Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse"

Transkript

1 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Undervisningsministeriets temahæfteserie nr

2

3 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Luise Falhof Line Rodam Holme Jane Jakobsen Sara Møller Olesen Ole Dibbern Andersen Jakob Falhof Anja Kær Kold Gert Nielsen Rinze van der Goot Stig Nielsen Tina Høpfner Christensen Undervisningsministeriets temahæfteserie nr

4 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelserne Forfattere: Luise Falhof, Volapyk, Line Rodam Holme, NCE Metropol, Jane Jakobsen, Center for Forskning og Forebyggelse, Anja Kær Kold, Gert Nielsen, Rinze van der Goot, Stig Nielsen, Tina Høpfner Christensen og Sara Møller Olesen, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, Ole Dibbern Andersen, NCE Metropol samt Jakob Falhof, Falhof.dk Artikelredaktion: Lisbeth Magnussen, NCE Metropol, og Jane Jakobsen, Center for Forskning og Forebyggelse Redaktion, korrektur og produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelæggelse: Designgrafik A/S Forsidefoto: Fotos: Heine Pedersen Lars Skaaning og Jakob Dall 1. udgave, 1. oplag, juni 2010: stk. ISBN: ISBN (www): Internetadresse: Udgivet af Undervisningsministeriet, 2010 Bestilles (ISBN ) hos: NBC Ekspedition Telefon , fax eller Telefontid: Mandag-torsdag , fredag eller hos boghandlere Tryk: Scanprint Trykt med vegetabilske trykfarver på ubestrøget miljøcertificeret papir Printed in Denmark 2010 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet, telefon eller 2

5 Forord Det første skridt til at gennemføre en erhvervsuddannelse er at tro på sig selv og sine evner at man kan. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt får tag i de unge, som ikke kommer i gang med en uddannelse. De skal få oplevelsen af at kunne noget, og at der er brug for dem, hvad enten det er praktiske eller teoretiske kompetencer, de går efter. Unge, der går de praktiske veje, har et mål med deres valg. De ønsker at udvikle sig fagligt gennem arbejdet og at opnå en fagidentitet. Et mål, som de kan realisere ved at begynde oplæringen i virksomheden. Det må vi understøtte ved at tilbyde dem mulighederne. Valget er de unges sammen med virksomhederne. Netop muligheden for at påbegynde uddannelsen og udvikle sig fagligt gennem arbejdet i en virksomhed i samspil med undervisning på skolen kan ligesom fagidentitet være en motivationsfaktor for mange unge. slået fast, at de praktiske adgangsveje benyttes af mange forskellige unge med meget forskellige forudsætninger. Endvidere fremgik det af dagens præsentationer, at der foregår et udviklende, tværgående samarbejde mellem forskellige skoleformer, for eksempel erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler og VUC er, og med UU-centre og virksomheder. Konferencen viste blandt andet, at vi skal være varsomme med at sætte de unge i bås, når talen er om uddannelsesparathed og forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse. Vi skal passe på med at gruppere de unge som stærke eller svage og mærke os Grundtvigs vigtige pointe om: At ordet skaber hvad det benævner. Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelserne sætter fokus på de unges ressourcer og nedtoner de mangler, som alt for ofte skygger for det positive. De korte artikler med relevante eksempler fra praksis, interviews med nøglepersoner og elevcases giver læseren indblik i opnåede erfaringer og skaber sammenhæng mellem indsats, muligheder og den konkrete anvendelse. Publikationen indledes med en samlet oversigt over alle praktiske veje til erhvervsuddannelserne og afsluttes med en kommenteret oversigt over aktuelle, relevante projekter og publikationer. Det er vores håb, at publikationen kan bruges som opslagsværk og inspiration i det fremadrettede arbejde for at nå 95-procent-målsætningen. Tak til alle oplægsholdere og tak til NCE, Metropol for bistand i forbindelse med afholdelse af konferencen samt udarbejdelse af nærværende publikation. I december 2009 afholdt Undervisningsministeriet en konference om ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelserne. På konferencen fortalte virksomheder, elever, undervisere, vejledere og organisationer engageret om positive og personlige erfaringer fra praksis. Det blev Denne publikation er blevet til på baggrund af den store interesse, der var for deltagelse i konferencen på såvel oplægsholder- som deltagersiden. Den viderebringer pointer fra de mange indlæg, der var med til at sætte dagsordenen for en inspirerende og informationsrig dag. Med venlig hilsen Søren Hansen Afdelingschef Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Juni

6 4

7 Indhold Forord 3 DEL 1 Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 7 Generelt om erhvervsuddannelserne 8 Generelt om uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne 10 Forskellige varianter af uddannelsesaftaler og praktiske adgangsveje 11 Andre forløb 17 Andre nyttige links 21 DEL 2 Sådan kan det gøres visioner, refleksioner og erfaringer 23 Vejen til uddannelse kan også være praktisk 24 Oplæring i baglokalet 26 Jeg har den selvdisciplin, ny mesterlære kræver 28 Ny mesterlære fastholder dygtige ungarbejdere 29 Ny mesterlære gjorde mig mere effektiv 31 Håndværksmestrene er glade for ny mesterlære 32 Der er plads til os alle sammen i ny mesterlære 34 Egu gør en lang vej kortere 35 Sæt skub i egu 37 Jeg vidste, hvad jeg ville 39 I øjenhøjde med unge med anden etnisk baggrund 40 Produktionsskolerne er én brik i puslespillet 42 Trindeling hjælper voksne til erhvervsuddannelse 44 Unge skal kunne stå af og på uddannelser 46 Jeg tænker ikke over, at det er uddannelse 47 En god start og måske på højskole 49 Skoleudflugten endte i trainee-forløb 50 Virksomheder har mod på nye uddannelsesformer 52 Individuelle grunduddannelser er i vækst 54 Nye muligheder med individuel EUD 56 Vi skal samarbejde på tværs 59 DEL 3 Læs mere 61 En kommenteret oversigt over aktuelle, relevante projekter, publikationer og artikler 61 Bilag: Konferenceprogram 73 5

8 6 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

9 Del 1 Praktiske veje til erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelserne er opdelt i 12 ind gange. Der findes for tiden 109 erhvervsuddannelser med forskellige trin, afstigningsmuligheder og specialer. Hver af de 109 uddannelser er reguleret af en uddannelsesordning, som er udarbejdet af det faglige udvalg for uddannelsen. De faglige udvalg godkender blandt andet praktikvirksomheder og behandler uenigheder mellem elev og virksomhed. Udvalgene samarbejder med Undervisningsministeriet om udvikling af uddannelserne og med de lokale uddannelsesudvalg om kvalitetssikring og -udvikling af skolepraktikken. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har frem til 2012 afsat midler til en forstærket indsats for at få unge i uddannelse, herunder flere praktikpladser og tilskud til voksenlærlinge. Alle nye uddannelsesaftaler, der indgås i 2010, udløser et virksomhedstilskud (præmie og bonus) på op til Der er desuden sat fokus på elevernes mulighed for at komme videre, hvis de uforskyldt mister en uddannelsesaftale. De mange valgmuligheder på uddannelsespaletten, der også omfatter forskellige adgangsveje og uddannelsesaftaler, øger fleksibiliteten for den enkelte elev og virksomhed. Erhvervsuddannelsernes undervisning kan med indførelse af realkompetencevurderingen desuden sammensættes, så den tilgodeser de unges og virksomhedernes individuelle behov. Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 7

10 Generelt om erhvervsuddannelserne En erhvervsuddannelse er bygget op af et grundforløb, der kvalificerer eleven til et hovedforløb, og selve hovedforløbet. Den samlede uddannelseslængde er mellem 1½-5½ år og beror på valg af uddannelse trin og specialer supplerende undervisning og valgfag. Adgangskravet er, at undevisningspligten er opfyldt. Kompetenceafklaring og personlig uddannelsesplan Alle elever, der starter på en erhvervsuddannelse, skal kompetencevurderes som grundlag for udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan. Formålet er dels at godskrive relevante kompetencer for eksempel fra gymnasiet, erhvervsarbejde i Danmark og udlandet eller tidligere ikke-afsluttet erhvervsuddannelse dels at afdække, hvilke yderligere kompetencer eleverne har behov for at tilegne sig for at kunne gennemføre grundforløbet til den ønskede uddannelse. Den personlige uddannelsesplan beskriver skoleundervisning, kurser, eventuelle krav om yderligere beskæftigelse eller praktisk-fagligt forløb på skole eller i en virksomhed. Der er tre adgangsveje til en erhvervsuddannelse 1. Den almindelige adgangsvej (skolevejen): Grundforløbet (10-60 uger) gennemføres på erhvervsskolen. 2. Praktikadgangsvejen: Eleven starter i virksomheden. Efter 3-6 måneder gennemføres det obligatoriske grundforløb på erhvervsskolen. 3. Ny mesterlære: Det første år foregår med praktisk oplæring i virksomheden og erstatter grundforløbet. Fortsættelse på hovedforløb Hovedforløb, beståelseskrav, svendebrev/uddannelsesbevis og erhvervstitel er ens for samme uddannelse, uanset adgangsvej. På hovedforløbet veksler eleven mellem virksomhedspraktik og skole (vægt på praktikken). Virksomhedspraktik kræver en uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed. Se uddannelsesaftale. Skolepraktik er en mulighed på flere uddannelser. Kontakt erhvervsskolen eller Undervisningsministeriet. Undervisningen i erhvervsuddannelserne er som udgangspunkt gratis for eleven, og berettigede elever kan søge om SU. I virksomhedspraktikken er der overenskomstmæssig elevløn, og elever i skolepraktik modtager en ydelse, der fremgår af finansloven. 8 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

11 LinkS Borgere fra 3. lande Kontakt fuldmægtig Anja Kær Kold. Telefon Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 9

12 Generelt om uddannelses aftaler i erhvervsuddannelserne En uddannelsesaftale er en ansættelseskontrakt mellem virksomhed og elev. Den underskrives af begge parter, før eleven starter i virksomheden. Prøvetiden er tre måneder for begge parter og regnes fra begyndelsen af første praktikperiode. Skoleophold i praktiktiden medregnes ikke i de tre måneder, så prøvetiden forlænges ikke i de tilfælde. Reglerne for prøvetid er ens for alle uddannelsesaftaler. Virksomhedspraktik/-oplæring kræver en uddannelsesaftale med en virksomhed. Praktikvirksomheder skal altid være godkendt til at stå for hele eller dele af uddannelsen kontakt erhvervsskolen eller fagligt udvalg. Udstationering er en mulighed. Virksomhedspraktik i udlandet er en mulighed. Lønnet beskæftigelse (PIU). Links Om erhvervsuddannelserne/spørgsmål og svar Søg på PIU Kontakt fuldmægtig Anja Kær Kold. Telefon Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

13 Forskellige varianter af uddannelsesaftaler og praktiske adgangsveje En uddannelsesaftale kan indgås på flere måder. Hovedforløb, beståelseskrav, svendebrev/uddannelsesbevis og erhvervstitel er ens for samme uddannelse uanset aftaleform. Uddannelsesaftaler for de tre adgangsveje 1. Den almindelige adgangsvej (skolevejen): Uddannelsesaftalen påbegyndes, når eleven har gennemført grundforløbet og skal i virksomhedspraktik i hovedforløb. Den omfatter typisk det samlede hovedforløb inklusive skoleophold, men den kan være kortere. 2. Praktikadgangsvejen: Uddannelsesaftalen påbegyndes ved uddannelsens begyndelse, hvor eleven begynder i virksomheden. Den omfatter det samlede uddannelsesforløb inklusive skoleophold. 3. Ny mesterlære: Uddannelsesaftalen indgås ved uddannelsens begyndelse og omfatter det samlede uddannelsesforløb inklusive skoleforløb. Ny mesterlære Det første år af uddannelsen i ny mesterlære gennemføres helt eller delvist som virksomhedsoplæring og træder i stedet for grundforløbet på skolen. Dele af den nødvendige teori for eksempel certifikater kan efter behov gennemføres på skolen. Skolen, eleven og virksomheden samarbejder om at sikre, at eleven kommer igennem uddannelsesplanens mål og opnår samme niveau som elever, der har været igennem grundforløbet. Der afsluttes med en praktisk opgave, der udføres i virksomheden, og en helhedsvurdering af elevens samlede indsats. Eventuelt eksamen i enkelte fag efter aftale. Skole og mester samarbejder om helhedsvurdering og godkendelse af den afsluttende praktiske opgave. Mulighed for voksenlærling. Kontakt Arbejdsmarkedsstyrelsen. Se også publikationens artikler Ny mesterlære fastholder dygtige ungarbejdere og Der er plads til os alle sammen i ny mesterlære Links Kom godt i gang: pub.uvm.dk/2007/nymesterlaere/kap02.html#kap4 /Søg på Ny mesterlære Kontakt fuldmægtig Anja Kær Kold. Telefon Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 11

14 Den almindelige kombinationsaftale Med kombinationsaftalen kan flere virksomheder gå sammen om en uddannelsesaftale med en elev. Aftalerne skal samlet omfatte et helt uddannelsesforløb. De involverede virksomheder skal som minimum være godkendte til at stå for den del, de hver især er ansvarlige for. Alle aftaler skal være på plads og underskrevet, før eleven starter i praktik. Prøvetiden gælder fra begyndelsen af elevens første praktikperiode i første virksomhed. Den korte uddannelsesaftale Virksomheder, der har svært ved at påtage sig et helt uddannelsesforløb, kan vælge at indgå en kort uddannelsesaftale med eleven. Aftalen skal omfatte mindst én skoleperiode i hovedforløbet og mindst én praktikperiode i hovedforløbet. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode. Aftalen kan forlænges til den fulde (rest)uddannelse. Links /Om erhvervsuddannelserne/spørgsmål og svar Kontakt fuldmægtig Anja Kær Kold. Telefon Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelsesforløb Skole, elev og en eller flere virksomheder kan i samarbejde tilrettelægge individuelle uddannelsesforløb efter grundforløb med nye fagkombinationer målrettet nye kompetencebehov. Forløbet skal bestå af skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed. Kræver en uddannelsesaftale ved hovedforløbets begyndelse. Forløbet skal være egnet til at give grundlag for beskæftigelse og fortsat uddannelse for eleven samt opfylde varighedskravet for optagelse i arbejdsløshedskasse. Ny mesterlære er en mulighed. Se også publikationens artikler Individuelle grunduddannelser er i vækst og Nye muligheder med individuel EUD Links /Søg på Individuelt forløb /Om Love og Regler/Bekendtgørelser (Lov om erhvervsuddannelser ( 15 stk. 3) og hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser ( 15) ). Kontakt pædagogisk konsulent Gert Nielsen. Telefon Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

15 Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 13

16 Kort uddannelse Der findes i dag 10 korte erhvervsuddannelser inden for områderne: byggeri, it, handel og kontor samt teknik. De fleste er bygget op som andre erhvervsuddannelser med grundforløb, praktik, uddannelsesaftale og skoleperioder. Varigheden af de korte erhvervsuddannelser er cirka to år. Grundforløbet stiller samme krav som til de øvrige erhvervsuddannelser. Ny mesterlære er en mulighed. Links /Søg på Korte EUD Kontakt erhvervsskolens uddannelsesansvarlige for den enkelte uddannelse. Trindeling praktikpladsbaseret En erhvervsuddannelse skal som udgangspunkt trindeles med mulighed for afstigning med uddannelsesbevis. Nogle uddannelser har flere trin. Det første trin i en uddannelse skal have en jobprofil og en varighed på minimum 1½ år og omhandle mindst én skoleperiode i grundforløb og mindst én praktikperiode i hovedforløbet det vil sige virksomhedspraktik. Der udstedes kompetencebevis for det trin, man har gennemført. Kræver uddannelsesaftale. Ny mesterlære er en mulighed. Påstigningsmuligheder for elever med kompetencebevis på trin 1 i en erhvervsuddannelse: At indgå en uddannelsesaftale, der omfatter trin 2, med en virksomhed. At gennemføre trin 2 på EUD+. At påbegynde trin 2 i skolepraktik, hvis de særlige betingelser herfor er opfyldt. Se også publikationens artikler Unge skal kunne stå af og på uddannelser og Trindeling hjælper voksne til erhvervsuddannelse GVU Links De enkelte uddannelser, trin og afstigningsmuligheder /Om erhvervsuddannelserne/indgange og uddannelser. Læs også: EUD + Kontakt erhvervsskolens uddannelsesansvarlige for den enkelte uddannelse. 14 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

17 Restaftalen En restaftale kaldes den sidste aftale, som en elev indgår, hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at gennemføre praktikken med mere end én aftale, for eksempel i tilfælde af virksomhedsophør, eller hvis eleven af anden grund får opsagt sin oprindelige aftale. Restaftale er også betegnelsen for den uddannelsesaftale, som en elev i skolepraktik indgår med en virksomhed om den resterende praktikuddannelse og eventuelt skoleundervisning. Delaftalen En delaftale er en uddannelsesaftale, der indgås for en aftalt periode med en elev i skolepraktik, og som kun omfatter praktikuddannelse. Parterne har samme forpligtelser som i en almindelig uddannelsesaftale, og eleven er overenskomst aflønnet efter de samme regler. Aftalen kan altid forlænges. Links Restaftalen og delaftalen /Om erhvervsuddannelserne/spørgsmål og svar. Kontakt fuldmægtig Anja Kær Kold. Telefon Forpraktik/trainee Forpraktikken giver unge mellem 15 og 18 år mulighed for at prøve kræfter med et erhverv og med arbejdet i en virksomhed over en længere periode. Målet er, at elev og arbejdsplads efterfølgende indgår en uddannelsesaftale. Virksomheden skal godkendes til at uddanne elever inden for det område, forpraktikken gennemføres i. Der indgås en lønnet praktikaftale for 3-6 måneder, der kan forlænges. Ordningen er reguleret med organisationsaftaler og ikke gennem erhvervsuddannelsesloven. Der er mulighed for godskrivning af erhvervede realkompetencer ved overgang til erhvervsuddannelsen. Det er ikke alle brancher inden for erhvervsuddannelserne, der har trainee/forpraktik som mulighed. Indtil videre er det industriens område, elektrikerområdet, vvsområdet og mindre virksomheder inden for træområdet. Se også publikationens artikler Skoleudflugten endte i trainee-forløb og Virksomheder har mod på nye uddannelsesformer Links Se også branchernes hjemmesider, hvor aftalerne kan findes/kontakt de pågældende organisationer. søg på Forpraktik/trainee /Om erhvervsuddannelser/spørgsmål og svar Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 15

18 16 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

19 Andre forløb EUD+ EUD+ er et særligt afslutningsforløb på erhvervsskolen for unge under 25 år. Det er et krav, at man har gennemført 1. trin i en trindelt erhvervsuddannelse og har haft mindst seks måneders relevant lønnet beskæftigelse inden for det ønskede uddannelsestrin. EUD+ kan gennemføres uden uddannelsesaftale. Beståelseskrav og afsluttende uddannelsesbevis svarer til et ordinært erhvervsuddannelsesforløb. Mulighed for VEU-godtgørelse. Links /Om erhvervsuddannelserne/spørgsmål og svar Kontakt fuldmægtig Tina Høpfner Christensen. Telefon Læs også om Trindeling Erhvervsgrunduddannelsen (Egu) Egu kan tilbydes unge under 30 år, som hverken har gennemført eller er i gang med en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Der visiteres ofte via UUvejleder, sagsbehandler eller produktionsskole. Egu er som udgangspunkt en toårig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik og få skoleophold. Egu kræver en praktikaftale med en virksomhed, men virksomheden behøver ikke at være godkendt som praktikplads i erhvervsuddannelserne. Arbejdstiden er typisk 37 timer om ugen. I skoleperioderne får egu-eleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen (refusionsordning fra 2009). Efter gennemførelse af erhvervsgrunduddannelsen modtager eleven et uddannelsesbevis, som kan give grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller fortsættelse på en anden kompetencegivende uddannelse, for eksempel EUD. Se også publikationens artikler Egu gør en lang vej kortere og Sæt skub i egu Læs også i Del 1 om Produktionsskolen og GVU Links /Egu www. egu.dk Kontakt pædagogisk konsulent Stig Nielsen. Telefon Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 17

20 Produktionsskolen Et tilbud til unge under 25 år uden gennemført ungdomsuddannelse. Undervisningen er typisk opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktikophold. Fokus er individuel vejledning i hverdagen, personlig afklaring og udvikling samt formelt tilrettelagt uddannelses- og erhvervsvejledning. Varighed maksimalt 1 år, dog med mulighed for forlængelse i ganske særlige tilfælde. Et produktionsskoleophold giver mulighed for godskrivning i forhold til et videre uddannelsesforløb på en erhvervsskole eller en anden ungdomsuddannelse. Produktionsskolerne Samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner. Kan i samarbejde med kommunen stå for tilrettelæggelsen af erhvervsgrunduddannelsen (egu). Kan efter aftale gennemføre dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Se også publikationens artikler I øjenhøjde med etniske unge, Produktionsskolerne er én brik i puslespillet og En god start og måske på højskole Links Søg på Produktionsskoler og Kontakt pædagogisk konsulent Stig Nielsen. Telefon Grunduddannelse for voksne (GVU) Et tilbud til unge over 25 år, som har mindst to års relevant erhvervserfaring inden for den ønskede uddannelse og forudsætninger svarende til grundskolens afgangsprøve i fag, der er relevante for uddannelsen. GVU stiller samme faglige krav og giver samme uddannelsesbevis og erhvervstitel som den tilsvarende erhvervsuddannelse. Kræver ingen uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsen gennemføres typisk i korte forløb, og det samlede uddannelsesforløb skal være afsluttet inden for seks år. Se også publikationens artikler Unge skal kunne stå af og på uddannelser og Trindeling hjælper voksne til erhvervsuddannelse GVU Links 18 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Søg på GVU og Søg på Faglært som voksen Kontakt fuldmægtig Tina Høpfner Christensen. Telefon

21 Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er en treårig ungdomsuddannelse på fuld tid til unge, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Unge i denne målgruppe har et retskrav på dette uddannelsestilbud indtil det fyldte 25. år. Ungdomsuddannelsen tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser i en planlagt og koordineret uddannelsesplan. I ungdomsuddannelsen kan der indgå elementer med undervisning, med praktisk træning og med praktikophold i virksomheder eller institutioner. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov tilbydes af kommunerne. Der ansøges gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den unges bopælskommune. Efter gennemført ungdomsuddannelse får den unge et kompetencepapir med beskrivelse af de opnåede kompetencer. Gennemføres dele af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencepapir for det, der er gennemført. Links /Søg på Unge med særlige behov Kontakt pædagogisk konsulent Rinze van der Goot. Telefon Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 19

22 20 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

23 Andre nyttige links Internationale uddannelser Handelsskolernes PIU-samarbejde for oplærere og uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheder Praktiske veje til erhvervsuddannelserne 21

24 22 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

25 Del 2 Sådan kan det gøres visioner, refleksioner og erfaringer Det følgende er journalistisk bearbejdede artikler på baggrund af konferencens mange indlæg og diskussioner. Se konferenceprogrammet i bilag 1. Sådan kan det gøres visioner, refleksioner og erfaringer 23

26 Vejen til uddannelse kan også være praktisk Plenumoplæg Søren Hansen, Undervisningsministeriet Det er ikke altid mere uddannelse, der er løsningen for en ung, der i sidste ende sigter efter en kompetencegivende uddannelse. Det skal vi være bedre til at huske på, mener afdelingschef i Undervisningsministeriet, Søren Hansen. Det er meget sværere at blive hjemme i sengen, når man har kolleger og kunder, som venter på en, og ikke bare et klasselokale. Det er ikke altid nødvendigt at begynde på skolebænken, når man som ung gerne vil have en kompetencegivende uddannelse. Der findes i dag 12 indgange til erhvervsuddannelserne, og mange af dem er praktiske. Men når man som underviser eller vejleder står med en ung, der skal hjælpes på vej, kan man have tendens til kun at tæn ke på uddannelse som det første skridt. Muligvis fordi de mange indgange kan være svære at overskue for både elever og vejledere. Men det skal der laves om på, mener afdelingschef i Undervisningsministeriet, Søren Hansen. At starte med teoretisk uddannelse er ikke altid svaret for en ung, der er på vej til en kompetencegivende uddannelse. Beskæftigelse er faktisk nok for en del unge det første skridt på vejen til en ungdomsuddannelse, siger han og opfordrer til, at man bliver bedre til at huske på netop de praksisnære veje. Vi må alle forsøge at korrigere os selv for ikke bare at opleve uddannelse som noget teoretisk, men også som noget praksisnært. De unge holder fast Søren Hansen peger på, at de mange forskelligartede indgange til ungdomsuddannelserne betyder, at der findes noget til alle unge på trods af meget forskellige behov. Og her er det praksisnære et meget vigtigt element for mange unge. Det er jo et bredt spektrum af indgange, vi har. Men det, der er fælles, er, at det er noget, der skaber mening for de unge. Meningen med at få en uddannelse er helt anderledes synlig, når du står ude på et værksted. Det kan tænde lyset i øjnene på nogle af de her mennesker, siger Søren Hansen. Og det er netop det lys, der tændes, som kan fastholde de unge i en uddannelsesplan, der ender i en kompetencegivende uddannelse. Det er meget sværere at blive hjemme i sengen, når man har kolleger og kunder, som venter på en, og ikke bare et klasselokale. Og samtidig er der identiteten, uniformen, der også er meget vigtig. Det får de unge til at holde fast. 24 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

27 Sådan kan det gøres visioner, refleksioner og erfaringer 25

28 Oplæring i baglokalet Plenumoplæg Birgit Thorup, Uddannelsesnævnet Birgit Thorup var en af dem, som var bekymret, da ny mesterlære blev indført. I dag er hun overbevist om, at det er en god ordning, men hun har også øje for problemerne. For to år siden var Birgit Thorup, Uddannelseskonsulent i Uddannelsesnævnet for det merkantile område, bekymret for, at de unge, som blev elever i ny mesterlære, ville blive isolerede fra deres jævnaldrende og risikerede at miste deres sociale netværk, når de kom direkte ud på arbejdspladserne i stedet for at mødes med jævnaldrende i skolerne. Unge har brug brug for kærester og venner. Derfor mente vi, at det var ret vigtigt, at de gik i skole, husker hun. Samtidig var Birgit Thorup bekymret for, om ny mesterlære ville udarte sig til en andenrangs uddannelse. Var den prøve, elever i ny mesterlære skal gennemgå efter grundforløbet, god nok, og ville den rangere lige så højt som skoleprøven? Vi var bange for, at de ikke kunne lære dansk og engelsk. Skulle de læse En Sælgers Død ude i butikkerne, og hvordan kunne butikkerne opfylde kravene om læring i de her meget tunge grundfag, siger Birgit Thorup. En tredje bekymring var, om eleverne i ny mesterlære fik de faglige forudsætninger, der skal til, for at bestå den afsluttende fagprøve. Hvis ikke, ville deres uddannelse for en stor del være spildt, og det var et perspektiv, der ikke var rart at tænke på. De gode eksempler Men gennem det netværk, vi har haft med skolerne, må jeg sige, at vi langsomt, men sikkert er blevet overbevist om, at det er en god model. Vi har knap 300 elever i ny mesterlære lige nu, og det har været rigtigt godt, konkluderer Birgit Thorup. Hun kender i dag til adskillige eksempler på elever, som sandsynligvis ikke havde fået en erhvervsuddannelse, hvis det ikke var for ny mesterlære. Vi har Majbritt, som var dødtræt af at gå i skole, da hun var færdig med at gå på hg første år. Det er meget typisk for vores område, at de falder fra i overgangen fra første til andet år. Hun fik en butiksplads, hvor hun kom igennem, og det, der især tiltalte Majbritt, var, at hun kun skulle gå i skole to dage om ugen, fortæller Birgit Thorup. Hun fremhæver samtidig også virksomhederne, som i mange tilfælde virkelig gør en indsats for, at eleverne skal trives og få noget ud af deres praktik. 26 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

29 Vi ved, at nogle virksomheder siger, at den her unge skal have en chance, fordi der var nogen, der gav mig en chance. Det er utroligt spændende, fordi det er nogle personer, som gerne vil gøre noget for nogle andre. Det er noget andet end at snakke tilskud for at tage de unge, siger Birgit Thorup. Et eksempel på sådan en virksomhed er en mester fra butiksområdet, som indrettede et undervisningslokale i baglokalet til sin egen elev og derudover tog en anden elev i ny mesterlære med, så de kunne få en ordentlig undervisning. Så der er altså noget oplæring derude, som foregår på en anderledes måde. Derfor har vi også en del studenter (fra gymnasiet, redaktionen), som gerne vil i ny mesterlære. De vil gerne ud og lære noget i baglokalet og få undervisning på en anden måde. Malurt i bægeret Det er altså sikkert, at ny mesterlære virker og får eleverne igennem uddannelsessystemet. Men Birgit Thorup efterlyser viden om, hvilke virksomheder der er interesserede i modellen. Vi ved dog lidt om det. For at undersøge området nærmere har Uddannelsesnævnet fået en bevilling fra den centrale analyse- og prognosevirksomhed under Undervisningsministeriet. Resultaterne foreligger i marts De første data fra undersøgelsen viser imidlertid, at der er langt flere uddannelsesaftaler, der bliver ophævet blandt elever på ny mesterlære og praktikadgangsvejen, end der er for elever, som går skolevejen. Birgit Thorup vurderer, at det er fordi, de menneskelige relationer er utroligt vigtige, når der er tale om ny mesterlære og praktikadgangsvejen. Når en elev og en virksomhed mødes, skal det jo klinge, for at det går godt. Så det er måske ikke så forbavsende, at der er flere aftaler, som bliver ophævet, fordi hvis man ikke kan med mester, så går det jo ikke, siger Birgit Thorup. Alligevel tvivler hun ikke på, at ny mesterlære får fat i en del af de unge, som ellers ville ende uden en uddannelse, og derfor bakker hun i dag helhjertet op om ny mesterlære. Vi ved, at nogle virksomheder siger, at den her unge skal have en chance, fordi der var nogen, der gav mig en chance. Sådan kan det gøres visioner, refleksioner og erfaringer 27

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 2 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Indhold Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Egu: erhvervsgrunduddannelsen Klædt påerhvervsfolk til fremtiden Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job Tonsvis af muligheder Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job - kom i gang med en uddannelse eller bliv klogere på et fag Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi hjælper dig

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Byd fremtidens medarbejder indenfor Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Denne folder findes også i en elektronisk udgave på www.bizods.dk Hold

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? HVORFOR EGU? Mod. Interesse. Gåpåmod og glæde ved at høre til. Det er noget af det, som egu-elever kan bidrage med på din arbejdsplads.

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus + Uddannelsesaftaler Uddannelsesvej -under 25 år ingen Under 25 år 9. Klasse Ingen Grundforløb mad

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

praktiske råd og oplysninger

praktiske råd og oplysninger PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Ta en elev praktiske råd og oplysninger November 2006 Før eleven ansættes 1 Før institutionen ansætter en elev bør man overveje, hvad der skal til

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne. fakta og muligheder

Erhvervsuddannelserne. fakta og muligheder Erhvervsuddannelserne fakta og muligheder Undervisningsministeriet 2011 1 Erhvervsuddannelserne fakta og muligheder Undervisningsministeriet 2011 Erhvervsuddannelserne fakta og muligheder Redaktion: Christina

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere