Møn og Bornholm danske toldrevisionskontor Journalsager, generalekstrakter, strandingssager, mønstringslister m.v Holsten-Lauenborgske toldrevisionskontor Journaler, diverse protokoller Københavnske toldrevisionskontor Kopibøger, diverse antegnelser Slesvigske toldrevisionskontor Journal m.v Revisionsudvalget for tyske betalinger Journalsager, bl.a. fragt m.v. (FN), søfartssager (S) Rigspolitichefen Eftersøgningstjenesten Kystbevogtningen, journaler, -sager Skattedepartementet 2. Kontor Sømandsskattesager Værftssager, Kolbe Dybbøl 1940, Burmeister & Wain 1950, A/S H.C. Christensens Damp- og Sejlskibsrederi Udvalg/kommissioner Udv. til gennemgang af sømandsskatteloven 17/5 1963, Udv. ang. Sømandsskat 21/ Skibsarkiver Skibsregistreringskontoret Registre, målinger, rederier m.v Herom Specialartikel i denne Guide. Guide til maritimt kildemateriale IV 13/34

14 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Statens Skibstilsyn Registre, målinger, journaler, kopibøger Aflevering I, 1960, udslettede skibe. Direktoratet for Statens Skibstilsyn Diverse målingsprotokoller Udslettede skibe Danmarks Statistik Samfærdsel og turisme bl.a. oversigter over skibe hjemmehørende Indenlandske skibsfartslister , Udenlandsk skibsfart Københavns Frihavn, driftsregnskaber Danske skibe på udenlandske havne Se også Udenrigshandel og betalingsbalance Generaldirektoratet for Statsbanerne Kort, fotografier og tegninger, se specialregistratur Specialregistratur for Statsbanerne: 4:2 Hedemanns tegningsarkiv, RA Ældre bygningstegninger, RA :6 Personaleakter, RA 1963 Strandingskort Søartilleriet (aflevering 1951) se også afl. 1974, RA, 1. afd. Indkomne skrivelser Søetaten, forskellige regnskaber Søetatens generaladjudant sagsprotokol, sager Søetatens hospital Indkomne skrivelser, diverse protokoller Søakademiet Indkomne og udgåede skrivelser, diverse ruller og protokoller Det Kgl. Danske Søkortarkiv Søkort (trykte m.v.) Indkomne og udgåede skrivelser, landtoningsbøger, fiskerikort m.v Flådens Mærkevæsen Skibsbøger, mærkejournaler, opmålingsbøger m.m Militære afdeling Skibsbøger Søkvæsthuset, direktionen Indkomne skrivelser Guide til maritimt kildemateriale IV 14/34

15 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søkvæsthusfonden regnskabsprotokoller og -sager Sømandsskattekontoret (tidl. Mønstringskontorerne) bl.a. kartotek over sømænd Sømilitære regnskaber Søminevæsenet Indkomne og udgåede skrivelser m.v Søofficersskolen Indkomne og udgåede skrivelser, div. Protokoller, ruller og skibsjournaler, kartotek over søkadetter 1716-ca Søtransportkommissionen Registre over ind- og udgåede skrivelser, skrivelser Søværnet Skibsjournaler m.m., afleveringer 1968, , 1969, 1871 og Specialregistre til disse. Kommandostation Lynetten Diverse, postlister, journaler Kongelundsfortet Indkomne sager m. reg Krydseren Heimdal Korrespondance for togtet Kystbefæstningen Ind- og udgåede skrivelser, registre m.v Kystbevogtningen Dagbogsoptegnelser m.v Kystflåden Mineskibsafdelingen, ind- og udgåede skr Torpedobådsafdelingen, do U-bådsdivisionen, do m.v Middelgrundsfortet Ind- og udgåede skrivelser Sundets Marinekommando Kopibøger, dagbøger m.v Øresunds Marinedistrikt Kopibøger, dagbøger m.v Søværnets Bygningsvæsen (aflevering april 1960) Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Søværnets Intendantur Kassebøger Søværnets Kaserne Diverse protokoller Søværnets Kassationskommission Guide til maritimt kildemateriale IV 15/34

16 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søværnets Lægevæsen (aflevering 1960) Ind- og udgåede skr., læge- og sygejournaler Søværnets Regnskabsvæsen Ind- og udgåede skrivelser, div. registre, leverancebøger m.m Søværnets Skibs- og Maskinekspedition Maskinjournaler Søværnskommandoen Personelkontoret, indkomne sager Søværnsstaben Søværnets skoleudvalg, mødereferater m.m Departementet for Told- og forbrugsafgifter Forbrugsafgiftskontorerne, herunder bl.a. Krydstoldvæsenet (C) journaler Gruppeordnede toldsager Specialregistratur, heri bl.a.: Akter vedr. skibsmålingskommissionen af 24/ (1, 34, ) og Krydstoldvæsenets sager (4, 63, ) Holsten-lauenborgske toldekspeditionskontor Diverse pakkesager Karantænekontoret Journaler, forestillinger, kopibøger m.m Slesvigske toldekspeditionskontor Indkomne og udgåede skrivelser Toldkontorerne (1. Kontor) A-sager København og generalia B-sager Østifterne C-sager Krydstoldvæsenet (-1860) 2. Kontor Jyske og fynske sager Øresund og strømtoldkontoret Alfabetisk reg. over toldvæsenets personaleakter Tyske Myndigheder Se særlig registratur: Tyske Arkiver I, RA, 1978 heri b.a. Den tyske marine før 1922, do Og Tyske maritime besættelsesmyndigheder i Danmark. Udenrigsministeriet Skibslister (reg. 42) Handels- og konsulatsafdelingen Kgl. resolutioner, registre, journaler og -sager, søpasprotokoller Se realregister over samlede sager til Handels- og konsulatsjournaler og Foreløbige arkivregistraturer, Serie 1, nr. 1: Samlede sager (1762)-1866, duplikeret RA Vandbygningsdirektoratet Brevlister, journaler Gruppesager 101 (GI) Guide til maritimt kildemateriale IV 16/34

17 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat 103 (GIII) Kystsikring (GXXIII) Skibsværfter Journalsager afleveringer 1956, 1959, I, II, III, 1960, 1962 og Skibs- og maskininspektoratet Journalsager, brevbøger, skibstegninger m.v Anlægstegninger Journalkort, journalsager om enkelte havne m.v. Se generalregistratur p Vestindiske Lokalarkiver Her henvises til Generalregistratur for 1. afd., samt en række sager v. Kargaard-Thomsen. Vestindiske reviderede regnskaber Her henvises til Generalregistratur for 1. afd. Øresunds Toldkammer Ældre gruppesager Kopibøger, journaler m. reg., div. Sager Østersøeskadren Sager 1864 Guide til maritimt kildemateriale IV 17/34

18 A 35 Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg komune Mosevænget 6440 Augustenborg En registrering af effekter og kildemateriale fra kommunen er netop påbegyndt. Et ca. 100-årigt kompas kan dog nævnes, og det bemærkes, at arkivet har modtaget et væld af endnu uregistrerede fotos. A 36 Fladså Arkiv Holmevej Brandelev Nyoprettet arkiv Intet af interesse. A 37 Hundested lokalhistoriske arkiv 4-5 fotografier af fartøjer. 3-4 fotografier af personer m.v. Hundested Bibliotek Nørregade Hundested A 38 Lokalhistorisk arkiv i Jægerspris Møllevej Jægerspris Interview på bånd med gammel fisker, hefte om fiskeriet i Neder Dråby år Fotografier af fartøjer fra Kulhuse, fiskerbilleder smstds. Rigningsdel, ikke identificeret. Fiskenet ålejern. 4 flaskemodeller A 39 Kalundborg By- og Egnshistoriske Arkiv Kalundborg Bibliotek 4400 Kalundborg Materiale om Flotille 251, Kalundborg 1970'erne, herunder Flotilleblad. Meddelelse ang. Etableringen af kystbatterier omkr Forsvarsplan fra 1808 om forsænkning mellem Revsnæs og den østre side af Samsøe. Prospektkort af krydseren Hejmdal ca fotos fra eng. Krydser Rodney s besøg Endv. fotos af session på Jernbanehotellet beg. Af 1960'erne, Fregatten Esbern Snare i Kalundborg 1959 og engelske krigsskibe v. kaj smstds Guide til maritimt kildemateriale IV 18/34

19 A 40 Kerteminde Byhistoriske Arkiv se: Kerteminde Museum A 41 Lokal Historisk Arkiv, Læsø C.T. Jakobsen 9950 Vesterø-havn Logbøger, skibstegninger fra Dohners skibsværft på Læsø 1892 ff. Søfartsbøger, Dagbøger, privat korrespondance, Private arkiver, Interviews på bånd. Fotografier af fartøjer og personer. Skibsmodeller, 3 skibsportrætter. Genstande indenfor grupperne Anker, Skibsklokke, Nathus, Lanterne, Kompas, - håndlog, 2 lange kikkerter, oktant. En del bjergningsudstyr fra den i Vesterø Havn nedlagte station. Værktøj og genstande fra sejlmager, bådebygger, skibstømrer. Håndskydevåben. Primusapparater, Bestik. Søstøvler, 3 skibskister. Tovværksarbejder, Håndarbejder. A 42 Mors Lokalhistoriske Arkiv Nørregade Nykøbing M Arkivalier fra Sømandshjemmet, Nykøbing M. herunder Drifts- og statusregnskab , fremmedbog, vedtægter bidragslister, lejekontrakter, anmeldelseskort for gæster m.v. Fotografier af fartøjer og personer. Materialet er registreret. A 43 Odense Centralbibliotek Lokalhistorisk Afdeling Klosterbakken Odense C , lokal 4426 Åbent: man.-ons tir. tor. fre Privat arkiv: Skibsprovianteringshandler Ebba Lauritzens erindringsmanuskript om skibshandel på Nørrebro i Odense ca , bilagt enkelte billeder. På bånd: Radioudsendelse 29/ Journalist Torben Poulsen interviewer Ebba Lauritzen. Materialet er utilgængeligt i 25 år. Tilladelse kan indhentes via afdelingen. Det bemærkes, at yderligere bidrag til Guiden vil kunne ventes, når ordnings- og indsamlingsarbejdet i afdelingen skrider fremad. Guide til maritimt kildemateriale IV 19/34

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere