Træder i kraft den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træder i kraft den 1.10.2015"

Transkript

1 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den Mar Apr Apr DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Gennemgående revideret i 2012 pga. indførelsen af Engrosmodellen 2.0 December 2012 Revideret som udkast til pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel 2.1 Maj 2013 Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel 2.2 Juli 2013 Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med BRS-arbejdet. 2.3 September 2013 Revideret i forbindelse med klargøring til høring. Definitioner er revideret, og kapitel 6 vedr. CVR ændret. 2.4 November 2013 Revideret i overensstemmelse med høringsnotat af 25. februar Ændringerne fremgår i forskriften med ændringsmarkeringer. 2.5 Feb Revideret som følge af leveringspligt, flexafregning og målerhåndtering: 2.6 Maj 2014 Markedsforskrift I - Stamdata Ændret som følge af forbedring af processen omkring målerhåndtering. Generelt Alle stamdata udveksles via EDI-kommunikation. Check af CPR mod målepunktsadresse ved flytning er fjernet. Kapitel 4 Følgende stamdata-felter fjernes: - Forsyningspligtkunde, som følge af afskaffelse af forsyningspligten - Basalt målepunkt, som følge af målerhåndtering Kapitel 4. Følgende stamdata er tilføjet eller ændret, som følge af målerhåndtering: - Målepunktsart - Målepunktstype - Overordnet målepunkts ID - Lokationsnote (til målepunktsadresse) - Reference CVR Kapitel 5 og 6 Stamdata for øvrige målepunkter er tilføjet. Side 2 af 39

3 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Læsevejledning Terminologi og definitioner Abonnement Afgift Aktør Aktørstamdataregister Arbejdsdage DataHub Elektronisk dataudveksling (EDI) Elforsyningsnet Elleverandør Fiksering eller Refiksering Flexafregning Flytning Forbrug Forsyningspligtig elleverandør Gebyr GLN-nr GSRN-nr Kunde Kundeportal Leverandørskift Markedsportal Måleoperatør Målepunkt Målepunkts ID Netområde Nettab Netvirksomhed Obligatorisk grænse Produktion Skabelonafregning Skæringsdato Tarif Tekniske Målinger Timeafregning Transmissionsvirksomhed Tredjepart Tællerstand /60-måling /60-værdi... 9 Side 3 af 39

4 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Hjemmel Sanktioner Klage Ikrafttræden Stamdataansvar Kontrol af stamdata i DataHub Legitime interessenters adgang til data Stamdata, måledata og aktørstamdata Kunde Kunderelaterede stamdata Målepunktsrelaterede stamdata Adresser Engrosrelaterede stamdata Måledata Aktørstamdata Oversigt over stamdata for et målepunkt og en måling Dataansvar og legitime modtagere Elleverandører Netvirksomhed Oversigter over forpligtelser og sanktioner Side 4 af 39

5 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. oprettelse, og håndtering af stamdata i detailmarkedet for el. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 og 4 indeholder krav til hvilke stamdata, der skal behandles og håndteres i DataHub, herunder detaljerede krav omkring enkelte stamdataoplysninger, kontrol af stamdata samt hvem der er ansvarlig. Kapitel 5 og 6 indeholder oversigter af stamdata for et målepunkt og en måling samt dataansvar og legitime modtagere. Kapitel 7 indeholder oversigter af de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter ". Side 5 af 39

6 1. Terminologi og definitioner 1.1 Abonnement En pris, angivet som et abonnement, er en pris pr. måned for en eller flere løbende ydelser vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services. 1.2 Afgift Beløb som i henhold til lovgivningen 1 skal opkræves af elleverandører på vegne af SKAT. Afgifter afregnes pr. kwh. 1.3 Aktør En fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige, netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 1.4 Aktørstamdataregister Et register over de aktører, der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i Standardaftale for adgang til DataHub. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysninger pr. aktør. 1.5 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1 bilag DataHub En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.7 Elektronisk dataudveksling (EDI) Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 1.8 Elforsyningsnet Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven. 1.9 Elleverandør En elhandler, der: 1. er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub 2. og a) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller b) køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet Fiksering eller Refiksering Arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af gældende tidsserier (evt. i aggregeret form), som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for fiksering eller refiksering, jf. Forskrift D Flexafregning Flexafregning anvendes for målepunkter med et forbrug under den obligatoriske grænse, jf. Forskrift H2, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen. 1 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, LBK nr 310 af 01/04/2011 Side 6 af 39

7 1.12 Flytning Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning Forbrug Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det forbrug, der skal betales PSO-tarif af. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion samt egenproduktion på de mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling Forsyningspligtig elleverandør Forsyningspligtig virksomhed som defineret i Elforsyningsloven Gebyr En pris, angivet som et gebyr, er en pris for en enkeltstående ydelse vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services, pr. en given dato GLN-nr. Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvarlig GSRN-nr. Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer for et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts ID Kunde Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller fysisk person Kundeportal Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet.dk, der på en let og intuitiv måde skal stilles til rådighed overfor kunden via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv Leverandørskift Skift af elleverandør på et målepunkt Markedsportal En web-baseret adgang til DataHub for aktører, dvs. en portal hvorfra det er muligt at udføre og følge forretningsprocesser i det danske elmarked Måleoperatør Er tredjeparter i markedet, som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx at indsamle, lagre og verificere måledata for et netområde. s ansvar efter forskrifterne, kan ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, uanset de ikke udgør aktører. Side 7 af 39

8 1.23 Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Klassificeres som forbrugs-, produktions- eller udvekslingsmålepunkt. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et GSRN-nr Målepunkts ID Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr Netområde Et fysisk sammenhængende elforsyningsnet, der er afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed med bevilling til at drive dette elforsyningsnet. Netområde er yderligere beskrevet i forskrift D1 - Bilag Nettab Den energimængde, der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den mængde energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elforsyningsnettet Netvirksomhed Netvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven Obligatorisk grænse Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter, som anført i bemærkning til Elforsyningsloven og som yderligere beskrevet i Forskrift H Produktion Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion", og defineres som bruttoproduktion ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion Skabelonafregning Skabelonafregning dækker afregning af alt forbrug i et netområde, som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2, og omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at blive anvendt i balanceafregningen Skæringsdato Er en dato og et tidspunkt for den dag, hvor et skift (fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et priselement) skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl , den pågældende dato, jf. i Forskrift F Tarif En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet, som fastsættes pr. kwh Tekniske Målinger Målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse, som nærmere beskrevet i Energinet.dk's tekniske forskrifter. Side 8 af 39

9 1.34 Timeafregning Timeafregning anvendes for alle målepunkter med et forbrug over den obligatoriske grænse eller i øvrigt som foreskrevet i Forskrift H2, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og videresender 15/60-værdier, og disse anvendes i balanceafregningen Transmissionsvirksomhed Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven Tredjepart Fysiske og juridiske personer, der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter og ikke aktør Tællerstand Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug eller produktion /60-måling Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2 i /60-værdi En måleværdi der er fremkommet ved 15/60-måling. Side 9 af 39

10 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked for håndtering af stamdata. Forskriften henvender sig til alle aktører i markedet, og angiver de rettigheder og forpligtelser, som disse aktører er underlagt i forbindelse med oprettelser, behandling og udveksling af stamdata for målepunkter. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven og 7, stk. 1, nr. 3-4 samt 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af markedsforskriften, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om aktørens hele eller delvise udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub. Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 7 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Side 10 af 39

11 Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 31, stk. 5. Spørgsmål vedr. administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. oktober 2015 og afløser forskrift I: "Stamdata, marts Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., bekendtgørelse nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Side 11 af 39

12 3. Stamdataansvar For at DataHub kan understøtte det danske detailmarked for el, er det nødvendigt at de relevante og tilstrækkelige stamdata er registreret for hvert målepunkt. Stamdata omfatter flere typer af data, som forskellige aktører er ansvarlig for. Der skelnes således mellem 3 overordnede typer af stamdata: 1. Kunderelaterede stamdata 2. Målepunktsrelaterede stamdata 3. Engrosrelaterede stamdata Nærmere beskrivelse af stamdata og ansvar er beskrevet i kapitel 4. Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør, skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub, i henhold til lovgivningen og Energinet.dk s forskrifter. Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet.dk, at fremlægge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren registrerer og videreformidler til DataHub. Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata senest 1 arbejdsdag efter registreringen af ændringen hos aktøren. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf, som nærmere anført i kapitel 4. Elleverandøren er ansvarlig for alle kunderelaterede stamdata 2. Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til, at indberette og vedligeholde: - Kundenavn(e) - Kontaktnavn(e) og adresse til udsendelse af aflæsningskort, information om strømafbrydelse og diverse information fra netvirksomheden, herunder repræsentantskabsvalg. - Eventuelle elafgiftsforhold (afgiftsnedsættelse eller fritagelse) og PSO-forhold for kunden. 2 Energinet.dk og branchen aftaler i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen nærmere, hvordan det sikres at elleverandøren kan overtage dette ansvar. Herunder hvordan henholdsvis stamdataansvaret overtages for eksisterende stamdata og i hvilken form, og hvordan nye stamdata tilføres i DataHub. Side 12 af 39

13 er ansvarlig for alle målerrelaterede stamdata for de målepunkter, som netvirksomheden er måleansvarlige for, jf. Forskrift D1. er herudover stamdataansvarlig for hovedparten af engrosrelaterede stamdata. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til, at: - Indsamle alle stamdata i forbindelse med nettilslutning af nye anlæg. - Indberette afbrydelse og nedlæggelse af målepunkter. - Indberette og vedligeholde alle målerrelaterede stamdata, herunder målernumre, målepunktadresser, type af målepunkter, afregningsformer, aflæsningsformer, estimeret årsforbrug mv. pr. målepunkt. - Indberette og tilknytte nettariffer, abonnementer og gebyrer pr. målepunkt. - Meddele, hvis der er målepunkter, der indgår i forsøg med fleksible tariffer. Energinet.dk er ansvarlig for at tilknytte de engrosrelaterede stamdata fra Energinet.dk og SKAT, som indgår i elleverandørens produkt til kunden på det enkelte målepunkt. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at: - Indberette og tilknytte de enkelte systemtariffer, nettariffer og PSO for de enkelte målepunkter. (Efter tilknytning overgår ansvaret for vedligehold af stamdata på målepunktet til elleverandøren) 3.1 Kontrol af stamdata i DataHub Elleverandøren og netvirksomheden kan til kontrolformål anmode DataHub om at få tilsendt stamdata for de målepunkter, som de i udtræksøjeblikket har ansvaret for eller har anmeldt at få ansvaret for. Anmodningen kan foretages på to måder: - Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub, der automatisk returnerer ønskede stamdata som EDI-meddelelse. - Anmodning kan foretages via udtræk fra DataHubs markedsportal. Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer. Som minimum skal denne kontrol udføres på følgende måde: 1) Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter 3 uanset mængden af data for den pågældende aktør 2) Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem data i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de systemer, idet aktøren genfremsender alle data, der ikke er identiske. Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens målepunkter hver måned. Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet.dk redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer. 3 Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. Side 13 af 39

14 Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det kan rettes i DataHub. Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt. Bemærk, at der i rapporten "EDI transaktioner for det danske elmarked" angives de præcise datatyper og koder, som bruges i EDI-meddelelserne. Der er i denne forskrift vist eksempler på stamdataværdier tilhørende de enkelte elementer/felter. 3.2 Legitime interessenters adgang til data. DataHub vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører, såkaldte legitime interessenter. I afsnit 6 findes en beskrivelse af legitime interessenter samt deres stamdataansvar og de informationer, de har adgang til. Side 14 af 39

15 4. Stamdata, måledata og aktørstamdata Som anført, er stamdata for et målepunkt i DataHub opdelt i tre typer af stamdata, hhv. kunderelaterede-, målerrelaterede-og engrosrelaterede stamdata. Herudover behandler DataHub en række måledata pr. målepunkt samt en række aktørstamdata. 4.1 Kunde For alle afregningsmålepunkter skal der være registreret minimum én kunde. En kunde er defineret som den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet - altså har ret til at aftale skift af elleverandør eller melde fraflytning på målepunktet mv. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Kundenavn(e) Skal angives. En kunde kan enten være registreret som en juridisk person - altså en virksomhed eller andet med et CVR-nr. - eller som en privat person med CPR-nr. Elleverandøren CPR-nr. 1 & 2 45 Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis kunden er en privatperson. CPR-nr. bruges til at validere et leverandørskift Elleverandøren CPR-nr. anvendes udelukkende til intern brug i DataHub. CPR-nr. kan ikke tilgås og udleveres ikke til andre aktører. CVR-nr. Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis kunden er erhvervsdrivende. CVR-nr. bruges til at validere et leverandørskift Elleverandøren Dataadgangs CVRnr. (CVR-nr. til 3. parts adgang) Skal angives. CVR-nr. bruges til at tildele adgang til måledata til 3. part. Kan være identisk med kundens CVRnr Elleverandøren Kunden er en juridisk person Hvis kunden skal registreres som en juridisk person, skal kunden oplyse CVR-nr. og navn på virksomheden. Det, som skal registreres, er den juridiske enhed, som har ret til at indgå aftaler for målepunktet. Der må kun registreres én kunde for et målepunkt, såfremt kunden er en juridisk person. Side 15 af 39

16 Der skal herudover registreres et Dataadgangs-CVR-nr, som identificerer CVR-nr. på den juridiske enhed, som kunden på målepunktet, ønsker skal kunne tildele dataadgang til 3. part (fx moderselskabet). Eksempel: Figur 1 Eksempel på kunder for juridisk person Det er kunden, som skal oplyse CVR-nr. For virksomheder, hvor moderselskabet skal være kunden, er det moderselskabet, der skal registres som kunden på alle målepunkter. Det er acceptabelt at skrive for eksempel "Børnehaven Solsikken ved Østerby kommune" i kundenavn - i så fald viser denne angivelse, at det er Østerby kommune, som disponerer over målepunktet. Nogle juridiske enheder, for eksempel mindre foreninger, er ikke registreret med et CVR-nr. Det anbefales at angive disse med foreningsnavn og navn på den tegningsberettigede som kundenavn 1. Kunden er en privatperson Hvis kunden er en privatperson, kan der registreres op til to kundenavne for målepunktet. Der skal registreres CPR-nr. for privatpersoner. 4.2 Kunderelaterede stamdata De kunderelaterede stamdata er alle data, som vedrører den enkelte kunde, og som er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet. Elleverandøren er ansvarlig for kunderelaterede stamdata. har alene adgang til, og modtager opdatering af, kunderelaterede stamdata vedr. CVR-nr., DE branchekode, kundenavn(e) og kontaktadresser samt tilhørende gyldighedsdatoer herfor. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Kundedata Balanceansvarlig ID Aktør ID. Denne information skal angives enten ved et leverandørskift, GLN-nr. eller EIC-nr. Elleverandøren Side 16 af 39

17 tilflytning eller ved skift af balanceansvarlig som beskrevet i Forskrift C1. Betalingsvilkår Her angives hvordan elleverandøren afregner kunden. Der skelnes på om 1 2 Elleverandøren leveringen ligger i en periode forud/bagud eller blandet i forhold til 3 4 faktureringen og på baggrund af om energien er á conto afregnet baseret på estimeret årsforbrug eller om 5 energien er afregnet efter faktisk leveret el. 1= A conto / forud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode efter fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 2 = A conto / bagud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode før fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 3 = A conto / blandet forud/bagud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode, der ligger såvel før som efter fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 4 = Leveret el / bagud Målepunktet afregnes løbende baseret på registreret forbrug. Betalinger dækker en leveranceperiode før fakturadato og er endelig betaling for leveranceperioden. 5 = A conto forud / løbende opgørelse Målepunktet afregnes a conto baseret Side 17 af 39

18 på estimeret periodeleverance. A conto betaling dækker for leveranceperioden efter fakturadato og endelig betaling for leveranceperioden før fakturadato. Informationen anvendes kun internt i DataHub til rapportering til SKAT. DE branchekode Elleverandør ID Elvarme Elvarmeafgiftsstartdato Angiver en indikation af, hvilken elforbrugskategori målepunktet hører under. Elleverandøren skal til enhver tid angive DE branchekode, hvis elleverandøren bliver bekendt med kategorien/ ændring af kategorien. Aktør ID. Denne information bliver opdateret ved leverandørskift eller tilflytning. Det angives om kunden er berettiget til potentiel reduktion i elafgiften grundet elvarme. Informationen skal ved afgiftsberigtigelse sammenholdes med feltet Elvarmeafgiftsstartdato. Datoen for hvornår der startes med at give reduktion i afgiften. Det er tidligst samme dag som BBRregistreringen for anvendelse af elvarme finder sted. "211", som betyder "Landbrug uden elvarme" GLN-nr. eller EIC-nr. (defineret i forskrift F1) Ja Nej Elleverandøren Elleverandøren Elleverandøren Elleverandøren Kontaktadresser Der kan angives en kontaktadresse for hver type. Typen af kontaktadresser er: - Aflæsningskort - Afbryderkort - Valgkort Elleverandøren Skal udfyldes i henhold til pkt nedenfor. Leverandørstatus Angiver for forbrugs- og produktionsmålepunkter, Energinet.dk om der er en elleveran- dør på målepunktet. Start af leverance Skal angives ved et leverandørskift Elleverandøren Webaccesskode For alle forbrugs- og produktionsmå- AA1234bb Elleverandør Side 18 af 39

19 lepunkter (E17 og E18) tildeles automatisk en webaccesskode fra Data- Hub, som elleverandøren er ansvarlig for at videreformidle til kunden. DataHub tildeler en ny kode, hver gang der gennemføres en tilflytning på målepunktet. Webaccesskoden giver, via elleverandørens hjemmeside, kunden adgang til kundeportalen, hvor oplysninger registreret i DataHub for kundens eget målepunkt kan ses for den periode, hvor kunden har været tilknyttet målepunktet. (Energinet.dk) 4.3 Målepunktsrelaterede stamdata De målepunktsrelaterede stamdata vedrører det enkelte målepunkt, og er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet. er ansvarlig for alle målepunktsrelaterede stamdata. Elleverandøren har adgang til og modtager opdatering af alle disse stamdata. Fremtidige elleverandører har dog ikke adgang til gebyrtilknytninger. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Målepunktsdata Aflæsningsdag Skal kun angives for skabelonafregnede målepunkter. Angiver de datoer, hvor netvirksomheden vil foretage periodiske aflæsninger til brug for afregning af kunden. Der kan angives op til 12 datoer pr. målepunkt Aflæsningsform Skal kun angives for skabelonafregnede målepunkter. Angivelse af, Fjernaflæst Manuelt aflæst hvordan målepunktet aflæses. Aflæsningsfrekvens Skal angives. Den tidsopløsning Kvarter hvormed målepunktet aflæses. Time Måned År Andet Aftagepligt Angiver for et produktionsmålepunkt, at målepunktet er i aftagepligt, og at der ikke kan foretages leverandørskif- Ja Nej Energinet.dk te eller flytning på målepunktet. Side 19 af 39

20 Effektgrænse Ampere Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt ampere-træk 25 Effektgrænse kw Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt kw-træk Forventet årsforbrug Skal angives i heltal kwh Gyldighedsdato Ved alle stamdataopdateringer skal der angives dato for, hvornår opdateringen gælder fra Ignorer tilladt grænse Skal angives. Angivelse af om forbrug må være over den obligatoriske Ja Nej grænse for timeafregning uden at ændre afregningsform. Bruges fx for kunder, der ligger lige omkring grænsen, samt gadebelysning, nettab mv. Målepunktadresse Angiver adressen for installationen af den måler, hvor målepunktet gælder. Angiver hvor måleren geografisk er placeret. Sammensat adresse, fastsat ud fra netvirksomhedens interne regler. Kan derfor fravige fra den adresse, som kunden anser som stedets adresse. Skal udfyldes i henhold til afsnit 4.3 nedenfor. Målepunktsart Skal angives for alle målepunkter. Fysisk Angiver arten for målepunktet. - Et fysisk målepunkt er et måle- Virtuelt Beregnet punkt med en fysisk måler. - Et virtuelt målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden beregnes af netvirksomheden. - Et beregnet målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden er beregnet i DataHub. Side 20 af 39

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Migreringsguide. Engrosmodellen Datamigrering. Beskrivelse af migreringskoncept og -metode. 20. april 2015 XSTJ/XVJE. Projekt Version Dato Forfatter

Migreringsguide. Engrosmodellen Datamigrering. Beskrivelse af migreringskoncept og -metode. 20. april 2015 XSTJ/XVJE. Projekt Version Dato Forfatter Migreringsguide Engrosmodellen Datamigrering Beskrivelse af migreringskoncept og -metode 20. april 2015 XSTJ/XVJE Projekt Version Dato Forfatter Migreringsguide 1.0 1.1 1.1.1 01.07.2014 09.03.2015 20.04.2015

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger Engrosmodellen Arbejdsgruppe vedrørende implementering af ændret fremsendelsesmønster for timedata m.m. slutrapport 15. oktober 2014 XVJE 1. Baggrund Arbejdsgruppen har afholdt i alt 4 møder, hvor problematikkerne

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012 DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08- Tid 10.00-12.00 Sted LYNC møde Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG Energy) Lene Erfurt (DONG Energy) Carsten Bang

Læs mere