ALTERNATIVETS LANDSVEDTÆGTER Vedtaget på Årsmødet den 28. maj 2016 i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALTERNATIVETS LANDSVEDTÆGTER Vedtaget på Årsmødet den 28. maj 2016 i Odense"

Transkript

1 ALTERNATIVETS LANDSVEDTÆGTER Vedtaget på Årsmødet den 28. maj 2016 i Odense

2 KAPITEL 1: PRINCIPPROGRAM 1 Formål 2 Manifest 3 Organisationskultur 4 Mangfoldighed KAPITEL 2: ORGANISATION 5 Organisering 6 Medlemmer KAPITEL 3: LANDSORGANISATIONEN 7 Ordinært Landsmøde 8 Ekstraordinært Landsmøde 9 Hovedbestyrelsen KAPITEL 4: POLITISK ORGANISERING 10 Politisk ledelse 11 Daglig politisk ledelse 12 Politisk Forum KAPITEL 5: VALG AF KANDIDATER 13 Tillidsvalgte 14 Opstilling af kandidater KAPITEL 6: STÅENDE UDVALG OG RÅD UNDER LANDSMØDET 16 Ombudsråd 17 Konfliktmæglingsråd 18 Vedtægtsudvalget KAPITEL 7: EKSKLUSION 19 Eksklusion KAPITEL 8: ØKONOMI 20 Tegning & Økonomi KAPITEL 9: ØVRIGE BESTEMMELSER 22 Vedtægter og revision af vedtægter 23 Opløsning

3 ALTERNATIVETS LANDSVEDTÆGTER Vedtaget på Årsmødet den 28. maj 2016 i Odense KAPITEL 1: PRINCIPPROGRAM 1 Formål Alternativet er en international politisk 4. sektor organisation og et parti, hvis formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling. Den bæredygtige omstilling skal både løses videnskabeligt, teknologisk, økonomisk, politisk m.m., men også humanitært gennem dybere empatisk kontakt til os selv og hinanden. Derfor vil Alternativet fremme levende demokratiske og bæredygtige fællesskaber, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og verden. Alternativet vil som en 4. sektor-organisation geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerligt at fremme organisationens formål. 2 Manifest Der er altid et alternativ! Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund. Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv. Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi

4 bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO erne. Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet. 3 Organisationskultur Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper. 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl. 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås. Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages. 4 Mangfoldighed Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

5 KAPITEL 2: ORGANISATION 5 Organisering Alternativet er organiseret i landsforeningen, storkredsforeninger og lokalforeninger. Kommuneforeninger og bydelsforeninger defineres som lokalforeninger. Kommuneforeninger kan dække flere kommuner, hvor disse er sammen i en opstillingskreds. Under kommuneforeningerne kan der oprettes bydelsforeninger. Det er muligt at oprette yderligere foreninger i regi af Alternativet. Disse foreninger skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Ved en hovedbestyrelsesbeslutning kan Alternativet indgå partnerskaber med ligesindede organisationer, nationalt og internationalt. Hvor der ikke er en kommuneforening udpeger storkredsbestyrelsen en kommuneansvarlig. Denne er ansvarlig for at sikre et minimum af medlemsaktiviteter og for at arbejde hen imod en stiftelse af kommuneforeningen. Storkredsforeningerne arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på tværs af lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele storkredsens område. Storkredsforeningerne har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i forbindelse med alle valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet. Kommuneforeninger har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi i deres geografiske område. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg. 6 Medlemmer Enhver person, som støtter Alternativets formål, kan blive medlem af Alternativet. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling. Medlemmer optages i Alternativets landsforening. Et medlem har endvidere medlemskab af og medlemsrettigheder i de storkreds- og lokalforeninger, der dækker den adresse, hvor medlemmet er bosat. Personer bosat i udlandet optages alene som medlemmer i landsorganisationen. De har stemmeret til landsmødet men ikke valgbarhed. Hovedbestyrelsen og Daglig Politisk Ledelse skal sammen træffe afgørelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, et Regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet valgt fra et andet parti eller liste, kan optages som medlem i Alternativet. For at optage et sådant medlem skal der være 2/3 flertal i Hovedbestyrelsen og i Daglig Politisk Ledelse skal der være enstemmighed.

6 Et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem valgt for et andet parti eller en anden liste, kan først blive medlem af Alternativet efter konstitueringen af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i forbindelse med et valg er endeligt afsluttet. KAPITEL 3: LANDSORGANISATIONEN 7 Ordinært Landsmøde Alternativets øverste myndighed er Landsmødet, der afholdes hvert år i perioden 25. april maj og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Alle medlemmer kan deltage på Landsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. 6, stk. 2. Digital afstemning kan efter Hovedbestyrelsens skøn muliggøres for de ikke fysisk fremmødte medlemmer. Dagsorden for Landsmødet skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere og mindst 2 referenter. 3. Hovedbestyrelsens beretning. 4. Beretning fra den politiske ledelse. 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 6. Afrapportering fra stående råd og udvalg: A. Ombudsråd, B. Konfliktmæglingsråd, C. Vedtægtsudvalg. 7. Behandling af forslag fra medlemmer. 8. Valg til Hovedbestyrelsen herunder valg til forperson. 9. Valg af politisk leder. 10. Valg af spidskandidat til Europaparlamentsvalg. 11. Valg til Vedtægtsudvalg. 12. Valg til ombudsråd 13. Fastlæggelse af minimumskontingent. 14. Valg af revisor. 15. Eventuelt. Stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være fremsendt til Landssekretariatet senest 4 uger før mødets afholdelse. Forslag skal være stillet af en gruppe på mindst fem medlemmer fra mindst to kommuner eller af en gruppe på mindst 10 medlemmer. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på Landsmødet, skal sende deres opstillingsgrundlag senest 4 uger før mødet. Alle forslag og opstillingsgrundlag for kandidater udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse.

7 8 Ekstraordinært Landsmøde Ekstraordinært Landsmøde indkaldes, såfremt fire af hovedbestyrelsens medlemmer beslutter det. Ekstraordinært Landsmøde kan også begæres af mindst 5 af de 10 storkredsbestyrelser eller af 5 % af medlemmerne. Hovedbestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er truffet i Hovedbestyrelsen. Det Ekstraordinære Landsmøde skal afholdes senest 6 uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Ved udskrivelse af Folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter udskrivelsen. 9 Hovedbestyrelsen Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 0 Alternativet ledes af en Hovedbestyrelse på 9 medlemmer, deriblandt en forperson, 2 næstforpersoner og en kasserer. Hovedbestyrelsen vælges på Landsmødet. Landsmødet vælger en forperson. Hovedbestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv senest med udgangen af den førstkommende weekend efter det ordinære landsmøde. Hovedbestyrelsen består af mindst 4 mænd og mindst 4 kvinder. Den 9. person kan være en person af hvilket som helst køn. Den kandidat fra hver storkreds med flest stemmer tildeles ekstra geografiske stemmer svarende til 4 % af alle afgivne stemmer rundet op til et helt tal. Geografiske og personlige stemmer tæller lige meget. De to typer af stemmer offentliggøres samlet. Efter stemmetal vælges 4 suppleanter for en etårig periode i prioriteret rækkefølge. Et medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 6 personer, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt, eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet på det ordinære Landsmøde. Hovedbestyrelsens præsentation af beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.

8 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for udvikling af Alternativet som 4. sektor-organisation, herunder parti. Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg. Hovedbestyrelsen har til opgave at videreudvikle Alternativet. Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger i træk indkaldes den højest rangerende suppleant. Hvis Forpersonen eller et andet medlem udtræder af Hovedbestyrelsen skal Hovedbestyrelsen omkonstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Den højest rangerende suppleant indtræder ved samme møde. Hovedbestyrelsen kan beslutte at honorere medlemmer af hovedbestyrelsen for arbejdet i Alternativet og honoraret skal specificeres i årsregnskabet. Ombudsrådet skal godkende honoraret. I fald en kandidat, der står til valg grundet kønskvotering, har mindre end halvt så mange stemmer som den kandidat som ellers ville få den pågældende plads, viger kønskvotering for stemmetal. Dette gælder både for selve valget og for evt. efterfølgende indtrædelse af suppleanter i hovedbestyrelsen. KAPITEL 4: POLITISK ORGANISERING 10 Politisk ledelse Stk. 7 Stk. 8 Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Personen skal være folketingsmedlem, hvis Alternativet er i Folketinget. Såfremt Alternativet står uden Politisk Leder, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde. Politisk Ledelse består af op til 16 personer. Den Politiske Leder er født medlem af politisk ledelse. De øvrige 15 medlemmer er folkevalgte for Alternativet, hvor op til 6 sidder i kommunalbestyrelser, op til 5 sidder i Folketinget for Alternativet, op til 3 sidder i regionsråd og op til 1 sidder i Europaparlamentet. Politisk Ledelse har til opgave at koordinere og videndele på tværs af de respektive folkevalgte forsamlinger. Der foretages hvert år et internt valg til Politisk Ledelse i januar eller februar. Alle folkevalgte kan kandidere til valg til Politisk Ledelse.

9 Stk Hovedbestyrelsen foranstalter valg til Politisk Ledelse for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer. Valget foregår normalt på et fysisk møde, men kan også foregå digitalt. Valgene til Politisk Ledelse annonceres med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag indsendes senest to uger inden det interne valg og sendes videre til de stemmeberettigede folkevalgte senest 10 dage inden valget. Når der har været Folketingsvalg vælges medlemmer til Politisk Ledelse blandt folketingsgruppens medlemmer inden for fire uger. Det tilsvarende princip gælder efter Europaparlamentsvalget. Kommunalbestyrelsesmedlemmer stiller op mod andre kommunalbestyrelsesmedlemmer og stemmer kun på kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den samme praksis gør sig gældende for regionsrådsmedlemmer, Europarlamentsmedlemmer og Folketingsmedlemmer. Hvis der er enstemmighed i Folketingsgruppen kan de vælge at udpege medlemmer til Politisk Ledelse på et gruppemøde. Der vælges 2 suppleanter inden for hver gruppe af folkevalgte hvis muligt, og de er prioriteret efter stemmetal. Hvis Alternativet ikke er repræsenteret i Folketinget, skal Landsmødet vælge op til fem folketingskandidater som medlemmer af Politisk Ledelse. Hvis Alternativet ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet bortfalder disse pladser i Politisk Ledelse. 11 Daglig politisk ledelse Folketingsgruppen udpeger 2 af sine medlemmer til Daglig Politisk Ledelse sammen med Den Politiske Leder. Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet. Et medlem af Daglig Politisk Ledelse deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. 12 Politisk Forum Politisk Forums opgave er at være et strategisk og politisk udviklingsforum. Politisk Forums opgave er derudover at skabe grundlag for det politiske arbejde. Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene skal være medlem af storkredsens bestyrelse), Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse. Politisk Forum mødes mindst 3 gange årligt.

10 Stk. 7 Stk. 8 Inden- og udenlandske samarbejdspartnere kan inviteres til at sende en observatør til møder i Politisk Forum. Observatører deltager uden tale- og stemmeret. Politisk Forum har imellem årsmøder myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest som kun kan ændres på Landsmøder. Politisk Forum skal så vidt muligt involvere borgere, organisationer og medlemmer i det politiske udviklingsarbejde. Politisk Forum kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som får ansvar for at videreudvikle politiske forslag. Alternativets stillingtagen til en folkeafstemning vedtages på et ordinært eller ekstraordinært Landsmøde med almindeligt flertal. Forslag til mulig stillingtagen kan stilles til det pågældende årsmøde med 15 stillere. KAPITEL 5: VALG AF KANDIDATER 13 Tillidsvalgte Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg eller råd fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet for Alternativet må ikke være medlem af andre politiske partier eller ungdomspartier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste. Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingent er indbetalt. Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelser i storkredsforeninger og lokalforeninger. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidater ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte til kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlem af bestyrelser i lokalforeninger, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i storkredsforeningerne.

11 A Midlertidig Bestemmelsen om begrænsninger for folketingskandidater og folketingsmedlemmer i storkredsbestyrelserne træder i kraft ved storkredsforeningernes næste ordinære årsmøde. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde Alle tillidsvalgte i Alternativet er valgt for ét år og kan genvælges. 14 Opstilling af kandidater A Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Opstilling af kandidater til politiske hverv foregår på opstillingsmøder. Storkredsforeningernes faste opstillingsmøder afholdes i marts. Lokalforeningernes faste opstillingsmøder afholdes fortrinsvis i januar dog senest fire uger før storkredsforeningens opstillingsmøde. Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget. Hvis en kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlemmer svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én. Kandidatudvalgene skal koordinere på tværs af landet. Storkredsforeningens kandidatudvalg indstiller til opstillingsmødet, hvilke principper, der skal gælde for opstilling af nominerede kandidater i storkredsen. Midlertidig Ved første Folketingsvalg efter Folketingsvalget i 2015, stiller Alternativet i hver storkreds med mindst én nomineret kandidat. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde Stk. 7 Stk. 8 Til Folketingsvalget opstilles alle kandidater som udgangspunkt i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor såfremt en kandidat ønsker det. Hver storkredsforening må maksimalt opstille så mange folketingskandidater som svarende til antallet af opstillingskredse i storkredsen. Kommuneforeninger kan indstille Folketingskandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde og storkredsforeninger har ansvar for opstilling af Folketingskandidater. Kommuneforeninger, der ligger i samme opstillingskreds er forpligtet til at samarbejde om indstilling af kandidater. Kommuneforeninger, der dækker flere opstillingskredse, kan indstille kandidater på vegne af opstillingskredsene eller uddelegere ansvaret til bydelsforeninger efter indbyrdes aftale.

12 Stk Kommuneforeningen har ansvar for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen. Storkredsforeninger er ansvarlige for opstilling af kandidater til regionsrådsvalg. Hvor der er flere storkredsforeninger i en region opretter storkredsforeningerne et fælles kandidatudvalg til at forestå afholdelsen af opstillingsmøder. Landsmødet vælger blandt storkredsenes valgte Europarlamentskandidater, hvilken rækkefølge de opstilles i ved Europaparlamentsvalget. 15 Afstemninger og valg Stk. 7 Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt. Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på per kandidat. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum, jf. stk. 2, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater. Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat. Folketingskandidater skal vælges efter stk. 4. Hvis der efter den pågældende valghandling er flere kandidater end opstillingskredse, foretages der afstemning efter stk. 2. En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være udsendt 2 uger før mødet. Når Hovedbestyrelsen vurderer det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan elektronisk afstemning afprøves, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede på landsmødet, kan deltage i et valg. Elektroniske stemmer og fysiske stemmer skal opgøres særskilt. Medlemmer, der er til stede, stemmer fysisk. Ved usikkerhed om et eventuelt digitalt valg eller påfaldende uoverensstemmelse mellem stemmeafgivningen i det fysiske og digitale valg forkastes de digitale stemmer.

13 KAPITEL 6: STÅENDE UDVALG OG RÅD UNDER LANDSMØDET 16 Ombudsråd A Ombudsrådets formål er at evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer. Storkredsenes opstillingsmøder kan indstille hver én person som muligt medlem af Ombudsrådet. Blandt de indstillede vælger Landsmødet 5 personer. Hovedbestyrelsen udpeger straks efter Landsmødet efter indstilling fra Landssekretariatet tre eksterne fagpersoner til at indtræde i Ombudsrådet. Rådet består samlet af otte personer. Ombudsrådet skal mindst én gang om året involvere medlemmerne i evalueringen. Ombudsrådet udarbejder en afrapportering til landsmødet, men kan udtale sig løbende. Medlemmer eller andre kan underrette Ombudsrådet om en sag. Rådet er dog kun forpligtet til at tage sager op af principiel karakter. Rådet vurderer selv hvorvidt en sag er af principiel karakter. Midlertidig Senest 1. oktober 2016 skal storkredsforeningerne have indstillet et medlem til Ombudsrådet. Inden 15. oktober udpeger HB 5 medlemmer til Ombudsrådet blandt de indstillede. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde B Midlertidig HB udpeger på sit første møde efter landsmødet de tre eksterne medlemmer til Ombudsrådet. Disse er udpeget frem til Landsmødet Disse tre varetager den udestående rapportering for året inden 1. september og træder sammen med de interne medlemmer af Ombudsrådet d. 15. oktober i det nye, fuldtallige Evalueringsråd. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde Konfliktmæglingsråd Storkredsenes opstillingsmøder vælger hver én person til Konfliktmæglingsrådet forud for Landsmødet. Personen behøver ikke være medlem af Alternativet. De 10 valgte personer udgør Konfliktmæglingsrådet, og tiltræder først som nyt Konfliktmæglingsråd ved afslutningen af Landsmødet. Konfliktmæglingsrådet afrapporterer til Landsmødet. Konfliktmæglingsrådets primære opgave er at hjælpe Alternativets foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne, således at alle parter har mulighed for at blive klogere på hinanden. Alle bestyrelser, udvalg og medlemmer i Alternativet kan anmode om hjælp fra Konfliktmæglingsrådet til håndtering af konflikter.

14 Konfliktmæglingsrådet støtter endvidere Hovedbestyrelsen i at udvikle Alternativets beredskab i forhold til konflikthåndtering. Midlertidig I 2016 skal storkredsforeningerne have valgt et medlem til Konfliktmæglingsrådet senest 1. oktober, hvor rådet begynder sit arbejde. Valgte medlemmer tiltræder øjeblikkeligt. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde Vedtægtsudvalget Landsmødet vælger et Vedtægtsudvalg. Vedtægtsudvalget består af 5 personer med juridisk ekspertise eller indsigt i vedtægtsarbejde. Der vælges to suppleanter efter stemmetal. Vedtægtsudvalget har den øverste fortolkningsret af samtlige vedtægter i Alternativet. Såfremt der opstår uenighed om fortolkning af vedtægterne for en forening i Alternativet kan sagen indbringes for udvalget. Vedtægtsudvalgets beslutninger skal træffes med mindst 4/5 flertal. Vedtægtsudvalgets afgørelse er endelig og praksis kan kun ændres gennem en ændring af de pågældende vedtægter. Der skal føres protokol over Vedtægtsudvalgets afgørelse. Protokollen skal være offentlig og indeholde en angivelse af udvalgets grad af enighed. Vedtægtsudvalget er klageinstans for eksklusionssager. Vedtægtsudvalget skal have afsluttet vurderingen af klagen senest fire uger efter sagen er indbragt for udvalget. Alle relevante dokumenter skal gøres omgående tilgængelige for udvalget af landssekretariatet. Vedtægtsudvalget skal vurdere om eksklusionsprocessen er blevet fulgt, og om beslutningsgrundlaget for eksklusionen er tilstrækkeligt og gennemsigtigt. Vurderingen afsluttes med en udtalelse om, hvorvidt processen er fulgt og grundlaget tilstrækkeligt samt om sagen rummer principielle aspekter som bør tages op på Landsmødet. Vedtægtsudvalget beslutter sig ved simpelt flertal i forhold til eksklusionssager. Såfremt Vedtægtsudvalget udtaler kritik af proces og grundlag, kan Vedtægtsudvalget pålægge Hovedbestyrelsen at gøre sagen om. Der kan kun klages én gang. Personer, der har været involveret i en konkret sag som mæglere eller som medlem af Hovedbestyrelsen, er inhabile i forhold til behandlingen af en eventuel klage i samme sag. Midlertidig I 2016 nedsætter Hovedbestyrelsen Vedtægtsudvalget inden 1. september på baggrund af ansøgninger. Alle ansøgninger skal foreligge som offentliggjorte bilag til det bestyrelsesmøde, hvor Vedtægtsudvalget nedsættes. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde 2017.

15 KAPITEL 7: EKSKLUSION 19 Eksklusion Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Inden en eksklusionssag kan rejses skal Konfliktmæglingsrådet have været inddraget i et mæglingsforsøg. Det skal skriftligt tydeliggøres at Konfliktmæglingsrådet inddrages med henblik på at undgå en mulig senere eksklusion. Initiativpligten og -retten til en eksklusionssag ligger hos den bestyrelse, der er ansvarlig for det organisatoriske niveau, konflikten ligger på. En eksklusionsproces består af tre faser. Forvarsel: Først afsender den bestyrelse, der starter sagen, et skriftligt forvarsel om mulig eksklusion med angivelse af årsagen herfor til medlemmet og Hovedbestyrelsen. Mæglingsfase: Inden for en til tre uger følges forvarslet op med et mæglingsforløb med Konfliktmæglingsrådet, så alle parter kan blive klogere på hinanden. Hovedbestyrelsen kan i mæglingsfasen vælge at suspendere medlemmet fra eventuelle tillidsposter. Mæglingsfasen afsluttes med at de involverede parter tager stilling til at indgå en aftale. Såfremt en aftale indgås sendes den til den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen til orientering. Såfremt der ikke er enighed om at indgå en aftale, orienteres den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen inden for en uge herom af Konfliktmæglingsrådet. Beslutningsfase: Senest en uge efter bestyrelserne er orienterede skal den initierende bestyrelse skriftligt meddele medlemmet, hvorvidt eksklusionsforvarslet trækkes tilbage eller opretholdes. Eksklusionsforvarslet kan kun opretholdes af den initierende bestyrelse med mindst 2/3 flertal. På baggrund af et opretholdt eksklusionsforvarsel, skal hovedbestyrelsen træffe beslutning om hvorvidt medlemmet skal ekskluderes. Dette skal ske senest 14 dage efter meddelelsen om beslutning om opretholdelsen. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at høre medlemmet på et personligt møde. Medlemmet har ret til ledsagelse af en bisidder. Såfremt Hovedbestyrelsen er den initierende bestyrelse, skal en anden bestyrelse i en forening i Alternativet, som medlemmet er medlem af, forinden have støttet eksklusionsbeslutningen med mindst 2/3 flertal. Hvis et medlem ekskluderes skal en skriftlig begrundelse inden for to arbejdsdage afsendes som anbefalet og som almindelig post. Den skriftlige begrundelse skal redegøre for de årsager og principper, der ligger bag beslutningen. Begrundelsen offentliggøres en uge efter afsendelse til medlemmet. Et ekskluderet medlem kan klage til Vedtægtsudvalget. En klage har opsættende virkning på eksklusionen, men ikke på suspension fra tillidsposter. Hovedbestyrelsen skal i forbindelse med en eksklusionsbeslutning angive, hvis eksklusionen ikke er tidsbegrænset til 5 år.

16 0 1 Hovedbestyrelsen skal træffe afgørelse om hvorvidt et ekskluderet medlem på dennes begæring kan genindtræde i Alternativet. I akutte tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang. KAPITEL 8: ØKONOMI 20 Tegning & Økonomi Alternativet tegnes af forperson, kasserer og et andet medlem af hovedbestyrelsen. Ved køb og salg af fast ejendom er det dog altid den samlede hovedbestyrelse. Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura. Minimumskontingent fastsættes ved landsmødet. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af hovedbestyrelsen og fremlægges til godkendelse på det ordinære landsmøde. Årsregnskabet revideres af den på det ordinære landsmøde valgte statsautoriserede eller registrerede revisor. Ved økonomiske bidrag udover kontingentet på årligt kroner eller mere offentliggøres bidragsyderen og beløbet i regnskabet. 21 Hæftelse Landsforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. Alle øvrige foreninger i Alternativet skal have tilsvarende formulering om hæftelse i foreningens vedtægter, for at disse kan blive godkendt.

17 KAPITEL 9: ØVRIGE BESTEMMELSER 22 Vedtægter og revision af vedtægter Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på et Landsmøde ved mindst 2/3 stemmeflertal. Ændringer af vedtægterne træder i kraft ved Landsmødets afslutning med mindre andet fremgår af ændringsforslaget. Alle vedtægter i Alternativet skal være i overensstemmelse med landsforeningens vedtægter og de gældende minimumsvedtægter, jf. stk. 4. Landsmødet skal godkende minimumsvedtægter for storkredsforeninger og kommuneforeninger i Alternativet. Ændringsforslag til minimumsvedtægter skal godkendes med mindst 2/3 flertal af landsmødet. Hovedbestyrelsen godkender vedtægter ud over minimumsvedtægter og vedtægtsændringer for alle andre foreninger i Alternativet end Landsforeningen med undtagelse af bydelsforeninger. Disse vedtægter godkendes af den relevante kommuneforening. Vedtægtsændringer, der har betydning for storkredsforeninger og lokalforeninger, gælder umiddelbart efter landsmødet. Inden for en uge efter landsmødet udsender Landssekretariatet en oversigt over de relevante vedtægtsændringer og deres afledte konsekvenser. De øvrige foreningers bestyrelser har pligt til administrativt at tilrette foreningens vedtægter i henhold til vejledningen fra Landssekretariatet. 23 Opløsning Opløsning af landsforeningen kræver en beslutning af et flertal i hovedbestyrelsen samt en efterfølgende vedtagelse på to af hinanden følgende landsmøder, med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Det ene landsmøde skal være ordinært. Der skal være mindst en måned imellem de to besluttende landsmøder. Hvis landsforeningen opløses, vil alle underliggende foreninger i Alternativet også automatisk blive opløst. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle formue et formål, der efter landsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, som Alternativet bygger på.

Vedtægter for Alternativet Aarhus

Vedtægter for Alternativet Aarhus Vedtægter for Alternativet Aarhus Kapitel 1: Indledning 1: Navn og område Stk. 1: Foreningens navn er Alternativet Aarhus, herefter omtalt som Kommuneforeningen. Stk. 2: Kommuneforeningen omfatter Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA

ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA 1 FORMÅL FOR ALTERNATIVET Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4.

Læs mere

Forslag til vedtægter. Stiftende årsmøde den 30. oktober Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område

Forslag til vedtægter. Stiftende årsmøde den 30. oktober Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Forslag til vedtægter Stiftende årsmøde den 30. oktober 2016. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Navnet på lokalforeningen er Alternativet Fredericia - Lokalforening, herefter i vedtægterne omtalt som

Læs mere

Vedtægter for Alternativet Skanderborg

Vedtægter for Alternativet Skanderborg 1/9 Vedtægter for Alternativet Skanderborg 1 Navn og område Kapitel 1 Indledning Foreningens navn er Alternativet Skanderborg. Alternativet Skanderborg omfatter hele Skanderborg kommune. 2 Manifest Der

Læs mere

Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014

Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014 VedtægterforALTERNATIVET sstorkredsiøstjylland,september2014 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Østjyllands storkreds, herefter i vedtægterne omtalt som storkredsen. 2 Vedtægters rangorden

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Alternativets Landsvedtægter. Vedtaget på Landsmødet den maj 2017 i Odense

Alternativets Landsvedtægter. Vedtaget på Landsmødet den maj 2017 i Odense Alternativets Landsvedtægter Vedtaget på Landsmødet den 27.-28. maj 2017 i Odense KAPITEL 1: PRINCIPPROGRAM 1 Formål 2 Manifest 3 Organisationskultur 4 Mangfoldighed KAPITEL 2: ORGANISATION 5 Organisering

Læs mere

Vedtægter for Alternativet

Vedtægter for Alternativet Vedtægter for Alternativet 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at udvikle en international politisk 4. sektor organisation herunder et parti for mennesker, der ønsker at iværksætte

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København Kapitel 1 Indledning 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som kommuneforeningen. 2 Manifest Stk. 1 Kommuneforeningen

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København Kapitel 1 Indledning 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som kommuneforeningen. 2 Manifest Stk. 1 Kommuneforeningen

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015

Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015 Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015 Vedtægter for Storkreds Nordsjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Nordsjælland,

Læs mere

Vedtægter For. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/ i Roskilde.

Vedtægter For. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/ i Roskilde. Vedtægter For Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/10 2016 i Roskilde. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Navnet på Storkredsforeningen er Alternativet Sjælland Storkredsforening. Herefter omtalt

Læs mere

Alternativet Lokalforening Sønderborg

Alternativet Lokalforening Sønderborg Alternativet Lokalforening Sønderborg Dette er de gældende vedtægter for kommuneforeningen i Sønderborg, som er vedtaget på årsmødet den 23. april 2017. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018

Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018 Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018 Oprindelige vedtægter 2016 Rækkefølgen følger den nye rækkefølge fra minimumsvedtægterne. Al GRØN tekst er gældende. Al RØD tekst er erstattet

Læs mere

3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune

3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune 3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune Forslag 1 Forslaget er stillet af Thor og Lena, og det er baseret på arbejdet i initiativgruppen for opstarten af en lokalforening

Læs mere

Stk. 2. SACRE vil geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål.

Stk. 2. SACRE vil geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål. Vedtægter Foreningen SACRE Godkendt på SACRE møde d. 18.9.15 1 Formål for Foreningen SACRE Stk. 1. SACRE s 3 hovedformål er at: - 1. Undersøge, understøtte og udvikle samt forske i samfundets skabende

Læs mere

Vedtægter for Alternativet Kolding

Vedtægter for Alternativet Kolding 1 Vedtægter for Alternativet Kolding 1. udgave pr. 24. november 2015 2 1 Navn og omfang Navnet på lokalforeningen er Alternativet Kolding - Lokalforening, herefter i vedtægterne omtalt som Alternativet

Læs mere

Bydel Amager (2300) Vedtægter

Bydel Amager (2300) Vedtægter Bydel Amager (2300) Vedtægter Vedtægter for Alternativet Amager Side 2 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Alternativet Amager 2. Foreningen har hjemsted i postnummer 2300 2 Formål for Alternativet

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg Fredensborg Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg CVR 33013078 Februar 2017 1. Navn, hjemsted og adresse...2 2. Formål...2 3. Medlemskreds...2 4. Generalforsamlingen...2 5. Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Foreningens navn er [eks. Alternativet Frederiksberg el. Alternativet Odsherred], herefter omtalt som kommuneforeningen.

Foreningens navn er [eks. Alternativet Frederiksberg el. Alternativet Odsherred], herefter omtalt som kommuneforeningen. Stk. Navn og område //KAN Foreningens navn er [eks. Alternativet Frederiksberg el. Alternativet Odsherred], herefter omtalt som kommuneforeningen. Kommuneforeningen omfatter [xx] kommune(r). Manifest [som

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere