SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni"

Transkript

1 1 af :18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler, der udgør SONOFONs aftaleretlige grundlag ved indgåelse af kontrakt med større kunder vedrørende fastnettelefoni, med anmodning om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og - hvis sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. De af SONOFON anmeldte standardaftaler benævnes Automatisk Forvalg og Direkte Linie og anvendes ved indgåelse af aftaler med mellemstore og store kunder - offentlige som private - vedrørende disses nationale og internationale fastnettelefoni omfattende tale-, telefax- og datatransmission. De to standardaftaler indeholder begge et rabatsystem, der gennem detaljerede bestemmelser giver kunderne mulighed for at opnå rabatter på deres samlede køb af trafikminutter til brug på fastnettet. Det skal i bedømmelsen af standardaftalerne tillægges betydning, at SONOFON er en forholdsvis ny markedsaktør på de i nærværende sag relevante markeder, og derfor for nuværende er at anse for værende en lille markedsaktør. Rådet skal tage stilling til om standardaftalerne, og særligt rabatbestemmelserne, er konkurrencebegrænsende. 2. Afgørelse Det meddeles SONOFON, at ansøgningen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 for de af SONOFON anmeldte standardaftaler vedrørende fastnettelefoni kan imødekommes, idet aftalerne ikke efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til indeholder konkurrencebegrænsninger, der falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk Sagsfremstilling 3.1 Indledning Ved brev af 30. juni 1998 har Konkurrencestyrelsen modtaget Dansk MobilTelefon I/S' 1 anmeldelse af to standardaftaler, der udgør SONOFONs aftaleretlige grundlag ved indgåelse af kontrakter med større kunder vedrørende fastnettelefoni. Standardaftalerne benævnes Automatisk Forvalg og Direkte Linie. I anmeldelsen ansøges der om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og - hvis sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Konkurrencerådet behandlede på rådsmødet den 27. maj 1998 Tele Danmark A/S' udkast til rabatordning Erhvervsbonus. Denne erhvervsbonusordning omhandlede i lighed med de af SONOFON anmeldte standardaftaler rabatordninger på fastnettelefoni for større kunder, hvorfor SONOFONs standardaftaler vil blive vurderet i lyset af Konkurrencerådets afgørelse af 27. maj Aftalens opbygning og indhold De af SONOFON anmeldte standardaftaler Automatisk Forvalg og Direkte Linie anvendes ved indgåelse af aftaler med mellemstore og storkunder - offentlige som private - vedrørende disses nationale og internationale fastnettelefoni omfattende tale-, telefax- og datatransmission. Standardaftalen Automatisk Forvalg er primært rettet mod mellemstore virksomheder. SONOFON overtager kundeforholdet ved, at kundernes trafik, gennem installation af en såkaldt "smartboks" på fastnetlinien og en operatørforvalgskode (1015) 2 dirigeres fra Tele Danmark A/S' net til

2 2 af :18 SONOFONs net. SONOFON overtager ikke ved denne tekniske konstruktion kundens abonnementsforhold. Den af SONOFON anmeldte standardaftale benævnt Direkte Linie er rettet mod indgåelse af aftaler med store virksomheder. Storkundernes trafik dirigeres enten via en lyslederkabel (ISDN 30) eller via mikrobølger (radio link) til SONOFONs net 3, hvorved SONOFON overtager hele kundeforholdet, herunder også abonnementsforholdet. Direkte Linie åbner blandt andet mulighed for integration af mobiltelefoni og fastnettelefoni i en fælles løsning. Ultimo august 1999 havde SONOFON indgået aftaler vedrørende Automatisk Forvalg omfattende i alt linier og Direkte Linie-aftaler omhandlende 62 direkte fysiske linier. En række erhvervskunder har indgået aftaler om kombination af Automatisk Forvalg og Direkte Linie, idet koncernselskabers telefoniforbrug således kan samles under ét. Privatpersoner er berettiget til på lige vilkår at indgå såvel aftale om Automatisk Forvalg som Direkte Linie. SONOFON har imidlertid udarbejdet en tredje standardaftale - benævnt SONOFON fastnet - der særligt er rettet mod indgåelse af aftaler med privatpersoner og små erhvervsvirksomheder. SONOFON har ikke anmeldt denne standardaftale til Konkurrencestyrelsen, idet selskabet er af den opfattelse, at aftalen ikke indeholder bestemmelser af konkurrencebegrænsende karakter, og selskabet anser derfor ikke standardaftalen som værende anmeldelsespligtig. Der vil som følge heraf ikke i nærværende notat blive foretaget en konkurrenceretlig bedømmelse af standardaftalen SONOFON fastnet. Såvel aftalen om Automatisk Forvalg som Direkte Linie-aftalen er baseret på de til enhver tid gældende almindelige betingelser for SONOFON Fastnet Services. De almindelige betingelser udgør således en integreret del af standardaftalerne, medmindre der eksplicit fremgår andet af de konkrete aftaler. Det fremgår af pkt. 3.1 i de almindelige betingelser for Fastnet Services, at der kan indgås aftale om særlige tillægsydelser. SONOFON har imidlertid oplyst, at teksten i denne bestemmelse er noget misvisende, idet SONOFON ikke tilbyder egentlige tillægsydelser, men alene åbner mulighed for at aftale særlige vilkår, der tilgodeser praktiske behov i konkrete kundeforhold. Der er således ikke mulighed for at indgå aftale om særlige økonomiske tillægsydelser andet end hvad fremgår af standardaftalernes bilag 2. De almindelige betingelser for Fastnet Services giver på denne baggrund ikke anledning til konkurrenceretlige problemstillinger og bliver ikke behandlet videre i nærværende notat. Standardaftalerne indeholder ikke direkte eller indirekte krav om eksklusivitet. Kunden er således, såvel før som efter kontraktindgåelse med SONOFON, berettiget til at købe teleydelser hos andre teleselskaber. Kunden har derfor både valgmulighed i relation til hvilket teleselskab denne ønsker at bruge og hvilke teletjenester denne ønsker at erhverve hos SONOFON. Det er endvidere fælles for standardaftalerne, at de som udgangspunkt er uopsigelige i 12 måneder for begge parter, hvorefter aftalen skriftligt kan opsiges med 30 dages varsel. Der er imidlertid mulighed for at forlænge bindingsperioden op til tre år. Ved at forpligte sig til en længere bindingsperiode opnår kunden ekstra rabatprocenter på både national og international teletrafik. Muligheden for at indgå aftale om en forlænget bindingsperiode skal ses i sammenhæng med, at der i standardaftalerne endvidere er åbnet mulighed for, at parterne indgår aftale om en såkaldt "escape klausul". Standardaftalen om Direkte Linie indeholder et udkast til formulering af en sådan escape klausul. Ifølge udkastet har kunden ret til med 3 måneders skriftligt varsel 4 omkostningsfrit at opsige aftalen før udløbet af den aftalte kontraktsperiode, hvis kunden kan fremvise et skriftligt tilbud på identiske ydelser med en samlet prisdifference på mere end 10% i kundens favør, og SONOFON ikke indenfor 1 måned fra modtagelsen af det skriftlige tilbud er

3 3 af :18 fremkommet med et tilbud på tilsvarende vilkår. SONOFON skal i forbindelse med varslet modtage en kopi af det skriftlige tilbud. Der er alene tale om et udkast til formulering, hvorfor der kan være formuleringsmæssige forskelle mellem escape klausulerne i aftaler om Automatisk Forvalg og Direkte Linie, men SONOFON har over Konkurrencestyrelsen bekræftet at ovenstående princip er gældende i begge aftaler. 5 Idet kunden ved aftaler om Automatisk Forvalg ikke forpligter sig til at aftage et givet minutforbrug, og idet SONOFON ikke overtager abonnementsforholdet - og derfor ikke opkræver abonnementsafgift - vil kunden ifølge SONOFON også uden brug af escape klausulen have mulighed for at komme ud af aftalen uanset bindningsperiodens længde uden større økonomiske konsekvenser. SONOFON oplyser i forlængelse heraf, at bindningsperiode udover 12 måneder for aftaler om Automatisk Forvalg ingen reel virkning har, idet kunden kan route sin trafik udenom SONOFONs netværk ved progammering af PABX'en eller tilslutning til en "smart-boks". Der er derfor ikke i praksis indgået aftaler, hvor kunden har påtaget sig en længere bindingsperiode end 12 måneder. SONOFON anfører vedrørende aftaler om Direkte Linie, at kunden altid har mulighed for at komme ud af aftalen ved at betale den månedlige abonnementsafgift i den resterende del af bindingsperioden samt eventuel tilbageregulering af den modtagne rabat på minuttaksterne afhængig af den aftalte bindingsperiode. Det svarer til de udtrædelsesvilkår som Konkurrencerådet ved afgørelse af 25. august 1999 pålagde SONOFON at indføre vedrørende selskabets standard storkundeaftaler for mobiltrafik. Fælles for de to anmeldte standardaftaler er endvidere, at de omhandler et detaljeret og omfattende rabatsytem for national og international fastnettrafik vedrørende tale-, telefax og datatransmission. Det er konkurrenceretligt interessant, hvorvidt de i aftalerne indeholdte rabatordninger i deres helhed eller enkeltdele indebærer risiko for konkurrencebegrænsende eller konkurrenceforvridende virkninger. Der vil derfor nedenfor ske en nærmere gennemgang af de enkelte elementer i de to standardaftalers rabatordning. Automatisk Forvalg Indgåelse af aftale om Automatisk Forvalg er ikke betinget af, at kunden forpligter sig til at opnå et givent minimumsforbrug af telefoniydelser, og SONOFON opkræver ikke abonnementsafgift, idet selskabet som nævnt tidligere ikke overtager abonnementsforholdet. Den i standardaftalen om Automatisk Forvalg indeholdte rabatordning er opbygget således, at rabatten beregnes særskilt for kundens forbrug af minutter til opkald (tale, telefax og datatransmission) til internationale fastnet numre, nationale fastnet numre og SONOFON mobil numre, men ikke til andre (herunder udenlandske) operatørers mobiltelefoner. Der sker således ikke aggregering af kundens forbrug af de tre trafiktyper i rabatberegningen. Beregningen af forbruget er opdelt efter, hvorvidt trafikken er sket i eller udenfor normaltid og rabatten gives udfra de til enhver tid gældende standard priser på SONOFON Fastnet Services 6. Normaltid er fastsat som værende mandag - lørdag 08:00-19:30, og minutprisen for samtaler til fastnettet er 0,288 kr. og for samtaler til mobilnettet 1,4 kr. Rabatteringen udenfor normaltid samt søndage sker på grundlag af en minutpris på 0,144 kr. for fastnettelefoni og 0,704 kr. for mobiltelefoni, hvilket er ca. 50% under taksterne indenfor normaltid. De nævnte priser er geografisk uafhængige og gælder således i hele landet. Prisen på 0,288 kr. for et minuts fastnettelefoni indenfor normaltid skal ses i forhold til den i

4 4 af :18 tabel I indeholdte standard rabatskala, som starter fra XX kr. Det betyder, at prisen for et minuts fastnettelefoni hos SONOFON eksklusiv moms som udgangspunkt reelt er ca. XX øre i hele landet og at rabatskalaen alene har en stigning på sammenlagt XX%. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at prisen ekskl. moms for små virksomheder efter standardaftalen SONOFON fastnet ligger i underkanten af XX øre for hele landet, hvorfor der ikke sker diskrimination af små virksomheder afhængig af hvilken rabataftale de indgår. SONOFONs pris på XX øre ekskl. moms for hele landet kan sammenholdes med Tele Danmarks maksimalpriser eksklusiv moms for fastnettelefoni for år 1999 som er fastsat til henholdsvis 0,232 og 0,368 for nær- og fjerntrafik. Der sker som udgangspunkt fakturering månedsvis, men der kan aftales kvartalsvis fakturering, såfremt kunden kreditgodkendes hertil. De konkrete rabatprocenter, der kan opnås ved standard 1-årige kontrakter på de tre trafiktyper afhængig af det konkrete forbrug i en måned fremgår af nedenstående tabel I. Tabel I - De gældende rabatsatser for standard 1-årige kontrakter OMSÆTNING 7 RABATSTRUKTUR FOR FASTNET TIL: Alle beløb er månedsomsætning i kr. ekskl. moms International fastnet numre Nationale fastfastnet numre SONOFON mobil numre Fra Til Rabat %

5 5 af : Kunderne kan - som tidligere omtalt - endvidere opnå ekstra rabatprocenter ved at indgå kontraktlige bindinger udover 1 år, som tillægges de rabatsatser, der fremgår af tabel I. 2-årige kontrakter indebærer XX ekstra procent på national trafik, herunder SONOFON mobilnumre, og XX procent på international trafik, medens 3-årige kontrakter medfører XX procent ekstra på national trafik, herunder SONOFON mobilnumre, og XX procent på international trafik. SONOFON anfører, at begrundelsen for denne ekstra rabatmulighed er, at et længerevarende kundeforhold alt andet lige betyder større trafikomsætning, og dermed forøget mulighed for hurtigere at afskrive de omkostninger, som er forbundet med etableringen af det nye kundeforhold. Kunden kan endvidere opnå omkostningsfri installation af forvalgsenhed på én udgående linie, hvis kundens internationale telefoni udgør et månedligt minimumsforbrug på kr. 600,- excl. moms. Har kunden et månedligt forbrug på minimum kr. 5000,- excl. moms international telefoni vil SONOFON betale op til kr ,- excl. moms for omprogrammering af kundens omstillingsanlæg. Direkte Linie Ved indgåelse af aftale om Direkte Linie fastsætter aftaleparterne et årligt mindsteforbrug særskilt for såvel national trafik, opdelt i delydelserne Fastnet-Fastnet, Fastnet-SONOFONmobil og Fastnet-Andre mobiloperatører, som international trafik. Den indgåede aftale vedrørende årligt mindsteforbrug lægges til grund for de rabatter, der aftales bilateralt mellem parterne for national og international trafik samt den månedlige abonnementsafgift. Disse rabatsatser kan afvige fra standardrabatsatserne som fremgår ovenfor under Automatisk Forvalg. I den forbindelse skal det nævnes, at kunden har samme rabatmulighed ved forlængelse af bindingsperioden, som beskrevet for aftaler vedrørende Automatisk Forvalg. Beregningen af forbruget er ligesom ved aftaler om Automatisk Forvalg opdelt efter, hvorvidt trafikken er sket i eller udenfor normaltid og rabatten gives også udfra de til enhver tid gældende standard priser på SONOFON Fastnet Services. Minutprisen for samtaler til fastnettet er 0,224 kr. og for samtaler til mobilnettet 1,344 kr., hvilket er henholdsvis 0,064 kr. og 0,056 mindre end ved aftaler om Automatisk Forvalg. Minutprisen udenfor normaltid samt søndage er 0,112 kr. for fastnettelefoni og 0,704 kr. for mobiltelefoni. Rabatmuligheden på den månedlige abonnementsafgift, der på årsbasis udgør kr., er gjort afhængig af den estimerede totalomsætning genereret pr. lokation (både national og international trafik). De opnåelige rabatsatser fremgår af tabel II Tabel II: Rabatprocenter på månedlig afgift for Direkte Linie Årlig omsætning op til kr.: Rabat på pris målt i % Nettopris pr. år

6 6 af : SONOFON begrunder disse rabatter med, at en forøget omsætning på den enkelte kunde muliggør en hurtigere afskrivning af den investering, der er forbundet med opkobling af kunden på en Direkte Linie aftale. Såfremt storkunden ikke opnår det aftalte minutforbrug, og dermed ikke opfylder forudsætningerne bag de aftalte rabatsatser, er SONOFON alene berettiget til at foretage en tilbageregulering af differencen mellem de af parterne aftalte rabatsatser og den rabat, det aktuelle forbrug efter SONOFONs standard rabatskala jf. tabel I berettiger til. Ikke opfyldelse af det aftalte mindsteforbrug er således ikke forbundet med retlige konsekvenser, herunder opsigelse af aftalen, og kunden vil endvidere ikke blive faktureret for det manglende antal minutter. 3.3 Det relevante marked Ifølge de to anmeldte standardaftaler anvendes disse ved aftaleindgåelse med såvel mellemstore som store virksomheder - det være sig private som offentlige - vedrørende disses fastnettelefoni. Målgruppen for de anmeldte standardaftaler anses derfor for samlet at være (større) erhvervskunder og offentlige myndigheder. Storkunder anses for at være et særskilt markedssegment, eftersom disse kunder stiller særlige krav og har specielle behov hvad angår teletjenester. Dette markedssegment muliggør således i langt højere grad end almindelige privatkunder konkurrence på flere parametre end blot pris, hvorfor teleselskaberne har mulighed for at differentiere sig på en række områder. Det er endvidere et attraktivt markedssegment, fordi disse kunder er ensbetydende med stor trafikvolumen, hvilket er et vitalt element for alle selskaber før det er rentabelt at investere i egne faciliteter/infrastruktur. Fastnettelefoni bliver i standardaftalerne opdelt i teleydelserne national fastnettelefoni, herunder opkald til mobilnumre, og international fastnettelefoni. Disse to teleydelser anses for at udgøre særskilte relevante produktmarkeder. For at være en udbyder på ovennævnte markedssegmenter er det en betingelse, at have adgang til et landsdækkende fastnet. En sådan adgang kan enten opnås gennem ejerskab, lejeaftaler, samtrafikaftaler og/eller tjenesteudbyderaftaler. Ændringen af samtrafiklovgivningen i 1998 medførte, at der blev åbnet endeligt op for, at andre teleudbydere end Tele Danmark kan indgå et direkte abonnementsforhold med slutbrugere. Ifølge lovændringen udvides således den almindelige samtrafiklovgivnings bestemmelser til også at omfatte tjenesteudbyderaftaler samt adgang til leje af alle former for fysisk infrastruktur. Disse lovændringer indebærer, at andre aktører på telemarkedet end Tele Danmark vil være i stand til at overtage et helt kundeforhold inklusiv abonnementsforholdet. Det skal endvidere bemærkes, at en del af de nuværende teleoperatører (Tele Danmark, Telia, Mobilix og Powercom) opbygger en betydelig infrastruktur. Der er således ved at blive etableret fire uafhængige landsdækkende transportnet, hvorfor der er rigelig infrastrukturkapacitet til at tilfredsstille den i dag kendte efterspørgsel, og der vurderes ikke indenfor en overskuelig periode at ville opstå kapacitetsproblemer, der skulle forhindre nye teleudbydere i at leje sig ind.

7 7 af :18 Accessnettet, der er det sidste stykke vej ud til abonnenterne, anses ofte for at udgøre en flaskehals, men det er ikke tilfældet i relation til storkunder, idet disse kunder som nævnt ovenfor gennem deres store forbrug gør etablering af et til Tele Danmark alternativ accessnet rentabelt. Der er således ikke væsentlige barrierer for indtræden på de i nærværende sag relevante produktmarkeder, hvorfor nye teleoperatører relativt nemt kan opnå adgang til disse markeder. Idet aftalerne vedrører større kunders landsdækkende fastnettrafik anses det relevante geografiske marked for at være Danmark. Det relevante marked i nærværende sag anses derfor samlet for at være markedet for mellemstore og store kunders nationale og internationale tale-, telefax- og datatransmission over fastnet i Danmark. 3.4 Markedsaktørernes stilling Dansk MobilTelefon I/S er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvor SONOFON Holding A/S er moderselskabet. Koncernen havde i 1998 en samlet omsætning på t.kr., hvoraf t.kr. stammede fra trafik- og abonnementsindtægter. Markedet for fastnettelefoni opdeles i delmarkederne national fastnettelefoni og international fastnettelefoni. På disse to delmarkeder har Tele Danmark en markedsandel på 83% for national telefoni 8 og 57 % 9 for international telefoni, medens SONOFON selv opgør sin markedsandel til formentlig at udgøre under en procent. SONOFONs markedsposition kan illustreres ved, at det totale antal abonnentlinier i Danmark pr. 30 juni 1999 var 3,566 millioner og SONOFON har indgået aftaler om Automatisk Forvalg og Direkte Linie omfattende i alt abonnenlinier - eller ca. 0,9% af det samlede antal abonnentlinier. De 3,566 millioner abonnentlinier udgør imidlertid ikke alene linier til mellemstore og store kunder men det totale antal i Danmark, hvorfor SONOFONs markedsandel på de i nærværende sag relevante markeder må anses for over 1%, men under 10%. Den generelle konkurrencesituation på fastnetområdet kan karakteriseres som værende direkte og intensiv. Årsagen til denne udvikling skal findes i det faktum, at den danske teleregulering stort set ikke indeholder begrænsninger med hensyn til mulighederne for at etablere sig som udbyder. Ikke mindst indførelse af operatørforvalgskoder og fast operatørvalg, som gør det muligt at formidle trafik ved at købe access og terminering i Tele Danmarks net til regulerede priser, og konkurrenternes mulighed for selv at udbyde abonnementer gennem service provider og rå kobber aftaler har betydet øget konkurrence på markedet for fastnettelefoni. Konkurrencen har været særlig hård på markedet for international trafik, hvor der er sket kraftige prisfald indenfor de sidste 6 år. Sammenfattende kan konkurrencen på de i nærværende sag relevante markeder karakteriseres som værende hård med deraf følgende ændringer i markedsandele. Denne udvikling på fastnetområdet skal ses i lyset af den indirekte konkurrence, der i stigende grad kommer fra mobilområdet. 4. Vurdering De af SONOFON anmeldte standardaftaler er rettet mod aftaleindgåelse med private virksomheder og offentlige myndigheder. Anvendelsen af standardaftalerne sker således i forbindelse med udøvelsen af erhvervsvirksomhed, og er som følge heraf omfattet af konkurrenceloven, jf. dennes 2, stk. 1. Aftalerne er ikke EU-fritaget, og de vil ikke finde anvendelse for parter, der er en del af samme koncern, hvorfor lovens 4 og 5 ikke finder anvendelse. Konkurrencelovens 6

8 8 af :18 Det skal herefter vurderes om standardaftalerne direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, og dermed vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Det skal indledningsvist anføres, at standardaftalerne konkret udmøntes i individuelle kommercielle aftaler, der indgås mellem parter, hvis forhandlingsstyrke må anses for at være tilnærmelsesvis lige stor. Det skyldes ikke mindst den stigende konkurrence på fastnetområdet, og at SONOFON på nuværende tidspunkt er en lille aktør på dette markedssegment. Det er af generel betydning for vurderingen af standardaftalerne, at disse ikke direkte eller indirekte indeholder krav om eksklusivitet. Kunderne er således også efter kontraktindgåelse med SONOFON berettiget til at købe teleydelser hos andre teleselskaber. Det er også af betydning for den konkurrenceretlige vurdering af standardaftalen om Automatisk Forvalg, at kunden ikke forpligter sig til at opnå et givent minutforbrug. Fastsættelse af mindsteforbrug kan i visse situationer være problematisk, såfremt forbruget fastsættes så højt, at det reelt forhindre kunden i helt eller delvist at handle hos en konkurrerende teleoperatør. Bestemmelser om mindsteforbrug vil i sådanne tilfælde kunne have samme virkning som en eksklusiv bestemmelse. I relation til aftaler om Direkte Linie, hvor der aftales et mindsteforbrug, tillægges det relevans, at der alene sker en tilbageregulering af den opnåede rabat til den efter standardrabatskalaen berettigede rabat, såfremt den aftalte mængde minutter ikke aftages. Det er således vigtig for den konkurrenceretlige bedømmelse, at ikke-opfyldelse af det aftalte mindsteforbrug ikke er forbundet med retlige konsekvenser, herunder opsigelse af aftalen, og at kunden ikke vil blive faktureret for eventuelt manglende antal minutter. Det er endvidere af betydning, at der ikke er opstillet noget krav om vækst i forbruget af minutter fra det ene år til det andet. Fastsættelse af mindsteforbrug i aftaler om Direkte Linie vurderes derfor ikke at forhindre kunden i at handle med andre teleoperatører, og har derfor ikke en eksklusiv virkning. Det skal endvidere tillægges vægt, at beregning af rabat på forbruget af minutter til fastnettelefoni sker udfra antal minutter medgået til tale, telefax, og datatransmission, idet beregningsgrundlaget derved kan anses for at være baseret på et objektivt og rimeligt kriterium, som anvendes konsekvent overfor alle kunder. Dette vil sikre, at der ikke sker diskrimination mellem kunderne. Det bemærkes, at der i relation til aftaler om Automatisk Forvalg sker særskilt fastsættelse af rabatsatser for henholdsvis national og international fastnettelefoni samt opkald til SONOFONs mobilnet. Det skal i denne forbindelse anføres, at det ikke kan afvises, at der er omkostningsbegrundelse for ydelse af de i tabel I og II anførte standardrabatter for såvel aftaler om Automatisk Forvalg og Direkte Linie. En rabatordning, der er opbygget efter objektive og saglige kriterier samt ikke indeholder mulighed for opnåelse af gratis ydelser af væsentlig værdi vil ikke nødvendigvis være konkurrenceretlig problematisk, og derfor ikke være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er ikke for så vidt angår rabatten på fastnettelefoni tale om en mængderabat som anført af SONOFON, idet rabatprocenten udregnes efter det samlede forbrug i den pågældende måned. Rabatten er således uafhængig af, om forbruget er sket gennem få store opkald eller mange små, hvorfor der er tale om en aggregeret rabat. Det skal endelig anføres, at tilrådighedsstillelse af gratis ydelser og økonomiske tilskud ikke kan være omkostningsbegrundet ud fra stordriftsfordele, bedre kapacitetsplanlægning m.v. Tilrådighedsstillelse af de i nærværende sag gratis ydelser og økonomiske tilskud vurderes derfor alene at være afsætningsmæssigt begrundet. Dette skal sammenholdes med, at den beløbsmæssige værdi af disse ydelserne ud fra større kunders samlede udgifter til fastnetstelefoni vurderes at være af mindre betydning. Samlet anses ydelserne ikke for at have troskabsbindende effekt på storkunderne.

9 9 af :18 Det af SONOFON opstillede rabatsystem vurderes samlet ikke at have troskabsbindende virkninger eller andre konkurrencebegrænsende effekter. Det er af betydning ved bedømmelsen af SONOFONs to standardaftaler, at der som udgangspunkt kun gælder en bindingsperiode på 12 måneder, hvorfor kunderne relativt hurtigt har mulighed for at komme ud af aftaleforholdet med SONOFON uden økonomiske konsekvenser. Indgåelse af aftaler med en længere bindingsperiode end 12 måneder er konkurrenceretligt bedømt mindre problematiske, når der er tale om (næsten) ligeværdige aftalepartere på et konkurrenceudsat marked. Det tillægges i denne sammenhæng betydning, at kunden ved aftaler om Automatisk Forvalg har mulighed for uanset bindingsperioden at udtræde af aftalen uden større økonomiske konsekvenser, idet kunden ikke forpligter sig til at aftage et givet minutforbrug, og ikke opkræves abonnementsafgift. I denne forbindelse lægges der endvidere vægt på, at (forlænget) bindningsperioder i aftaler om Automatisk Forvalg reelt ingen virkning har, idet kunden kan route sin trafik udenom SONOFONs netværk ved progammering af PABX'en eller tilslutning til en "smartboks". Det er videre af betydning for den konkurrenceretlige bedømmelse af aftaler om Direkte Linie, at kunden altid har mulighed for at komme ud af aftalen ved at betale den månedlige abonnementsafgift i den resterende del af bindingsperioden samt eventuel tilbageregulering af den for meget modtagne rabat på minuttaksterne afhængig af den aftalte bindingsperiode. Dette svarer som tidligere nævnt til det udtrædelsesvilkår som Konkurrencerådet på rådsmødet den 25. august 1999 fandt rimelig for SONOFONs standard storkundeaftaler på mobilområdet. Såvel aftaler om Automatisk Forvalg som aftaler om Direkte Linie indeholder muligheden for at aftale en såkaldt escape klausul. Indholdet af escape klausulen udgør ikke direkte en egentlig engelsk klausul 10, idet kunderne ikke er forpligtet til, men har mulighed for, at videregive information om konkurrerende tilbud. At der alene er tale om en mulighed skal imidlertid sammenholdes med, at kunderne får mulighed for førtidig udtræden af aftaler med længere bindingsperiode på lempeligere vilkår end ellers berettiget. Kunderne gives således særligt for aftaler om Direkte Linie et (væsentligt) økonomisk incitament til at videregive den pågældende information. Endvidere øger escape klausulen i lighed med en engelsk klausul SONOFONs mulighed for "meeting the competition". Escape klausulen må derfor anses for at have samme virkning som en engelsk klausul. Engelske klausuler eller bestemmelser med lignende indhold anses ofte som værende konkurrenceretlig problematiske, idet den informationsudveksling, der er forbundet med sådanne bestemmelser kan have konkurrenceskadelig virkninger. I bemærkningerne til konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 4 fremgår det, at "en yderligere skærpelse af konkurrencebegrænsningen i et rabat- og bonussystem foreligger i de tilfælde, hvor der er knyttet en "engelsk klausul" til". 11 Det er afgørende, at SONOFON er en lille markedsaktør på de i nærværende sag relevante markeder, og således ikke besidder nogen dominerende stilling, som gennem brug af escape klausulen forsøges bevaret. Der lægges i forbindelse med den konkurrenceretlige vurdering af escape klausulen vægt på, at der er tale om konkurrenceprægede markeder, hvor der således eksisterer reelle alternativer til SONOFON som kunderne kan henvende sig til. Det er endvidere af betydning, at kunden har mulighed for at udtræde på acceptable vilkår uden brug af escape klausulen. Det gælder særligt aftaler om Automatisk Forvalg, hvor escape klausulen reelt ikke anses for at have nogen betydning eftersom kunden altid har mulighed for at route sin trafik udenom SONOFONs net, og dermed i praksis altid kan komme ud af kontraktsforholdet uden væsentlige omkostninger. Det tillægges videre særlig betydning, at SONOFON kun har indgået aftaler omfattende i alt 62

10 10 af :18 Direkte Linier, idet der således på nuværende tidspunkt er tale om et meget lille antal aftaler, hvor escape klausulen reelt må forventes at finde anvendelse. Det tillægges i denne forbindelse vægt, at kunden altid har mulighed for at udtræde på vilkår som af Konkurrencerådet er anset for acceptable uden brug af escape klausulen. At SONOFON er en lille og forholdsvis ny markedsaktør har også indvirkning på den konkurrenceretlige vurdering af det forhold, at SONOFON ifølge escape klausulen har mulighed for at foretage en selektion mellem sine kunder. Selskabet kan ved at vælge at matche tilbud fra konkurrerende teleoperatører forsøge at sikre sig fortsat kundeforhold til de mest fordelagtige kunder. Dette indebærer en risiko for, at SONOFON i sine bestræbelser på at beholde attraktive kundeforhold tilbyder forskellige rabatsatser, selvom kundernes forbrug af fastnettelefoni - og situation i øvrigt - er ens. Dette vil kunne konstituere prisdiskriminerende adfærd og ulovlig forskelsbehandling stridende mod konkurrenceloven. Givet SONOFONs lille markedsandel på de i nærværende sag relevante markeder, der anses for konkurrenceprægede, samt at der er indgået et lille antal aftaler om Direkte Linie, hvor klausulen anses for at have reel betydning vurderes escape klausulen ikke på det foreliggende grundlag at medføre en sådan markedspåvirkning, at der etableres en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6. Det vurderes samlet, at de af SONOFON to anmeldte standardaftaler, Automatisk Forvalg og Direkte Linie, ikke efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til indeholder konkurrencebegrænsninger, der falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk Dansk MobilTelefon I/S er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvor SONOFON Holding A/S er moderselskabet. Det kommercielle navn for den samlede koncern er SONOFON og vil blive anvendt i det følgende. 2 Alternativt kan der ske en programmering af routing funktionen, som typisk findes i et (PABX) omstillingsanlæg. 3 Kobberkabel lejet af en anden teleoperatør og andre alternative transmissionsformer kan forekomme. 4 For aftaler om Automatisk Forvalg gælder 6 måneder. 5 Ved telefonisk samtale med SONOFON/v. advokat Lars Munch Andersen fredag den 22. oktober Alle priser nævnt i nærværende notat er eksklusive moms. 7 Der ydes ikke rabat på opkaldsafgift. 8 Jf. Konkurrenceforholdene på det danske fastnetmarked,, AMI A/S 30. juni Dette er uden Fastnet til mobil. 9 Jf. Status 99, Telestyrelsen. 10 Ved en engelsk klausul forstås en aftalebestemmelse, hvor en leverandør fra aftagerne får leveret detaljerede oplysninger om de mest favorable tilbud fra konkurrerende virksomheder med henblik på altid at kunne tilbyde priser, der ikke overstiger konkurrenters laveste tilbudte priser jf. FT , Tillæg A, side 3660, v. sp. 11 Jf. FT , Tillæg A, side 3660, v. sp.

Sonofons standard storkundeaftaler

Sonofons standard storkundeaftaler 1 af 13 18-06-2012 10:59 Sonofons standard storkundeaftaler Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefon I/S (SONOFON) har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standard storkundeaftaler,

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt 1 af 13 18-06-2012 10:51 Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt J.nr. 2:8032-596/hh Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Tele Danmark Mobil har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af en standard

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

2006-02-10: Konkurrenceankenævnets kendelse om TDC A/S mod Konkurrencerådet (Margin squeeze og bonusskalaer)

2006-02-10: Konkurrenceankenævnets kendelse om TDC A/S mod Konkurrencerådet (Margin squeeze og bonusskalaer) 2006-02-10: Konkurrenceankenævnets kendelse om TDC A/S mod Konkurrencerådet (Margin squeeze og bonusskalaer) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2006 i sag 04-134.896. TDC A/S

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/1120-0301-0282/ISA/TPH

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobil takseringen August 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 5

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på roaming rejsetips ved brug af mobilen i udlandet Maj 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler.

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan Oprettelse 0,00 Abonnement pr. måned 24,00 Oprettelse af Kortnummer

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på ulovligt indhold på internettet November 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon...

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt trimmet til tiden Erhverv Stå stærkt Styr på det og ingen overraskelser på regningen Faste priser og sund fornuft er sund fornuft. Helt enkelt. Her får du både lave minutpriser og billige mobiltelefoner.

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere