2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne."

Transkript

1 Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015

2 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: SEAS-NVE Energi A.m.b.A. (SEAS-NVE A.m.b.A.) Sjællands Energiforsyning A.m.b.A. (SEAS-NVE A.m.b.A.) Sjællands Energi A.m.b.A. (SEAS-NVE A.m.b.A.) Energiforsyning Sjælland A.m.b.A. (SEAS-NVE A.m.b.A.) Energi Sjælland A.m.b.A. (SEAS-NVE A.m.b.A.). 1.2 Selskabets hjemsted er Holbæk Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller indirekte at udøve energiforsyningsvirksomhed og anden forsyningsvirksomhed med henblik på at skabe størst mulig værdi og gavn for andelshaverne, herunder: at producere, købe, transportere, sælge, forsyne og udnytte el og andre energiformer at producere varer og levere serviceydelser, der har tilknytning til produktion, køb, transport, salg, forsyning og udnyttelse af el og andre energiformer at forestå rådgivning om samt bygning og drift af anlæg, der producerer, transporterer, forsyner eller udnytter el og andre energiformer at etablere og drive infrastrukturvirksomhed baseret på bredbåndsteknologi at udføre energibesparelsesaktiviteter. 2.2 Selskabet kan deltage i fællesskaber i ind- og udland. 2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. 3. ANDELSHAVERE 3.1 Andelshaver er enhver fysisk eller juridisk person, der inden for et af selskabets bestyrelse til enhver tid fastlagt geografisk område aftager el og har rådighed over en installation, som er tilsluttet et elnet, som ejes af selskabet eller af et med selskabet koncernforbundet selskab. 3.2 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld, og selskabets formue må ikke udbetales til andelshaverne. 3.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue. 4. REPRÆSENTANTSKABET 4.1 Repræsentantskabet har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 4.2 Repræsentantskabet består af: repræsentantskabsmedlemmer valgt af og blandt andelshaverne i overensstemmelse med pkt. 5 repræsentantskabsmedlemmer udpeget af kommunerne i overensstemmelse med pkt. 6 repræsentantskabsmedlemmer udpeget af bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 7. 1

3 5. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET 5.1 Andelshaverne inddeles i valgområder. Et valgområde skal have mindst andelshavere og skal følge kommunegrænserne i det i pkt. 3.1 fastlagte område. Såfremt antallet af andelshavere i et valgområde er mindre end 2.500, indgår andelshaverne i et andet valgområde efter bestyrelsens beslutning. 5.2 Andelshaverne i et valgområde vælger et repræsentantskabsmedlem for hver påbegyndt andelshavere i valgområdet. Antallet af andelshavere og dermed antal repræsentanter, der skal vælges, opgøres pr. 1. juli i valgåret. 5.3 Valgområderne grupperes i 4 valggrupper. Der afholdes valg i valgområderne i hver valggruppe hvert 4. år. Valg i valggrupperne afholdes forskudt, således at der hvert år afholdes valg i valgområderne i én valggruppe. Valg afholdes i perioden 1. september 15. december, og nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder i repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter valget. Repræsentanter der ikke opnår genvalg, udtræder af repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter valget. Valg til repræsentantskabet sker for en periode af 4 år. 5.4 Stemmeberettiget er enhver, der er registreret som andelshaver i valgområdet pr. 1. juli i valgåret. Hver andelshaver har én stemme. Andelshavere, der aftager el og har rådighed over flere installationer, jfr. pkt. 3.1, er kun stemmeberettiget i ét valgområde. 5.5 Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver, der har stemmeret, eller en person som tilhører andelshaverens husstand, eller hvis andelshaveren er en juridisk person en leder eller en ansat hos andelshaveren. En andelshaver kan kun opstille i det valgområde, hvor den pågældende er stemmeberettiget. 5.6 En andelshaver, der ønsker at opstille til valg til repræsentantskabet, skal skriftligt anmelde dette til selskabet inden for en i valgregulativet, jfr. pkt. 5.10, fastsat frist. Anmeldelsen skal være ledsaget af en liste med mindst 10 stillere, der alle skal være andelshavere. 5.7 Er der ikke indkommet flere forslag til kandidater i et valgområde end svarende til antallet af repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges, er de opstillede valgt. Er der indkommet flere forslag, afholdes der valg. 5.8 Opfylder et repræsentantskabsmedlem valgt af og blandt andelshaverne ikke betingelserne for at være medlem, eller udtræder medlemmet efter eget ønske, indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden. 2

4 Suppleant er den, der ved sidste valg opnåede flest stemmer næst efter de valgte repræsentantskabsmedlemmer. 5.9 Valg til repræsentantskabet i et valgområde tilrettelægges efter følgende principper: Hver enkelt andelshaver skal have information om, at der afholdes valg, og om hvordan andelshaveren kan opstille og stemme til valget. Kandidatliste i alfabetisk rækkefølge og stemmeseddel sendes til hver enkelt andelshaver. På de i pkt nævnte informationsmøder skal der forud for valg informeres om de opstillede kandidater. Hver stemmeafgivende andelshaver skal sætte ét kryds på stemmesedlen ved en af de opstillede kandidater. Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valgets gennemførelse i et valgregulativ. 6. REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER UDPEGET AF KOMMUNERNE 6.1 I hver kommune med andelshavere i det i pkt fastlagte område uanset antallet af andelshavere udpeger kommunalbestyrelsen af sin midte et medlem til repræsentantskabet. 6.2 De udpegede repræsentantskabsmedlemmer indtræder ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter starten af den kommunale valgperiode og udtræder ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af den kommunale valgperiode. 6.3 Udtræder et udpeget repræsentantskabsmedlem af kommunalbestyrelsen eller af repræsentantskabet inden for den periode for hvilken den pågældende er udpeget til repræsentantskabet, jf. 6.2, udpeger kommunalbestyrelsen et nyt repræsentantskabsmedlem for den resterende del af denne periode. 7. REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER UDPEGET AF BESTYRELSEN 7.1 Bestyrelsen kan udpege op til 12 repræsentantskabsmedlemmer. Disse repræsentantskabsmedlemmer udpeges blandt interessenter med tilknytning til det i pkt. 3.1 fastlagte område eller med særlig interesse og betydning for erhvervsudvikling eller energi- og kommunikationsforsyning. 7.2 Udpegelse sker for en periode af op til 4 år. De udpegede repræsentantskabsmedlemmer indtræder i repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter udpegelsen. 7.3 Opfylder et udpeget repræsentantskabsmedlem ikke betingelserne for at være medlem, eller udtræder medlemmet efter eget ønske, kan bestyrelsen udpege et nyt repræsentantskabsmedlem. 8. GENERELLE VALGBARHEDSKRITERIER 8.1 Repræsentantskabsmedlemmer skal være myndige. 8.2 Repræsentantskabsmedlemmer skal ved deres underskrift, forud for indtræden i repræsentantskabet, give samtykke til, at deres navn, adresse, stilling, telefonnummer og gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Disse informationer slettes fra hjemmesiden senest 6 måneder efter udtræden af repræsentantskabet. 3

5 8.3 Repræsentantskabsmedlemmer skal ved deres underskrift, forud for indtræden i repræsentantskabet, forpligte sig til at iagttage samme fortrolighed, som bestyrelses-medlemmer og direktionen er underlagt, vedrørende sådanne oplysninger, som bestyrelsen måtte give repræsentantskabet og som efter bestyrelsens skøn er fortrolig information. Bestyrelsen er forpligtet til at meddele repræsentantskabet, når oplysninger undtagelsesvist skal behandles som fortrolig information og at sikre, at sådan meddelelse gives senest samtidig med den fortrolige information. 9. REPRÆSENTANTSKABSMØDER KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 9.1 Det ordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år inden fire måneder efter foregående regnskabsårs udløb. 9.2 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal afholdes, når bestyrelse eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes inden fire uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af mindst 1/10 af repræsentantskabsmedlemmerne. 9.3 Repræsentantskabsmøder afholdes på selskabets hjemsted. Hvis særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen beslutte, at et møde afholdes et andet sted end på selskabets hjemsted. For repræsentantskabet afholdes et årligt orienteringsmøde i Haslev. Hvis særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen beslutte, at mødet afholdes et andet sted i forsyningsområdet. Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst to og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev, telefax eller til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af, hvilke anliggender der skal behandles på repræsentantskabsmødet. Med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal følge årsrapporten. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på repræsentantskabsmødet, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 9.4 Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne, der ønskes sat til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal for at kunne tages i betragtning skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. 9.5 De enkelte andelshavere kan ikke over for selskabet forlange et forslag sat til behandling. 10. REPRÆSENTANTSKABSMØDER DAGSORDEN 10.1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte: a) Valg af dirigent b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår c) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport e) Indkomne forslag f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter g) Valg af revisor(er) h) Eventuelt Senest otte dage før et repræsentantskabsmøde skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal forelægges på repræsentantskabsmødet, og for det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende tillige revideret årsrapport, være tilgængelig for repræsentantskabsmedlemmerne på selskabets hjemmeside. 4

6 11. REPRÆSENTANTSKABET STEMMERET 11.1 Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme Hvert medlem kan lade et andet medlem udøve stemmeret som fuldmægtig på sine vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt givet for ikke mere end et år Intet medlem kan udøve stemmeret ved mere end 3 fuldmagter. 12. REPRÆSENTANTSKABSMØDER DIRIGENT OG PROTOKOL 12.1 Repræsentantskabet vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af dirigenten Protokollen skal senest fire uger efter repræsentantskabsmødet være tilgængelig for repræsentantskabsmedlemmerne på selskabets hjemmeside. 13. REPRÆSENTANTSKABSMØDER BESLUTNINGER 13.1 Alle beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt Beslutninger om: ændring af vedtægterne, bortset fra ændring af pkt selskabets opløsning salg af hele eller væsentlige dele af selskabets elnetvirksomhed sammenslutning med andre virksomheder er kun gyldige, hvis mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er repræsenteret, og beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis mindre end 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget uden hensyn til fremmødet gyldigt kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer Stilles der af andre end bestyrelsen forslag om: selskabets opløsning salg af hele eller væsentlige dele af selskabets elnetvirksomhed sammenslutning med andre virksomheder ændring af dette pkt er beslutning herom kun gyldig, hvis mindst 3/4 af repræsentantskabsmedlemmerne er repræsenteret, og beslutningen er vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Hvis mindre end 3/4 af medlemmerne er repræsenteret, men mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde kan forslaget gyldigt vedtages, hvis mindst 1/2 af repræsentantskabsmedlemmerne er repræsenteret, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget Al kommunikation fra selskabet til repræsentantskabsmedlemmer vedrørende mødeindkaldelser, regnskaber, referater m.v. kan foregå elektronisk per og via selskabets hjemmeside. 5

7 14. INFORMATION TIL ANDELSHAVERNE 14.1 Med henblik på at informere andelshaverne om selskabets virksomhed m.v. kan der ved siden af ordinær information afholdes årlige informationsmøder og andre relevante arrangementer i valgområderne. 15. BESTYRELSE 15.1 Repræsentantskabet vælger 12 medlemmer til bestyrelsen efter pkt , og medarbejderne vælger 4 medlemmer til bestyrelsen efter pkt Hvert år vælger repræsentantskabet 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen sker for en periode af 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Valgbar til bestyrelsen er repræsentantskabsmedlemmerne Medarbejdere og direktører i selskabet eller i et med selskabet koncernforbundet selskab kan ikke vælges til bestyrelsen af repræsentantskabet Forslag til kandidater til valg til bestyrelse skal indsendes til selskabet senest den 1. marts forud for repræsentantskabsmødet. Forslag til kandidater til valg som suppleanter kan fremsættes på det repræsentantskabsmøde, hvor valget skal finde sted Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Hvert repræsentantskabsmedlem skal sætte lige så mange krydser som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Der kan kun sættes ét kryds ved hver kandidat. Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer. Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Såfremt der herefter er stemmelighed, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater Hvert år vælger repræsentantskabet 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanter vælges for en periode af 1 år. Valg til suppleant sker ved skriftlig afstemning. Hvert repræsentantskabsmedlem skal sætte lige så mange krydser som det antal suppleanter, der skal vælges. Der kan kun sættes ét kryds ved hver kandidat. De 2 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Såfremt der herefter er stemmelighed, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er medlem af repræsentantskabet, udtræder vedkommende straks af bestyrelsen. 6

8 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, indtræder den suppleant, som fik flest stemmer ved seneste valg, for resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode Medarbejdere, bortset fra direktører, ansat i selskabet eller i et af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejet selskab er berettiget til at vælge fire medlemmer til bestyrelsen. Valg af medarbejdere til bestyrelsen sker efter følgende principper: Alle medarbejdere, som har været ansat i koncernen i hele det sidste år før valget, kan stille op til valget. Alle medarbejdere, som er ansat både på tidspunktet for valgets offentliggørelse og på datoen for valget, er stemmeberettiget. De stemmeberettigede vælger direkte blandt de opstillede kandidater. Ved valg af medarbejdere til bestyrelsen i år 2017 vælges de to kandidater, der får flest stemmer til bestyrelsen for en periode på 4 år, og de to andre kandidater for en periode på 2 år. Hver medarbejder sætter ved valget i år 2017 ét kryds ved 4 kandidater. Der kan kun afgives én stemme til hver kandidat ved valget i år De medarbejdere, der får flest stemmer efter de valgte kandidater i år 2017, er valgt til suppleanter, således at de to suppleanter, der får flest stemmer blandt de valgte suppleanter, er suppleanter for en periode på 4 år, og de to andre suppleanter for en periode på 2 år. Der nedsættes et valgudvalg med repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen og samarbejdsudvalget. Valgudvalget udarbejder et valgregulativ, som fastlægger den praktiske gennemførelse af valget. 16. BESTYRELSE KONSTITUERING OG BESTYRELSESMØDER 16.1 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand og et som næstformand for bestyrelsen. En direktør i selskabet må ikke være medlem af bestyrelsen Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner det fornødent, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem, af en direktør eller af en revisor. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med meddelelse om dagsorden samt tid og sted for mødet Medlemmer af direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget Over bestyrelsesmøder føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør kan under mødet forlange, at vedkommendes motiverede indstilling tilføres protokollen Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 17. DIREKTION 17.1 Bestyrelsen skal ansætte 1 5 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. 7

9 17.2 I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør Direktionen forestår den daglige ledelse af selskabet. 18. TEGNINGSREGEL 18.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør. 19. REVISION 19.1 Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af repræsentantskabet for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 20. REGNSKABSÅR 20.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabsloven. 21. OPLØSNING 21.1 Såfremt repræsentantskabet med det i pkt eller 13.3 nævnte kvalificerede flertal har truffet beslutning om opløsning af selskabet, skal repræsentantskabet vælge en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for selskabets bestyrelse og direktion Aktieselskabslovens regler om likvidation finder anvendelse med de fornødne tillempninger Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af repræsentantskabet Selskabets formue skal tilfalde det selskab, der viderefører selskabets virksomhed. 22. OVERGANGSORDNING 21.1 Efter et valg af medarbejdere til bestyrelsen er afholdt i år 2017 i overensstemmelse med vedtægternes pkt bortfalder vedtægternes pkt og erstattes med følgende bestemmelse: 15.8 Medarbejdere, bortset fra direktører, ansat i selskabet eller i et af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejet selskab er berettiget til at vælge fire medlemmer til bestyrelsen. Valg af medarbejdere til bestyrelsen sker efter følgende principper: Alle medarbejdere, som har været ansat i koncernen i hele det sidste år før valget, kan stille op til valget. Alle medarbejdere, som er ansat både på tidspunktet for valgets offentliggørelse og på datoen for valget, er stemmeberettiget. De stemmeberettigede vælger direkte blandt de opstillede kandidater. Der vælges 2 kandidater til bestyrelsen hvert 2. år for en periode på 4 år, således at medarbejderne i alt vælger 4 kandidater til bestyrelsen. Ved hvert valg sætter hver medarbejder ét kryds ved 2 kandidater. Der kan kun afgives én stemme til hver kandidat ved hvert valg. 8

10 De to kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. De medarbejdere, der får flest stemmer efter de valgte, er valgt til suppleanter for en periode på 4 år. Der nedsættes et valgudvalg med repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen og samarbejdsudvalget. Valgudvalget udarbejder et valgregulativ, som fastlægger den praktiske gennemførelse af valget. IKRAFTTRÆDEN Disse vedtægter er vedtaget på selskabets repræsentantskabsmøde den 28. april 2008, og ændret på repræsentantskabsmødet den 27. april 2010, ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. november 2012 samt repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 til ikrafttrædelse den 29. april 2015 ved afslutningen af repræsentantskabsmødet. 9

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba Side 1 VEDTÆGTER for Hirtshals Strømforsyning Holding amba 1 Selskabets navn er Hirtshals Strømforsyning Holding amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Hirtshals Kommune. Selskabets

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE VEDTÆGTER for DRAGSHOLM SPAREKASSE NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG SELSKABSKONSTRUKTION 1 Sparekassens navn er Dragsholm Sparekasse. Dens hjemsted er Odsherred kommune. Dragsholm Sparekasse driver herudover

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Greve Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Greve Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere