r TER alrieb IK TFIE\r * Nr.33 Septernber 1985 Doppel *Sport -2 lrqt Darskffiisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r * @ TER alrieb IK TFIE\r * Nr.33 Septernber 1985 Doppel *Sport -2 lrqt Darskffiisk Selskab"

Transkript

1 r TER alrieb IK TFIE\r * I ; Nr.33 Septernber 1985 : I \ Doppel *Sport -2 lrqt Darskffiisk Selskab

2

3 1 Dansk Fotohlstorisk Selskab. Stif tet L9'15. Generalforsamling og LandsmØde. z AUKTIONSLISTE MED PRISER. MØDERÆKKEN OG MØpennFERAT. 4 6 Præsident: Vlcepræsident: 01e Schelde Plantagevej o Birkerød Bestyrelsesmedlem: o2 81 2o 2o RedaktØr: Flemming Berendt. Teglgaardsvej 649 3o5o Humlebæk Kasserer: Andreas Trier Mørcfr, Sortedam Dossering 95 A 21oo København ø o1 26 oo 2I o Niels Resdahl Jensen. Rygårds Alle 33 A 29oo Hellerup ol 62 o9 62 Giro konto: L 5o Steen Nielsen. Violvej 16 35oo Vær]øse o L 2 X LOPPEMARKED! "HABAROT" Martinus petersen. 1() Udstitling på Aalholm slot. Alex Steinbach. 14 BEGYNDELSEN... O BIade af luftfotograferingens historie. Flemming Berendt. 20 BALLON-TRIP I89o t FØrste luftfotografi af Flemming Berendt. 26 Dynamittens fader, kamerateknisk pioner. Alfred NobeI. Bengt-Arne Falk. 40 THE KODAK MUSEUM. Et museum bliver til og forsvinder??? Per Ask NieIsen. 47 "PUPTLLE" - et kameras historie. F. Berendt. 55 Eduard Liesegang. Elberfeld. Et kamera-firmas historie. Ved Arne Hansen. Odense. 57 lz Jylland: Copyrlght D.F.S. ISSN olo'l Erik Sundahl. Eggersvej 18 29oo Hellerup ol Jan Klinksgaard. Ved Skellet, 3o 64oo Sønderborg o D. F. S. MØDELOKALER: østerbro MEDBORGERHUS. ÅnHUSGADE ro3 KØBENHAVN ø. MøDET IDS PUNKT KL. 19:3o HU S KH U S KHU S KHUS KHUS KHUS KHUS KHUS K KONTINGENTET ER UÆNDRET - FOR MED- LEMMER BOENDE PÅ SJÆLLAND-AMAGER, Kr. ]75.oo ØvnIGE Kr. l25.oo.

4 2 GENERALFORSAMLING ll-tz MAJ I. Valg af dirigent. DAGSORDEN. ( f føige vedtægter ) 2. Præsidenten aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Afstemning om indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. Den siddende bestyrelse har erklæret sig villig til at modtage genvalg. 6. VaIg af to revisorer. 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen fores1år UÆNDRET kontingent fdr den kommende SæS ON. B. Eventuelt. ad. 1 ad. 2 Hansen valgtes. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var Iovligt varslet og beslutningsdygtig. Efter at Præsidenten havde gjort rede for den forgangne sæsons aktiviteter, efterlyste han foredragsholdere til kommende mødeaftener, især kniber det med, åt titgodese de tekniske emner. Der har fra flere sider været Ønsker fremme omkring en kombineret hygge, snakke og samleraften i løbet af sæsonen. Endnu engang vil bestyrelsen forsøge at arrangere en tur ti1 Malmøs Tekniske Museum. Ligeledes muligheden for gennemførelsen af en fælles tur til KØln i foråret også tanker omkring en ekstra auktion med loppemarked til efteråret fremkom, præsidentens beretning blev taget til efterretning. ad. 3 ad. 4 ad. 5 ad. 6 ad. 7 ad. I Kasserens reviderede regnskab godkentes. kassebeholdningen er i perioder stadig meget lav. Ingen indkomne skriftlige Bestyrelsen blev genvalgt. Revisorerne blev genvalgt. forslag. Efter debat blev det vedtaget (L2 mod lo stemmer), at bibeholde det nuværende kontingent. Der blev fra flere fremmødte medlemmer fremsatte Ønsker om en stramning af kontingentopkrævningen. Herved kunne en bedre likviditet opnås. Ole Schelde foreslog en auktion ti1 fordel for Selskabet. Det blev påpeget, at medlemmerne, åltid kan sende ting ti1 'auktionerne og Iade beløbet tilf alde.f oreningen.

5 Et festudvalg omkring Selskabets lo 3o. november I985, kom foreløbig til Flemming Anhol_m. Hans /stberg Hansen Resdahl Jensen. Kurt petersen og 01e Der blev ytret Ønske om oplysninger pemarkedet i Hamburg. års jubilæum den at bestå af f/lgende:. Mogens von Haven. Niels Sche lde. i objektiv omkring lop- I Andreas T ' MØrch/ra""., J. s. Niersen rlaj 1984 Juni Jull August Septenber 0ktober Noveurber Decenber Januar 1985 Februar Marts Aprll Indtægternes ford.elingt Kontlngenter SaLær ved auktloner Renter Annoncer I ObJektlv løssalg af Objektiv Busudlæg retur Udglfternes ford.ellng: Porto og kuverter Trykning af ObJektiv Repro Telefonannonce Telefon og andre urtg. tll Gaver tll. foredragsholdere Dlverse Lokaleleje 1 Øbrohus Club Daguerre Bestyrels esmøder -ir rejseudg. Daguerrekamera FB. Kassebeholdnlng pr.3o/ 4 I9B5: Bankbog Oiro Kontant Dansk Fmohistæisk Selskab Regnskab for perioden L/5 GI. kassebeh. Ny -r ,5O 4OL2, rl , OO 51o, oo t00fg,10 2O9L9,5, 1046,7, za< )e/tvv nn to15,oo 11 5J,00 782,60 550,oo 157,7' 442,rO 118,QO, , L24r,87 906, O5 we+-lo/ q lndtæet 4520;50 400,00 675,oo 200, o0 712Q,0O 54lo, oo 4910, o0 5992, ,r, 2237,50 ]450,00 to25,oo 401f5, , ,60 Ud.cif t ;g,0 0 2L34,40 oa7 lat Jv I t /v 7751,25 22t1,QO 8279 r40 r4o4,1, 154, ,1O tg1ol,5, Hellerup *.9/r)975,r/å/ 7?.1ø,.rsign.Niels h.jågen sign,ole s{ryor{gren srgn.lø6.uagnussen Ka s s erer Revi,sor Revlsor <4<"' - - Z-z;*ut 4z Z2o"*''- Auktionen må betegnes som middef, omsætningen var rimelig (Io.ooo), men på bekostning af et begrænset udvafg af,'gode varer,,. 42 medtemmer deltog. Generalforsamlingen var præget af mathed, 'dette beroede nok,af mange1 på kontroversielle problemer - her vat 27 medlemmer tilstede.

6 4 Nr. T-t1st. Ilin.kr.i harrrr(. 1: Ihagee 6x1o,5 klap. Iriplex 1:5,8 12 cn A/B loo i bil-leder l-ox{l cn, dariske postvogne ca. 189o D i5o '. : t, 12 riiaposlti;;; eix1å s/ir. E'nåelske-krigesklbå B 5o?o 4: riorrei exe, t*,5?5 nro, n. Iaske, def.lukker c l7o 5. KIap 5x9 m. P.odenstock 1:415 1or5 cm. Conpur C ; loo 7.,lgfa roxg n. Ige tar, n, taske D 9,r; 8. Påroramabillecle s/h, Århus 19o9 q 7, 9. Seirette K nooel fi BlC 7o 1o. Ap:fa klap camera 6x9 ca n. taske --4-1C3. --3o ].'2. X6Aax no. 2-A iolcllng autographlc Brownle 5*xLl 5o l-t. Kodak no. fol:ing Oarridge llawk-$e 6x9 nodel B C Do f.;: Kodak no. 2 fcldin[ arrtografhic 5x9 - c i ao l-5. Aqfa Sitette 24xe5 D I {5 't6, Stereobctragter, sl.æde roangler I Pfadekancra 9xL2, dob.udtr. Steinhell I'.4r5 l-1r5 cm, BT' n'n 3/C 5oo i Noe 18. Ica pladekamera tx1 2, I'ieyer Veraplan 1:6'8 15r 5 cn B loo {oo ' 19. Ernena:ur 6x9 pladekameta, 1:11 1or5 cm DatskJ-i'e q f oo I tlo å.''. iono rlllc 2all5 n.-i'igdårmotor., incust?f 1.:3,6 4 cn (Rus.) A1B?5o - lfoo lnni tåckre og norilysb).. 2oo 23o 22, Fuseir (,laukar lz4r5 I5r5 <:n i lbsor'lukker 15o Å3o 21. Conlafl.ex 24x16. Tessar L:2,8 45 mm B loo '?A.!-oitz.i-k klap. ltoinar t3r5 75 rnn, fornat 6x5 C :' U,--:a:.t[-:9-5,.6!!ap. lal-d4ar 1:Z.q eo mnj'!ro!s.er,rb..4-.n. I l5.r =?6, Rollei.tix s';a',ivsnaplils ( også til liasselblad) l1;o \ore 27, Roiie j.-pa.ncrn:rahoved.. - B loo 4'r 2tl. 2 s tk. conl: ij:l-.r- t.oui. 6xS 'uil a rrxq n planf l1n 15o 32ri 29. Row: beiye:llnesur, 1-6o eel:. A 2oo K ir). tar;ke. Sog.:r C.cf. udsl:!1'tc Ii.14 io. 2 st):. l.odak Box, -52-o_96-5-!I:-Z: I.{e_ JI, Koddit lgiinn Iå, oprr;æk dcf. D - 1 loo i2. 1o slk. g::mlc stercobilleder B {o ir3, I,iiiici:t,,: ij itur i,'lrr\v3r rn. Ising filrrrspj.ejser C i!o i4. f:,:o,1 'l)<'uol'')'.:5r 25oll la-np", Iii.lr.* tzli5 B zs ii. I ia',.-1q4!f:..i.r'r:r 'J't. B"- '.. s Lx. ro<icl;assa. ':,rr-rri-r Er.n. l.o i7. lotos't,:.i, liv:r, btuicit ured 5 stk. D t8o 7t../r5t'lr lrrr, o1,tå,1i,r cr;,1,:ngj.ver B 2co ' j), -"j;,''l'irr: Jliarl':c ior:saisl.inser', vidvin)lc1-'le'le-:'rrpro. A loo.it:. l()vor.il,::.b.,'].r,'i,j.j],o';oj-1t:x;'.,r1:lirlosr.,r:rti].liz'l!o lrt, rilf..:: nl-r, 'l'iio;.rl::n f ii:r) 50 $:t, t 4, :: n -: I 'f 'i.i, ;1 J,-', ' p;,1 Lo :å_jji =:,r_. ',:irrl)-' l :,?, tl. lir':-1:cr d.'f. bo -46. Canron TV Zc,orn optilr lio 47, Koci.:,k Åutographic no.a 118 l?o 48. llov.lscop Slurt vier'rer, lrot'lp1c'i lzo 49. Ag1':r l'iot'r ltapld C I o. l{ecl;-errii f o:< ( l'ra::cc') 6>: 8ol' o:.:1u r Polaroid rønt;en c" JP4l (l! 53. Balda 1o4 k.uucl'a 54. Godl;eposr: r':e'd di velce ti:rg 55. God'tepost roe(l diverl,c t j-i:/t 56. Dlvclse fotobø6er'. -.._ 57. Dlverse fotobøger. llo 58. Divelse fotobøger. Ito i )9. Diverse fotobøger. l80 6o. Norki: ilaroera Ico o _ti 1. Lettz pro; ek1.c'r'tjlrlllo 5cso t't. 2 cpf.ili Y/ C 5oo -19!-"- c.. I 62. Ile jsckatrla (træ) l:;x] fl m. Voi.1 tllincler: ColLlr,ca.r II.l 1:?r7 sa.nt def. iøs ).ukher, J stk. karct ber Tocr t5o (,,). 2 stl',. legetc jsxcngit,'cre 15 n.n seci fj Lrn /.+D joct locs I Aoo 64,?--øjet spejlrcfj-ei<s, US Caruer';r Cor'1r. rn. t;rsl;e i.! '5oo ?--ci.\-r--El,:i.t.q- ilg-,il Sup('r'. derr n{) del'. 1rlr) i 1lo lt, I 7a O- 66;--eo,sr',11 Slii'.,,'r lynntrlltr ]l r 35 6'1. I'ai"Ic 9,5 trin oltescr i sort udforelse 68. Clt:!:1cx J S,I f' u,r optr.:ger 59. Colonet Midrct 1.6 n'rrr o B J] lr, ll B B A lo tlo l8o 115 lls -l 1r:-- \ro \af loo )So 16 1tn! dl1qeq B t5u t_58o , Rcdckasse nc'd cliver'sc. 50 7'.t. ) st):. box ciul)era.et' I 5lo 74. trrrretqa:rn 9xl 2 placlel'.i:..:ti.rrir, Dobi:el obi. ;er'..t1, B 15o i,tto 75. Oerto 9:i12 Str j ohe1ll l)obbel an(tsti8uat!rr,4 C I Åbo 77. Xocta.lc Junior 1A klap rr. grlf.cei C ' 3f 78. Xodd< no. 2 Folding 6x9 rr. gr'i.ffei B.to 79. KodaJ< iioirdon til 6f 6 fi.lm " A, '('lo 8o. X.oC;ilr Junior 6x9 A /B, åf 81. Kodd,, Vest locr.et mod. 3 u. gr:i-ffel - C 9o 82. Kodak J. Serie 3 no,118 n. griffel, tasire og stativ 3 I tlo Br. Zeis lkon 0ocanette, 1:11. A/B 84. Zels lkon Contessa llettel- 7.:613 rr ttr 85. Arf;r liecorci 6x9 l-z'i.7 fi Qn Voj-gti.linder!essa l. : tri Orion 'rierk klan C'x9 L'ns.igrr 42o, klap 6x9, Blrsi l.orr lz4 r5 ZinT,Io Sutrita 6x6 rc. taske Pla.deka-rnera 6x9 neci kasettel R l) n r'l /n L B ij B R R/C?r.a go 5o l( o 5o 5{o f'ortegnelse oyer d af roedlennerne udbudte fotograflka ved auktlonen ]ørdas. den 11. nal l-985.

7 5 Reimanns kamera pa scenen. Poul Riisager J. A. Hans n. Bogtryk0ffset Ertng Larsen, Jette Ludvigsen Tine Bertelsen / Krisser Jørgensen Danrk Fotohictorisk S bkab v/ F. Berendt John von Daler Her ses der dobbelt Disse medl-emmer kommer til at se dobbelt! Teaterforestillingen " Amagertorv 4" blev desværre aflyst i sidste jeblik, på grund af sygdom. Det Øverste billeder viser lidt af det genopbyggede atelier på Amagernogen torv 4 en opbygning der fik megen ros af teateranmelderne. Dagen afsluttedes med middag hos "PAPPAS" på Kultorvet, fter entetid, KØbenhavns serveringsstress og pladsnød lykkedes det dog at få en hyggelig aften i hinandens selskab. F.B.

8 6 \IØDER'EKKEN TORSDAG DEN I9. SEPTEMBER: på opfordring starter vi efterårssæsonen med "HYGGE-AFTEN". Medlemmerne bedes medtage "SOMMERENS FUND" - så alle kan se og føle. Medbring kuriositeter - billeder kort sagt ting vi kan glæde os over i fællesskab. Niels Resdahl Jensen, vil fortælle os om sine indtryk af en rejse til det tekniske museum i PRAG. TORSDAG DEN L7. OKTOBER: STEREO-AFTEN. Peter RandLØv, mangeårigt medlem af Selskabet vit vise os en serie stereo-bilj-eder, f remvist så vi alle ser dobbelt. Medlemmer der overværede Peter RandlØvs foredragsaften i marts L979, har aldrig glemt den aften. De ser stadig dobbelt. Mød op gå ikke glip af denne aftent!! TORSDAG DEN 2L. NOVEMBER: DirektØren for Museet for Danmarks Frihedskamp L94o-1945, Barfod indleder aftenen med et foredrag (dias) om fotografering og filmoptagelser under besættelsen. Derefter vit museet få overrakt den "nyfundne" 16 m/m fitm optaget i dagene omkring 4-5 maj L945 i KØbenhavn. Filmen er "genfunden" af Flemming Berendt og gives som gave fra Dansk Fotohistorisk Selskab. Originalfilmen beror i D.R. filmarkiv og en anden kopi er givet til Danmarks Fotomuseum i Herning. På museet blev den vist 4. maj TiI sidst vises OIe Schetdes f antasti'ske DIASHOW: "RADIOEN DER FORSVANDT I MADUM Sø". Omtalt i Objektiv Nr. 31. Side 33. Historien om denne radio er så blændende fortalt og beskrevet i billeder, at man tror den " optaget " under besættelsen. TORSDAG DEN L2. DECEMBER: JULEMøDET. Her er ingen FISKERIKONTROL, atter har alle bundgarn og ruser været i brug for at skabe årets AUKTION! HUSK - mærkning af alt "isenkram,'. Julebag oq gløg vii blive serveret. Endeligt program idecember nummeret af Objektiv.

9 Møderefe rat 7 Marts mødet: Ole Brage var inviteret i anledning af 4o års dagen for Danmarks bef riel-se den 5. ma j 1945 " Ole Brage, l-eder af T. V. s byens f ilmhistoriske arkiv, havde valgt en film, soffi det var lykkedes ham, åt erhverve ved en byttehandel i London. Det drejede sig om den originale og uforkortede film optaget under angrebet på Shellhuset i- begyndel-sen af L945. Filmen blev ledsaget af et kyndigt foredrag, desuden så vi nogle tyske ugerevyer, de såkaldte "Wochen Schau" et lærerigt indbtik i hvad propagandaf ilm kan bruges ell-er rettere misbruges til. Interessant af ten. Få sekunder efter, at dette billede blev optaget faldt et par vildfarne bomber ned i den Øverste etage af reknologisk Institut, hvor Dansk Fotografisk Forenings fagskole havde tii huse og her gik den første store fotografiske samling tabt. TRYI($AGER TIt DENE$ FlINMft I I I t\ iønssons bogtrykkeri V borgbysård all kartrup - telelon A nnonce

10 8 ApriI mødet: Kurt Petersen, kendt af enhver, som Selskabets "Kino-apparat og fifmekspert" - havde fyldt sin bi-l op med "isenkram" - s]æbte det hele v[, ^^ ^q pe r 1 r.qr -^ r vv ^- ouwu ^!^r Som en anden "grønthandler" og beskrev sj"ne varer. Stor kyndighed og varm interesse for sin samling udmyntede sig i en spændende fortæffing om kino-apparaternes historie. Spørgsmålene var mange, men Kurt var manden der kendte svaret. Ved mødets afslutning havde alle fået en udtømmende lektion indenfor kino-området. På grund af mødets sene afrslutning,,'glemte,' man den fæffes klapsalve. Med disse ord er der rådet bod på dette. Tak til Kurt. tldstillinger I BELYSNlNGSVÆSNETS IDRÆTSFoRENINGS '' FoTo-AFDELING '' markerer sit 5o års jubilæum. D.F.S. er blevet opfordret tif at vise en,'fotohisto- RISK KAVALKADE" - af fotografisk udstyr. ARNE REIMANN (Fotoservice) har udvalgt nogle spændende apparater fra hans samling, bl.a. et DAGUERREOTYPI af H.C. ørsteds kone fremstillet i UDSTILLINGEN kan ses i FOTO-KLUBBENS lokaler fra den 2-1o NoVEMBER I985. NYBoRGGADE I3. KøBENHAVN ø. VELKoMMENT HOLGER DUSEBERG, har arrangeret eri udstilling af russr-ske og østeuropæiske fotoapparater - Zenit, Horisont og zorki samt diverse tilbehør Desuden vises et udvalg af Exakta og Edixa apparater. 3 stk. russiskbyggede Leica-efterligninger - deriblandt et sjæident militærkamera. UDSTILLINGEN Kan ses i HERLEV MIDTPUNKTS FRITIDSCENTER. DeT CT åbcnt: Mandag ti1 torsdag K1. 1o:oo-22:3o. Fredag ti.f KI.21:oo. Samt lørdag Kl. 1o:oo-I5:30. UDSTILLINGEN er åben fra den 7-I9. oktober ooså her er man velkommen: Alex Steinbachs veltilrettelagt og Aalholm sl-ot i hele sommerhalvåret sidste nummer af Objektiv dette vet informeret pr. telefon til et selv rede for sin store indsats på tak for den store indsats og held ter fremover. fint opstillede udstilling på burde have været omtalt i det beklages herved. Men der er blestort antal medlemmer.' Alex gør s ide hertil er kun at. sige og lykke med de nye arrangemen-

11 I TILLYKKE IOOO F. Berendt Når man holder rund fødselsdag er det almindeligt at gøte status og se bagud. Dette har vort ærede medlem JQrgen Gregersen gjort på sin helt egen facon De af vore medlemmer som har haft mulighed for at se den fine udstilting på Lyngby Stadsbibliotek af indsamlede portrætbitleder, gik sandelig ikke forgæves. Portræfotografier fra perioden IB Et begrænset udsnit af en samling på over 3ooo styk kunne her nydes. Billederne var elegant sammensat og viste et bredt udsnit af fotograf-kunsten i sin glansperiode. I nogle montre kunne ses gamle fotoalbum, enkelte apparater samt et nummer af Objektiv omhandlende samme emne. Tak til Gregersen for denne indsats til glæde for D. F. S. og Danmarks Fotomuseum idet hele samlingen vii blive overdraget museet efter yderligere nogle ophængninger i hovedstadsområdet. Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer siger tillykke med de 1o LYNGBY: Sd erfotograf ogfotohandler Jørgen Gregersens portrætfotosarnling dbnet pd Stadsbiblioteket i Lyngby. En kreds at særligt indbudte overværede dbningen. Der blev kigget meget grundigt. Det er spændende og meget indholdsrigefotos, der udgør en helt enestdende samling. Borgemster OIe Harkiær lykønskede Jørgen Gregersen med initiativet og udtalte, at det var godt der var initiativrige personer og borgere af Gregersens tyry, sd en sddan vcerdifuld portræ(fotoudstilling var kommet op at std. Den var virkelig et kig værd. Flemming Anholm studerer de fine portrætter. T] HOVEDGADEN 47, 28OO LYNGBY. LY N G BV '/rløtg* tl/. atwercen TLF.O v ' v

12 to.loppemarkedo DEN ZS.SEPTEMBER DANSK FOTOHISTORISK SELSKAB BYDER ATTER VELKOMMEN TIL ET RIGTIGT KøBENHAVNS LOPPEMARKED. TøM HYLDER OG SKUFFER KOM OG KøB NOGET NYT GAMMELT SAMTIDIG MED AT DU KOMMER AF MED DET GAMLE FOR NOGET NYT!!!!! MEDLEMMER DER VIL SÆLGE '''MØOSR OP KLOKKEN l4: oo - GRATIS BORDPLADS. præcis KLOKKEN l4:3o ÅeNgs DøREN IND TIL "MEKKA" som SÆDVANLIG FRALÆGGER FOENINGEN SIG ETHVERT ANSVAR! GOD FORNøJELSE OG VELKOMMEN. MEDBORGERHUSET KLOKKEN Ca. 1 7 : oo PAKKES DER ÅnHuscADE 1o3 KØnnNHAVN SAMMEN' ø. OLOPPEMARKEDO IO ARS LøRDAG DEN 30. NOVEMBER DANSK FoToHISTORISK SELSKAB AFHOLDER STN STORE FøDSELSDAGSFEST I KøBENHAVN. BEVINGEDE ORD, FESTLIG UNDERHOLDNING OG DIVERSE ARRANGEMENTER. BENEFICE_AUKT]ON AFHOLDES TIL GAVN FOR SELSKABET OG OBJEKTIV. MEDLEMMER (OC DEM ER DER MANGE AF) DER ønsker AT DONERE "GODE SA- GER'' _ BøR ALLEREDE NU, FINDE DISSE FREM FRA GEMMERNE!!! HELE DET INDKoMNE BELøB cån UBESÅNNT TIL SELSKABETS VE OG VEL! FESTUDVALGET ARBEJDER INTENS PÅ AT FREMSKAFFE BILLIG OVERNATNINGS- MULIGHEDER T HO''IEDSTADEN. SÆRLIG.::.-IL': -)l OM RETTE TID OG STED VIL BLIVE FREMSENDT CTRKA I uånno FøR. DEI\I FoTOHISTORISKE DAG. 'JtlBIL 'EIJMSFEST' o

13

14 t2.habarot. I Objektivs april-nummer side 2L, kunne man ldde, åt Egon Larsen Hadsund Engsmuseum, havde fået ca. 1o. ooo glasplader ti1 gennemsyn fra Det Kgl. Bibliotek. ( deponering. ) Formålet var, åt om det er muligt, åt identificere nulevende personer, men også for evt. at finde fotografiske optagelser af "mesterens " håndgjorte fotografiapparater. Og sandelig, ofl ikke der var en optagelse af det længe og aldrig sete panoramakamera bygget engang i slutningen af 194o erne eller begyndelsen af 5o erne. Håndfaste vidners udsagn angiver, åt det er havnet i Odense. Jagten er nu for alvor gået ind, efter at "spøgelset" nu er blevet ti1 et håndgribeligt fotografi. Blandt glasplader var også en del fra M.p.s forgænger N.C. Jensen, hos hvem familien Hans Kirk har fået dette dejlige f ami 1ie-gruppebi I- lede optaget. Billedet er blevet overrakt Ib Rønne Kejtbo, Det Kgf. Bibliotek, da denne holdt sit spændende foredrag i foreningen. Forfatteren Hans Kirk ( ) blev født i Hadsund og tilbragte en stor del af sin barndom i denne by. Som realistisk socialforfatter er H.K. bedst kendt for sine bøger ke mindst VREDENS SøN der handler FISKERNE, DAGLEJERNE, SLAVEN og ikom Jesus, som soci al oprører.

15 13 ffi Hans Kirk, med sin mor Anna Johanne samt oldemor og mormor. Ca. 1899,

16 t4 GAI{LE FOTOAPPARATER VAR ARETS SPECIALUDSTILLIT{G PA MLHOLI{ SLOT AIex steinbach r efteråret 1984 var der en artiker i den rokare avis, omhanau-ende baronen på aalholm, baronen havde rige haft fødsersdag, på bilredet der var med til artiklen, så man baronen med et gammelt fotoapparat, i teksten kunne man læse. at de søgte gamle fotoapparater, der skulle være næste års specialudstilling. Jeg gik fænge og viste ikke om jeg skulle ringe eller ej, men efter f måned tog jeg mig sammen og"rfik ringet til Aalho]m slot, der fik je fat i sekretæren som venligst spurgte mig om hvilket apparat leg hav_ de, ieg kom lidt i vildrede, for hvad svarer man når der er ca. 35o stk. på hylderne derhjemme. Jo, svarede jeg, det måtte hun selv om 'for der var 35o stk, at vælge ime11em, der brev dyb tavshed i terefonen, efter et øjebrik kom der igen 1iv i sekretæren, som så medderte at jeg nok herlere måtte tare med baronessen selv. Der gi-k et par dage så ringede baronessen, vi aftalte.at mødes på Aa1 holm slot den næste l.ørdag. Jeg var fantastisk spændt på hvad det var for noget jeg nu havde rodet mig ind i. Lørdgaen kom, konen os jes tog af sted, det var en mærkelig fornemmel se, at køre op af alle6n, om bag ved sfottet, og ind af den pravate port. Der stod vi så midt i et goo årigt gammelt slot, et af de æfd_ ste beboede sl.tte i verden, påbegyndt i det g. århundrede, der var e fantastisk masse gamle ting og sager, ens tænder 1øb i vand, nå, men vi blev modtaget. af baronessen, som førte os op tif deres private fløj her sad vi et par tj.mer, og tafte om den fotoudstilling der skulle l-a ves, baronessen fortalte at der kun havde været lo-12 opringnrnger, og det kunne der jo ikke laves megen uiistilling af. vi brev enige om at min samling, skurfe danne baggrund for udstirlinqen. se]'ve rummet hvor udstirlingen skuffe være, var desværre i-kke det vi havde håbet på, rummet var delt midt over af en gfasvæg, der var ingen glaskabe så den eneste mulighed var at stifle apparaterne op på en lang række, det var, ikke den bedste føsning, men efter prøveopstilling hjemme, så gik det al_ligevef.- Udstillingen sluttede l. september, den er blevt besøgt af 33.ooo gæs_ ter' Da jeg tarte med guideren, som viser rundt på srottet, 'fortarte de at a1le besøgende, havde været meget begejstrede for fotoudstillin-

17 15 AIex Steinbach beundrer her sin opstilling af "fotografica" - Der er brugt mange timer og megen fritid på sådan en udstilling. Der er megen glæde ved at vise sine ting frem. Denne lille historie jeg her har fortalt, kan måske give grobund til at andre i foreningen, der også samler på gamle fotoapparater, eller billeder, må se at komme igang med selv at finde på steder de evt. kan udstille. Det sjove er nemliq, åt man ikke behøver, åt have unike ting, det kan man nemlig se på et museum, NEJ, folk er tige så glade for at se ting som de kan genkende fra deres oldefar, farfar eller fra deres egen barndom. En udstillingsmutighed er blandt andet de lokale banker. Det har jeg selv prøvet i Handelsbanken her i NykØbing F. i I98o, her i efteråret prøver jeg at få en ny udstilling op at stå, i anledning af Dansk Fotohistorisk Setskabs lo års jubilæum. En hilsen fra F. ALEX STEfNBACH. DENNE GODE IDE VIL BESTYRELSEN GERNE TILSLUTTE SIG. SKRIFTLIGT MA- TERIALE BEDES SENDT TIL OBJEKTIVS REDAKTION FOR PUBLICERING I BLA- DET. RÅD OG VEJLEDNING SAMT REKLAMEMATERIALE FoR VoRT SELSKAB KAN REKVIRERES OG FORMIDLES FRA REDAKTIONEN.

18 16 DAIJIVARKS FOTOMTISE,L]M.H.C. Andersello Den 3. september åbnede ikke mindre end 2 spec i aludsti I linger i Danmarks Fotomuseum. Den ene viser fotografier taget af vores allesammens H.c. Andersen. Han bfev fotograferet omkring 16o gange. Det fremgår af en registrering som den mangeårige leder af det KgI. Biblioteks bitledsamling, mag art. Bjørn ochsner foretog i I95o erne. med andre. Mange af titttffi dige tryk, bi. a. er iffi *' fotografier med H. C. alene og dels sammen billederne er samtider flere af Israel B. tagelser på fotogra- Oplysningerne om de ter sig på B)Ørn ochsi L957 udkom i bogform ANDERSEN". Ved nærmedelse med udstillinte det sig, åt der i samling var 2 fotograi Ochsners bog. "knæstykke" af H.C.A. pebillede, hvor han er Melchiors stereo opf ens originale kartorr. tfl enkelte bifleder støt-il iii ners registrering, derliu ri';iir "FOTOGRAFIER AF H.C. iirli ffi re studium i forbin- 'r li!:i',il gens etablering, vismuseets H. C. Andersen fier der IKKE var med Det drejer sig om et alene, samt et grupsammen med andre gæster på J-andstedet RoLIGHED. "H.C. ANDERSEN HOS FOToGRAFEN" - vil være ophængt foreløbig til efter JUL! S. L. +IASSfLBLAD "HASSELBLAD loo ÅR." Speciåfudstilling fra den 3 til 29 september 85. Her vises GAMLE og NYE Has selb] ad-kamearaer, samt specielle rum-model-- 1er. Ligeledes vises der billeder taget med HASSELBLAD, bl.a. også et HAS SELBLAD-DI ASHOW. Hvis der er interesse for at arrangere gruppe besøg udenfor åbningstid - specielt på aftener midt i ugen - kan dette aftales med Løvstad på museets telefon. Fotografi. Fototeknik. Fotohistorie o Fotogalleri Åbent B.n (Mandag lukket) Omvisning udenfor åbningstid efter aftale Museumsgode 3 Herning. TeA

19 POLITIITEN 17 Kanonf otogr:af på Raadhuspladsen ca. L92o Pol-itikens forlag har udsendt en serie fotografiske postkort optaget af bladets første pressefotograf Holger Damgaard (187of945 ) Postkortserien kan anbefales som den flneste gesandt for fotch'istor:-'i-sl<e motiver. Kan købes i fcrfagets udsatg i Vestergade. *'"*ffim FOTOREGISTRERING Det kriminalpræventive Råd rfior(ædell ilrruforo NJAL$ffiÅEE KBH. S. - (01)

20 18 Spalte lukkeren Loppemarkedl HAMBURG FoTo-LoPPEMARKED. HAMBURG HAUS EIMBUTTEL. lønoec DEN L4/ Kl. L2z3o. rqøonrro ca. 11:3o-12zoo. NÆRMERE OPLYSNINGER. Jan Klinksgaard LZ 43. TEKNTSK MUSEUM r HELSTNGøR - har fået ny direktør fra april K.O.B.,Jørgensen er blevet afiøst af kemiingeniør JENS BREINEGAARD (39) - hvis store hobby er ganle fotograf i apparater. STRANDSBERGS FORLAG har meddelt, at to nye bøger kommer på markedet i oktober måned. Titlerne er: cibirkerød-hørsholm og GREVE STRAND. SÆTTERNISSEN BEKLAGER, at der i Objektivs april nummer side 6o var faldet en linie ud. A11e ved jo, at Jørgen cregersen har lavet en bog om Kgs. Lyngby og IKKE om ISHøJ, som skrevet står. ÅRHUS TEKNISKE skole (FoTo) har i sinde at konstruere et DAGUERREo- TYPIKAMERA - og har anmodet D.F.S. om bistand med deres indhøstede erfaringer ved F. Berendt. rntet NYT! - PREUS FoToMUsEUM er lukket indtit videre. ole MTKKELSEN. (vor bibliotekar) gør opmærksom på. at susan Sontags bog: On Photography L977, er oversat til svensk i 1981.Kan lånes på hovedbibf ioteket. Kultorvet KBH. oversættelse af "HERREGAARDSLIV 1,887-19oo" til tysk er ved at være afsluttet. Bilfederne vii blive tilbudt europæiske T.v, stationer i håb om nogle "fede" honorarer ti1 DANMARKS FoTOMUSEUM. DET KONGELIGE BIBLIOTEK vil vise over 2ooo bi.ileder fra sin unike samling på CHARLoTTENBoRG tit foråret I986. DANMARKS FoToMUSEUM (F.8.) vil forsøge, at vise STIRN-BILLEDERNE i hovedstaden samtidigt! FLERE TEKNISKE BESKRMLSER af gamle kameraer er ved at være færdige. Materiale der savnes af flere medlemmer. Men det er et område hvor kildematerialet er vanskeligt tilgængeligt. HJÆLP - medlemmer der måtte ligge inde med billeder (hvor dårlige de end måtte være) en god historie, gode ideer o.s.v. fra DE GODE GAMLE DAGE - i D.F.S. - da vi var indkvarteret i Skodsborq hos P.B.S.. redaktøren venter dit opkald. EFTERLYSNING: camle fotografiske postkort med julemotiver ti1 affotografering. Desuden oplysninger af enhver art omkring GAMMELT JAPANSK FoToGRAFICA. EIler information om hvor tingene kan ses, Iånes eller affotograferes. o MEDDELSE: Det IokaIe bagerj. fortæiier, at JULE-SMÅKAGERNE er ved at blive kreeret. GERDA - ANNONCE: stereoskoprsk FoTocRAFrcA søces. s tereoskopbetr agtere samt billeder købes. Kun velholdte og rigtig gamle ting har interesse. oi John Philip. HUSK: Tidligt indbetalt KONTINGENT er ti1 stor fryd for kassereren - de ubetalte regninger i mente! PENGE: KoNTINGENTET ER STADIG FoR MEDLEMMER BoENDE PÅ S.IÆLLAND og AMAGER Kr. 175.oo - øvrige Kr. 125.oo.

21 19 Rasmus Reeh: Fotografilovens historie og andre essays. l5o sider. Som advokat for bladudgiversiden har forfatteren erhvervet sig megen viden på dette område. Hovedspørgsmålet omkring lovens paragraf L2, hvis indhold tilsigter, åt retten til at bestil- Ie billeder tilkommer bestilleren. Ellers har fotografen rettighederne. Ved at læse bogen får man et godt indblik i hvordan juristeriet kan fortolkes pro et contra som debatbog og måske tit brug for praktiske Løsninger er bogen af stor værdi. F. B. Bibliografi i "Dansk fotol ittæratur 1839-lW" - Niels Dejgaard har ærdl bjekbiv føigende kqlrentar til Ole Mikkelsens arneldelse af bogen: l) Ole Mikkelæn fbder, at "Dansk fotol itteraun lb39-lw" før 1959 ikke rd<ker ud over H, Konætiæ Bibl io't ks systamtiske katalog nr. 20, og at nnn for perioden er godt dd<ket ind red dette katalog. Til disse $stande vil jeg blot anføre, at olrenfor rwnte katalog nr. 2o ikke nedhger fotografiske bi I ledræker, ikke inletplder oplysnirqer cm forl4 og engl ig er katalogen ikke kmsekwrs m.h.t. oplysnirger cm, hvowidt, et \Erk er i I lustrerct eller ej. I "Dansk fotol itteratur " er alle di æ oplysnirper ælvføigelig redtngel, og bibliografien inddnlgr adskilliæ ræker, sqn ikke er regislreret i katalog nr. 2o. 2) Ole Mikkelæn treyær endvigre, at katalogen i bwform (katalog nr. 20) dprte i I }59 "fordi rnan gik oær til kartotekskort, son jo ikke uden videre IaGr sig kopiere", At kartot kskort ikke er så lette at kopiere er da rigtigt rnk, nen Ole Mikkelsen glømer, at rnn fra 1959 og fren blot kan kopiere gruppe 75.7 (fotografi ) i Dansk Bogfort grelse. fftppe 75.7 (fotngrafi ) nedtager imidlertid kun ganske få billedvaker, så nnn er, son ned katalog nr. 2o, krm halvl hjulpet. 3) Ole Mikkelsen gør 9san Vejlsgaard "bibliotekar led Det KøEeliæ Bibliotek" til nedarbejgr rred bibliografien. fusan Vej lsgaard har intet haft at gøre ned bibliografiens indfpld. Oersætter og korrekfurlæser er ikke det same scm rcdarbejgr. I mire Øjne insinuerer Ole Mikkelsen ned cnrenstående oplys-!ing, at jeg har haft specielt fa\orable vilkår at arbej& uder på Det lctæliæ Bibliot k. 4) Ole Mikkelsen rævrpr at bibliografien inddnlder "knap 5oo titler". Bibl iografisr inddrllgr 5o7 tit- Ier, d.v.s. ffit 5oo titler. 5) Ole Mikkelsens oplysnirger cm at Kylle Topps "Dergarp i frenæ" fra lsl hnde ha\e \6et nedtnæt i bibl iografio viser, at han ikke har forstået den forskel der I igger i at in&ksere dele af tøger o9 så at registrere hele lsker. Kylle Topps bæ er ikke en fotobog, nen derinnd en beskriletse (prirnst i tekst) af I ivet døeare i frense. Bi I ledmterialet kun pct. af hele bogen. 6) lvbd forrulerirgen "bibliografiens rirge fej lprocent tseer nøje sanen fled den føje standard son Dansk Bqfortegrelse har" anlyder ole Mikkelsen, at "Dansk fotol itteratrr 1839-lW" blot er afskrift af gnppe 75.7 (fotog^afi ) i Ca. 3o pct. af de redhgre ysker "DAnsk fotol itteratur " er ikke placeret i gruwe 75.7 i Dansk Bogfortegrelse. Herelt glder det, at fotografiske bil- Iedræker bliler placeret uder srnet og ikke i gruppe 75.7 (fotngrafi ). [H' er Grfor ikke ruligt, hvad Ole Mikkelsen tror,æ søge systemtisk på dene t14e vuker H sanb gæigr for biograf ier cm fotografer. Niels Dejgaard skriver til sidst i sit indlæg, at han selv har fundet ca. lo læker son ilrde have \Eret rredt4et i bibl iografien. Ole Mikkelæn har ændt os føigende svar: Min arreldelse hvi ler på en reget gnndig genurgang af din bibliografi. DirE "kstr ntarer" forslår jeg ikkel Ole Mikkelsen.

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere