Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument"

Transkript

1 Amagerbanken PROSPEKT 2009 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 18. november 2009)

2 2 PROSPEKT 2009

3 Indholdsfortegnelse Risikofaktorer 6 Ansvarlige 14 Revision 19 Udvalgte regnskabsoplysninger & nøgletal 20 Generel information 23 Oplysninger om Amagerbanken 24 Registreringsdato, lovgivning og tilsyn 24 De væsentligste begivenheder i Bankens forretningsmæssige udvikling 25 Investeringer 26 Virksomhedsbeskrivelse 27 Oversigt 27 Amagerbanken før og efter den finansielle krises indtræden 27 Bankens aktuelle situation 28 Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder 30 Bankens strategi og indsatsområder 31 Bankens kreditformidling 32 Amagerbankens forretningsområder 35 Organisationsstruktur 35 IT 36 Corporate Social Responsibility 37 Amagerbankens samarbejdsrelationer 37 Markedsbeskrivelse og konkurrencesituation 38 Organisationsstruktur 40 Koncernorganisation 40 Væsentlige datterselskaber 40 Ejendomme, anlæg og udstyr 41 Faciliteter 41 Forsikring 41 Miljø 41 Gennemgang af drift og regnskaber 42 Gennemgang af drift og regnskaber 45 Væsentlige elementer i regnskabspraksis 46 Koncernregnskab for regnskabsårene 2006, 2007 og Koncernregnskab for perioden 1. januar 30. september 2009 og 1. januar 30. september Ejendomsrelaterede udlån 54 Investeringskreditter 55 Store engagementer 55 Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlige direkte eller indirekte indflydelse på virksomheden. 55 Kapitalressourcer 56 Risiko, likviditet og kapitalstyring 59 Kreditrisiko 59 Markedsrisiko 60 Likviditetsrisiko 61 Kapitalstyring, herunder Basel II 62 Operationel risiko 62 Forretningsrisiko 62 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet 63 Bankpakke I 63 Bankpakke II 63 Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 3

4 Forskning og udvikling, patenter og licenser 66 Trend information 67 Resultatforventninger 68 Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere 72 Bestyrelsen 72 Direktionen 80 Nøglemedarbejdere 82 Interessekonflikter 83 Tidligere aktiviteter 83 Øvrige organer 84 Aflønning og goder 85 Vederlag til Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere 85 Incitamentsordninger 85 Bestyrelsens arbejdspraksis 87 Revisionsudvalg 87 Direktionen 87 Nøglemedarbejdere 87 Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer 88 Corporate Governance 88 Personale 89 Medarbejderstaben 89 Aktiebeholdninger 90 Medarbejderordninger 90 Større aktionærer 91 Transaktioner med nærtstående parter 92 Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 93 Historiske regnskabsoplysninger 93 Korrektion af tidligere meddelte oplysninger i årsrapporten for 2008 og senere delårsrapporter 93 Krydsreferencetabel 95 Udbyttepolitik 95 Retstvister 96 Væsentlige ændringer i finansiel eller handelsmæssig stilling 96 Yderligere oplysninger 97 Aktiekapital 97 Stiftelsesoverenskomst og vedtægter 99 Væsentlige kontrakter 101 Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer 102 Dokumentationsmateriale 103 Oplysninger om kapitalbesiddelser 104 Definitioner 105 Bilag Bilag 1 Vedtægter for Amagerbanken Aktieselskab A-1 Bilag 2 Supplerende og korrigerende informationer til årsrapporten for 2008 F-3 Bilag 3 Korrigerende delårsrapport for 1. kvartal 2009 F-26 Bilag 4 Korrigerende delårsrapport for 1. halvår 2009 F-60 Bilag 5 Korrigerende delårsrapport for kvartal 2009 F-93 4 PROSPEKT 2009

5 Tabeloversigt Tabel 1 Hoved- og nøgletal for Amagerbanken-koncernen for 2008, 2007 og 2006 samt for perioderne 1. januar september 2009 og Tabel 2 Finanskalender 25 Tabel 3 Investeringer 2008, 2007 og Tabel 4 Store engagementer 33 Tabel 5 Krediteksponering store engagementer 34 Tabel 6 Amagerbankens datterselskaber, associerede selskaber og væsentlige kapitalandele 40 Tabel 7 Driftsindtægter- og udgifter for investeringsejendomme 41 Tabel 8 Hoved- og nøgletal for Amagerbanken-koncernen for 2008, 2007 og 2006 samt for perioderne 1. januar september 2009 og Tabel 9 Balance for Amagerbank-koncernen samt kvartal 2009 og kvartal Tabel 10 Amagerbankens kapitalberedskab 56 Tabel 11 Supplerende kapital og hybrid kernekapital 56 Tabel 12 Obligationer og seniorlån 57 Tabel 13 Tilbagebetalingsplan for obligations- og seniorlån 57 Tabel 14 Forfaldsstruktur på langfristede obligationer og seniorlån efter refinansiering 58 Tabel 15 Bankens Bestyrelse 72 Tabel 16 Amagerbankens Direktion 80 Tabel 17 Bestyrelsesvederlag for Tabel 18 Oversigt over Bankens medarbejderaktietildelinger i de seneste 3 år: 86 Tabel 19 Antal heltidsmedarbejdere pr. 31. december for årene og 30. september Tabel 20 Oversigt over Bestyrelsens, Direktionens samt Nøglemedarbejderes direkte/personlige aktiebesiddelser i Amagerbanken pr. datoen for Registreringsdokumentet 90 Tabel 21 Transaktioner med nærtstående parter 1. januar 30. september Tabel 22 Krydsreferencetabel 95 Tabel 23 Oversigt over udbytte pr. Aktie i årene 2008, 2007 og Tabel 24 Udvikling i aktiekapitalen fra 2003 til datoen for Registreringsdokumentet 97 Tabel 25 Oversigt over indre værdi pr. Aktie mv. 97 Figuroversigt Figur 1 Amagerbankens organisationsstruktur 36 Figur 2 Bankens kreditformidling fordelt geografisk 38 Figur 3 Privatkunder fordelt geografisk 39 Figur 4 Erhvervskunder fordelt geografisk 39 Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 5

6 Risikofaktorer Investering i Amagerbankens værdipapirer indebærer høj risiko. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Registreringsdokument overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, Amagerbanken står overfor. Hvis nogen af de nedenstående risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Amagerbankens drift, finansielle stilling, driftsresultat eller målsætninger. Andre risici, som Amagerbanken på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på Bankens drift og udvikling. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Amagerbankens værdipapirer falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe Bankens værdipapirer. Registreringsdokumentet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Amagerbankens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der indikeres i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Amagerbanken er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Registreringsdokument. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Amagerbanken, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. pr. 30. september 2009 på 8,9 % overholder Amagerbanken ikke det af Finanstilsynets fastsatte individuelle solvenskrav for Banken. Finanstilsynet har den 16. november 2009 i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 225 meddelt Amagerbanken en frist til at opfylde solvenskravet til den 14. december Amagerbanken ønsker at udvide kapitalgrundlaget ved udstedelse af nye aktier og optagelse af ansvarlig lånekapital. Banken ønsker gennem udvidelsen af kapitalgrundlaget at opfylde det fastlagte individuelle solvenskrav. Banken agter fortsat at arbejde fokuseret på at styrke solvensen gennem indtjening, en generel reduktion i forretningsomfanget, herunder store engagementer og ejendomsrelaterede udlån, samt deltagelse i Bankpakke II. Ved en udvidelse af kapitalgrundlaget med det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 775 mio., hvoraf minimum DKK 335 mio. skal være nettoprovenu fra udstedelse af nye aktier, vil solvensen udgøre 12,0 % (baseret på de risikovægtede poster pr. 30. september 2009), hvorefter solvenskravet vil være opfyldt, også uden deltagelse i Bankpakke II, forudsat blandt andet, at der ikke realiseres væsentlige tab eller opstår behov for yderligere nedskrivninger på engagementer. Bankens robusthed over for yderligere nedskrivninger afhænger af, om det sker på engagementer, hvor der er foretaget dækning af kapital, idet sådanne nedskrivninger som udgangspunkt også vil føre til en reduktion af det pålagte individuelle solvenskrav. Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation Amagerbanken er underlagt de generelle solvens- og kapitaldækningskrav, som fremgår af Lov om Finansiel Virksomhed. Imidlertid kan Finanstilsynet fastlægge individuelle solvenskrav, som er højere end Bankens egen opgørelse af solvensbehovet og Bankens faktiske solvens, ligesom Finanstilsynet kan pålægge Amagerbanken at foretage nedskrivninger på engagementer til brug for opgørelsen af basiskapitalen, der blandt andet kan påvirke Bankens solvens. Ved en styrkelse af kapitalgrundlaget med det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 775 mio., hvoraf minimum DKK 335 mio. skal være nettoprovenu fra udstedelse af nye aktier, og lægges et individuelt solvenskrav på 11,8 % til grund med udgangspunkt i de risikovægtede poster pr. 30. september 2009, vil Banken alt andet lige kunne tåle nedskrivninger på indtil i alt ca. DKK 500 mio. uden at komme under det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav, hvis der samtidig sker fuldt fradrag i solvenskravet, og ca. DKK 30 mio., hvis der ikke sker fradrag i solvenskravet. I ovenstående beregninger er ikke taget højde for effekten af et af Ledelsen forventet positivt resultat før nedskrivninger i perioden efter 30. september Finanstilsynet har den 5. oktober 2009 fastsat et individuelt solvenskrav for Amagerbanken på 13,6 % pr. 30. juni 2009, der er stadfæstet af Erhvervsankenævnet den 29. oktober Efter Bankens nedskrivninger i forbindelse med delårsrapporten for kvartal 2009 er solvenskravet af Finanstilsynet reduceret til 11,3 % baseret på de risikovægtede poster pr. 30. juni Baseret på de risikovægtede poster pr. 30. september 2009 udgør det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav 11,8 %. Med en faktisk solvens Bestyrelsen ønsker at opnå et højere nettoprovenu, således at nettoprovenuet fra udstedelse af nye aktier bliver på DKK 700 mio. suppleret med et nettoprovenu fra optagelse af ansvarlig lånekapital på minimum DKK 75 mio. Såfremt dette provenu opnås, vil Banken alt andet lige kunne tåle nedskrivninger på indtil i alt ca. DKK 900 mio. henholdsvis ca. DKK 40 mio. med og uden fradrag i solvenskravet, uden at komme under det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav. 6 PROSPEKT 2009

7 Hvis Banken ikke opnår en udvidelse af kapitalgrundlaget med et mindste nettoprovenu på DKK 775 mio., hvoraf minimum DKK 335 mio. skal være fra udstedelse af nye aktier, og der ikke kan tilføres egenkapital på anden vis, er det sandsynligt, at Banken ikke kan fortsætte som selvstændig bank, og Banken vil derfor være tvunget til at konsolidere sig med andre pengeinstitutter, overdrage dele af eller hele Banken til andre pengeinstitutter og/ eller overdrage aktiver og passiver til Finansiel Stabilitet A/S. Finanstilsynet kan også i fremtiden fastsætte et individuelt højere solvenskrav eller pålægge Amagerbanken at foretage yderligere nedskrivninger på engagementer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Amagerbanken vil være i stand til at opfylde sådanne fremtidige solvens- og kapitaldækningskrav, hvilket kan påvirke Bankens mulighed for at bevare sin tilladelse til at drive bankvirksomhed, som er en forudsætning for Bankens fortsatte eksistens. Risici forbundet med de nuværende globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt de nationale økonomiske konjunkturer Amagerbankens drift, indtjening og resultater er i væsentligt omfang påvirket af forholdene på de globale finansielle markeder og de globale økonomiske forhold De nationale og internationale finansielle markeder er væsentlig påvirket af det, der startede som en likviditetskrise på det internationale interbankmarked, og som efterfølgende har udviklet sig til først en finanskrise og siden en global lavkonjunktur. Siden september 2008 har de globale finansielle markeder været underlagt væsentligt forringede kredit- og likviditetsvilkår, og adgangen til likviditet har været meget begrænset. Der er således fortsat stor tilbageholdenhed med grænseoverskridende udlånsvirksomhed mellem finansielle virksomheder, medmindre disse baseres på garantier fra stater. Hvis de ugunstige forhold på de internationale finansielle markeder fortsætter eller forværres, kan det få væsentlig negativ betydning for alle bankers, herunder Amagerbankens, adgang til at skaffe kapital og likviditet på vilkår som er kommercielt acceptable for Amagerbanken, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Amagerbankens mulighed for fremtidig refinansiering af supplerende ansvarlig lånekapital ved forfald er i væsentligt omfang påvirket af forholdene på de globale finansielle markeder En del af Amagerbankens eksterne funding består af supplerende ansvarlig lånekapital, hvoraf DKK 225 mio. forfalder til indfrielse i Der er ikke sikkerhed for, at der ved forfald, hvis fortsat behov for supplerende kapital måtte eksistere på det tidspunkt, kan opnås refinansiering ved lån med status af supplerende ansvarlig lånekapital. Hvis sådan refinansiering ikke kan opnås, kan det have væsentlig negativ indvirkning på Bankens likviditet, basiskapital og solvens. Den nuværende lavkonjunktur øger risikoen for økonomiske vanskeligheder, herunder konkurser blandt Amagerbankens kunder, hvilket kan medføre behov for yderligere nedskrivninger af engagementer Som konsekvens af den negative konjunkturudvikling har Banken i 2. halvår 2008 samt i kvartal 2009 måttet foretage væsentlige nedskrivninger. Såfremt denne negative konjunkturudvikling fortsætter eller tiltager, kan Banken være nødsaget til at foretage yderligere nedskrivninger på engagementer. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken er endvidere også eksponeret for tabsrisiko ved, at Bankens kunder kan bringes i likviditets- og solvensproblemer i tilfælde af, at de rammes af tab og nedskrivninger som følge af deres kunders konkurser eller betalingsproblemer. Se afsnittet Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation. Amagerbanken har i sin nuværende udlånsportefølje ejendomsrelaterede udlån, der er ramt af de ugunstige konjunkturer Bankens udlånsportefølje (inklusive garantier) er eksponeret mod ejendomsmarkedet, og Banken har som konsekvens af de svagere konjunkturer for ejendomsbranchen foretaget en række nedskrivninger på sådanne engagementer. Bankens ejendomsrelaterede udlån udgjorde pr. 30. september ,2 % af kreditformidlingen før nedskrivninger (ca. 20,7 %, hvis visse store engagementer i stedet blev klassificeret efter, hvilken branchetilknytning for brugerne (ejer eller lejer) af de af Banken finansierede ejendomme havde), mod 36,6 % ved udgangen af 3. kvartal Den svagt stigende eksponering i ejendomsfinansiering skyldes, at markedet for handel med fast ejendom siden 2007 har været aftagende, og at en del af Bankens øvrige engagementer inden for projektudvikling ændrede karakter fra mellemfinansiering til anlægsfinansiering som følge af, at kunderne måtte opgive salg og i stedet foretage udlejning af de nyopførte boligejendomme. Endvidere er andelen steget som følge af et samlet reduceret forretningsomfang af Bankens udlånsengagementer. Målt i absolutte tal, er der dog en reduktion i ejendomsrelaterede udlån. Værdiansættelsen af Bankens sikkerheder i engagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger i høj grad af bl.a. Bankens skøn over afkastkrav samt tidshorisont for udlånsengagementets afvikling. Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 7

8 Banken har taget tiltag til at reducere sin eksponering mod kunder i ejendomsbranchen, men vil fortsat være eksponeret mod dette segment. Der er en risiko for, at andelen af ejendomsrelaterede udlån i en periode fremover kan stige i forhold til de samlede udlån, allerede som følge af en reduktion af Bankens engagementer med kunder inden for andre brancher. En række af Bankens udlånsengagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er baseret på lån, der er ydet med en variabel rente, hvorfor der tillige er følsomhed over for udviklingen i den variable rente, idet den kan påvirke kundernes mulighed for at servicere de ydede lån. Der henvises endvidere til afsnittet om Tabsrisiko ved rentefølsomhed i engagementer. En yderligere negativ konjunkturudvikling inden for ejendomssektoren og/eller stigende renter kan påvirke værdien af eller afkastet på ejendomme, som Banken har medvirket til finansieringen af, negativt og nødvendiggøre yderligere nedskrivninger på eksisterende ejendomsengagementer, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se afsnittene Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation og Trendinformation. Amagerbanken har en række store engagementer, der er betydelige, og som kan medføre risiko for, at Amagerbanken må foretage betydelige nedskrivninger eller lider tab på engagementerne Amagerbankens store engagementer efter 145 i Lov om Finansiel Virksomhed består af en række engagementer, hvoraf hovedparten er med kunder inden for ejendomsinvesterings-, ejendomsudviklings- og transportsektorerne. Der er foretaget nedskrivninger på visse af de store engagementer, ligesom der på visse af disse er observeret svagshedstegn. Ved en yderligere negativ konjunkturudvikling inden for disse sektorer og/eller ved et stigende renteniveau er der risiko for, at disse kunders evne til at servicere gælden over for Amagerbanken forringes væsentligt, hvilket kan føre til behov for Banken for at foretage yderligere betydelige nedskrivninger og med en øget risiko for at lide væsentlige tab på de pågældende engagementer. Antallet af de store engagementer er steget (både samlet set og inden for kategorierne % og større end 20 % af basiskapitalen) pr. 30. september 2009 i forhold til ultimo Pr. datoen for Registreringsdokumentet oversteg 6 engagementer procentgrænsen på 25 % i 145, stk. 1, i Lov om Finansiel Virksomhed. Finanstilsynet har indrømmet Amagerbanken en frist til den 31. december 2009 til at få de pågældende engagementer nedbragt til under 25 %. Banken forventer, at gennemførelsen af den planlagte kapitaludvidelse som konsekvens vil bringe engagementerne under grænsen på 25 %. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Banken være forpligtet til inden for en kortere tidshorisont at nedbringe engagementerne ved hel eller delvis opsigelse eller overdragelse deraf eller modtagelse af supplerende sikkerhedsstillelse, hvilket, hvis dette mål ikke kan opnås, kan medføre øget risiko for tab. Visse af Bankens kunder med store engagementer har tillige engagementer med andre pengeinstitutter eller andre kreditorer med større tilgodehavender, som uden at Amagerbanken har indflydelse herpå eller kontrol herover, inden for eller uden for misligholdelsestilfælde kan opsige deres engagementer eller kræve deres tilgodehavender betalt, og i mangel af kundens betalingsvilje eller evne hertil, kan andre pengeinstitutter eller andre kreditorer foretage fogedforretninger, indgive konkursbegæringer eller lignende, som indebærer, at Amagerbankens nedskrivningsbehov samt risiko for tab kan øges væsentligt. Se også afsnittet Virksomhedsbeskrivelse Kreditformidling Store Engagementer efter 145 i Lov om Finansiel Virksomhed. Amagerbanken har tilsluttet sig Garantiordningen under Bankpakke I og har ansøgt om statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital under Bankpakke II og vil endvidere ansøge om individuel statsgaranti under Bankpakke II. Amagerbanken kan i fremtiden have behov for yderligere statsunderstøttet finansiel bistand Amagerbanken har tilsluttet sig Bankpakke I, hvilket i perioden 1. januar 2009 til 30. september 2009 har påvirket Bankens resultat negativt med DKK 156,0 mio., som vedrører løbende provision samt udgifter til garantier stillet over for det Private Beredskab. Banken vil ansøge om forlængelse af Garantiordningen under Bankpakke II ved individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld med en løbetid på op til 3 år. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det påføre Banken yderligere udgifter til garantiprovision, hvilket vil påvirke Bankens resultat negativt, men forventes modsat at påvirke Bankens funding situation positivt. Hvis ikke Bankens ansøgning om individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld med en løbetid på op til 3 år imødekommes, er der risiko for, at Bankens eksisterende funding enten helt eller delvist opsiges og at Bankens muligheder for ny funding efter den 30. september 2010 enten bortfalder eller vilkårene herfor forringes. Dette vil kunne påvirke Bankens likviditet væsentligt i negativ retning og kan medføre, at Banken ikke vil kunne opfylde likviditetskravet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed med deraf følgende risiko for, at Banken ikke kan fortsætte sin virksomhed. 8 PROSPEKT 2009

9 Amagerbanken har endvidere ansøgt om statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital på DKK 1,4 mia. under Bankpakke II. Hvis ansøgningen imødekommes, forventes de heraf følgende renteudgifter som følge af optagelsen af hybrid kernekapital at ville påvirke Bankens resultat negativt med DKK 108,5 mio. p.a. En forudsætning for, at Bankens ansøgning om statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital kan imødekommes, er at Bankens aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling, der forventes afholdt inden tegningsperiodens udløb, træffer beslutning om ændring af vedtægterne, så der skabes grundlag for optagelse og konvertering af den hybride kernekapital til aktiekapital. På Bankens ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2009 blev der enstemmigt truffet beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at gennemføre ansøgningen om optagelse af statsligt kapitalindskud, men der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at generalforsamlingen vil godkende en sådan vedtægtsændring, hvilket indebærer en risiko for, at Bankens ansøgning om statsligt kapitalindskud under Bankpakke II ikke vil kunne imødekommes. Selvom Banken efter styrkelsen af kapitalgrundlaget ved udstedelse af nye aktier og ansvarlig lånekapital forventer at opfylde det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav, og vedtægterne ændres, så optagelse og konvertering af statslig hybrid kernekapital muliggøres, er der ikke sikkerhed for, at Bankens ansøgning om tilførsel af hybrid kernekapital under Bankpakke II vil blive imødekommet. Hvis ansøgningen afvises, vil dette have en negativ indflydelse på Bankens evne til at modstå eventuelle yderligere nedskrivninger (se afsnittet Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation ), ligesom Bankens funding muligheder forventes at blive væsentligt forringet som følge heraf. Udover øgede udgifter medfører deltagelsen i Bankpakke I og Bankpakke II, at Amagerbanken skal opfylde en række betingelser og underlægges en række restriktioner, herunder særligt begrænsninger i udlodning af udbytte m.m. til Bankens aktionærer. Såfremt den globale finanskrise og lavkonjunktur fortsætter, og der fortsat er begrænset adgang til likviditet i interbankmarkedet, kan Amagerbanken i fremtiden få brug for statsunderstøttet finansiel bistand. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at staten vil lave yderligere hjælpe-bankpakker, eller at Amagerbanken vil opfylde kriterierne for at modtage støtte under eksisterende eller eventuelle yderligere hjælpe-bankpakker, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat, og dermed Bankens fortsatte eksistens. Se også afsnittene Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet og Kapitalressourcer. Risici forbundet med Amagerbankens drift Banken er eksponeret for risiko for tab som følge af, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerhedsstillelser ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne Selvom Banken har vedtaget politikker og retningslinier for styring af kreditrisici og risikospredning, samt løbende arbejder med en styrkelse af sit modelapparat inden for kreditrisikostyringsområdet, er der risiko for, at disse styringsredskaber ikke tager højde for alle forhold, f.eks. visse fremtidige begivenheder. Dette medfører, at det ikke i alle tilfælde er muligt at vurdere kundens finansielle situation og/eller den af kunden stillede sikkerhed præcist. Hvis det måtte vise sig, at de af Banken anlagte forudsætninger eller vurderingskriterier er forkerte eller løbende ændres, at forhold i øvrigt ændrer sig, eller at Bankens kreditrisikovurdering af et givet engagement ikke har været korrekt, kan Bankens risikoeksponering blive forøget som følge heraf med deraf følgende behov for foretagelse af nedskrivninger på engagementer, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittene Virksomhedsbeskrivelse - Amagerbankens aktuelle situation, - Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder og Risiko, likviditet og kapitalstyring -Kreditrisikostyring. Amagerbanken er som led i handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter samt betalingsformidling m.v. eksponeret mod finansielle modparter i form af afviklingsrisiko eller kreditrisiko. Afviklingsrisikoen er risikoen for, at Banken ikke modtager betalinger eller værdipapirer i forbindelse med afvikling af værdipapir- og valutahandler. Ledelsen bevilger lines på afviklingsrisiko og kreditrisiko mod finansielle modparter, og der tages i den forbindelse afsæt i den enkelte modparts risikoprofil, rating, størrelse og soliditet. Risici og lines på finansielle modparter vurderes løbende. Banken deltager i et internationalt valutaclearingsamarbejde, Continuous Linked Settlement (CLS), som har til formål at reducere afviklingsrisikoen ved interbank valutahandler. Såfremt Bankens deltagelse i CLS ikke er tilstrækkelig til at afdække afviklingsrisici, eller Banken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forholdene i øvrigt ændrer sig, opstår der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 9

10 Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring kreditrisiko. Amagerbanken påtager sig gennem handel og placeringer samt som et led i den løbende likviditetsstyring forskellige former for markedsrisici. Banken vil derfor typisk løbende have åbne positioner i rente-, valuta- og aktieprodukter. Formålet med markedsrisikostyringen er at afbalancere den samlede markedsrisiko på aktiver og forpligtelser for herigennem at opnå en tilfredsstillende afvejning af afkast og risiko. Handel med aktier, obligationer, valuta og heraf afledte finansielle instrumenter er vigtige forretningsområder for Banken. I konsekvens heraf, og ud fra ønsket om at udnytte udsvingene på de finansielle markeder, påtager Banken sig løbende markedsrisici. Såfremt Amagerbanken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forudsætninger eller markedsforhold ændrer sig, er der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken er afhængig af, at interbank markedet fungerer. I forbindelse med Bankens løbende likviditetsdisponering og Bankens løbende afdækning af forretninger med kunder og egenbeholdning, har Banken behov for tilstrækkelige lines hos finansielle modparter i ind- og udland. Dette gælder eksempelvis lines for deposits og valutaswaps. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken kan opnå tilstrækkelige lines hos finansielle modparter, hvilket kan have en væsentlig negativ indflydelse på Amagerbankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Markedsrisiko. Amagerbanken er eksponeret for tab som følge af renteændringer på de finansielle markeder samt valutakursændringer Renterisikoen er risiko for tab som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Risikoen optræder på fastforrentede rentebærende finansielle instrumenter. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af Bankens samlede markedsrisiko. Banken søger løbende at afdække sin renterisiko på beholdninger af realkredit- og statsobligationer i lande klassificeret i risikogruppe 0 i henhold til den seneste landeklassifikation udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ( OECD ) ved at indgå futures, optioner og terminsforretninger. Derudover opgøres Bankens daglige styring af renterisikoen dels efter Finanstilsynets retningslinjer og dels efter en intern model baseret på modificeret varighed. Overvågning af markedsrisici sker løbende, og der rapporteres på daglig basis om rammernes udnyttelse. Med Bankens kunder i øvrigt indgås forskellige typer af fastrenteaftaler, og renterisikoen på disse aftaler søges løbende afdækket i markedet. Bankens valutarisiko styres ved i stort omfang at matche de finansielle aktiver i overensstemmelse med den valutamæssige fordeling af forpligtelserne. Derudover afdækkes valutarisikoen ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Det er Bankens investeringsstrategi at have begrænsede nettopositioner i fremmed valuta. Kunder, der har variabelt forrentede lån og/eller eksponering i valuta, er eksponeret for stigninger i renteniveauet eller ændringer i valutakurser, uden at dette behøver at påvirke afkastet på de finansierede aktiver. En stigning i renteniveauet eller ændringer i valuta kan medføre, at visse kunder ikke vil kunne servicere deres gæld ved hjælp af kundens løbende indtægter og afkast med deraf følgende aktualisering af nedskrivnings- eller kapitaldækningsbehovet for Banken. Dette er særligt tilfældet i relation til de af de store engagementer, der er ejendomsrelaterede eller relateret til investeringskreditter. Såfremt Bankens tiltag for risikoafdækning ikke er tilstrækkelige, eller Banken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forudsætninger eller forhold i øvrigt ændrer sig, er der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken handler løbende valuta dels med Bankens kunder og dels for egen regning. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken ikke lider tab på handel med valuta, hvilket kan få væsentlig negativ betydning for Banken Danmarks eventuelle medlemskab af Euro-samarbejdet kan endvidere reducere omfanget af valutatransaktioner og dermed reducere Bankens gebyrindtægter m.v. i forbindelse dermed væsentligt, hvilket kan få negativ betydning for Bankens fremtidige resultater. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Markedsrisiko. Amagerbanken er udsat for risiko for, at koncernens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres på grund af et utilstrækkeligt likviditetsberedskab Bankens likviditetsstyring og de dermed forbundne risici tager udgangspunkt i, at Bankens udlån og øvrige investeringer overvejende finansieres gennem indlån fra Bankens kunder samt langfristet 10 PROSPEKT 2009

11 funding, som suppleres med optagelse af sikrede kortfristede lån samt usikrede lån i engrosmarkedet. Banken har optaget syndikerede lån og udstedt obligationer med oprindelige løbetider på op til 5 år, hvor den længste restløbetid på disse funding faciliteter for tiden er på godt 3 år. I 3. og 4. kvartal 2010 har Banken lån for ca. 7,1 mia. som forfalder inden Garantiordningens udløb den 30. september Se afsnittet Kapitalressourcer. Amagerbanken tilstræber at styre sin balancesammensætning aktivt med det formål at optimere Bankens samlede afkast under hensyntagen til fremtidige usikkerhedsfaktorer og risici. Fastlæggelsen af balancesammensætningen, og en gennemgang af ovennævnte risici finder sted ved ugentlige møder med deltagelse af Direktion, økonomiafdeling og investeringsområdet. Bankens Ledelse har vedtaget en likviditetspolitik, der bl.a. fastsætter en specifik, kritisk tidshorisont for Bankens likviditetsposition under et ugunstigt stresstestscenarie. Ved udgangen af september 2008 overholdt Banken ikke kravet til likviditet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed om, at Bankens frie likvide aktiver skal udgøre mindst 10 % af de finansielle forpligtelser. Banken havde således fra 5. oktober 2008, samtidig med at Garantiordningen under Bankpakke I blev politisk aftalt, en trækningsret i Danmarks Nationalbank, som blev indfriet den 24. oktober Bankens frie likvide aktiver er væsentligt forøget siden. Uanset at Banken har iværksat initiativer til at sikre, at Banken ikke kommer i en vanskelig likviditetssituation, kan der ikke gives sikkerhed for, at dette ikke sker, blandt andet som følge af forhold, som Banken enten ikke har kunnet forudse eller haft kontrol over. Banken kan således komme i en situation, hvor den ikke har tilstrækkelig likviditet, herunder likviditet til at tilbagebetale lån, efterhånden som de forfalder, eller i øvrigt til at drive sin forretning. Dette vil have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling, resultat og omdømme, og vil kunne føre til, at Banken ikke vil kunne fortsætte sin drift. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring Likviditetsrisiko og kapitalstyring herunder Basel II. Amagerbankens fremtidige fundingudgifter og adgang til det internationale kapitalmarked afhænger i væsentlig grad af Bankens kreditrating Bankens rating fra Moody s er for tiden finansiel styrke (E+), lang likviditet (Baa3) og kort likviditet (P-3). Bankens rating i juli 2008 var finansiel styrke (C), lang likviditet (A1) og kort likviditet (P-1). Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at Banken kan opretholde en rating, eller at ratingen ikke nedjusteres af Moody s. Moody s har primo oktober 2009 klassificeret Amagerbanken som værende under review for mulig nedjustering af finansiel styrke, men har bekræftet Bankens rating for lang og kort likviditet. En nedjustering af Bankens rating kan forøge Bankens fundingomkostninger. En stor del af Bankens funding kommer fra Bankens løbende obligationsudstedelser. Såfremt der ikke er et marked for sådanne obligationer, efterhånden som de udstedes, herunder hvis Bankens kredit rating forringes, kan dette på sigt efter 30. september 2010 og uden statsgaranti væsentligt påvirke Bankens fundingsituation. En nedjustering af Bankens kredit rating kan derfor ikke blot medføre en risiko for øgede fundingudgifter eller i øvrigt forringede fundingvilkår men kan også forringe Bankens muligheder for at opnå funding, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat samt føre til en svækkelse af Bankens konkurrenceevne i forhold til dens konkurrenter. Se også afsnittet Kapitalressourcer. Banken har løbende operationelle risici, herunder afhængighed af IT-systemer Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, menneskelige fejl herunder i forbindelse med kunderådgivning og systemfejl. Banken styrer operationelle risici gennem skriftlige forretningsgange og kontrolforanstaltninger, og søger bl.a. at minimere operationelle risici ved at adskille udførelsen af aktiviteter fra kontrollen af disse. Banken fastlægger i vid udstrækning arbejdsgange og processer i skriftlige procedurer, og har herigennem fokus på at minimere afhængigheden af Nøglemedarbejdere. Endvidere anvendes backup-bemanding på områder, der vurderes at være særligt kritiske. Bankens formentlig væsentligste operationelle risiko er afhængigheden af et velfungerende it-system. Banken er en del af BEC samarbejdet og har fastlagt overordnede rammer og beskyttende foranstaltninger inden for it-området, der effektivt og tilpasset Bankens forhold tilgodeser tre fundamentale sikkerhedskrav - tilgængelighed, integritet og fortrolighed. Uanset Bankens anvendelse af risikostyringssystemer, kan der ikke gives nogen sikkerhed for, at Bankens styring af sådanne risici er tilstrækkelig, eller at eksterne uforudsete omstændigheder ikke kan medføre tab for Banken. Blandt andet kan fejlagtig rådgivning af Bankens kunder medføre pligt til at tilbagekøbe de Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 11

12 solgte produkter og/eller påføre Banken erstatningsansvar samt skade Bankens omdømme. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring Operationel risiko. Banken er udsat for risiko for tab, der opstår i forbindelse med ændringer i eksterne omstændigheder eller begivenheder, der skader Bankens image eller indtjening. Sådanne forretningsrisici inkluderer strategisk risiko samt risikoen for tab af anseelse. Denne type af risiko viser sig i form af en uventet reduktion af indtægter eller uforudset stigning i omkostninger. Der kan for eksempel være tale om reduktion i lånemarginal som følge af stigende konkurrence, reduktion i udlånsvolumen forårsaget af, at konkurrenter indfører nye produkter, strejker, ny lovgivning eller negativ pressedækning. Såfremt Banken ikke formår at tilpasse udgifterne, forøges påvirkningen af udsvinget i resultatet, hvilket kan have væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Forretningsrisiko. Risici forbundet med Amagerbankens økonomiske resultater og økonomiske ressourcer Amagerbankens økonomiske resultater og økonomiske ressourcer er påvirket af den generelle samfundsudvikling og af den af regeringen førte økonomiske politik. Bankens resultat forventes fortsat at være påvirket af disse forhold samt af Bankens evne til at forudse ændringer heri, idet sådanne ændringer kan have stor betydning for udviklingen i kundernes adfærd samt betalingsevne. Risiko forbundet med at Banken muligvis kan få brug for yderligere kapital, som kan være vanskelig at opnå og dermed kan påvirke Banken negativt. Amagerbanken kan få brug for yderligere kapital i fremtiden. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken vil være i stand til at tiltrække nødvendig kapital fra andre kilder, som kan sikre Bankens fortsatte drift, efter at Bankens nuværende og forventede fremtidige kapitalressourcer er opbrugt, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Amagerbanken er afhængig af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at fastholde og tiltrække kunder og ekstern funding Garantiordningen under Bankpakke I, der sikrer simple kreditorer, herunder kunders almindelige indlån, udløber den 30. september Herefter vil Bankens kunder, som udgangspunkt alene være sikret ved Garantifonden for Indskydere og Investorer, der dækker op til EUR pr. indskyder. Såfremt Bankens kapitalgrundlag og sikkerheden ved indskydergarantiordningen efter 30. september 2010 af kunderne eller eksterne fundingkilder (såfremt der ikke opnås tilsagn om individuel statsgaranti under Bankpakke II) ikke vurderes at være tilstrækkelige, kan dette betyde, at kunderne ikke foretager nye indlån eller hæver deres kontantindeståender i Banken helt eller delvis, at Banken ikke kan opnå tilstrækkelig funding fra eksterne kilder eller ikke kan opnås på for Banken tilfredsstillende kommercielle vilkår med heraf afledte forøgede udgifter, hvilket kan få negativ effekt på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Kapitalressourcer. Risici forbundet med myndigheds- og lovmæssige krav Banken er underlagt lovgivningen i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet. Ændret lovgivning, særligt for så vidt angår reguleringen af den finansielle sektor, herunder ændringer af kravene til pengeinstitutters likviditet og kapitaldækning, kan få væsentlig betydning for Amagerbankens drift og virksomhed, og kan få væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Amagerbanken er eksponeret for risici for ændringer af skattelovgivningen Ny skattelovgivning til ugunst for Banken eller dens kunder kan påføre Banken tabt nettoindtjening eller forøge tabsrisici på Bankens kunder. Den nye skattereform, der implementeres pr. 1. januar 2010, forventes at ville formindske incitamentet for højtlønnedes indskud på ratepensionskonti, hvilket kan reducere Bankens indtjening på området for pensionsopsparing og forvaltning og dermed få væsentlig indvirkning på Amagerbankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Gennemgang af drift og regnskaber 12 PROSPEKT 2009

13 Der er risiko for, at Banken kan udelukkes fra Garantiordningen Hvis Finanstilsynet vurderer, at Banken som pengeinstitut har en samlet risikoprofil, der er forøget i forhold til det tidspunkt, hvor den indgik i Garantiordningen under Bankpakke I, kan Finanstilsynet træffe afgørelse om, at den skal nedbringe sin samlede risiko. Nedbringer Banken ikke sin samlede risiko, kan den efter udløb af et varsel på 8 dage udelukkes fra Garantiordningen. Efter udelukkelse fra Garantiordningen dækker ordningen fortsat de simple kreditorers krav som opgjort på tidspunktet for udelukkelse, men den dækker ikke eventuelle nye krav fra simple kreditorer, hvilket kan få væsentlige negative konsekvenser for Bankens mulighed for at opnå funding i såvel interbankmarkedet som fra andre finansieringskilder samt Bankens evne til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Se også afsnittet Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet. Risici forbundet med afhængighed af eksterne parter Banken samarbejder med en række eksterne partnere, der bl.a. leverer forskellige ydelser til Banken og dens kunder. Banken kontrollerer løbende kvaliteten af de leverede ydelser. Det kan have negativ indflydelse på Bankens finansielle stilling og kundernes tilfredshed, såfremt disse leverandører ikke lever op til de aftalte kvalitetsmål, eller samarbejdet ophører, og der er ikke sikkerhed for, at Banken på kort eller lang sigt vil kunne skabe løsninger eller indgå aftaler, der kan rette op på kvaliteten eller erstatte leverandørernes ydelser. Se også afsnittet Virksomhedsbeskrivelse - Samarbejdsaftaler. Risici forbundet med markedet Amagerbanken opererer på Amagerbanken forsøger hele tiden at tilpasse sig kundernes behov i takt med, at de ændrer sig, herunder gennem tilpasning af udbuddet af produkter og ydelser, vilkår samt filialnettet. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Banken i tilstrækkelig grad kan differentiere sig og tilpasse sig ændringer i kundernes behov. Dette kan medføre, at Banken mister markedsandele og eventuelt må lukke filialer som følge af manglende kundegrundlag, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Markedsbeskrivelse og konkurrencesituation. Risici forbundet med medarbejdere Hvis Banken ikke er i stand til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, kan det få negativ indflydelse på Banken og dens resultat Fastholdelse og ansættelse af kvalificerede medarbejdere er af afgørende betydning for Bankens succes, herunder har Banken i øjeblikket et antal Nøglemedarbejdere samt Direktion, som er af væsentlig betydning for Banken. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken vil være i stand til at fastholde sådanne medarbejdere samt eventuelt tiltrække nye medarbejdere, såfremt der opstår behov herfor. Ydermere er der ingen konkurrenceklausuler i medarbejdernes, herunder Direktionens, ansættelseskontrakter, som forhindrer dem i at blive ansat hos Amagerbankens konkurrenter eller samarbejdspartnere, efter de har forladt Banken. Bankens Direktion og Nøglemedarbejderne er beskrevet i afsnittet Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere. Såfremt Banken ikke formår at fastholde og/eller ansætte nye kvalificerede medarbejdere kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittene Bestyrelse og Direktion - Direktionen, - Nøglemedarbejdere og afsnittet Personale. Amagerbanken er konstant udsat for konkurrence på det danske bankmarked Amagerbanken har i de senere år ændret karakter fra at være en lokalbank til at være en bank med betydelige aktiviteter i Danmarks største byområder, København, Århus og Odense. Banken forsøger løbende at differentiere sig fra og skærpe sin profil i forhold til sine konkurrenter. Den finansielle sektor i Danmark er kendetegnet ved at bestå af et betydeligt antal banker og pengeinstitutter. Banken er således konstant udsat for konkurrence fra de øvrige aktører på bankmarkedet i Danmark. Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 13

14 Ansvarlige Bankens erklæring Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Registreringsdokumentet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 18. november 2009 Bestyrelsen N.E. Nielsen Villy Rasmussen Carsten Ehlers Formand, advokat Næstformand, konsulent Konsulent Henrik Håkonsson Kent Madsen Jesper Reinhardt Adm. direktør Adm. direktør Direktør John Skafte Anne Toxværd Henrik Zimino Konsulent medarb. valgt Afd.chef medarb. valgt Borgmester Adresse: Amagerbanken Aktieselskab Amagerbrogade København S Direktionen Jørgen Brændstrup Adm. direktør Allan Ottsen Bankdirektør Forretningsadresse: Amagerbanken Aktieselskab Amagerbrogade København S 14 PROSPEKT 2009

15 Erklæring afgivet af Bankens uafhængige revisorer Til aktionærer og potentielle investorer i Amagerbanken Aktieselskab Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Ledelsen udarbejdede Registreringsdokument dateret den 18. november Registreringsdokumentet skal læses i sammenhæng med et resume og en værdipapirnote. Ledelsen har ansvaret for Registreringsdokumentet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Registreringsdokumentet. Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis og i forbindelse med Amagerbanken Aktieselskabs offentlige udbud af nye aktier og ansvarlig lånekapital, der søges optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og kan derfor ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske regnskabsoplysninger (RS3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Registreringsdokumentet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Registreringsdokumentets oplysninger af regnskabsmæssig karakter og påset, at disse er korrekt gengivet fra den reviderede årsrapport for 2008 inklusive den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 dateret den 17. november 2009 og de reviderede årsrapporter for 2007 og 2006 samt fra det korrigerede perioderegnskab for perioden 1. januar september 2009 (indeholdt i den korrigerede delårsrapport for kvartal 2009 dateret den 17. november 2009), som er reviewet, men ikke revideret, af undertegnede. For så vidt angår de konsoliderede resultatforventninger til 2009, har vi påset, at oplysningerne er korrekt gengivet fra den af os undersøgte Resultatfremskrivning for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Baseret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Amagerbanken Aktieselskab, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsrapporten for 2008 inklusive den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 dateret den 17. november 2009 og i årsrapporterne for 2007 og 2006, og i perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2009 (indeholdt i den korrigerede delårsrapport for kvartal 2009 dateret den 17. november 2009) er indeholdt i Registreringsdokumentet. Supplerende oplysning Revisionspåtegningen til årsrapporten for 2008 inklusive den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 dateret den 17. november 2009 og reviewpåtegning til perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2009 (indeholdt i den korrigerede delårsrapport for kvartal 2009 dateret den 17. november 2009) er modificerede med supplerende oplysninger, der omtaler visse forhold af afgørende betydning for Bankens aktuelle situation, herunder forudsætningen om fortsat drift samt særlig usikkerhed ved måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme, hvorfor der henvises særskilt hertil. København, den 18. november 2009 KPMg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Torben Bender Anders Duedahl-Olesen Henrik Priskorn Per Rolf Larssen statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 15

16 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Amagerbanken Aktieselskabs uafhængige revisorer Årsrapporterne for Amagerbanken Aktieselskab for 2006, 2007 og 2008 KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ved de statsautoriserede revisorer Flemming Brokhattingen og Anders Duedahl-Olesen, har revideret de af Ledelsen aflagte årsrapporter for 2006 og 2007 for Amagerbanken Aktieselskab, dateret den 7. februar 2007 og 6. februar KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Torben Bender og Anders Duedahl-Olesen, har revideret den af Ledelsen aflagte årsrapport for 2008 for Amagerbanken Aktieselskab, dateret 5. februar Årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008 er aflagt i overensstemmelse med efter IFRS og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber Revisionen af årsrapporterne for hvert af regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at revisionen tilrettelægges med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporterne ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Årsrapporterne for hvert af regnskabsårene 2006 og 2007 er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsrapporten for 2008 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold men med følgende supplerende oplysning: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Vi henviser til omtalen i ledelsesberetningens afsnit om Nedadgående konjunkturer og dermed særlig usikkerhed og risiko. Heri redegør ledelsen for kapitalforhold og særlig usikkerhed ved måling af engagementer baseret på sikkerheder i ejendomme samt aktier og virksomhedsobligationer. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af usikkerhed og risiko. Supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Torben Bender og Anders Duedahl-Olesen, har revideret den af Ledelsen aflagte supplerende og korrigerende information til årsrapporten for Den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008, fremgår af bilag [2] i dette Registreringsdokument. Revisionen af den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at revisionen tilrettelægges med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysning. Perioderegnskab for Amagerbanken Aktieselskab for perioden 1. januar marts 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Torben Bender og Anders Duedahl-Olesen, har revideret det af Ledelsen aflagte perioderegnskab for perioden 1. januar marts 2009, dateret 29. april Revisionen af perioderegnskabet er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at revisionen tilrettelægges med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at perioderegnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Perioderegnskabet for perioden 1. januar marts 2009 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold men med følgende supplerende oplysning: 16 PROSPEKT 2009

17 Supplerende oplysninger vedrørende forhold i perioderegnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, henviser vi til omtalen i ledelsesberetningens afsnit om Bredere nedadgående konjunkturer. Heri redegør ledelsen for kapitalforhold og særlig usikkerhed ved måling af engagementer baseret på sikkerheder i ejendomme samt aktier og virksomhedsobligationer. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af usikkerhed og risiko. Korrektion i det korrigerede perioderegnskab for Amagerbanken Aktieselskab for perioden 1. januar marts 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Torben Bender og Anders Duedahl-Olesen har undersøgt den foretagne korrektion i det korrigerede perioderegnskab for Amagerbanken Aktieselskab for perioden 1. januar marts 2009, der er inkluderet i registreringsdokumentet. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (RS3000), med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den foretagne korrektion er indarbejdet i det korrigerede perioderegnskab. Det korrigerede perioderegnskab for perioden 1. januar marts 2009 med sammenligningstal for perioden 1. januar marts 2008, fremgår af bilag 3 i dette Registreringsdokument. Korrektionen i det korrigerede perioderegnskab for Amagerbanken Aktieselskab for perioden 1. januar marts 2009 er forsynet med en erklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det korrigerede perioderegnskab for perioden 1. januar september 2009 for Amagerbanken Aktieselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Torben Bender og Anders Duedahl-Olesen og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved de statsautoriserede revisorer Henrik Priskorn og Per Rolf Larssen, har udført review af det af Ledelsen aflagte korrigerede perioderegnskab for perioden 1. januar september Reviewet er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor (RS2410). Denne standard kræver, at reviewet tilrettelægges med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det korrigerede perioderegnskab ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det korrigerede perioderegnskab for perioden 1. januar september 2009 med sammenligningstal for perioden 1. januar september 2008, fremgår af bilag 5 i dette Registreringsdokument, der er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Det korrigerede perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2009 er forsynet med erklæring uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Bankens fortsatte drift Finanstilsynet har den 5. oktober 2009 pålagt Amagerbanken Aktieselskab et individuelt solvenskrav på 13,6 procent. Afgørelsen er den 29. oktober 2009 tiltrådt af Erhvervsankenævnet. Amagerbanken har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for perioden 1. januar september 2009 foretaget yderligere nedskrivninger for ca. 600 mio. kr. med virkning pr. 30. juni Disse nedskrivninger reducerer det individuelle solvenskrav til 11,3 procent pr. 30. juni Bankens solvens er pr. 30. september 2009 opgjort til 8,9 procent og opfylder ikke det af Finanstilsynet pålagte individuelle solvenskrav til banken. Perioderegnskabet for perioden 1. januar 30. september 2009 er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Bankens ledelse har forudsat, at den af banken fremlagte handlingsplan for fremskaffelse af yder ligere kapital (aktiekapital og supplerende ansvarlig lånekapital) kan realiseres, således at det individuelle solvenskrav kan opfyldes. Banken ønsker herefter at indgå aftale om tilførsel af hybrid kernekapital efter Bankpakke II. Det er i denne forbindelse forudsat, at Finanstilsynet vil forlænge de meddelte frister tilstrækkeligt til, at der kan opnås yderligere kapita lindskud. Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 17

18 Såfremt yderligere kapital ikke kan fremskaffes, eller såfremt Finanstilsynet ikke tilstrækkeligt forlænger de stillede frister, kan forudsætningen om fortsat drift vise sig fejlagtig. Vi har taget ledelsens vurdering af at det korrigerede perioderegnskab kan aflægges baseret på en forventning om fortsat drift til efterretning og har således ikke grundlag for at anlægge en anden vurdering. Særlig usikkerhed ved måling af engagementer Vi henviser til note 1 om regnskabsmæssige skøn, hvoraf det fremgår, at der er særlig usikkerhed ved måling af sikkerheder i ejendomme herunder vedrørende afkastkrav. De beregnede værdier af sikkerhederne har væsentlig indvirkning på opgørelsen af nedskrivningsbehovet på engagementer, hvorfor der samlet er en særlig usikkerhed og risiko. Resultatforventninger for regnskabsåret 2009 for Amagerbanken Aktieselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Torben Bender og Anders Duedahl-Olesen og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved de statsautoriserede revisorer Henrik Priskorn og Per Rolf Larssen, har undersøgt Resultatfremskrivning for regnskabsåret 2009 for Amagerbanken Aktieselskab, se afsnittet Resultatforventninger i dette Registreringsdokument. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (RS3400). Der er i forbindelse hermed afgivet erklæring med begrænset sikkerhed for, at de af Ledelsen anvendte forudsætninger giver et rimeligt grundlag for resultatforventningerne og høj grad af sikkerhed for, at resultatforventningerne er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger og præsenteret i overensstemmelse med Selskabets anvendte regnskabspraksis. Erklæringen fremgår af afsnittet Resultatforventninger til regnskabsåret 2009 Erklæring afgivet af Amagerbanken Aktieselskab s uafhængige revisorer om resultatforventninger for regnskabsåret 2009 Resultatforventningerne for regnskabsåret 2009 for Amagerbanken Aktieselskab er forsynet med en erklæring uden forbehold men med følgende supplerende oplysning: Bankens fortsatte drift Finanstilsynet har den 5. oktober 2009 pålagt Amagerbanken Aktieselskab et individuelt solvenskrav på 13,6 procent. Afgørelsen er den 29. oktober 2009 tiltrådt af Erhvervsankenævnet. Amagerbanken har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for perioden 1. januar september 2009 foretaget yderligere nedskrivninger for ca. 600 mio. kr. med virkning pr. 30. juni Disse nedskrivninger reducerer det individuelle solvenskrav til 11,3 procent pr. 30. juni Bankens solvens er pr. 30. september 2009 opgjort til 8,9 procent og opfylder ikke det af Finanstilsynet pålagte individuelle solvenskrav til banken. Resultatfremskrivning for 2009 er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift. Bankens Ledelse har forudsat, at den af Banken fremlagte handlingsplan for fremskaffelse af yderligere kapital (aktiekapital og supplerende ansvarlig lånekapital) kan realiseres, således at det individuelle solvenskrav kan opfyldes. Banken ønsker herefter at indgå aftale om tilførsel af hybrid kernekapital efter Bankpakke II. Det er i denne forbindelse forudsat, at Finanstilsynet vil forlænge de meddelte frister tilstrækkeligt til, at der kan opnås yderligere kapitalindskud. Såfremt yderligere kapital ikke kan fremskaffes, eller såfremt Finanstilsynet ikke tilstrækkeligt forlænger de stillede frister, kan forudsætningen om fortsat drift vise sig fejlagtig. Vi har taget Ledelsens vurdering af, at Resultatfremskrivning for 2009 kan baseres på en forventning om fortsat drift til efterretning, og har således ikke grundlag for at anlægge en anden vurdering. 18 PROSPEKT 2009

19 Revision Ekstern revision Bankens eksterne revisorer er: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor Torben Bender Statsautoriseret revisor Anders Duedahl-Olesen Borups Allé Frederiksberg Danmark Torben Bender og Anders Duedahl-Olesen er begge medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Amagerbankens årsrapporter for 2008 er revideret af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Borups Allé 177, 2000 Frederiksberg, Danmark. Årsrapporterne for 2007 og 2006 er revideret af KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Borups Allé 177, 2000 Frederiksberg, Danmark ved de statsautoriserede revisorer Flemming Brokhattingen og Anders Duedahl-Olesen (begge medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer). På Bankens ordinære generalforsamling den 31. marts 2008 blev KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i henhold til vedtægternes 20 foreslået af Bestyrelsen valgt som nyt revisionsselskab efter KPMG Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, da KPMG som følge af ændring fra revisionsinteressentskab til revisionspartnerselskab blev en ny juridisk enhed. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Henrik Priskorn Statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen Weidekampsgade København S Henrik Priskorn og Per Rolf Larssen er begge medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev på Bankens ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2009 valgt som Bankens anden revisor i henhold til vedtægternes 20 som foreslået af Bestyrelsen. Intern revision Banken har derudover udpeget en intern revisionschef i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i Lov om Finansiel Virksomhed. Bankens interne revisionschef, Gitte Buchholtz, påtegner Bankens årsrapport. Den interne revisionschef refererer til Bestyrelsen. Gitte Buchholtz er medlem af Foreningen af Interne Revisorer, og har været Bankens interne revisionschef siden 1. juni Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 19

20 Udvalgte regnskabsoplysninger & nøgletal Nedenfor er gengivet udvalgte hoved- og nøgletal for Amagerbanken-koncernen for 2008, 2007 og 2006 samt for perioderne 1. januar 30. september 2009 og Fondsrådet har ved afgørelse den 18. november 2009 påtalt visse forhold som af Fondsrådet anses som fejl i Amagerbankens årsrapport for 2008 og delårsrapporter for Fejlene omfatter: (A) Amagerbanken har ikke foretaget korrekte nedskrivninger i henhold til reglerne i IAS (B) Amagerbanken har ikke oplyst om de forudsætninger, Amagerbanken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, jf. IAS 1.116, og Amagerbanken har ikke oplyst om den forøgede usikkerhed, Bankens manglende model for gruppevise nedskrivninger på erhverv medfører. (C) Amagerbanken har ikke i henhold til IAS oplyst størrelsen af lejeindtægter og driftsomkostninger vedrørende investeringsejendomme. (D) Amagerbanken har ikke medtaget sammenligningstal for egenkapitalopgørelsen, som krævet i henhold til IAS (E) Amagerbanken har ikke givet oplysninger om kreditrisiko i henhold til IFRS 7. Fondsrådet mener fortsat, der er fejl for så vidt angår forhold B og E. Amagerbanken har ved selskabsmeddelelser af 18. november 2009 offentliggjort supplerende og korrigerende information for årsrapporten for 2008 samt delårsrapporterne for 2009 som følge af den forudgående regnskabskabskontrol af årsregnskabet for 2008 vedrørende manglende ned-skrivninger på udlån, og manglende opfyldelse af en række oplysningskrav, herunder om regnskabsmæssige skøn og usikkerheden, der blandt andet følger af, at Banken ikke anvender en model for beregning af gruppevise nedskrivninger. Banken har ikke på en for Fondsrådet tilfredsstillende måde overfor Fondsrådet kunne sandsynliggøre, at den manglende model for gruppevise nedskrivninger ikke medfører en fejl i Bankens årsrapport for 2008 og delårsrapporter for Korrektionen af nedskrivninger som følge af regnskabssagen har medført en væsentlig ændring af årets resultat før og efter skat for årsrapporten for 2008 samt delårsrapporterne for Ved Fondsrådets afgørelse er Amagerbanken påbudt til ved aflæggelsen af årsrapporten for 2009 at etablere en model for gruppevise nedskrivninger på udlån til erhverv, jf. IAS 39, at oplyse om primære forudsætninger for fremtiden og andre primære kilder til skønsmæssig usikkerhed, jf. IAS og IAS 1.120, samt at give kvantitative oplysninger om kreditrisiko i henhold til IFRS 7. Baggrunden for, at Banken efter offentliggørelsen af korrigerende/supplerende information alene er blevet påbudt til brug for årsrapporten for 2009 at etablere en model for gruppevise nedskrivninger på erhverv, der indebærer, at Banken i årsrapporten for 2009 kan foretage gruppevise nedskrivninger på erhverv i overensstemmelse med reglerne herfor, er, at etablering af en model for gruppevise nedskrivninger vil tage nogen tid, således at Banken tidligst ville kunne komme med korrigerende/supplerende information på det tidspunkt, hvor Banken skal aflægge årsrapporten for Herudover har Banken oplyst, at der tillige er en række oplysninger om kreditrisiko, som Banken ikke har dataregistreringer til at give. Det er derfor Fondsrådets vurdering, at tilvejebringelse af dataregistreringer vil tage nogen tid, således at Banken også tidligst ville kunne komme med korrigerende/ supplerende information på det tidspunkt, hvor Banken skal aflægge årsrapporten for For en uddybende beskrivelse af sagens indhold og talmæssige konsekvenser henvises til afsnittet Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater i Registreringsdokumentet. Regnskabsoplysningerne er uddraget af Amagerbankens reviderede årsrapport for regnskabsåret 2008 (inklusive den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 offentliggjort den 18. november 2009), årsrapporterne for 2007 og 2006, der er alle aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU ( IFRS ) og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Perioderegnskabet for perioden 1. januar 30. september 2009 med tilhørende sammenligningstal for samme periode i 2008 er uddraget af den korrigerede delårsrapport for kvartal 2009, der er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU. Perioderegnskabet for perioden 1. januar 30. september 2009 er indeholdt i den korrigerede delårsrapport for kvartal 2009 offentliggjort den 18. november Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at principperne for indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Perioderegnskabet for perioden 1. januar 30. september 2009 er ikke revideret, men er reviewet. Sammenligningstal for tilsvarende periode i 2008 er ikke reviewet eller revideret. Nedenstående gennemgang bør læses i sammenhæng med Amagerbankens årsrapporter og delårsrapporter samt den supplerende og korrigerende information offentliggjort den 18. november 2009, som alle kan ses på Amagerbankens hjemmeside www. amagerbanken.dk. Den supplerende og korrigerende information til årsrapporten for 2008 og de korrigerede delårsrapporter for 2009 er gengivet i bilag 2-5 i dette Registreringsdokument. Se endvidere afsnittet Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater, der inkluderer en krydsreferencetabel og en beskrivelse af forskelle mellem Amagerbankens årsrapporter og delårsrapporter samt den supplerende og korrigerende information. 20 PROSPEKT 2009

Amagerbanken. PROSPEKT 2010 Registreringsdokument

Amagerbanken. PROSPEKT 2010 Registreringsdokument Amagerbanken PROSPEKT 2010 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 17. august 2010) 2 PROSPEKT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Risikofaktorer

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere