Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser"

Transkript

1 Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kapitel 8. Vejledningen er særligt rettet mod bygherrer og arkæologisk arbejdende museer efter museumslovens kap 8. Formålet med retningslinjerne er at sikre en ensartet praksis landet over. De arkæologiske undersøgelser gennemføres efter Museumlovens bestemmelser (bekendtgørelse nr december 2006) Vejledningens indhold Vejledning er inddelt i en række kapitler, som hver beskriver sin del af af den arkæologisker undersøgelsesvirksomhed. Hvert kapitel indholder mange emner, men her kan du se nogle af de spørgsmål du kan få besvaret. Kapitel 1: Hvilke særlige forhold gælder der for mit anlægsarbejde i forhold til eventuelle arkæologiske undersøgelser og er der noget særligt jeg skal være opmærksom på? Kapitel 2: Hvad er forskellen mellem en større og en mindre forundersøgelse, hvordan foregår en forundersøgelse og hvordan kan jeg bruge resultaterne? Kapitel 3: Hvordan udformes budgetterne for de arkæologiske undersøgelser og hvordan er godkendelsesproceduren og hvorlænge gælder kulturarvsstyrelsens godkendelser? Kapitel 4: Hvad er anlægsarbejdet samlede økonomiske ramme, hvordan bliver muligheden for tilskuddet undersøgt og hvad skal jeg gøre i den sammenhæng? Kapitel 5: Hvordan bliver resultatet af undersøgelsen dokumenteret, hvordan kan jeg som bygherre se hvad der blev fundet på min jord og hvem har retten til resultaterne? Kapitel 6: Hvordan bliver fundene bevaret og hvem skal betale for det, hvilke naturligvidenskabelige analyser kan man udføre for at få endnu flere oplysninger ud af udgravede fund? Kapitel 7: Hvordan kan museet henvende sig til bygherren i forbindelse med et anlægsarbejde, hvad betyder kulturarvsareal og hvordan foregår arkæologiske undersøgelser på fredede fortidsminder?

2 Anlægsarbejder og fortidsminder Vejledningens kapitel 1, version 2 Anlægsarbejder indebærer ofte forskellige former for jordarbejder, der kan være til skade for landets fortidsminder. Museumsloven indeholder derfor en række bestemmelser, der tager hensyn til fortidsminderne. Loven peger bl.a. på vigtigheden af, at de arkæologiske undersøgelser inddrages så tidligt som muligt i planlægningen forud for et anlægsarbejde. Det er det lokale arkæologisk arbejdende museum, som kan oplyse, om der er fortidsminder på et område. Jo tidligere bygherren inddrager museet i planlægningsarbejdet, jo bedre vil muligheden være for, at de arkæologiske undersøgelser kan indarbejdes i planlægningen, og at anlægsarbejdet evt. kan ændres i forhold til fortidsminderne. En udtalelse fra museet om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på et område kan omfatte alle arealer, hvorpå der skal udføres jordarbejder. Det kan f.eks. være lokalplanarealer, arealer der skal sælges, byggemodnes, udstykkes, bebygges, eller hvor der skal indvindes råstoffer. Byggeri Det arkæologiske museum får underretning om alle byggerier, senest når kommunen giver byggetilladelsen. Bygherren kan forud for et byggeri anmode det arkæologiske museum om en udtalelse om eventuelle fortidsminder på de arealer, der berøres af det kommende byggeri. Det er frivilligt, om en bygherre vil indhente en udtalelse, men med en forhåndsviden om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på et område har bygherren bedre mulighed for at foretage justeringer af anlægsplanerne. Der kan vise sig både tidsmæssige og økonomiske fordele ved ændring af et byggeri eller ved, at en eventuel arkæologisk undersøgelse på forhånd kan indpasses i tidsplanen for byggeriet. Hvis museet oplyser, at der ikke er fortidsminder på området, kan bygherren frit benytte arealet som planlagt. Hvis museet oplyser, at der er væsentlige fortidsminder på arealet, kan bygherren vurdere, om planerne for jordarbejderne kan ændres, så fortidsminderne ikke berøres, eller om fortidsminderne skal undersøges. Skal der udføres en forundersøgelse eller arkæologisk undersøgelse, er det vigtigt, at museet og bygherren indgår en klar aftale om, hvordan området skal efterlades eller retableres efter endt arkæologisk arbejde. Byggemodning og udstykning Byggemodning omfatter de jordarbejder, der foregår forud for det egentlige byggeri. Det kan f.eks. dreje sig om anlæggelse af veje og arbejdsveje, terrænreguleringer og lednings- og kloaktraceer.

3 Bygherren kan forud for byggemodningen anmode det arkæologiske museum om en udtalelse om mulige fortidsminder. Det er frivilligt, om bygherren vil indhente en udtalelse. Med en forhåndsviden om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på et område, har bygherren imidlertid bedre mulighed for at foretage justeringer af anlægsplanerne. Er der ved forundersøgelse af et areal til byggemodning fundet væsentlige fortidsminder, skal bygherren tage stilling til, om byggeprojektet skal ændres, så udgravninger undgås helt eller delvis. Museet skal vejlede om, hvordan bygherren kan tage hensyn til fortidsminder, der undtages fra arkæologisk undersøgelse. Salg af jord Sælger af et areal kan henvende sig til det arkæologiske museum for at få en udtalelse om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på arealet. Også køber kan med fordel via sælger henvende sig til museet for at indhente disse oplysninger. Det vil være af stor betydning for køber af arealet at have nøje information om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder og eventuelle omkostninger ved en arkæologisk undersøgelse. Endvidere kan det være økonomisk fordelagtigt, at alle fortidsminder på arealet undersøges på én gang. Større vejanlæg Vejdirektoratet og Kulturarvsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsbeskrivelse, Arkæologi og statens veje, der er en vejledning i samarbejde og kommunikation mellem anlægsmyndigheden, det arkæologiske museum og Kulturarvsstyrelsen ved større vejbyggerier. Ledningsarbejder Ledningsarbejder foretages som oftest i smalle traceer gennem landskabet. På trods af at anlægsarealet er smalt, er der risiko for at gennemskære væsentlige fortidsminder som f. eks. begravelser. Det kan anbefales, at bygherren i god tid kontakter det arkæologiske museum for at få en udtalelse om risikoen for, at væsentlige fortidsminder derved ødelægges. Ved en tidlig inddragelse af det arkæologiske museum kan der være mulighed for at ændre et planlagt ledningsforløb, ligesom museet kan anbefale flere løsningsmodeller for det arkæologiske arbejde, ofte overvågning, mens jordarbejdet foretages. Pælefundering Ved pilotering er det ofte små arealer, der berøres, men tilsammen kan de udgøre en stor andel af det samlede anlægsområde. Det afhænger af en konkret vurdering af det enkelte jordarbejde og af fortidsmindets karakter, hvornår piloteringen er så ødelæggende for fortidsmindet, at en arkæologisk undersøgelse er nødvendig. Museumslovens bestemmelser omfatter alene de områder, som berøres af et jordarbejde. En bygherre skal derfor kun betale for undersøgelsen af de fortidsminder, der ville blive ødelagt ved jordarbejdet.

4 Jordvarme Kulturarvsstyrelsen vurderer som udgangspunkt, at anlæggelsen af jordvarme, f.eks. i form af gravning af grøfter eller nedpløjning af rør, skal opfattes som en trussel mod evt. fortidsminder på hele det areal, hvor jordvarmen etableres. Det vil sige, at områderne mellem de gravede grøfter/nedpløjede rør også vurderes at være truede af jordvarmeanlægget. Museet kan foreslå bygherre, at der forud for igangsættelsen af anlægsarbejdet bliver udført en forundersøgelse på arealet større eller mindre men bygherre kan som altid fravælge forundersøgelsen. Hvis der ikke er udført en forundersøgelse på arealet, og der påvises fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet, kan arbejdet standses i lighed med ethvert andet anlægsarbejde. Som ved alle andre standsningssager kan der kun stilles krav om undersøgelse af det område, hvor der konkret er påvist væsentlige fortidsminder og kun efter godkendelse i Kulturarvsstyrelsen. Jorddepoter, støjvolde og trykskader Jorddepoter og støjvolde kan alene ved det tryk, som den tilførte jord forårsager på de underliggende lag, skade mere sårbare fortidsminder som f.eks. begravelser og trækonstruktioner. Ved anlægsarbejder som jorddepoter og støjvolde er det Kulturarvsstyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om trykket fra et jorddepot kan være til skade for eventuelle fortidsminder. Vurderingen baseres især på faktorer som f.eks. muldafrømning, jordbundsforhold og fortidsmindernes karakter og bevaringsgrad. Det arkæologiske museum kan kontaktes for en udtalelse om, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på arealet. Trykskader kan også forårsages af kørsel med tunge maskiner. Sådanne skader kan imidlertid ofte forebygges ved, at der udlægges køreplader efter anvisning fra museet. Er der ved afrømning af muld på et areal fundet væsentlige fortidsminder, skal der som udgangspunkt foretages en arkæologisk undersøgelse. Museumslovens bestemmelser omfatter alene de områder, som berøres af jordarbejdet. Bygherren skal derfor kun betale for undersøgelse af de fortidsminder, der berøres af anlægsarbejdet. Råstofindvinding Især for råstoferhvervet kan det være af stor betydning så tidligt som muligt i planlægningsfasen at få kortlagt, om der er væsentlige fortidsminder på et graveområde. Jo tidligere indvinderen anmoder det arkæologiske museum om en udtalelse, desto bedre er mulighederne for at vurdere de økonomiske omkostninger. Museet kan vejlede indvinderen i spørgsmålet om bevaring eller undersøgelse af væsentlige fortidsminder. Kirkegårde

5 i. Generelle bestemmelser Anlægsarbejder på kirkegårde, som hører under Kirkeministeriet, er ikke omfattet af museumslovens bestemmelser. På kirkegårde er Nationalmuseet konsulent for det arkæologiske arbejde. Der henvises til: Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar ii. Nedlagte kirkegårde Jordarbejder på nedlagte kirkegårde er omfattet af museumslovens bestemmelser. Det arkæologiske museum kan forud for et anlægsarbejde afgive en udtalelse om eventuelle fortidsminder på stedet, eventuelt baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Bygherren og museet bør desuden aftale, hvordan grave og skeletdele efterfølgende skal håndteres bl.a. af hensyn til presse og offentlighed. Golfbaner Ved anlæggelse af golfbaner kan etablering af et samarbejde mellem bygherre og det arkæologiske museum allerede i planlægningsfasen minimere både tidsforbrug og omkostninger ved arkæologiske undersøgelser. Dansk Golf Union og Kulturarvsstyrelsen har i 2007 udgivet en vejledning under titlen Golf og Arkæologi. Den henvender sig primært til golfklubber, museer, initiativtagere til nye golfbaner, golfbanearkitekter og myndigheder. Skovrejsning Den primære trussel mod fortidsminderne i forbindelse med skovrejsning er dybdepløjning og reolpløjning. Skovrejsning foretages af staten, offentlige myndigheder og private ejere med eller uden statsligt tilskud. Der gælder forskellige bestemmelser for finansiering af arkæologiske undersøgelser ved de forskellige typer skovrejsning. En arkæologisk forundersøgelse er altid frivillig for den, der foretager skovrejsning. Findes der under dybdepløjning fortidsminder, skal arbejdet som ved ethvert andet jordarbejde standses, og fundet straks meldes til det arkæologiske museum, der vurderer, om der er tale om et væsentligt fortidsminde. Museet kan ligeledes foretage en standsning af jordarbejdet, hvis der under jordbearbejdningen påtræffes fortidsminder. En sådan standsning skal efterfølgende godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Privat skovrejsning med tilskud fra staten Naturstyrelsen administrerer bestemmelserne om tilskud til privat skovrejsning. Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen har indgået en aftale om, at de arkæologiske museer skal have indflydelse på omfanget og karakteren af jordbearbejdningen forud for privat skovrejsning med tilskud. Naturstyrelsen afholder en del af udgifterne til forundersøgelsen. Aftalen giver museet mulighed for at vurdere de enkelte ansøgninger om skovrejsning og for at få indflydelse på den

6 jordbearbejdning, der skal foretages forud for en skovrejsning. Tilskudsordningen administreres af Kulturarvsstyrelsen. Størrelsen af det tilskud museet får til forundersøgelser, afhænger af størrelsen af det areal, der skal dybdepløjes. Skovrejseren har derfor ikke udgifter til forundersøgelser, men tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder kan få indflydelse på skovrejsningsprojektet. Den hyppigste ændring er at undlade dybdepløjning, men i sjældnere tilfælde kan området friholdes for såvel dybdepløjning som tilplantning. Museernes administration af den private skovrejsning med tilskud følger en tidsplan, hvorefter museerne inden 1. januar skal indstille til Naturstyrelsen, hvilke områder der på grund af væsentlige fortidsminder, ikke bør dybdepløjes. Naturstyrelsen afgør på baggrund af indstillingerne, om området må dybdepløjes. Forundersøgelsesskema Offentlig skovrejsning Når en statslig eller kommunal myndighed står for skovrejsningen, er det denne myndighed, der skal betale for en større arkæologisk forundersøgelse. Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen har en aftale om, at museerne får meddelelse om alle nye statslige skovrejsningsområder. Der indgår i aftalen en model for betaling for forundersøgelserne forud for skovrejsningen. Områder med væsentlige fortidsminder vil normalt blive friholdt for dybdepløjning og i stedet f.eks. indgå som lysninger i en kommende skov. Læhegn Dybdegående jordbehandling ved plantning af læhegn kan ødelægge væsentlige fortidsminder. Arkæologiske forundersøgelser i læhegnstraceer vil i langt de fleste tilfælde være mindre forundersøgelser, dvs. at det arkæologiske museum betaler forundersøgelsen. En forundersøgelse er altid frivillig for ejeren af læhegnet. Findes der under dybdepløjningen fortidsminder, skal arbejdet som ved ethvert andet jordarbejde standses, og fundet straks meldes til museet, der vurderer, om der er tale om væsentlige fortidsminder. Museet kan ligeledes foretage en standsning af jordarbejdet, hvis der under jordbearbejdningen findes fortidsminder. Kulturarvsstyrelsen og FødevareErhverv har imidlertid indgået en aftale om, at museerne har mulighed for at få indflydelse på jordbearbejdningen i forbindelse med kollektive læhegn, hvortil der søges om tilskud på 60 %. En af betingelserne er, at der ved ansøgningen til FødevareErhverv vedlægges en udtalelse fra et arkæologisk museum om tilstedeværelsen af fortidsminder. Herefter vurderer FødevareErhverv, om der, som følge af udtalelsen, skal knyttes en betingelse til tilskuddet om, at der ikke må pløjes dybere end ved almindelig landbrugspløjning.

7 Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet et skema, som museer og ansøgere skal anvende. Museerne anvender skemaet i forbindelse med udtalelsen. Indstilling til friholdelse for dybdepløjning foretages efter retningslinjer for faglige kriterier. Læhegn uden tilknytning til landbrug Etableringen af læhegn til f.eks. afskærmning af bygninger betragtes som et almindeligt anlægsarbejde. Der vil i disse tilfælde ofte være tale om mindre forundersøgelser, der betales af det arkæologiske museum, hvorimod en senere undersøgelse af væsentlige fortidsminder skal betales af bygherren. Naturgenopretning Projektering og gennemførelse af projekter med genopretning af f.eks. vådområder er ofte kompliceret, omfatter som regel store arealer og kan indeholde mange forskellige arbejdsgange. Ofte er det først ved detailprojekteringen, at anlægsmyndigheden får overblik over, hvor der præcis skal foretages jordarbejder i forbindelse med projektet, og Kulturarvsstyrelsen anbefaler derfor, at planmyndighed og museum her arbejder nært sammen. I forbindelse med denne type anlægsarbejder kan såvel almindelige søgegrøfter som overvågning anvendes som forundersøgelse. En forundersøgelse er altid frivillig. Det er ofte umuligt for anlægsmyndigheden at friholde væsentlige fortidsminder. Sidst opdateret

8 Tilrettelæggelse af arkæologiske undersøgelser Vejledningens kapitel 2, version 2 Et arkæologisk museum har forskellige muligheder for at vurdere, om der er væsentlige fortidsminder på et område. Ud over den generelle viden om områdets kulturlandskab vil museet i vurderingsfasen også inddrage oplysninger fra arkiverne (arkivalsk kontrol) og eventuelt foretage en afsøgning af det aktuelle område (rekognoscering). Som regel vil museet dog være nødt til at udføre en arkæologisk forundersøgelse på arealet for at være i stand til at give en bindende udtalelse. På grundlag af resultatet af forundersøgelsen kan museet vurdere, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om en egentlig undersøgelse vil være nødvendig. Kulturarvsstyrelsen skal godkende budgetter for større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, inden de iværksættes. Udtalelse og arkivalsk kontrol En bygherre kan bede det arkæologiske museum om at give en udtalelse om, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på et areal jf. museumslovens 25. En sådan udtalelse fra museet skal udformes efter samme principper af alle landets arkæologiske museer. Den arkivalske kontrol i forbindelse med udtalelsen bygger på kendt viden, dvs. både museets generelle viden om de lokale topografiske forhold og tidligere registreringer af arkæologiske fund i området. På baggrund heraf giver museet en overordnet beskrivelse af, hvor der hidtil er registreret fortidsminder, samt hvor der findes fredede fortidsminder og kulturhistoriske interesseområder (kulturarvsarealer). Museet vil i forbindelse med den arkivalske kontrol meddele, om det er nødvendigt at foretage en forundersøgelse for at give en udtalelse. På baggrund af dette kan bygherren bede om at få foretaget en forundersøgelse. Den arkivalske kontrol udføres af museet uden udgifter for bygherre. Udtalelsen er bindende i den forstand, at hvis et areal er erklæret uden væsentlige fortidsminder, og der alligevel dukker væsentlige fortidsminder op, når jordarbejdet er begyndt, er bygherren ikke økonomisk ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse heraf. Udgifterne skal i stedet afholdes af Kulturarvsstyrelsen, jf. museumslovens 27, stk. 5, nr. 2. Større og mindre forundersøgelser Adskillelse mellem mindre og større forundersøgelser I museumsloven skelnes der mellem mindre og større forundersøgelser. I praksis dækker en mindre forundersøgelse et anlægsområde på mindre end m2. Mindre anlægsarbejder f.eks. opførelse af en ejendom på en parcelhusgrund vil således normalt medføre en mindre forundersøgelse. For middelalderlige bykerner gælder dog ifølge bemærkningerne til lovforslaget,

9 at forundersøgelser her oftest vil betragtes som større forundersøgelser uanset størrelsen på anlægsområdets areal. Det samme kan gælde ved større anlægsarbejder f.eks. til offentlig benyttelse eller erhvervsbenyttelse, anlæg af veje og etablering af naturgasledninger mv. Der vil i alle tilfælde være tale om en konkret vurdering. Kulturarvsstyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om der er tale om en mindre eller større forundersøgelse jf. 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 14. dec om museer mv. Forundersøgelsens formål Formålet med en forundersøgelse er at afklare, om der er bevaret fortidsminder på et areal. Forundersøgelsen skal klarlægge eventuelle fortidsminders udstrækning, bevaringstilstand og karakter - med andre ord afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder. Væsentlige fortidsminder har høj kulturhistorisk informationsværdi og bidrager med ny viden om fortiden, både lokalt og nationalt. Forundersøgelsen er grundlaget for en beslutning om, hvorvidt arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejder, eller der skal udarbejdes et budget for en arkæologisk undersøgelse for at dokumentere fortidsminderne på stedet. Resultatet af en forundersøgelse er en afrapportering til bygherren i form af en statusrapport. Af den fremgår det, om og i givet fald hvor der er arkæologiske interesser inden for det undersøgte område, og om de giver anledning til videre undersøgelse, hvis bygherren fastholder sit anlægsprojekt. Retningslinjer for tilrettelæggelse og gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser Retningslinjerne for arkæologiske forundersøgelser er af generel karakter. Da topografi og geologi varierer fra egn til egn, kan strategi og metode ved forundersøgelserne være forskellig. Ved større forundersøgelser anbefales maskintyper, der kan afrømme op mod m søgegrøft pr. arbejdsdag afhængig af maskintype, førerens erfaring, vejrlig, muldtykkelse, jordbundsforhold m.v. Bæltemaskiner eller maskiner på hjul med minimum 2 m bred rabatskovl vil ofte være at foretrække. Som minimumsbredde på søgegrøfter anbefales 2 m, men i nogle tilfælde kan 3-4 m brede søgegrøfter være nødvendige. Ved forundersøgelse vil museet kunne lokalisere de fleste bosættelsesspor fra ældre stenalder frem til nyere tid. Enkeltliggende grave under flad mark, mindre grupper af grave, stærkt nedpløjede gravhøje, dårligt bevarede spor af hustomter, ovne, vandmøller og små, oppløjede stenalderbopladser m.v. vil dog kunne overses selv ved udlægning af et finmasket net af søgegrøfter. Derfor er det vigtigt, at udgravningslederens viden om de lokale kulturhistoriske og topografiske forhold er så stor, at forundersøgelsens strategi og metode kan tilpasses den konkrete situation. Omfanget af forundersøgelsen er en afvejning mellem at opnå størst mulig viden om fortidsmindets karakter, datering, bevaringsgrad og udstrækning og samtidigt undgå at skabe fysiske forhindringer for en eventuel efterfølgende fladeafdækning. Hvis fortidsmindet eller dele heraf senere skal friholdes og bevares, skal skader og indgreb i fortidsmindet begrænses mest muligt.

10 Større arealer Ved en arkæologisk forundersøgelse på flader er det som hovedregel kun nødvendigt med maskinkraft at fjerne overjord/pløjelag. Fortidsminderne er herefter synlige i undergrunden (råjorden) og kan registreres. Ved en forundersøgelse trækkes en række såkaldte søgegrøfter på det berørte areal. Mulden lægges som en vold langs den ene side af grøften, mens eventuel råjord lægges for sig, således at entreprenøren ved den senere tildækning kan kaste råjorden ned, før mulden lægges på. For at en forundersøgelse kan være grundlag for en forsvarlig vurdering af, om et areal rummer væsentlige fortidsminder, kan det være nødvendigt at afdække op mod 20 % af området. En sådan dækningsgrad kan f.eks. nås ved udlægning af 2 m brede søgegrøfter med 15 m s afstand samt ved udvidelser af grøfterne de steder, hvor det skønnes nødvendigt. Omfanget af forundersøgelsen sker på baggrund af en konkret vurdering. Undersøgelsesstrategien tilpasses altid topografien og fortidsminderne. Ved en forundersøgelse dokumenteres kun de i udgravningsfladen synlige spor af fortidsminder, men det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af udvalgte enkelte fortidsminder for at opnå tilstrækkelig viden til at kunne vurdere fortidsmindernes karakter og alder. Traceer Ved forundersøgelser af traceer vælges, afhængigt af traceernes bredde, mellem forskellige forundersøgelsesstrategier. I smalle traceer (2-10 m) kan det med fordel forsøges at indarbejde den arkæologiske forundersøgelse som en integreret del af anlægsarbejdet. Da hele muldlaget ofte under alle omstændigheder skal fjernes fra traceet, er det en mulighed, at museet styrer og overvåger muldafrømningen forud for igangsættelsen af selve anlægsarbejdet. I princippet bliver traceet derved én stor søgegrøft. Denne fremgangsmåde kræver klare, skriftlige aftaler om tidsplan og afregning af maskin- og timeforbrug m.v. I brede traceer, over 10 m, kan ovennævnte fremgangsmåde være vanskelig at praktisere, og en forundersøgelse vil ofte være af samme karakter som på større flader. Af praktiske årsager udlægges søgegrøfterne ofte efter traceets orientering. Middelalderlige kulturlag i byerne Forundersøgelser i middelalderlige bykerner har til formål at afklare, hvor kulturlag og/eller andre kulturhistoriske anlæg på arealet er bevaret, samt at fastslå kulturlagenes tykkelse, udstrækning, karakter, kompleksitet, alder og kulturhistoriske værdi. Kulturlag er ophobning af de fysiske spor efter menneskelig aktivitet gennem århundreder. Det kan være spor af beboelse, håndværk, begravelser og affaldshuller m.m. Kulturlag kan i Danmark være fra få cm og op til 5 m tykke og består af lag på lag med spor efter skiftende funktioner. Kulturlagenes rækkefølge iagttages og registreres bl.a. i lodrette profiler gennem udgravningen, så genstande og observationer kan knyttes til de enkelte lag. Kulturlag er konstateret i 55 af landets 70 middelalderbyer. Disse byer er udpeget som kulturhistoriske interesseområder af national betydning (kulturarvsarealer).

11 Arkæologiske forundersøgelser i middelalderlige bykerner vil som udgangspunkt blive betragtet som større forundersøgelser uanset størrelsen af det berørte areal. Årsagen hertil er bl.a., at næsten enhver arkæologisk undersøgelse i de middelalderlige byer er omfattende pga. de ofte meget komplekse kulturlag. Det er ofte tidskrævende at foretage forundersøgelse af kulturlag, og det ligger derfor udenfor rammerne for en mindre forundersøgelse. I de middelalderlige byer vil en traditionel forundersøgelse ofte have en negativ effekt på de lagmæssige sammenhænge, og en traditionel søgegrøft vil ofte være en praktisk forhindring, der vanskeliggør det efterfølgende arbejde i udgravningsfeltet. I forbindelse med sløjfning af moderne kældre, samlebrønde m.m. er det muligt at iagttage lagfølgen på stedet, ligesom eventuelle geotekniske prøver, som bygherren foretager, kan give oplysninger herom. Boreprøver kan også være et led i en forundersøgelse. Hvis dette ikke giver tilstrækkelig information, kan der med maskine eller med håndkraft graves enkelte, mindre felter på f.eks. 2,5 x 2,5 m. Disse huller placeres, hvor de forventes at medføre færrest ødelæggelser af fortidsminderne. Hvis der i et søgefelt findes konstruktioner af f.eks. træ, tegl eller sten skal de registreres og efterlades urørt, indtil en egentlig undersøgelse eventuelt skal finde sted. Ved en forundersøgelse i de middelalderlige bykerner anbefales det, at boreprøver, søgefelter og/eller opgravninger af moderne ledningsgrøfter og lignende samlet udgør ca % af den totale flade. Med en sådan dækningsgrad vil det være muligt at foretage en forsvarlig vurdering af omfanget af eventuelle væsentlige fortidsminder på arealet. Ved forundersøgelsen skal alle kulturlag og konstruktioner som udgangspunkt registreres. Alle middelalderlige bykerner er udpeget af Kulturarvsstyrelsen som kulturarvsarealer. Fortidsminder på kulturarvsarealer er omfattet af beskyttelsen i museumslovens 27, stk. 1 som andre væsentlige fortidsminder. Hensigten med denne status er så vidt muligt at undgå at ødelægge fortidsminderne. Det vil derfor indgå i Kulturarvsstyrelsens tilskudsvurdering, om et område har status som kulturarvsareal. Andre anlæg Kulturlag findes også uden for de middelalderlige bykerner. Ligesom det gælder for de middelalderlige kulturlag i byerne, kan en maskinel forundersøgelse også på andre typer af lokaliteter med bevarede kulturlag have en negativ effekt på mulighederne for arkæologiske analyser og medføre praktiske problemer i forbindelse med en eventuel efterfølgende udgravning. Forundersøgelser på lokaliteter med bevarede kulturlag kan derfor med fordel gennemføres ved boringer suppleret med åbning af mindre søgefelter. Nogle typer fortidsminder er for komplekse til, at almindelig forundersøgelse kan foretages. Det drejer sig f.eks. om overpløjede gravhøje, storstensgrave, køkkenmøddinger, ovne, vandmøller el. lign. I sådanne tilfælde skal særlige og typisk mere tidskrævende metoder tages i anvendelse ved forundersøgelsen, for at fortidsmindet kan vurderes fyldestgørende.

12 I forbindelse med en undersøgelse af et fortidsminde fra nyere tid (dvs. efter ca. 1536) kan skriftlige kilder øge forhåndsviden om stedet. En sådan udvidet arkivalsk kontrol kan være en del af forundersøgelsen, idet den kan gøre undersøgelsen mere effektiv og dermed reducere de samlede omkostninger. iv) Arkæologisk overvågning Arkæologisk overvågning er praktisk set en mellemting mellem en større forundersøgelse og en egentlig arkæologisk undersøgelse. I museumslovens forstand betragtes arkæologisk overvågning imidlertid som en større forundersøgelse og følger reglerne herfor, jf. 26, stk. 2. Overvågning anvendes som oftest på steder, hvor traditionel forundersøgelse er vanskelig at udføre, ofte i forbindelse med anlægsarbejder på asfalterede arealer eller smalle traceer i forbindelse med ledningsarbejder i jorden. Der kan være fordele ved, at jordarbejdet kan foregå samtidigt med eller i umiddelbar forlængelse af det arkæologiske arbejde. Ulemperne er, at det sjældent er praktisk muligt at ændre traceet, hvis der under anlægsarbejdet findes væsentlige fortidsminder. Et budget for arkæologisk overvågning omfatter et løbende tilsyn med anlægsarbejdet samt registrering af mindre omfattende fortidsminder. Hvis der under overvågningen findes mere omfattende fortidsminder, skal der udarbejdes budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse Arkæologiske undersøgelser Museet tager i udtalelsen til bygherre stilling til, hvorvidt det pågældende anlægsarbejde indebærer en risiko for at ødelægge væsentlige fortidsminder. Det vil også fremgå, hvorvidt det vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse, jf. museumslovens 25, stk. 2. Udgifter til den arkæologiske undersøgelse afholdes af bygherren, jf. 27, stk. 4. Ligesom ved en større forundersøgelser skal museet udarbejde et budget for en eventuel arkæologisk undersøgelse. Budgettet skal sendes til godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen, inden bygherren får det forelagt. Kulturarvsstyrelsen vurderer i forbindelse med budgetgodkendelsen altid, om styrelsen kan give tilsagn om tilskud til udgifterne til den arkæologiske undersøgelse, jf. 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 14. dec om museer mv. Bygherren skal således ikke søge om at få tilskud, idet tilskudsvurderingen indgår som en integreret del af Kulturarvsstyrelsens afgørelse om gennemførelse af undersøgelsen. Undersøgelserne iværksættes først, når bygherre skriftligt har godkendt budgettet. Kulturarvsstyrelsen skal ligeledes godkende museets regnskab for den udførte undersøgelse, inden museet sender fakturaen til bygherren, jf. 10, nr. 28, i bekendtgørelse nr af 14. dec om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen. Efter gennemført undersøgelse kan jordarbejdet iværksættes som beskrevet i statusrapporten. Andre former for arkæologiske undersøgelser

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Sikring af fortidsminder

Sikring af fortidsminder Sikring af fortidsminder Nye regler i museumsloven for finansiering af arkæologiske udgravninger i forbindelse med jordarbejde KULTURARVSSTYRELSEN Indhold 3 4 9 11 13 17 Indledning Hensigten med museumsloven

Læs mere