Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser"

Transkript

1 Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kapitel 8. Vejledningen er særligt rettet mod bygherrer og arkæologisk arbejdende museer efter museumslovens kap 8. Formålet med retningslinjerne er at sikre en ensartet praksis landet over. De arkæologiske undersøgelser gennemføres efter Museumlovens bestemmelser (bekendtgørelse nr december 2006) Vejledningens indhold Vejledning er inddelt i en række kapitler, som hver beskriver sin del af af den arkæologisker undersøgelsesvirksomhed. Hvert kapitel indholder mange emner, men her kan du se nogle af de spørgsmål du kan få besvaret. Kapitel 1: Hvilke særlige forhold gælder der for mit anlægsarbejde i forhold til eventuelle arkæologiske undersøgelser og er der noget særligt jeg skal være opmærksom på? Kapitel 2: Hvad er forskellen mellem en større og en mindre forundersøgelse, hvordan foregår en forundersøgelse og hvordan kan jeg bruge resultaterne? Kapitel 3: Hvordan udformes budgetterne for de arkæologiske undersøgelser og hvordan er godkendelsesproceduren og hvorlænge gælder kulturarvsstyrelsens godkendelser? Kapitel 4: Hvad er anlægsarbejdet samlede økonomiske ramme, hvordan bliver muligheden for tilskuddet undersøgt og hvad skal jeg gøre i den sammenhæng? Kapitel 5: Hvordan bliver resultatet af undersøgelsen dokumenteret, hvordan kan jeg som bygherre se hvad der blev fundet på min jord og hvem har retten til resultaterne? Kapitel 6: Hvordan bliver fundene bevaret og hvem skal betale for det, hvilke naturligvidenskabelige analyser kan man udføre for at få endnu flere oplysninger ud af udgravede fund? Kapitel 7: Hvordan kan museet henvende sig til bygherren i forbindelse med et anlægsarbejde, hvad betyder kulturarvsareal og hvordan foregår arkæologiske undersøgelser på fredede fortidsminder?

2 Anlægsarbejder og fortidsminder Vejledningens kapitel 1, version 2 Anlægsarbejder indebærer ofte forskellige former for jordarbejder, der kan være til skade for landets fortidsminder. Museumsloven indeholder derfor en række bestemmelser, der tager hensyn til fortidsminderne. Loven peger bl.a. på vigtigheden af, at de arkæologiske undersøgelser inddrages så tidligt som muligt i planlægningen forud for et anlægsarbejde. Det er det lokale arkæologisk arbejdende museum, som kan oplyse, om der er fortidsminder på et område. Jo tidligere bygherren inddrager museet i planlægningsarbejdet, jo bedre vil muligheden være for, at de arkæologiske undersøgelser kan indarbejdes i planlægningen, og at anlægsarbejdet evt. kan ændres i forhold til fortidsminderne. En udtalelse fra museet om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på et område kan omfatte alle arealer, hvorpå der skal udføres jordarbejder. Det kan f.eks. være lokalplanarealer, arealer der skal sælges, byggemodnes, udstykkes, bebygges, eller hvor der skal indvindes råstoffer. Byggeri Det arkæologiske museum får underretning om alle byggerier, senest når kommunen giver byggetilladelsen. Bygherren kan forud for et byggeri anmode det arkæologiske museum om en udtalelse om eventuelle fortidsminder på de arealer, der berøres af det kommende byggeri. Det er frivilligt, om en bygherre vil indhente en udtalelse, men med en forhåndsviden om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på et område har bygherren bedre mulighed for at foretage justeringer af anlægsplanerne. Der kan vise sig både tidsmæssige og økonomiske fordele ved ændring af et byggeri eller ved, at en eventuel arkæologisk undersøgelse på forhånd kan indpasses i tidsplanen for byggeriet. Hvis museet oplyser, at der ikke er fortidsminder på området, kan bygherren frit benytte arealet som planlagt. Hvis museet oplyser, at der er væsentlige fortidsminder på arealet, kan bygherren vurdere, om planerne for jordarbejderne kan ændres, så fortidsminderne ikke berøres, eller om fortidsminderne skal undersøges. Skal der udføres en forundersøgelse eller arkæologisk undersøgelse, er det vigtigt, at museet og bygherren indgår en klar aftale om, hvordan området skal efterlades eller retableres efter endt arkæologisk arbejde. Byggemodning og udstykning Byggemodning omfatter de jordarbejder, der foregår forud for det egentlige byggeri. Det kan f.eks. dreje sig om anlæggelse af veje og arbejdsveje, terrænreguleringer og lednings- og kloaktraceer.

3 Bygherren kan forud for byggemodningen anmode det arkæologiske museum om en udtalelse om mulige fortidsminder. Det er frivilligt, om bygherren vil indhente en udtalelse. Med en forhåndsviden om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på et område, har bygherren imidlertid bedre mulighed for at foretage justeringer af anlægsplanerne. Er der ved forundersøgelse af et areal til byggemodning fundet væsentlige fortidsminder, skal bygherren tage stilling til, om byggeprojektet skal ændres, så udgravninger undgås helt eller delvis. Museet skal vejlede om, hvordan bygherren kan tage hensyn til fortidsminder, der undtages fra arkæologisk undersøgelse. Salg af jord Sælger af et areal kan henvende sig til det arkæologiske museum for at få en udtalelse om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder på arealet. Også køber kan med fordel via sælger henvende sig til museet for at indhente disse oplysninger. Det vil være af stor betydning for køber af arealet at have nøje information om tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder og eventuelle omkostninger ved en arkæologisk undersøgelse. Endvidere kan det være økonomisk fordelagtigt, at alle fortidsminder på arealet undersøges på én gang. Større vejanlæg Vejdirektoratet og Kulturarvsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsbeskrivelse, Arkæologi og statens veje, der er en vejledning i samarbejde og kommunikation mellem anlægsmyndigheden, det arkæologiske museum og Kulturarvsstyrelsen ved større vejbyggerier. Ledningsarbejder Ledningsarbejder foretages som oftest i smalle traceer gennem landskabet. På trods af at anlægsarealet er smalt, er der risiko for at gennemskære væsentlige fortidsminder som f. eks. begravelser. Det kan anbefales, at bygherren i god tid kontakter det arkæologiske museum for at få en udtalelse om risikoen for, at væsentlige fortidsminder derved ødelægges. Ved en tidlig inddragelse af det arkæologiske museum kan der være mulighed for at ændre et planlagt ledningsforløb, ligesom museet kan anbefale flere løsningsmodeller for det arkæologiske arbejde, ofte overvågning, mens jordarbejdet foretages. Pælefundering Ved pilotering er det ofte små arealer, der berøres, men tilsammen kan de udgøre en stor andel af det samlede anlægsområde. Det afhænger af en konkret vurdering af det enkelte jordarbejde og af fortidsmindets karakter, hvornår piloteringen er så ødelæggende for fortidsmindet, at en arkæologisk undersøgelse er nødvendig. Museumslovens bestemmelser omfatter alene de områder, som berøres af et jordarbejde. En bygherre skal derfor kun betale for undersøgelsen af de fortidsminder, der ville blive ødelagt ved jordarbejdet.

4 Jordvarme Kulturarvsstyrelsen vurderer som udgangspunkt, at anlæggelsen af jordvarme, f.eks. i form af gravning af grøfter eller nedpløjning af rør, skal opfattes som en trussel mod evt. fortidsminder på hele det areal, hvor jordvarmen etableres. Det vil sige, at områderne mellem de gravede grøfter/nedpløjede rør også vurderes at være truede af jordvarmeanlægget. Museet kan foreslå bygherre, at der forud for igangsættelsen af anlægsarbejdet bliver udført en forundersøgelse på arealet større eller mindre men bygherre kan som altid fravælge forundersøgelsen. Hvis der ikke er udført en forundersøgelse på arealet, og der påvises fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet, kan arbejdet standses i lighed med ethvert andet anlægsarbejde. Som ved alle andre standsningssager kan der kun stilles krav om undersøgelse af det område, hvor der konkret er påvist væsentlige fortidsminder og kun efter godkendelse i Kulturarvsstyrelsen. Jorddepoter, støjvolde og trykskader Jorddepoter og støjvolde kan alene ved det tryk, som den tilførte jord forårsager på de underliggende lag, skade mere sårbare fortidsminder som f.eks. begravelser og trækonstruktioner. Ved anlægsarbejder som jorddepoter og støjvolde er det Kulturarvsstyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om trykket fra et jorddepot kan være til skade for eventuelle fortidsminder. Vurderingen baseres især på faktorer som f.eks. muldafrømning, jordbundsforhold og fortidsmindernes karakter og bevaringsgrad. Det arkæologiske museum kan kontaktes for en udtalelse om, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på arealet. Trykskader kan også forårsages af kørsel med tunge maskiner. Sådanne skader kan imidlertid ofte forebygges ved, at der udlægges køreplader efter anvisning fra museet. Er der ved afrømning af muld på et areal fundet væsentlige fortidsminder, skal der som udgangspunkt foretages en arkæologisk undersøgelse. Museumslovens bestemmelser omfatter alene de områder, som berøres af jordarbejdet. Bygherren skal derfor kun betale for undersøgelse af de fortidsminder, der berøres af anlægsarbejdet. Råstofindvinding Især for råstoferhvervet kan det være af stor betydning så tidligt som muligt i planlægningsfasen at få kortlagt, om der er væsentlige fortidsminder på et graveområde. Jo tidligere indvinderen anmoder det arkæologiske museum om en udtalelse, desto bedre er mulighederne for at vurdere de økonomiske omkostninger. Museet kan vejlede indvinderen i spørgsmålet om bevaring eller undersøgelse af væsentlige fortidsminder. Kirkegårde

5 i. Generelle bestemmelser Anlægsarbejder på kirkegårde, som hører under Kirkeministeriet, er ikke omfattet af museumslovens bestemmelser. På kirkegårde er Nationalmuseet konsulent for det arkæologiske arbejde. Der henvises til: Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar ii. Nedlagte kirkegårde Jordarbejder på nedlagte kirkegårde er omfattet af museumslovens bestemmelser. Det arkæologiske museum kan forud for et anlægsarbejde afgive en udtalelse om eventuelle fortidsminder på stedet, eventuelt baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Bygherren og museet bør desuden aftale, hvordan grave og skeletdele efterfølgende skal håndteres bl.a. af hensyn til presse og offentlighed. Golfbaner Ved anlæggelse af golfbaner kan etablering af et samarbejde mellem bygherre og det arkæologiske museum allerede i planlægningsfasen minimere både tidsforbrug og omkostninger ved arkæologiske undersøgelser. Dansk Golf Union og Kulturarvsstyrelsen har i 2007 udgivet en vejledning under titlen Golf og Arkæologi. Den henvender sig primært til golfklubber, museer, initiativtagere til nye golfbaner, golfbanearkitekter og myndigheder. Skovrejsning Den primære trussel mod fortidsminderne i forbindelse med skovrejsning er dybdepløjning og reolpløjning. Skovrejsning foretages af staten, offentlige myndigheder og private ejere med eller uden statsligt tilskud. Der gælder forskellige bestemmelser for finansiering af arkæologiske undersøgelser ved de forskellige typer skovrejsning. En arkæologisk forundersøgelse er altid frivillig for den, der foretager skovrejsning. Findes der under dybdepløjning fortidsminder, skal arbejdet som ved ethvert andet jordarbejde standses, og fundet straks meldes til det arkæologiske museum, der vurderer, om der er tale om et væsentligt fortidsminde. Museet kan ligeledes foretage en standsning af jordarbejdet, hvis der under jordbearbejdningen påtræffes fortidsminder. En sådan standsning skal efterfølgende godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Privat skovrejsning med tilskud fra staten Naturstyrelsen administrerer bestemmelserne om tilskud til privat skovrejsning. Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen har indgået en aftale om, at de arkæologiske museer skal have indflydelse på omfanget og karakteren af jordbearbejdningen forud for privat skovrejsning med tilskud. Naturstyrelsen afholder en del af udgifterne til forundersøgelsen. Aftalen giver museet mulighed for at vurdere de enkelte ansøgninger om skovrejsning og for at få indflydelse på den

6 jordbearbejdning, der skal foretages forud for en skovrejsning. Tilskudsordningen administreres af Kulturarvsstyrelsen. Størrelsen af det tilskud museet får til forundersøgelser, afhænger af størrelsen af det areal, der skal dybdepløjes. Skovrejseren har derfor ikke udgifter til forundersøgelser, men tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder kan få indflydelse på skovrejsningsprojektet. Den hyppigste ændring er at undlade dybdepløjning, men i sjældnere tilfælde kan området friholdes for såvel dybdepløjning som tilplantning. Museernes administration af den private skovrejsning med tilskud følger en tidsplan, hvorefter museerne inden 1. januar skal indstille til Naturstyrelsen, hvilke områder der på grund af væsentlige fortidsminder, ikke bør dybdepløjes. Naturstyrelsen afgør på baggrund af indstillingerne, om området må dybdepløjes. Forundersøgelsesskema Offentlig skovrejsning Når en statslig eller kommunal myndighed står for skovrejsningen, er det denne myndighed, der skal betale for en større arkæologisk forundersøgelse. Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen har en aftale om, at museerne får meddelelse om alle nye statslige skovrejsningsområder. Der indgår i aftalen en model for betaling for forundersøgelserne forud for skovrejsningen. Områder med væsentlige fortidsminder vil normalt blive friholdt for dybdepløjning og i stedet f.eks. indgå som lysninger i en kommende skov. Læhegn Dybdegående jordbehandling ved plantning af læhegn kan ødelægge væsentlige fortidsminder. Arkæologiske forundersøgelser i læhegnstraceer vil i langt de fleste tilfælde være mindre forundersøgelser, dvs. at det arkæologiske museum betaler forundersøgelsen. En forundersøgelse er altid frivillig for ejeren af læhegnet. Findes der under dybdepløjningen fortidsminder, skal arbejdet som ved ethvert andet jordarbejde standses, og fundet straks meldes til museet, der vurderer, om der er tale om væsentlige fortidsminder. Museet kan ligeledes foretage en standsning af jordarbejdet, hvis der under jordbearbejdningen findes fortidsminder. Kulturarvsstyrelsen og FødevareErhverv har imidlertid indgået en aftale om, at museerne har mulighed for at få indflydelse på jordbearbejdningen i forbindelse med kollektive læhegn, hvortil der søges om tilskud på 60 %. En af betingelserne er, at der ved ansøgningen til FødevareErhverv vedlægges en udtalelse fra et arkæologisk museum om tilstedeværelsen af fortidsminder. Herefter vurderer FødevareErhverv, om der, som følge af udtalelsen, skal knyttes en betingelse til tilskuddet om, at der ikke må pløjes dybere end ved almindelig landbrugspløjning.

7 Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet et skema, som museer og ansøgere skal anvende. Museerne anvender skemaet i forbindelse med udtalelsen. Indstilling til friholdelse for dybdepløjning foretages efter retningslinjer for faglige kriterier. Læhegn uden tilknytning til landbrug Etableringen af læhegn til f.eks. afskærmning af bygninger betragtes som et almindeligt anlægsarbejde. Der vil i disse tilfælde ofte være tale om mindre forundersøgelser, der betales af det arkæologiske museum, hvorimod en senere undersøgelse af væsentlige fortidsminder skal betales af bygherren. Naturgenopretning Projektering og gennemførelse af projekter med genopretning af f.eks. vådområder er ofte kompliceret, omfatter som regel store arealer og kan indeholde mange forskellige arbejdsgange. Ofte er det først ved detailprojekteringen, at anlægsmyndigheden får overblik over, hvor der præcis skal foretages jordarbejder i forbindelse med projektet, og Kulturarvsstyrelsen anbefaler derfor, at planmyndighed og museum her arbejder nært sammen. I forbindelse med denne type anlægsarbejder kan såvel almindelige søgegrøfter som overvågning anvendes som forundersøgelse. En forundersøgelse er altid frivillig. Det er ofte umuligt for anlægsmyndigheden at friholde væsentlige fortidsminder. Sidst opdateret

8 Tilrettelæggelse af arkæologiske undersøgelser Vejledningens kapitel 2, version 2 Et arkæologisk museum har forskellige muligheder for at vurdere, om der er væsentlige fortidsminder på et område. Ud over den generelle viden om områdets kulturlandskab vil museet i vurderingsfasen også inddrage oplysninger fra arkiverne (arkivalsk kontrol) og eventuelt foretage en afsøgning af det aktuelle område (rekognoscering). Som regel vil museet dog være nødt til at udføre en arkæologisk forundersøgelse på arealet for at være i stand til at give en bindende udtalelse. På grundlag af resultatet af forundersøgelsen kan museet vurdere, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om en egentlig undersøgelse vil være nødvendig. Kulturarvsstyrelsen skal godkende budgetter for større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, inden de iværksættes. Udtalelse og arkivalsk kontrol En bygherre kan bede det arkæologiske museum om at give en udtalelse om, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på et areal jf. museumslovens 25. En sådan udtalelse fra museet skal udformes efter samme principper af alle landets arkæologiske museer. Den arkivalske kontrol i forbindelse med udtalelsen bygger på kendt viden, dvs. både museets generelle viden om de lokale topografiske forhold og tidligere registreringer af arkæologiske fund i området. På baggrund heraf giver museet en overordnet beskrivelse af, hvor der hidtil er registreret fortidsminder, samt hvor der findes fredede fortidsminder og kulturhistoriske interesseområder (kulturarvsarealer). Museet vil i forbindelse med den arkivalske kontrol meddele, om det er nødvendigt at foretage en forundersøgelse for at give en udtalelse. På baggrund af dette kan bygherren bede om at få foretaget en forundersøgelse. Den arkivalske kontrol udføres af museet uden udgifter for bygherre. Udtalelsen er bindende i den forstand, at hvis et areal er erklæret uden væsentlige fortidsminder, og der alligevel dukker væsentlige fortidsminder op, når jordarbejdet er begyndt, er bygherren ikke økonomisk ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse heraf. Udgifterne skal i stedet afholdes af Kulturarvsstyrelsen, jf. museumslovens 27, stk. 5, nr. 2. Større og mindre forundersøgelser Adskillelse mellem mindre og større forundersøgelser I museumsloven skelnes der mellem mindre og større forundersøgelser. I praksis dækker en mindre forundersøgelse et anlægsområde på mindre end m2. Mindre anlægsarbejder f.eks. opførelse af en ejendom på en parcelhusgrund vil således normalt medføre en mindre forundersøgelse. For middelalderlige bykerner gælder dog ifølge bemærkningerne til lovforslaget,

9 at forundersøgelser her oftest vil betragtes som større forundersøgelser uanset størrelsen på anlægsområdets areal. Det samme kan gælde ved større anlægsarbejder f.eks. til offentlig benyttelse eller erhvervsbenyttelse, anlæg af veje og etablering af naturgasledninger mv. Der vil i alle tilfælde være tale om en konkret vurdering. Kulturarvsstyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om der er tale om en mindre eller større forundersøgelse jf. 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 14. dec om museer mv. Forundersøgelsens formål Formålet med en forundersøgelse er at afklare, om der er bevaret fortidsminder på et areal. Forundersøgelsen skal klarlægge eventuelle fortidsminders udstrækning, bevaringstilstand og karakter - med andre ord afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder. Væsentlige fortidsminder har høj kulturhistorisk informationsværdi og bidrager med ny viden om fortiden, både lokalt og nationalt. Forundersøgelsen er grundlaget for en beslutning om, hvorvidt arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejder, eller der skal udarbejdes et budget for en arkæologisk undersøgelse for at dokumentere fortidsminderne på stedet. Resultatet af en forundersøgelse er en afrapportering til bygherren i form af en statusrapport. Af den fremgår det, om og i givet fald hvor der er arkæologiske interesser inden for det undersøgte område, og om de giver anledning til videre undersøgelse, hvis bygherren fastholder sit anlægsprojekt. Retningslinjer for tilrettelæggelse og gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser Retningslinjerne for arkæologiske forundersøgelser er af generel karakter. Da topografi og geologi varierer fra egn til egn, kan strategi og metode ved forundersøgelserne være forskellig. Ved større forundersøgelser anbefales maskintyper, der kan afrømme op mod m søgegrøft pr. arbejdsdag afhængig af maskintype, førerens erfaring, vejrlig, muldtykkelse, jordbundsforhold m.v. Bæltemaskiner eller maskiner på hjul med minimum 2 m bred rabatskovl vil ofte være at foretrække. Som minimumsbredde på søgegrøfter anbefales 2 m, men i nogle tilfælde kan 3-4 m brede søgegrøfter være nødvendige. Ved forundersøgelse vil museet kunne lokalisere de fleste bosættelsesspor fra ældre stenalder frem til nyere tid. Enkeltliggende grave under flad mark, mindre grupper af grave, stærkt nedpløjede gravhøje, dårligt bevarede spor af hustomter, ovne, vandmøller og små, oppløjede stenalderbopladser m.v. vil dog kunne overses selv ved udlægning af et finmasket net af søgegrøfter. Derfor er det vigtigt, at udgravningslederens viden om de lokale kulturhistoriske og topografiske forhold er så stor, at forundersøgelsens strategi og metode kan tilpasses den konkrete situation. Omfanget af forundersøgelsen er en afvejning mellem at opnå størst mulig viden om fortidsmindets karakter, datering, bevaringsgrad og udstrækning og samtidigt undgå at skabe fysiske forhindringer for en eventuel efterfølgende fladeafdækning. Hvis fortidsmindet eller dele heraf senere skal friholdes og bevares, skal skader og indgreb i fortidsmindet begrænses mest muligt.

10 Større arealer Ved en arkæologisk forundersøgelse på flader er det som hovedregel kun nødvendigt med maskinkraft at fjerne overjord/pløjelag. Fortidsminderne er herefter synlige i undergrunden (råjorden) og kan registreres. Ved en forundersøgelse trækkes en række såkaldte søgegrøfter på det berørte areal. Mulden lægges som en vold langs den ene side af grøften, mens eventuel råjord lægges for sig, således at entreprenøren ved den senere tildækning kan kaste råjorden ned, før mulden lægges på. For at en forundersøgelse kan være grundlag for en forsvarlig vurdering af, om et areal rummer væsentlige fortidsminder, kan det være nødvendigt at afdække op mod 20 % af området. En sådan dækningsgrad kan f.eks. nås ved udlægning af 2 m brede søgegrøfter med 15 m s afstand samt ved udvidelser af grøfterne de steder, hvor det skønnes nødvendigt. Omfanget af forundersøgelsen sker på baggrund af en konkret vurdering. Undersøgelsesstrategien tilpasses altid topografien og fortidsminderne. Ved en forundersøgelse dokumenteres kun de i udgravningsfladen synlige spor af fortidsminder, men det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af udvalgte enkelte fortidsminder for at opnå tilstrækkelig viden til at kunne vurdere fortidsmindernes karakter og alder. Traceer Ved forundersøgelser af traceer vælges, afhængigt af traceernes bredde, mellem forskellige forundersøgelsesstrategier. I smalle traceer (2-10 m) kan det med fordel forsøges at indarbejde den arkæologiske forundersøgelse som en integreret del af anlægsarbejdet. Da hele muldlaget ofte under alle omstændigheder skal fjernes fra traceet, er det en mulighed, at museet styrer og overvåger muldafrømningen forud for igangsættelsen af selve anlægsarbejdet. I princippet bliver traceet derved én stor søgegrøft. Denne fremgangsmåde kræver klare, skriftlige aftaler om tidsplan og afregning af maskin- og timeforbrug m.v. I brede traceer, over 10 m, kan ovennævnte fremgangsmåde være vanskelig at praktisere, og en forundersøgelse vil ofte være af samme karakter som på større flader. Af praktiske årsager udlægges søgegrøfterne ofte efter traceets orientering. Middelalderlige kulturlag i byerne Forundersøgelser i middelalderlige bykerner har til formål at afklare, hvor kulturlag og/eller andre kulturhistoriske anlæg på arealet er bevaret, samt at fastslå kulturlagenes tykkelse, udstrækning, karakter, kompleksitet, alder og kulturhistoriske værdi. Kulturlag er ophobning af de fysiske spor efter menneskelig aktivitet gennem århundreder. Det kan være spor af beboelse, håndværk, begravelser og affaldshuller m.m. Kulturlag kan i Danmark være fra få cm og op til 5 m tykke og består af lag på lag med spor efter skiftende funktioner. Kulturlagenes rækkefølge iagttages og registreres bl.a. i lodrette profiler gennem udgravningen, så genstande og observationer kan knyttes til de enkelte lag. Kulturlag er konstateret i 55 af landets 70 middelalderbyer. Disse byer er udpeget som kulturhistoriske interesseområder af national betydning (kulturarvsarealer).

11 Arkæologiske forundersøgelser i middelalderlige bykerner vil som udgangspunkt blive betragtet som større forundersøgelser uanset størrelsen af det berørte areal. Årsagen hertil er bl.a., at næsten enhver arkæologisk undersøgelse i de middelalderlige byer er omfattende pga. de ofte meget komplekse kulturlag. Det er ofte tidskrævende at foretage forundersøgelse af kulturlag, og det ligger derfor udenfor rammerne for en mindre forundersøgelse. I de middelalderlige byer vil en traditionel forundersøgelse ofte have en negativ effekt på de lagmæssige sammenhænge, og en traditionel søgegrøft vil ofte være en praktisk forhindring, der vanskeliggør det efterfølgende arbejde i udgravningsfeltet. I forbindelse med sløjfning af moderne kældre, samlebrønde m.m. er det muligt at iagttage lagfølgen på stedet, ligesom eventuelle geotekniske prøver, som bygherren foretager, kan give oplysninger herom. Boreprøver kan også være et led i en forundersøgelse. Hvis dette ikke giver tilstrækkelig information, kan der med maskine eller med håndkraft graves enkelte, mindre felter på f.eks. 2,5 x 2,5 m. Disse huller placeres, hvor de forventes at medføre færrest ødelæggelser af fortidsminderne. Hvis der i et søgefelt findes konstruktioner af f.eks. træ, tegl eller sten skal de registreres og efterlades urørt, indtil en egentlig undersøgelse eventuelt skal finde sted. Ved en forundersøgelse i de middelalderlige bykerner anbefales det, at boreprøver, søgefelter og/eller opgravninger af moderne ledningsgrøfter og lignende samlet udgør ca % af den totale flade. Med en sådan dækningsgrad vil det være muligt at foretage en forsvarlig vurdering af omfanget af eventuelle væsentlige fortidsminder på arealet. Ved forundersøgelsen skal alle kulturlag og konstruktioner som udgangspunkt registreres. Alle middelalderlige bykerner er udpeget af Kulturarvsstyrelsen som kulturarvsarealer. Fortidsminder på kulturarvsarealer er omfattet af beskyttelsen i museumslovens 27, stk. 1 som andre væsentlige fortidsminder. Hensigten med denne status er så vidt muligt at undgå at ødelægge fortidsminderne. Det vil derfor indgå i Kulturarvsstyrelsens tilskudsvurdering, om et område har status som kulturarvsareal. Andre anlæg Kulturlag findes også uden for de middelalderlige bykerner. Ligesom det gælder for de middelalderlige kulturlag i byerne, kan en maskinel forundersøgelse også på andre typer af lokaliteter med bevarede kulturlag have en negativ effekt på mulighederne for arkæologiske analyser og medføre praktiske problemer i forbindelse med en eventuel efterfølgende udgravning. Forundersøgelser på lokaliteter med bevarede kulturlag kan derfor med fordel gennemføres ved boringer suppleret med åbning af mindre søgefelter. Nogle typer fortidsminder er for komplekse til, at almindelig forundersøgelse kan foretages. Det drejer sig f.eks. om overpløjede gravhøje, storstensgrave, køkkenmøddinger, ovne, vandmøller el. lign. I sådanne tilfælde skal særlige og typisk mere tidskrævende metoder tages i anvendelse ved forundersøgelsen, for at fortidsmindet kan vurderes fyldestgørende.

12 I forbindelse med en undersøgelse af et fortidsminde fra nyere tid (dvs. efter ca. 1536) kan skriftlige kilder øge forhåndsviden om stedet. En sådan udvidet arkivalsk kontrol kan være en del af forundersøgelsen, idet den kan gøre undersøgelsen mere effektiv og dermed reducere de samlede omkostninger. iv) Arkæologisk overvågning Arkæologisk overvågning er praktisk set en mellemting mellem en større forundersøgelse og en egentlig arkæologisk undersøgelse. I museumslovens forstand betragtes arkæologisk overvågning imidlertid som en større forundersøgelse og følger reglerne herfor, jf. 26, stk. 2. Overvågning anvendes som oftest på steder, hvor traditionel forundersøgelse er vanskelig at udføre, ofte i forbindelse med anlægsarbejder på asfalterede arealer eller smalle traceer i forbindelse med ledningsarbejder i jorden. Der kan være fordele ved, at jordarbejdet kan foregå samtidigt med eller i umiddelbar forlængelse af det arkæologiske arbejde. Ulemperne er, at det sjældent er praktisk muligt at ændre traceet, hvis der under anlægsarbejdet findes væsentlige fortidsminder. Et budget for arkæologisk overvågning omfatter et løbende tilsyn med anlægsarbejdet samt registrering af mindre omfattende fortidsminder. Hvis der under overvågningen findes mere omfattende fortidsminder, skal der udarbejdes budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse Arkæologiske undersøgelser Museet tager i udtalelsen til bygherre stilling til, hvorvidt det pågældende anlægsarbejde indebærer en risiko for at ødelægge væsentlige fortidsminder. Det vil også fremgå, hvorvidt det vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse, jf. museumslovens 25, stk. 2. Udgifter til den arkæologiske undersøgelse afholdes af bygherren, jf. 27, stk. 4. Ligesom ved en større forundersøgelser skal museet udarbejde et budget for en eventuel arkæologisk undersøgelse. Budgettet skal sendes til godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen, inden bygherren får det forelagt. Kulturarvsstyrelsen vurderer i forbindelse med budgetgodkendelsen altid, om styrelsen kan give tilsagn om tilskud til udgifterne til den arkæologiske undersøgelse, jf. 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 14. dec om museer mv. Bygherren skal således ikke søge om at få tilskud, idet tilskudsvurderingen indgår som en integreret del af Kulturarvsstyrelsens afgørelse om gennemførelse af undersøgelsen. Undersøgelserne iværksættes først, når bygherre skriftligt har godkendt budgettet. Kulturarvsstyrelsen skal ligeledes godkende museets regnskab for den udførte undersøgelse, inden museet sender fakturaen til bygherren, jf. 10, nr. 28, i bekendtgørelse nr af 14. dec om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen. Efter gennemført undersøgelse kan jordarbejdet iværksættes som beskrevet i statusrapporten. Andre former for arkæologiske undersøgelser

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Vejledning til udformning af projektbeskrivelse, budget og regnskab for marinarkæologiske forundersøgelser og undersøgelser

Vejledning til udformning af projektbeskrivelse, budget og regnskab for marinarkæologiske forundersøgelser og undersøgelser Vejledning til udformning af projektbeskrivelse, budget og regnskab for marinarkæologiske forundersøgelser og undersøgelser Baggrund for budgetlægning I denne vejledning omtales to typer af projekter;

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Systematiske prøveundersøgelser

Systematiske prøveundersøgelser Arkæologisk Forum nr.15, November 2006 Systematiske prøveundersøgelser Af Anne B. Hansen, museumsinspektør, Kroppedal Den arkæologiske prøveundersøgelse er en vigtig del af feltarkæologien idet det er

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Af arkæolog Signe Strandvig Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr.2 d Ørup By, Rosmus Rosmus Sogn, Djurs Sønderherred,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T:

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T: Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-9-17 8.5.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl 9 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus samt en garage/værksted på ejendommen matr.nr. 57 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Dennis Friis Pindesholm Augustenborg

Dennis Friis Pindesholm Augustenborg Dennis Friis Pindesholm 25 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en ny maskinlade på ejendommen matr.nr. 91a Kettingskov, Asserballe, der ligger på Pindesholm 25, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Den kulturhistoriske analyse Eksempel: Vesterhav Syd Havmøllepark Af Torben Egeberg & Stina Troldtoft Andresen

Den kulturhistoriske analyse Eksempel: Vesterhav Syd Havmøllepark Af Torben Egeberg & Stina Troldtoft Andresen Den kulturhistoriske analyse Eksempel: Vesterhav Syd Havmøllepark Af Torben Egeberg & Stina Troldtoft Andresen Arkivalsk kontrol Normalt hører vi i medierne om de fund, der bliver gjort på arkæologiske

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals SVANE TEGN IVS Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 143 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Østerbakken 19, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 21 Sønderby, Kegnæs der ligger på Vestermark 7, 6470 Sydals

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

VHM Vellingshøj Bæk

VHM Vellingshøj Bæk VHM 715 Vellingshøj Bæk Hjørring Bjerge, Hjørring sogn, Vennebjerg herred, Hjørring Kommune Fund og Fortidsminder 165-91 VHM715F6: Arbejdsfoto. Udvidelse omkring tørvegrav. Arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale. ASSENS SPILDEVAND A/S Skovvej 2B 5610 Assens 7. november 2016 Sags id: 2016-0652 Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner ved Landø. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Landzonetilladelse til udhus den 28. november 2017

Landzonetilladelse til udhus den 28. november 2017 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kari-Ann Broeng Dir: +4579755681 Mob: +4524758583 e-mail: Kari-Ann.Broeng @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-181-17 24.11.2017 Landzonetilladelse til udhus Der meddeles

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Dato: 20.9.2010 Dokumentnr. 08/00652-16 Sagsbehandler: Anna Louise Seiersbøl Østergaard Direkte tlf.nr.: 99 63 63 37 Deres reference: Kystdirektoratets bemærkninger

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Vedr. budget for arkæologisk undersøgelse af areal forud for byggemodning, OBM 1613 Skovgård etape 2. Den arkæologiske

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144 Plan og Bygningsafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4814 Cvr: 29189684 LM HUSE A/S Snedkervej 13 6710 Esbjerg V Anders.Troelsen@middelfart.dk

Læs mere