BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)"

Transkript

1 BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada, og dets tilknyttede koncern ( RIM ) s ansvar vedrørende BlackBerry PlayBook. I det omfang RIM ikke ifølge lovgivningen kan fraskrive sig gældende underforståede eller lovbestemte rettigheder vedrørende BlackBerry PlayBook, har intet i denne Begrænsede Garanti indflydelse på sådanne rettigheder. Som forbruger er du beskyttet af forbrugerbeskyttelseslove og -regler i dit domicilland. Derfor gælder visse begrænsninger i denne garanti muligvis ikke for dig. Garanti. RIM garanterer over for den oprindelige slutbruger af en ny BlackBerry PlayBook ( DIG eller efter omstændighederne DU ), at BlackBerry PlayBook hardware produceret af eller på vegne af RIM er fri for fejl (herunder skjulte fejl) i materialer og fabrikation ved normal brug i en periode, der ikke overstiger et (1) år fra den dato, hvor DU oprindeligt købte BlackBerry PlayBook ( Garantiperioden ). Denne Begrænsede Garanti kan ikke overdrages af DIG. Denne Begrænsede Garanti kan håndhæves i det land, hvor du er bosiddende. Hvis RIM finder, at BlackBerry PlayBook hardware er fejlbehæftet i Garantiperioden, kan RIM vælge at: (i) reparere den fejlbehæftede del af BlackBerry PlayBook hardwaren uden omkostninger for DIG med nye eller renoverede dele, (ii) udskifte den fejlbehæftede BlackBerry PlayBook hardware med et sammenligneligt nyt eller renoveret produkt eller (iii) i det tilfælde at det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at reparere eller udskifte BlackBerry PlayBook i medfør af (i) eller (ii), foretage en forholdsmæssig tilbagebetaling af den pris, DU har betalt for BlackBerry PlayBook, hvis DU rettidigt og omgående underretter RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder om de pågældende fejl. I det omfang det er muligt efter gældende ufravigelig lovgivning, vil garantien på den reparerede Blackberry Playbook eller den udskiftede Blackberry Playbook udløbe ved udløbet af den oprindelige Garantiperiode, hvis BlackBerry PlayBook repareres eller udskiftes i Garantiperioden. Enhver garantiservice eller -support under denne Begrænsede Garanti er betinget af, at DIN BlackBerry PlayBook returneres til RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder (som anført nedenfor under Hvordan PlayBook returneres ). Når BlackBerry PlayBook eller dele heraf ombyttes under denne Begrænsede Garanti, bliver det udskiftede element RIM s ejendom, og det nye element bliver DIT. Når der foretages tilbagebetaling under denne Begrænsede Garanti, skal DU returnere BlackBerry PlayBook til RIM, og den bliver RIM s ejendom. Undtagelser og begrænsninger: Denne Begrænsede Garanti gælder ikke: (i) for forbrugsdele såsom batterier, medmindre skaden skyldtes materiale- eller fabrikationsfejl, (ii) for normalt slid og ælde, (iii) hvis en komponent i BlackBerry PlayBook skilles ad, ændres eller repareres af en person, der ikke er autoriseret af RIM til at udføre en sådan service, (iv) hvis en komponent i BlackBerry PlayBook udskiftes med en uægte RIM komponent eller bruges sammen med ikke-standard batterier, der ikke udtrykkeligt er godkendt af RIM, (v) for fysisk skade på BlackBerry PlayBooks overflade, herunder men ikke begrænset til ridser og skrammer på LCD skærmen, (vi) for skade som følge af forkert brug, udsættelse for fugt eller væsker, anbringelse for tæt på eller udsættelse for varme, uheld, misbrug eller uagtsomhed, (vii) medmindre det ikke er muligt efter ufravigelig lovgivning, for skade på BlackBerry PlayBook som følge af anden betjening eller brug end den tilladte eller påtænkte brug som beskrevet af RIM (herunder brug som beskrevet i BlackBerry Solution Licensaftalen ( BBSLA ), der er tilgængelig på (viii) hvis BlackBerry PlayBooks serienummer er udvisket eller fjernet, (ix) for SIM kort eller eventuelle perifere enheder, der er pakket sammen med BlackBerry PlayBook, (x) for en BlackBerry PlayBook, der ikke er købt af en RIM-autoriseret sælger, eller (xi) hvis Garantiperioden er udløbet. Denne Begrænsede Garanti er en hardwaregaranti begrænset til BlackBerry PlayBook og dækker ikke software, der er afsendt, præinstalleret eller distribueret af RIM eller tredjemand, selv om den er pakket eller solgt sammen med BlackBerry PlayBook. Der henvises til gældende licensaftaler, der finder anvendelse på DIN brug af software. Den begrænsede garanti på RIM-ejet software, der afsendes sammen med BlackBerry PlayBook, er beskrevet i BlackBerry Solution Licensaftalen. Medmindre det kræves i henhold til gældende ufravigelig lovgivning, gælder denne Begrænsede Garanti kun for en ny BlackBerry PlayBook, og kun den eventuelt resterende del af garantiperioden gælder for en renoveret BlackBerry PlayBook. Denne Begrænsede Garanti gælder heller ikke, hvis en skade eller funktionsfejl ved BlackBerry PlayBook skyldes brug sammen med ikke-blackberry tilbehør, produkter, tjenester eller periferiudstyr, der ikke udtrykkeligt er leveret af RIM til brug sammen Limited Warranty PlayBook Denmark (072311) Danish 1

2 med BlackBerry PlayBook, eller såfremt RIM konstaterer, at den pågældende funktionsfejl ikke skyldes selve BlackBerry PlayBook. Den garanti, der gælder for BlackBerry-tilbehør, der sælges særskilt, fremgår af en særskilt begrænset garanti på tilbehør, der medfølger det pågældende BlackBerry-tilbehør. Hertil kommer, at hvis skaden eller funktionsfejlen ved BlackBerry PlayBook skyldes brugerens manglende overholdelse af sikkerheds- og produktinformationen indeholdt i BlackBerry PlayBook pakken, er den Begrænsede Garanti ugyldig. Hvordan PlayBook returneres. Denne Begrænsede Garanti ydes af RIM. Kontakt venligst en repræsentant fra RIM for at få vejledning om, hvordan DIN BlackBerry PlayBook returneres til RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder. RIM s kontaktoplysninger findes på Når DU kontakter RIM eller en RIM repræsentant pr. telefon, kan der forekomme gebyrer, og DU skal hjælpe RIM eller RIM s repræsentant med at diagnosticere problemet med DIN BlackBerry PlayBook. RIM kan kræve, at DU fremviser bevis for køb af BlackBerry PlayBook i form af dateret kvittering eller faktura fra en autoriseret RIM forhandler som dokumentation for, at DU er begunstiget under denne Begrænsede Garanti i Garantiperioden. SÅFREMT DIN BLACKBERRY PLAYBOOK RETURNERES I GARANTIPERIODEN, MEN DIN BLACKBERRY PLAYBOOK IKKE ER DÆKKET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, GÆLDER RIM S VILKÅR FOR STANDARD REPARATION OG BEHANDLING OG GEBYRER MULIGVIS. RIM kan begrænse garantiservicen til det land, hvor RIM eller RIM s autoriserede forhandler oprindeligt har solgt BlackBerry PlayBook til DIG. Garantiservicemuligheder og svartider kan variere, afhængigt af i hvilket land der anmodes om garantiservice. DU KAN BLIVE PÅLAGT FRAGT- OG EKSPEDITIONSOMKOSTNINGER SAMT ANDRE OMKOSTNINGER, HVIS DU ANMODER OM GARANTISERVICE I ET ANDET LAND, END HVOR BLACKBERRY PLAYBOOK OPRINDELIGT ER KØBT, OG HVIS RIM ER VILLIG TIL AT EFTERKOMME DIN ANMODNING. Data backup og perifere enheder. RIM er ikke ansvarlig for data, software, applikationer, perifere enheder eller oplysninger, der beskadiges, går tabt eller ødelægges, herunder uden begrænsning data, der går tabt eller beskadiges uden servicering, reparation eller udskiftning af BlackBerry PlayBook, eller ved brug af synkroniseringssoftware. FØR DU RETURNERER BLACKBERRY PLAYBOOK TIL RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER, SKAL DU: (I) TAGE BACKUP AF DINE DATA, SOFTWARE, APPLIKATIONER OG OPLYSNINGER OG (II) SLETTE OG/ELLER FJERNE DATA, FILER, PERIFERE ENHEDER, UDVIDELIG HUKOMMELSE OG/ELLER PERSONLIGE OG FORTROLIGE OPLYSNINGER. UNDER SERVICERINGEN, REPARATIONEN ELLER UDSKIFTNINGEN KAN INDHOLD PÅ DIN BLACKBERRY PLAYBOOK BLIVE SLETTET OG REFORMATERET ELLER KONFIGURERET SOM OPRINDELIGT KØBT (MED FORBEHOLD AF DAGÆLDENDE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER AF SOFTWARE, DER ER UNDERLAGT BLACKBERRY SOLUTION SOFTWARELICENSAFTALEN, DER ER TILGÆNGELIG PÅ Det præciseres, at denne Begrænsede Garanti ikke dækker backup, gendannelse eller geninstallation af Dine data, personlige data, software eller applikationer på BlackBerry PlayBook. Eneste beføjelser. I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER GARANTIEN OG OVENNÆVNTE BEFØJELSER FOR BLACKBERRY PLAYBOOK HARDWARE DINE ENESTE BEFØJELSER OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BEFØJELSER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. Ansvarsbegrænsning. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER RIM SIG HERVED PÅ VEGNE AF SIG SELV, SINE DISTRIBUTØRER, VIDEREFORHANDLERE, UNDERLEVERANDØRER OG SERVICEUDBYDERE AF BLACKBERRY PLAYBOOK OG PÅ VEGNE AF ETHVERT SELSKAB, DER KONTROLLERES AF ELLER ER UNDER FÆLLES KONTROL AF RIM (SAMLET BENÆVNT KONCERNEN OG INDIVIDUELT ET KONCERNSELSKAB ) ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER Limited Warranty PlayBook Denmark (072311) Danish 2

3 MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. RIM FRASKRIVER SIG ENHVER ERKLÆRING OM, AT BLACKBERRY PLAYBOOK KAN REPARERES ELLER UDSKIFTES UDEN RISIKO FOR ELLER TAB AF DATA, SOFTWARE, APPLIKATIONER ELLER PROGRAMMER. I DET OMFANG RIM IFØLGE LOVGIVNINGEN IKKE KAN FRASKRIVE SIG UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER I RELATION TIL BLACKBERRY PLAYBOOK, HAR DENNE BESTEMMELSE INGEN INDFLYDELSE PÅ DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. Fraskrivelse af ansvar for visse skader. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER RIM ELLER ET KONCERNSELSKAB I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAB AF NOGEN ART ELLER SKADE PÅ OMDØMME, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSTAB, TAB AF OPLYSNINGER, TAB AF FORVENTEDE BESPARELSER, SPILDTE UDGIFTER ELLER ANDRE PEKUNIÆRE TAB SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE BLACKBERRY PLAYBOOK, SELV OM RIM ELLER KONCERNSELSKABET ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING. MEDMINDRE DET IKKE ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, SKAL OG VIL DENNE BEGRÆNSNING FINDE ANVENDELSE, UANSET OM DER FREMSÆTTES KRAV OM SÅDAN ERSTATNING VED EN RETSSAG, ELLER ERSTATNINGSKRAV FREMSÆTTES UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE I EN KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR LOVGIVNING ELLER RETSSKRIDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER LOVBESTEMT ANSVAR FOR BEVIDST UREDELIGHED, SVIG, UAGTSOMME HANDLINGER ELLER UNDLADELSER ELLER UAGTSOM MISLIGHOLDELSE AF VÆSENTLIGE FORPLIGTELSER, FOR HVILKE DER IKKE GÆLDER NOGEN BEGRÆNSNING, OVERSTIGER RIM S ELLER ET KONCERNSELSKABS ANSVAR OVER FOR DIG FOR TAB ELLER SKADE, DER OPSTÅR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, IKKE DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR BLACKBERRY PLAYBOOK ELLER OMKOSTNINGERNE VED AT UDSKIFTE DEN BERØRTE BLACKBERRY PLAYBOOK, ALT EFTER HVILKET AF DISSE BELØB ER STØRST. Intet i denne Begrænsede Garanti skal fortolkes som fraskrivelse eller forsøg på fraskrivelse eller begrænsning af ansvar: (i) i det omfang det ville være retsstridigt eller uigennemførligt efter lovgivningen for RIM at fraskrive sig eller forsøge at fraskrive sig ansvar, (ii) for uagtsomhed, svig eller svigagtige oplysninger, eller (iii) for dødsfald eller personskade, i det omfang det udspringer direkte af RIM s uagtsomhed eller RIM s medarbejdere eller agenters uagtsomhed. Nogle retsområder tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte fraskrivelser og begrænsninger muligvis ikke gælder for DIG. Såfremt en bestemmelse i denne Begrænsede Garanti erklæres for ugyldig eller uden retskraft, skal de resterende bestemmelser forblive i kraft. Lovvalg. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ETHVERT KRAV, TVIST ELLER UOVERENSSTEMMELSE (I HENHOLD TIL KONTRAKT, ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET, PRÆ- EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIG OG HERUNDER LOVBESTEMTE KRAV BASERET PÅ SÆDVANERET ELLER BILLIGHEDSRET) MELLEM DIG OG RIM SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, FORTOLKNINGEN, MISLIGHOLDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN HERAF, UNDERLAGT BESTEMMELSEN I DETTE AFSNIT. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI (HERUNDER ALLE IKKE-KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER) SKAL FORTOLKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I ENGLAND OG WALES, [ELLER, HVIS DETTE IKKE ER MULIGT I HENHOLD TIL UFRAVIGELIG LOVGIVNING, I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING I DIT DOMICILLAND], BORTSET FRA (MEDMINDRE DET IKKE ER MULIGT EFTER UFRAVIGELIG LOVGIVNING) BESTEMMELSER, Limited Warranty PlayBook Denmark (072311) Danish 3

4 DER REGULERER INTERNATIONAL PRIVATRET. De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale løsørekøb er herved undtaget i sin helhed fra anvendelse på nærværende Begrænsede Garanti. Konfliktløsning. I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL UFRAVIGELIG LOVGIVNING, SKAL ENHVER UOVERENSSTEMMELSE ELLER TVIST, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED ELLER PÅ NOGEN MÅDE VEDRØRER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, HERUNDER OPRETTELSEN ELLER GYLDIGHEDEN HERAF, AFGØRES MED ENDELIG VIRKNING VED VOLDGIFT I HENHOLD TIL LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION ( LCIA ) REGLERNE. VOLDGIFTEN SKAL AFHOLDES I LONDON, ENGLAND. VOLDGIFTEN SKAL BEHANDLES AF ÉN VOLDGIFTSMAND, DER UDPEGES I OVERENSSTEMMELSE MED LCIA REGLERNE. Voldgiften skal foregå på engelsk. DU er indforstået med, at en dom, der anerkender og håndhæver voldgiftskendelsen, kan bringes for enhver kompetent domstol, og underkaster DIG uigenkaldeligt en sådan domstols kompetence. Alle forhold vedrørende voldgift i henhold til denne Begrænsede Garanti skal holdes strengt fortrolige i videst muligt omfang efter lovgivningen. DU og RIM er enige om, at LCIA voldgift er den bindende konfliktløsningsmetode i henhold til denne Begrænsede Garanti. I tilfælde af at voldgift er forbudt ved ufravigelig lovgivning, er DU og RIM enige om, at I er underlagt enekompetence for domstolene i England og Wales i henseende til enhver uoverensstemmelse eller tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne Begrænsede Garanti, herunder oprettelsen eller gyldigheden heraf. Uanset foranstående afsnit og i det omfang det er muligt efter ufravigelig lovgivning, er DU og RIM hermed enige om, at såfremt: (i) DU er en privatperson eller et selskab, der ikke bruger BlackBerry PlayBook i erhvervsmæssigt øjemed, og (ii) kravet vedrører et beløb under 5,000, er I underlagt enekompetence for domstolene i England og Wales i henseende til enhver uoverensstemmelse eller tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne Begrænsede Garanti, herunder oprettelsen eller gyldigheden heraf. I videst muligt omfang efter lovgivningen er DU og RIM enige om, at ingen tvist mellem DIG og RIM i henhold til denne Begrænsede Garanti kan sammenlægges, konsolideres, behandles samtidig med eller inddrages i nogen anden tvist, der involverer en anden person eller enhed, uden DIT og RIM s forudgående skriftlige samtykke. Diverse. I det omfang det er muligt efter ufravigelig lovgivning, accepterer du, at nærværende Begrænsede Garanti og alle tilhørende dokumenter udfærdiges på engelsk. Hvis DU er bosiddende i Frankrig: C est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s y rattachent soient rédigés en anglais, sous réserve des dispositions légales d'ordre public applicables. Såfremt RIM undlader at udnytte en misligholdelsesbeføjelse, skal dette ikke anses som en fraskrivelse af en sådan rettighed eller af enhver anden rettighed. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne Begrænsede Garanti og en garanti, der indgår i emballagen for BlackBerry PlayBook, skal bestemmelserne i denne Begrænsede Garanti være gældende for så vidt angår uoverensstemmelsen, i det omfang det er muligt efter ufravigelig lovgivning. Såfremt et vilkår, en bestemmelse eller et punkt i denne Begrænsede Garanti erklæres ugyldigt, retsstridigt eller uden retskraft, skal dette ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af den resterende del af vilkåret, bestemmelsen eller punktet, og nærværende Begrænsede Garanti påvirkes ikke. Databeskyttelse. Kundeoplysninger, der modtages af RIM (herunder DINE personlige kontaktoplysninger og økonomiske oplysninger, såfremt disse opgives til RIM i forbindelse med behandling af DIN anmodning om Begrænset Garanti) anvendes, behandles, transmitteres, overføres, lagres og videregives i overensstemmelse med RIM s Privacy Policy (der kan ses på til problemløsnings- og fejlfindingsformål samt andre Limited Warranty PlayBook Denmark (072311) Danish 4

5 formål, der kan være nødvendige for at yde den i nærværende Begrænsede Garanti beskrevne garantiservice (herunder reparation, udskiftning og tilbagebetaling) og behandling af eventuel betaling for den pågældende service. Dette kan omfatte indhentelse af DINE oplysninger og BlackBerry PlayBook fra tredjeparts airtime serviceudbydere, forhandlere, videreforhandlere og distributører, der er involveret i chain of custody for den BlackBerry PlayBook, hvorpå der udføres garantiservice. Dette kan også omfatte overførsel af DINE oplysninger og BlackBerry PlayBook til RIM s datterselskaber og tilknyttede selskaber samt RIM s serviceudbydere (herunder eventuelt betalingsbehandlere). Kundeoplysninger, der indsamles af RIM, RIM s datterselskaber og tilknyttede selskaber eller serviceudbydere i forbindelse med behandling af DIN anmodning om Begrænset Garanti, kan anvendes, behandles, transmitteres, overføres og lagres i ethvert land, hvor RIM, RIM s datterselskaber og tilknyttede selskaber samt serviceudbydere har faciliteter eller på anden måde virker (hvilke kan omfatte U.S.A., Canada og andre lande uden for EØS, herunder lande, der ikke har et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger). Såfremt DU bor i EU eller modtager garantiservice fra en enhed beliggende i EU, modtages og behandles DINE oplysninger i overensstemmelse med foranstående af og på vegne af Research In Motion UK Limited med hjemsted på adressen Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey TW20 9LF England, der fungerer som data controller i relation til UK Data Protection Act Såfremt DU ønsker oplysning om dine databeskyttelsesrettigheder, henvises til RIM's Privacy Policy. Limited Warranty PlayBook Denmark (072311) Danish 5

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

ASUS informationsformular vedrørende garanti

ASUS informationsformular vedrørende garanti ASUS informationsformular vedrørende garanti DA8549 v3 Hr./Fru./Frk.: Telefonnummer: Adresse: E-mail-adresse: Købsdato: / / (DD/MM/ÅÅ) Forhandlerens navn: Forhandlers telefonnummer: Forhandlerens adresse:

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere