Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:"

Transkript

1 Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark Sagen vedrører Billund Kommunes afslag på aktindsigt i oplysning om, hvilket beløb kommunen (sammen med andre kommuner) har udbetalt i forlig med XX. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningen opfattelse, at Billund Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 og 13, stk. 1, nr. 6 kunne meddele afslag på aktindsigt i de ønskede oplysninger. Statsforvaltningen har derfor anmodet Billund Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Den 29. marts 2006 har De skrevet således til statsforvaltningen: Jeg vil gerne klage over, at jeg som journalist på JydskeVestkysten i Billund og Grindsted kommuner ikke kan få aktindsigt i, hvor man ge penge Billund Kommune (sammen med Egtved Kommune) har udbetalt i et forlig med privatpersonen XX.. Sagen handler om aktiveringsprojekter og forliget er indgået i marts. Jeg har fået aktindsigt i udgifterne til advokat men kommunerne nægter mig den del af sagen som omhandler detaljer om forliget. Jeg har spurgt hos Oluf Jørgensen på Danmarks Journalist højskole og han henviser til offentlighedsloven og siger, at det er ulovligt, at kommunen nægter mig aktindsigt. Han siger, at jeg skal klage til her. Sammen med henvendelsen er sendt kopi af det omhandlede forlig af februar 2006 mellem X og Billund og Egtved kommuner. Forliget indeholder bl.a. følgende tekst: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /70 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN FRA DEN TIL DEN (BEGGE DAGE INCL.) ÆNDRET TIL MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG:

2 Retssagerne BS 2-829/2004 for Retten i Vejle og BS 805/2004 for Retten i Grindsted hæves som forligt af sagsøger mod betaling af xx kr. fra Egtved Kommune og xx kr. fra Billund Kommune, i alt xx kr. Forligsbeløbet betales til fuld og endelig afgørelse af et hvert krav mellem parterne, herunder renter og omkostninger. Hver part bæ rer egne omkost ninger. Forliget er desuden indgået til fuld og endelig afgørelse af et hvert krav fra sagsøger mod Grindsted Kommune, Fredericia Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune, Ølgod Kommune og Bov Kommune, samt øvrige kommuner, som måtte have været involveret i montagearbejde for Bodum/Multiplast.(..) Forliget er indgået uden anerkendelse af ansvar af nogen art fra kommunernes side og er udelukkende begrundet i procesøkonomiske hensyn og ønsket om en hurtig afslutning af retssagerne. Sagsøger forpligter sig til ikke at offentliggøre forligets indhold, navnlig forligsbeløbets størrelse. Overtrædelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse af forliget og kan medføre krav om tilbagebetaling af forligsbeløbet.(..) Parterne er enig om, at følgende formulering kan offentliggøres: Parterne har indgået forlig af hensyn til en hurtig afslutning af retssagerne og for at undgå yderligere omkostninger. Der er ikke under forberedelsen af retssagerne fremkommet materiale eller dokumentation, som har givet kommunerne anledning til en ændret vurdering af aktiveringsprojekterne, og forliget er uden anerkendelse af ansvar af nogen art fra kommunernes side. Forliget omfatter samtlige kommuner, som har været involveret i montagearbejde for Bodum/Multiplast. Forliget er for både sagsøger og de sagsøgte indgået efter anbefaling fra parternes advokater. Der er endvidere medsendt oplysninger om fakturering af ,93 kr. fra Billund Kommune til advokatfirmaet i perioden Billund Kommune har den 2. juni 2006 givet følgende udtalelse til Statsamtet Sønderjylland: Under henvisning til Tilsynets skrivelse af 4. maj 2006 kan det oplyses, at der i februar måned 2006 blev indgået forlig i en verserende retssag mellem Billund Kommune og X. Sagen drejer sig om, at X i efteråret 2003 anlagde sag mod Billund Kommune med påstand om, at Billund Kommune havde udført ulovlig og konkurrenceforvridende montagearbejde for Bodum, som havde betydet, at X mistede opgaven. Retssagen er flere gange blevet udsat bl.a. på grund af, at X undervejs har måttet skifte advokat. I februar måned 2006 indgik X og Billund Kommune sammen med Egtved Kommune forlig i sagen. Forliget betød, at Billund og Egtved Kommune betalte X et beløb til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav fra X mod de 8 kommuner der havde været involveret i montagearbejde for Bodum. Forliget er indgået uden anerkendelse af ansvar af nogen art fra SIDE 2

3 kommunernes side og er udelukkende begrundet i procesøkonomiske hensyn og ønsket om en hurtig afslutning af retssagerne. Forliget indeholder en forpligtelse til X om ikke at offentliggøre forligets indhold, navnlig forligsbeløbets størrelse. En bestemmelse som begge parter har været enige om. Samme tavshedspligt påhviler ikke Billund Kommune, da kommunen kan være underlagt andre vilkår end en privatperson med hensyn til eventuel offentliggørelse af indgåede aftaler. Efter forligets indgåelse har dagspressen ønsket en offentliggørelse af forliget. Dagspressen har modtaget den fulde forligstekst dog er forligsbeløbet ikke offentliggjort, hverken af X eller Billund Kommune. Billund Kommune har overfor JydskeVestkysten i mail af 2. april 2006 begrundet afslaget på aktindsigt i forligsbeløbets størrelse med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 og 13, stk. 1 nr. 6. Billund Kommune skønner at forligsbeløbet kan henføres til en enkeltpersons økonomiske forhold. X drev i sin tid en enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden eksisterer ikke længere og beløbet udt ales derfor til X som privatperson. Kommunen har samtidigt vurderet, at hensynet til privatpersonen X vejer tungere end hensynet til offentlighedens interesse i at få kendskab til forligsbeløbets størrelse. Billund Kommune skrev den 8. april 2006 til X med anmodning om at få af- eller bekræftet om han har en privat, herunder økonomisk interesse i at hemmeligholde forligsbeløbets størrelse. Svarfristen var den 30. april 2006 og såfremt X ikke besvarede kommunens henvendelse, ville kommunen tage det som udtryk for, at han havde en privat, herunder økonomisk interesse i at hemmeligholde beløbets størrelse. Kommunen har ikke modtaget svar fra X. I kommunens brev af 8. april 2006 fik X besked om, at han ikke længere var underlagt tavshedspligt med hensyn til offentliggørelse af forligsbeløbets størrelse. Billund Kommune har revurderet afslaget på aktindsigt i forligsbeløbet, men har ikke fundet grundlag for at ændre den tidligere beslutning. Statsforvaltningen udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007). Følgende fremgår af 4, 12, stk. 1 nr. 1 og 13, stk. 1 nr. 6 I lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven - lov nr. 572 af 19. december 1085, som senest ændret ved 5 i lov nr. 552 af 24. juni 2005): SIDE 3

4 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Om disse bestemmelser fremgår følgende af justitsministeriets vejledning fra 1986 om lov om offentlighed i forvaltningen: 42. Efter 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt således ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at angå»privatlivets fred«, d.v.s. oplysninger som med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen bør undergives en relativt snæver fortolkning. Oplysninger af særlig følsom karakter, som f.eks. oplysninger af den karakter, der er nævnt i forvaltningslovens 28, stk. 1, vil dog utvivlsomt være omfattet af undtagelsesadgangen.(..) 44. Efter 13 kan retten til aktindsigt i øvrigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til en række nærmere angivne offentlige eller private interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det gælder f.eks. hensynet til statens sikkerhed, rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, forebyggelse og forfølgning af lovovertrædelser, gennemførelse af offentlig kontrol og planlægningsvirksomhed samt det offentliges økonomiske interesser. Også andre private og offentlige interesser end dem, der udtrykkeligt er nævnt i 13, nr. 1-5, kan, jfr. nr. 6, begrunde undtagelse fra den almindelige adgang til aktindsigt, når hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er klart påkrævet. I tilfælde, hvor der kan være begrundet tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter 13, vil det kunne være rimeligt at indhente en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen imødekommes. 28 i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985, som senest ændret ved 4 i lov nr. 552 af 24. juni 2005) lyder således: SIDE 4

5 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Om denne bestemmelse fremgår følgende af justitsministeriets vejledning fra 1986 om forvaltningsloven: HVILKE OPLYSNINGER ER RENT PRIVATE? 175. Videregivelsesreglerne i 28 bygger på en opdeling af de fortrolige oplysninger i to kategorier: Oplysninger om RENT PRIVATE FORHOLD, der kun rent undtagelsesvis må videregives til andre forvaltningsmyndigheder, og almindeligt fortrolige oplysninger, der må videregives, når de er af væsentlig betydning for løsningen af andre forvaltningsmyndigheders opgaver.(..) Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold er f.eks. oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysning om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler. Opregningen i 28, stk. 1, er ikke udtømmende, men angiver alene karakteren af de forhold, der gør, at en oplysning må anses for at være om rent private forhold. Ved afgørelsen af, om en oplysning vedrører rent private forhold eller blot i øvrigt skal behandles som fortrolig, skal der lægges vægt på, om oplysningen på samme måde som i de ovenfor nævnte tilfælde direkte afslører særligt følsomme forhold i forbindelse med den pågældendes privatliv. Således kan f.eks. oplysninger om interne familieforhold, herunder om adoption og ulykkestilfælde efter omstændighederne være af rent privat karakter. Oplysninger om økonomisk forhold, arbejds- og ansættelsesmæssige forhold og boligforhold vil derimod ikke i almindelighed være af rent privat karakter. Sådanne oplysninger vil normalt blot være almindeligt fortrolige. Det er alene oplysninger om FYSISKE personer, der kan være om RENT PRIVATE FORHOLD. Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Undtagelsesbestemmelserne skal som det fremgår af vejledningen til offentlighedsloven generelt fortolkes forsigtigt, og i almindelighed skal der være solid støtte i lovens ordlyd eller forarbejder for, at et dokument eller en oplysning kan nægtes udleveret, jf. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, s SIDE 5

6 Ifølge bestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Bestemmelsen er ikke en interesseafvejning, men er absolut i den forstand, at hemmeligholdelse alene afhænger af, om de omhandlede oplysninger vedrører enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Det er en forudsætning for anvendelse af bestemmelsen, at de pågældende oplysninger om økonomiske forhold angår eller i øvrigt afslører noget om vedkommendes privatøkonomi som sådan. Den oplysning, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således ikke i sig selv kunne undtages efter bestemmelsen, medmindre oplysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan. Der henvises til Offentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, 2003, side 216 ff. Ifølge offentlighedslovens 13, stk. nr. 6 kan retten til aktindsigt begrænses, hvor væsentlige hensyn til private interesser efter forholdets særlige karakter gør dette påkrævet. Bestemmelsen har karakter af en opsamlingsbestemmelse, og det er i forarbejderne til den til den tilsvarende bestemmelse i 2, stk. 2, nr. 4 i offentlighedslovens af 1970 forudsat, at der kun vil blive gjort brug af bestemmelsen i tilfælde, hvor hemmeligholdelse af hensyn til det offentliges eller enkeltpersoners interesse er klart påkrævet, se John Vogter, s Det er statsforvaltningens opfattelse, at den omtalte oplysning om forligsbeløbets størrelse ikke har karakter af at være en oplysning om rent private forhold eller en fortrolig oplysning i øvrigt, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at oplysningen om forligsbeløbet ikke er oplysning af en sådan særlig karakter, der medfører at den kan undtages fra aktindsigt med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, hvorefter hemmeligholdelse skal være klart påkrævet af hensyn til private interesser. For så vidt angår bedømmelsen efter 12, stk. 1, nr. 1 i offentlighedsloven er begrundelsen, at en oplysning om beløbets størrelse ikke i sig selv afslører noget om modtagerens privatøkonomi som sådan. For så vidt angår bedømmelsen efter 13, stk. 1 nr. 6 i offentlighedsloven er begrundelsen, at der ikke foreligger oplysninger i sagen, der nærmere angiver, hvilke væsent- SIDE 6

7 lige hensyn til private interesser, der efter forholdets særlige karakter gør begrænsningen af retten til aktindsigt påkrævet. Oplysning om at kommunen vil gå ud fra, at dette er tilfældet, hvis modtageren af forligsbeløbet ikke besvarer kommunens henvendelse af 8. april 2006, er således ikke tilstrækkeligt til at anse betingelserne for at begrænse retten til aktindsigt i medfør af 13, stk. 1 nr. 6 for opfyldt. Statsforvaltningen finder således, at Billund Kommune ikke kunne meddele afslag på indsigt i oplysningen om forligsbeløbet med de anførte begrundelser. På denne baggrund har statsforvaltningen anmodet Billund Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Statsforvaltningen har endvidere anmodet Billund Kommune om at blive orienteret om sagens videre forløb. I øvrigt: Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet i anonymiseret form: (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Stella Bøttger specialkonsulent/ Ulla Jensen fuldmægtig SIDE 7

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere