Nyt fra din grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til tider kan være rift om dem. Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen Depot A Depot B Depot A+B Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m Kloakrenser, lille skovlskål Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m Kloakrenser, stor skovlskål Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m Lille letmetalstige, 6 m Tagstige m. hjul 6 m Kloakrensebånd, evt. med støtterør Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. Nordlige Bydel Depot A Sydlige bydel - Depot B Gert Krogsøe Henrik Rønbjerg Harald Kiddes Vej 51 H. C. Andersens Vej 2 Tlf Tlf Udlån af blandingsmaskine og leje af vejskilte - henvendelse til formanden Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 22. årgang - oktober 2011

2 FORMANDenS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Ib René Prebensen Jønhøjvej 12 Tlf Kasserer Brit Degn Allégårdsvej 12 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Antal: Trykt i 370 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Bestyrelsesmedlem Anton Nygaard Åby Bækgårdsvej 6 Bestyrelsessuppleant Birgit Thomsen Fenrisvej 21 Revisorer John Thorup Jeppe Åkjærs Vej 17 Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Revisorsuppleant Annette Boye J. L. Heibergs Vej 27 Artikler i bladet: Formandens indlæg side 3 En grundejers pligter, 2. afsnit side 4 Virksomhedsbesøg: Aarhus Valgmenighed side 9 Lindberg A/S en virksomhed i Åbyhøj side 10 Stort og småt side 14 Historien bag vejnavnene side 17 2 Sommeren er forbi, men efteråret har da også charmerende sider, bl.a. det utroligt flotte syn når løvtræerne skifter fra sommerpragten til efterårsfarverne. I Åbyhøj er der heldigvis mange gamle haver med store (gamle) træer, så ved blot at tage en spadseretur igennem Åbyhøj kan man ved selvsyn nyde naturens farvespil. På forsiden af dette blad kan ses et eksempel på dette farvepanorama. Hurra, vi har vundet stod der i Lokalavisen, den 14. juni Sejrsudbruddet kom fra beboerne på Kresten Kolds Vej, der nu officielt havde fået medhold i, at de ville blive fritaget for at skulle flytte deres postkasser helt ud til vejskel. Den tinglyste servitut, der skulle sikre at et 4,5o meter bredt område foran husene på vejen friholdes for andet end græs og kirsebærtræer, vil blive respekteret. Sagsforløbet viser, at har man som grundejer en god sag og objektivt gode argumenter på sin side, skal man ikke give op, men fortsætte med at kæmpe for sin ret, selvom der skulle komme tilbageslag ind imellem. Sagen viser også, at kombinerer man en gruppe aktive borgere med en aktiv presse og en forening som koordinator for aktiviteterne kan man komme langt. Krisestemning? Ikke i Åbyhøj! Åbyhøj er i disse år præget af en række nybyggerier, der vil ændre bybilledet radikalt. Af særlig markante byggerier kan nævnes: 1. Plejeboligerne på hjørnet af Thorsvej/ Silkeborgvej, der efter en del forsinkelser nu ser ud til snart at være klar til indvielse. 2. Overfor ovennævnte plejeboliger bliver bygningen, der tidligere husede Alta, Gissel Møbler, Miss Saigon og Squash klubben revet ned for at give plads for et nyt stort byggeri, der skal huse Nordea og Rema Se mere herom under stort og småt 3. Nyt boligbyggeri bag Økologisk Landsforening 4. Nyt boligbyggeri på Bakke Allé. Se omtale under stort og småt i vort medlemsblad for april Desværre er planerne for renovering af området, der tidligere husede fragtmandscentralen tilsyneladende udskudt på ubekendt tid. Vi har dog lov at håbe på bedre tider for dette projekt i en ikke alt for fjern fremtid. Vi har fået flere opfordringer fra vore medlemmer at involvere os i 1) presning af æbler til most, og 2) at arrangere fastelavnsaktiviteter. Vi har derfor i år for første gang været medarrangør på aktiviteten Æblets Dag, og vi er i gang med sammen med andre foreninger i Åbyhøj at planlægge, hvordan en fastelavnsdag gribes an. Udover den allerede afholdte Æblets Dag, har vi et nyt arrangement planlagt i slutningen af oktober et virksomhedsbesøg hos den lidt utraditionelle kristne organisation: Aarhus Valgmenighed. Se nærmere herom andetsteds i bladet. Til slut vil jeg atter engang opfordre så mange af jer som muligt til at blive optaget i vores mail adresse kartotek. Vores mail adresse kartotek rummer nu ca. halvdelen af vore medlemmer, og vi vil gerne have flere med. Så hvis I ikke allerede har tilmeldt jer, så vil vi hermed opfordre jer hertil. Send os blot en mail med jeres nuværende mail adresse. Af Preben Sørensen, Formand 3

3 EN GRUNDEJERS PLIGTER, AFSNIT 2 EN GRUNDEJERS PLIGTER, AFSNIT 2 I vort medlemsblad fra oktober 2010 påbegyndte vi en artikelserie om, hvilke regler der gælder for ens ansvar som grundejer. I den første artikel blev der redegjort for, hvilke regler, der var gældende for ens ansvar udover vejskel, samt hvilke regler der gjaldt for parkering ud for ens grund. Vi vil nu i dette blad give en oversigt over regelsættet for så vidt angår: 3) Regler for træer op til skel 4) Regler for opførelse af bygninger op til skel Regler for træer op til skel Som udgangspunkt har man som grundejer pligt til at sørge for, at træerne i ens have ikke må være til fare for eller genere ens nabo. Derudover kan det helt specifikt ikke accepteres, at ens træer tilsammen har dannet et hegn, der står tættere end 1,75 meter fra skel. Når det drejer sig om enkeltstående træer er hovedreglen, at man ikke med loven i hånd kan forlange at naboen skal fælde sit træ fordi man synes det kaster skygger ind på ens grund, sviner på ens grund eller er større end man synes om. lejlighed en bevisførelse, der vil blive meget vanskelig at løfte. Skulle det ske, at ens hus/redskabsskur eller andet bliver beskadiget ved, at naboens træ vælter ned over det, vil det altid være ens eget forsikringsselskab, der kommer til at dække den opståede skade. Kan man bevise, at man har gjort opmærksom på den truende udvikling, og hvis man kan sandsynliggøre, at naboen har vidst, eller burde have vidst, at der var overhængende fare for at det pågældende træ ville vælte ved først givne lejlighed, har man gode muligheder for at ens forsikringsselskab med held kan anlægge regres mod naboens forsikringsselskab. Derved undgår man selv at skulle betale en eventuel selvrisiko, ligesom man undgår præmiestigning. Hvis sagen er gået i hårdknude, og man slet ikke kan blive ening med naboen om en løsning, kan det være en idé, at få en uvildig instans til at se på sagen. Man skal i så fald klage til kommunens hegnssyn. Yderligere detaljer kan findes i vort medlemsblad fra april side 9: Vakkelvorne træer i naboens have. Regler for opførelse af bygninger op til skel i tilknytning til fritliggende og helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse i sommerhusområder. Disse bestemmelser gælder, hvis kommunalbestyrelsen ikke i en lokalplan eller en byplanvedtægt har fastsat bestemmelser, der er anderledes end bygningsreglementets. I så fald gælder lokalplanen eller byplanvedtægten. Lokalplaner og byplanvedtægter kan normalt findes på kommunens hjemmeside. I denne artikel gennemgås de generelle bestemmelser for mindre bygninger samt de særlige regler, der skal følges, hvis disse bygninger enten opføres i skel mod nabo eller nærmere skel end 2,5 m. Hovedreglen er, at al bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra naboskellene. Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger kan på visse betingelser bygges i skel eller nærmere skel end 2,5 m. Af hensyn til naboen gælder der her visse begrænsninger for bygningens størrelse, længde, højde, brandforhold m.m. Begrænsningerne ved opførelse af ovenstående bygninger placeret nærmere end 2,5 meter fra skel er følgende: Bygningens størrelse Det samlede areal må ikke overstige 50 kvadratmeter. For småbygninger på højst 10 m 2 gælder særlige lempelige bestemmelser, jfr. bygningsreglementets kap Bygningernes samlede længde Den samlede længde af garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse og andre mindre bygninger, der ligger i skel eller nærmere skel end 2,5 m, må ikke være over 12,0 m. Bygningernes højde Bygninger, som opføres i skel eller nærmere skel end 2,5 m, må ikke være højere end 2,5 m. Højden måles lodret fra det natur- fortsættes på side 7 Generelt er der ingen regler eller lov, der siger, at man som husejer kan stille krav om at naboen skal fælde et enkeltstående træ, der står på hans grund, med mindre man kan sandsynliggøre at der er en reel risiko for at træet vil falde ved først givne 4 Bestemmelserne for dette område kan findes i Bygningsreglementet, der trådte i kraft december Bygningsreglementet indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger Tegning: Birgitte Borup, Blaataarn Tegnestue 5

4 Aabyhøj Autoservice I/S Brian Jensen Vibyvej 34 Willi Bluhm Tlf EN GRUNDEJERS PLIGTER, AFSNIT 2 fortsat fra side 5 lige terræn på egen grund. Har grunden skrånende terræn eller terræn med større niveauforskelle måles fra et eller flere niveauplaner, der fastsættes af kommunen. Andre forhold Når der bygges i skel eller nærmere skel end 2,5 m, må der ikke være vindue i den side, der vender imod skellet. Bygningerne skal udføres sådan, at regnvand og smeltevand fra taget ikke løber ind på naboens grund. Brandforhold For at forhindre, at en eventuel brand breder sig over flere grunde, gælderder visse brandmæssige krav til den bebyggelse, der opføres i skel eller nærmere skel end 2,5 meter. Hovedreglen er, at garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser i skel eller nærmere skel end 2,5 m skal ligge mindst 2,5 m fra andre bygninger inde på grunden. Afstanden kan dog være mindre, hvis bygningen udføres med væg mod skellet, og væggen er branddrøj i 60 minutter bygningsdel klasse EI 60 (ikke bærende BD-bygningsdel 60) Bygninger med et areal på højst 50 m 2 kræver ikke en egentlig byggetilladelse, men kan opføres på grundlag af en anmeldelse til kommunen (bygningsmyndigheden). Kommunen har 2 uger til at vurdere sagen. Hvis kommunen inden for disse 2 uger ikke skriftligt har reageret, kan byggearbejdet påbegyndes. Hvis anmeldelsen sendes med posten, skal der til de 2 uger lægges den normale postbesørgelsestid tur-retur. Såfremt man planlægger at bygge en garage, carport, udhus, drivhus, eller anden mindre bygning, der ligger i skel eller nærmere skel end 2,5 m, kan følgende check liste være nyttig: u Det samlede areal af bygningerne må ikke være over 50 m 2. u Den samlede længde af bygningerne må ikke være over 12,0 m. u Højden må ikke overstige 2,5 m eventuelt målt over niveauplanet. u Ingen vinduer er mod skel. u Sikre at tagvandet kan blive på egen grund. u At de brandmæssige foranstaltninger er tilgodeset. Tegning: Birgitte Borup, Blaataarn Tegnestue Kilder: Parcelhusejernes Landsforening: Mit Hus, nytår 2007/2008, Aabyhøj Grundejerforenings medlemsblad for april 2008, Dafolo: Pjece om garager & carporte m.v, Bygningsreglement 2010, samt eget materiale. 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax DanBolig Åbyhøj-Hasle DANBOLIG ALLAN BANTE DanBolig Åbyhøj-Hasle SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ DANBOLIG ALLAN BANTE RING: FAX SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ RING: FAX W W W.D A N B O L I G.D K DELIZIOSO DanBolig DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA SAMARBEJDER MED NORDEA VIRKSOMHEDSBESØG En aften hos Aarhus Valgmenighed Onsdag den 23. november 2011 kl på Valgmenighedens adresse, Mjølnersvej 6 Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Hamrende godt håndværk Program: Tomsagervej Åbyhøj Tlf home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf Velkomst v/ Keld Dahlmann Rundvisning Aarhus Valgmenigheds historie Valgmenighedens opbygning & arbejdsområder, herunder placering i forhold til folkekirken Kaffe og kage som afslutning Pris: Gratis for medlemmer Tilmelding: Senest den 17. november 2011 Velkommen til denne spændende aften 9

6 Lindberg A/S - en virksomhed i Åbyhøj Lindberg A/S - en virksomhed i Åbyhøj LINDBERG A/S er i dag en af Åbyhøjs største virksomheder, med ca. 650 ansatte, hvoraf ca. 160 er beskæftiget på fabrikken i Åbyhøj. LINDBERG s hovedprodukter er lette, minimalistiske stel i titanium. LINDBERG har hovedkontor på Bjarkesvej 3, 8230 Åbyhøj LINDBERG har siden 1999 haft sit produktionsmæssige hovedsæde på adressen Bjarkesvej 3. Før 1999 befandt produktionsenhederne sig på flere adresser i Frichsparken. Successivt er firmaets interne reklamebureau, logistik og design afdeling blevet flyttet til Bjarkesvej. I foråret 2004 blev resten af administrationen LINDBERG s internationale kundeafdeling, salg og marketing flyttet til Bjarkesvej. Historie For LINDBERG begyndte eventyret i 1969, da Poul-Jørgen Lindberg og Hanne Lindberg startede virksomheden Lindberg Optik i centrum af Århus. I 1979 gik man et skridt videre, og begyndte selv at designe og udvikle briller. I starten blev brillerne fremstillet i udlandet. Næste afgørende begivenhed fandt sted i perioden , hvor Poul-Jørgen Lindberg sammen med arkitekten Hans Dissing designer AIR Titanium brillestellet, og hvor et nyt skud på firmastammen ser dagens lys: Lindberg Optik Design. Der bliver nu produceret brillestel i Danmark, nemlig i en treværelseslejlighed oven over Lindberg Optik. I 1986 beviser det nye design AIR Titanium brillestellet sin eksistensberettigelse. Det første salg kan noteres og allerede i 1987 bærer Dronning Margrethe og HKH Prins Henrik Air Titanium. I årene der fulgte voksede virksomheden støt ligesom produktprogrammet løbende blev udvidet til i dag at omfatte 10 produkt linier. For at kunne følge med den stigende efterspørgsel flyttes produktionen i 1992 til Frichsparken i Åbyhøj, og i 2000 etableres en samlefabrik i lejede lokaler på Filippinerne. Fra 2004 foregår produktionen på Filippinerne i LINDBERG s egne lokaler. Forretningskoncept LINDBERG s overordnede idé er, at tilbyde kvalitetsbevidste forbrugere briller, der kombinerer design, innovation og fashion med firmaets kerneværdier: komfort, lethed og fleksibilitet. Innovativ udnyttelse af ny teknologi og materialer er grundlæggende for LIND- BERG. Design detaljer afslører æstetisk udnyttelse af materialer og overflader - og en temmelig stor del håndværk. Modsat mange andre virksomheder har LINDBERG valgt ikke at masse-producere og at in-source i stedet for at out-source. Dvs. de kan overvåge hvert eneste trin i arbejdsprocesserne. Med personale som arbejder side om side ansigt til ansigt, kan nye ideer og forbedringer hurtigt indarbejdes i hverdagen. Produktprogram LINDBERG har altid fremstillet lette brillestel (1,9 g) i en stilmæssig minimalistisk stil. I dag er den oprindelige produktportefølje fortsat baseret på stel af titanium til, men omfatte en solbrillekollektion og en kollektion af briller i ædelmetal til det sidste skud på stammen 3star kollektion, hvor LINDBERG er tilbage til rødderne med et produkt baseret på basisværdierne: lette, minimalistiske titanium stel, med tillægsværdier i form af nyt næsebro- og hængseldesign. Begivenheder af stor betydning for virksomhedens udvikling LINDBERG har vundet stor respekt for sit design, og er gennem årene blevet tildelt 48 internationale designpriser. I flæng kan følgende nævnes: Good Design Grand Prize Award (1992) Det uofficielle verdensmesterskab i industrielt design If-prisen (1993) tysk pris. Tildelt som et af de 10 bedste designprodukter i verden I 2000 vinder LINDBERG en række prestigefyldte priser: Den Danske Designpris 2000, Den tyske Red Hot for High Design fortsættes på side

7 DELACOUR DANIA Fast Ejendom Stefan von Fintel DELACOUR DANIA Lille Torv Aarhus C T Advokatpartnerselskab AABYHØJ TØMRERFIRMA Alt tømrerarbejde udføres Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj Tlf Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp v/anton Nygaard Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj Tlf Deres blikkenslager BENNI JONASSEN Aabyvej 112, 8230 Åbyhøj Tlf Tømrer- og snedkermester EIGIL ANKER & SØN Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj Tlf Lindberg A/S - en virksomhed i Åbyhøj fortsat fra side 11 Quality (solbriller), The Japanese Good Design Award 2000 I 2006 vinder LINDBERG den kinesiske IF Award 2006 I 2009 udnævnes LINDBERG som kongelig hofleverandør efter at have haft Dronning Margrethe som kunde i Lindberg optik siden 1987 Maj 2011 bliver Poul-Jørgen Lindberg tildelt Ridderkorset af Dannebrogsordenen. Denne internationale anerkendelse har naturligvis haft stor betydning for LIND- BERG s succesrige markedsføring af sine brillekollektioner. Fremtiden LINDBERG er netop hjemvendt fra Paris, hvor de modtog en af den internationale brille industris mest prestigefyldte priser Silmo d Or. Prisen blev uddelt for innovation og Teknologi for den helt nye brillelinie LINDBERG Horn. Det karakteristiske design kombinerer brillefronter af bøffelhorn med stænger af titanium. Direktør Henrik Lindberg udtaler, at det er en speciel glæde at modtage en innovationspris, fordi netop innovation er LINDBERG s strategiske omdrejningspunkt og primære våben i den benhårde internationale konkurrence. Med disse ord og fastholdelse af kerneværdierne komfort, lethed og fleksibilitet, er det svært at se, hvorfor den århusianske virksomhed ikke skal fortsætte den positive udvikling. Nybolig Århus Vest v/søren Jensen & Peter Dybvad Silkeborgvej Åbyhøj Tlf TVIS-MODULIA KØKKENCENTER ÅRHUS v/ole KAMP Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj Tlf

8 Stort og småt Stort og småt Nyt stort byggeri i Åbyhøj på hjørnet af Silkeborgvej/ Thorsvej I vores april medlemsblad omtalte vi, at bygningen, hvor tidligere Gissel Møbler, Alta, Restauranten Miss Saigon og Squash klubben havde til huse, skulle rives ned for at give plads til et stort kontorbyggeri. Vi har nu fået mere detaljerede oplysninger om, hvad der mere konkret kommer til at ske, og kan nu fortælle, at planerne for denne hjørnegrund er temmelig omfattende, og vil påvirke bybilledet i Åbyhøj radikalt. Bygningen er solgt til det nordjyske entreprenørselskab A. Enggaard A/S, der vil rive den gamle bygning ned for at give plads til en nyopført bygning på 2800 kvadratmeter. Den nye bygning kommer til at rumme en ny mere tidssvarende NORDEA, samt discountkæden REMA Den nye NORDEA erstatter såvel den eksisterende Åbyhøj Filial, som bankens afdeling i Brabrand. I kælderetagen indrettes der parkeringskælder. Kilde: Århus Stiftstidende, 13. juli 2011, samt eget materiale forretninger er flyttet fra Thorsvej til Silkeborgvej 268, bag ved Tvis-Modulia i lokalerne, der tidligere husede H.C. Andersen Fyrværkerifabik. Regulering af trafikken på villavejene i Åbyhøj Vejgruppens plan er efter ønske fra politisk side blevet inddelt i prioriterede faser, for på den måde at få sat dele af planen i gang, Denne reviderede plan er sendt til Trafik og Veje, og vi afventer tilbagemelding derfra. Skulle der være ønske om at høre nærmere om denne nye strategi, kontakt da venligst Foreningens formand. Til de, der ikke har fulgt løbende med i sagen, kan vi henvise til Grundejerforeningens hjemmeside, hvor den samlede vejplan kan findes under nyhedsarkiv Nye regler for postkassens placering Som det nok er de fleste bekendt er der indgået en aftale mellem Transportministeriet og Post Danmark, der indebærer, at for villaers vedkommende skal postkassen opstilles ved vejskel til afløsning af, hvad man har i dag. For korrekt placering af postkassen, kan der henvises til folderen Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg. Placeringen af postkassen ved vejskel skal være foretaget inden 1. januar strid med en tinglyst servitut, der påbyder beboerne at holde området på 4,5 meter foran husene ud mod vejen fri for andet end de oprindeligt plantede kirsebærtræer, der udgør en allé op mod kirken, 2) En sådan opstilling af vidt forskellige postkasser vil være en synsmæssig vandalisering af området, og vil ødelægge det smukke syn fra I. P. Jacobsens Vej op mod kirken. Vore argumenter har fundet gehør hos Post Danmark, der i brev af juni 2011 har meddelt at man godt kan acceptere at postkasserne på den øverste del af Kresten Kolds Vej placeres på siden af husene, således at de omtalte 4,50 meter foran husene friholdes som hidtil. Fra egne rækker Æblets Dag har været afholdt flere gange, med Åby Biblioteks Venner som den primære arrangør. Da vi mener, at denne aktivitet også er af stor interesse for vore medlemmer, har bestyrelsen besluttet at engagere os positivt i videreformidlingen af denne gode aktivitet såvel økonomisk, som arbejdsmæssigt. Fra et par af vore medlemmer er vi blevet opfordret til at arrangere en Fastelavnsdag for Åbyhøj s børnefamilier. I bestyrelsen har vi fundet ideen god, og har forespurgt, andre foreninger og her især igen Åby Biblioteks Venner om de ville være medarrangører for et sådan arrangement. Vi har foreløbig fået positiv tilbagemelding, og vil drøfte detaljerne nærmere i de kommende uger. Rapport fra forretningslivet i Åbyhøj netop nu - I lokalerne, der tidligere husede Åbyhøj kiosken er guldsmed Henrik Saugbjerg rykket ind. - Henrik Saugbjerg s gamle lokaler er til gengæld overtaget af en ny frisørforretning Et nyt parti/en ny kandidat så dagens lys i Åbyhøj Frisør. Behovet for at forbindelse med Folketingsvalget hverken blive klippet er tilsyneladende stadig stort Som det sikkert også er de fleste af vore partiet eller kandidaten blev dog stemt ind (umætteligt?) i Åbyhøj. medlemmer bekendt, har vi på vegne af i Folketinget. - Tøjkælderen er lukket. Der er åbnet en beboerne på den øvre del af Kresten Kolds blomsterforretning i lokalerne. Vej protesteret mod dette, af flere grunde: Julebelysningen i Åbyhøj - Gissel Møbler en af Åbyhøjs ældste 1) En opstilling af postkasserne vil være i Julebelysningen er sikret i år. Salget af Åby høj Vinen for 2010 har indbragt kr ,00, hvilket var en udslagsgivende indtægt for sikringen af at få julebelysningen på plads. Ifølge formanden for Åbyhøj Handelsstandsforening, Frisør Jens varer det ikke længe før man godt kan begynde at se sig om efter den nye udgave af Åbyhøj Vinen. Kilde: Lokalavisen, 12. oktober 2011, interview med Frisør Jens. Folketingsvalget i september

9 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf NEW STYLE SALON Herre & Damefrisør DINO Tlf Silkeborgvej 307, 8230 Åbyhøj ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf Murermester G. NYGAARD PEDERSEN Elkjærvej 27, 8230 Åbyhøj Tlf sigtigepriser.dk sigtigepriser.dk Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf Tømrer & Arkitektfirma M.A.A. PREBEN HANSEN Haslevej Åbyhøj Tlf Mobil: Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk nordea.dk Gør det muligt AGør det muligt A Historien bag vejnavnene J.L. Heibergs Vej J.L. Heibergs Vej er opkaldt efter forfatteren m.m. Johan Ludvig Heiberg og/eller hans hustru Johanne Luise Heiberg (født: Pätges). Såvel den mandlige som den kvindelige J.L. Heiberg vil her blive omtalt. Johan Ludvig Heiberg Johan Ludvig Heiberg var en af Guldalderens førende digtere og kritikere. Han huskes især for sine vaudeviller, små lystspil med indlagte sange til tidens populære melodier, der giver et fremragende tidsbillede af livet blandt det københavnske borgerskab. Ikke mindst er han kendt for det nationale festspil Elverhøi, der har været opført på Det Kongelige Teater mere end 1000 gange. Sammen med sin hustru, skuespillerinden Johanne Luise Heiberg og moderen, forfatterinden Thomasine Gyllembourg skabte han et hjem, der blev mønsterdannende for borgerskabet. Johan Ludvig Heiberg blev født 14. december 1791 som Thomasine og Peter Andreas Heibergs eneste barn. Han voksede op i et hjem, hvor dagligdagen var præget af politiske og intellektuelle diskussioner. I slutningen af 1799 blev P.A. Heiberg landsforvist på grund af sin kompromisløse kritik af det politiske system. I 1801 blev forældrene skilt. P.A. Heiberg fik forældremyndigheden. Johan Ludvig Heiberg ( ) har haft stor betydning for dansk litteratur på flere områder: 1) som dramatiker, hvor han lancerede vaudevillen, og 2) som kritiker og æstetiker, hvor han med sin genrelære, inspireret af den tyske filosof G.W.F. Hegels ( ) systematiske begrebsdialektik, i virkeligheden grundlægger dansk litteraturvidenskab. I kraft af sin åndspersonlighed fik Heiberg en meget betydelig indflydelse på sin samtid: som smagsdommer (nærmest en litteraturog teaterkritisk højesteret), som teatermand (teaterdigter, censor, chef for Det kgl. Teater) og gennem sit ægteskab med nationalscenens prima donna Johanne Luise Heiberg ( ). Heiberg ernes hjem blev mødested for tidens kulturelite, og blev indbegrebet af guldalderens højere københavnske dannelse. Igennem Heibergs livsforløb er det relevant at skelne mellem forskellige profiler: Først det unge, højt intelligente talent, der slår igennem som respektløs spasmager og parodist (Julespøg og Nytaarsløier, 1816) og omsider får erobret Det kgl. Teater og den litterære opinion for sin dramatiske genre (vaudevillerne). Dernæst den midaldrende Heiberg, der konsoliderer sig som konservativ autoritet og kulturel magtfaktor, og som fortsat digter for scenen, bl.a. spekulative stykker i idealistisk ånd. Og endelig den aldrende Heiberg, tankedigteren og amatør-astronomen, som den yngre generation vender ryggen. Da han efter enevældens fald blev udnævnt til statens første direktør for Det Kongelige Teater ( ), var han politisk konservativ og fagligt ude af trit med den institution, han selv havde moderniseret. For eftertiden har Heiberg nydt en solid klassiker-status. Med sit charmerende vid har han bevaret sin tiltrækningskraft på litteraturens og teaterkunstens dyrkere til den dag i dag. Johanne Louise Heiberg Johanne Luise Heiberg ( ) er et af fortsættes på side 19 17

10 Buchtrup og Duet Service udlejning Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj tlf svaneglas Silkeborgvej 263/Thorsvej Åbyhøj - tlf Elite svaneglas Park Park & & Have Have ApS ApS Finderupvej Århus C Tlf. 86 Finderupvej Fax Århus C Glarmester Glarmester Tlf Fax Når ruden er knust og skaden er Når ruden er knust og skaden sket. - Ellerer når den gamle termorude Tomsagervej sket. Eller når den gamle er punkteret. 14, 8230 termorude Åbyhøj er punkteret. Tlf aabyhøj tapet og farve v/malermester HOLGER PEDERSEN Silkeborgvej 230 Kld Åbyhøj Tlf Historien bag Vejnavnene Egen afdeling fortsat med fra side kompetencer 17 indenfor fremstilling de største navne og montage i dansk teaterhistorie, af og løsninger inden hendes for selvbiografi glas- alufacader. Et Liv gjenoplevet i Erindringen er et hovedværk i dansk memoirelitteratur. Gennem sit ægteskab med Interiørglas Johan Ludvig og Heiberg spejle skabte hun et hjem, Special glasløsninger der blev et centrum til indendørs for det kulturelle miljø brug til indretning i Guldalderen, og design selv om i pri- kun få fik adgang vate boliger hertil. eller Allerede til erhvervsbyggeri. i samtiden blev det en myte og symbolet på dannelse og danskhed. Udover at være stjernen på Det Kongelige Teaters himmel, var Johanne Louise Heiberg også en stor erindringsskribent sket. Når ruden Eller når er knust Når den gamle ruden og skaden termorude knust og skaden er Special glasløsninger til indendørs sket. er punkteret. Eller når den gamle termorude brug til indretning og design i pri- sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. vate boliger eller til erhvervsbyggeri. er punkteret. Interiørglas og spejle Glas og alufacader Special glasløsninger til indendørs svaneglas Voldbjergvej Glas Egen 22 afdeling 8240 og Risskov alufacader med kompetencer Glas og alufacader svaneglas Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Egen indenfor afdeling fremstilling med kompetencer og brug montage til af indretning og design i pri- indenfor løsninger fremstilling inden for glas- og Egen afdeling vate montage og alufacader. boliger af med kompetencer eller til erhvervsbyggeri. løsninger inden for glas- og alufacader. indenfor fremstilling og montage af Interiørglas løsninger og spejle inden for glas- og alufacader. Voldbjergvej Risskov Randers Interiørglas Special Tlf. glasløsninger og til Århus spejle indendørs Tlf Ebeltoft Tlf Voldbjergvej 22 Grenaa 8240 Tlf. 86 Risskov Bjerringbro Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Tlf Special brug til glasløsninger indretning og til indendørs design i pri- brug vate boliger til indretning eller til erhvervsbyggeri. Tlf Interiørglas og design i pri- og spejle Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Risskov Randers Tlf Århus Tlf brug 00 Ebeltoft til Tlf. indretning og design i pri- Tlf. 86 Voldbjergvej Risskov Randers Tlf. Grenaa Tlf Århus Tlf. Bjerringbro vate 00 Tlf. Ebeltoft boliger Tlf eller til erhvervsbyggeri. Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Voldbjergvej Risskov Tlf svaneglas Glas og alufacader Egen afdeling med kompetencer Glas og alufacader indenfor fremstilling og montage af løsninger inden for glas- og alufacader. Egen afdeling med kompetencer Glarmester indenfor fremstilling og montage af Glarmester Når ruden er knust Glarmester og skaden løsninger inden for glas- Interiørglas og alufacader. og spejle Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Glarmester Når ruden er knust og skaden er sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. Glas og alufacader Man kan ikke skille Johanne Luise Heibergs posthumt udgivne hovedværk Et Liv gjenoplevet i Erindringen fra hendes karriere som skuespillerinde ved Det Kongelige Teater. Hun var 1800-tallets store kvindelige stjerne, idet hun fra 1826 indtil sin afsked i 1864 spillede mere end 275 roller. Heraf var langt de fleste hovedroller. Foruden erindringsværket som Johanne Luise Heiberg påbegyndte i 1855, havde hun tidligere nærmest for sin fornøjelses skyld skrevet nogle vaudeviller i slutningen af 1840 erne: En Søndag paa Amager (1848), Abekatten (1849) og En Sommeraften (1853). I 1850 erne skrev hun en del polemiske artikler i dagblade og tidsskrifter. Disse var skrevet under pseudonym. Af Inge Nedergaard Sørensen En lokal bank med lokale mennesker Alt glarmester og tømrerarbejde Claus Christiansen Brit Degn Bjarne Fries Ring for uforpligtende tilbud aabybyg.dk Nybyg Tilbyg Udestuer Nyt tag Nye døre og vinduer Energivinduer 19

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 20. årgang - nov / dec 2009 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - april/maj 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - november 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Åbyhøj

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Egevænget 8 Sag: 84600631 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Boligen Opført 1973 Rum/Værelser 4/4 Bolig 130 m² Grund 917 m² Energimærke:

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere