Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- &

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- &"

Transkript

1 Bog-. Papir- & Galanterihandel, Musik- & Kunsthandel, Stiarste og billigste Udvalg i Fdselsdags-, Konfirmations- og Brudegaver. - Altid det nyeste og smagfuldeste. - Stort Udvalg i ægte Guld- og Selvsmykker. Leverandier til Varelotteriet

2 i..,. ~. P.-. Olaf, > "i -,? % & Marius Petersen, Sejl- & Flagmagere, Marstal. Lager af prima Hamp- og Bomuldsduge samt prima Hamp-, Coous- og Manilla-Tovværk. I m Repræsentanter for Firma,,Gane1 &-Sohil", Telegramadresse:..Atlantic". Telefoner Nr. 49 & 59.

3 Isenkram -, Koloiiial- & Skibsprovianteringsforretning. Værktej til Haandvzerkere samt Bygningsbeslag med fuldstzendig Garanti. Sem, Jerntraad og Traadfletning Alt til absolut billigste Dagspriser. -c Eneforhandling af de bekendte brzendselsbesparende KAKKEL- OVNE og KOMFURER samt alt BYGNINGS- ST0BEGODS fra - Brandt 6 Co., Odense. Lager af Kul, Kokes, Briketter, Smedekul og Jern. Import og Lager af Cement fra de bedste Fabri~er.

4 MARSTAL. Redigeret af Boghandler H a n s E s c h e n, Marstal.

5 Marstal. Haii.'elspladsen Marstal ligger paa en Skraaning lied mod Lille Bælt - Li~jeste Puiikt, ved Kirken, er 40 F., 12,a M. - under 54O 51' 17,51" n. Br. og under 2O 3' 33,31" V. L. for Kbhvn. (beregnet for Kirketaarnets Spids). Byen har en Mængde smaa snævre Gader med for det meste 1 Stokværk heje Hiise og ligner eii Del Dragm paa Amager. Deii havde i Sommere~i Gader og Stræder og 1 Torv samt 788 Gaarde og Huse (ved Folketælliilgeri 1. Febr. 1890: 724). Dens Fladeilidhold med tilhorende Jorder var 'ved Opgcrrelsen Tdr. Land, hvoraf 10 vare besaaede, 2 Græsmarker, 10 Have og 30 Veje og Byggegrunde. Det saiiilede Hartkorn var '/I ,s Tdr. Bygningernes Brandforsikringssurri var '/i 1899 l,661,294 Kr. (Aiital af E'orsikriiiger 748). Ii~dbyggerantallet l. Februar 1890: 3028 (1803: 1449, 1840: 2 17 l, 1860: 2590, 1880: 2745). Alderdomsunderstettelses- Udvalget. I. C. Jensen, Fmd., Herm. C. Boye, Kobm. Haiis Christensen, Sagf~rer H. P. Nielsen, Kobm. Clir. H. Rasniussen, Navigationsskolebest. Fr. Hansen. Amtet. (Se Svendborg Amt.) Amtssygehus. (Se Sygehus og Epidemihus.) Real-Register. Asylet for vxrdige Trængende. Sxrskilt Afdeling af Fattiggaarden. Aviser. Ær0 Avis, Redakter Aug. Findling. Badeanstalter. A3ro Ostersebad, AIS, Ær0 Sommerlyst (Strandbad), Jcrrgen Kochs Badehuse. l Banker og Sparekasser. Amtsvejinspekter. Marstal Spare- og Laanekasse, Kon- 1. Husen, Svendborg. ' tortid hver Tirsdag fra 1-6 Em.. Handels- & ~andbri~sbaiiken, A/S, Apotheker. i Fm., 2-4 Em., Prinsens- Marst,al Apothek (Filial af Ære gade, ved H. Marius Petersen, Apothek i Æreskjcrbiiig). Svendborg Baiik, AIS, Fm., G. R. Berg i Svendborg har det sterste Oplag af Oljetej - eget Fabrikat.

6 Marstal. Ordning af Ejendomshandeler. Kreditforenings- og Sparekasselaan. Dokumentskrivning. Incassationer og Retssager. Carl Nielsens P C 1 p- Sko t 0j se tablissement, Marstal. Stort Lager af fardigsyet Fodtej. tigst. Haandsyet efterbestilling. Reparationer udfrares hur- -* Tilkendt Medaille. --

7 2-4 Em., Prinsensgade, v. Mzgler H. A. Grube. Begravelses- og Sygekasse. Marstal Sygekasse, E'md. Skræder Nielsen. Bibliotheker. Folkebibliotheket Marstal Skole, aabent hver Lclrdag fra K1 11-1, Kontingent l Kr. anrlig. Marstal Læseselskab, Boghdl. Hans Eschen, I Bog ugentlig, Kontingent 1,50 pr. Kvartal. Borgmester- og Byfogedembedet. (Se Ærclskj~bing.) Brandkommissionen. Garver N. W. Jensen, Fmd., Tclmrermester Lars Bager, Slagter F. Krull. Skoni. F. A. Sclreiisen. MARSTAL Sveridborg hver Onsdag og Fredag, Expeditclr Mægler H. A. Grube, SIS»Helgenæs«fra Marstad til Kjclbenhavil via Bagenkop, Kjædeby, Rudkjobing, Dagelykke, Aascl hver Lclrdag, i Kjclbenhavn Tirsdag, fra Kjclbenhavn og omvendt hver Onsdag Kl. 4 Efterm., i Marstal Fredag Middag. Expeditclr Agent M. Hansen, Marstal. Sydfyenske Dampskibsselskab. Expeditclr for Marstal: Mægler H. A. Grube. Fartplan (se»svendborg«side 45). Desinfekter. Graver Peter Clausen. Distriktsjordemoder. Fru Weber, Kirkestræde. Distriktslæge. (Se Ærclskj~bing.) Belysningsudvalget. : Ejendomsskyld-Vurderingsraadet. N W. Jensen, Hermann C. Boye, ; Kclbm. Martin Christensen., Miirermestrene - C. Madsen og P. 1 J orgensen. Bygningskonimissionen. J. C. Jensen, Pmd., Tomrermester Epidemihus. Lars Bager, Garver N. W. Jensen, (Se Sygehuset.) Murer P. Jclrgensen, Snedker Rosenbeck. 2rolægningskommissionen. J. C. Jensen, Fmd, Hans Christensen, Martin Christensen, H. P. Nielsen, Chr. H. Rasmussen. Byraadet. (Se Kommunalbestyrelsen.) Dagvogn til Ær~skjclbing Vinter: fra Mar- Kl. 7 Aften, i 'Er~skjclbing Kl. 9, Sommer: fra Marstal Kl. 5 Em., i Ærclskjclbing Kl. 7. De Fattiges Kasse. Pastor Hoy, Lods C. Clausen, Partikulier H. P. Kromann. Fattigkommissionen. Pastor Hcly, Fmd., H. J. Bager, Læge Chr. Kromalin, A. C. Christensen, Kbmd. A. H. Petersen. Fattiggaarde? (opfort 1871). 0konom: R. Grubes Enke. Plads for 25 Lemmer. Folkethingsmand. Svendborg Amts 7. Kreds, Gdr. J. Dampskibsexpeditioner. Prederiksen, Strandbygaard pr. Det forenede Dampskibsselskab via, Nysted. Valgxted: Ær~skjclbing. Gm Rm Berg i Svendborg har det fineste Herre-Skræderi. *J

8 Redaktor og Udgiver: AUG. FINDLING) egner sig som Bens ældste og mest udbredte Blad fortrinlig til Avertering, idet det holdes og lzses af et stort og kabedygtigt Publikum. Billig Annoncetaxt. Abonnement kan tegnes til enhver Tid,,Ær0 Avis" trykkes i og udgaaer fra Marstal. Ved sterre Ordres Rabat AL SLAGS BOGTRYK bedst og billigst fra,ær0 Avis"' Bogtrykkeri. Nye Typer. Nye Maskiner. MIN AUT. VARELOTTERI-KOLLEKT1 ON bringes i Publikums velvillige Erindring..l.:rl). Aug. Findling. Torvet. Marstal. Telef. 72. Byens ældste forste K1.s Hotel. Skyggefuld Have med Keglebane. Stor Dansesal. Godt monterede Værelser. G. HANSEN. Godt Kokken.

9 P p -- T~ - - -P MARS TAL p Foreninger. Forsikringsagenter. Haniidv~rker- og Indiist,riforeniiig, Bra?djo,.siX,ring. Fmd. : Redaktor Aug. Eiiidliiig. Marstal Handelsforening, Fmd.: S. >!Noi.disEr Brandforsikriiig«, Magler H, A, ~ ~ ~ b ~. Rerentlow.»Gunrdiari«, K~biii S. Reventlow. Marstal Skipperforeiling, Firid.: MZq- y<jstifterrres Br~lldforsikrillg~(, Lærer ler A. E. Boye. Heiiri kseii, Norreniark. Marstal Fiskeriforeiling, Fnid.1 Recl,.Dnlirilar]<«, Kbm. H, J. Christensen. aktor Findliiig. Marstal ~omrer'ioreiiiiig. ~:lcrt~fo9~six~9~it~g Marstal Folke~iiiversitetsfore11iiig~ Find. : L~rer Liiinby Rasriiiisseii. W. Hiihnclie (Y Co., Agerit B. Weber, I~ndepedent C.der of Odd Fellow Marstal (I. 0. O. F.), Fmd.: Kbrnd. Martin Christeuseii (Foreiiingeii Fra- Lz1~,sfQ1.~1fii~iny ternitas I. 0. O. F.).»Statsniistalten for Livsforsikring«, Koiiservati~~ Klub. Mcogler H. C. Boye. Svendborg Amtsskgtteforeiiing.»Daririiark(, Kobm H J. Christeu- S~iiderj~dsk Forening, Fiiid.: Kbmd. S. Revelitlow. Dansk Sejlskibsrhedsriforeniiig, Forretiiingsforer N. J. Ohlsen.» Kliibbeii C, dramatisk og srlskabelig Eoreiiiiig, eget Tlieater, Fuid. : Læge Chr. Kromanri. Foreningen af Iste Jniii, Kbuid. J. C?. Jeiiseii. Good-Teiiiplar-Logen Nr. 342, Kbirid. Ditlev Grube. Good-Teatplar-Logen Marst'al Freiti tid Nr $16 (Uiigdomsloge). Bog Liaiidlerlcerliiig H. P. Tofte, sorterer begge under N. I. 0. G. T. Marstal Aflioldsforeiiing, B'liid. Larer N. Henrikseii, Nari.ernarl\: Den nye Sonirtridsforeiiilig, Fmd. : H. P. Kromaiin. Forhyringsagenter. Andr. Jensen, Frcrgestrade. H. F. Leviilsen, Bue~ade. Joh Carlseii, Mollevejeli. seii, Forli~riiigsngen f Joli. Carlsen. - Dniisk Folkeforsikriogsa~ist.«, Vægter Madsen zthe Miitiinl Life«, Mægler H. A. Qriibe. ameokleiiburg Livsforsikriiigsbank«, Sngforer li. P. Nielsen. Tra9zsporffo~siks.i.rzy. w. Kiihiicke k Co., Ageiit B. Weber. frlyki o!/ Ay//f/ff~)'h ifir/i/!g Ha;iiitl i Haaiid, Kiilhaiidler Rnahaiige 7'1~~1,I~e~f~~sil~r.ing. 1Z:i:iiid i Haand«. Kiilharidler Raahauge» Wiiithertlïur«, Kobm. Reventlow.»Nordisk Ulykkesforsikriiigs -Aktieselskab«, Lzerer 0. Schlonder. Fiskeriies Ulgkkesforsikriiig((, Aug. Findling. S~~~ssurniiceforeiii1ige1i ))Bro«, opret- Forligskommissionen. tet Forretiiingsforer : H. J. Clausen. Formand: N. J. Olsen, Skibsrlieder N. J. Ohlseii, Lcbmd. Bestyrelse: H, J, Christensen, H. J. C. Jensen J. Bager, J. C". Carlsen, N. J~Ds> seii. L. J. Baoer iuii. R,evisorer: J. C. Carlsei; R. R,. Levirisen. Reiseaoent A. C:. Cliristeiiseil.,J ', Kbrncl. Haris Cliristeiis~ii, Ski bsbyy S~assurniiceforeiiiiigeii»Marstal«, opmester Lars Bager, Skibsrlietlei. rettet i 876 Forretiiiiigsf. : Mæg- H J Bager ler A F: Boye Bestyrelse: J. A1- G. R. Berg i Svendborg har det eleganteste Udvalg af engelske Stoffer.

10 Marstal, er beltggende paa et uf ros smzbkk~bf~ Pits~kte?. 16?1~i(/de/ bart mod Hazet med Uds~gt td Lnrtgelun(7 oq omk7.lnq 1 Anleget forepdes et stort Anfal L?ystl~zr,$e (Madkurve kunne vledbrznges), Keglebane Stor Spise- og Dan,qesal, som brenges i Forcn~ngers Erindrzng. -9-Fortranli,qe Sobude med Sandbzrnd. >!r- Iste Kl. Kukken. Iste K1 Vine Mode?.afe A.~sey. P. Madsen.

11 P- -- P ~-p~ --, P- MARSTAL -~ --p bertsen, H. Boye, J. Fries, Erik Lystanlæget ))Bro Sommerlyst<( (kun Haiiseii. Restaiiratioii:, P Madsen. Marstal Twjassurance, Kobiii. Aiid. (Se fororrigt Fagregistret uiider Rasn?ussen Gzstgivere). Kgl. octr. Soassiiraiice-Kompagrii, ~ Mægler H. C. Boye <E Co. I Justerkamrets Udsalg. Fjerde Soforsikringsselskab, Mæglerne H. C. Grube og A. E. Boye Kobm. Anders Rasmusseii. Kirker. Frelsens Hær. i Marstal Kirke. Sognepræst: Hwy, Lokale Vestergade. 1 Kanellan : Pastor Lauritzen. Kordein: Abildgaard Hauseii, 0rga.- Fængselselskaber. nist: Toft. Fæilgsels~j~~pell: Kwbni. S, Reveilt- Ornniei Kirke (Aiiiiex til M;~rstnl). low. Samme Præster, Degii : Lærer I Jorgenseii, Orgaliist : Lærer Nis- Fæstekontor seii. Kirkerne ejes af Bro Kirkekasse. (autoriseret, for Mænd og Kvinder). H. Weber Skolegade. Kirkegaarden. Gasværket (Aktieselsliabl. Porretriiiigsfwrer : Sagforer H P. Nielseri. Gasvmksbestyrer : Godfredseri. Handelsskolen. (Se Skolevæsenet.) Havneudvalget J. H. Petersen, Havneforstalider. H. J. Bager, C. W. Claiise~i, H C Boye, Lars Bager, Revisorer: Navigatioiislarer H J. Christerisen. Kobm. Clir. H. Rdsmussen. Marstal Kirkegaard (tildels liedlagt). Assisteiits Kirlregaarcl (arilagt). Kirkegaardskommissionen. Pastor Hog, Sogliefoged A. 'H. Carlseil, Kirkeværge, Manier II. H. Feterseli, Porretriitigsfwrer Ohlseii, Gdr. Wisseii. Kirkeinspektionen. Er i,nlesterwi~ieken, k1irkeiiispektor. Wbtifternes Repræselita~it: Justitsraad J. L. Knudsen, Svendborg. Vurderingsmænd: Sejlmager Olaf Petersen, Gartner Hansen, Ominelsvej. Hegnsynsmænd. Slagter P. H Krull, K~ibm. H. Therkelseri, Vognmancl Mads Chri-, Kæmnerkontoret stensen. I aabent fra O- 1 1 Fin. og 2-5 Em. Kzmrier P. H. Peters&, Buegade. Herredsfoged. Herredsfoged Wiiiekeii, Broslijo- Kommunalbestyrelsen bing. Kobmaiid I. C. Jensen, koligevalgt Formand, Navigationslærer H. I. Hoteller. Christeiisen, Repræsentanternes Hotel aærg«, Torvet, G. Hansen., Find., Kwbm. Hans Christerisen, Hotel kongen af Danmzrk~, Chr. ' Tomrerinester Lars Bager, Mægler Grim berg., H. C. Boye, Læge Chr. Kromari~i, G. R. Berg i Svendborg har Iste Klasses Dame-Skræderi. - L'

12 Brude- Udstyr. Sommeroverstykker. Kaaber. I i aa -.W 00 O m 8.-. C m.e m r 8 m L u aa L - W E aa m J u 0) B. ut cu m I i a 0 i W.- L 6 m 8 aa U1 æ L 0) Senge- Udstyr. Kjoletajer. I Sorte Coul. Nederddle. Bomuldstaj. Bluseliv. Sirts. (R. J. Frederiksens Eftf.), Paraplyer. Flonel. Parasoller. KONGEGA DE, I Handsker. -- I Marstal. Korsetter. Stramper. I I Skjorteflonel I Blusetaj. Tvistlærred. 1s Juel-We BLIKKENSLAGER, SKIFERDÆKKER & AUT. GASMESTER, udfsrer alt Arbejde hurtigt, solidt og billigt. BYGNINGSARBEJDE udfsres i alle Metaller. Marstal ~Idste og stsrste LAMPE- og KBKKENUDSTYKS-FORRET- NING furer altid Isse Lampedele og stort Udvalg i GASARTIKLER. Edrede Kunder bedes derfor at henvende sig til N. JLTEL-WEBER, KIRKESTRADE, MARSTAL.

13 Sagforer H. P. Nielsen, Skibs- Lodsvæsenet. 'lieder H. I. Bager9 Kc'Frii. C. Clausen, Lodsfortnaiid, FaiirscLiou, tin Christensen, Navigationsskole- Lods. bestyrer Fr. Hansen, Garver N. W. Jeiiseil, Kabin. Chr. H Basmusseii. Lotteril(ollektioner Klasselot,teriet og det vestiiidisiic. Kommunale Revisorer. Lotteri, Kobin. S. Reveiitlow, Koiitortid 8-12 Fmd., 2--5 Efterin. Forretiiirigsf0rer N. 1. Ohlsen. Smed varelottzriet ~ ~ dug, d ~ i ~ ~ d. k J C. Jacobsen. lirig, Enkefru Maren Boye. Kirkeværge. Sogliefoged A. H. Carlseii. Legater. Schultz's Legat. K0bmaiid M. H. Uhristeaseti og Hustrus Legat uddeles en Gang :iarlig til 4 vaerdige trengende Mziid og Kvinder med ca. 50 Kr pr. Portioil. Sofie og Mathilde Kroiiiaiins Legat for værdige trængende, eiiligstillede Kvinder i Marstal (Legatkxpital 2500 Kr.) uddeles eii G:~ng aarlig i 5 Portiorier a ca 20 Kr., stiftet '/II 1t;C)O af Kobiiiaiitl Baye Kromann juli. i Marstal. Skibsrheder HRI~S Leviii Haiisen og Hustrus Legat, stort 4000 Kr, stiftet d. 3. Jan. 1893, uddeles en Gang aarlig til 8 træiigeiide M:rlnd og Kvinder i Marstal rned 20 Kr. pr. Portion. H. C. Christeilseii og Hustrus Mitirlelegat, Legatkapital 20,000 Kr., udtieles eli Gang aarlig til 12 trengeiide Mznd og Kvinder i Marstal med 50 Kr. pr. Portion samt hver 100 Kr. til de Fattiges Kasse i Marstal Haiidelsplads og Marstal Landsogn. l Lægdsvæsen., &lciiistririgsbest~rer Kontrollcir Uhristenseii. Markeder. Maj og Septetri ber, Torredwji 1i1-1.i. Tirsdag og Fredag. Menighedsraadet. Pastor Hay, fdtlt Foitnaiitl, Pilbtor Lauritzeli, fodt Medlem, Forretniligsf0rer N I. Ohlseii, Kcibniatitl Rerelitlow, Sadclinager Golirii, Gdr. h'isseii, Boiidebyei~, Lrcrc'i. H. IT. Ii:~siiiiisseii, Gr;es\ :Etinr. Missionshuse. Bethedda i Marstal, Rethi~iiia i Ominel. Navigationsskolen (Se Skolevxsenet.) Notarius publicus. Borginester Winelren, Æroskj0biiig, Retsdag for Marstal 2den og 4de Torsdag i Maaneden. Organister (Se Kirlierile.) Ligningskommissionen. Toldoppeborselskoittrollar I. P. Cliristenseri, Frnd., Skibsrheder N. I. i Overligningskommission. Ohlseti, Kobrii. Anders Rasmus- h'omriiuiiwlbestvrelse~~ «g deriiast sen. Skiburlieder Niels Je~seii. Amtet. Skibsrh. C. C. Albertsen, ler R. Albertseii, Sejlmager Lolise, Skibsbygmester Johan Petersen, Plejebernstilsyn. Skibsrheder R. H. Rasiiiiissen Pastor Hoy. G R. Berg i Svendborg har det flotteste Udvalg af Kostume-Stoffer

14 (INDEHAVER: W. A. GR UBE) Te1egr.-Adr. :,,GRUBEx. Scotts Code 1885 & Etableret Skibs- og Befragtningsmzgler. Kulforretning. Dampski bsexpedition. Assuranceforretning. Agent for Nordisk Brandforsikring, Klobenhavn. Agent for Ær0 for Livsforsikringsselskabet,,The Mutual Life of New York". Enhver Kgber af Man-ufaktur vil - altid finde de starste Fordele ved at handle hos mig.,il,!/ tilb!/clctr rllrl;,.i,y sinlly~le og ~~cqtc Iia?-(~?.. l/ t.01.q f stra )r~e!lc.f pr i H(r~z- (/(,7~/1 i i.09.0 n(yc;?lien sge, studig at j'ol-sl;u~~i: ((1: bct/ste o!/ rec~ll~stc: Vurer t il P~,i.se,.~ze. ll/li/z Fosr.c.f~lir?gstucligc UdaLilehc. 1' d(',fi)?.?mlne 2.0,4nr (?Y et,godt 1lie.i: *fur, ([t ~rrinc hyu,nder eve tilfre(7se?uetl, h7;lscz.irmn 1;mher hos mig. Jc.y t. blcrtlr~r rrlt:y clc!rfor- Ii~yfligst at tru lir f al(: f1c.11~ p~)rif store o!/ 1,:ony)lri./i)~..<!/t'~cde L( /!/c?, uf allp '/IL u/iy Slags pr-i,~~([, JI((~~~(!/(~~~~~(?~L~LLY(:Y, Sterste Udvalg i Marstal. s Absolut billigste Priser. S(~r.l(g o~rligfbles kon~plet IiOnflrnii:t~o~~~- O!/ IJI~~//~Z~~S~ILJ.S~~~ saavel,{o?. Dunlc~ aoju Hn-n'~. Leverandnr til Varelotteriet. de~.bmdi,q,~t J. C. JENSEN, marmtai.

15 Politiet. Bager, Kbtnd. Chr H. Rasmiissen, Borgmester Wineken, Politiassistent Redaktcir Aug. Findling. Larsen, Ærnskjcibii~g, Sognefoged Carlseii, Marstal, A sinns Harisen, Borgpr- og Ft.isX.olprt. A. Madsen, Vrcgtere, P. K. Mad Dreiigeskoleii, 6 Heldagsklasser, Id2 sen, H aviiersiegter BDPII. Pigeskolen, 6 Heldagsklasser, 204 Postvæsenet. Bcirn. Hele Skoler], l I Heldagsklasser, ialt J. Christensen, Postrnestet, Petersen, 386 BDrn, Frk. Jennv Christenseli. statsaiisatte ~ostassisteiiter, Hans Herinansen, Martin Schmidt, Clir. JXwrstal kottunt(nale Realskalc. Mathiesen, statsansatte Bypost- 7 Klasser, 155 Uorn. Demissionsret biide, Herman Hernianseil og C' til Forberedelsesexaiiie~i. Stougaard, Landpostbiide Marstal Skole er opfnrt 1886, har 10 Klassevarelser, al!e optagne.- Prcvst Larervzrelse ined Bogsamling, Samliiigslokale til Undervisning i i Bro Provsti Th. Tholle, R. af ~ ~ samt ~~~~l ~ for sko- ~ Dbg., St Rise pr. Æroskj~birig Præster. (Se Kirkerne.) Raad-, Thing- og Arresthus. (Se Æroskjcibing.) Skatteraadet. Sngforer Liind, Rudkjcibirig, Vnid. Skifteretten. (Se B'rciskjobing.) Skolevæsen. SIcolet7irektionen. Amtmanden, Provst Tholle, Rise, Kammerraad Clauseil, Borgnæs pr. Æroskj0biilg. SX;olekom?~zissionen. Pastor H0y. F~nd., Kbl~id. Martin Christensei~, Skibsrhedei. H. J. letis Overlærer Gymnastikhuset er opfort 1889 Den iiye Skole, der er opfert 1899, har 6 Klasseværelser, hvoraf 5 ere tagne i Brug. Alle 3 Bygninger ere opferte efter Tegning af Arkitekt N Jacobsen, Odense. Lcprevc. og Lce~winrler. Ordinære Retsdage Overlærer: Hejde Simesen (kgl. ansat 2den og 4de Torsdag i hver Maaned. 21" 1904). Lærere: R. Lulnby Rasmussen (ansat '*/I Retsvidner. 188X), Wejle (ans. '"/in 1862), J. C. Toft (ans. ""/z 1896). O. Sognefoged A. H. Carlsen, Agent Schlonder (ans. 190 i ), Chr. Staren- Berthel Weber. sen (ans , R. Levinsen (ans. '/II 1904), Th. Abildgaard Hansen (alis. 1002), H. P. Jorgenseri (ans 'j3 I900)+ J. Poulsen (ans. 1890). Threrinder : Frk. Mathilde Lsiiritzen (ans. l/3 l886), Fru Ulrikke Jorgenseii (ans. "/j 1894). E'rk. Aiina Jensen (aiis. 1!)01), Frk Johaniie Sideiiius (ans. 1897), Frk. Kirstine Roseiiberg (Haandarbejde), Time- Iarerinde &rst (11 Hnndclq forening* ITlnnde/sskole, opreftet 1902, Lokale i Kommuneskolen, ca Elever, deraf 2 kvindelige. Forstandere: Lærerile Lumby Rasintissen og O. Schlonder. G. R. Berg i Svendborg har det stmste Udvalg af færdigsyede Herreklædsr. l r'

16 MAN UFAKTURFORRETNING NB. ER HOS J. C. HENRIKSEN, MARSTAL. Altid stort Oplag af ENGELSKE, TYSKE og DANSKE KLEDEVARER, HERREHABITTER, OVERFRAKKEH, REGNFRAKKER m. m. 2 t!!!! ~ s Fedevareforretningen leverer alle Slags saavel ferske som tillavede Varer. K0b Deres Varer, hvor det er bedst og billigst. Kun for- ste Klasses Arbejde leveres. Fr. Christiansen, Kirkestræde, Marstal. 7 r t! i-.-c: Alt er tillavet under Dyrlzege-Kon- tro1 og f~res kun med f~rste Klasses blaat Stempel. Bedste Kvalitet i Margarine. Ksb derfor altid i Fedevareforretningen Kirkestræde, Marstal.

17 Mnrstrtl tekniske Skolc, Gasværksvej, opfert Skolens Forstander : Læge Georg Neulrirch. Lærere: H. P. Jorgenseil, R. Levinsen, Malerne Chr. Nielsen og C:, Rauer. Marstal kornn~ut~ale Navigatiot~ssko/e. Overlærer: Fr. Hansen. Lærere : H. S. Christensen, C*. Harisen, Lage Chr. Kromallri (S~gepleje). Skolen er oprettet 1881, har gennemsnitlig Elever, for en mept stor Del Fremmede, der undervises til almindelig Styrmandsexamen, Fiske- og Satteskipperexameri og Navigatioiisexaineiis 2 Afdeli tiger. Komuiunalbestyrelsens Udvalg er: Kbind. Hans Christe~isen, Mmgler H. C. Hoye. Stempelpapirs-Udsalg Kbind. H. J. Christensen. tienterrie fores til Aintssygehuset i Broskjobing. Sygekasse Marstal SJgeknsse, Skrader Nielseti. Teknisk Skole. (Se Skolevaseriet.) Telefon. Bru Telefo~~selsknh, Fortnaud Kobinaiid Hans Christeils~ii, H. Httrisen, Tekniker, 1 Telefonistinde. Statstelegraf 31) Statstelefon, ziaheri fra Kl. 7 Form. til 8 Efterin. Bestyrer: N. F. Jeiiseii (fra 1. Juni 1905 forflyttet til Helsiiigor). R1edlij;r~lpere Ipsen, Frk.iie Rasiriti\seIi, Mjgi1ic1 og Findlitig. JoL. Jciiseii. Telegrafbud, 11. Jeiiseii, Reserveb~id. Stævningsmænd.! Theater. Sogilefoged A, H, (:arlsell, Agent Klubbelis Theater paa Hotel»Bro(! B. Weber, Heker P. Thygesen. Sundhedskommissionen. L% e Chr. Kronialin, Fmd., Lzge &eorg Neukireh, Bestyrer Fr. Hansen, Kbmd. J. C. Jensen, Forretningsfurer N. J. Ohlsen. Torvedage hver Tirsdag og Fredag. Toldvæsenet. Toldkammeret ved Havnepladsen, o~fort Kontortid fra Sygeplejen. og N. J. 0hlsen, ~ ~ d J, C,, jensen. Toldoppeborselskontrollor: T. P. Frk. haren Jensen (Sygeplejerske). 'l'oldfuldmccgtig; Joliaiiries Christe~l-.. - sen. Skorstensfejer. 1 Kolitorist: Frk. Anna C'hristenseii. H. Hansen, Markgade. : Toldassisteilter Joh. Nielsen, C. W. Peterseii. 1 Rorsbetjente: Danielsen, R. Albert- Svendeoreve-Kommissionen. Kobm. J. C. Jensen, Lars Bager, N. W. Jensen, Smedemester C. Clausen, Snedkerm. N. P. Nielsen. sen. Strandkontrollorer : lpsen, Ornniel, Heririksen, Egehoved. Sygehuset, opfsrt 1891 af Amtet, Plads til 5 Senge, nien benyttes ikke, da Pa- Udvandringsagent. Skaiidinavien- --Amerika-Linien, Kubniaiid Anders Rasmussen. G. R Berg har Ene-Udsalg af Professor Jaegers og Dr Thomallas Undertej,

18 Bager N. Nielsen, Kirkestræde, Marstal, anbefales til Publikum. Hurtig expederet, Frit pr. Bud leveret. Pevering af Kager, store og smaa. Kransekage. Overfledighedshorn. Is og Iskager samt Fromage. Til Jiileli aiibefales mit store Marcipan-Udvalg. Sterste Udvalg. Billigste Priser. Æ storste og billigste Manufaktur forr elning Torvet, Marstal. Billigste Priser. Sterste Udvalg.

19 Udvalg for Dosseringen Vejer, Maaler og Vrager. Mægler H. C. Boye, Kobiil. H;LIIS Skibsrlleder H. J. Bager Vejerbod: Christensen. t1n1 II~II. Vurderingsformand for arcl Skyldkreds: Bagfclrer H. P. Nielsen. Vurderingsmænd (for Ejendomsskyld). Mureriiiester P. Jorgeiisen, Snedker H. Kisby. Valgbestyrelsen Kclbm. J. C. Jensen, Pmd., L~rer Valglisternes Affattelse H. J. Christe~iseii, Kobm. Hans til F'olketliiiiget og til Valgmands- Christensen. valgene: Valgbestyrelsen. G. R. Berg i Svendborg har det stclrste Udvalg paa Fyen af Herre-Lingeri.,l 6.9

20 Slagter R.. Madsen anbefaler til Dagens billigste Priser: Kirkestrzede, Marstal, Oksekod, Kalvekod, Lammekod, Flæsk, fersk, saltet og r~get, hakket Oxeked og Flæskeked samt alle Slags Pelser af eget Fabrikat, fra eget R~geri. Proper og reel Betjening. l. K1.s Varer. - M ARSTAL. St~rste Lager i alle Slags Fabriksfodtoj. a #k Gode Varer... Billige Priser, Haandsyet Fodtoj leveres solidt og elegarit. Reparationer ndf~res hurtigt og godt. Alt til Dageiis billigste Priser. Forretningsprincip: Bestemt og reel Behandling

21 Agenter (Se Forsili i~iiigsselskaber i Realregistcr ) Fag-Register. Banker. (Se Rea l-reg.) Ha.il.tlelsaye)l tel-. Barberer og Friserer. M. Hansen, Koligensgade. P. Sorenseii, Torvet. P. Sorei~sen. Torvet. E. Petersen, Prilisensgade. U. Weber, Skolegade. Ad. Hermansen, Sslvgade. F'or~~yriiz!js~~~ente~. (Se Realregisteret ) 3lusiA i~~stl-linlctltc~gor/ter Boghaildler Haiis Eschen. Orpanist Toft. Apothek. (Se Real-Reg.) Auktionsholder.. Herredsfuldcizgtig Andersen, &reskjubiiig. Bagere og Konditorer. Joh. Albertsen, Skippergade. J. Chr. Dani. Strandstr~ede Bladforhandlere. Boghdl Hans Escheii. Bogb Chr. Andersen. Blikkenslagere. F. A. EIolnr, Prinsensgade. Tti Luiid, Markgade. N J. Weber, Kirkestrade. Blokkedrejer. B. Petersen, Tvajrgade. Bogbindere. Haris Eschen, Kirkestræde. Chr. Andersen, Priiisensgade. Jacob Bruiiri, Kirkestræde. Boghandler. E. P. Larsen, Fzrgest,rzde. Hatis iilscheri, Kirkestræde. L. H. Larsen, Slnovgyden. J. C' Nielseri, ~irk&teede. E. Petersen, >) Frk. Anna TLiornse11, Kirkestr Erik Schmidt, Priiisensg~de Clir. Jepsen, Kirkestrzde. Knud J. Christeuseri, Lærkegade. Avis«, Redaktor Aug. Fiiid ling. Broderihandlersker. Frk. Camilla Albertsen, Strandstr. Brendgraver. )) Jensen, Prinsensgade. Rasmussen, Sslvgade. Kristine Holm, Tværgade. G. R Berg i Svendborg er billigst med alle Manufaktur-Varer. 3/

22 De bedste og billigste Kolonial- q Delikatesse- & materialvarer faas altid hos hlarstal Materialharidel. NB. Eget Maskin-Kaffebr~nderi. C. Hansen, Skræderforretning Kirkestra~de, marstal, anbefaler sig med alt til Pnget herihorende. J. C. Albertsens Handelsetablissement, Marstal. Kolonial-, Isenkram-, Jern-, Kul- og Tr~lastforretning. Kakkelovne, Komfurer samt alle Sorter Bygningsstebegods. Lager af Cement og alle Bygningsartikler. Billigste Priser. Marstal. lste Klasses Hotel. Stor, smuk Have. Chr. Grimberg.

23 - -~ - p-p--- Bryggerier (01). Bryggeriet»Niels Juel«. A/S. B»Marstal«(Kbm. Marius J~rgen seri). Clir. Minor, Teglgade. Brændehandler. Claus Henrlksens Setiner. Bed ker. Haiisen, Buegade. Cementvarefabrikant. Miirer niester Jargetisen, Mellevejen. Cigar- og Tobakshandlere. (Se K~buiæiid.) Cyklehandlere. M. H. Clauseli, Kirkestræde. Hans Eschen, Kirkestrrede. H. Hansen, Strandstræde. Joh. Larseti, Skovgydeii. Damefriserinde. Fru J ol~anrie Christeiisen, Strandstr. Dameskræderinder. Fru Laura Thornseii. Toldbodgade. Fru Chr. Jenseli, Skovgydeu. Frk. Marie Arideraeli, Skovgpdeii. Fru Hatiseli, Milollevej. P'rk. S. Frandseii. Fru Cecilie Schmidt, Lzrkegade. Frk. Marie Eschen, Skippergide. Danselærer Carl Boas,»Café Hvidtfeldt«. Dampskibsexpediterer. (Se Realregistret ) Detaillister (Se Kcrbrnænd.) Drejere. R. Peterseii, Tværgade. MARSTAL - - ~ -- -~ -- -.p I Elektriker. H Hansen, Strandstræde. Fedevarehandlere. Slagter R. Madsen. Fedevareforretnirigei~ Marstal. Æra Sin~rforsyiiing. Marstal Smarforsyning. H Herinniinseli, Strandstrzede. Fr. H. Krull, Karregade. C Ohrhaminer, Ny Mellergade. Fiskehandlere Chr. Albertsen, Straiidstræde. Thotiias Thomsen, Skovgyden. Jacob LcJscheiikohl, Pririseilsgade. Jeiis Rasmussen, Kongensgade. Fiskeregeri. Tliomas Thomsen, Skovgyden Fotografer. N. Hanseii, Havnegade. Herinariri Jacobsen, Skovgydeil. Chr. Jeilseii, Skovgyden. Fotografiartikler. Hai~s Eseheu, Boglidl., Kirkestræde. Galanteri handlere. Clir. A ilderseir, Prinsensgade. Haiis Escheii, Kirkestræde. Boje IC. Bager, Kirkestræde. Jacob Bruuii, Kirkestræde. Gartnere og Grenthandlere. Gartner C. Th. Christensen, Kirkestr. Gartner J. F. Hansen, Herluf-Trollesgade. Gartiiei. Haiiseii, <~inmelsvejen. Gartner Tlior Jargen seli, hlallevejeil. Gr~iitLaiidler Madseil, Kirkestræde Garvere. N. W. Je~isen, Kirkestræde. Gasmestre. N. J. Weber, Kirkestræde. Gasvsrksbestyrer Godfredsen., G. R. Berg har Hoved-Oplag af validtætte Presenninger og Dækkener. < J

24 N. P. Nielsen, Mabel- og Bygningssnedker, Vinkelstr*ade. Marstal. 'anbefaler sig med Levering af i alle Træsorter og moderne Stilarter, Elegant Arbejde! Billige Priser! Bygningsarbejde leveres til billigste Priser. Min Kolonialforretning, samt Jagtgevzrer og Jagtrekvisiter anbefales af H. Therkelueri, Marstal. N. P. Rasmussen, Narregade. Marstal. Sadelmager & Tapetserer. Lager af forskellige polstrede Mebler, Piske, Rejse- artikler, Seletejer o. s. v.

25 ' MARS TAL Glarmestre og Indramningsanstalter. ' Jordemedre. B. E. Weber, Toldbodgade., Fru Augusta Weber, Distriktsjorde- C. J. Rasmussen, Toldbodgade. moder. Boghdl. Hans Eschen (nyeste og Fru Rasmussen, Bondebyen. bedste Xaskiner). Boye Bager, Kirkestrzde. Kaffe- og Thehandlere. Chr. Andersen, Prinsensgade. S. Revei~tlow, Marstal Materialhaildel. Guld- og Selvvare-Forretninger. ~~~h~~~ B ~ ~ ~ i ~ ~ k, ~ ~ t ~ Boghaildler Hans Escheri, Uhrma- Kaffehandler F. Broné, Kirkestræde. ~ d ~, gerne D. C. Jergenseli, Storke, P. Jergensen. Kakkelovnsudsalg. i A/S J. C. Albertsen. Gæstgivere og Restauraterer. Martin Christensen, Kongensgade. Hoteller (se Realregistret). i Marius Jergensen, Kougensgade. Md. Mathiasen, Café Kongensgade.» Fortiinac, J. C. Jensen, Kirkestræde. H. The~kelsen, Nerregade. Carl Boas, Café Hvidtfeldt. Chr. Jensen, Gæstgiveriet»Marstal«. Kalkbrænderi. Jens Jsrgensen, Vestergade. Kalkbrærider Petersen, Kirkestræde. Peter Jsrgensen, Skovgydeil. Joh. Wiber, Restaurant Prinseiisgade. Klaverstemmer. I Organist J. C. Toft. Havnefoged! Ben txen Kromanii, Narregade. i Konditorer. (Se Bagere.) Handelsagenter. (Se Agenter.) Korn- og Fodeinstofforretning. i Claus Petersen, Skovgyden. Herreekviperingshandlere (Se ievrigt Skrædere.) Kulhandlere J. C. Jensen. AIS J. C. Albertsen, Kongensgade. J. C. Heririksen. I H. C. Boye, Kongensgade. Chr. H. Rasmusseii. ( Grube & Raahauge, Priusensgade. V. Schondel. Marius Jergensen, Kongensgade. Marstal Gasværk (Kokes). Hskere. (Se Kebmænd og Viktualiehandlere.) l Kurvemagere- Chr. Mathieseu, Toldbodgade. Jern- og Staalforretninger. Boye K Bager, Kirkestræde. Ksbmænd og Detailister. A/s J. Kongen%ade' J C Albertsen, A/S, Kongensgade. Mariu3 Jergensen, Kongelisgade. Camilla Albertsen, Strandatmde. Hans Christensen, Priiisensgade I Chr Andersen, Prinsensgade. Sofus Boas, Kirkestr~de. Isenkræmmere., Bsye K. Bager,» Boye K Bager. F. Broné, Torvet. Marius Jsrgensen. Jacob Rruun, Kirkestræde. (Se ievrigt under Ksbmand). Evili Boye, Mellergade G. R. Berg i Svendborg har det stsrste Oplag af Olietej -eget Fabrikat. -(7,

26 Marstal. Gasværkskasserer og Vurderingsformand for Ær0 Skyldkreds. Hurtig og energisk Incasso. Gratis Soliditetsoplysninger. Bageri - Marstal. - Konditori. - Lager af Skibsbrfld. - Bestillinger modtages paa Kransekager, Lagkager osv. Skibesmed. Kongensgade, Marstal, anbefaler sig med alt Skibsarbejde. - / a Vandtanke og Dæks-Luftventiler. m Bygningsarbejde, Gelænderarbejde og alt andet Smedearbejde. Alt i I. Klasses Arbejde. K0b altid Deres Fodtoi hos Fagmænd! F. R. Sommers i Lærkegade, Marstal, an befales. Elegant Arbejde! Moderate Priser!

27 p- p - p ' (Se -- -p MARSTAL - - Merrild Christensen, Kirkestræde Lig kistefabri kanter. H. J. Christensen, Pæregaardsstræde. (se srled M. H. Christenseus Eftfl.. Skole~ade. I Martin Christensen, ~oiigeris~;t"de. Hans Christenseii, Prinsensgade. Litsenbredre. Hans Clauseii, X H. Ihinels. Skovgydeii. M. H. Clausen, Kirkestræde. R Rnalinugc., Mal liliga Miridc. Jens Dams Enke, Havnepade. Eline Eriksen, Tvergade. Hans Escheii, Kirlrestr~de Fries's Enke, Koiigensgade Ditlev Grube, Skipperpde. Harris's Enke, Priiiseiisgade Henry Hansen, Kirkestræde. Hans Hermansen, Strandstræde. Elilil Hermanseii, Tvergade. Kristine Holni, 'a J. C. Jensen, Kirkestr~de. Anna Jensen, Prinsensgade. C. M. Jcargensen, Tvergade. Marius Jcargensen, Kongensgade. Peter Jcargensen, Skovgyden. Marstal Fedevareforretiling, Kirke- Læderhandler. Garver N. W. Jenseri. Læger Chr. Kromann, Kirkestræde. Georg Neukirch, Skovgjden. Malere. Jens Boye, Solvgade. Chr. Nielsen, Prinsensgade. C. Rauer, Kirkestræde. G. Pofler, Tordenskjoldsgade. N. Hansen, Havnegade. stræde. 1 Marstal Smorforsvninp ved A. Jur- ' Materialhandel. gense., ~irkestræd; S. Reventlow, Marstal Materialhandel N. R. Mog.eiisen, Kirkestræde. H. N. 01Gns Enke,» 1 P. Petersen, Kongeilsgade. Manufakturhandlere. C. J. Petersen, Kirkestræde. ~ J. C. Hei~riksen, Kirkestræde R. Raahauge, Vinkelstræde. J. C. Jensen, Kirkestræde. Alb. L. Rasmussen, Fiolstræde. Chr. H. Rasmussen, Kirkestræde. And. Rasmussen, Tvergade V. Schondel, Kongeusgade Cæcilie Rasmussen, Kirkestræde. icavrigt Trikotagehandlere). Chr Il Rasmussen, X H. C. Rasmiissen, Skovgydeil. Mejeri S. Reventlow, Kirkestræde. V Schondel, Kongensgade. Marstal Aiidelsmejeri, Bestyrer: Hn- H. Therkelsen, Ncarregade. genau Ær0 Stncarforsyning ved Emil Olseii, Kirkestræde. Melhandlere. (Se Kcabmænd.) Landinspekter. L. Th. Hveiiegaard, Svendborg. l Mineralvandsfabrik. Fabriken»Marstala ved J. Nielsen. Legetejshandel. Chr. Andersen, Prinsensgade. &trine Lcaschenkohl, Prinseilsgade. Enkefru Rasn~ussen, Kirkestræde. Modehandlerinder. Prk. Dagmar Frederiksen, Kirke- Lervarehandel. Jsrgen M. Jcargensen, Kongeiisgade stræde. Fru Kristine Clausen, Kirkestræde. Frk Marie Bandholm, Mallergade. Frk Caroline Bentzen Kroinann. Ncarregade G. R. Berg i Svendborg har det fineste Herre-Skræderi, 42

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V.

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V. Aa Mølle Kridtslemmeri. Grundl., så vidt det har kunnet oplyses, omkring år 1809 af Jørgen Kaas. Indehaver (siden 1905): Poul Bang (f. 1876). Adresse: Aa Mølle pr. Hadsund. A. C. Aabak, grossererforretning.

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Sælges fra lørdag. Kun! 59,- Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen. Før 599,00. Nu... 300 00. Portia slips Uanset førpris

Sælges fra lørdag. Kun! 59,- Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen. Før 599,00. Nu... 300 00. Portia slips Uanset førpris Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Kontoret holder LUKKET torsdag den 7. maj på grund af kursus I hastende tilfælde kan Svendborgkontoret kontaktes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vejen Telefonbog 1954

Vejen Telefonbog 1954 Vejen Telefonbog 1954 Registreret i telefonnummer-orden. I 1954 kunne der telefoneres til 515 numre (570 55 uden registrering) og 543 abonnenter (hvoraf 41 havde delt nummer). * betyder flere linier /

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren,

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939 1 Kristian Grøntveds dagbøger Sidste halvdel af 30 erne fra 4. juli 1934 til 22. september 1939 1934 4. juli Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere