GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE"

Transkript

1 Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner C...24 Privatpersoner E...25 Skibsregistrering. Med særligt henblik på vejledning i benyttelse af skibsregistreringsarkivalier på Rigsarkivets 2. afdeling...26 Indholdsfortegnelse, alfabetisk ordnet...34 Guide til maritimt kildemateriale IV 2/34

3 Forord Som det ses af indholdsfortegnelsen, er vi med Kontaktudvalgets Guide 4 nået frem til at dække 48 arkiver og biblioteker, 80 museer, 10 andre institutioner og 55 privatpersoner m.v. Almindeligvis er Guiden udarbejdet direkte efter vedkommende institutions/persons egen besvarelse af spørgeskemaet, og Kontaktudvalgets rolle er indskrænket til den anonyme bearbejders. Undtagelsesvist bør det dog nævnes, at Birger Thomsen har stået for det store afsnit om Rigsarkivets 2. afdeling, som har et omfang, der har gjort en særlig indsats nødvendig. Ny er ideen med en specialartikel om en særlig gruppe arkivalier. Brugsanvisningen til Skibsregistreringsarkivalierne er skrevet af Holger Munchaus Petersen på grundlag af egne erfaringer. Hermed synes der at være givet et udspil, som må kunne fremlokke flere opskrifter af tilsvarende art. December 1980 Kontaktudvalget Guide til maritimt kildemateriale IV 3/34

4 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848) Rigsarkivet Rigsdagsgården Rigsarkivets 2. afd. omfatter generelt sager yngre end 1848, d.v.s. Centraladministrationens arkiver efter enevældens afskaffelse. Med det nye folkestyre kom en gennemgribende omlægning af administrationen, og enevældens kollegier blev erstattet af ministerier. Der er naturligvis ingen regel uden undtagelser; en del istitutioner, som ikke blev ændret ved indførelsen af ministerialsystemet, er følgelig ikke blevet opdelt mellem 1. og 2. afd., og man kan derfor for disse institutioners vedkommende finde akter under 2. afd., som er ældre end Dette er f.eks. tilfældet med Kongelige grønlandske handel. Grundlaget for den følgende oversigt er Generalregistraturen for 2. afd., der er opbygget alfabetisk efter betegnelsen på den institution, der har afleveret arkivalierne. Der er altså ikke umiddelbart en hierakisk opdeling i Generalregistraturen. Ønsker man sig et overblik over den administrative sammenhæng m.h.t. en institution, er man henvist til at søge i eksempelvis Hof- og Statskalenderen. I denne forbindelse bør nævnes et par nyttige håndbøger: Det ministerielle system, RA, 2. afd. ua. Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afd. RA, Register til administrative samlinger, RA, C. Rise Hansen: Centraladministrationens afleveringer til Rigsarkivet , RA, Oversigten på de følgende sider er et uddrag af Generalregistraturen i forkortet form, og for hvert arkivfond er angivetyderår for arkivalierne som helhed, d.v.s., at f.eks. journalrækker ikke nødvendigvis er dækkende for de angivne år. Det kan anbefales at konferere med Generalregistraturen samt specialregistraturer, dersom spdanne findes. Da dette kun sjældent er tilfældet, er man oftest henvist til at undersøge afleveringsdesignationer, som er de oversigter, de afleverende institutioner har udarbejdet i forbindelse med en aflevering. Hvor det har været muligt, er årstal for afleveringer af arkivfonds angivet. Dette skulle være en god hjælp til at finde disse afleveringsdesignationer. Admiralens, generalinspektørens og viceadmiralens arkiv. Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Aktieselskabsregistret. Journaler, brevbøger, -kopier, hævede selskaber Arbejdsministeriet, udvalg og kommissioner. Anlægsudvalget vedr. Hanstholm havn Defensionsværket på Færøerne Elbskibsfartsrevisionskommission. Sager Finansministeriet, anvisnings- og bogholderikontoret. Protokoller, sager vedr. hædersgaver til veteraner fra og 1864 Pensioner til embedsmænd, enker og børn, søværnet Diverse sager, bl.a. vedr. havneanlæg Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering m.v. Finansministeriet, sekretariatet Gruppeordnede sager. Heri bl.a. krigsskadeserstatninger , marinens omordning , toldbodssager , Sundtoldens afløsning, slesvigske færgesager Guide til maritimt kildemateriale IV 4/34

5 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat , Elbtolden, diverse sager vedr. toldvæsenet. Finansministeriet, udvalg og kommissioner Krigsskadeserstatningskomiteerne af 1848 og 1850, , do , undersøgelseskommissionen af 1/ om Sundtoldens afløsning, m.m. Fiskemesterregnskaber Fiskeordningens kontor Fiskeridirektoratet/Fiskerikontrollen Kopibøger, understøttelsessager, journaler, kutterjournaler m.v Fiskeriministeriet Journalsager, søkort over østersbanker Flådemagasinet (tidl. Hovedmagasinet) Indkomne og udgåede skrivelser, registre, reglementer, kontobøger, kontrolbøger for rekvisitioner, lageropgørelser, leverancebøger, materieljournaler Flådemagasinet, aflevering 1959, se afleveringsdesignation. Flådemagasinet, udvalg og kommissioner/byggeudvalg Udvalget til kontrol med revision af søværnets beholdninger. Flådens stab/overkommando Kopibøger, registre over udg. skr., realregistre og dagbogsregistre, den udrustede flådes virksomhed , generalrapporter Flådestationen, sekretariatet Indkomne skr Forsvarsministeriet, søtransportvæsenet Ind- og udgåede skrivelser, registre, skibslister, lejekontrakter for kuttere m.v.. opmålinger af danske havne, kystbeskrivelser, alf. reg. over dampskibe, egnede til troppetransport, postlister m.v Fragtnævnet Ind- og udg. journaler, mødeprotokoller, skibsmapper, alf. Kartotek, positionskort, cirkulærer m.v Fyrmagasinet Regnskabsprotokoller m.v Fyrvæsenet Fyrskibsarkiver Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen (tidl. Generaltoldkammer og Kommercekollegiet) 1. danske toldrevisionskontor Journaler, -sager, summariske ekstrakter, havnekasseregnskabsantegnelser, generalregnskaber m.v Finansministeriets almindelige revisionskontor Regnskabsjournaler Guide til maritimt kildemateriale IV 5/34

6 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Generalpostdirektoratet Udgifts- og indtægtsbøger, extraktprotokol, korrespondanceprotokoller, kopibøger, dampskibs- og udenrigsjournal, udtagne sager til dampskibe, do. Til vandbefordring, sager til postjournal m.v Geodætisk Institut Trykte kort Grønlands Styrelse (tidl. Kgl. Grønlandske Handel) Indkomne breve, kopibøger, journaler, regnskabsjournaler, gruppeordnede journalsager, koloniregnskaber Diverse sager, afleveringer 1920 og Bogholderkontoret Hovedbøger, regnskabsjournaler, handelsekstrakter Hovedkontoret Kopibøger, registre til brevlister, regnskabsprotokoller, journalsager m.v Revisionskontoret Diverse sager, aflevering Statistisk kontor Fangstlister, ukomplet Grønlands Tekniske Organisation (G.T.O.) Diverse sagligt ordnede sager Grønlandsadministrationen (tidl. Grønlands Styrelse) Protokoller m.v. 1945/1946 Grønlandsdepartementet (tidl. Grønlands Styrelse) Bogholderkontoret aflevering 1959 Koloniregnskaber Afleveringer I-IV 1960, marts 1962 Regnskabskontoret Afleveringer I-IV, marts 1962, maj 1962, nov. 1962, jan Grønlandske arkivalier Specialregistratur: Det Nordgrønlandske Inspektorats arkivalier, RA Kongelig grønlandske Handel Aflevering Rekvisitioner, regnskabsprotokoller Referats- og resolutionsprotokoller, registre, kopibøger m. registre, korrespondanceprotokoller, breve og ekstrakter af breve m.v Kassebøger, -journaler, regnskaber og regnskabssager, skibsjournaler, maskin- og skibsdagbøger, konossementer (Se også folioregistratur 189a) Aflevering 1949: Kopibøger, brevbøger, regningskopibøger, regnskabsbøger Skibs- og maskinjournaler Bogholderikontoret Diverse sager Pakhuskontoret Journaler for ud- og indgåede breve, rekvisitionsbøger, regnskabsprotokoller og -sager, besejlingen , diverse sager (aflevering 1920) m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 6/34

7 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Regnskabsafdelingen Aflevering 1967 Fakturaer, kassebilag, arbejdssedler Revisionskontoret Kopibøger, antegnelser m.m Skibsdriftskontoret Skibsjournaler (Afl. Journal nr. F ) Den grønlandske Handelskommission Kopibøger m. registre, referatprotokoller m. registre, indkomne breve m.v Grønlandske lokalarkiver Se Generalregistratur samt afleveringer 1963, 1964, 1965 og Handelsministeriet (tidl. Erhvervsministeriet) Relations- og forestillingsprotokoller m. reg., real- og brevregistre, kopibøger, sekretariatets visdomsbog, brevbøger for søfart, journaler og krise journaler, indberetninger om søulykker og strandinger Kontoret for hjemvendte søfarende Kopibøger Søfartsafdelingen Krigstidsskader, udbetalingsptotokoller 1939 Ujournaliserede arkiver se afleveringsdesignation F Den kgl. Havnekommission, se Københavns Havneadministration Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg (seddelregistratur 44) Forestillinger m. registre, diverse sekretariatssager Slesvig Forordninger, forestillinger Rekvirerede sager: heri bl.a. handels- og skibsfartssager, havnevæsen m.m., dige og vandbygningsvæsen, strandsager (se registrant nr. 165c, p Departement A Journalsager, diverse sager (se reg. 165c og seddelreg. 44) 1. Departement B Akter, journaler, diverse sager ( ) 1. departement A og B Gruppesager, heri bl.a. XXX: skibsfart, kanal- og lodsvæsen (se reg. 165c, p. 233 og p ) 2. Departement A Diverse sager (sed. reg. 44) Havnesager (reg. 165c, p. 277) 2. Departement B Diverse sager (sed. reg. 44) Forskellige sager (reg. 165c, p ) Sekretariatet Journaler, diverse sager (sed. Reg. 44 og reg. 165C, p ) Holmens havnemester Holmens politi Kopibøger, vagt-ordre og notatprotokoller Guide til maritimt kildemateriale IV 7/34

8 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Indenrigsministeriet Relations- og resolutionsprotokol, register over forestillinger, visdomsbog Kontor KK (skabssager) heri bl.a. tegning til Kalundborg havn Kontor udskrivningskredse, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner 411. Komm. af 24/ ang. forholdsregler mod brugen af usødygtige skibe under dansk flag Komm. af 23/ vedr. tilsyn med dampfartøjer m.v Søfartskomm. Af 4/ ( ) Komm. Af 1874 vedr. forskellige forhold på Jyllands vestkyst. Ingeniørelevskolen (tidl. Skolen for skibsbygning og maskinv.) Journaler, kopibøger, undervisningsprotokoller, div. Regnskabsbøger Invalidebestyrelsen og bestyrelsen for de militære underklassers pensionering. Kopibøger, journalsager, lægeprotokoller, referatprotokol vedr. Søkvæsthuset, pensionsruller, regnskabsprotokoller, div. Sager vedr. Søkvæsthuset og Assistenshuset, hædersgaver til veteraner Ministeriet for Island (tidl. Islandske Departement) Register over Kgl. Resolutioner, forestillinger, brevregistre, kopibøger m. reg Justitsministeriet 1. Kontor diverse sager Admiralitetsretten for Fyn og Jylland i Nyborg Kontor Indberetning om mønstringsbestyrelsens sportler Forakter til lov om mønstring af skibsmandskab 1872 Land- og søsessionsplakater Omregulering af sølimitdistrikter og indberetninger i henh. Til dette Betænkning ang. Udkast til love om søkrigstjenesten og om land- og søsessionerne. Udskrivningsvæsenets revisionskontor Love, bekendtgørelser vedr. udskrivningsvæsenet/visdomsbog Forordninger vedr. søudskrivningen Lister med bafarent mandskab udskrivningsdistrikt, søruller udskrivningskreds, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner Kommissionen af 9/ til udarbejdelse af en ny sø- og handelslov Kadetskolen Reg. over ud- og indgåede skrivelser, kopibøger, skolejournaler, ruller, prot. vedr. undervisning og øvelser, skibsjournaler, sundhedsvæsen og regnskabsprotokoller Kanonbåden Guldborgsund Indkomne skrivelser Koloniernes Centralstyrelse (Vejledende Arkivreg. XX, RA 1975) Indiske forestillinger og resolutioner, resolutionsprotokol Guide til maritimt kildemateriale IV 8/34

9 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Kolonialrevisionskontoret Kopibøger, protokol over udg. Breve, journaler og -sager, brevkoncepter Den dansk-vestindiske kommission af 18/ Vestindiske kontor Kopibøger, postbøger, journaler m. reg., gruppesager bl.a. lodsvæsen, brevkoncepter, måleprotokoller, tegnebøger m.m Vestindiske pakhusforvaltning Fakturaer Kommissarius vedr. statens ekspropriationer m.m. Protokoller og sager vedr. ekspropriationer til havne, lufthavne, militære formål m.m Kommissionen for fiskeri- og havundersøgelser Korrespondance vedr. bl.a. Dana, Galathea, fiskeriudstillinger, undersøgelser i indre farvande, skibs- og maskinjournaler Kompasvæsenet Indkomne skrivelser, div. Protokoller. Krigsforsikringen af havne Skadessager, vurderingssager, regnskabssager, forhandlingsprotokoller. Krigsministeriet 4. Kontor Diverse sager, bl.a. sager vedr. søforterne. Armeens intendantur (reg. 91d) 1. Kontor: Journal for søtransportvæsenet 1864 Krydstoldvæsenet Station Lille bælt nordre del Ordre- og kopibøger, journaler Korrespondance m. krydstoldfartøjer 1-30, Ny Svendborg, Bornholm, Slesvig og Falken Div. Korrespondance, cirkulærer og bekendtgørelser Kystudkigsvæsenet Udg. og indk. skrivelser, journaler, korrespondance med kystudkigsstationerne Københavns Havneadministration (tidl. den Kgl. Havnekommission) Kgl. reskripter og resolutioner, kopibøger, indkomne sager, korrespondanceprotokoller, budget- og regnskabssager, forhandlings- og referatsprotokoller, gruppesager, inventar- og materielregnskaber Landbrugsministeriet Domænekontoret Østersbankebøger, div. Landkort Landvæsenskontoret Understøttelse til anskaffelse af fiskeriredskaber 1879, Schmidts fiskeriberetninger Udvalg/kommissioner Fiskerikommissionen, indberetninger fra amter 1850 Fiskerikommissionen af 6/5 1902, akter. Guide til maritimt kildemateriale IV 9/34

10 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Lodsdirektoratet (aflevering 1965) Månedsregnskaber for de enkelte lodserier Marineministeriet Diverse (aflevering 1914) Forslag til lovændring af lønninger ved søværnet, fyrdirektorater 1933, sager vedr. Holmens kirke, Nyboder og søværnets lønningsforhold Departement (afd. B) Admiralitetskontor C (tidl. Admiralitetsdept. (2. afd.)) Indkomne skr Admiralitetsdepartementet (2. afd.) (indtil 1911) Civile sager: Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., koncepter, referatsprotokoller Divisionssager (mandskabssager): Kopibøger m. reg., koncepter, journaler m. reg., journalsager Fyr- og lodsvæsenet Diverse sager Fyr- og vagervæsenet Kopibøger m. reg., koncepter, journaler, gruppesager, fyrjournaler- og sager, vagersager, regnskabsprotokoller, referatsprotokoller Fyrvæsenet Reg. Til indkomne og udgåede skr., koncepter Lods- og hvervningssager (tillige fyr og vagers.) Journaler m. reg., journalsager, kopibøger Lodssager (se reg. 85D, p. 12) Diverse sager Militærsager Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., referatsprotokoller (journaler) Mønstringsvæsenet Mønstringsprotokoller og -sager Redningsvæsenet Journaler og -sager, brevlister, kopibøger, fortegnelse over strandinger m.m Sundlodserierne Diverse sager Vagervæsenet Indkomne skrivelser Admiralitetskontoret Sager bl.a. vedr. vrags uskadeliggørelse, Christiansø, Hirsholmene, Meteorologisk Institut, Fyrsager, Vagervæsenet, Lodsvæsenet, Kystudkigsvæsenet, leje af skibe, kopibøger, journaler m. reg., sagkartotek vedr. skibe og luftfartøjer (vrag), lodsreglementer Civil værnepligt Kopibøger. Journaler Efterretningsstationen Ind- og udgåede skrivelser, lister over samme Kassererkontoret Kopibøger og indkomne sager, registre til begge, referatsprotokoller, hovedbøger Kasserer- og arkivkontoret Kgl. Resolutioner, register og journaler til samme, indkomne sager, bastallinger, koncepter, div. Protokoller Kommissariats- og bogholderikontoret Indkomne sager m. reg., udgåede sager m. reg., kopibøger, Guide til maritimt kildemateriale IV 10/34

11 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat journaler, hovedbøger, gagebøger, regnskabsprotokoller, materielkontibøger, divisionssager, lønningssager, assistancesager (bl. a. Georg Stage), pensionssager m.v Legatkontoret Journaler over indkomne sager, registre, kopibøger m. reg., hovedjournaler, kassebøger, legatregnskaber, referatsprotokoller m.v Lønnings- og revisionskontoret Indkomne sager m. reg., kopibøger m. reg Sekretariatet (tidl. Sekretariats- og kommandokont.) Kgl. resolutioner m. reg., forestillinger, indkomne sager, journaler, journalregistre, kopibøger m. reg., kommandosager, søkadetruller, offocersbedømmelser, diverse sager (aflevering maj 1958) Sekretariats- og kommandokontoret Kgl. resolutioner, kopibøger til forestillinger, kopibøger m. reg., journaler m. reg., kommandosager, fyrskibslister, hovedbøger m.v Søetaten Skibsjournaler, logbøger, maskinjournaler Se specialregistratur. Udvalg og kommissioner/byggeudvalg Kommissionen vedr. det danske redningsvæsen 1925, Udvalg af vedr. fyr- og vagervæsenet. Komm. Af 5/ ang. lønninger ved søværnet. Lønningskommissionen af Kommissionen af 29/ ang. orlogsværftets drift, m.v. Marineministeriets kontor for særlige administrationssager Diverse regnskabssager Marinestaben Realregistre, kopibøger og journaler m. reg., generalrapporter, dagbogsnotater, marineattacheen i Moskva, efterretningsstationen, Søværnskommandoens meldecentral, Storebælt marinedistrikt, Sydsjællands marinedistrikt, dagbog for flådens overkommando , situationsoversigter , gruppesager m.v Marinestabslægens kontor Ind- og udgåede skrivelser m. reg., læge-, syge- og undersøgelsesjournaler, sygestatistik, lønningsjournaler, Søværnets Baraksygehus, Marinehospitalet, Lazarettet på K.E. Skolen, Lazarettet i Rigsdagsbygningen,Københavns Garnisionssygehus Marinestationer Møn , Grønnedal Maskinisteksamenskommissionen Breve fra formanden til marineministeriet Direktoratet for maskinistundervisning (tidl. Maskinisteksamenskommissionen) (Aflevering 1966) Korrespondanceprotokoller, kopibøger, indkomne skrivelser, journaler, eksamensprotokoller m.m Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Øresundssagen Guide til maritimt kildemateriale IV 11/34

12 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat Mønstringskontorerne Kartotek over sømænd i den danske handelsflåde Nautisk prøvekammer Navigationsdirektoratet (Navigationseksamenskommissionen) Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., eksamensprotokoller, styrmandsruller: søfart, navigationsskolernes regnskaber, hovedbøger, kassejournaler for sømandsskolerne, Statens skoleskib: regnskaber, skibsdagbøger, øvelsesjournal, elevprotokol og regnskaber fra navigationsskolerne i Ålborg, Bogø og Rønne m.v Nordsøeskadren Sager 1864 Nyboders Kommandantskab Indkomne og udgåede skrivelser, regnskaber, div. Protokoller, bl.a. aflevering Ministeriet for Offentlige Arbejder Forestillinger m. reg., journaler, hovedbøger Havnesager: journalsager Kanal- og havnesager: journaler, -sager, kopibøger Kommissionen vedr. bl.a. sikring af Thyborøn Havn og Kanal, 16/ Vej- og færgesager: færgevæsenets kopibog, journaler, kopibog for vandforbedring anm: færgesager indtil 1872 findes under Generalpostdirektionen (RA, 1. afd.) Orlogsværftet Maskintegninger, indk. og udg. Skrivelser Skibstegninger (se specialregistratur) Udkommandobøger, signaljournaler, stamruller, straffeprotokoller, årsberetninger m.v se afleveringer marts 1960, 1961 og april Kassererkontoret Kassebøger Lønningskontoret ruller Maskinkorpset hovedruller Sekretariatet (afl. Febr. 1960, 1963) Diverse protokoller og regnskabssager indkomne og udgåede skrivelser Staben Indkomne skrivelser, diverse sager Søværnets personelkontor Indkomne og udgåede skrivelser, stamruller, straffebøger Patronatet for Holmens Kirke Diverse sager Proviantmagasinet Indkomne og udgåede skrivelser, hovedbøger, regnskabsjournaler m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 12/34

13 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Redningsvæsenet (aflevering 1953) Skrivelser fra stationerne div. Indkomne skrivelser, kopibøger, inventarieprotokol, kassebøger og generalregistre, div. fortegnelser over redninger, strandinger og øvelser Reviderede regnskaber Fiskerikontrollen Havneregnskaber Karantæneregnskaber Marinens regnskaber (se reg. 85C og 85e) Overskibsinspektoratet Redningsvæsenet Søkvæsthusfonden Søværnet Vandbygningsdirektoratet Vandbygningsvæsenet Revisionsdepartement (tidl. Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen) 1. danske toldrevisionskontor (Øerne) Generalregnskaber, -ekstrakter for Sjælland, Fyn, Lolland, Falster, Møn og Bornholm danske toldrevisionskontor Journalsager, generalekstrakter, strandingssager, mønstringslister m.v Holsten-Lauenborgske toldrevisionskontor Journaler, diverse protokoller Københavnske toldrevisionskontor Kopibøger, diverse antegnelser Slesvigske toldrevisionskontor Journal m.v Revisionsudvalget for tyske betalinger Journalsager, bl.a. fragt m.v. (FN), søfartssager (S) Rigspolitichefen Eftersøgningstjenesten Kystbevogtningen, journaler, -sager Skattedepartementet 2. Kontor Sømandsskattesager Værftssager, Kolbe Dybbøl 1940, Burmeister & Wain 1950, A/S H.C. Christensens Damp- og Sejlskibsrederi Udvalg/kommissioner Udv. til gennemgang af sømandsskatteloven 17/5 1963, Udv. ang. Sømandsskat 21/ Skibsarkiver Skibsregistreringskontoret Registre, målinger, rederier m.v Herom Specialartikel i denne Guide. Guide til maritimt kildemateriale IV 13/34

14 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Statens Skibstilsyn Registre, målinger, journaler, kopibøger Aflevering I, 1960, udslettede skibe. Direktoratet for Statens Skibstilsyn Diverse målingsprotokoller Udslettede skibe Danmarks Statistik Samfærdsel og turisme bl.a. oversigter over skibe hjemmehørende Indenlandske skibsfartslister , Udenlandsk skibsfart Københavns Frihavn, driftsregnskaber Danske skibe på udenlandske havne Se også Udenrigshandel og betalingsbalance Generaldirektoratet for Statsbanerne Kort, fotografier og tegninger, se specialregistratur Specialregistratur for Statsbanerne: 4:2 Hedemanns tegningsarkiv, RA Ældre bygningstegninger, RA :6 Personaleakter, RA 1963 Strandingskort Søartilleriet (aflevering 1951) se også afl. 1974, RA, 1. afd. Indkomne skrivelser Søetaten, forskellige regnskaber Søetatens generaladjudant sagsprotokol, sager Søetatens hospital Indkomne skrivelser, diverse protokoller Søakademiet Indkomne og udgåede skrivelser, diverse ruller og protokoller Det Kgl. Danske Søkortarkiv Søkort (trykte m.v.) Indkomne og udgåede skrivelser, landtoningsbøger, fiskerikort m.v Flådens Mærkevæsen Skibsbøger, mærkejournaler, opmålingsbøger m.m Militære afdeling Skibsbøger Søkvæsthuset, direktionen Indkomne skrivelser Guide til maritimt kildemateriale IV 14/34

15 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søkvæsthusfonden regnskabsprotokoller og -sager Sømandsskattekontoret (tidl. Mønstringskontorerne) bl.a. kartotek over sømænd Sømilitære regnskaber Søminevæsenet Indkomne og udgåede skrivelser m.v Søofficersskolen Indkomne og udgåede skrivelser, div. Protokoller, ruller og skibsjournaler, kartotek over søkadetter 1716-ca Søtransportkommissionen Registre over ind- og udgåede skrivelser, skrivelser Søværnet Skibsjournaler m.m., afleveringer 1968, , 1969, 1871 og Specialregistre til disse. Kommandostation Lynetten Diverse, postlister, journaler Kongelundsfortet Indkomne sager m. reg Krydseren Heimdal Korrespondance for togtet Kystbefæstningen Ind- og udgåede skrivelser, registre m.v Kystbevogtningen Dagbogsoptegnelser m.v Kystflåden Mineskibsafdelingen, ind- og udgåede skr Torpedobådsafdelingen, do U-bådsdivisionen, do m.v Middelgrundsfortet Ind- og udgåede skrivelser Sundets Marinekommando Kopibøger, dagbøger m.v Øresunds Marinedistrikt Kopibøger, dagbøger m.v Søværnets Bygningsvæsen (aflevering april 1960) Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Søværnets Intendantur Kassebøger Søværnets Kaserne Diverse protokoller Søværnets Kassationskommission Guide til maritimt kildemateriale IV 15/34

16 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søværnets Lægevæsen (aflevering 1960) Ind- og udgåede skr., læge- og sygejournaler Søværnets Regnskabsvæsen Ind- og udgåede skrivelser, div. registre, leverancebøger m.m Søværnets Skibs- og Maskinekspedition Maskinjournaler Søværnskommandoen Personelkontoret, indkomne sager Søværnsstaben Søværnets skoleudvalg, mødereferater m.m Departementet for Told- og forbrugsafgifter Forbrugsafgiftskontorerne, herunder bl.a. Krydstoldvæsenet (C) journaler Gruppeordnede toldsager Specialregistratur, heri bl.a.: Akter vedr. skibsmålingskommissionen af 24/ (1, 34, ) og Krydstoldvæsenets sager (4, 63, ) Holsten-lauenborgske toldekspeditionskontor Diverse pakkesager Karantænekontoret Journaler, forestillinger, kopibøger m.m Slesvigske toldekspeditionskontor Indkomne og udgåede skrivelser Toldkontorerne (1. Kontor) A-sager København og generalia B-sager Østifterne C-sager Krydstoldvæsenet (-1860) 2. Kontor Jyske og fynske sager Øresund og strømtoldkontoret Alfabetisk reg. over toldvæsenets personaleakter Tyske Myndigheder Se særlig registratur: Tyske Arkiver I, RA, 1978 heri b.a. Den tyske marine før 1922, do Og Tyske maritime besættelsesmyndigheder i Danmark. Udenrigsministeriet Skibslister (reg. 42) Handels- og konsulatsafdelingen Kgl. resolutioner, registre, journaler og -sager, søpasprotokoller Se realregister over samlede sager til Handels- og konsulatsjournaler og Foreløbige arkivregistraturer, Serie 1, nr. 1: Samlede sager (1762)-1866, duplikeret RA Vandbygningsdirektoratet Brevlister, journaler Gruppesager 101 (GI) Guide til maritimt kildemateriale IV 16/34

17 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat 103 (GIII) Kystsikring (GXXIII) Skibsværfter Journalsager afleveringer 1956, 1959, I, II, III, 1960, 1962 og Skibs- og maskininspektoratet Journalsager, brevbøger, skibstegninger m.v Anlægstegninger Journalkort, journalsager om enkelte havne m.v. Se generalregistratur p Vestindiske Lokalarkiver Her henvises til Generalregistratur for 1. afd., samt en række sager v. Kargaard-Thomsen. Vestindiske reviderede regnskaber Her henvises til Generalregistratur for 1. afd. Øresunds Toldkammer Ældre gruppesager Kopibøger, journaler m. reg., div. Sager Østersøeskadren Sager 1864 Guide til maritimt kildemateriale IV 17/34

18 A 35 Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg komune Mosevænget 6440 Augustenborg En registrering af effekter og kildemateriale fra kommunen er netop påbegyndt. Et ca. 100-årigt kompas kan dog nævnes, og det bemærkes, at arkivet har modtaget et væld af endnu uregistrerede fotos. A 36 Fladså Arkiv Holmevej Brandelev Nyoprettet arkiv Intet af interesse. A 37 Hundested lokalhistoriske arkiv 4-5 fotografier af fartøjer. 3-4 fotografier af personer m.v. Hundested Bibliotek Nørregade Hundested A 38 Lokalhistorisk arkiv i Jægerspris Møllevej Jægerspris Interview på bånd med gammel fisker, hefte om fiskeriet i Neder Dråby år Fotografier af fartøjer fra Kulhuse, fiskerbilleder smstds. Rigningsdel, ikke identificeret. Fiskenet ålejern. 4 flaskemodeller A 39 Kalundborg By- og Egnshistoriske Arkiv Kalundborg Bibliotek 4400 Kalundborg Materiale om Flotille 251, Kalundborg 1970'erne, herunder Flotilleblad. Meddelelse ang. Etableringen af kystbatterier omkr Forsvarsplan fra 1808 om forsænkning mellem Revsnæs og den østre side af Samsøe. Prospektkort af krydseren Hejmdal ca fotos fra eng. Krydser Rodney s besøg Endv. fotos af session på Jernbanehotellet beg. Af 1960'erne, Fregatten Esbern Snare i Kalundborg 1959 og engelske krigsskibe v. kaj smstds Guide til maritimt kildemateriale IV 18/34

19 A 40 Kerteminde Byhistoriske Arkiv se: Kerteminde Museum A 41 Lokal Historisk Arkiv, Læsø C.T. Jakobsen 9950 Vesterø-havn Logbøger, skibstegninger fra Dohners skibsværft på Læsø 1892 ff. Søfartsbøger, Dagbøger, privat korrespondance, Private arkiver, Interviews på bånd. Fotografier af fartøjer og personer. Skibsmodeller, 3 skibsportrætter. Genstande indenfor grupperne Anker, Skibsklokke, Nathus, Lanterne, Kompas, - håndlog, 2 lange kikkerter, oktant. En del bjergningsudstyr fra den i Vesterø Havn nedlagte station. Værktøj og genstande fra sejlmager, bådebygger, skibstømrer. Håndskydevåben. Primusapparater, Bestik. Søstøvler, 3 skibskister. Tovværksarbejder, Håndarbejder. A 42 Mors Lokalhistoriske Arkiv Nørregade Nykøbing M Arkivalier fra Sømandshjemmet, Nykøbing M. herunder Drifts- og statusregnskab , fremmedbog, vedtægter bidragslister, lejekontrakter, anmeldelseskort for gæster m.v. Fotografier af fartøjer og personer. Materialet er registreret. A 43 Odense Centralbibliotek Lokalhistorisk Afdeling Klosterbakken Odense C , lokal 4426 Åbent: man.-ons tir. tor. fre Privat arkiv: Skibsprovianteringshandler Ebba Lauritzens erindringsmanuskript om skibshandel på Nørrebro i Odense ca , bilagt enkelte billeder. På bånd: Radioudsendelse 29/ Journalist Torben Poulsen interviewer Ebba Lauritzen. Materialet er utilgængeligt i 25 år. Tilladelse kan indhentes via afdelingen. Det bemærkes, at yderligere bidrag til Guiden vil kunne ventes, når ordnings- og indsamlingsarbejdet i afdelingen skrider fremad. Guide til maritimt kildemateriale IV 19/34

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner

Læs mere

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE V København 1982 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A49 - A73...4 Landsarkivet for

Læs mere

Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger

Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger 1 Tekst til Planche 1 (foregående side Tegningen viser den kække, ferme og flinke landsoldat, som både skulle tjene som soldat samtidig med, at han skulle passe sin fæstegård og udføre hoveriarbejde for

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Fartøjsbevaring i Danmark

Fartøjsbevaring i Danmark Fartøjsbevaring i Danmark Rapport udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen Rapporten Fartøjsbevaring i Danmark blev udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen og fremlagt i 1989.

Læs mere

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

STATENS INFORMATIONS- VIRKSOMHED

STATENS INFORMATIONS- VIRKSOMHED STATENS INFORMATIONS- VIRKSOMHED BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 22. MARTS 1965 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 469 1967 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære

MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære HOVEDLINIER 1 FYRVÆSENETS HISTORIE fra 1830 til ig45 Af JOHN NIELSEN MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære navnet den løvenørnske", og det tidsafsnit, der har fået navn efter fyringeniør

Læs mere

Danske havne. En kulturhistorisk oversigt

Danske havne. En kulturhistorisk oversigt Danske havne En kulturhistorisk oversigt Søfartspuljen 2004 1 Indhold Begrebet havn... 3 Havnenes udvikling... 4 Beliggenhed og anlæg... 9 Bebyggelse og funktioner... 11 Havnens kulturmiljøer - helheder

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Limfjordens Fiskeri 1890-1925. - biologi, økonomi og forvaltning.

Limfjordens Fiskeri 1890-1925. - biologi, økonomi og forvaltning. Limfjordens Fiskeri 1890-1925 - biologi, økonomi og forvaltning. Anne Lif Lund Jacobsen Speciale Vejleder: Poul Holm Center for Historie, Syddansk Universitet, Esbjerg Juni 2003 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 39. årgang Nr. 3 - august 2006 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Planlagte aktiviteter 2006 2007. Med forbehold for ændringer har bestyrelsen med baggrund i erfaringerne fra vintersæsonen

Læs mere

ISBN: 978.87-986141-6-6

ISBN: 978.87-986141-6-6 Frederiksberg Stadsarkiv Fra arkivkasser til det digitale Frederiksberg, 2013. Billedredaktion og layout: Formidlingskonsulent Pia H. Jacobsen.Frederiksberg Stadsarkiv Farvejustering af omslagsfotos: Kreativ

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING PROVINSEN

ERHVERVSUDVIKLING PROVINSEN ERHVERVSUDVIKLING PROVINSEN i Betænkning afgivet af det af arbejdsministeren den 6. november 1957 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 206 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 I. Udenlandske synspunkter og

Læs mere

SEA håndbog mto 31.08.1994 Afsnit 06.01 Side 01

SEA håndbog mto 31.08.1994 Afsnit 06.01 Side 01 SEA håndbog mto 31.08.1994 Afsnit 06.01 Side 01 Finne Indlemmelse af materiale i et lokalarkiv Oversigt over fremgangsmåden ved indlemmelse af materiale i et lokalarkiv Materialet gennemgår 3 faser: 1.

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg LS søret til H.A. Rasmussen, er født i Marstal 1920 i en slægt af søfarende. I sin fritid er han lystsejler, og gennem mange år har han undervist i navigation. Herved

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN 1 Arbeidsmarkedskommissionen

Læs mere

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Redegørelse til Kulturministeriet Det Kongelige Bibliotek Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Indledning...5 1.1 Redegørelsens formål og

Læs mere

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING OM ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING NR. 204 1958 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer November 2003 NR.1 Indhold: Betaling af syn - sådan bliver det billigere Portræt af»pip«vejrmeldinger - sådan bliver de til NYHEDSBREV FRA SME NYT

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere