LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister"

Transkript

1 LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister Marts 2003

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING SAMFUNDSMÆSSIG NYTTE VED AT ETABLERE ET LANDSDÆKKENDE LEDNINGSEJERREGISTER ARBEJDSMETODE INTERVIEWUNDERSØGELSEN SKADEFORDELING OG SKADEVOLDERE ANTAL OG ÅRSAGER BESPARELSENS SAMFUNDSMÆSSIGE VÆRDI Tidsfaktor Ledningsejernes tal Entreprenørernes tal SAMLET BESPARELSE INTERESSEN FOR ET LEDNINGSEJERREGISTER BLANDT RESPONDENTERNE BETALINGSVILLIGHEDEN BLANDT ENTREPRENØRER OG LEDNINGSEJERE JURIDISKE FORHOLD PLACERING AF EVENTUELLE REGLER OM LEDNINGSEJERREGISTRERING MV LOVENS GEOGRAFISKE AFGRÆNSNING Færøerne og Grønland Søterritoriet LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE Ledningsbegrebet Afgrænsningen af registreringspligten for ledningsejere Afgrænsning af lovens hovedregel Undtagelser fra lovens anvendelsesområde ANVENDELSE AF REGISTRET Registrering af ledningsejernes interesseområder BYGHERRENS/ENTREPRENØRENS RETTIGHEDER OG PLIGTER MV Forespørgselspligt for bygherrer/entreprenører Afgrænsning af begrebet gravearbejder Afgrænsning af personkredsen Tidspunktet for forespørgslen i ledningsejerregistret Fremsendelsen af forespørgslen til ledningsejerne Dokumentation for forespørgslen Forespørgsel i ledningsejerregistret som betingelse for en gravetilladelse REGISTERANSVARET Tidspunktet for registreringen af oplysningerne i databasen Forholdet til lov om behandling af personoplysninger Ansvar for registret RETSVIRKNINGER Erstatningsansvar Bødestraf ETABLERING AF DET LANDSDÆKKENDE LEDNINGSEJERREGISTER SEKRETARIATSFUNKTION EDB-SYSTEMET TIL STØTTE FOR LEDNINGSEJERREGISTRET

3 4.2.1 Krav til funktionalitet Sikkerhedskrav til identifikation af ledningsejeren Sikkerhedskrav til identifikation af entreprenør/projekterende Digital betaling Ønsker om supplerende faciliteter Brugergrupper til opfølgning på funktionaliteten i systemet Udviklingsmuligheder FINANSIERING FINANSIERING AF ETABLERINGSUDGIFTER ESTIMAT AF DRIFTSUDGIFTERNE FOR SYSTEMET FORDELINGEN AF DRIFTSUDGIFTERNE BRUGERABONNEMENT DRIFTSOMKOSTNINGERNE FOR SEKRETARIATET UDBUDSFORHOLD UDBUDETS OMFANG ADMINISTRATIONSOPGAVENS OMFANG UDBUDET AF LER DRIFTSOPGAVEN KONKLUSION DE JURIDISKE ANBEFALINGER DEN TEKNISKE LØSNING FINANSIERING BILAG 1 BUDGET RESSOURCE-ESTIMAT SAMLET BUDGET BILAG 2 ADMINISTRATIVE SAGSGANGE BILAG 3 TILLÆG TIL TEKNISKE SPECIFIKATIONER AF EDB-SYSTEMET UDVEKSLING M.V BILAG 4 BIDRAGSYDERE ORGANISATIONERNE STYREGRUPPEN ARBEJDSGRUPPERNE UNDER STYREGRUPPEN HAR DER VÆRET NEDSAT I ALT 4 ARBEJDSGRUPPER, SOM UDOVER ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN HAFT DELTAGELSE AF FØLGENDE PERSONER: ) DEN JURIDISKE ARBEJDSGRUPPE RASMUS TENGVAD, KL ) ØKONOMISK/ADMINISTRATIV ARBEJDSGRUPPE BILAG 5 SKEMATISK OVERSIGT OVER LOVENS AFGRÆNSNING BILAG 6 KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPEN FASE I: FASE II: BILAG 7 LITTERATURLISTE

4 1 Indledning Denne rapport udgør en samlet besvarelse af de opstillede problemstillinger i kommissoriet vedrørende mulighederne for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister, LER. Rapporten foreslår at der indføres: en pligt til at lade sig registrere som ledningsejer (se afgrænsning). en pligt for alle (se afgrænsning) til at forespørge i ledningsejerregistret forud for bygnings- og jordarbejder i det følgende benævnt som gravearbejder. en pligt for ledningsejeren til at angive et eller flere interesseområder grafik dækkende alle ejerens forsyningsledninger. Med et landsdækkende ledningsejerregister forstås et register over landets ledningsejere. Det er således udelukkende ejerne af ledninger og ikke de enkelte ledninger, der skal registreres i et nyt system. Formålet med oprettelsen af registret er at sikre maksimal forsyningssikkerhed gennem færrest mulige graveskader på offentlige forsyningsledninger. Der tages udgangspunkt i forsyningsnet i Danmark som afgrænsning af, hvilken type ledninger der medfører registreringspligt for ledningsejeren. Der henvises herom til kapitel 3. (Indtegnes) (Skal ikke indtegnes) Interesseområde Ledningsejeren angiver sit interesseområde ved at omkredse sine ledninger med en polygon, som indlægges i et kort. Se fig. 1. Ved en forespørgsel på en beliggenhed inden for polygonen vil der fremkomme oplysning om, at ledningsejeren har ledninger i området, og derfor skal ledningsejeren spørges om den nærmere beliggenhed heraf. Der 4

5 stilles ingen krav til, hvor snævert polygonen skal omslutte ledningerne. Dette er alene op til den enkelte ledningsejer. I registret vil interesseområdet blive forbundet med oplysninger om ejeren og dennes ledningstyper i det pågældende område, og ikke ledningens reelle fysiske placering. Der stilles ikke i rapporten krav til, hvordan ledningsejeren skal registrere sine ledninger. Ved forespørgsel om ledningsoplysninger er ledningsejeren forpligtet til at fremkomme med oplysninger om sine ledningers beliggenhed. Gældende praksis på området er udlevering af ledningsplaner eller påvisning på stedet efter ledningsejerens ejet valg. Rapporten kommer med forslag til, hvilke ledningsejere der skal lade sig registrere. Rapporten udelukker ikke, at man frivilligt kan lade sig registrere som ledningsejer. Rapporten udelukker heller ikke, at en ledningsejer (typisk en mindre privat ledningsejer) lader sine interesser varetage af en større ledningsejer. Vanskeligheder ved at lokalisere ledninger i jorden samt identificere deres ejere forud for gravearbejder har gennem mange år været et problem for entreprenørbranchen. Dette har resulteret i en stor administrativ byrde for såvel entreprenørbranchen som ledningsejerne samt unødigt mange graveskader med store udgifter til administration, reparation af ledninger mv. til følge. Der har op gennem 1980 erne været arbejdet med undersøgelser, der skulle afdække, hvordan dette informationsproblem kan løses. Først i AML-projektet (Alternative Modeller for Ledningsregistrering) og siden 1999 i FLIS-projektet (Fælles Ledningsejer Informations Service), som i dag er i drift og dækker Århus amt. Medio 2001 tog Danske Entreprenører initiativ til at bringe problemet op i ministerielt regi, hvorefter der af Økonomi- og Erhvervsministeriet blev nedsat en tværministeriel Styregruppe til afklaring af spørgsmål med henblik på at finde en landsdækkende løsning. Styregruppen konstituerede sig primo 2002 med repræsentanter fra følgende ministerier og organisationer 1 : 1. Erhvervs- og Boligstyrelsen, Økonomi og Erhvervsministeriet 2. Justitsministeriet 3. Trafikministeriet 4. Kommunernes Landsforening (KL) 5. Københavns Kommune, Vej & Park 6. Danske Entreprenører (Pr Dansk Byggeri) 7. FULS (Fællesudvalget vedr. ledningssamarbejde) 8. Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI) 9. Den Digitale Taskforce 1 Der henvises til bilag 4 for yderligere oplysninger om organisationerne og styregruppen. 5

6 Styregruppen fik til opgave at belyse følgende forhold med henblik på etablering af et brugerfinansieret landsdækkende ledningsejerregister, der kan reducere bygge- og anlægssektorens herunder entreprenørbranchens samlede omkostninger og administrative byrder i forbindelse med gravearbejder, samt nedbringe ledningsejernes direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med gravearbejder: 1. Samfundsmæssig nytte ved at etablere et landsdækkende ledningsejerregister. 2. Juridiske aspekter ved at indføre en lovpligt for ledningsejere til at lade ledningsejer-oplysninger registrere i et ledningsejerregister, samt juridiske aspekter ved at indføre en lovpligt for bygherrer/entreprenører mv. til at forespørge i et ledningsejerregister forud for iværksættelse af gravearbejder. Samt endvidere at afdække: 1. Den organisatoriske ramme og ansvar for elementer i den samlede administration af ledningsinformationssystemet. 2. Modeller for finansiering af etableringsudgifter, herunder udarbejdelse af fordelingsnøgle for initialomkostninger. 3. Modeller for finansiering af driftsudgifter. 4. Teknisk løsning for WEB-baseret IT-system afstemt med ledningssektorens interesser. 5. Behovet for facilitet der giver mulighed for at koordinere gravearbejder. 6. Behov for facilitet hvorved der elektronisk kan indhentes gravetilladelser. 7. Behov for facilitet der informerer om vilkår for gravearbejder i veje herunder også sikkerhedsforskrifter ved arbejde nær de forskellige ledningstyper. 8. Behovet for et evt. pilotprojekt. Kommissoriet er vedlagt som Bilag 6. For at besvare de stillede spørgsmål har Styregruppen nedsat 3 mindre arbejdsgrupper for hhv. juridiske, økonomisk/administrative forhold og tekniske forhold i samarbejde med repræsentanter fra Styregruppens organisationer. Lovens anvendelsesområde og brugerbetalingsmodeller er færdiggjort af en særskilt arbejdsgruppe nedsat i forlængelse af sidste styregruppemøde. Erhvervs- og Boligstyrelsen har forestået sekretariatsfunktionen. 6

7 2 Samfundsmæssig nytte ved at etablere et landsdækkende ledningsejerregister 2.1 Arbejdsmetode Forud for en eventuel beslutning om etablering af en landsdækkende løsning har projektet fundet det nødvendigt at opgøre den eventuelle samfundsmæssige besparelse ved færre graveskader. Det skal bemærkes, at kun en del af det samlede antal graveskader kan forventes sparet, nemlig den del der vil kunne undgås ved en bedre/komplet kontakt mellem entreprenører og ledningsejere. Systemet kan i bedste fald sikre, at alle ledningsejere i det pågældende område bliver kontaktet forud for gravearbejder, men ikke at entreprenørernes metoder på gravestedet bliver ændret væsentligt. Som det fremgår af det følgende er der en del faktorer, der gør opgørelsen usikker, men det samfundsmæssige tab, der er forsøgt opgjort i nærværende, er sammensat af følgende elementer: Direkte og indirekte udgifter til skadernes udbedring. Entreprenører og ledningsejeres tidsforbrug ved indhentning og udlevering af ledningsoplysninger. Følgeomkostninger ved skadernes udbedring (merarbejde, personskadeerstatninger mv.). Ved hjælp af analyseinstituttet I&A Research i perioden august-september 2002 har der været foretaget en rundspørge blandt ledningsejere og entreprenører vedr. graveskadernes antal, omfang og omkostninger. Omkostninger er overfor begge parter specificeret som de samlede omkostninger dvs. både ledningsejerens, entreprenørens og forsikringens udgifter. I spørgerunden er ledningsejernes direkte omkostninger defineret som de samlede omkostninger til udbedring af skader (før evt. refundering fra skadevolder og forsikring), og de indirekte omkostninger som produktionstab, spildtid, erstatninger til kunder mv. For entreprenørgruppen er de direkte omkostninger defineret som samlede omkostninger til udbedring af skader (før evt. refundering fra forsikring), og de indirekte omkostninger til spildtid, erstatningskrav, personskader mv. Udover de opgjorte tab ved graveskader kommer de værditab og gener hos slutbrugere, der følger af graveskader, men det har af tids- og ressourcemæssige årsager været nødvendigt at se bort fra den omfattende række af følgeudgifter hos brugerne, da disse ikke kan kortlægges ved en interviewundersøgelse, men kræver en mere tilbundsgående analyse. Endelig er der yderligere samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med retstvister omkring ansvar for graveskader. Disse besparelser er ikke opgjort. Det har inden for den givne tidsramme ikke været muligt at skaffe data fra forsikringsbranchen, hvorfor der ikke er indarbejdet data set fra denne synsvinkel. 7

8 2.2 Interviewundersøgelsen 2002 I&A s rapport hviler på telefoninterviews af 210 respondenter, svarende til 3,2 pct. af den samlede kendte mængde (6550 virksomheder) 2. I udtrækket af den repræsentative stikprøve er der bl.a. lagt vægt på en geografisk ligelig fordeling af respondenterne. Det er I&A Researchs vurdering, at udtrækket er foretaget på et statistisk forsvarligt grundlag baseret på oplysninger fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, FULS (FællesUdvalget vedrørende LedningsejerSamarbejde), Newbiz data-basen samt oplysninger fra diverse foreningers hjemmesider på Internettet. De foretagne beregninger baseres på estimater, som er summeret op til landsniveau ud fra de ovennævnte populationer. Da undersøgelsen tager sit udgangspunkt i de registrerede ledningsejere og entreprenører 3, er de anvendte populationer givetvis mindre end de faktuelle populationer. Dette skal erindres ved vurderingen af tallenes størrelse, der således må læses med et vist forbehold. I arbejdet med tallene har der været tilføjet en faglig vurdering, hvor dette er skønnet påkrævet. Det har ikke inden for den givne tidsramme været muligt at indkredse samfundets indirekte omkostninger, dvs. de tab, som borgere, virksomheder og offentlige institutioner hvert år lider som følge af nedbrud på forsyningsnettet. Det vurderes derfor, at de reelle tal for de samlede samfundsøkonomiske tab ligger langt højere. Potentialet for økonomiske besparelser ved etablering af et landsdækkende ledningsejerregister er opgjort på baggrund af besvarelser fra både ledningsejere og entreprenører. Der er stor forskel på de svar, som ledningsejerne og entreprenørerne har givet, og det bemærkes derfor, at konklusionerne på spørgeskemaundersøgelsen er sensible for de store respondenters svar. De beregnede besparelser er opgjort som en intervalangivelse med entreprenørernes bud som minimum og ledningsejernes bud som maksimum. Der kan af interviewundersøgelsen umiddelbart udledes følgende: Der kan opnås betydelige besparelser dels ved færre graveskader og dels ved sparet administrativ arbejdstid ved indsamlingen af ledningsejeroplysninger. Både ledningsejere og entreprenører viser stor interesse for etablering af et ledningsejerregister. Begge parter er villige til at yde en form for betaling for et sådant system. 2.3 Skadefordeling og skadevoldere Skadernes fordeling vurderes ifølge undersøgelsen væsentligt forskelligt af ledningsejerne og entreprenørerne, som det ses af de to figurer nedenfor. 2 Ifølge Rapport vedr. graveskader, I&A research A/S (2002) s. 3 og 4: udgøres ledningsejerpopulationen af i alt 5324 Ledningsejere, mens entreprenørpopulationen er på Newbiz er en anerkendt business database, der anvendes af analyseinstitutter til at indhente oplysninger om virksomhedspopulationers størrelse. 8

9 2.4 Antal og årsager Ledningsejerne vurderer antallet af skader (82.500/år) væsentligt højere end entreprenørerne (15.000/år), hvilket kan skyldes, at ledningsejeren (næsten) altid vil konstatere alle de skader der påføres eget ledningsanlæg, hvorimod entreprenørerne af forskellige årsager ikke bliver gjort bekendt med alle skader. Sidstnævnte kan fx skyldes, at skaden først giver driftsmæssige problemer længe efter, det er vanskeligt at finde entreprenøren, samt at nogle ledningsejere måske ikke vil bruge tid på at efterforske en skade. Tallene for perforeringer og følgeskader mv. peger i denne retning, idet ledningsejerne mener, at op mod halvdelen af alle skader kan henføres til disse typer, og derved ikke er direkte skader. 9

10 Ledningsejerne angiver også årsagen manglende kendskab til ledningerne (58 pct.) væsentligt højere end entreprenørerne (24 pct.). Dette kan skyldes, at den mængde skader, som ledningsejerne udtaler sig om, er væsentlig større, og dermed en anden, end den mængde entreprenørerne udtaler sig om, og at fordelingen på årsager her er anderledes. Det kan også være mere subjektivt begrundet, således forstået at begge parter mener, den anden har taget fejl. 2.5 Besparelsens samfundsmæssige værdi Den samfundsmæssige nytte ved indførelse af et ledningsejerregister vurderes at bestå af følgende elementer: Den del af den samlede skadesudgift der kan spares (skader der skyldes manglende kendskab til ledningens beliggenhed) + værdien af den tid entreprenørerne sparer ved indhentning af ledningsejeroplysninger. Tidsbesparelsen er ifølge en tidligere undersøgelse fra FULS estimeret til ca. 90 pct. (opgjort i 1991) i forbindelse med forespørgsel ved projektering. Dette tal menes at ligge i overkanten af den reelle besparelse hos mange typer brugere, men er p.t. det bedste bud. Ledningsejerne sparer tid, fordi entreprenørerne kan orientere sig via Internettet, før de spørger ledningsejeren. Ledningsejerne vil på den anden side risikere at få flere henvendelser fra entreprenører, som uden registret ikke ville være bekendt med ledningsejerens tilstedeværelse i området. Der er ingen reelle tal på, hvor meget tid ledningsejeren kan spare ved registret. Denne tidsgevinst er udeladt af beregningen, idet tidsforbruget er afhængigt af den detaljeringsgrad, som ledningsejerne anvender ved inddateringen af interesseområdet i registret. 10

11 2.5.1 Tidsfaktor Entreprenørernes timeforbrug er opgjort til i alt ca om året timer på søgning af ledningsoplysninger. Det svarer til en administrativ belastning på 91 årsværk (v. 1 mandeår på 1200 timer). Ansættes et mandeår til 1200 nettotimer, er omkostningen for de forespurgte entreprenører 23 mio. kr. om året. FULS s undersøgelse fra 1991 har vist at 90 pct. af den tid, der i dag bruges på søgning af ledningsoplysninger kan spares med et ledningsejerregister. Dermed udgør entreprenørernes tidsbesparelse 20,5 mio. kr./år. Ledningsejerne vil endvidere få en tidsbesparelse ved at de får lettere adgang til ledningsdata, når de selv forespørger i registret. Denne besparelse er ikke medregnet Ledningsejernes tal Det samlede antal graveskader er vurderet til at ligge i et niveau på om året. Ledningsejernes direkte udgift i forbindelse med graveskader beløber sig ifølge undersøgelsen til 194 mio. kr. om året, mens den indirekte udgift beløber sig til 39,5 mio. kr. om året. Ledningsejerne skønner dermed at der er en samlet udgift på ca. 233,5 mio. kr. om året som følge af graveskader. Ledningsejerne angiver at 58 pct. af graveskaderne skyldes entreprenørernes manglende kendskab til ledningernes beliggenhed, hvilket giver en samlet gevinst ved bedre ledningsejerinformation på 233,5 x 0,58 = 135 mio. kr./år. Lægges hertil entreprenørernes tidsbesparelse på 20,5 mio. kr. om året anslår ledningsejerne at den samlede gevinst vil være 155 mio. kr./år Entreprenørernes tal Det samlede antal graveskader er vurderet til at ligge i et niveau på om året. Den direkte udgift ved graveskader er på 42,2 mio. kr. og giver sammen med de indirekte udgifter ved graveskader 17,1 mio. kr. en udgift på i alt 60 mio. kr. om året. Entreprenørerne angiver at 24 pct. af graveskaderne skyldes manglende kendskab til ledningernes beliggenhed. Det giver en samlet gevinst ved bedre ledningsejerinformation på (0,24 x 60 mio.) kr. = 14,2 mio. kr. om året. 11

12 Lægges hertil entreprenørens skønnede tidsbesparelse på 20,5 mio. kr. vil den samlede gevinst if. de deltagende entreprenører i undersøgelsen være på ca. 35 mio. kr. om året. 2.6 Samlet besparelse Ifølge FULS s undersøgelse Rapport vedrørende graveskader fra 1991 skønnes de samlede direkte omkostninger til udbedring af graveskader at ligge omkring 75 mio. kr. om året eller i nutidsværdi 94 mio. kr. om året. Opgøres den samlede samfundsmæssige gevinst efter ovenstående principper og baseret på entreprenørernes tal for manglende kendskab til ledningernes beliggenhed, inkl. entreprenørernes sparede tidsforbrug, vil besparelsen ud fra FULS-opgørelsen i 1991 være 43 mio. i nutidskroner. 4 Den samlede gevinst i år 2002 ved at indføre et system til registrering af ledningsejere vurderes ud fra I & A s undersøgelse at udgøre mellem 35 og 155 mio. kr. om året. De lave tal fra entreprenørerne kan primært forklares bl.a. ved, at budet på det totale antal af skader er mindre hos entreprenørerne, hvilket igen kan forklares ved, at mange skader først konstateres efter entreprenøren har forladt åstedet. Samtidig vil en eventuelt underestimeret population give et mindre estimat på det samlede antal graveskader. Endvidere skal det tages i betragtning, at besparelsen bygger på en forudsætning om, at samtlige skader som følge af manglende kendskab til ledningernes beliggenhed kan undgås. Dette anses dog ikke for sandsynligt, idet der ved brugen af systemet vil opstå fejl, dels ved inddateringen og dels ved brugen af systemet, ligesom der vil være ledningsejere og entreprenører, som formentlig ikke bruger systemet i fuld udstrækning. Den forbedrede forsyningssikkerhed, som borgere, virksomheder og offentlige institutioner forventes at opnå, er ikke estimeret. 5 Endelig har det ikke været muligt at opgøre og medregne slutbrugernes gener eller retssystemets udgifter i forbindelse med behandling af graveskadeerstatningssager. Besparelsen i 2002 ved at oprette et ledningsejerregister vurderes på den baggrund at ligge i størrelsesordenen mio. kr. om året. 2.7 Interessen for et ledningsejerregister blandt respondenterne Såvel ledningsejere som entreprenører udtrykker i undersøgelsen stort ønske om, at der etableres et landsdækkende register over ledningsejere. På en skala fra 1-4 hvor 4 angiver i høj grad angiver ledningsejerne et gennemsnit på 2,82 (el og fjernvarme højere, resten lavere). På samme skala ligger entreprenørernes gennemsnit på 3,28. 4 Dette tal fremkommer som: 24 pct. af 94 mio. kr. (skadeandel, der skyldes manglende kendskab) + 20,5 mio. kr. (tidsbesparelsen). 5 Denne vurdering støttes af betragtningerne om populationens størrelse samt de indirekte omkostninger, som det ikke har været muligt at opgøre og medregne såsom slutbrugernes gener og retssystemets udgifter i ansvarspådragelsessager. 12

13 Tidligere undersøgelser blandt ledningsejere foretaget af FULS peger ligeledes på, at der blandt kommende brugere er stor interesse for et system til registrering af ledningsejere. 2.8 Betalingsvilligheden blandt entreprenører og ledningsejere Betalingsvilligheden for ledningsejere og entreprenører er undersøgt. Ledningsejerne er gennemsnitligt jævnt fordelt over skalaen, ca. 30 pct. ligger i intervallet under 500 kr./år. Der findes dog blandt fjernvarmeværkerne en ikke ubetydelig andel, der er villige til at betale over kr. om året for den nye service. I alt vil ca. 40 pct. af ledningsejerne betale mellem og kr./år for den nye service. Af de meget gravende entreprenører (kabel- og ledningssektionen samt vejbygningssektionen i Danske Entreprenører) er ca. 30 pct. villige til at betale mere end kr./år for et abonnement. Dette faktum bør udnyttes i en betalingsmodel, således at de, der høster størst nytte i tidsbesparelser, også er med til at finansiere systemet. 13

14 3 Juridiske forhold 3.1 Placering af eventuelle regler om ledningsejerregistrering mv. Indførelse af en pligt for ledningsejere til at lade sig registrere i et ledningsejerregister og pligt for bygherrer, entreprenører mv. til at forespørge i et ledningsejerregister forud for iværksættelse af gravearbejder, kræver fastsættelse af bestemmelser herom i en lov. Spørgsmålet er, om disse regler vil kunne implementeres i en allerede eksisterende lov, eller om det vil være nødvendigt at udarbejde en selvstændig lov herom. Reglerne om ledninger og kabler findes i dag beskrevet i forskellige love. Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte reglerne i de forskellige love vedrørende ledninger og kabler. Risikoen for at overse en lov, hvori reglerne også skulle have været implementeret er nærliggende, ligesom evt. fremtidige lovændringer vil blive vanskeliggjort, når flere ministerier skal opnå enighed om de påtænkte ændringer. 6 En eventuel forpligtelse for ledningsejere til at lade sig registrere i et ledningsejerregister og en eventuel pligt for bygherrer/entreprenører til at forespørge i et ledningsejerregister, vil ikke blive begrænset til vejarealer. Derfor vil det være uhensigtsmæssigt at implementere bestemmelserne i vejlovgivningen. Det har endvidere været undersøgt, om reglerne vedrørende ledningsejerregistrering mv. vil kunne implementeres i byggelovgivningen. Resultatet af denne undersøgelse er blevet, at byggelovgivningen ikke naturligt vil kunne indeholde de omhandlede regler om forpligtelser for ledningsejere og bygherrer/entreprenører. Det anbefales på den baggrund, at der etableres en selvstændig lov herom. Under de følgende punkter vil ovenfor nævnte lov blive benævnt loven. 3.2 Lovens geografiske afgrænsning Færøerne og Grønland Færøerne og Grønland skal på grund af deres hjemmestyre formentlig ikke være omfattet af loven. Der er dog intet til hinder for, at Færøerne og Grønland senere vil kunne benytte ledningsejerregistret, såfremt der viser sig at være behov herfor. Ved udarbejdelse af et evt. lovforslag om ledningsejerregistrering vil det være nødvendigt nærmere at undersøge, om der skal være mulighed for at sætte loven i kraft på Færøerne og på Grønland. Det anbefales derfor, at loven skal omfatte hele Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. 6 Bo von Eyben har i Ansvar for graveskader udtalt, at en eventuel lovgivning om ledningsejerregistrering formentlig mest naturligt kunne gennemføres inden for rammerne af de eksisterende vejlove, dvs. lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, men gør samtidig opmærksom på, at det eksisterende FLIS-system ikke er begrænset til gravning i vejarealer. 14

15 3.2.2 Søterritoriet Ifølge Kystdirektoratet må der ikke udføres nogen form for kystbeskyttelse, anlæg eller udbygning af havne eller etableres andre faste anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, uden at der forud er givet tilladelse dertil. Endvidere kan der efter forudgående ansøgning gives tilladelse til blandt andet uddybning og gravning, tele- og datakommunikationskabler samt spildevandsudløb o.a. rørledninger, bortset fra olie-, gas- og fjernvarmeledninger. Desuden giver Trafikministeriet efter forudgående ansøgning tilladelse til anlæg af en ny havn til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk. Energistyrelsen meddeler tilladelse til energiførende kabler og rørledninger på søterritoriet og til etablering af vindmøller på havet. Det anbefales, at søterritoriet ikke skal være omfattet af loven, eftersom gravearbejder på søterritoriet allerede er fuldt reguleret, og eftersom gravearbejder på søterritoriet ikke giver anledning til problemer. 3.3 Lovens anvendelsesområde Loven gælder for såvel entreprenører, bygherrer o.a., som udfører gravearbejder i jorden som ledningsejere. I det følgende ses på ledningsejerne Ledningsbegrebet Loven gælder for alle ejere af nedgravede ledninger, uanset hvilken dybde de befinder sig i. Ledninger kan defineres som kabler, rør eller lignende, herunder føringsrør (trækrør), til kommunikation og signal- eller energitransmission af enhver art samt røranlæg til transport af faste, flydende eller luftformige medier af enhver art. Det skal på den baggrund anbefales, at begrebet ledninger defineres efter som ovenfor anført, og denne definition bør også være retningsgivende for definitionen i loven. Det anbefales endvidere, at loven kun skal omfatte nedgravede ledninger. 1. Forsyningsledningsbegrebet Forsyningsledninger er karakteriseret ved at være en del af et ledningsnetværk, som forsyner et antal kunder med et produkt eller en tjenesteydelse, og som enten ejes eller bruges af et forsyningsselskab. Forsyningsledninger kan enten være en del af et ledningsnet, der forsyner en bredere kreds af forbrugere med en forsyningsydelse 7 (distributionsnet) eller en del af et transmissionsnet, der bringer produktet fra indvinding til værk eller transformerstation inkl. styrekabler, dels distributionsnet. 7 Forsyningsydelsen kan være: El, gas, vand, olie og varme samt tele- og tv-transmission, samt spildevands- og affaldsanlæg. 15

16 2. Stikledningsbegrebet Der er ingen officielt anerkendt definition af en stikledning blandt ledningsejerne, men der eksisterer til gengæld blandt ledningsejerne en ret entydig forståelse af, hvilket forsyningsformål en stikledning har; En ledning, der kobler de enkelte ejendommes egne ledningsnet til forsyningsnettet. Stikledningen lægges normalt således, at afstanden fra forsyningsledningen i offentlig vej til ejendommens modtagepunkt er så kort som mulig og løber fra koblingspunktet til målerpunktet (målerskab eller målerbrønd). Koblingspunktet ligger i vej med stik til ejendommene på begge sider af vejen, mens målerpunktet kan ligge i skel eller inde ved ejendommen. I bymæssig bebyggelse går stikledningen typisk direkte ind til den forsynede ejendom, mens fælles stikledninger, dvs. en stikledning, der forsyner mere end en ejendom, typisk forekommer på landet (og er relativt sjældent forekommende). Fælles stikledninger kan, afhængig af forsyningsselskabernes praksis, blive defineret som en forsyningsledning, ud fra ledningens længde og det antal ejendomme, den forsyner. Det anbefales, at stikledninger defineres i loven, således: En stikledning er en forbindelsesledning mellem distributionsnettet og de enkelte ejendomme Afgrænsningen af registreringspligten for ledningsejere Lovens hovedafgræsning af registreringspligten kan principielt ske ved en positiv eller negativ afgrænsning. Ved en positiv afgrænsning angives specifikt, i hvilke tilfælde registrering skal ske. Ved en negativ afgrænsning opsættes en hovedregel (formodningsregel) for lovens anvendelsesområde, hvorfra der så gøres nogen undtagelser. En positiv afgrænsning vurderes at være omfattende og ikke videre praktisk, da risikoen for at man overser et område i opregningen er stor. Det anbefales, at lovens anvendelsesområde afgrænses negativt, dvs. en hovedregel med specifikke undtagelser. Dernæst skal loven også afgrænses indholdsmæssigt. Der er opstillet to forslag til afgrænsning af lovens anvendelsesområde, som er beskrevet nedenfor. 16

17 3.2.5 Afgrænsning af lovens hovedregel Det offentlige forsyningsnet står i modsætning til den private forsyning, som udelukkende forsyner en enkelt ejers ejendomme. Ved offentlig forsyning forstås at den ydelse, der transmitteres eller stilles til rådighed, er tilgængelig for brugere i forsyningsområdet. Et transmissionsnet betragtes endvidere som offentligt, når nettet evt. via værk eller transmissionsstation - er koblet til et offentligt distributionsnet. Inden for telekommunikation forekommer det, at visse selskaber kun sælger til bestemte tredjemænd. Sådanne net vil også være omfattet af begrebet, når nettet i øvrigt er koblet til et offentligt distributionsnet. Det offentlige forsyningsnet kan i øvrigt være både privat- og offentlig ejet, men det har i denne sammenhæng ingen betydning. Model A - Forsyningsafgrænsning Hovedregel Alle ledninger, der er en del af et offentligt forsyningsnet, er omfattet af registreringspligt. Model B Hovedsagelig arealafgrænsning Hovedregel Alle ledningsejere og alle arter af ledninger er omfattet af registreringspligt. Offentlige forsyningsnet er karakteriseret ved: 1) at nettet forsyner et antal ejendomme eller tjener til afledning af spildevand/affald fra et antal ejendomme. 2) at nettet ejes af et forsyningsselskab. 3) at enhver ejendom i forsyningsselskabets forsyningsområde har krav på at blive tilsluttet forsyningsnettet. Spildevandsnettet er særegent ved, at spildevandsafledningen er en tjenesteydelse, som ejendommene får stillet til rådighed af et spildevandsselskab, i modsætning til forsyningen, der forsyner ejendommen med et produkt. 8 Er der således tale om, at netværket etablerer kunde-/ leverandørforhold - og evt. får CVR-nummer - er der et kommercielt sigte. 17

18 Drænledninger, som er en del af offentlige eller private vejanlæg, kan ikke regnes for en spildevandsledning. Markdrænrør/ledninger falder ligeledes uden for offentlig spildevandsafledning, da de må betragtes som vandløb efter Vandløbsloven. Som offentlig forsyningsnet betragtes også kommercielt drevne brugerdrevne net. Disse net kan have samme formål som offentlig forsyning, hvis brugernettet faktisk tilbyder tilslutning til andre end netbrugerne selv. 8 Forklaringen af de to modeller med undtagelser fremgår af bilag Undtagelser fra lovens anvendelsesområde Med henblik på at undgå utilsigtede virkninger af loven er det nødvendigt at opstille følgende undtagelser 1-5 fra ovenstående hovedregel. Der er næsten fuldstændig overensstemmelse mellem model A og B om undtagelserne fra hovedreglen. Der opstilles nedenfor i alt 5 undtagelser fra ovenstående hovedregel: 1. Stikledninger Stikledninger kobler de forsynede ejendomme på det offentlige forsyningsnet. De kan enten være ejet af ejendommens ejer eller af forsyningsselskabet. Den øgede informationsnytte, som entreprenørerne ville have ved at systemet viste private stikledninger, vurderes ikke at stå mål med det besvær, som landets grundejere ville have ved at skulle registrere deres stikledninger. Anbefaling Ejere af stikledninger har ikke registreringspligt for stikledningen, medmindre stikledningen ejes af et forsyningsselskab. Drøftelser om privatejede stikledninger i offentligt vejareal Arbejdsgruppen har drøftet om privatejede stikledninger skal være undergivet registreringspligt. 18

19 Muligheden for at kræve privatejede stikledninger registreret består allerede i dag med hjemmel i Vejlovgivningen (Standardgraveregulativet 8).9 Problemet er, at stikledningen fra koblingspunktet på forsyningsledningen ind til skellet vil være beliggende i offentligt ejet jord og dermed frembyder risici på linie med andre ledninger i offentligt ejet jord. Hensynene har på den ene side været at sikre et fuldstændigt udbygget register og hensynet til, at entreprenørerne altid vil kunne stole på, at fortegnelsen over ledningsejere gengivet i registret er udtømmende. På den anden side vil en sådan registreringspligt for privatejede stikledninger medføre, at private grundejere forpligtes til at indberette oplysningerne til registret. Dermed pålægges uprofessionelle og ukyndige grundejere en registreringspligt, hvilket uundgåeligt vil medføre en række problemer. Ofte er private grundejere ikke vidende om, hvor deres ledninger er beliggende og kan dermed vanskeligt afgrænse interesseområdet. Samtidig må der imødeses en uensartet registreringsstruktur, eftersom man ikke kan forvente at kunne opnå fyldestgørende indberetninger fra alle landets private grundejere. En manglende indberetning fra en privat ledningsejer vil desuden kunne resultere i, at denne ifalder erstatningsansvar som konsekvens af, at stikledningen overgraves og i værste fald strafansvar, dersom ledningsejeren værger sig ved at indberette oplysningerne. Hertil kommer, at administrationsbyrden i ledningsregistret vil øges betragteligt, eftersom man vil skulle holde kontakt til langt større antal ledningsejere end ellers. Som en alternativ løsning har det været behandlet i udvalget, om registreringspligten i stedet skulle pålægges forsyningsselskabet på vegne af private grundejere, men også dette skønnes at medføre en række problemer, bl.a. at registreringspligten vil kunne opfattes som et kraftigt indgreb i borgernes privatsfære. Herefter anbefaler udvalget, at den del af stikledningen, der er beliggende i offentligt vejareal, ikke omfattes af registreringspligten, medmindre stikledningen ejes af et forsyningsselskab. KL mener, at det er hensigtsmæssigt, at en lov omfatter alle krav om registrering og formidling af ledningsejeroplysninger. Det anbefales imidlertid, at muligheden for på et senere tidspunkt at pålægge grundejerne eller forsyningsselskabet en registreringspligt for privatejede stikledninger i offentligt vejareal holdes åben i forbindelse med en fremtidig udbygning af LER. 9 Standardregulativet giver, i forbindelse med udstedelse af gravetilladelser, kommunerne mulighed for at stille krav om, at ledningerne registreres forsvarligt ( 8 / side 3). Det påhviler således ledningsejeren på anmodning at kunne lokalisere sit anlæg i vejen. Såfremt ledningsejeren ikke er i stand til at give sådanne oplysninger om anlæggets placering, kan vejmyndigheden kræve, at ledningsejeren lader anlægget registrere hos en anden ledningsejer, der råder over den fornødne organisation. Teksten er hentet fra KL s høringssvar til "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder i veje" af 4. maj KL anbefaler, at et evt. betalingsspørgsmål for registrering af ledningerne aftales direkte mellem de involverede parter. 19

20 2. Ledninger ejet af grundejeren (forskellig fra stikledninger) Ejeren af en fast ejendom, herunder private personer samt offentlige og private virksomheder, kender i de fleste tilfælde beliggenheden af egne ledninger på ejendommen. Det må derfor påhvile ejendommens ejer at informere en evt. entreprenør om beliggenheden af ledningerne. Der henvises nærmere til bilag 5. Model A Anbefaling Ejere af ledninger, som tjener ejendommens private forsyning, har ingen registreringspligt for disse ledninger. Model B Anbefaling Ejere af ledninger, som løber inden for den af ejeren ejede ejendom, har ingen registreringspligt for disse ledninger. 10 Modifikation: Krydser ledningen ejendommens skel, er den omfattet for den del, der ligger uden for ejerens matrikel. Det anbefales, at grundejerne frivilligt kan indregistrere ledninger på egne arealer. Modifikation: Krydser ledningen ejendommens skel, er den omfattet for den del, der ligger udenfor ejerens matrikel. Det anbefales, at grundejerne frivilligt kan indregistrere ledninger på egne arealer. 3. Ledninger ejet af samme grundejer beliggende på flere matrikler Ejeren af en ledning, der er beliggende på ejerens faste ejendom, og som krydser skellet til en anden eller flere andre tilstødende faste ejendomme, er ikke omfattet af registreringspligten, såfremt ledningsejeren også er ejer af den anden eller de andre tilstødende faste ejendomme, hvorpå ledningen løber Konsekvensen vil være, at alle ledninger beliggende på et sammenhængende areal, ejet af samme ejer, er efter denne formulering undtaget, uanset om der er tale om en forsyningsledning eller en ledning, som blot er beregnet på ejendommens egen forsyning. Dermed vil banearealer, havneområder m.v. være undtaget. 11 Denne situation betragtes altså på samme måde som ledninger, der ligger inden for en enkelt ejendom, der er ejet af samme ejer. 20

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr. 1040 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. september 2010 EM 2010/21 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for fremsættelse af forslaget er et behov for at få fastsat nogle regler på byggemodningsområdet,

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere