Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- &"

Transkript

1 Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- & Kunsthandel, Stiarste og billigste Udvalg i Fdselsdags-, Konfirmations- og Brudegaver. - Altid det nyeste og smagfuldeste. - Stort Udvalg i ægte Guld- og Selvsmykker. Leverandier til Varelotteriet

2 i..,. ~. P.-. Olaf, > "i -,? % & Marius Petersen, Sejl- & Flagmagere, Marstal. Lager af prima Hamp- og Bomuldsduge samt prima Hamp-, Coous- og Manilla-Tovværk. I m Repræsentanter for Firma,,Gane1 &-Sohil", Telegramadresse:..Atlantic". Telefoner Nr. 49 & 59.

3 Isenkram -, Koloiiial- & Skibsprovianteringsforretning. Værktej til Haandvzerkere samt Bygningsbeslag med fuldstzendig Garanti. Sem, Jerntraad og Traadfletning Alt til absolut billigste Dagspriser. -c Eneforhandling af de bekendte brzendselsbesparende KAKKEL- OVNE og KOMFURER samt alt BYGNINGS- ST0BEGODS fra - Brandt 6 Co., Odense. Lager af Kul, Kokes, Briketter, Smedekul og Jern. Import og Lager af Cement fra de bedste Fabri~er.

4 MARSTAL. Redigeret af Boghandler H a n s E s c h e n, Marstal.

5 Marstal. Haii.'elspladsen Marstal ligger paa en Skraaning lied mod Lille Bælt - Li~jeste Puiikt, ved Kirken, er 40 F., 12,a M. - under 54O 51' 17,51" n. Br. og under 2O 3' 33,31" V. L. for Kbhvn. (beregnet for Kirketaarnets Spids). Byen har en Mængde smaa snævre Gader med for det meste 1 Stokværk heje Hiise og ligner eii Del Dragm paa Amager. Deii havde i Sommere~i Gader og Stræder og 1 Torv samt 788 Gaarde og Huse (ved Folketælliilgeri 1. Febr. 1890: 724). Dens Fladeilidhold med tilhorende Jorder var 'ved Opgcrrelsen Tdr. Land, hvoraf 10 vare besaaede, 2 Græsmarker, 10 Have og 30 Veje og Byggegrunde. Det saiiilede Hartkorn var '/I ,s Tdr. Bygningernes Brandforsikringssurri var '/i 1899 l,661,294 Kr. (Aiital af E'orsikriiiger 748). Ii~dbyggerantallet l. Februar 1890: 3028 (1803: 1449, 1840: 2 17 l, 1860: 2590, 1880: 2745). Alderdomsunderstettelses- Udvalget. I. C. Jensen, Fmd., Herm. C. Boye, Kobm. Haiis Christensen, Sagf~rer H. P. Nielsen, Kobm. Clir. H. Rasniussen, Navigationsskolebest. Fr. Hansen. Amtet. (Se Svendborg Amt.) Amtssygehus. (Se Sygehus og Epidemihus.) Real-Register. Asylet for vxrdige Trængende. Sxrskilt Afdeling af Fattiggaarden. Aviser. Ær0 Avis, Redakter Aug. Findling. Badeanstalter. A3ro Ostersebad, AIS, Ær0 Sommerlyst (Strandbad), Jcrrgen Kochs Badehuse. l Banker og Sparekasser. Amtsvejinspekter. Marstal Spare- og Laanekasse, Kon- 1. Husen, Svendborg. ' tortid hver Tirsdag fra 1-6 Em.. Handels- & ~andbri~sbaiiken, A/S, Apotheker. i Fm., 2-4 Em., Prinsens- Marst,al Apothek (Filial af Ære gade, ved H. Marius Petersen, Apothek i Æreskjcrbiiig). Svendborg Baiik, AIS, Fm., G. R. Berg i Svendborg har det sterste Oplag af Oljetej - eget Fabrikat.

6 Marstal. Ordning af Ejendomshandeler. Kreditforenings- og Sparekasselaan. Dokumentskrivning. Incassationer og Retssager. Carl Nielsens P C 1 p- Sko t 0j se tablissement, Marstal. Stort Lager af fardigsyet Fodtej. tigst. Haandsyet efterbestilling. Reparationer udfrares hur- -* Tilkendt Medaille. --

7 2-4 Em., Prinsensgade, v. Mzgler H. A. Grube. Begravelses- og Sygekasse. Marstal Sygekasse, E'md. Skræder Nielsen. Bibliotheker. Folkebibliotheket Marstal Skole, aabent hver Lclrdag fra K1 11-1, Kontingent l Kr. anrlig. Marstal Læseselskab, Boghdl. Hans Eschen, I Bog ugentlig, Kontingent 1,50 pr. Kvartal. Borgmester- og Byfogedembedet. (Se Ærclskj~bing.) Brandkommissionen. Garver N. W. Jensen, Fmd., Tclmrermester Lars Bager, Slagter F. Krull. Skoni. F. A. Sclreiisen. MARSTAL Sveridborg hver Onsdag og Fredag, Expeditclr Mægler H. A. Grube, SIS»Helgenæs«fra Marstad til Kjclbenhavil via Bagenkop, Kjædeby, Rudkjobing, Dagelykke, Aascl hver Lclrdag, i Kjclbenhavn Tirsdag, fra Kjclbenhavn og omvendt hver Onsdag Kl. 4 Efterm., i Marstal Fredag Middag. Expeditclr Agent M. Hansen, Marstal. Sydfyenske Dampskibsselskab. Expeditclr for Marstal: Mægler H. A. Grube. Fartplan (se»svendborg«side 45). Desinfekter. Graver Peter Clausen. Distriktsjordemoder. Fru Weber, Kirkestræde. Distriktslæge. (Se Ærclskj~bing.) Belysningsudvalget. : Ejendomsskyld-Vurderingsraadet. N W. Jensen, Hermann C. Boye, ; Kclbm. Martin Christensen., Miirermestrene - C. Madsen og P. 1 J orgensen. Bygningskonimissionen. J. C. Jensen, Pmd., Tomrermester Epidemihus. Lars Bager, Garver N. W. Jensen, (Se Sygehuset.) Murer P. Jclrgensen, Snedker Rosenbeck. 2rolægningskommissionen. J. C. Jensen, Fmd, Hans Christensen, Martin Christensen, H. P. Nielsen, Chr. H. Rasmussen. Byraadet. (Se Kommunalbestyrelsen.) Dagvogn til Ær~skjclbing Vinter: fra Mar- Kl. 7 Aften, i 'Er~skjclbing Kl. 9, Sommer: fra Marstal Kl. 5 Em., i Ærclskjclbing Kl. 7. De Fattiges Kasse. Pastor Hoy, Lods C. Clausen, Partikulier H. P. Kromann. Fattigkommissionen. Pastor Hcly, Fmd., H. J. Bager, Læge Chr. Kromalin, A. C. Christensen, Kbmd. A. H. Petersen. Fattiggaarde? (opfort 1871). 0konom: R. Grubes Enke. Plads for 25 Lemmer. Folkethingsmand. Svendborg Amts 7. Kreds, Gdr. J. Dampskibsexpeditioner. Prederiksen, Strandbygaard pr. Det forenede Dampskibsselskab via, Nysted. Valgxted: Ær~skjclbing. Gm Rm Berg i Svendborg har det fineste Herre-Skræderi. *J

8 Redaktor og Udgiver: AUG. FINDLING) egner sig som Bens ældste og mest udbredte Blad fortrinlig til Avertering, idet det holdes og lzses af et stort og kabedygtigt Publikum. Billig Annoncetaxt. Abonnement kan tegnes til enhver Tid,,Ær0 Avis" trykkes i og udgaaer fra Marstal. Ved sterre Ordres Rabat AL SLAGS BOGTRYK bedst og billigst fra,ær0 Avis"' Bogtrykkeri. Nye Typer. Nye Maskiner. MIN AUT. VARELOTTERI-KOLLEKT1 ON bringes i Publikums velvillige Erindring..l.:rl). Aug. Findling. Torvet. Marstal. Telef. 72. Byens ældste forste K1.s Hotel. Skyggefuld Have med Keglebane. Stor Dansesal. Godt monterede Værelser. G. HANSEN. Godt Kokken.

9 P p -- T~ - - -P MARS TAL p Foreninger. Forsikringsagenter. Haniidv~rker- og Indiist,riforeniiig, Bra?djo,.siX,ring. Fmd. : Redaktor Aug. Eiiidliiig. Marstal Handelsforening, Fmd.: S. >!Noi.disEr Brandforsikriiig«, Magler H, A, ~ ~ ~ b ~. Rerentlow.»Gunrdiari«, K~biii S. Reventlow. Marstal Skipperforeiling, Firid.: MZq- y<jstifterrres Br~lldforsikrillg~(, Lærer ler A. E. Boye. Heiiri kseii, Norreniark. Marstal Fiskeriforeiling, Fnid.1 Recl,.Dnlirilar]<«, Kbm. H, J. Christensen. aktor Findliiig. Marstal ~omrer'ioreiiiiig. ~:lcrt~fo9~six~9~it~g Marstal Folke~iiiversitetsfore11iiig~ Find. : L~rer Liiinby Rasriiiisseii. W. Hiihnclie (Y Co., Agerit B. Weber, I~ndepedent C.der of Odd Fellow Marstal (I. 0. O. F.), Fmd.: Kbrnd. Martin Christeuseii (Foreiiingeii Fra- Lz1~,sfQ1.~1fii~iny ternitas I. 0. O. F.).»Statsniistalten for Livsforsikring«, Koiiservati~~ Klub. Mcogler H. C. Boye. Svendborg Amtsskgtteforeiiing.»Daririiark(, Kobm H J. Christeu- S~iiderj~dsk Forening, Fiiid.: Kbmd. S. Revelitlow. Dansk Sejlskibsrhedsriforeniiig, Forretiiingsforer N. J. Ohlsen.» Kliibbeii C, dramatisk og srlskabelig Eoreiiiiig, eget Tlieater, Fuid. : Læge Chr. Kromanri. Foreningen af Iste Jniii, Kbuid. J. C?. Jeiiseii. Good-Teiiiplar-Logen Nr. 342, Kbirid. Ditlev Grube. Good-Teatplar-Logen Marst'al Freiti tid Nr $16 (Uiigdomsloge). Bog Liaiidlerlcerliiig H. P. Tofte, sorterer begge under N. I. 0. G. T. Marstal Aflioldsforeiiing, B'liid. Larer N. Henrikseii, Nari.ernarl\: Den nye Sonirtridsforeiiilig, Fmd. : H. P. Kromaiin. Forhyringsagenter. Andr. Jensen, Frcrgestrade. H. F. Leviilsen, Bue~ade. Joh Carlseii, Mollevejeli. seii, Forli~riiigsngen f Joli. Carlsen. - Dniisk Folkeforsikriogsa~ist.«, Vægter Madsen zthe Miitiinl Life«, Mægler H. A. Qriibe. ameokleiiburg Livsforsikriiigsbank«, Sngforer li. P. Nielsen. Tra9zsporffo~siks.i.rzy. w. Kiihiicke k Co., Ageiit B. Weber. frlyki o!/ Ay//f/ff~)'h ifir/i/!g Ha;iiitl i Haaiid, Kiilhaiidler Rnahaiige 7'1~~1,I~e~f~~sil~r.ing. 1Z:i:iiid i Haand«. Kiilharidler Raahauge» Wiiithertlïur«, Kobm. Reventlow.»Nordisk Ulykkesforsikriiigs -Aktieselskab«, Lzerer 0. Schlonder. Fiskeriies Ulgkkesforsikriiig((, Aug. Findling. S~~~ssurniiceforeiii1ige1i ))Bro«, opret- Forligskommissionen. tet Forretiiingsforer : H. J. Clausen. Formand: N. J. Olsen, Skibsrlieder N. J. Ohlseii, Lcbmd. Bestyrelse: H, J, Christensen, H. J. C. Jensen J. Bager, J. C". Carlsen, N. J~Ds> seii. L. J. Baoer iuii. R,evisorer: J. C. Carlsei; R. R,. Levirisen. Reiseaoent A. C:. Cliristeiiseil.,J ', Kbrncl. Haris Cliristeiis~ii, Ski bsbyy S~assurniiceforeiiiiigeii»Marstal«, opmester Lars Bager, Skibsrlietlei. rettet i 876 Forretiiiiigsf. : Mæg- H J Bager ler A F: Boye Bestyrelse: J. A1- G. R. Berg i Svendborg har det eleganteste Udvalg af engelske Stoffer.

10 Marstal, er beltggende paa et uf ros smzbkk~bf~ Pits~kte?. 16?1~i(/de/ bart mod Hazet med Uds~gt td Lnrtgelun(7 oq omk7.lnq 1 Anleget forepdes et stort Anfal L?ystl~zr,$e (Madkurve kunne vledbrznges), Keglebane Stor Spise- og Dan,qesal, som brenges i Forcn~ngers Erindrzng. -9-Fortranli,qe Sobude med Sandbzrnd. >!r- Iste Kl. Kukken. Iste K1 Vine Mode?.afe A.~sey. P. Madsen.

11 P- -- P ~-p~ --, P- MARSTAL -~ --p bertsen, H. Boye, J. Fries, Erik Lystanlæget ))Bro Sommerlyst<( (kun Haiiseii. Restaiiratioii:, P Madsen. Marstal Twjassurance, Kobiii. Aiid. (Se fororrigt Fagregistret uiider Rasn?ussen Gzstgivere). Kgl. octr. Soassiiraiice-Kompagrii, ~ Mægler H. C. Boye <E Co. I Justerkamrets Udsalg. Fjerde Soforsikringsselskab, Mæglerne H. C. Grube og A. E. Boye Kobm. Anders Rasmusseii. Kirker. Frelsens Hær. i Marstal Kirke. Sognepræst: Hwy, Lokale Vestergade. 1 Kanellan : Pastor Lauritzen. Kordein: Abildgaard Hauseii, 0rga.- Fængselselskaber. nist: Toft. Fæilgsels~j~~pell: Kwbni. S, Reveilt- Ornniei Kirke (Aiiiiex til M;~rstnl). low. Samme Præster, Degii : Lærer I Jorgenseii, Orgaliist : Lærer Nis- Fæstekontor seii. Kirkerne ejes af Bro Kirkekasse. (autoriseret, for Mænd og Kvinder). H. Weber Skolegade. Kirkegaarden. Gasværket (Aktieselsliabl. Porretriiiigsfwrer : Sagforer H P. Nielseri. Gasvmksbestyrer : Godfredseri. Handelsskolen. (Se Skolevæsenet.) Havneudvalget J. H. Petersen, Havneforstalider. H. J. Bager, C. W. Claiise~i, H C Boye, Lars Bager, Revisorer: Navigatioiislarer H J. Christerisen. Kobm. Clir. H. Rdsmussen. Marstal Kirkegaard (tildels liedlagt). Assisteiits Kirlregaarcl (arilagt). Kirkegaardskommissionen. Pastor Hog, Sogliefoged A. 'H. Carlseil, Kirkeværge, Manier II. H. Feterseli, Porretriitigsfwrer Ohlseii, Gdr. Wisseii. Kirkeinspektionen. Er i,nlesterwi~ieken, k1irkeiiispektor. Wbtifternes Repræselita~it: Justitsraad J. L. Knudsen, Svendborg. Vurderingsmænd: Sejlmager Olaf Petersen, Gartner Hansen, Ominelsvej. Hegnsynsmænd. Slagter P. H Krull, K~ibm. H. Therkelseri, Vognmancl Mads Chri-, Kæmnerkontoret stensen. I aabent fra O- 1 1 Fin. og 2-5 Em. Kzmrier P. H. Peters&, Buegade. Herredsfoged. Herredsfoged Wiiiekeii, Broslijo- Kommunalbestyrelsen bing. Kobmaiid I. C. Jensen, koligevalgt Formand, Navigationslærer H. I. Hoteller. Christeiisen, Repræsentanternes Hotel aærg«, Torvet, G. Hansen., Find., Kwbm. Hans Christerisen, Hotel kongen af Danmzrk~, Chr. ' Tomrerinester Lars Bager, Mægler Grim berg., H. C. Boye, Læge Chr. Kromari~i, G. R. Berg i Svendborg har Iste Klasses Dame-Skræderi. - L'

12 Brude- Udstyr. Sommeroverstykker. Kaaber. I i aa -.W 00 O m 8.-. C m.e m r 8 m L u aa L - W E aa m J u 0) B. ut cu m I i a 0 i W.- L 6 m 8 aa U1 æ L 0) Senge- Udstyr. Kjoletajer. I Sorte Coul. Nederddle. Bomuldstaj. Bluseliv. Sirts. (R. J. Frederiksens Eftf.), Paraplyer. Flonel. Parasoller. KONGEGA DE, I Handsker. -- I Marstal. Korsetter. Stramper. I I Skjorteflonel I Blusetaj. Tvistlærred. 1s Juel-We BLIKKENSLAGER, SKIFERDÆKKER & AUT. GASMESTER, udfsrer alt Arbejde hurtigt, solidt og billigt. BYGNINGSARBEJDE udfsres i alle Metaller. Marstal ~Idste og stsrste LAMPE- og KBKKENUDSTYKS-FORRET- NING furer altid Isse Lampedele og stort Udvalg i GASARTIKLER. Edrede Kunder bedes derfor at henvende sig til N. JLTEL-WEBER, KIRKESTRADE, MARSTAL.

13 Sagforer H. P. Nielsen, Skibs- Lodsvæsenet. 'lieder H. I. Bager9 Kc'Frii. C. Clausen, Lodsfortnaiid, FaiirscLiou, tin Christensen, Navigationsskole- Lods. bestyrer Fr. Hansen, Garver N. W. Jeiiseil, Kabin. Chr. H Basmusseii. Lotteril(ollektioner Klasselot,teriet og det vestiiidisiic. Kommunale Revisorer. Lotteri, Kobin. S. Reveiitlow, Koiitortid 8-12 Fmd., 2--5 Efterin. Forretiiirigsf0rer N. 1. Ohlsen. Smed varelottzriet ~ ~ dug, d ~ i ~ ~ d. k J C. Jacobsen. lirig, Enkefru Maren Boye. Kirkeværge. Sogliefoged A. H. Carlseii. Legater. Schultz's Legat. K0bmaiid M. H. Uhristeaseti og Hustrus Legat uddeles en Gang :iarlig til 4 vaerdige trengende Mziid og Kvinder med ca. 50 Kr pr. Portioil. Sofie og Mathilde Kroiiiaiins Legat for værdige trængende, eiiligstillede Kvinder i Marstal (Legatkxpital 2500 Kr.) uddeles eii G:~ng aarlig i 5 Portiorier a ca 20 Kr., stiftet '/II 1t;C)O af Kobiiiaiitl Baye Kromann juli. i Marstal. Skibsrheder HRI~S Leviii Haiisen og Hustrus Legat, stort 4000 Kr, stiftet d. 3. Jan. 1893, uddeles en Gang aarlig til 8 træiigeiide M:rlnd og Kvinder i Marstal rned 20 Kr. pr. Portion. H. C. Christeilseii og Hustrus Mitirlelegat, Legatkapital 20,000 Kr., udtieles eli Gang aarlig til 12 trengeiide Mznd og Kvinder i Marstal med 50 Kr. pr. Portion samt hver 100 Kr. til de Fattiges Kasse i Marstal Haiidelsplads og Marstal Landsogn. l Lægdsvæsen., &lciiistririgsbest~rer Kontrollcir Uhristenseii. Markeder. Maj og Septetri ber, Torredwji 1i1-1.i. Tirsdag og Fredag. Menighedsraadet. Pastor Hay, fdtlt Foitnaiitl, Pilbtor Lauritzeli, fodt Medlem, Forretniligsf0rer N I. Ohlseii, Kcibniatitl Rerelitlow, Sadclinager Golirii, Gdr. h'isseii, Boiidebyei~, Lrcrc'i. H. IT. Ii:~siiiiisseii, Gr;es\ :Etinr. Missionshuse. Bethedda i Marstal, Rethi~iiia i Ominel. Navigationsskolen (Se Skolevxsenet.) Notarius publicus. Borginester Winelren, Æroskj0biiig, Retsdag for Marstal 2den og 4de Torsdag i Maaneden. Organister (Se Kirlierile.) Ligningskommissionen. Toldoppeborselskoittrollar I. P. Cliristenseri, Frnd., Skibsrheder N. I. i Overligningskommission. Ohlseti, Kobrii. Anders Rasmus- h'omriiuiiwlbestvrelse~~ «g deriiast sen. Skiburlieder Niels Je~seii. Amtet. Skibsrh. C. C. Albertsen, ler R. Albertseii, Sejlmager Lolise, Skibsbygmester Johan Petersen, Plejebernstilsyn. Skibsrheder R. H. Rasiiiiissen Pastor Hoy. G R. Berg i Svendborg har det flotteste Udvalg af Kostume-Stoffer

14 (INDEHAVER: W. A. GR UBE) Te1egr.-Adr. :,,GRUBEx. Scotts Code 1885 & Etableret Skibs- og Befragtningsmzgler. Kulforretning. Dampski bsexpedition. Assuranceforretning. Agent for Nordisk Brandforsikring, Klobenhavn. Agent for Ær0 for Livsforsikringsselskabet,,The Mutual Life of New York". Enhver Kgber af Man-ufaktur vil - altid finde de starste Fordele ved at handle hos mig.,il,!/ tilb!/clctr rllrl;,.i,y sinlly~le og ~~cqtc Iia?-(~?.. l/ t.01.q f stra )r~e!lc.f pr i H(r~z- (/(,7~/1 i i.09.0 n(yc;?lien sge, studig at j'ol-sl;u~~i: ((1: bct/ste o!/ rec~ll~stc: Vurer t il P~,i.se,.~ze. ll/li/z Fosr.c.f~lir?gstucligc UdaLilehc. 1' d(',fi)?.?mlne 2.0,4nr (?Y et,godt 1lie.i: *fur, ([t ~rrinc hyu,nder eve tilfre(7se?uetl, h7;lscz.irmn 1;mher hos mig. Jc.y t. blcrtlr~r rrlt:y clc!rfor- Ii~yfligst at tru lir f al(: f1c.11~ p~)rif store o!/ 1,:ony)lri./i)~..<!/t'~cde L( /!/c?, uf allp '/IL u/iy Slags pr-i,~~([, JI((~~~(!/(~~~~~(?~L~LLY(:Y, Sterste Udvalg i Marstal. s Absolut billigste Priser. S(~r.l(g o~rligfbles kon~plet IiOnflrnii:t~o~~~- O!/ IJI~~//~Z~~S~ILJ.S~~~ saavel,{o?. Dunlc~ aoju Hn-n'~. Leverandnr til Varelotteriet. de~.bmdi,q,~t J. C. JENSEN, marmtai.

15 Politiet. Bager, Kbtnd. Chr H. Rasmiissen, Borgmester Wineken, Politiassistent Redaktcir Aug. Findling. Larsen, Ærnskjcibii~g, Sognefoged Carlseii, Marstal, A sinns Harisen, Borgpr- og Ft.isX.olprt. A. Madsen, Vrcgtere, P. K. Mad Dreiigeskoleii, 6 Heldagsklasser, Id2 sen, H aviiersiegter BDPII. Pigeskolen, 6 Heldagsklasser, 204 Postvæsenet. Bcirn. Hele Skoler], l I Heldagsklasser, ialt J. Christensen, Postrnestet, Petersen, 386 BDrn, Frk. Jennv Christenseli. statsaiisatte ~ostassisteiiter, Hans Herinansen, Martin Schmidt, Clir. JXwrstal kottunt(nale Realskalc. Mathiesen, statsansatte Bypost- 7 Klasser, 155 Uorn. Demissionsret biide, Herman Hernianseil og C' til Forberedelsesexaiiie~i. Stougaard, Landpostbiide Marstal Skole er opfnrt 1886, har 10 Klassevarelser, al!e optagne.- Prcvst Larervzrelse ined Bogsamling, Samliiigslokale til Undervisning i i Bro Provsti Th. Tholle, R. af ~ ~ samt ~~~~l ~ for sko- ~ Dbg., St Rise pr. Æroskj~birig Præster. (Se Kirkerne.) Raad-, Thing- og Arresthus. (Se Æroskjcibing.) Skatteraadet. Sngforer Liind, Rudkjcibirig, Vnid. Skifteretten. (Se B'rciskjobing.) Skolevæsen. SIcolet7irektionen. Amtmanden, Provst Tholle, Rise, Kammerraad Clauseil, Borgnæs pr. Æroskj0biilg. SX;olekom?~zissionen. Pastor H0y. F~nd., Kbl~id. Martin Christensei~, Skibsrhedei. H. J. letis Overlærer Gymnastikhuset er opfort 1889 Den iiye Skole, der er opfert 1899, har 6 Klasseværelser, hvoraf 5 ere tagne i Brug. Alle 3 Bygninger ere opferte efter Tegning af Arkitekt N Jacobsen, Odense. Lcprevc. og Lce~winrler. Ordinære Retsdage Overlærer: Hejde Simesen (kgl. ansat 2den og 4de Torsdag i hver Maaned. 21" 1904). Lærere: R. Lulnby Rasmussen (ansat '*/I Retsvidner. 188X), Wejle (ans. '"/in 1862), J. C. Toft (ans. ""/z 1896). O. Sognefoged A. H. Carlsen, Agent Schlonder (ans. 190 i ), Chr. Staren- Berthel Weber. sen (ans , R. Levinsen (ans. '/II 1904), Th. Abildgaard Hansen (alis. 1002), H. P. Jorgenseri (ans 'j3 I900)+ J. Poulsen (ans. 1890). Threrinder : Frk. Mathilde Lsiiritzen (ans. l/3 l886), Fru Ulrikke Jorgenseii (ans. "/j 1894). E'rk. Aiina Jensen (aiis. 1!)01), Frk Johaniie Sideiiius (ans. 1897), Frk. Kirstine Roseiiberg (Haandarbejde), Time- Iarerinde &rst (11 Hnndclq forening* ITlnnde/sskole, opreftet 1902, Lokale i Kommuneskolen, ca Elever, deraf 2 kvindelige. Forstandere: Lærerile Lumby Rasintissen og O. Schlonder. G. R. Berg i Svendborg har det stmste Udvalg af færdigsyede Herreklædsr. l r'

16 MAN UFAKTURFORRETNING NB. ER HOS J. C. HENRIKSEN, MARSTAL. Altid stort Oplag af ENGELSKE, TYSKE og DANSKE KLEDEVARER, HERREHABITTER, OVERFRAKKEH, REGNFRAKKER m. m. 2 t!!!! ~ s Fedevareforretningen leverer alle Slags saavel ferske som tillavede Varer. K0b Deres Varer, hvor det er bedst og billigst. Kun for- ste Klasses Arbejde leveres. Fr. Christiansen, Kirkestræde, Marstal. 7 r t! i-.-c: Alt er tillavet under Dyrlzege-Kon- tro1 og f~res kun med f~rste Klasses blaat Stempel. Bedste Kvalitet i Margarine. Ksb derfor altid i Fedevareforretningen Kirkestræde, Marstal.

17 Mnrstrtl tekniske Skolc, Gasværksvej, opfert Skolens Forstander : Læge Georg Neulrirch. Lærere: H. P. Jorgenseil, R. Levinsen, Malerne Chr. Nielsen og C:, Rauer. Marstal kornn~ut~ale Navigatiot~ssko/e. Overlærer: Fr. Hansen. Lærere : H. S. Christensen, C*. Harisen, Lage Chr. Kromallri (S~gepleje). Skolen er oprettet 1881, har gennemsnitlig Elever, for en mept stor Del Fremmede, der undervises til almindelig Styrmandsexamen, Fiske- og Satteskipperexameri og Navigatioiisexaineiis 2 Afdeli tiger. Komuiunalbestyrelsens Udvalg er: Kbind. Hans Christe~isen, Mmgler H. C. Hoye. Stempelpapirs-Udsalg Kbind. H. J. Christensen. tienterrie fores til Aintssygehuset i Broskjobing. Sygekasse Marstal SJgeknsse, Skrader Nielseti. Teknisk Skole. (Se Skolevaseriet.) Telefon. Bru Telefo~~selsknh, Fortnaud Kobinaiid Hans Christeils~ii, H. Httrisen, Tekniker, 1 Telefonistinde. Statstelegraf 31) Statstelefon, ziaheri fra Kl. 7 Form. til 8 Efterin. Bestyrer: N. F. Jeiiseii (fra 1. Juni 1905 forflyttet til Helsiiigor). R1edlij;r~lpere Ipsen, Frk.iie Rasiriti\seIi, Mjgi1ic1 og Findlitig. JoL. Jciiseii. Telegrafbud, 11. Jeiiseii, Reserveb~id. Stævningsmænd.! Theater. Sogilefoged A, H, (:arlsell, Agent Klubbelis Theater paa Hotel»Bro(! B. Weber, Heker P. Thygesen. Sundhedskommissionen. L% e Chr. Kronialin, Fmd., Lzge &eorg Neukireh, Bestyrer Fr. Hansen, Kbmd. J. C. Jensen, Forretningsfurer N. J. Ohlsen. Torvedage hver Tirsdag og Fredag. Toldvæsenet. Toldkammeret ved Havnepladsen, o~fort Kontortid fra Sygeplejen. og N. J. 0hlsen, ~ ~ d J, C,, jensen. Toldoppeborselskontrollor: T. P. Frk. haren Jensen (Sygeplejerske). 'l'oldfuldmccgtig; Joliaiiries Christe~l-.. - sen. Skorstensfejer. 1 Kolitorist: Frk. Anna C'hristenseii. H. Hansen, Markgade. : Toldassisteilter Joh. Nielsen, C. W. Peterseii. 1 Rorsbetjente: Danielsen, R. Albert- Svendeoreve-Kommissionen. Kobm. J. C. Jensen, Lars Bager, N. W. Jensen, Smedemester C. Clausen, Snedkerm. N. P. Nielsen. sen. Strandkontrollorer : lpsen, Ornniel, Heririksen, Egehoved. Sygehuset, opfsrt 1891 af Amtet, Plads til 5 Senge, nien benyttes ikke, da Pa- Udvandringsagent. Skaiidinavien- --Amerika-Linien, Kubniaiid Anders Rasmussen. G. R Berg har Ene-Udsalg af Professor Jaegers og Dr Thomallas Undertej,

18 Bager N. Nielsen, Kirkestræde, Marstal, anbefales til Publikum. Hurtig expederet, Frit pr. Bud leveret. Pevering af Kager, store og smaa. Kransekage. Overfledighedshorn. Is og Iskager samt Fromage. Til Jiileli aiibefales mit store Marcipan-Udvalg. Sterste Udvalg. Billigste Priser. Æ storste og billigste Manufaktur forr elning Torvet, Marstal. Billigste Priser. Sterste Udvalg.

19 Udvalg for Dosseringen Vejer, Maaler og Vrager. Mægler H. C. Boye, Kobiil. H;LIIS Skibsrlleder H. J. Bager Vejerbod: Christensen. t1n1 II~II. Vurderingsformand for arcl Skyldkreds: Bagfclrer H. P. Nielsen. Vurderingsmænd (for Ejendomsskyld). Mureriiiester P. Jorgeiisen, Snedker H. Kisby. Valgbestyrelsen Kclbm. J. C. Jensen, Pmd., L~rer Valglisternes Affattelse H. J. Christe~iseii, Kobm. Hans til F'olketliiiiget og til Valgmands- Christensen. valgene: Valgbestyrelsen. G. R. Berg i Svendborg har det stclrste Udvalg paa Fyen af Herre-Lingeri.,l 6.9

20 Slagter R.. Madsen anbefaler til Dagens billigste Priser: Kirkestrzede, Marstal, Oksekod, Kalvekod, Lammekod, Flæsk, fersk, saltet og r~get, hakket Oxeked og Flæskeked samt alle Slags Pelser af eget Fabrikat, fra eget R~geri. Proper og reel Betjening. l. K1.s Varer. - M ARSTAL. St~rste Lager i alle Slags Fabriksfodtoj. a #k Gode Varer... Billige Priser, Haandsyet Fodtoj leveres solidt og elegarit. Reparationer ndf~res hurtigt og godt. Alt til Dageiis billigste Priser. Forretningsprincip: Bestemt og reel Behandling

21 Agenter (Se Forsili i~iiigsselskaber i Realregistcr ) Fag-Register. Banker. (Se Rea l-reg.) Ha.il.tlelsaye)l tel-. Barberer og Friserer. M. Hansen, Koligensgade. P. Sorenseii, Torvet. P. Sorei~sen. Torvet. E. Petersen, Prilisensgade. U. Weber, Skolegade. Ad. Hermansen, Sslvgade. F'or~~yriiz!js~~~ente~. (Se Realregisteret ) 3lusiA i~~stl-linlctltc~gor/ter Boghaildler Haiis Eschen. Orpanist Toft. Apothek. (Se Real-Reg.) Auktionsholder.. Herredsfuldcizgtig Andersen, &reskjubiiig. Bagere og Konditorer. Joh. Albertsen, Skippergade. J. Chr. Dani. Strandstr~ede Bladforhandlere. Boghdl Hans Escheii. Bogb Chr. Andersen. Blikkenslagere. F. A. EIolnr, Prinsensgade. Tti Luiid, Markgade. N J. Weber, Kirkestrade. Blokkedrejer. B. Petersen, Tvajrgade. Bogbindere. Haris Eschen, Kirkestræde. Chr. Andersen, Priiisensgade. Jacob Bruiiri, Kirkestræde. Boghandler. E. P. Larsen, Fzrgest,rzde. Hatis iilscheri, Kirkestræde. L. H. Larsen, Slnovgyden. J. C' Nielseri, ~irk&teede. E. Petersen, >) Frk. Anna TLiornse11, Kirkestr Erik Schmidt, Priiisensg~de Clir. Jepsen, Kirkestrzde. Knud J. Christeuseri, Lærkegade. Avis«, Redaktor Aug. Fiiid ling. Broderihandlersker. Frk. Camilla Albertsen, Strandstr. Brendgraver. )) Jensen, Prinsensgade. Rasmussen, Sslvgade. Kristine Holm, Tværgade. G. R Berg i Svendborg er billigst med alle Manufaktur-Varer. 3/

22 De bedste og billigste Kolonial- q Delikatesse- & materialvarer faas altid hos hlarstal Materialharidel. NB. Eget Maskin-Kaffebr~nderi. C. Hansen, Skræderforretning Kirkestra~de, marstal, anbefaler sig med alt til Pnget herihorende. J. C. Albertsens Handelsetablissement, Marstal. Kolonial-, Isenkram-, Jern-, Kul- og Tr~lastforretning. Kakkelovne, Komfurer samt alle Sorter Bygningsstebegods. Lager af Cement og alle Bygningsartikler. Billigste Priser. Marstal. lste Klasses Hotel. Stor, smuk Have. Chr. Grimberg.

23 - -~ - p-p--- Bryggerier (01). Bryggeriet»Niels Juel«. A/S. B»Marstal«(Kbm. Marius J~rgen seri). Clir. Minor, Teglgade. Brændehandler. Claus Henrlksens Setiner. Bed ker. Haiisen, Buegade. Cementvarefabrikant. Miirer niester Jargetisen, Mellevejen. Cigar- og Tobakshandlere. (Se K~buiæiid.) Cyklehandlere. M. H. Clauseli, Kirkestræde. Hans Eschen, Kirkestrrede. H. Hansen, Strandstræde. Joh. Larseti, Skovgydeii. Damefriserinde. Fru J ol~anrie Christeiisen, Strandstr. Dameskræderinder. Fru Laura Thornseii. Toldbodgade. Fru Chr. Jenseli, Skovgydeu. Frk. Marie Arideraeli, Skovgpdeii. Fru Hatiseli, Milollevej. P'rk. S. Frandseii. Fru Cecilie Schmidt, Lzrkegade. Frk. Marie Eschen, Skippergide. Danselærer Carl Boas,»Café Hvidtfeldt«. Dampskibsexpediterer. (Se Realregistret ) Detaillister (Se Kcrbrnænd.) Drejere. R. Peterseii, Tværgade. MARSTAL - - ~ -- -~ -- -.p I Elektriker. H Hansen, Strandstræde. Fedevarehandlere. Slagter R. Madsen. Fedevareforretnirigei~ Marstal. Æra Sin~rforsyiiing. Marstal Smarforsyning. H Herinniinseli, Strandstrzede. Fr. H. Krull, Karregade. C Ohrhaminer, Ny Mellergade. Fiskehandlere Chr. Albertsen, Straiidstræde. Thotiias Thomsen, Skovgyden. Jacob LcJscheiikohl, Pririseilsgade. Jeiis Rasmussen, Kongensgade. Fiskeregeri. Tliomas Thomsen, Skovgyden Fotografer. N. Hanseii, Havnegade. Herinariri Jacobsen, Skovgydeil. Chr. Jeilseii, Skovgyden. Fotografiartikler. Hai~s Eseheu, Boglidl., Kirkestræde. Galanteri handlere. Clir. A ilderseir, Prinsensgade. Haiis Escheii, Kirkestræde. Boje IC. Bager, Kirkestræde. Jacob Bruuii, Kirkestræde. Gartnere og Grenthandlere. Gartner C. Th. Christensen, Kirkestr. Gartner J. F. Hansen, Herluf-Trollesgade. Gartiiei. Haiiseii, <~inmelsvejen. Gartner Tlior Jargen seli, hlallevejeil. Gr~iitLaiidler Madseil, Kirkestræde Garvere. N. W. Je~isen, Kirkestræde. Gasmestre. N. J. Weber, Kirkestræde. Gasvsrksbestyrer Godfredsen., G. R. Berg har Hoved-Oplag af validtætte Presenninger og Dækkener. < J

24 N. P. Nielsen, Mabel- og Bygningssnedker, Vinkelstr*ade. Marstal. 'anbefaler sig med Levering af i alle Træsorter og moderne Stilarter, Elegant Arbejde! Billige Priser! Bygningsarbejde leveres til billigste Priser. Min Kolonialforretning, samt Jagtgevzrer og Jagtrekvisiter anbefales af H. Therkelueri, Marstal. N. P. Rasmussen, Narregade. Marstal. Sadelmager & Tapetserer. Lager af forskellige polstrede Mebler, Piske, Rejse- artikler, Seletejer o. s. v.

25 ' MARS TAL Glarmestre og Indramningsanstalter. ' Jordemedre. B. E. Weber, Toldbodgade., Fru Augusta Weber, Distriktsjorde- C. J. Rasmussen, Toldbodgade. moder. Boghdl. Hans Eschen (nyeste og Fru Rasmussen, Bondebyen. bedste Xaskiner). Boye Bager, Kirkestrzde. Kaffe- og Thehandlere. Chr. Andersen, Prinsensgade. S. Revei~tlow, Marstal Materialhaildel. Guld- og Selvvare-Forretninger. ~~~h~~~ B ~ ~ ~ i ~ ~ k, ~ ~ t ~ Boghaildler Hans Escheri, Uhrma- Kaffehandler F. Broné, Kirkestræde. ~ d ~, gerne D. C. Jergenseli, Storke, P. Jergensen. Kakkelovnsudsalg. i A/S J. C. Albertsen. Gæstgivere og Restauraterer. Martin Christensen, Kongensgade. Hoteller (se Realregistret). i Marius Jergensen, Kougensgade. Md. Mathiasen, Café Kongensgade.» Fortiinac, J. C. Jensen, Kirkestræde. H. The~kelsen, Nerregade. Carl Boas, Café Hvidtfeldt. Chr. Jensen, Gæstgiveriet»Marstal«. Kalkbrænderi. Jens Jsrgensen, Vestergade. Kalkbrærider Petersen, Kirkestræde. Peter Jsrgensen, Skovgydeil. Joh. Wiber, Restaurant Prinseiisgade. Klaverstemmer. I Organist J. C. Toft. Havnefoged! Ben txen Kromanii, Narregade. i Konditorer. (Se Bagere.) Handelsagenter. (Se Agenter.) Korn- og Fodeinstofforretning. i Claus Petersen, Skovgyden. Herreekviperingshandlere (Se ievrigt Skrædere.) Kulhandlere J. C. Jensen. AIS J. C. Albertsen, Kongensgade. J. C. Heririksen. I H. C. Boye, Kongensgade. Chr. H. Rasmusseii. ( Grube & Raahauge, Priusensgade. V. Schondel. Marius Jergensen, Kongensgade. Marstal Gasværk (Kokes). Hskere. (Se Kebmænd og Viktualiehandlere.) l Kurvemagere- Chr. Mathieseu, Toldbodgade. Jern- og Staalforretninger. Boye K Bager, Kirkestræde. Ksbmænd og Detailister. A/s J. Kongen%ade' J C Albertsen, A/S, Kongensgade. Mariu3 Jergensen, Kongelisgade. Camilla Albertsen, Strandatmde. Hans Christensen, Priiisensgade I Chr Andersen, Prinsensgade. Sofus Boas, Kirkestr~de. Isenkræmmere., Bsye K. Bager,» Boye K Bager. F. Broné, Torvet. Marius Jsrgensen. Jacob Rruun, Kirkestræde. (Se ievrigt under Ksbmand). Evili Boye, Mellergade G. R. Berg i Svendborg har det stsrste Oplag af Olietej -eget Fabrikat. -(7,

26 Marstal. Gasværkskasserer og Vurderingsformand for Ær0 Skyldkreds. Hurtig og energisk Incasso. Gratis Soliditetsoplysninger. Bageri - Marstal. - Konditori. - Lager af Skibsbrfld. - Bestillinger modtages paa Kransekager, Lagkager osv. Skibesmed. Kongensgade, Marstal, anbefaler sig med alt Skibsarbejde. - / a Vandtanke og Dæks-Luftventiler. m Bygningsarbejde, Gelænderarbejde og alt andet Smedearbejde. Alt i I. Klasses Arbejde. K0b altid Deres Fodtoi hos Fagmænd! F. R. Sommers i Lærkegade, Marstal, an befales. Elegant Arbejde! Moderate Priser!

27 p- p - p ' (Se -- -p MARSTAL - - Merrild Christensen, Kirkestræde Lig kistefabri kanter. H. J. Christensen, Pæregaardsstræde. (se srled M. H. Christenseus Eftfl.. Skole~ade. I Martin Christensen, ~oiigeris~;t"de. Hans Christenseii, Prinsensgade. Litsenbredre. Hans Clauseii, X H. Ihinels. Skovgydeii. M. H. Clausen, Kirkestræde. R Rnalinugc., Mal liliga Miridc. Jens Dams Enke, Havnepade. Eline Eriksen, Tvergade. Hans Escheii, Kirlrestr~de Fries's Enke, Koiigensgade Ditlev Grube, Skipperpde. Harris's Enke, Priiiseiisgade Henry Hansen, Kirkestræde. Hans Hermansen, Strandstræde. Elilil Hermanseii, Tvergade. Kristine Holni, 'a J. C. Jensen, Kirkestr~de. Anna Jensen, Prinsensgade. C. M. Jcargensen, Tvergade. Marius Jcargensen, Kongensgade. Peter Jcargensen, Skovgyden. Marstal Fedevareforretiling, Kirke- Læderhandler. Garver N. W. Jenseri. Læger Chr. Kromann, Kirkestræde. Georg Neukirch, Skovgjden. Malere. Jens Boye, Solvgade. Chr. Nielsen, Prinsensgade. C. Rauer, Kirkestræde. G. Pofler, Tordenskjoldsgade. N. Hansen, Havnegade. stræde. 1 Marstal Smorforsvninp ved A. Jur- ' Materialhandel. gense., ~irkestræd; S. Reventlow, Marstal Materialhandel N. R. Mog.eiisen, Kirkestræde. H. N. 01Gns Enke,» 1 P. Petersen, Kongeilsgade. Manufakturhandlere. C. J. Petersen, Kirkestræde. ~ J. C. Hei~riksen, Kirkestræde R. Raahauge, Vinkelstræde. J. C. Jensen, Kirkestræde. Alb. L. Rasmussen, Fiolstræde. Chr. H. Rasmussen, Kirkestræde. And. Rasmussen, Tvergade V. Schondel, Kongeusgade Cæcilie Rasmussen, Kirkestræde. icavrigt Trikotagehandlere). Chr Il Rasmussen, X H. C. Rasmiissen, Skovgydeil. Mejeri S. Reventlow, Kirkestræde. V Schondel, Kongensgade. Marstal Aiidelsmejeri, Bestyrer: Hn- H. Therkelsen, Ncarregade. genau Ær0 Stncarforsyning ved Emil Olseii, Kirkestræde. Melhandlere. (Se Kcabmænd.) Landinspekter. L. Th. Hveiiegaard, Svendborg. l Mineralvandsfabrik. Fabriken»Marstala ved J. Nielsen. Legetejshandel. Chr. Andersen, Prinsensgade. &trine Lcaschenkohl, Prinseilsgade. Enkefru Rasn~ussen, Kirkestræde. Modehandlerinder. Prk. Dagmar Frederiksen, Kirke- Lervarehandel. Jsrgen M. Jcargensen, Kongeiisgade stræde. Fru Kristine Clausen, Kirkestræde. Frk Marie Bandholm, Mallergade. Frk Caroline Bentzen Kroinann. Ncarregade G. R. Berg i Svendborg har det fineste Herre-Skræderi, 42

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1-1885, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj 1885, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Nielsen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Løb 23, 200m Rygsvømning Damer 1 Laura Glerup Jensen 1998 VIBORG 2:12.01 02.20,57 2 Astrid Ovesen 1999 Berns 2:23.67 02.25,77 3 Katrine B. Hansen 2002

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

hans Kone Datter Datter Huusmand, lewer af sin Jordlod. hans Kone Pleiesøn Gaardmand. Sognefoged. Pleiedatter Tj.-Karl Tj.-Karl Tj.

hans Kone Datter Datter Huusmand, lewer af sin Jordlod. hans Kone Pleiesøn Gaardmand. Sognefoged. Pleiedatter Tj.-Karl Tj.-Karl Tj. FOLKETÆLLING 1850 ØXENDRUP SOGN GUDME HERRED SVENDBORG AMT NAVN ALDER CIVIL- STAND STILLING TANGAAE. 1. En Gaard. Hans Hansen 60 Maren Justesen 50 Hans Hansen 4. Frawærende, indkaldt til Krigstjeneste

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Hesselager Sogns Kirkebog, Begravede 1847-1875, Gudme Herred, Svendborg Amt,

Hesselager Sogns Kirkebog, Begravede 1847-1875, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1 Side 2, 1847, Mandkøn. 7. 1847, 6. juni, Begravet 10. juni. Mads Nielsen, Aftægtsmand i Strandgaarden. 70 Aar. Anmærkninger: Alderdom 8. 1847, 14. juni, Begravet 18. juni. Rasmus Nielsen. Søn af Husmand

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Folketælling 1890 Frørup Sogn. Vindinge Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT/LAND Frørup By Optællingsliste 1. 1.

Folketælling 1890 Frørup Sogn. Vindinge Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT/LAND Frørup By Optællingsliste 1. 1. Folketælling 1890 Frørup Sogn. Vindinge Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT/LAND Frørup By Optællingsliste 1. 1. - et Hus Frederik Hansen Beck 47 Gift Husmand Her i Sognet Svendborg

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere