Træder i kraft den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træder i kraft den 1.10.2015"

Transkript

1 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den Mar Apr Apr DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Gennemgående revideret i 2012 pga. indførelsen af Engrosmodellen 2.0 December 2012 Revideret som udkast til pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel 2.1 Maj 2013 Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel 2.2 Juli 2013 Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med BRS-arbejdet. 2.3 September 2013 Revideret i forbindelse med klargøring til høring. Definitioner er revideret, og kapitel 6 vedr. CVR ændret. 2.4 November 2013 Revideret i overensstemmelse med høringsnotat af 25. februar Ændringerne fremgår i forskriften med ændringsmarkeringer. 2.5 Feb Revideret som følge af leveringspligt, flexafregning og målerhåndtering: 2.6 Maj 2014 Markedsforskrift I - Stamdata Ændret som følge af forbedring af processen omkring målerhåndtering. Generelt Alle stamdata udveksles via EDI-kommunikation. Check af CPR mod målepunktsadresse ved flytning er fjernet. Kapitel 4 Følgende stamdata-felter fjernes: - Forsyningspligtkunde, som følge af afskaffelse af forsyningspligten - Basalt målepunkt, som følge af målerhåndtering Kapitel 4. Følgende stamdata er tilføjet eller ændret, som følge af målerhåndtering: - Målepunktsart - Målepunktstype - Overordnet målepunkts ID - Lokationsnote (til målepunktsadresse) - Reference CVR Kapitel 5 og 6 Stamdata for øvrige målepunkter er tilføjet. Side 2 af 39

3 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Læsevejledning Terminologi og definitioner Abonnement Afgift Aktør Aktørstamdataregister Arbejdsdage DataHub Elektronisk dataudveksling (EDI) Elforsyningsnet Elleverandør Fiksering eller Refiksering Flexafregning Flytning Forbrug Forsyningspligtig elleverandør Gebyr GLN-nr GSRN-nr Kunde Kundeportal Leverandørskift Markedsportal Måleoperatør Målepunkt Målepunkts ID Netområde Nettab Netvirksomhed Obligatorisk grænse Produktion Skabelonafregning Skæringsdato Tarif Tekniske Målinger Timeafregning Transmissionsvirksomhed Tredjepart Tællerstand /60-måling /60-værdi... 9 Side 3 af 39

4 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Hjemmel Sanktioner Klage Ikrafttræden Stamdataansvar Kontrol af stamdata i DataHub Legitime interessenters adgang til data Stamdata, måledata og aktørstamdata Kunde Kunderelaterede stamdata Målepunktsrelaterede stamdata Adresser Engrosrelaterede stamdata Måledata Aktørstamdata Oversigt over stamdata for et målepunkt og en måling Dataansvar og legitime modtagere Elleverandører Netvirksomhed Oversigter over forpligtelser og sanktioner Side 4 af 39

5 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. oprettelse, og håndtering af stamdata i detailmarkedet for el. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 og 4 indeholder krav til hvilke stamdata, der skal behandles og håndteres i DataHub, herunder detaljerede krav omkring enkelte stamdataoplysninger, kontrol af stamdata samt hvem der er ansvarlig. Kapitel 5 og 6 indeholder oversigter af stamdata for et målepunkt og en måling samt dataansvar og legitime modtagere. Kapitel 7 indeholder oversigter af de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter ". Side 5 af 39

6 1. Terminologi og definitioner 1.1 Abonnement En pris, angivet som et abonnement, er en pris pr. måned for en eller flere løbende ydelser vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services. 1.2 Afgift Beløb som i henhold til lovgivningen 1 skal opkræves af elleverandører på vegne af SKAT. Afgifter afregnes pr. kwh. 1.3 Aktør En fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige, netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 1.4 Aktørstamdataregister Et register over de aktører, der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i Standardaftale for adgang til DataHub. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysninger pr. aktør. 1.5 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1 bilag DataHub En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.7 Elektronisk dataudveksling (EDI) Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 1.8 Elforsyningsnet Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven. 1.9 Elleverandør En elhandler, der: 1. er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub 2. og a) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller b) køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet Fiksering eller Refiksering Arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af gældende tidsserier (evt. i aggregeret form), som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for fiksering eller refiksering, jf. Forskrift D Flexafregning Flexafregning anvendes for målepunkter med et forbrug under den obligatoriske grænse, jf. Forskrift H2, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen. 1 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, LBK nr 310 af 01/04/2011 Side 6 af 39

7 1.12 Flytning Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning Forbrug Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det forbrug, der skal betales PSO-tarif af. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion samt egenproduktion på de mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling Forsyningspligtig elleverandør Forsyningspligtig virksomhed som defineret i Elforsyningsloven Gebyr En pris, angivet som et gebyr, er en pris for en enkeltstående ydelse vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services, pr. en given dato GLN-nr. Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvarlig GSRN-nr. Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer for et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts ID Kunde Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller fysisk person Kundeportal Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet.dk, der på en let og intuitiv måde skal stilles til rådighed overfor kunden via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv Leverandørskift Skift af elleverandør på et målepunkt Markedsportal En web-baseret adgang til DataHub for aktører, dvs. en portal hvorfra det er muligt at udføre og følge forretningsprocesser i det danske elmarked Måleoperatør Er tredjeparter i markedet, som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx at indsamle, lagre og verificere måledata for et netområde. s ansvar efter forskrifterne, kan ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, uanset de ikke udgør aktører. Side 7 af 39

8 1.23 Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Klassificeres som forbrugs-, produktions- eller udvekslingsmålepunkt. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et GSRN-nr Målepunkts ID Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr Netområde Et fysisk sammenhængende elforsyningsnet, der er afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed med bevilling til at drive dette elforsyningsnet. Netområde er yderligere beskrevet i forskrift D1 - Bilag Nettab Den energimængde, der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den mængde energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elforsyningsnettet Netvirksomhed Netvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven Obligatorisk grænse Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter, som anført i bemærkning til Elforsyningsloven og som yderligere beskrevet i Forskrift H Produktion Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion", og defineres som bruttoproduktion ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion Skabelonafregning Skabelonafregning dækker afregning af alt forbrug i et netområde, som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2, og omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at blive anvendt i balanceafregningen Skæringsdato Er en dato og et tidspunkt for den dag, hvor et skift (fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et priselement) skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl , den pågældende dato, jf. i Forskrift F Tarif En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet, som fastsættes pr. kwh Tekniske Målinger Målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse, som nærmere beskrevet i Energinet.dk's tekniske forskrifter. Side 8 af 39

9 1.34 Timeafregning Timeafregning anvendes for alle målepunkter med et forbrug over den obligatoriske grænse eller i øvrigt som foreskrevet i Forskrift H2, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og videresender 15/60-værdier, og disse anvendes i balanceafregningen Transmissionsvirksomhed Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven Tredjepart Fysiske og juridiske personer, der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter og ikke aktør Tællerstand Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug eller produktion /60-måling Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2 i /60-værdi En måleværdi der er fremkommet ved 15/60-måling. Side 9 af 39

10 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked for håndtering af stamdata. Forskriften henvender sig til alle aktører i markedet, og angiver de rettigheder og forpligtelser, som disse aktører er underlagt i forbindelse med oprettelser, behandling og udveksling af stamdata for målepunkter. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven og 7, stk. 1, nr. 3-4 samt 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af markedsforskriften, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om aktørens hele eller delvise udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub. Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 7 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Side 10 af 39

11 Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 31, stk. 5. Spørgsmål vedr. administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. oktober 2015 og afløser forskrift I: "Stamdata, marts Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., bekendtgørelse nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Side 11 af 39

12 3. Stamdataansvar For at DataHub kan understøtte det danske detailmarked for el, er det nødvendigt at de relevante og tilstrækkelige stamdata er registreret for hvert målepunkt. Stamdata omfatter flere typer af data, som forskellige aktører er ansvarlig for. Der skelnes således mellem 3 overordnede typer af stamdata: 1. Kunderelaterede stamdata 2. Målepunktsrelaterede stamdata 3. Engrosrelaterede stamdata Nærmere beskrivelse af stamdata og ansvar er beskrevet i kapitel 4. Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør, skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub, i henhold til lovgivningen og Energinet.dk s forskrifter. Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet.dk, at fremlægge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren registrerer og videreformidler til DataHub. Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata senest 1 arbejdsdag efter registreringen af ændringen hos aktøren. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf, som nærmere anført i kapitel 4. Elleverandøren er ansvarlig for alle kunderelaterede stamdata 2. Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til, at indberette og vedligeholde: - Kundenavn(e) - Kontaktnavn(e) og adresse til udsendelse af aflæsningskort, information om strømafbrydelse og diverse information fra netvirksomheden, herunder repræsentantskabsvalg. - Eventuelle elafgiftsforhold (afgiftsnedsættelse eller fritagelse) og PSO-forhold for kunden. 2 Energinet.dk og branchen aftaler i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen nærmere, hvordan det sikres at elleverandøren kan overtage dette ansvar. Herunder hvordan henholdsvis stamdataansvaret overtages for eksisterende stamdata og i hvilken form, og hvordan nye stamdata tilføres i DataHub. Side 12 af 39

13 er ansvarlig for alle målerrelaterede stamdata for de målepunkter, som netvirksomheden er måleansvarlige for, jf. Forskrift D1. er herudover stamdataansvarlig for hovedparten af engrosrelaterede stamdata. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til, at: - Indsamle alle stamdata i forbindelse med nettilslutning af nye anlæg. - Indberette afbrydelse og nedlæggelse af målepunkter. - Indberette og vedligeholde alle målerrelaterede stamdata, herunder målernumre, målepunktadresser, type af målepunkter, afregningsformer, aflæsningsformer, estimeret årsforbrug mv. pr. målepunkt. - Indberette og tilknytte nettariffer, abonnementer og gebyrer pr. målepunkt. - Meddele, hvis der er målepunkter, der indgår i forsøg med fleksible tariffer. Energinet.dk er ansvarlig for at tilknytte de engrosrelaterede stamdata fra Energinet.dk og SKAT, som indgår i elleverandørens produkt til kunden på det enkelte målepunkt. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at: - Indberette og tilknytte de enkelte systemtariffer, nettariffer og PSO for de enkelte målepunkter. (Efter tilknytning overgår ansvaret for vedligehold af stamdata på målepunktet til elleverandøren) 3.1 Kontrol af stamdata i DataHub Elleverandøren og netvirksomheden kan til kontrolformål anmode DataHub om at få tilsendt stamdata for de målepunkter, som de i udtræksøjeblikket har ansvaret for eller har anmeldt at få ansvaret for. Anmodningen kan foretages på to måder: - Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub, der automatisk returnerer ønskede stamdata som EDI-meddelelse. - Anmodning kan foretages via udtræk fra DataHubs markedsportal. Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer. Som minimum skal denne kontrol udføres på følgende måde: 1) Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter 3 uanset mængden af data for den pågældende aktør 2) Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem data i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de systemer, idet aktøren genfremsender alle data, der ikke er identiske. Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens målepunkter hver måned. Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet.dk redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer. 3 Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. Side 13 af 39

14 Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det kan rettes i DataHub. Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt. Bemærk, at der i rapporten "EDI transaktioner for det danske elmarked" angives de præcise datatyper og koder, som bruges i EDI-meddelelserne. Der er i denne forskrift vist eksempler på stamdataværdier tilhørende de enkelte elementer/felter. 3.2 Legitime interessenters adgang til data. DataHub vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører, såkaldte legitime interessenter. I afsnit 6 findes en beskrivelse af legitime interessenter samt deres stamdataansvar og de informationer, de har adgang til. Side 14 af 39

15 4. Stamdata, måledata og aktørstamdata Som anført, er stamdata for et målepunkt i DataHub opdelt i tre typer af stamdata, hhv. kunderelaterede-, målerrelaterede-og engrosrelaterede stamdata. Herudover behandler DataHub en række måledata pr. målepunkt samt en række aktørstamdata. 4.1 Kunde For alle afregningsmålepunkter skal der være registreret minimum én kunde. En kunde er defineret som den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet - altså har ret til at aftale skift af elleverandør eller melde fraflytning på målepunktet mv. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Kundenavn(e) Skal angives. En kunde kan enten være registreret som en juridisk person - altså en virksomhed eller andet med et CVR-nr. - eller som en privat person med CPR-nr. Elleverandøren CPR-nr. 1 & 2 45 Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis kunden er en privatperson. CPR-nr. bruges til at validere et leverandørskift Elleverandøren CPR-nr. anvendes udelukkende til intern brug i DataHub. CPR-nr. kan ikke tilgås og udleveres ikke til andre aktører. CVR-nr. Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis kunden er erhvervsdrivende. CVR-nr. bruges til at validere et leverandørskift Elleverandøren Dataadgangs CVRnr. (CVR-nr. til 3. parts adgang) Skal angives. CVR-nr. bruges til at tildele adgang til måledata til 3. part. Kan være identisk med kundens CVRnr Elleverandøren Kunden er en juridisk person Hvis kunden skal registreres som en juridisk person, skal kunden oplyse CVR-nr. og navn på virksomheden. Det, som skal registreres, er den juridiske enhed, som har ret til at indgå aftaler for målepunktet. Der må kun registreres én kunde for et målepunkt, såfremt kunden er en juridisk person. Side 15 af 39

16 Der skal herudover registreres et Dataadgangs-CVR-nr, som identificerer CVR-nr. på den juridiske enhed, som kunden på målepunktet, ønsker skal kunne tildele dataadgang til 3. part (fx moderselskabet). Eksempel: Figur 1 Eksempel på kunder for juridisk person Det er kunden, som skal oplyse CVR-nr. For virksomheder, hvor moderselskabet skal være kunden, er det moderselskabet, der skal registres som kunden på alle målepunkter. Det er acceptabelt at skrive for eksempel "Børnehaven Solsikken ved Østerby kommune" i kundenavn - i så fald viser denne angivelse, at det er Østerby kommune, som disponerer over målepunktet. Nogle juridiske enheder, for eksempel mindre foreninger, er ikke registreret med et CVR-nr. Det anbefales at angive disse med foreningsnavn og navn på den tegningsberettigede som kundenavn 1. Kunden er en privatperson Hvis kunden er en privatperson, kan der registreres op til to kundenavne for målepunktet. Der skal registreres CPR-nr. for privatpersoner. 4.2 Kunderelaterede stamdata De kunderelaterede stamdata er alle data, som vedrører den enkelte kunde, og som er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet. Elleverandøren er ansvarlig for kunderelaterede stamdata. har alene adgang til, og modtager opdatering af, kunderelaterede stamdata vedr. CVR-nr., DE branchekode, kundenavn(e) og kontaktadresser samt tilhørende gyldighedsdatoer herfor. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Kundedata Balanceansvarlig ID Aktør ID. Denne information skal angives enten ved et leverandørskift, GLN-nr. eller EIC-nr. Elleverandøren Side 16 af 39

17 tilflytning eller ved skift af balanceansvarlig som beskrevet i Forskrift C1. Betalingsvilkår Her angives hvordan elleverandøren afregner kunden. Der skelnes på om 1 2 Elleverandøren leveringen ligger i en periode forud/bagud eller blandet i forhold til 3 4 faktureringen og på baggrund af om energien er á conto afregnet baseret på estimeret årsforbrug eller om 5 energien er afregnet efter faktisk leveret el. 1= A conto / forud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode efter fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 2 = A conto / bagud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode før fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 3 = A conto / blandet forud/bagud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode, der ligger såvel før som efter fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 4 = Leveret el / bagud Målepunktet afregnes løbende baseret på registreret forbrug. Betalinger dækker en leveranceperiode før fakturadato og er endelig betaling for leveranceperioden. 5 = A conto forud / løbende opgørelse Målepunktet afregnes a conto baseret Side 17 af 39

18 på estimeret periodeleverance. A conto betaling dækker for leveranceperioden efter fakturadato og endelig betaling for leveranceperioden før fakturadato. Informationen anvendes kun internt i DataHub til rapportering til SKAT. DE branchekode Elleverandør ID Elvarme Elvarmeafgiftsstartdato Angiver en indikation af, hvilken elforbrugskategori målepunktet hører under. Elleverandøren skal til enhver tid angive DE branchekode, hvis elleverandøren bliver bekendt med kategorien/ ændring af kategorien. Aktør ID. Denne information bliver opdateret ved leverandørskift eller tilflytning. Det angives om kunden er berettiget til potentiel reduktion i elafgiften grundet elvarme. Informationen skal ved afgiftsberigtigelse sammenholdes med feltet Elvarmeafgiftsstartdato. Datoen for hvornår der startes med at give reduktion i afgiften. Det er tidligst samme dag som BBRregistreringen for anvendelse af elvarme finder sted. "211", som betyder "Landbrug uden elvarme" GLN-nr. eller EIC-nr. (defineret i forskrift F1) Ja Nej Elleverandøren Elleverandøren Elleverandøren Elleverandøren Kontaktadresser Der kan angives en kontaktadresse for hver type. Typen af kontaktadresser er: - Aflæsningskort - Afbryderkort - Valgkort Elleverandøren Skal udfyldes i henhold til pkt nedenfor. Leverandørstatus Angiver for forbrugs- og produktionsmålepunkter, Energinet.dk om der er en elleveran- dør på målepunktet. Start af leverance Skal angives ved et leverandørskift Elleverandøren Webaccesskode For alle forbrugs- og produktionsmå- AA1234bb Elleverandør Side 18 af 39

19 lepunkter (E17 og E18) tildeles automatisk en webaccesskode fra Data- Hub, som elleverandøren er ansvarlig for at videreformidle til kunden. DataHub tildeler en ny kode, hver gang der gennemføres en tilflytning på målepunktet. Webaccesskoden giver, via elleverandørens hjemmeside, kunden adgang til kundeportalen, hvor oplysninger registreret i DataHub for kundens eget målepunkt kan ses for den periode, hvor kunden har været tilknyttet målepunktet. (Energinet.dk) 4.3 Målepunktsrelaterede stamdata De målepunktsrelaterede stamdata vedrører det enkelte målepunkt, og er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet. er ansvarlig for alle målepunktsrelaterede stamdata. Elleverandøren har adgang til og modtager opdatering af alle disse stamdata. Fremtidige elleverandører har dog ikke adgang til gebyrtilknytninger. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Målepunktsdata Aflæsningsdag Skal kun angives for skabelonafregnede målepunkter. Angiver de datoer, hvor netvirksomheden vil foretage periodiske aflæsninger til brug for afregning af kunden. Der kan angives op til 12 datoer pr. målepunkt Aflæsningsform Skal kun angives for skabelonafregnede målepunkter. Angivelse af, Fjernaflæst Manuelt aflæst hvordan målepunktet aflæses. Aflæsningsfrekvens Skal angives. Den tidsopløsning Kvarter hvormed målepunktet aflæses. Time Måned År Andet Aftagepligt Angiver for et produktionsmålepunkt, at målepunktet er i aftagepligt, og at der ikke kan foretages leverandørskif- Ja Nej Energinet.dk te eller flytning på målepunktet. Side 19 af 39

20 Effektgrænse Ampere Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt ampere-træk 25 Effektgrænse kw Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt kw-træk Forventet årsforbrug Skal angives i heltal kwh Gyldighedsdato Ved alle stamdataopdateringer skal der angives dato for, hvornår opdateringen gælder fra Ignorer tilladt grænse Skal angives. Angivelse af om forbrug må være over den obligatoriske Ja Nej grænse for timeafregning uden at ændre afregningsform. Bruges fx for kunder, der ligger lige omkring grænsen, samt gadebelysning, nettab mv. Målepunktadresse Angiver adressen for installationen af den måler, hvor målepunktet gælder. Angiver hvor måleren geografisk er placeret. Sammensat adresse, fastsat ud fra netvirksomhedens interne regler. Kan derfor fravige fra den adresse, som kunden anser som stedets adresse. Skal udfyldes i henhold til afsnit 4.3 nedenfor. Målepunktsart Skal angives for alle målepunkter. Fysisk Angiver arten for målepunktet. - Et fysisk målepunkt er et måle- Virtuelt Beregnet punkt med en fysisk måler. - Et virtuelt målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden beregnes af netvirksomheden. - Et beregnet målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden er beregnet i DataHub. Side 20 af 39

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift I: Stamdata Maj 2015 Version 2.9 Træder i kraft 1. april 2016 Feb. 2015 Feb. 2015 Maj 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-02670-6 Revisionsoversigt Kapitel

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Forskrift I: Stamdata 14/ Træder i kraft 1. oktober September Version 2.8. Sep Sep Sep USS PHQ SHR NAME

Forskrift I: Stamdata 14/ Træder i kraft 1. oktober September Version 2.8. Sep Sep Sep USS PHQ SHR NAME Forskrift I: Stamdata September 2014 Version 2.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-4 Revisionsoversigt

Læs mere

Forskrift I: Stamdata 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 2.4

Forskrift I: Stamdata 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 2.4 Forskrift I: Stamdata November 2013 Høringsudgave Version 2.4 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE USS m.fl. USS m.fl. USS m.fl. USS NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Ikrafttrædelse 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets forudgående godkendelse.

Ikrafttrædelse 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets forudgående godkendelse. METODEANMELDT_Forskrift I: Stamdata 1/40 FORSKRIFT I STAMDATA Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelse 1. februar

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Høringsversion maj 2014 Version 4.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-2

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1/33 FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning 1/26 FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 13/ Træder i kraft den

Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 13/ Træder i kraft den Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold FebruarHøringsversion maj 2014 Revideret jf.høringsnotat af 25. februar 2014 Version 1.56 Træder i kraft den 1.10.2015 JanMar. 2014 2013 FebApr.

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Pseudo-forskrift H2: Skabelonafregning mv. Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan 2012 Jan 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. februar 2014 Version 4.5 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 Jan. 2014 Feb. 2014 Feb. 2014 DATE USS PHQ USS SHR NAME REV.

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 Version 4.10 Træder i kraft 1. april 2016 Dec. 2015 Dec. 2015 Dec. 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-08075-1 Dok. 15-08075-1

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Forskrift I: Stamdata. Marts 2013

Forskrift I: Stamdata. Marts 2013 Forskrift I: Stamdata Marts 2013 Okt. 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af:

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Vi forbinder energi og mennesker Engrosmodel Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Ophævelse af forsyningspligten,

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Migreringsguide. Engrosmodellen Datamigrering. Beskrivelse af migreringskoncept og -metode. 20. april 2015 XSTJ/XVJE. Projekt Version Dato Forfatter

Migreringsguide. Engrosmodellen Datamigrering. Beskrivelse af migreringskoncept og -metode. 20. april 2015 XSTJ/XVJE. Projekt Version Dato Forfatter Migreringsguide Engrosmodellen Datamigrering Beskrivelse af migreringskoncept og -metode 20. april 2015 XSTJ/XVJE Projekt Version Dato Forfatter Migreringsguide 1.0 1.1 1.1.1 01.07.2014 09.03.2015 20.04.2015

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Introduktion til DataHub og Engrosmodellen

Introduktion til DataHub og Engrosmodellen MEMO Det danske detailmarked for el Introduktion til DataHub og Engrosmodellen 15/08243-10 December 2016 1. Det danske detailmarked for el Indhold Introduktion Det danske detailmarked for el gennemgår

Læs mere

Stil gerne spørgsmål undervejs

Stil gerne spørgsmål undervejs Engrosmodellen og målepunkter Anlægstyper Implementation i ampop Målepunktsmatrice Eksempler på anlæg i ampop Tidslinje Eksempler på tidslinjer Skabelonafregnede nettogrupper Taskforce eksempel Stil gerne

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil Tredjepartsadgang Til Datahub i Engrosmodellen André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil 1 Agenda 1. Velkomst og baggrund 2. Status på igangværende projekter 3. Hvem kan blive tredjepart 4. Proces

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN. Det danske detailmarked for el

INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN. Det danske detailmarked for el INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN Det danske detailmarked for el 2 DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL Det danske detailmarked for el gennemgår i disse år en række større ændringer. Det overordnede

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere