Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- &

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- &"

Transkript

1 Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- & Kunsthandel, Stiarste og billigste Udvalg i Fdselsdags-, Konfirmations- og Brudegaver. - Altid det nyeste og smagfuldeste. - Stort Udvalg i ægte Guld- og Selvsmykker. Leverandier til Varelotteriet

2 i..,. ~. P.-. Olaf, > "i -,? % & Marius Petersen, Sejl- & Flagmagere, Marstal. Lager af prima Hamp- og Bomuldsduge samt prima Hamp-, Coous- og Manilla-Tovværk. I m Repræsentanter for Firma,,Gane1 &-Sohil", Telegramadresse:..Atlantic". Telefoner Nr. 49 & 59.

3 Isenkram -, Koloiiial- & Skibsprovianteringsforretning. Værktej til Haandvzerkere samt Bygningsbeslag med fuldstzendig Garanti. Sem, Jerntraad og Traadfletning Alt til absolut billigste Dagspriser. -c Eneforhandling af de bekendte brzendselsbesparende KAKKEL- OVNE og KOMFURER samt alt BYGNINGS- ST0BEGODS fra - Brandt 6 Co., Odense. Lager af Kul, Kokes, Briketter, Smedekul og Jern. Import og Lager af Cement fra de bedste Fabri~er.

4 MARSTAL. Redigeret af Boghandler H a n s E s c h e n, Marstal.

5 Marstal. Haii.'elspladsen Marstal ligger paa en Skraaning lied mod Lille Bælt - Li~jeste Puiikt, ved Kirken, er 40 F., 12,a M. - under 54O 51' 17,51" n. Br. og under 2O 3' 33,31" V. L. for Kbhvn. (beregnet for Kirketaarnets Spids). Byen har en Mængde smaa snævre Gader med for det meste 1 Stokværk heje Hiise og ligner eii Del Dragm paa Amager. Deii havde i Sommere~i Gader og Stræder og 1 Torv samt 788 Gaarde og Huse (ved Folketælliilgeri 1. Febr. 1890: 724). Dens Fladeilidhold med tilhorende Jorder var 'ved Opgcrrelsen Tdr. Land, hvoraf 10 vare besaaede, 2 Græsmarker, 10 Have og 30 Veje og Byggegrunde. Det saiiilede Hartkorn var '/I ,s Tdr. Bygningernes Brandforsikringssurri var '/i 1899 l,661,294 Kr. (Aiital af E'orsikriiiger 748). Ii~dbyggerantallet l. Februar 1890: 3028 (1803: 1449, 1840: 2 17 l, 1860: 2590, 1880: 2745). Alderdomsunderstettelses- Udvalget. I. C. Jensen, Fmd., Herm. C. Boye, Kobm. Haiis Christensen, Sagf~rer H. P. Nielsen, Kobm. Clir. H. Rasniussen, Navigationsskolebest. Fr. Hansen. Amtet. (Se Svendborg Amt.) Amtssygehus. (Se Sygehus og Epidemihus.) Real-Register. Asylet for vxrdige Trængende. Sxrskilt Afdeling af Fattiggaarden. Aviser. Ær0 Avis, Redakter Aug. Findling. Badeanstalter. A3ro Ostersebad, AIS, Ær0 Sommerlyst (Strandbad), Jcrrgen Kochs Badehuse. l Banker og Sparekasser. Amtsvejinspekter. Marstal Spare- og Laanekasse, Kon- 1. Husen, Svendborg. ' tortid hver Tirsdag fra 1-6 Em.. Handels- & ~andbri~sbaiiken, A/S, Apotheker. i Fm., 2-4 Em., Prinsens- Marst,al Apothek (Filial af Ære gade, ved H. Marius Petersen, Apothek i Æreskjcrbiiig). Svendborg Baiik, AIS, Fm., G. R. Berg i Svendborg har det sterste Oplag af Oljetej - eget Fabrikat.

6 Marstal. Ordning af Ejendomshandeler. Kreditforenings- og Sparekasselaan. Dokumentskrivning. Incassationer og Retssager. Carl Nielsens P C 1 p- Sko t 0j se tablissement, Marstal. Stort Lager af fardigsyet Fodtej. tigst. Haandsyet efterbestilling. Reparationer udfrares hur- -* Tilkendt Medaille. --

7 2-4 Em., Prinsensgade, v. Mzgler H. A. Grube. Begravelses- og Sygekasse. Marstal Sygekasse, E'md. Skræder Nielsen. Bibliotheker. Folkebibliotheket Marstal Skole, aabent hver Lclrdag fra K1 11-1, Kontingent l Kr. anrlig. Marstal Læseselskab, Boghdl. Hans Eschen, I Bog ugentlig, Kontingent 1,50 pr. Kvartal. Borgmester- og Byfogedembedet. (Se Ærclskj~bing.) Brandkommissionen. Garver N. W. Jensen, Fmd., Tclmrermester Lars Bager, Slagter F. Krull. Skoni. F. A. Sclreiisen. MARSTAL Sveridborg hver Onsdag og Fredag, Expeditclr Mægler H. A. Grube, SIS»Helgenæs«fra Marstad til Kjclbenhavil via Bagenkop, Kjædeby, Rudkjobing, Dagelykke, Aascl hver Lclrdag, i Kjclbenhavn Tirsdag, fra Kjclbenhavn og omvendt hver Onsdag Kl. 4 Efterm., i Marstal Fredag Middag. Expeditclr Agent M. Hansen, Marstal. Sydfyenske Dampskibsselskab. Expeditclr for Marstal: Mægler H. A. Grube. Fartplan (se»svendborg«side 45). Desinfekter. Graver Peter Clausen. Distriktsjordemoder. Fru Weber, Kirkestræde. Distriktslæge. (Se Ærclskj~bing.) Belysningsudvalget. : Ejendomsskyld-Vurderingsraadet. N W. Jensen, Hermann C. Boye, ; Kclbm. Martin Christensen., Miirermestrene - C. Madsen og P. 1 J orgensen. Bygningskonimissionen. J. C. Jensen, Pmd., Tomrermester Epidemihus. Lars Bager, Garver N. W. Jensen, (Se Sygehuset.) Murer P. Jclrgensen, Snedker Rosenbeck. 2rolægningskommissionen. J. C. Jensen, Fmd, Hans Christensen, Martin Christensen, H. P. Nielsen, Chr. H. Rasmussen. Byraadet. (Se Kommunalbestyrelsen.) Dagvogn til Ær~skjclbing Vinter: fra Mar- Kl. 7 Aften, i 'Er~skjclbing Kl. 9, Sommer: fra Marstal Kl. 5 Em., i Ærclskjclbing Kl. 7. De Fattiges Kasse. Pastor Hoy, Lods C. Clausen, Partikulier H. P. Kromann. Fattigkommissionen. Pastor Hcly, Fmd., H. J. Bager, Læge Chr. Kromalin, A. C. Christensen, Kbmd. A. H. Petersen. Fattiggaarde? (opfort 1871). 0konom: R. Grubes Enke. Plads for 25 Lemmer. Folkethingsmand. Svendborg Amts 7. Kreds, Gdr. J. Dampskibsexpeditioner. Prederiksen, Strandbygaard pr. Det forenede Dampskibsselskab via, Nysted. Valgxted: Ær~skjclbing. Gm Rm Berg i Svendborg har det fineste Herre-Skræderi. *J

8 Redaktor og Udgiver: AUG. FINDLING) egner sig som Bens ældste og mest udbredte Blad fortrinlig til Avertering, idet det holdes og lzses af et stort og kabedygtigt Publikum. Billig Annoncetaxt. Abonnement kan tegnes til enhver Tid,,Ær0 Avis" trykkes i og udgaaer fra Marstal. Ved sterre Ordres Rabat AL SLAGS BOGTRYK bedst og billigst fra,ær0 Avis"' Bogtrykkeri. Nye Typer. Nye Maskiner. MIN AUT. VARELOTTERI-KOLLEKT1 ON bringes i Publikums velvillige Erindring..l.:rl). Aug. Findling. Torvet. Marstal. Telef. 72. Byens ældste forste K1.s Hotel. Skyggefuld Have med Keglebane. Stor Dansesal. Godt monterede Værelser. G. HANSEN. Godt Kokken.

9 P p -- T~ - - -P MARS TAL p Foreninger. Forsikringsagenter. Haniidv~rker- og Indiist,riforeniiig, Bra?djo,.siX,ring. Fmd. : Redaktor Aug. Eiiidliiig. Marstal Handelsforening, Fmd.: S. >!Noi.disEr Brandforsikriiig«, Magler H, A, ~ ~ ~ b ~. Rerentlow.»Gunrdiari«, K~biii S. Reventlow. Marstal Skipperforeiling, Firid.: MZq- y<jstifterrres Br~lldforsikrillg~(, Lærer ler A. E. Boye. Heiiri kseii, Norreniark. Marstal Fiskeriforeiling, Fnid.1 Recl,.Dnlirilar]<«, Kbm. H, J. Christensen. aktor Findliiig. Marstal ~omrer'ioreiiiiig. ~:lcrt~fo9~six~9~it~g Marstal Folke~iiiversitetsfore11iiig~ Find. : L~rer Liiinby Rasriiiisseii. W. Hiihnclie (Y Co., Agerit B. Weber, I~ndepedent C.der of Odd Fellow Marstal (I. 0. O. F.), Fmd.: Kbrnd. Martin Christeuseii (Foreiiingeii Fra- Lz1~,sfQ1.~1fii~iny ternitas I. 0. O. F.).»Statsniistalten for Livsforsikring«, Koiiservati~~ Klub. Mcogler H. C. Boye. Svendborg Amtsskgtteforeiiing.»Daririiark(, Kobm H J. Christeu- S~iiderj~dsk Forening, Fiiid.: Kbmd. S. Revelitlow. Dansk Sejlskibsrhedsriforeniiig, Forretiiingsforer N. J. Ohlsen.» Kliibbeii C, dramatisk og srlskabelig Eoreiiiiig, eget Tlieater, Fuid. : Læge Chr. Kromanri. Foreningen af Iste Jniii, Kbuid. J. C?. Jeiiseii. Good-Teiiiplar-Logen Nr. 342, Kbirid. Ditlev Grube. Good-Teatplar-Logen Marst'al Freiti tid Nr $16 (Uiigdomsloge). Bog Liaiidlerlcerliiig H. P. Tofte, sorterer begge under N. I. 0. G. T. Marstal Aflioldsforeiiing, B'liid. Larer N. Henrikseii, Nari.ernarl\: Den nye Sonirtridsforeiiilig, Fmd. : H. P. Kromaiin. Forhyringsagenter. Andr. Jensen, Frcrgestrade. H. F. Leviilsen, Bue~ade. Joh Carlseii, Mollevejeli. seii, Forli~riiigsngen f Joli. Carlsen. - Dniisk Folkeforsikriogsa~ist.«, Vægter Madsen zthe Miitiinl Life«, Mægler H. A. Qriibe. ameokleiiburg Livsforsikriiigsbank«, Sngforer li. P. Nielsen. Tra9zsporffo~siks.i.rzy. w. Kiihiicke k Co., Ageiit B. Weber. frlyki o!/ Ay//f/ff~)'h ifir/i/!g Ha;iiitl i Haaiid, Kiilhaiidler Rnahaiige 7'1~~1,I~e~f~~sil~r.ing. 1Z:i:iiid i Haand«. Kiilharidler Raahauge» Wiiithertlïur«, Kobm. Reventlow.»Nordisk Ulykkesforsikriiigs -Aktieselskab«, Lzerer 0. Schlonder. Fiskeriies Ulgkkesforsikriiig((, Aug. Findling. S~~~ssurniiceforeiii1ige1i ))Bro«, opret- Forligskommissionen. tet Forretiiingsforer : H. J. Clausen. Formand: N. J. Olsen, Skibsrlieder N. J. Ohlseii, Lcbmd. Bestyrelse: H, J, Christensen, H. J. C. Jensen J. Bager, J. C". Carlsen, N. J~Ds> seii. L. J. Baoer iuii. R,evisorer: J. C. Carlsei; R. R,. Levirisen. Reiseaoent A. C:. Cliristeiiseil.,J ', Kbrncl. Haris Cliristeiis~ii, Ski bsbyy S~assurniiceforeiiiiigeii»Marstal«, opmester Lars Bager, Skibsrlietlei. rettet i 876 Forretiiiiigsf. : Mæg- H J Bager ler A F: Boye Bestyrelse: J. A1- G. R. Berg i Svendborg har det eleganteste Udvalg af engelske Stoffer.

10 Marstal, er beltggende paa et uf ros smzbkk~bf~ Pits~kte?. 16?1~i(/de/ bart mod Hazet med Uds~gt td Lnrtgelun(7 oq omk7.lnq 1 Anleget forepdes et stort Anfal L?ystl~zr,$e (Madkurve kunne vledbrznges), Keglebane Stor Spise- og Dan,qesal, som brenges i Forcn~ngers Erindrzng. -9-Fortranli,qe Sobude med Sandbzrnd. >!r- Iste Kl. Kukken. Iste K1 Vine Mode?.afe A.~sey. P. Madsen.

11 P- -- P ~-p~ --, P- MARSTAL -~ --p bertsen, H. Boye, J. Fries, Erik Lystanlæget ))Bro Sommerlyst<( (kun Haiiseii. Restaiiratioii:, P Madsen. Marstal Twjassurance, Kobiii. Aiid. (Se fororrigt Fagregistret uiider Rasn?ussen Gzstgivere). Kgl. octr. Soassiiraiice-Kompagrii, ~ Mægler H. C. Boye <E Co. I Justerkamrets Udsalg. Fjerde Soforsikringsselskab, Mæglerne H. C. Grube og A. E. Boye Kobm. Anders Rasmusseii. Kirker. Frelsens Hær. i Marstal Kirke. Sognepræst: Hwy, Lokale Vestergade. 1 Kanellan : Pastor Lauritzen. Kordein: Abildgaard Hauseii, 0rga.- Fængselselskaber. nist: Toft. Fæilgsels~j~~pell: Kwbni. S, Reveilt- Ornniei Kirke (Aiiiiex til M;~rstnl). low. Samme Præster, Degii : Lærer I Jorgenseii, Orgaliist : Lærer Nis- Fæstekontor seii. Kirkerne ejes af Bro Kirkekasse. (autoriseret, for Mænd og Kvinder). H. Weber Skolegade. Kirkegaarden. Gasværket (Aktieselsliabl. Porretriiiigsfwrer : Sagforer H P. Nielseri. Gasvmksbestyrer : Godfredseri. Handelsskolen. (Se Skolevæsenet.) Havneudvalget J. H. Petersen, Havneforstalider. H. J. Bager, C. W. Claiise~i, H C Boye, Lars Bager, Revisorer: Navigatioiislarer H J. Christerisen. Kobm. Clir. H. Rdsmussen. Marstal Kirkegaard (tildels liedlagt). Assisteiits Kirlregaarcl (arilagt). Kirkegaardskommissionen. Pastor Hog, Sogliefoged A. 'H. Carlseil, Kirkeværge, Manier II. H. Feterseli, Porretriitigsfwrer Ohlseii, Gdr. Wisseii. Kirkeinspektionen. Er i,nlesterwi~ieken, k1irkeiiispektor. Wbtifternes Repræselita~it: Justitsraad J. L. Knudsen, Svendborg. Vurderingsmænd: Sejlmager Olaf Petersen, Gartner Hansen, Ominelsvej. Hegnsynsmænd. Slagter P. H Krull, K~ibm. H. Therkelseri, Vognmancl Mads Chri-, Kæmnerkontoret stensen. I aabent fra O- 1 1 Fin. og 2-5 Em. Kzmrier P. H. Peters&, Buegade. Herredsfoged. Herredsfoged Wiiiekeii, Broslijo- Kommunalbestyrelsen bing. Kobmaiid I. C. Jensen, koligevalgt Formand, Navigationslærer H. I. Hoteller. Christeiisen, Repræsentanternes Hotel aærg«, Torvet, G. Hansen., Find., Kwbm. Hans Christerisen, Hotel kongen af Danmzrk~, Chr. ' Tomrerinester Lars Bager, Mægler Grim berg., H. C. Boye, Læge Chr. Kromari~i, G. R. Berg i Svendborg har Iste Klasses Dame-Skræderi. - L'

12 Brude- Udstyr. Sommeroverstykker. Kaaber. I i aa -.W 00 O m 8.-. C m.e m r 8 m L u aa L - W E aa m J u 0) B. ut cu m I i a 0 i W.- L 6 m 8 aa U1 æ L 0) Senge- Udstyr. Kjoletajer. I Sorte Coul. Nederddle. Bomuldstaj. Bluseliv. Sirts. (R. J. Frederiksens Eftf.), Paraplyer. Flonel. Parasoller. KONGEGA DE, I Handsker. -- I Marstal. Korsetter. Stramper. I I Skjorteflonel I Blusetaj. Tvistlærred. 1s Juel-We BLIKKENSLAGER, SKIFERDÆKKER & AUT. GASMESTER, udfsrer alt Arbejde hurtigt, solidt og billigt. BYGNINGSARBEJDE udfsres i alle Metaller. Marstal ~Idste og stsrste LAMPE- og KBKKENUDSTYKS-FORRET- NING furer altid Isse Lampedele og stort Udvalg i GASARTIKLER. Edrede Kunder bedes derfor at henvende sig til N. JLTEL-WEBER, KIRKESTRADE, MARSTAL.

13 Sagforer H. P. Nielsen, Skibs- Lodsvæsenet. 'lieder H. I. Bager9 Kc'Frii. C. Clausen, Lodsfortnaiid, FaiirscLiou, tin Christensen, Navigationsskole- Lods. bestyrer Fr. Hansen, Garver N. W. Jeiiseil, Kabin. Chr. H Basmusseii. Lotteril(ollektioner Klasselot,teriet og det vestiiidisiic. Kommunale Revisorer. Lotteri, Kobin. S. Reveiitlow, Koiitortid 8-12 Fmd., 2--5 Efterin. Forretiiirigsf0rer N. 1. Ohlsen. Smed varelottzriet ~ ~ dug, d ~ i ~ ~ d. k J C. Jacobsen. lirig, Enkefru Maren Boye. Kirkeværge. Sogliefoged A. H. Carlseii. Legater. Schultz's Legat. K0bmaiid M. H. Uhristeaseti og Hustrus Legat uddeles en Gang :iarlig til 4 vaerdige trengende Mziid og Kvinder med ca. 50 Kr pr. Portioil. Sofie og Mathilde Kroiiiaiins Legat for værdige trængende, eiiligstillede Kvinder i Marstal (Legatkxpital 2500 Kr.) uddeles eii G:~ng aarlig i 5 Portiorier a ca 20 Kr., stiftet '/II 1t;C)O af Kobiiiaiitl Baye Kromann juli. i Marstal. Skibsrheder HRI~S Leviii Haiisen og Hustrus Legat, stort 4000 Kr, stiftet d. 3. Jan. 1893, uddeles en Gang aarlig til 8 træiigeiide M:rlnd og Kvinder i Marstal rned 20 Kr. pr. Portion. H. C. Christeilseii og Hustrus Mitirlelegat, Legatkapital 20,000 Kr., udtieles eli Gang aarlig til 12 trengeiide Mznd og Kvinder i Marstal med 50 Kr. pr. Portion samt hver 100 Kr. til de Fattiges Kasse i Marstal Haiidelsplads og Marstal Landsogn. l Lægdsvæsen., &lciiistririgsbest~rer Kontrollcir Uhristenseii. Markeder. Maj og Septetri ber, Torredwji 1i1-1.i. Tirsdag og Fredag. Menighedsraadet. Pastor Hay, fdtlt Foitnaiitl, Pilbtor Lauritzeli, fodt Medlem, Forretniligsf0rer N I. Ohlseii, Kcibniatitl Rerelitlow, Sadclinager Golirii, Gdr. h'isseii, Boiidebyei~, Lrcrc'i. H. IT. Ii:~siiiiisseii, Gr;es\ :Etinr. Missionshuse. Bethedda i Marstal, Rethi~iiia i Ominel. Navigationsskolen (Se Skolevxsenet.) Notarius publicus. Borginester Winelren, Æroskj0biiig, Retsdag for Marstal 2den og 4de Torsdag i Maaneden. Organister (Se Kirlierile.) Ligningskommissionen. Toldoppeborselskoittrollar I. P. Cliristenseri, Frnd., Skibsrheder N. I. i Overligningskommission. Ohlseti, Kobrii. Anders Rasmus- h'omriiuiiwlbestvrelse~~ «g deriiast sen. Skiburlieder Niels Je~seii. Amtet. Skibsrh. C. C. Albertsen, ler R. Albertseii, Sejlmager Lolise, Skibsbygmester Johan Petersen, Plejebernstilsyn. Skibsrheder R. H. Rasiiiiissen Pastor Hoy. G R. Berg i Svendborg har det flotteste Udvalg af Kostume-Stoffer

14 (INDEHAVER: W. A. GR UBE) Te1egr.-Adr. :,,GRUBEx. Scotts Code 1885 & Etableret Skibs- og Befragtningsmzgler. Kulforretning. Dampski bsexpedition. Assuranceforretning. Agent for Nordisk Brandforsikring, Klobenhavn. Agent for Ær0 for Livsforsikringsselskabet,,The Mutual Life of New York". Enhver Kgber af Man-ufaktur vil - altid finde de starste Fordele ved at handle hos mig.,il,!/ tilb!/clctr rllrl;,.i,y sinlly~le og ~~cqtc Iia?-(~?.. l/ t.01.q f stra )r~e!lc.f pr i H(r~z- (/(,7~/1 i i.09.0 n(yc;?lien sge, studig at j'ol-sl;u~~i: ((1: bct/ste o!/ rec~ll~stc: Vurer t il P~,i.se,.~ze. ll/li/z Fosr.c.f~lir?gstucligc UdaLilehc. 1' d(',fi)?.?mlne 2.0,4nr (?Y et,godt 1lie.i: *fur, ([t ~rrinc hyu,nder eve tilfre(7se?uetl, h7;lscz.irmn 1;mher hos mig. Jc.y t. blcrtlr~r rrlt:y clc!rfor- Ii~yfligst at tru lir f al(: f1c.11~ p~)rif store o!/ 1,:ony)lri./i)~..<!/t'~cde L( /!/c?, uf allp '/IL u/iy Slags pr-i,~~([, JI((~~~(!/(~~~~~(?~L~LLY(:Y, Sterste Udvalg i Marstal. s Absolut billigste Priser. S(~r.l(g o~rligfbles kon~plet IiOnflrnii:t~o~~~- O!/ IJI~~//~Z~~S~ILJ.S~~~ saavel,{o?. Dunlc~ aoju Hn-n'~. Leverandnr til Varelotteriet. de~.bmdi,q,~t J. C. JENSEN, marmtai.

15 Politiet. Bager, Kbtnd. Chr H. Rasmiissen, Borgmester Wineken, Politiassistent Redaktcir Aug. Findling. Larsen, Ærnskjcibii~g, Sognefoged Carlseii, Marstal, A sinns Harisen, Borgpr- og Ft.isX.olprt. A. Madsen, Vrcgtere, P. K. Mad Dreiigeskoleii, 6 Heldagsklasser, Id2 sen, H aviiersiegter BDPII. Pigeskolen, 6 Heldagsklasser, 204 Postvæsenet. Bcirn. Hele Skoler], l I Heldagsklasser, ialt J. Christensen, Postrnestet, Petersen, 386 BDrn, Frk. Jennv Christenseli. statsaiisatte ~ostassisteiiter, Hans Herinansen, Martin Schmidt, Clir. JXwrstal kottunt(nale Realskalc. Mathiesen, statsansatte Bypost- 7 Klasser, 155 Uorn. Demissionsret biide, Herman Hernianseil og C' til Forberedelsesexaiiie~i. Stougaard, Landpostbiide Marstal Skole er opfnrt 1886, har 10 Klassevarelser, al!e optagne.- Prcvst Larervzrelse ined Bogsamling, Samliiigslokale til Undervisning i i Bro Provsti Th. Tholle, R. af ~ ~ samt ~~~~l ~ for sko- ~ Dbg., St Rise pr. Æroskj~birig Præster. (Se Kirkerne.) Raad-, Thing- og Arresthus. (Se Æroskjcibing.) Skatteraadet. Sngforer Liind, Rudkjcibirig, Vnid. Skifteretten. (Se B'rciskjobing.) Skolevæsen. SIcolet7irektionen. Amtmanden, Provst Tholle, Rise, Kammerraad Clauseil, Borgnæs pr. Æroskj0biilg. SX;olekom?~zissionen. Pastor H0y. F~nd., Kbl~id. Martin Christensei~, Skibsrhedei. H. J. letis Overlærer Gymnastikhuset er opfort 1889 Den iiye Skole, der er opfert 1899, har 6 Klasseværelser, hvoraf 5 ere tagne i Brug. Alle 3 Bygninger ere opferte efter Tegning af Arkitekt N Jacobsen, Odense. Lcprevc. og Lce~winrler. Ordinære Retsdage Overlærer: Hejde Simesen (kgl. ansat 2den og 4de Torsdag i hver Maaned. 21" 1904). Lærere: R. Lulnby Rasmussen (ansat '*/I Retsvidner. 188X), Wejle (ans. '"/in 1862), J. C. Toft (ans. ""/z 1896). O. Sognefoged A. H. Carlsen, Agent Schlonder (ans. 190 i ), Chr. Staren- Berthel Weber. sen (ans , R. Levinsen (ans. '/II 1904), Th. Abildgaard Hansen (alis. 1002), H. P. Jorgenseri (ans 'j3 I900)+ J. Poulsen (ans. 1890). Threrinder : Frk. Mathilde Lsiiritzen (ans. l/3 l886), Fru Ulrikke Jorgenseii (ans. "/j 1894). E'rk. Aiina Jensen (aiis. 1!)01), Frk Johaniie Sideiiius (ans. 1897), Frk. Kirstine Roseiiberg (Haandarbejde), Time- Iarerinde &rst (11 Hnndclq forening* ITlnnde/sskole, opreftet 1902, Lokale i Kommuneskolen, ca Elever, deraf 2 kvindelige. Forstandere: Lærerile Lumby Rasintissen og O. Schlonder. G. R. Berg i Svendborg har det stmste Udvalg af færdigsyede Herreklædsr. l r'

16 MAN UFAKTURFORRETNING NB. ER HOS J. C. HENRIKSEN, MARSTAL. Altid stort Oplag af ENGELSKE, TYSKE og DANSKE KLEDEVARER, HERREHABITTER, OVERFRAKKEH, REGNFRAKKER m. m. 2 t!!!! ~ s Fedevareforretningen leverer alle Slags saavel ferske som tillavede Varer. K0b Deres Varer, hvor det er bedst og billigst. Kun for- ste Klasses Arbejde leveres. Fr. Christiansen, Kirkestræde, Marstal. 7 r t! i-.-c: Alt er tillavet under Dyrlzege-Kon- tro1 og f~res kun med f~rste Klasses blaat Stempel. Bedste Kvalitet i Margarine. Ksb derfor altid i Fedevareforretningen Kirkestræde, Marstal.

17 Mnrstrtl tekniske Skolc, Gasværksvej, opfert Skolens Forstander : Læge Georg Neulrirch. Lærere: H. P. Jorgenseil, R. Levinsen, Malerne Chr. Nielsen og C:, Rauer. Marstal kornn~ut~ale Navigatiot~ssko/e. Overlærer: Fr. Hansen. Lærere : H. S. Christensen, C*. Harisen, Lage Chr. Kromallri (S~gepleje). Skolen er oprettet 1881, har gennemsnitlig Elever, for en mept stor Del Fremmede, der undervises til almindelig Styrmandsexamen, Fiske- og Satteskipperexameri og Navigatioiisexaineiis 2 Afdeli tiger. Komuiunalbestyrelsens Udvalg er: Kbind. Hans Christe~isen, Mmgler H. C. Hoye. Stempelpapirs-Udsalg Kbind. H. J. Christensen. tienterrie fores til Aintssygehuset i Broskjobing. Sygekasse Marstal SJgeknsse, Skrader Nielseti. Teknisk Skole. (Se Skolevaseriet.) Telefon. Bru Telefo~~selsknh, Fortnaud Kobinaiid Hans Christeils~ii, H. Httrisen, Tekniker, 1 Telefonistinde. Statstelegraf 31) Statstelefon, ziaheri fra Kl. 7 Form. til 8 Efterin. Bestyrer: N. F. Jeiiseii (fra 1. Juni 1905 forflyttet til Helsiiigor). R1edlij;r~lpere Ipsen, Frk.iie Rasiriti\seIi, Mjgi1ic1 og Findlitig. JoL. Jciiseii. Telegrafbud, 11. Jeiiseii, Reserveb~id. Stævningsmænd.! Theater. Sogilefoged A, H, (:arlsell, Agent Klubbelis Theater paa Hotel»Bro(! B. Weber, Heker P. Thygesen. Sundhedskommissionen. L% e Chr. Kronialin, Fmd., Lzge &eorg Neukireh, Bestyrer Fr. Hansen, Kbmd. J. C. Jensen, Forretningsfurer N. J. Ohlsen. Torvedage hver Tirsdag og Fredag. Toldvæsenet. Toldkammeret ved Havnepladsen, o~fort Kontortid fra Sygeplejen. og N. J. 0hlsen, ~ ~ d J, C,, jensen. Toldoppeborselskontrollor: T. P. Frk. haren Jensen (Sygeplejerske). 'l'oldfuldmccgtig; Joliaiiries Christe~l-.. - sen. Skorstensfejer. 1 Kolitorist: Frk. Anna C'hristenseii. H. Hansen, Markgade. : Toldassisteilter Joh. Nielsen, C. W. Peterseii. 1 Rorsbetjente: Danielsen, R. Albert- Svendeoreve-Kommissionen. Kobm. J. C. Jensen, Lars Bager, N. W. Jensen, Smedemester C. Clausen, Snedkerm. N. P. Nielsen. sen. Strandkontrollorer : lpsen, Ornniel, Heririksen, Egehoved. Sygehuset, opfsrt 1891 af Amtet, Plads til 5 Senge, nien benyttes ikke, da Pa- Udvandringsagent. Skaiidinavien- --Amerika-Linien, Kubniaiid Anders Rasmussen. G. R Berg har Ene-Udsalg af Professor Jaegers og Dr Thomallas Undertej,

18 Bager N. Nielsen, Kirkestræde, Marstal, anbefales til Publikum. Hurtig expederet, Frit pr. Bud leveret. Pevering af Kager, store og smaa. Kransekage. Overfledighedshorn. Is og Iskager samt Fromage. Til Jiileli aiibefales mit store Marcipan-Udvalg. Sterste Udvalg. Billigste Priser. Æ storste og billigste Manufaktur forr elning Torvet, Marstal. Billigste Priser. Sterste Udvalg.

19 Udvalg for Dosseringen Vejer, Maaler og Vrager. Mægler H. C. Boye, Kobiil. H;LIIS Skibsrlleder H. J. Bager Vejerbod: Christensen. t1n1 II~II. Vurderingsformand for arcl Skyldkreds: Bagfclrer H. P. Nielsen. Vurderingsmænd (for Ejendomsskyld). Mureriiiester P. Jorgeiisen, Snedker H. Kisby. Valgbestyrelsen Kclbm. J. C. Jensen, Pmd., L~rer Valglisternes Affattelse H. J. Christe~iseii, Kobm. Hans til F'olketliiiiget og til Valgmands- Christensen. valgene: Valgbestyrelsen. G. R. Berg i Svendborg har det stclrste Udvalg paa Fyen af Herre-Lingeri.,l 6.9

20 Slagter R.. Madsen anbefaler til Dagens billigste Priser: Kirkestrzede, Marstal, Oksekod, Kalvekod, Lammekod, Flæsk, fersk, saltet og r~get, hakket Oxeked og Flæskeked samt alle Slags Pelser af eget Fabrikat, fra eget R~geri. Proper og reel Betjening. l. K1.s Varer. - M ARSTAL. St~rste Lager i alle Slags Fabriksfodtoj. a #k Gode Varer... Billige Priser, Haandsyet Fodtoj leveres solidt og elegarit. Reparationer ndf~res hurtigt og godt. Alt til Dageiis billigste Priser. Forretningsprincip: Bestemt og reel Behandling

21 Agenter (Se Forsili i~iiigsselskaber i Realregistcr ) Fag-Register. Banker. (Se Rea l-reg.) Ha.il.tlelsaye)l tel-. Barberer og Friserer. M. Hansen, Koligensgade. P. Sorenseii, Torvet. P. Sorei~sen. Torvet. E. Petersen, Prilisensgade. U. Weber, Skolegade. Ad. Hermansen, Sslvgade. F'or~~yriiz!js~~~ente~. (Se Realregisteret ) 3lusiA i~~stl-linlctltc~gor/ter Boghaildler Haiis Eschen. Orpanist Toft. Apothek. (Se Real-Reg.) Auktionsholder.. Herredsfuldcizgtig Andersen, &reskjubiiig. Bagere og Konditorer. Joh. Albertsen, Skippergade. J. Chr. Dani. Strandstr~ede Bladforhandlere. Boghdl Hans Escheii. Bogb Chr. Andersen. Blikkenslagere. F. A. EIolnr, Prinsensgade. Tti Luiid, Markgade. N J. Weber, Kirkestrade. Blokkedrejer. B. Petersen, Tvajrgade. Bogbindere. Haris Eschen, Kirkestræde. Chr. Andersen, Priiisensgade. Jacob Bruiiri, Kirkestræde. Boghandler. E. P. Larsen, Fzrgest,rzde. Hatis iilscheri, Kirkestræde. L. H. Larsen, Slnovgyden. J. C' Nielseri, ~irk&teede. E. Petersen, >) Frk. Anna TLiornse11, Kirkestr Erik Schmidt, Priiisensg~de Clir. Jepsen, Kirkestrzde. Knud J. Christeuseri, Lærkegade. Avis«, Redaktor Aug. Fiiid ling. Broderihandlersker. Frk. Camilla Albertsen, Strandstr. Brendgraver. )) Jensen, Prinsensgade. Rasmussen, Sslvgade. Kristine Holm, Tværgade. G. R Berg i Svendborg er billigst med alle Manufaktur-Varer. 3/

22 De bedste og billigste Kolonial- q Delikatesse- & materialvarer faas altid hos hlarstal Materialharidel. NB. Eget Maskin-Kaffebr~nderi. C. Hansen, Skræderforretning Kirkestra~de, marstal, anbefaler sig med alt til Pnget herihorende. J. C. Albertsens Handelsetablissement, Marstal. Kolonial-, Isenkram-, Jern-, Kul- og Tr~lastforretning. Kakkelovne, Komfurer samt alle Sorter Bygningsstebegods. Lager af Cement og alle Bygningsartikler. Billigste Priser. Marstal. lste Klasses Hotel. Stor, smuk Have. Chr. Grimberg.

23 - -~ - p-p--- Bryggerier (01). Bryggeriet»Niels Juel«. A/S. B»Marstal«(Kbm. Marius J~rgen seri). Clir. Minor, Teglgade. Brændehandler. Claus Henrlksens Setiner. Bed ker. Haiisen, Buegade. Cementvarefabrikant. Miirer niester Jargetisen, Mellevejen. Cigar- og Tobakshandlere. (Se K~buiæiid.) Cyklehandlere. M. H. Clauseli, Kirkestræde. Hans Eschen, Kirkestrrede. H. Hansen, Strandstræde. Joh. Larseti, Skovgydeii. Damefriserinde. Fru J ol~anrie Christeiisen, Strandstr. Dameskræderinder. Fru Laura Thornseii. Toldbodgade. Fru Chr. Jenseli, Skovgydeu. Frk. Marie Arideraeli, Skovgpdeii. Fru Hatiseli, Milollevej. P'rk. S. Frandseii. Fru Cecilie Schmidt, Lzrkegade. Frk. Marie Eschen, Skippergide. Danselærer Carl Boas,»Café Hvidtfeldt«. Dampskibsexpediterer. (Se Realregistret ) Detaillister (Se Kcrbrnænd.) Drejere. R. Peterseii, Tværgade. MARSTAL - - ~ -- -~ -- -.p I Elektriker. H Hansen, Strandstræde. Fedevarehandlere. Slagter R. Madsen. Fedevareforretnirigei~ Marstal. Æra Sin~rforsyiiing. Marstal Smarforsyning. H Herinniinseli, Strandstrzede. Fr. H. Krull, Karregade. C Ohrhaminer, Ny Mellergade. Fiskehandlere Chr. Albertsen, Straiidstræde. Thotiias Thomsen, Skovgyden. Jacob LcJscheiikohl, Pririseilsgade. Jeiis Rasmussen, Kongensgade. Fiskeregeri. Tliomas Thomsen, Skovgyden Fotografer. N. Hanseii, Havnegade. Herinariri Jacobsen, Skovgydeil. Chr. Jeilseii, Skovgyden. Fotografiartikler. Hai~s Eseheu, Boglidl., Kirkestræde. Galanteri handlere. Clir. A ilderseir, Prinsensgade. Haiis Escheii, Kirkestræde. Boje IC. Bager, Kirkestræde. Jacob Bruuii, Kirkestræde. Gartnere og Grenthandlere. Gartner C. Th. Christensen, Kirkestr. Gartner J. F. Hansen, Herluf-Trollesgade. Gartiiei. Haiiseii, <~inmelsvejen. Gartner Tlior Jargen seli, hlallevejeil. Gr~iitLaiidler Madseil, Kirkestræde Garvere. N. W. Je~isen, Kirkestræde. Gasmestre. N. J. Weber, Kirkestræde. Gasvsrksbestyrer Godfredsen., G. R. Berg har Hoved-Oplag af validtætte Presenninger og Dækkener. < J

24 N. P. Nielsen, Mabel- og Bygningssnedker, Vinkelstr*ade. Marstal. 'anbefaler sig med Levering af i alle Træsorter og moderne Stilarter, Elegant Arbejde! Billige Priser! Bygningsarbejde leveres til billigste Priser. Min Kolonialforretning, samt Jagtgevzrer og Jagtrekvisiter anbefales af H. Therkelueri, Marstal. N. P. Rasmussen, Narregade. Marstal. Sadelmager & Tapetserer. Lager af forskellige polstrede Mebler, Piske, Rejse- artikler, Seletejer o. s. v.

25 ' MARS TAL Glarmestre og Indramningsanstalter. ' Jordemedre. B. E. Weber, Toldbodgade., Fru Augusta Weber, Distriktsjorde- C. J. Rasmussen, Toldbodgade. moder. Boghdl. Hans Eschen (nyeste og Fru Rasmussen, Bondebyen. bedste Xaskiner). Boye Bager, Kirkestrzde. Kaffe- og Thehandlere. Chr. Andersen, Prinsensgade. S. Revei~tlow, Marstal Materialhaildel. Guld- og Selvvare-Forretninger. ~~~h~~~ B ~ ~ ~ i ~ ~ k, ~ ~ t ~ Boghaildler Hans Escheri, Uhrma- Kaffehandler F. Broné, Kirkestræde. ~ d ~, gerne D. C. Jergenseli, Storke, P. Jergensen. Kakkelovnsudsalg. i A/S J. C. Albertsen. Gæstgivere og Restauraterer. Martin Christensen, Kongensgade. Hoteller (se Realregistret). i Marius Jergensen, Kougensgade. Md. Mathiasen, Café Kongensgade.» Fortiinac, J. C. Jensen, Kirkestræde. H. The~kelsen, Nerregade. Carl Boas, Café Hvidtfeldt. Chr. Jensen, Gæstgiveriet»Marstal«. Kalkbrænderi. Jens Jsrgensen, Vestergade. Kalkbrærider Petersen, Kirkestræde. Peter Jsrgensen, Skovgydeil. Joh. Wiber, Restaurant Prinseiisgade. Klaverstemmer. I Organist J. C. Toft. Havnefoged! Ben txen Kromanii, Narregade. i Konditorer. (Se Bagere.) Handelsagenter. (Se Agenter.) Korn- og Fodeinstofforretning. i Claus Petersen, Skovgyden. Herreekviperingshandlere (Se ievrigt Skrædere.) Kulhandlere J. C. Jensen. AIS J. C. Albertsen, Kongensgade. J. C. Heririksen. I H. C. Boye, Kongensgade. Chr. H. Rasmusseii. ( Grube & Raahauge, Priusensgade. V. Schondel. Marius Jergensen, Kongensgade. Marstal Gasværk (Kokes). Hskere. (Se Kebmænd og Viktualiehandlere.) l Kurvemagere- Chr. Mathieseu, Toldbodgade. Jern- og Staalforretninger. Boye K Bager, Kirkestræde. Ksbmænd og Detailister. A/s J. Kongen%ade' J C Albertsen, A/S, Kongensgade. Mariu3 Jergensen, Kongelisgade. Camilla Albertsen, Strandatmde. Hans Christensen, Priiisensgade I Chr Andersen, Prinsensgade. Sofus Boas, Kirkestr~de. Isenkræmmere., Bsye K. Bager,» Boye K Bager. F. Broné, Torvet. Marius Jsrgensen. Jacob Rruun, Kirkestræde. (Se ievrigt under Ksbmand). Evili Boye, Mellergade G. R. Berg i Svendborg har det stsrste Oplag af Olietej -eget Fabrikat. -(7,

26 Marstal. Gasværkskasserer og Vurderingsformand for Ær0 Skyldkreds. Hurtig og energisk Incasso. Gratis Soliditetsoplysninger. Bageri - Marstal. - Konditori. - Lager af Skibsbrfld. - Bestillinger modtages paa Kransekager, Lagkager osv. Skibesmed. Kongensgade, Marstal, anbefaler sig med alt Skibsarbejde. - / a Vandtanke og Dæks-Luftventiler. m Bygningsarbejde, Gelænderarbejde og alt andet Smedearbejde. Alt i I. Klasses Arbejde. K0b altid Deres Fodtoi hos Fagmænd! F. R. Sommers i Lærkegade, Marstal, an befales. Elegant Arbejde! Moderate Priser!

27 p- p - p ' (Se -- -p MARSTAL - - Merrild Christensen, Kirkestræde Lig kistefabri kanter. H. J. Christensen, Pæregaardsstræde. (se srled M. H. Christenseus Eftfl.. Skole~ade. I Martin Christensen, ~oiigeris~;t"de. Hans Christenseii, Prinsensgade. Litsenbredre. Hans Clauseii, X H. Ihinels. Skovgydeii. M. H. Clausen, Kirkestræde. R Rnalinugc., Mal liliga Miridc. Jens Dams Enke, Havnepade. Eline Eriksen, Tvergade. Hans Escheii, Kirlrestr~de Fries's Enke, Koiigensgade Ditlev Grube, Skipperpde. Harris's Enke, Priiiseiisgade Henry Hansen, Kirkestræde. Hans Hermansen, Strandstræde. Elilil Hermanseii, Tvergade. Kristine Holni, 'a J. C. Jensen, Kirkestr~de. Anna Jensen, Prinsensgade. C. M. Jcargensen, Tvergade. Marius Jcargensen, Kongensgade. Peter Jcargensen, Skovgyden. Marstal Fedevareforretiling, Kirke- Læderhandler. Garver N. W. Jenseri. Læger Chr. Kromann, Kirkestræde. Georg Neukirch, Skovgjden. Malere. Jens Boye, Solvgade. Chr. Nielsen, Prinsensgade. C. Rauer, Kirkestræde. G. Pofler, Tordenskjoldsgade. N. Hansen, Havnegade. stræde. 1 Marstal Smorforsvninp ved A. Jur- ' Materialhandel. gense., ~irkestræd; S. Reventlow, Marstal Materialhandel N. R. Mog.eiisen, Kirkestræde. H. N. 01Gns Enke,» 1 P. Petersen, Kongeilsgade. Manufakturhandlere. C. J. Petersen, Kirkestræde. ~ J. C. Hei~riksen, Kirkestræde R. Raahauge, Vinkelstræde. J. C. Jensen, Kirkestræde. Alb. L. Rasmussen, Fiolstræde. Chr. H. Rasmussen, Kirkestræde. And. Rasmussen, Tvergade V. Schondel, Kongeusgade Cæcilie Rasmussen, Kirkestræde. icavrigt Trikotagehandlere). Chr Il Rasmussen, X H. C. Rasmiissen, Skovgydeil. Mejeri S. Reventlow, Kirkestræde. V Schondel, Kongensgade. Marstal Aiidelsmejeri, Bestyrer: Hn- H. Therkelsen, Ncarregade. genau Ær0 Stncarforsyning ved Emil Olseii, Kirkestræde. Melhandlere. (Se Kcabmænd.) Landinspekter. L. Th. Hveiiegaard, Svendborg. l Mineralvandsfabrik. Fabriken»Marstala ved J. Nielsen. Legetejshandel. Chr. Andersen, Prinsensgade. &trine Lcaschenkohl, Prinseilsgade. Enkefru Rasn~ussen, Kirkestræde. Modehandlerinder. Prk. Dagmar Frederiksen, Kirke- Lervarehandel. Jsrgen M. Jcargensen, Kongeiisgade stræde. Fru Kristine Clausen, Kirkestræde. Frk Marie Bandholm, Mallergade. Frk Caroline Bentzen Kroinann. Ncarregade G. R. Berg i Svendborg har det fineste Herre-Skræderi, 42

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende Januar 1919 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 1500.00 Løn Krigsforsikringen 1. Livsforsikring 1025.00 Ulykkesforsikring 223.00 Forelæsninger 6.00 Sanatorieforeningen 5.20 Husholdningen 187.39 Tyende Pigeløn

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Huset i Skodsborg Stempel 62.20 Sagførersalær 122.17 Aviser, blade, bøger Hjemmet 1.90 Politiken 4.50 Blade 4.00 Aviser 6.00

Huset i Skodsborg Stempel 62.20 Sagførersalær 122.17 Aviser, blade, bøger Hjemmet 1.90 Politiken 4.50 Blade 4.00 Aviser 6.00 Januar 1918 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 63.00 Renter af obligationer 63.00 Renter af sparekassebøger 6 hl koks 30.00 Husholdningen 213.18 Forsikringsforeningen 26.00 Deraf forelæsning 20.00 Elektricitet

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier Beboere i Helstrup 1844-1901 Elbækvej, Gl. Silkeborgvej, Helstrupvej, Kirkebakken, Milskovvej, Randersvej, Syrenbakken, Åsagervej Elbækvej 1. 8a (fol 9) R1855 Peder Laursen( ) + Christiane Christensdatter

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere