GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE"

Transkript

1 Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner C...24 Privatpersoner E...25 Skibsregistrering. Med særligt henblik på vejledning i benyttelse af skibsregistreringsarkivalier på Rigsarkivets 2. afdeling...26 Indholdsfortegnelse, alfabetisk ordnet...34 Guide til maritimt kildemateriale IV 2/34

3 Forord Som det ses af indholdsfortegnelsen, er vi med Kontaktudvalgets Guide 4 nået frem til at dække 48 arkiver og biblioteker, 80 museer, 10 andre institutioner og 55 privatpersoner m.v. Almindeligvis er Guiden udarbejdet direkte efter vedkommende institutions/persons egen besvarelse af spørgeskemaet, og Kontaktudvalgets rolle er indskrænket til den anonyme bearbejders. Undtagelsesvist bør det dog nævnes, at Birger Thomsen har stået for det store afsnit om Rigsarkivets 2. afdeling, som har et omfang, der har gjort en særlig indsats nødvendig. Ny er ideen med en specialartikel om en særlig gruppe arkivalier. Brugsanvisningen til Skibsregistreringsarkivalierne er skrevet af Holger Munchaus Petersen på grundlag af egne erfaringer. Hermed synes der at være givet et udspil, som må kunne fremlokke flere opskrifter af tilsvarende art. December 1980 Kontaktudvalget Guide til maritimt kildemateriale IV 3/34

4 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848) Rigsarkivet Rigsdagsgården Rigsarkivets 2. afd. omfatter generelt sager yngre end 1848, d.v.s. Centraladministrationens arkiver efter enevældens afskaffelse. Med det nye folkestyre kom en gennemgribende omlægning af administrationen, og enevældens kollegier blev erstattet af ministerier. Der er naturligvis ingen regel uden undtagelser; en del istitutioner, som ikke blev ændret ved indførelsen af ministerialsystemet, er følgelig ikke blevet opdelt mellem 1. og 2. afd., og man kan derfor for disse institutioners vedkommende finde akter under 2. afd., som er ældre end Dette er f.eks. tilfældet med Kongelige grønlandske handel. Grundlaget for den følgende oversigt er Generalregistraturen for 2. afd., der er opbygget alfabetisk efter betegnelsen på den institution, der har afleveret arkivalierne. Der er altså ikke umiddelbart en hierakisk opdeling i Generalregistraturen. Ønsker man sig et overblik over den administrative sammenhæng m.h.t. en institution, er man henvist til at søge i eksempelvis Hof- og Statskalenderen. I denne forbindelse bør nævnes et par nyttige håndbøger: Det ministerielle system, RA, 2. afd. ua. Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afd. RA, Register til administrative samlinger, RA, C. Rise Hansen: Centraladministrationens afleveringer til Rigsarkivet , RA, Oversigten på de følgende sider er et uddrag af Generalregistraturen i forkortet form, og for hvert arkivfond er angivetyderår for arkivalierne som helhed, d.v.s., at f.eks. journalrækker ikke nødvendigvis er dækkende for de angivne år. Det kan anbefales at konferere med Generalregistraturen samt specialregistraturer, dersom spdanne findes. Da dette kun sjældent er tilfældet, er man oftest henvist til at undersøge afleveringsdesignationer, som er de oversigter, de afleverende institutioner har udarbejdet i forbindelse med en aflevering. Hvor det har været muligt, er årstal for afleveringer af arkivfonds angivet. Dette skulle være en god hjælp til at finde disse afleveringsdesignationer. Admiralens, generalinspektørens og viceadmiralens arkiv. Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Aktieselskabsregistret. Journaler, brevbøger, -kopier, hævede selskaber Arbejdsministeriet, udvalg og kommissioner. Anlægsudvalget vedr. Hanstholm havn Defensionsværket på Færøerne Elbskibsfartsrevisionskommission. Sager Finansministeriet, anvisnings- og bogholderikontoret. Protokoller, sager vedr. hædersgaver til veteraner fra og 1864 Pensioner til embedsmænd, enker og børn, søværnet Diverse sager, bl.a. vedr. havneanlæg Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering m.v. Finansministeriet, sekretariatet Gruppeordnede sager. Heri bl.a. krigsskadeserstatninger , marinens omordning , toldbodssager , Sundtoldens afløsning, slesvigske færgesager Guide til maritimt kildemateriale IV 4/34

5 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat , Elbtolden, diverse sager vedr. toldvæsenet. Finansministeriet, udvalg og kommissioner Krigsskadeserstatningskomiteerne af 1848 og 1850, , do , undersøgelseskommissionen af 1/ om Sundtoldens afløsning, m.m. Fiskemesterregnskaber Fiskeordningens kontor Fiskeridirektoratet/Fiskerikontrollen Kopibøger, understøttelsessager, journaler, kutterjournaler m.v Fiskeriministeriet Journalsager, søkort over østersbanker Flådemagasinet (tidl. Hovedmagasinet) Indkomne og udgåede skrivelser, registre, reglementer, kontobøger, kontrolbøger for rekvisitioner, lageropgørelser, leverancebøger, materieljournaler Flådemagasinet, aflevering 1959, se afleveringsdesignation. Flådemagasinet, udvalg og kommissioner/byggeudvalg Udvalget til kontrol med revision af søværnets beholdninger. Flådens stab/overkommando Kopibøger, registre over udg. skr., realregistre og dagbogsregistre, den udrustede flådes virksomhed , generalrapporter Flådestationen, sekretariatet Indkomne skr Forsvarsministeriet, søtransportvæsenet Ind- og udgåede skrivelser, registre, skibslister, lejekontrakter for kuttere m.v.. opmålinger af danske havne, kystbeskrivelser, alf. reg. over dampskibe, egnede til troppetransport, postlister m.v Fragtnævnet Ind- og udg. journaler, mødeprotokoller, skibsmapper, alf. Kartotek, positionskort, cirkulærer m.v Fyrmagasinet Regnskabsprotokoller m.v Fyrvæsenet Fyrskibsarkiver Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen (tidl. Generaltoldkammer og Kommercekollegiet) 1. danske toldrevisionskontor Journaler, -sager, summariske ekstrakter, havnekasseregnskabsantegnelser, generalregnskaber m.v Finansministeriets almindelige revisionskontor Regnskabsjournaler Guide til maritimt kildemateriale IV 5/34

6 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Generalpostdirektoratet Udgifts- og indtægtsbøger, extraktprotokol, korrespondanceprotokoller, kopibøger, dampskibs- og udenrigsjournal, udtagne sager til dampskibe, do. Til vandbefordring, sager til postjournal m.v Geodætisk Institut Trykte kort Grønlands Styrelse (tidl. Kgl. Grønlandske Handel) Indkomne breve, kopibøger, journaler, regnskabsjournaler, gruppeordnede journalsager, koloniregnskaber Diverse sager, afleveringer 1920 og Bogholderkontoret Hovedbøger, regnskabsjournaler, handelsekstrakter Hovedkontoret Kopibøger, registre til brevlister, regnskabsprotokoller, journalsager m.v Revisionskontoret Diverse sager, aflevering Statistisk kontor Fangstlister, ukomplet Grønlands Tekniske Organisation (G.T.O.) Diverse sagligt ordnede sager Grønlandsadministrationen (tidl. Grønlands Styrelse) Protokoller m.v. 1945/1946 Grønlandsdepartementet (tidl. Grønlands Styrelse) Bogholderkontoret aflevering 1959 Koloniregnskaber Afleveringer I-IV 1960, marts 1962 Regnskabskontoret Afleveringer I-IV, marts 1962, maj 1962, nov. 1962, jan Grønlandske arkivalier Specialregistratur: Det Nordgrønlandske Inspektorats arkivalier, RA Kongelig grønlandske Handel Aflevering Rekvisitioner, regnskabsprotokoller Referats- og resolutionsprotokoller, registre, kopibøger m. registre, korrespondanceprotokoller, breve og ekstrakter af breve m.v Kassebøger, -journaler, regnskaber og regnskabssager, skibsjournaler, maskin- og skibsdagbøger, konossementer (Se også folioregistratur 189a) Aflevering 1949: Kopibøger, brevbøger, regningskopibøger, regnskabsbøger Skibs- og maskinjournaler Bogholderikontoret Diverse sager Pakhuskontoret Journaler for ud- og indgåede breve, rekvisitionsbøger, regnskabsprotokoller og -sager, besejlingen , diverse sager (aflevering 1920) m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 6/34

7 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Regnskabsafdelingen Aflevering 1967 Fakturaer, kassebilag, arbejdssedler Revisionskontoret Kopibøger, antegnelser m.m Skibsdriftskontoret Skibsjournaler (Afl. Journal nr. F ) Den grønlandske Handelskommission Kopibøger m. registre, referatprotokoller m. registre, indkomne breve m.v Grønlandske lokalarkiver Se Generalregistratur samt afleveringer 1963, 1964, 1965 og Handelsministeriet (tidl. Erhvervsministeriet) Relations- og forestillingsprotokoller m. reg., real- og brevregistre, kopibøger, sekretariatets visdomsbog, brevbøger for søfart, journaler og krise journaler, indberetninger om søulykker og strandinger Kontoret for hjemvendte søfarende Kopibøger Søfartsafdelingen Krigstidsskader, udbetalingsptotokoller 1939 Ujournaliserede arkiver se afleveringsdesignation F Den kgl. Havnekommission, se Københavns Havneadministration Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg (seddelregistratur 44) Forestillinger m. registre, diverse sekretariatssager Slesvig Forordninger, forestillinger Rekvirerede sager: heri bl.a. handels- og skibsfartssager, havnevæsen m.m., dige og vandbygningsvæsen, strandsager (se registrant nr. 165c, p Departement A Journalsager, diverse sager (se reg. 165c og seddelreg. 44) 1. Departement B Akter, journaler, diverse sager ( ) 1. departement A og B Gruppesager, heri bl.a. XXX: skibsfart, kanal- og lodsvæsen (se reg. 165c, p. 233 og p ) 2. Departement A Diverse sager (sed. reg. 44) Havnesager (reg. 165c, p. 277) 2. Departement B Diverse sager (sed. reg. 44) Forskellige sager (reg. 165c, p ) Sekretariatet Journaler, diverse sager (sed. Reg. 44 og reg. 165C, p ) Holmens havnemester Holmens politi Kopibøger, vagt-ordre og notatprotokoller Guide til maritimt kildemateriale IV 7/34

8 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Indenrigsministeriet Relations- og resolutionsprotokol, register over forestillinger, visdomsbog Kontor KK (skabssager) heri bl.a. tegning til Kalundborg havn Kontor udskrivningskredse, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner 411. Komm. af 24/ ang. forholdsregler mod brugen af usødygtige skibe under dansk flag Komm. af 23/ vedr. tilsyn med dampfartøjer m.v Søfartskomm. Af 4/ ( ) Komm. Af 1874 vedr. forskellige forhold på Jyllands vestkyst. Ingeniørelevskolen (tidl. Skolen for skibsbygning og maskinv.) Journaler, kopibøger, undervisningsprotokoller, div. Regnskabsbøger Invalidebestyrelsen og bestyrelsen for de militære underklassers pensionering. Kopibøger, journalsager, lægeprotokoller, referatprotokol vedr. Søkvæsthuset, pensionsruller, regnskabsprotokoller, div. Sager vedr. Søkvæsthuset og Assistenshuset, hædersgaver til veteraner Ministeriet for Island (tidl. Islandske Departement) Register over Kgl. Resolutioner, forestillinger, brevregistre, kopibøger m. reg Justitsministeriet 1. Kontor diverse sager Admiralitetsretten for Fyn og Jylland i Nyborg Kontor Indberetning om mønstringsbestyrelsens sportler Forakter til lov om mønstring af skibsmandskab 1872 Land- og søsessionsplakater Omregulering af sølimitdistrikter og indberetninger i henh. Til dette Betænkning ang. Udkast til love om søkrigstjenesten og om land- og søsessionerne. Udskrivningsvæsenets revisionskontor Love, bekendtgørelser vedr. udskrivningsvæsenet/visdomsbog Forordninger vedr. søudskrivningen Lister med bafarent mandskab udskrivningsdistrikt, søruller udskrivningskreds, lægds- og søruller Udvalg og kommissioner Kommissionen af 9/ til udarbejdelse af en ny sø- og handelslov Kadetskolen Reg. over ud- og indgåede skrivelser, kopibøger, skolejournaler, ruller, prot. vedr. undervisning og øvelser, skibsjournaler, sundhedsvæsen og regnskabsprotokoller Kanonbåden Guldborgsund Indkomne skrivelser Koloniernes Centralstyrelse (Vejledende Arkivreg. XX, RA 1975) Indiske forestillinger og resolutioner, resolutionsprotokol Guide til maritimt kildemateriale IV 8/34

9 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Kolonialrevisionskontoret Kopibøger, protokol over udg. Breve, journaler og -sager, brevkoncepter Den dansk-vestindiske kommission af 18/ Vestindiske kontor Kopibøger, postbøger, journaler m. reg., gruppesager bl.a. lodsvæsen, brevkoncepter, måleprotokoller, tegnebøger m.m Vestindiske pakhusforvaltning Fakturaer Kommissarius vedr. statens ekspropriationer m.m. Protokoller og sager vedr. ekspropriationer til havne, lufthavne, militære formål m.m Kommissionen for fiskeri- og havundersøgelser Korrespondance vedr. bl.a. Dana, Galathea, fiskeriudstillinger, undersøgelser i indre farvande, skibs- og maskinjournaler Kompasvæsenet Indkomne skrivelser, div. Protokoller. Krigsforsikringen af havne Skadessager, vurderingssager, regnskabssager, forhandlingsprotokoller. Krigsministeriet 4. Kontor Diverse sager, bl.a. sager vedr. søforterne. Armeens intendantur (reg. 91d) 1. Kontor: Journal for søtransportvæsenet 1864 Krydstoldvæsenet Station Lille bælt nordre del Ordre- og kopibøger, journaler Korrespondance m. krydstoldfartøjer 1-30, Ny Svendborg, Bornholm, Slesvig og Falken Div. Korrespondance, cirkulærer og bekendtgørelser Kystudkigsvæsenet Udg. og indk. skrivelser, journaler, korrespondance med kystudkigsstationerne Københavns Havneadministration (tidl. den Kgl. Havnekommission) Kgl. reskripter og resolutioner, kopibøger, indkomne sager, korrespondanceprotokoller, budget- og regnskabssager, forhandlings- og referatsprotokoller, gruppesager, inventar- og materielregnskaber Landbrugsministeriet Domænekontoret Østersbankebøger, div. Landkort Landvæsenskontoret Understøttelse til anskaffelse af fiskeriredskaber 1879, Schmidts fiskeriberetninger Udvalg/kommissioner Fiskerikommissionen, indberetninger fra amter 1850 Fiskerikommissionen af 6/5 1902, akter. Guide til maritimt kildemateriale IV 9/34

10 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Lodsdirektoratet (aflevering 1965) Månedsregnskaber for de enkelte lodserier Marineministeriet Diverse (aflevering 1914) Forslag til lovændring af lønninger ved søværnet, fyrdirektorater 1933, sager vedr. Holmens kirke, Nyboder og søværnets lønningsforhold Departement (afd. B) Admiralitetskontor C (tidl. Admiralitetsdept. (2. afd.)) Indkomne skr Admiralitetsdepartementet (2. afd.) (indtil 1911) Civile sager: Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., koncepter, referatsprotokoller Divisionssager (mandskabssager): Kopibøger m. reg., koncepter, journaler m. reg., journalsager Fyr- og lodsvæsenet Diverse sager Fyr- og vagervæsenet Kopibøger m. reg., koncepter, journaler, gruppesager, fyrjournaler- og sager, vagersager, regnskabsprotokoller, referatsprotokoller Fyrvæsenet Reg. Til indkomne og udgåede skr., koncepter Lods- og hvervningssager (tillige fyr og vagers.) Journaler m. reg., journalsager, kopibøger Lodssager (se reg. 85D, p. 12) Diverse sager Militærsager Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., referatsprotokoller (journaler) Mønstringsvæsenet Mønstringsprotokoller og -sager Redningsvæsenet Journaler og -sager, brevlister, kopibøger, fortegnelse over strandinger m.m Sundlodserierne Diverse sager Vagervæsenet Indkomne skrivelser Admiralitetskontoret Sager bl.a. vedr. vrags uskadeliggørelse, Christiansø, Hirsholmene, Meteorologisk Institut, Fyrsager, Vagervæsenet, Lodsvæsenet, Kystudkigsvæsenet, leje af skibe, kopibøger, journaler m. reg., sagkartotek vedr. skibe og luftfartøjer (vrag), lodsreglementer Civil værnepligt Kopibøger. Journaler Efterretningsstationen Ind- og udgåede skrivelser, lister over samme Kassererkontoret Kopibøger og indkomne sager, registre til begge, referatsprotokoller, hovedbøger Kasserer- og arkivkontoret Kgl. Resolutioner, register og journaler til samme, indkomne sager, bastallinger, koncepter, div. Protokoller Kommissariats- og bogholderikontoret Indkomne sager m. reg., udgåede sager m. reg., kopibøger, Guide til maritimt kildemateriale IV 10/34

11 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat journaler, hovedbøger, gagebøger, regnskabsprotokoller, materielkontibøger, divisionssager, lønningssager, assistancesager (bl. a. Georg Stage), pensionssager m.v Legatkontoret Journaler over indkomne sager, registre, kopibøger m. reg., hovedjournaler, kassebøger, legatregnskaber, referatsprotokoller m.v Lønnings- og revisionskontoret Indkomne sager m. reg., kopibøger m. reg Sekretariatet (tidl. Sekretariats- og kommandokont.) Kgl. resolutioner m. reg., forestillinger, indkomne sager, journaler, journalregistre, kopibøger m. reg., kommandosager, søkadetruller, offocersbedømmelser, diverse sager (aflevering maj 1958) Sekretariats- og kommandokontoret Kgl. resolutioner, kopibøger til forestillinger, kopibøger m. reg., journaler m. reg., kommandosager, fyrskibslister, hovedbøger m.v Søetaten Skibsjournaler, logbøger, maskinjournaler Se specialregistratur. Udvalg og kommissioner/byggeudvalg Kommissionen vedr. det danske redningsvæsen 1925, Udvalg af vedr. fyr- og vagervæsenet. Komm. Af 5/ ang. lønninger ved søværnet. Lønningskommissionen af Kommissionen af 29/ ang. orlogsværftets drift, m.v. Marineministeriets kontor for særlige administrationssager Diverse regnskabssager Marinestaben Realregistre, kopibøger og journaler m. reg., generalrapporter, dagbogsnotater, marineattacheen i Moskva, efterretningsstationen, Søværnskommandoens meldecentral, Storebælt marinedistrikt, Sydsjællands marinedistrikt, dagbog for flådens overkommando , situationsoversigter , gruppesager m.v Marinestabslægens kontor Ind- og udgåede skrivelser m. reg., læge-, syge- og undersøgelsesjournaler, sygestatistik, lønningsjournaler, Søværnets Baraksygehus, Marinehospitalet, Lazarettet på K.E. Skolen, Lazarettet i Rigsdagsbygningen,Københavns Garnisionssygehus Marinestationer Møn , Grønnedal Maskinisteksamenskommissionen Breve fra formanden til marineministeriet Direktoratet for maskinistundervisning (tidl. Maskinisteksamenskommissionen) (Aflevering 1966) Korrespondanceprotokoller, kopibøger, indkomne skrivelser, journaler, eksamensprotokoller m.m Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Øresundssagen Guide til maritimt kildemateriale IV 11/34

12 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), Marineministeriet, fortsat Mønstringskontorerne Kartotek over sømænd i den danske handelsflåde Nautisk prøvekammer Navigationsdirektoratet (Navigationseksamenskommissionen) Indkomne skrivelser m. reg., kopibøger m. reg., eksamensprotokoller, styrmandsruller: søfart, navigationsskolernes regnskaber, hovedbøger, kassejournaler for sømandsskolerne, Statens skoleskib: regnskaber, skibsdagbøger, øvelsesjournal, elevprotokol og regnskaber fra navigationsskolerne i Ålborg, Bogø og Rønne m.v Nordsøeskadren Sager 1864 Nyboders Kommandantskab Indkomne og udgåede skrivelser, regnskaber, div. Protokoller, bl.a. aflevering Ministeriet for Offentlige Arbejder Forestillinger m. reg., journaler, hovedbøger Havnesager: journalsager Kanal- og havnesager: journaler, -sager, kopibøger Kommissionen vedr. bl.a. sikring af Thyborøn Havn og Kanal, 16/ Vej- og færgesager: færgevæsenets kopibog, journaler, kopibog for vandforbedring anm: færgesager indtil 1872 findes under Generalpostdirektionen (RA, 1. afd.) Orlogsværftet Maskintegninger, indk. og udg. Skrivelser Skibstegninger (se specialregistratur) Udkommandobøger, signaljournaler, stamruller, straffeprotokoller, årsberetninger m.v se afleveringer marts 1960, 1961 og april Kassererkontoret Kassebøger Lønningskontoret ruller Maskinkorpset hovedruller Sekretariatet (afl. Febr. 1960, 1963) Diverse protokoller og regnskabssager indkomne og udgåede skrivelser Staben Indkomne skrivelser, diverse sager Søværnets personelkontor Indkomne og udgåede skrivelser, stamruller, straffebøger Patronatet for Holmens Kirke Diverse sager Proviantmagasinet Indkomne og udgåede skrivelser, hovedbøger, regnskabsjournaler m.v Guide til maritimt kildemateriale IV 12/34

13 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Redningsvæsenet (aflevering 1953) Skrivelser fra stationerne div. Indkomne skrivelser, kopibøger, inventarieprotokol, kassebøger og generalregistre, div. fortegnelser over redninger, strandinger og øvelser Reviderede regnskaber Fiskerikontrollen Havneregnskaber Karantæneregnskaber Marinens regnskaber (se reg. 85C og 85e) Overskibsinspektoratet Redningsvæsenet Søkvæsthusfonden Søværnet Vandbygningsdirektoratet Vandbygningsvæsenet Revisionsdepartement (tidl. Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen) 1. danske toldrevisionskontor (Øerne) Generalregnskaber, -ekstrakter for Sjælland, Fyn, Lolland, Falster, Møn og Bornholm danske toldrevisionskontor Journalsager, generalekstrakter, strandingssager, mønstringslister m.v Holsten-Lauenborgske toldrevisionskontor Journaler, diverse protokoller Københavnske toldrevisionskontor Kopibøger, diverse antegnelser Slesvigske toldrevisionskontor Journal m.v Revisionsudvalget for tyske betalinger Journalsager, bl.a. fragt m.v. (FN), søfartssager (S) Rigspolitichefen Eftersøgningstjenesten Kystbevogtningen, journaler, -sager Skattedepartementet 2. Kontor Sømandsskattesager Værftssager, Kolbe Dybbøl 1940, Burmeister & Wain 1950, A/S H.C. Christensens Damp- og Sejlskibsrederi Udvalg/kommissioner Udv. til gennemgang af sømandsskatteloven 17/5 1963, Udv. ang. Sømandsskat 21/ Skibsarkiver Skibsregistreringskontoret Registre, målinger, rederier m.v Herom Specialartikel i denne Guide. Guide til maritimt kildemateriale IV 13/34

14 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Statens Skibstilsyn Registre, målinger, journaler, kopibøger Aflevering I, 1960, udslettede skibe. Direktoratet for Statens Skibstilsyn Diverse målingsprotokoller Udslettede skibe Danmarks Statistik Samfærdsel og turisme bl.a. oversigter over skibe hjemmehørende Indenlandske skibsfartslister , Udenlandsk skibsfart Københavns Frihavn, driftsregnskaber Danske skibe på udenlandske havne Se også Udenrigshandel og betalingsbalance Generaldirektoratet for Statsbanerne Kort, fotografier og tegninger, se specialregistratur Specialregistratur for Statsbanerne: 4:2 Hedemanns tegningsarkiv, RA Ældre bygningstegninger, RA :6 Personaleakter, RA 1963 Strandingskort Søartilleriet (aflevering 1951) se også afl. 1974, RA, 1. afd. Indkomne skrivelser Søetaten, forskellige regnskaber Søetatens generaladjudant sagsprotokol, sager Søetatens hospital Indkomne skrivelser, diverse protokoller Søakademiet Indkomne og udgåede skrivelser, diverse ruller og protokoller Det Kgl. Danske Søkortarkiv Søkort (trykte m.v.) Indkomne og udgåede skrivelser, landtoningsbøger, fiskerikort m.v Flådens Mærkevæsen Skibsbøger, mærkejournaler, opmålingsbøger m.m Militære afdeling Skibsbøger Søkvæsthuset, direktionen Indkomne skrivelser Guide til maritimt kildemateriale IV 14/34

15 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søkvæsthusfonden regnskabsprotokoller og -sager Sømandsskattekontoret (tidl. Mønstringskontorerne) bl.a. kartotek over sømænd Sømilitære regnskaber Søminevæsenet Indkomne og udgåede skrivelser m.v Søofficersskolen Indkomne og udgåede skrivelser, div. Protokoller, ruller og skibsjournaler, kartotek over søkadetter 1716-ca Søtransportkommissionen Registre over ind- og udgåede skrivelser, skrivelser Søværnet Skibsjournaler m.m., afleveringer 1968, , 1969, 1871 og Specialregistre til disse. Kommandostation Lynetten Diverse, postlister, journaler Kongelundsfortet Indkomne sager m. reg Krydseren Heimdal Korrespondance for togtet Kystbefæstningen Ind- og udgåede skrivelser, registre m.v Kystbevogtningen Dagbogsoptegnelser m.v Kystflåden Mineskibsafdelingen, ind- og udgåede skr Torpedobådsafdelingen, do U-bådsdivisionen, do m.v Middelgrundsfortet Ind- og udgåede skrivelser Sundets Marinekommando Kopibøger, dagbøger m.v Øresunds Marinedistrikt Kopibøger, dagbøger m.v Søværnets Bygningsvæsen (aflevering april 1960) Ind- og udgåede skrivelser, div. Protokoller Søværnets Intendantur Kassebøger Søværnets Kaserne Diverse protokoller Søværnets Kassationskommission Guide til maritimt kildemateriale IV 15/34

16 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat Søværnets Lægevæsen (aflevering 1960) Ind- og udgåede skr., læge- og sygejournaler Søværnets Regnskabsvæsen Ind- og udgåede skrivelser, div. registre, leverancebøger m.m Søværnets Skibs- og Maskinekspedition Maskinjournaler Søværnskommandoen Personelkontoret, indkomne sager Søværnsstaben Søværnets skoleudvalg, mødereferater m.m Departementet for Told- og forbrugsafgifter Forbrugsafgiftskontorerne, herunder bl.a. Krydstoldvæsenet (C) journaler Gruppeordnede toldsager Specialregistratur, heri bl.a.: Akter vedr. skibsmålingskommissionen af 24/ (1, 34, ) og Krydstoldvæsenets sager (4, 63, ) Holsten-lauenborgske toldekspeditionskontor Diverse pakkesager Karantænekontoret Journaler, forestillinger, kopibøger m.m Slesvigske toldekspeditionskontor Indkomne og udgåede skrivelser Toldkontorerne (1. Kontor) A-sager København og generalia B-sager Østifterne C-sager Krydstoldvæsenet (-1860) 2. Kontor Jyske og fynske sager Øresund og strømtoldkontoret Alfabetisk reg. over toldvæsenets personaleakter Tyske Myndigheder Se særlig registratur: Tyske Arkiver I, RA, 1978 heri b.a. Den tyske marine før 1922, do Og Tyske maritime besættelsesmyndigheder i Danmark. Udenrigsministeriet Skibslister (reg. 42) Handels- og konsulatsafdelingen Kgl. resolutioner, registre, journaler og -sager, søpasprotokoller Se realregister over samlede sager til Handels- og konsulatsjournaler og Foreløbige arkivregistraturer, Serie 1, nr. 1: Samlede sager (1762)-1866, duplikeret RA Vandbygningsdirektoratet Brevlister, journaler Gruppesager 101 (GI) Guide til maritimt kildemateriale IV 16/34

17 A 34 Rigsarkivets 2. afdeling (efter 1848), fortsat 103 (GIII) Kystsikring (GXXIII) Skibsværfter Journalsager afleveringer 1956, 1959, I, II, III, 1960, 1962 og Skibs- og maskininspektoratet Journalsager, brevbøger, skibstegninger m.v Anlægstegninger Journalkort, journalsager om enkelte havne m.v. Se generalregistratur p Vestindiske Lokalarkiver Her henvises til Generalregistratur for 1. afd., samt en række sager v. Kargaard-Thomsen. Vestindiske reviderede regnskaber Her henvises til Generalregistratur for 1. afd. Øresunds Toldkammer Ældre gruppesager Kopibøger, journaler m. reg., div. Sager Østersøeskadren Sager 1864 Guide til maritimt kildemateriale IV 17/34

18 A 35 Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg komune Mosevænget 6440 Augustenborg En registrering af effekter og kildemateriale fra kommunen er netop påbegyndt. Et ca. 100-årigt kompas kan dog nævnes, og det bemærkes, at arkivet har modtaget et væld af endnu uregistrerede fotos. A 36 Fladså Arkiv Holmevej Brandelev Nyoprettet arkiv Intet af interesse. A 37 Hundested lokalhistoriske arkiv 4-5 fotografier af fartøjer. 3-4 fotografier af personer m.v. Hundested Bibliotek Nørregade Hundested A 38 Lokalhistorisk arkiv i Jægerspris Møllevej Jægerspris Interview på bånd med gammel fisker, hefte om fiskeriet i Neder Dråby år Fotografier af fartøjer fra Kulhuse, fiskerbilleder smstds. Rigningsdel, ikke identificeret. Fiskenet ålejern. 4 flaskemodeller A 39 Kalundborg By- og Egnshistoriske Arkiv Kalundborg Bibliotek 4400 Kalundborg Materiale om Flotille 251, Kalundborg 1970'erne, herunder Flotilleblad. Meddelelse ang. Etableringen af kystbatterier omkr Forsvarsplan fra 1808 om forsænkning mellem Revsnæs og den østre side af Samsøe. Prospektkort af krydseren Hejmdal ca fotos fra eng. Krydser Rodney s besøg Endv. fotos af session på Jernbanehotellet beg. Af 1960'erne, Fregatten Esbern Snare i Kalundborg 1959 og engelske krigsskibe v. kaj smstds Guide til maritimt kildemateriale IV 18/34

19 A 40 Kerteminde Byhistoriske Arkiv se: Kerteminde Museum A 41 Lokal Historisk Arkiv, Læsø C.T. Jakobsen 9950 Vesterø-havn Logbøger, skibstegninger fra Dohners skibsværft på Læsø 1892 ff. Søfartsbøger, Dagbøger, privat korrespondance, Private arkiver, Interviews på bånd. Fotografier af fartøjer og personer. Skibsmodeller, 3 skibsportrætter. Genstande indenfor grupperne Anker, Skibsklokke, Nathus, Lanterne, Kompas, - håndlog, 2 lange kikkerter, oktant. En del bjergningsudstyr fra den i Vesterø Havn nedlagte station. Værktøj og genstande fra sejlmager, bådebygger, skibstømrer. Håndskydevåben. Primusapparater, Bestik. Søstøvler, 3 skibskister. Tovværksarbejder, Håndarbejder. A 42 Mors Lokalhistoriske Arkiv Nørregade Nykøbing M Arkivalier fra Sømandshjemmet, Nykøbing M. herunder Drifts- og statusregnskab , fremmedbog, vedtægter bidragslister, lejekontrakter, anmeldelseskort for gæster m.v. Fotografier af fartøjer og personer. Materialet er registreret. A 43 Odense Centralbibliotek Lokalhistorisk Afdeling Klosterbakken Odense C , lokal 4426 Åbent: man.-ons tir. tor. fre Privat arkiv: Skibsprovianteringshandler Ebba Lauritzens erindringsmanuskript om skibshandel på Nørrebro i Odense ca , bilagt enkelte billeder. På bånd: Radioudsendelse 29/ Journalist Torben Poulsen interviewer Ebba Lauritzen. Materialet er utilgængeligt i 25 år. Tilladelse kan indhentes via afdelingen. Det bemærkes, at yderligere bidrag til Guiden vil kunne ventes, når ordnings- og indsamlingsarbejdet i afdelingen skrider fremad. Guide til maritimt kildemateriale IV 19/34

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere