Træder i kraft den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træder i kraft den 1.10.2015"

Transkript

1 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den Mar Apr Apr DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Gennemgående revideret i 2012 pga. indførelsen af Engrosmodellen 2.0 December 2012 Revideret som udkast til pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel 2.1 Maj 2013 Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel 2.2 Juli 2013 Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med BRS-arbejdet. 2.3 September 2013 Revideret i forbindelse med klargøring til høring. Definitioner er revideret, og kapitel 6 vedr. CVR ændret. 2.4 November 2013 Revideret i overensstemmelse med høringsnotat af 25. februar Ændringerne fremgår i forskriften med ændringsmarkeringer. 2.5 Feb Revideret som følge af leveringspligt, flexafregning og målerhåndtering: 2.6 Maj 2014 Markedsforskrift I - Stamdata Ændret som følge af forbedring af processen omkring målerhåndtering. Generelt Alle stamdata udveksles via EDI-kommunikation. Check af CPR mod målepunktsadresse ved flytning er fjernet. Kapitel 4 Følgende stamdata-felter fjernes: - Forsyningspligtkunde, som følge af afskaffelse af forsyningspligten - Basalt målepunkt, som følge af målerhåndtering Kapitel 4. Følgende stamdata er tilføjet eller ændret, som følge af målerhåndtering: - Målepunktsart - Målepunktstype - Overordnet målepunkts ID - Lokationsnote (til målepunktsadresse) - Reference CVR Kapitel 5 og 6 Stamdata for øvrige målepunkter er tilføjet. Side 2 af 39

3 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Læsevejledning Terminologi og definitioner Abonnement Afgift Aktør Aktørstamdataregister Arbejdsdage DataHub Elektronisk dataudveksling (EDI) Elforsyningsnet Elleverandør Fiksering eller Refiksering Flexafregning Flytning Forbrug Forsyningspligtig elleverandør Gebyr GLN-nr GSRN-nr Kunde Kundeportal Leverandørskift Markedsportal Måleoperatør Målepunkt Målepunkts ID Netområde Nettab Netvirksomhed Obligatorisk grænse Produktion Skabelonafregning Skæringsdato Tarif Tekniske Målinger Timeafregning Transmissionsvirksomhed Tredjepart Tællerstand /60-måling /60-værdi... 9 Side 3 af 39

4 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Hjemmel Sanktioner Klage Ikrafttræden Stamdataansvar Kontrol af stamdata i DataHub Legitime interessenters adgang til data Stamdata, måledata og aktørstamdata Kunde Kunderelaterede stamdata Målepunktsrelaterede stamdata Adresser Engrosrelaterede stamdata Måledata Aktørstamdata Oversigt over stamdata for et målepunkt og en måling Dataansvar og legitime modtagere Elleverandører Netvirksomhed Oversigter over forpligtelser og sanktioner Side 4 af 39

5 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. oprettelse, og håndtering af stamdata i detailmarkedet for el. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 og 4 indeholder krav til hvilke stamdata, der skal behandles og håndteres i DataHub, herunder detaljerede krav omkring enkelte stamdataoplysninger, kontrol af stamdata samt hvem der er ansvarlig. Kapitel 5 og 6 indeholder oversigter af stamdata for et målepunkt og en måling samt dataansvar og legitime modtagere. Kapitel 7 indeholder oversigter af de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter ". Side 5 af 39

6 1. Terminologi og definitioner 1.1 Abonnement En pris, angivet som et abonnement, er en pris pr. måned for en eller flere løbende ydelser vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services. 1.2 Afgift Beløb som i henhold til lovgivningen 1 skal opkræves af elleverandører på vegne af SKAT. Afgifter afregnes pr. kwh. 1.3 Aktør En fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige, netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 1.4 Aktørstamdataregister Et register over de aktører, der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i Standardaftale for adgang til DataHub. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysninger pr. aktør. 1.5 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1 bilag DataHub En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.7 Elektronisk dataudveksling (EDI) Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 1.8 Elforsyningsnet Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven. 1.9 Elleverandør En elhandler, der: 1. er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub 2. og a) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller b) køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet Fiksering eller Refiksering Arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af gældende tidsserier (evt. i aggregeret form), som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for fiksering eller refiksering, jf. Forskrift D Flexafregning Flexafregning anvendes for målepunkter med et forbrug under den obligatoriske grænse, jf. Forskrift H2, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen. 1 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, LBK nr 310 af 01/04/2011 Side 6 af 39

7 1.12 Flytning Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning Forbrug Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det forbrug, der skal betales PSO-tarif af. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion samt egenproduktion på de mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling Forsyningspligtig elleverandør Forsyningspligtig virksomhed som defineret i Elforsyningsloven Gebyr En pris, angivet som et gebyr, er en pris for en enkeltstående ydelse vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services, pr. en given dato GLN-nr. Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvarlig GSRN-nr. Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer for et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts ID Kunde Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller fysisk person Kundeportal Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet.dk, der på en let og intuitiv måde skal stilles til rådighed overfor kunden via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv Leverandørskift Skift af elleverandør på et målepunkt Markedsportal En web-baseret adgang til DataHub for aktører, dvs. en portal hvorfra det er muligt at udføre og følge forretningsprocesser i det danske elmarked Måleoperatør Er tredjeparter i markedet, som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx at indsamle, lagre og verificere måledata for et netområde. s ansvar efter forskrifterne, kan ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, uanset de ikke udgør aktører. Side 7 af 39

8 1.23 Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Klassificeres som forbrugs-, produktions- eller udvekslingsmålepunkt. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et GSRN-nr Målepunkts ID Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr Netområde Et fysisk sammenhængende elforsyningsnet, der er afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed med bevilling til at drive dette elforsyningsnet. Netområde er yderligere beskrevet i forskrift D1 - Bilag Nettab Den energimængde, der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den mængde energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elforsyningsnettet Netvirksomhed Netvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven Obligatorisk grænse Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter, som anført i bemærkning til Elforsyningsloven og som yderligere beskrevet i Forskrift H Produktion Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion", og defineres som bruttoproduktion ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion Skabelonafregning Skabelonafregning dækker afregning af alt forbrug i et netområde, som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2, og omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at blive anvendt i balanceafregningen Skæringsdato Er en dato og et tidspunkt for den dag, hvor et skift (fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et priselement) skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl , den pågældende dato, jf. i Forskrift F Tarif En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet, som fastsættes pr. kwh Tekniske Målinger Målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse, som nærmere beskrevet i Energinet.dk's tekniske forskrifter. Side 8 af 39

9 1.34 Timeafregning Timeafregning anvendes for alle målepunkter med et forbrug over den obligatoriske grænse eller i øvrigt som foreskrevet i Forskrift H2, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og videresender 15/60-værdier, og disse anvendes i balanceafregningen Transmissionsvirksomhed Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven Tredjepart Fysiske og juridiske personer, der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter og ikke aktør Tællerstand Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug eller produktion /60-måling Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2 i /60-værdi En måleværdi der er fremkommet ved 15/60-måling. Side 9 af 39

10 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked for håndtering af stamdata. Forskriften henvender sig til alle aktører i markedet, og angiver de rettigheder og forpligtelser, som disse aktører er underlagt i forbindelse med oprettelser, behandling og udveksling af stamdata for målepunkter. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven og 7, stk. 1, nr. 3-4 samt 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af markedsforskriften, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om aktørens hele eller delvise udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub. Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 7 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Side 10 af 39

11 Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 31, stk. 5. Spørgsmål vedr. administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. oktober 2015 og afløser forskrift I: "Stamdata, marts Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., bekendtgørelse nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Side 11 af 39

12 3. Stamdataansvar For at DataHub kan understøtte det danske detailmarked for el, er det nødvendigt at de relevante og tilstrækkelige stamdata er registreret for hvert målepunkt. Stamdata omfatter flere typer af data, som forskellige aktører er ansvarlig for. Der skelnes således mellem 3 overordnede typer af stamdata: 1. Kunderelaterede stamdata 2. Målepunktsrelaterede stamdata 3. Engrosrelaterede stamdata Nærmere beskrivelse af stamdata og ansvar er beskrevet i kapitel 4. Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør, skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub, i henhold til lovgivningen og Energinet.dk s forskrifter. Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet.dk, at fremlægge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren registrerer og videreformidler til DataHub. Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata senest 1 arbejdsdag efter registreringen af ændringen hos aktøren. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf, som nærmere anført i kapitel 4. Elleverandøren er ansvarlig for alle kunderelaterede stamdata 2. Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til, at indberette og vedligeholde: - Kundenavn(e) - Kontaktnavn(e) og adresse til udsendelse af aflæsningskort, information om strømafbrydelse og diverse information fra netvirksomheden, herunder repræsentantskabsvalg. - Eventuelle elafgiftsforhold (afgiftsnedsættelse eller fritagelse) og PSO-forhold for kunden. 2 Energinet.dk og branchen aftaler i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen nærmere, hvordan det sikres at elleverandøren kan overtage dette ansvar. Herunder hvordan henholdsvis stamdataansvaret overtages for eksisterende stamdata og i hvilken form, og hvordan nye stamdata tilføres i DataHub. Side 12 af 39

13 er ansvarlig for alle målerrelaterede stamdata for de målepunkter, som netvirksomheden er måleansvarlige for, jf. Forskrift D1. er herudover stamdataansvarlig for hovedparten af engrosrelaterede stamdata. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til, at: - Indsamle alle stamdata i forbindelse med nettilslutning af nye anlæg. - Indberette afbrydelse og nedlæggelse af målepunkter. - Indberette og vedligeholde alle målerrelaterede stamdata, herunder målernumre, målepunktadresser, type af målepunkter, afregningsformer, aflæsningsformer, estimeret årsforbrug mv. pr. målepunkt. - Indberette og tilknytte nettariffer, abonnementer og gebyrer pr. målepunkt. - Meddele, hvis der er målepunkter, der indgår i forsøg med fleksible tariffer. Energinet.dk er ansvarlig for at tilknytte de engrosrelaterede stamdata fra Energinet.dk og SKAT, som indgår i elleverandørens produkt til kunden på det enkelte målepunkt. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at: - Indberette og tilknytte de enkelte systemtariffer, nettariffer og PSO for de enkelte målepunkter. (Efter tilknytning overgår ansvaret for vedligehold af stamdata på målepunktet til elleverandøren) 3.1 Kontrol af stamdata i DataHub Elleverandøren og netvirksomheden kan til kontrolformål anmode DataHub om at få tilsendt stamdata for de målepunkter, som de i udtræksøjeblikket har ansvaret for eller har anmeldt at få ansvaret for. Anmodningen kan foretages på to måder: - Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub, der automatisk returnerer ønskede stamdata som EDI-meddelelse. - Anmodning kan foretages via udtræk fra DataHubs markedsportal. Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer. Som minimum skal denne kontrol udføres på følgende måde: 1) Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter 3 uanset mængden af data for den pågældende aktør 2) Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem data i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de systemer, idet aktøren genfremsender alle data, der ikke er identiske. Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens målepunkter hver måned. Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet.dk redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer. 3 Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. Side 13 af 39

14 Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det kan rettes i DataHub. Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt. Bemærk, at der i rapporten "EDI transaktioner for det danske elmarked" angives de præcise datatyper og koder, som bruges i EDI-meddelelserne. Der er i denne forskrift vist eksempler på stamdataværdier tilhørende de enkelte elementer/felter. 3.2 Legitime interessenters adgang til data. DataHub vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører, såkaldte legitime interessenter. I afsnit 6 findes en beskrivelse af legitime interessenter samt deres stamdataansvar og de informationer, de har adgang til. Side 14 af 39

15 4. Stamdata, måledata og aktørstamdata Som anført, er stamdata for et målepunkt i DataHub opdelt i tre typer af stamdata, hhv. kunderelaterede-, målerrelaterede-og engrosrelaterede stamdata. Herudover behandler DataHub en række måledata pr. målepunkt samt en række aktørstamdata. 4.1 Kunde For alle afregningsmålepunkter skal der være registreret minimum én kunde. En kunde er defineret som den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet - altså har ret til at aftale skift af elleverandør eller melde fraflytning på målepunktet mv. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Kundenavn(e) Skal angives. En kunde kan enten være registreret som en juridisk person - altså en virksomhed eller andet med et CVR-nr. - eller som en privat person med CPR-nr. Elleverandøren CPR-nr. 1 & 2 45 Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis kunden er en privatperson. CPR-nr. bruges til at validere et leverandørskift Elleverandøren CPR-nr. anvendes udelukkende til intern brug i DataHub. CPR-nr. kan ikke tilgås og udleveres ikke til andre aktører. CVR-nr. Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis kunden er erhvervsdrivende. CVR-nr. bruges til at validere et leverandørskift Elleverandøren Dataadgangs CVRnr. (CVR-nr. til 3. parts adgang) Skal angives. CVR-nr. bruges til at tildele adgang til måledata til 3. part. Kan være identisk med kundens CVRnr Elleverandøren Kunden er en juridisk person Hvis kunden skal registreres som en juridisk person, skal kunden oplyse CVR-nr. og navn på virksomheden. Det, som skal registreres, er den juridiske enhed, som har ret til at indgå aftaler for målepunktet. Der må kun registreres én kunde for et målepunkt, såfremt kunden er en juridisk person. Side 15 af 39

16 Der skal herudover registreres et Dataadgangs-CVR-nr, som identificerer CVR-nr. på den juridiske enhed, som kunden på målepunktet, ønsker skal kunne tildele dataadgang til 3. part (fx moderselskabet). Eksempel: Figur 1 Eksempel på kunder for juridisk person Det er kunden, som skal oplyse CVR-nr. For virksomheder, hvor moderselskabet skal være kunden, er det moderselskabet, der skal registres som kunden på alle målepunkter. Det er acceptabelt at skrive for eksempel "Børnehaven Solsikken ved Østerby kommune" i kundenavn - i så fald viser denne angivelse, at det er Østerby kommune, som disponerer over målepunktet. Nogle juridiske enheder, for eksempel mindre foreninger, er ikke registreret med et CVR-nr. Det anbefales at angive disse med foreningsnavn og navn på den tegningsberettigede som kundenavn 1. Kunden er en privatperson Hvis kunden er en privatperson, kan der registreres op til to kundenavne for målepunktet. Der skal registreres CPR-nr. for privatpersoner. 4.2 Kunderelaterede stamdata De kunderelaterede stamdata er alle data, som vedrører den enkelte kunde, og som er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet. Elleverandøren er ansvarlig for kunderelaterede stamdata. har alene adgang til, og modtager opdatering af, kunderelaterede stamdata vedr. CVR-nr., DE branchekode, kundenavn(e) og kontaktadresser samt tilhørende gyldighedsdatoer herfor. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Kundedata Balanceansvarlig ID Aktør ID. Denne information skal angives enten ved et leverandørskift, GLN-nr. eller EIC-nr. Elleverandøren Side 16 af 39

17 tilflytning eller ved skift af balanceansvarlig som beskrevet i Forskrift C1. Betalingsvilkår Her angives hvordan elleverandøren afregner kunden. Der skelnes på om 1 2 Elleverandøren leveringen ligger i en periode forud/bagud eller blandet i forhold til 3 4 faktureringen og på baggrund af om energien er á conto afregnet baseret på estimeret årsforbrug eller om 5 energien er afregnet efter faktisk leveret el. 1= A conto / forud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode efter fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 2 = A conto / bagud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode før fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 3 = A conto / blandet forud/bagud Målepunktet afregnes a conto baseret på estimeret periodeleverance. A conto betalinger dækker en leveranceperiode, der ligger såvel før som efter fakturadato. Endelig betaling foretages ved opgørelse. 4 = Leveret el / bagud Målepunktet afregnes løbende baseret på registreret forbrug. Betalinger dækker en leveranceperiode før fakturadato og er endelig betaling for leveranceperioden. 5 = A conto forud / løbende opgørelse Målepunktet afregnes a conto baseret Side 17 af 39

18 på estimeret periodeleverance. A conto betaling dækker for leveranceperioden efter fakturadato og endelig betaling for leveranceperioden før fakturadato. Informationen anvendes kun internt i DataHub til rapportering til SKAT. DE branchekode Elleverandør ID Elvarme Elvarmeafgiftsstartdato Angiver en indikation af, hvilken elforbrugskategori målepunktet hører under. Elleverandøren skal til enhver tid angive DE branchekode, hvis elleverandøren bliver bekendt med kategorien/ ændring af kategorien. Aktør ID. Denne information bliver opdateret ved leverandørskift eller tilflytning. Det angives om kunden er berettiget til potentiel reduktion i elafgiften grundet elvarme. Informationen skal ved afgiftsberigtigelse sammenholdes med feltet Elvarmeafgiftsstartdato. Datoen for hvornår der startes med at give reduktion i afgiften. Det er tidligst samme dag som BBRregistreringen for anvendelse af elvarme finder sted. "211", som betyder "Landbrug uden elvarme" GLN-nr. eller EIC-nr. (defineret i forskrift F1) Ja Nej Elleverandøren Elleverandøren Elleverandøren Elleverandøren Kontaktadresser Der kan angives en kontaktadresse for hver type. Typen af kontaktadresser er: - Aflæsningskort - Afbryderkort - Valgkort Elleverandøren Skal udfyldes i henhold til pkt nedenfor. Leverandørstatus Angiver for forbrugs- og produktionsmålepunkter, Energinet.dk om der er en elleveran- dør på målepunktet. Start af leverance Skal angives ved et leverandørskift Elleverandøren Webaccesskode For alle forbrugs- og produktionsmå- AA1234bb Elleverandør Side 18 af 39

19 lepunkter (E17 og E18) tildeles automatisk en webaccesskode fra Data- Hub, som elleverandøren er ansvarlig for at videreformidle til kunden. DataHub tildeler en ny kode, hver gang der gennemføres en tilflytning på målepunktet. Webaccesskoden giver, via elleverandørens hjemmeside, kunden adgang til kundeportalen, hvor oplysninger registreret i DataHub for kundens eget målepunkt kan ses for den periode, hvor kunden har været tilknyttet målepunktet. (Energinet.dk) 4.3 Målepunktsrelaterede stamdata De målepunktsrelaterede stamdata vedrører det enkelte målepunkt, og er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet. er ansvarlig for alle målepunktsrelaterede stamdata. Elleverandøren har adgang til og modtager opdatering af alle disse stamdata. Fremtidige elleverandører har dog ikke adgang til gebyrtilknytninger. Navn Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig Målepunktsdata Aflæsningsdag Skal kun angives for skabelonafregnede målepunkter. Angiver de datoer, hvor netvirksomheden vil foretage periodiske aflæsninger til brug for afregning af kunden. Der kan angives op til 12 datoer pr. målepunkt Aflæsningsform Skal kun angives for skabelonafregnede målepunkter. Angivelse af, Fjernaflæst Manuelt aflæst hvordan målepunktet aflæses. Aflæsningsfrekvens Skal angives. Den tidsopløsning Kvarter hvormed målepunktet aflæses. Time Måned År Andet Aftagepligt Angiver for et produktionsmålepunkt, at målepunktet er i aftagepligt, og at der ikke kan foretages leverandørskif- Ja Nej Energinet.dk te eller flytning på målepunktet. Side 19 af 39

20 Effektgrænse Ampere Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt ampere-træk 25 Effektgrænse kw Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt kw-træk Forventet årsforbrug Skal angives i heltal kwh Gyldighedsdato Ved alle stamdataopdateringer skal der angives dato for, hvornår opdateringen gælder fra Ignorer tilladt grænse Skal angives. Angivelse af om forbrug må være over den obligatoriske Ja Nej grænse for timeafregning uden at ændre afregningsform. Bruges fx for kunder, der ligger lige omkring grænsen, samt gadebelysning, nettab mv. Målepunktadresse Angiver adressen for installationen af den måler, hvor målepunktet gælder. Angiver hvor måleren geografisk er placeret. Sammensat adresse, fastsat ud fra netvirksomhedens interne regler. Kan derfor fravige fra den adresse, som kunden anser som stedets adresse. Skal udfyldes i henhold til afsnit 4.3 nedenfor. Målepunktsart Skal angives for alle målepunkter. Fysisk Angiver arten for målepunktet. - Et fysisk målepunkt er et måle- Virtuelt Beregnet punkt med en fysisk måler. - Et virtuelt målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden beregnes af netvirksomheden. - Et beregnet målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden er beregnet i DataHub. Side 20 af 39

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere