Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument"

Transkript

1 Amagerbanken PROSPEKT 2009 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 18. november 2009)

2 2 PROSPEKT 2009

3 Indholdsfortegnelse Risikofaktorer 6 Ansvarlige 14 Revision 19 Udvalgte regnskabsoplysninger & nøgletal 20 Generel information 23 Oplysninger om Amagerbanken 24 Registreringsdato, lovgivning og tilsyn 24 De væsentligste begivenheder i Bankens forretningsmæssige udvikling 25 Investeringer 26 Virksomhedsbeskrivelse 27 Oversigt 27 Amagerbanken før og efter den finansielle krises indtræden 27 Bankens aktuelle situation 28 Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder 30 Bankens strategi og indsatsområder 31 Bankens kreditformidling 32 Amagerbankens forretningsområder 35 Organisationsstruktur 35 IT 36 Corporate Social Responsibility 37 Amagerbankens samarbejdsrelationer 37 Markedsbeskrivelse og konkurrencesituation 38 Organisationsstruktur 40 Koncernorganisation 40 Væsentlige datterselskaber 40 Ejendomme, anlæg og udstyr 41 Faciliteter 41 Forsikring 41 Miljø 41 Gennemgang af drift og regnskaber 42 Gennemgang af drift og regnskaber 45 Væsentlige elementer i regnskabspraksis 46 Koncernregnskab for regnskabsårene 2006, 2007 og Koncernregnskab for perioden 1. januar 30. september 2009 og 1. januar 30. september Ejendomsrelaterede udlån 54 Investeringskreditter 55 Store engagementer 55 Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlige direkte eller indirekte indflydelse på virksomheden. 55 Kapitalressourcer 56 Risiko, likviditet og kapitalstyring 59 Kreditrisiko 59 Markedsrisiko 60 Likviditetsrisiko 61 Kapitalstyring, herunder Basel II 62 Operationel risiko 62 Forretningsrisiko 62 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet 63 Bankpakke I 63 Bankpakke II 63 Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 3

4 Forskning og udvikling, patenter og licenser 66 Trend information 67 Resultatforventninger 68 Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere 72 Bestyrelsen 72 Direktionen 80 Nøglemedarbejdere 82 Interessekonflikter 83 Tidligere aktiviteter 83 Øvrige organer 84 Aflønning og goder 85 Vederlag til Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere 85 Incitamentsordninger 85 Bestyrelsens arbejdspraksis 87 Revisionsudvalg 87 Direktionen 87 Nøglemedarbejdere 87 Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer 88 Corporate Governance 88 Personale 89 Medarbejderstaben 89 Aktiebeholdninger 90 Medarbejderordninger 90 Større aktionærer 91 Transaktioner med nærtstående parter 92 Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 93 Historiske regnskabsoplysninger 93 Korrektion af tidligere meddelte oplysninger i årsrapporten for 2008 og senere delårsrapporter 93 Krydsreferencetabel 95 Udbyttepolitik 95 Retstvister 96 Væsentlige ændringer i finansiel eller handelsmæssig stilling 96 Yderligere oplysninger 97 Aktiekapital 97 Stiftelsesoverenskomst og vedtægter 99 Væsentlige kontrakter 101 Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer 102 Dokumentationsmateriale 103 Oplysninger om kapitalbesiddelser 104 Definitioner 105 Bilag Bilag 1 Vedtægter for Amagerbanken Aktieselskab A-1 Bilag 2 Supplerende og korrigerende informationer til årsrapporten for 2008 F-3 Bilag 3 Korrigerende delårsrapport for 1. kvartal 2009 F-26 Bilag 4 Korrigerende delårsrapport for 1. halvår 2009 F-60 Bilag 5 Korrigerende delårsrapport for kvartal 2009 F-93 4 PROSPEKT 2009

5 Tabeloversigt Tabel 1 Hoved- og nøgletal for Amagerbanken-koncernen for 2008, 2007 og 2006 samt for perioderne 1. januar september 2009 og Tabel 2 Finanskalender 25 Tabel 3 Investeringer 2008, 2007 og Tabel 4 Store engagementer 33 Tabel 5 Krediteksponering store engagementer 34 Tabel 6 Amagerbankens datterselskaber, associerede selskaber og væsentlige kapitalandele 40 Tabel 7 Driftsindtægter- og udgifter for investeringsejendomme 41 Tabel 8 Hoved- og nøgletal for Amagerbanken-koncernen for 2008, 2007 og 2006 samt for perioderne 1. januar september 2009 og Tabel 9 Balance for Amagerbank-koncernen samt kvartal 2009 og kvartal Tabel 10 Amagerbankens kapitalberedskab 56 Tabel 11 Supplerende kapital og hybrid kernekapital 56 Tabel 12 Obligationer og seniorlån 57 Tabel 13 Tilbagebetalingsplan for obligations- og seniorlån 57 Tabel 14 Forfaldsstruktur på langfristede obligationer og seniorlån efter refinansiering 58 Tabel 15 Bankens Bestyrelse 72 Tabel 16 Amagerbankens Direktion 80 Tabel 17 Bestyrelsesvederlag for Tabel 18 Oversigt over Bankens medarbejderaktietildelinger i de seneste 3 år: 86 Tabel 19 Antal heltidsmedarbejdere pr. 31. december for årene og 30. september Tabel 20 Oversigt over Bestyrelsens, Direktionens samt Nøglemedarbejderes direkte/personlige aktiebesiddelser i Amagerbanken pr. datoen for Registreringsdokumentet 90 Tabel 21 Transaktioner med nærtstående parter 1. januar 30. september Tabel 22 Krydsreferencetabel 95 Tabel 23 Oversigt over udbytte pr. Aktie i årene 2008, 2007 og Tabel 24 Udvikling i aktiekapitalen fra 2003 til datoen for Registreringsdokumentet 97 Tabel 25 Oversigt over indre værdi pr. Aktie mv. 97 Figuroversigt Figur 1 Amagerbankens organisationsstruktur 36 Figur 2 Bankens kreditformidling fordelt geografisk 38 Figur 3 Privatkunder fordelt geografisk 39 Figur 4 Erhvervskunder fordelt geografisk 39 Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 5

6 Risikofaktorer Investering i Amagerbankens værdipapirer indebærer høj risiko. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Registreringsdokument overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, Amagerbanken står overfor. Hvis nogen af de nedenstående risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Amagerbankens drift, finansielle stilling, driftsresultat eller målsætninger. Andre risici, som Amagerbanken på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på Bankens drift og udvikling. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Amagerbankens værdipapirer falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe Bankens værdipapirer. Registreringsdokumentet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Amagerbankens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der indikeres i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Amagerbanken er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Registreringsdokument. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Amagerbanken, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. pr. 30. september 2009 på 8,9 % overholder Amagerbanken ikke det af Finanstilsynets fastsatte individuelle solvenskrav for Banken. Finanstilsynet har den 16. november 2009 i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 225 meddelt Amagerbanken en frist til at opfylde solvenskravet til den 14. december Amagerbanken ønsker at udvide kapitalgrundlaget ved udstedelse af nye aktier og optagelse af ansvarlig lånekapital. Banken ønsker gennem udvidelsen af kapitalgrundlaget at opfylde det fastlagte individuelle solvenskrav. Banken agter fortsat at arbejde fokuseret på at styrke solvensen gennem indtjening, en generel reduktion i forretningsomfanget, herunder store engagementer og ejendomsrelaterede udlån, samt deltagelse i Bankpakke II. Ved en udvidelse af kapitalgrundlaget med det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 775 mio., hvoraf minimum DKK 335 mio. skal være nettoprovenu fra udstedelse af nye aktier, vil solvensen udgøre 12,0 % (baseret på de risikovægtede poster pr. 30. september 2009), hvorefter solvenskravet vil være opfyldt, også uden deltagelse i Bankpakke II, forudsat blandt andet, at der ikke realiseres væsentlige tab eller opstår behov for yderligere nedskrivninger på engagementer. Bankens robusthed over for yderligere nedskrivninger afhænger af, om det sker på engagementer, hvor der er foretaget dækning af kapital, idet sådanne nedskrivninger som udgangspunkt også vil føre til en reduktion af det pålagte individuelle solvenskrav. Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation Amagerbanken er underlagt de generelle solvens- og kapitaldækningskrav, som fremgår af Lov om Finansiel Virksomhed. Imidlertid kan Finanstilsynet fastlægge individuelle solvenskrav, som er højere end Bankens egen opgørelse af solvensbehovet og Bankens faktiske solvens, ligesom Finanstilsynet kan pålægge Amagerbanken at foretage nedskrivninger på engagementer til brug for opgørelsen af basiskapitalen, der blandt andet kan påvirke Bankens solvens. Ved en styrkelse af kapitalgrundlaget med det forudsatte mindste nettoprovenu på DKK 775 mio., hvoraf minimum DKK 335 mio. skal være nettoprovenu fra udstedelse af nye aktier, og lægges et individuelt solvenskrav på 11,8 % til grund med udgangspunkt i de risikovægtede poster pr. 30. september 2009, vil Banken alt andet lige kunne tåle nedskrivninger på indtil i alt ca. DKK 500 mio. uden at komme under det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav, hvis der samtidig sker fuldt fradrag i solvenskravet, og ca. DKK 30 mio., hvis der ikke sker fradrag i solvenskravet. I ovenstående beregninger er ikke taget højde for effekten af et af Ledelsen forventet positivt resultat før nedskrivninger i perioden efter 30. september Finanstilsynet har den 5. oktober 2009 fastsat et individuelt solvenskrav for Amagerbanken på 13,6 % pr. 30. juni 2009, der er stadfæstet af Erhvervsankenævnet den 29. oktober Efter Bankens nedskrivninger i forbindelse med delårsrapporten for kvartal 2009 er solvenskravet af Finanstilsynet reduceret til 11,3 % baseret på de risikovægtede poster pr. 30. juni Baseret på de risikovægtede poster pr. 30. september 2009 udgør det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav 11,8 %. Med en faktisk solvens Bestyrelsen ønsker at opnå et højere nettoprovenu, således at nettoprovenuet fra udstedelse af nye aktier bliver på DKK 700 mio. suppleret med et nettoprovenu fra optagelse af ansvarlig lånekapital på minimum DKK 75 mio. Såfremt dette provenu opnås, vil Banken alt andet lige kunne tåle nedskrivninger på indtil i alt ca. DKK 900 mio. henholdsvis ca. DKK 40 mio. med og uden fradrag i solvenskravet, uden at komme under det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav. 6 PROSPEKT 2009

7 Hvis Banken ikke opnår en udvidelse af kapitalgrundlaget med et mindste nettoprovenu på DKK 775 mio., hvoraf minimum DKK 335 mio. skal være fra udstedelse af nye aktier, og der ikke kan tilføres egenkapital på anden vis, er det sandsynligt, at Banken ikke kan fortsætte som selvstændig bank, og Banken vil derfor være tvunget til at konsolidere sig med andre pengeinstitutter, overdrage dele af eller hele Banken til andre pengeinstitutter og/ eller overdrage aktiver og passiver til Finansiel Stabilitet A/S. Finanstilsynet kan også i fremtiden fastsætte et individuelt højere solvenskrav eller pålægge Amagerbanken at foretage yderligere nedskrivninger på engagementer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Amagerbanken vil være i stand til at opfylde sådanne fremtidige solvens- og kapitaldækningskrav, hvilket kan påvirke Bankens mulighed for at bevare sin tilladelse til at drive bankvirksomhed, som er en forudsætning for Bankens fortsatte eksistens. Risici forbundet med de nuværende globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt de nationale økonomiske konjunkturer Amagerbankens drift, indtjening og resultater er i væsentligt omfang påvirket af forholdene på de globale finansielle markeder og de globale økonomiske forhold De nationale og internationale finansielle markeder er væsentlig påvirket af det, der startede som en likviditetskrise på det internationale interbankmarked, og som efterfølgende har udviklet sig til først en finanskrise og siden en global lavkonjunktur. Siden september 2008 har de globale finansielle markeder været underlagt væsentligt forringede kredit- og likviditetsvilkår, og adgangen til likviditet har været meget begrænset. Der er således fortsat stor tilbageholdenhed med grænseoverskridende udlånsvirksomhed mellem finansielle virksomheder, medmindre disse baseres på garantier fra stater. Hvis de ugunstige forhold på de internationale finansielle markeder fortsætter eller forværres, kan det få væsentlig negativ betydning for alle bankers, herunder Amagerbankens, adgang til at skaffe kapital og likviditet på vilkår som er kommercielt acceptable for Amagerbanken, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Amagerbankens mulighed for fremtidig refinansiering af supplerende ansvarlig lånekapital ved forfald er i væsentligt omfang påvirket af forholdene på de globale finansielle markeder En del af Amagerbankens eksterne funding består af supplerende ansvarlig lånekapital, hvoraf DKK 225 mio. forfalder til indfrielse i Der er ikke sikkerhed for, at der ved forfald, hvis fortsat behov for supplerende kapital måtte eksistere på det tidspunkt, kan opnås refinansiering ved lån med status af supplerende ansvarlig lånekapital. Hvis sådan refinansiering ikke kan opnås, kan det have væsentlig negativ indvirkning på Bankens likviditet, basiskapital og solvens. Den nuværende lavkonjunktur øger risikoen for økonomiske vanskeligheder, herunder konkurser blandt Amagerbankens kunder, hvilket kan medføre behov for yderligere nedskrivninger af engagementer Som konsekvens af den negative konjunkturudvikling har Banken i 2. halvår 2008 samt i kvartal 2009 måttet foretage væsentlige nedskrivninger. Såfremt denne negative konjunkturudvikling fortsætter eller tiltager, kan Banken være nødsaget til at foretage yderligere nedskrivninger på engagementer. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken er endvidere også eksponeret for tabsrisiko ved, at Bankens kunder kan bringes i likviditets- og solvensproblemer i tilfælde af, at de rammes af tab og nedskrivninger som følge af deres kunders konkurser eller betalingsproblemer. Se afsnittet Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation. Amagerbanken har i sin nuværende udlånsportefølje ejendomsrelaterede udlån, der er ramt af de ugunstige konjunkturer Bankens udlånsportefølje (inklusive garantier) er eksponeret mod ejendomsmarkedet, og Banken har som konsekvens af de svagere konjunkturer for ejendomsbranchen foretaget en række nedskrivninger på sådanne engagementer. Bankens ejendomsrelaterede udlån udgjorde pr. 30. september ,2 % af kreditformidlingen før nedskrivninger (ca. 20,7 %, hvis visse store engagementer i stedet blev klassificeret efter, hvilken branchetilknytning for brugerne (ejer eller lejer) af de af Banken finansierede ejendomme havde), mod 36,6 % ved udgangen af 3. kvartal Den svagt stigende eksponering i ejendomsfinansiering skyldes, at markedet for handel med fast ejendom siden 2007 har været aftagende, og at en del af Bankens øvrige engagementer inden for projektudvikling ændrede karakter fra mellemfinansiering til anlægsfinansiering som følge af, at kunderne måtte opgive salg og i stedet foretage udlejning af de nyopførte boligejendomme. Endvidere er andelen steget som følge af et samlet reduceret forretningsomfang af Bankens udlånsengagementer. Målt i absolutte tal, er der dog en reduktion i ejendomsrelaterede udlån. Værdiansættelsen af Bankens sikkerheder i engagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger i høj grad af bl.a. Bankens skøn over afkastkrav samt tidshorisont for udlånsengagementets afvikling. Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 7

8 Banken har taget tiltag til at reducere sin eksponering mod kunder i ejendomsbranchen, men vil fortsat være eksponeret mod dette segment. Der er en risiko for, at andelen af ejendomsrelaterede udlån i en periode fremover kan stige i forhold til de samlede udlån, allerede som følge af en reduktion af Bankens engagementer med kunder inden for andre brancher. En række af Bankens udlånsengagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er baseret på lån, der er ydet med en variabel rente, hvorfor der tillige er følsomhed over for udviklingen i den variable rente, idet den kan påvirke kundernes mulighed for at servicere de ydede lån. Der henvises endvidere til afsnittet om Tabsrisiko ved rentefølsomhed i engagementer. En yderligere negativ konjunkturudvikling inden for ejendomssektoren og/eller stigende renter kan påvirke værdien af eller afkastet på ejendomme, som Banken har medvirket til finansieringen af, negativt og nødvendiggøre yderligere nedskrivninger på eksisterende ejendomsengagementer, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se afsnittene Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation og Trendinformation. Amagerbanken har en række store engagementer, der er betydelige, og som kan medføre risiko for, at Amagerbanken må foretage betydelige nedskrivninger eller lider tab på engagementerne Amagerbankens store engagementer efter 145 i Lov om Finansiel Virksomhed består af en række engagementer, hvoraf hovedparten er med kunder inden for ejendomsinvesterings-, ejendomsudviklings- og transportsektorerne. Der er foretaget nedskrivninger på visse af de store engagementer, ligesom der på visse af disse er observeret svagshedstegn. Ved en yderligere negativ konjunkturudvikling inden for disse sektorer og/eller ved et stigende renteniveau er der risiko for, at disse kunders evne til at servicere gælden over for Amagerbanken forringes væsentligt, hvilket kan føre til behov for Banken for at foretage yderligere betydelige nedskrivninger og med en øget risiko for at lide væsentlige tab på de pågældende engagementer. Antallet af de store engagementer er steget (både samlet set og inden for kategorierne % og større end 20 % af basiskapitalen) pr. 30. september 2009 i forhold til ultimo Pr. datoen for Registreringsdokumentet oversteg 6 engagementer procentgrænsen på 25 % i 145, stk. 1, i Lov om Finansiel Virksomhed. Finanstilsynet har indrømmet Amagerbanken en frist til den 31. december 2009 til at få de pågældende engagementer nedbragt til under 25 %. Banken forventer, at gennemførelsen af den planlagte kapitaludvidelse som konsekvens vil bringe engagementerne under grænsen på 25 %. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Banken være forpligtet til inden for en kortere tidshorisont at nedbringe engagementerne ved hel eller delvis opsigelse eller overdragelse deraf eller modtagelse af supplerende sikkerhedsstillelse, hvilket, hvis dette mål ikke kan opnås, kan medføre øget risiko for tab. Visse af Bankens kunder med store engagementer har tillige engagementer med andre pengeinstitutter eller andre kreditorer med større tilgodehavender, som uden at Amagerbanken har indflydelse herpå eller kontrol herover, inden for eller uden for misligholdelsestilfælde kan opsige deres engagementer eller kræve deres tilgodehavender betalt, og i mangel af kundens betalingsvilje eller evne hertil, kan andre pengeinstitutter eller andre kreditorer foretage fogedforretninger, indgive konkursbegæringer eller lignende, som indebærer, at Amagerbankens nedskrivningsbehov samt risiko for tab kan øges væsentligt. Se også afsnittet Virksomhedsbeskrivelse Kreditformidling Store Engagementer efter 145 i Lov om Finansiel Virksomhed. Amagerbanken har tilsluttet sig Garantiordningen under Bankpakke I og har ansøgt om statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital under Bankpakke II og vil endvidere ansøge om individuel statsgaranti under Bankpakke II. Amagerbanken kan i fremtiden have behov for yderligere statsunderstøttet finansiel bistand Amagerbanken har tilsluttet sig Bankpakke I, hvilket i perioden 1. januar 2009 til 30. september 2009 har påvirket Bankens resultat negativt med DKK 156,0 mio., som vedrører løbende provision samt udgifter til garantier stillet over for det Private Beredskab. Banken vil ansøge om forlængelse af Garantiordningen under Bankpakke II ved individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld med en løbetid på op til 3 år. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det påføre Banken yderligere udgifter til garantiprovision, hvilket vil påvirke Bankens resultat negativt, men forventes modsat at påvirke Bankens funding situation positivt. Hvis ikke Bankens ansøgning om individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld med en løbetid på op til 3 år imødekommes, er der risiko for, at Bankens eksisterende funding enten helt eller delvist opsiges og at Bankens muligheder for ny funding efter den 30. september 2010 enten bortfalder eller vilkårene herfor forringes. Dette vil kunne påvirke Bankens likviditet væsentligt i negativ retning og kan medføre, at Banken ikke vil kunne opfylde likviditetskravet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed med deraf følgende risiko for, at Banken ikke kan fortsætte sin virksomhed. 8 PROSPEKT 2009

9 Amagerbanken har endvidere ansøgt om statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital på DKK 1,4 mia. under Bankpakke II. Hvis ansøgningen imødekommes, forventes de heraf følgende renteudgifter som følge af optagelsen af hybrid kernekapital at ville påvirke Bankens resultat negativt med DKK 108,5 mio. p.a. En forudsætning for, at Bankens ansøgning om statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital kan imødekommes, er at Bankens aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling, der forventes afholdt inden tegningsperiodens udløb, træffer beslutning om ændring af vedtægterne, så der skabes grundlag for optagelse og konvertering af den hybride kernekapital til aktiekapital. På Bankens ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2009 blev der enstemmigt truffet beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at gennemføre ansøgningen om optagelse af statsligt kapitalindskud, men der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at generalforsamlingen vil godkende en sådan vedtægtsændring, hvilket indebærer en risiko for, at Bankens ansøgning om statsligt kapitalindskud under Bankpakke II ikke vil kunne imødekommes. Selvom Banken efter styrkelsen af kapitalgrundlaget ved udstedelse af nye aktier og ansvarlig lånekapital forventer at opfylde det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav, og vedtægterne ændres, så optagelse og konvertering af statslig hybrid kernekapital muliggøres, er der ikke sikkerhed for, at Bankens ansøgning om tilførsel af hybrid kernekapital under Bankpakke II vil blive imødekommet. Hvis ansøgningen afvises, vil dette have en negativ indflydelse på Bankens evne til at modstå eventuelle yderligere nedskrivninger (se afsnittet Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle solvenssituation ), ligesom Bankens funding muligheder forventes at blive væsentligt forringet som følge heraf. Udover øgede udgifter medfører deltagelsen i Bankpakke I og Bankpakke II, at Amagerbanken skal opfylde en række betingelser og underlægges en række restriktioner, herunder særligt begrænsninger i udlodning af udbytte m.m. til Bankens aktionærer. Såfremt den globale finanskrise og lavkonjunktur fortsætter, og der fortsat er begrænset adgang til likviditet i interbankmarkedet, kan Amagerbanken i fremtiden få brug for statsunderstøttet finansiel bistand. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at staten vil lave yderligere hjælpe-bankpakker, eller at Amagerbanken vil opfylde kriterierne for at modtage støtte under eksisterende eller eventuelle yderligere hjælpe-bankpakker, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat, og dermed Bankens fortsatte eksistens. Se også afsnittene Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet og Kapitalressourcer. Risici forbundet med Amagerbankens drift Banken er eksponeret for risiko for tab som følge af, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerhedsstillelser ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne Selvom Banken har vedtaget politikker og retningslinier for styring af kreditrisici og risikospredning, samt løbende arbejder med en styrkelse af sit modelapparat inden for kreditrisikostyringsområdet, er der risiko for, at disse styringsredskaber ikke tager højde for alle forhold, f.eks. visse fremtidige begivenheder. Dette medfører, at det ikke i alle tilfælde er muligt at vurdere kundens finansielle situation og/eller den af kunden stillede sikkerhed præcist. Hvis det måtte vise sig, at de af Banken anlagte forudsætninger eller vurderingskriterier er forkerte eller løbende ændres, at forhold i øvrigt ændrer sig, eller at Bankens kreditrisikovurdering af et givet engagement ikke har været korrekt, kan Bankens risikoeksponering blive forøget som følge heraf med deraf følgende behov for foretagelse af nedskrivninger på engagementer, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittene Virksomhedsbeskrivelse - Amagerbankens aktuelle situation, - Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder og Risiko, likviditet og kapitalstyring -Kreditrisikostyring. Amagerbanken er som led i handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter samt betalingsformidling m.v. eksponeret mod finansielle modparter i form af afviklingsrisiko eller kreditrisiko. Afviklingsrisikoen er risikoen for, at Banken ikke modtager betalinger eller værdipapirer i forbindelse med afvikling af værdipapir- og valutahandler. Ledelsen bevilger lines på afviklingsrisiko og kreditrisiko mod finansielle modparter, og der tages i den forbindelse afsæt i den enkelte modparts risikoprofil, rating, størrelse og soliditet. Risici og lines på finansielle modparter vurderes løbende. Banken deltager i et internationalt valutaclearingsamarbejde, Continuous Linked Settlement (CLS), som har til formål at reducere afviklingsrisikoen ved interbank valutahandler. Såfremt Bankens deltagelse i CLS ikke er tilstrækkelig til at afdække afviklingsrisici, eller Banken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forholdene i øvrigt ændrer sig, opstår der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken A/S 9

10 Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring kreditrisiko. Amagerbanken påtager sig gennem handel og placeringer samt som et led i den løbende likviditetsstyring forskellige former for markedsrisici. Banken vil derfor typisk løbende have åbne positioner i rente-, valuta- og aktieprodukter. Formålet med markedsrisikostyringen er at afbalancere den samlede markedsrisiko på aktiver og forpligtelser for herigennem at opnå en tilfredsstillende afvejning af afkast og risiko. Handel med aktier, obligationer, valuta og heraf afledte finansielle instrumenter er vigtige forretningsområder for Banken. I konsekvens heraf, og ud fra ønsket om at udnytte udsvingene på de finansielle markeder, påtager Banken sig løbende markedsrisici. Såfremt Amagerbanken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forudsætninger eller markedsforhold ændrer sig, er der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken er afhængig af, at interbank markedet fungerer. I forbindelse med Bankens løbende likviditetsdisponering og Bankens løbende afdækning af forretninger med kunder og egenbeholdning, har Banken behov for tilstrækkelige lines hos finansielle modparter i ind- og udland. Dette gælder eksempelvis lines for deposits og valutaswaps. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken kan opnå tilstrækkelige lines hos finansielle modparter, hvilket kan have en væsentlig negativ indflydelse på Amagerbankens økonomiske stilling og resultat. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Markedsrisiko. Amagerbanken er eksponeret for tab som følge af renteændringer på de finansielle markeder samt valutakursændringer Renterisikoen er risiko for tab som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Risikoen optræder på fastforrentede rentebærende finansielle instrumenter. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af Bankens samlede markedsrisiko. Banken søger løbende at afdække sin renterisiko på beholdninger af realkredit- og statsobligationer i lande klassificeret i risikogruppe 0 i henhold til den seneste landeklassifikation udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ( OECD ) ved at indgå futures, optioner og terminsforretninger. Derudover opgøres Bankens daglige styring af renterisikoen dels efter Finanstilsynets retningslinjer og dels efter en intern model baseret på modificeret varighed. Overvågning af markedsrisici sker løbende, og der rapporteres på daglig basis om rammernes udnyttelse. Med Bankens kunder i øvrigt indgås forskellige typer af fastrenteaftaler, og renterisikoen på disse aftaler søges løbende afdækket i markedet. Bankens valutarisiko styres ved i stort omfang at matche de finansielle aktiver i overensstemmelse med den valutamæssige fordeling af forpligtelserne. Derudover afdækkes valutarisikoen ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Det er Bankens investeringsstrategi at have begrænsede nettopositioner i fremmed valuta. Kunder, der har variabelt forrentede lån og/eller eksponering i valuta, er eksponeret for stigninger i renteniveauet eller ændringer i valutakurser, uden at dette behøver at påvirke afkastet på de finansierede aktiver. En stigning i renteniveauet eller ændringer i valuta kan medføre, at visse kunder ikke vil kunne servicere deres gæld ved hjælp af kundens løbende indtægter og afkast med deraf følgende aktualisering af nedskrivnings- eller kapitaldækningsbehovet for Banken. Dette er særligt tilfældet i relation til de af de store engagementer, der er ejendomsrelaterede eller relateret til investeringskreditter. Såfremt Bankens tiltag for risikoafdækning ikke er tilstrækkelige, eller Banken ikke vurderer disse risici korrekt, eller forudsætninger eller forhold i øvrigt ændrer sig, er der risiko for tab, hvilket kan have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske stilling og resultat. Banken handler løbende valuta dels med Bankens kunder og dels for egen regning. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken ikke lider tab på handel med valuta, hvilket kan få væsentlig negativ betydning for Banken Danmarks eventuelle medlemskab af Euro-samarbejdet kan endvidere reducere omfanget af valutatransaktioner og dermed reducere Bankens gebyrindtægter m.v. i forbindelse dermed væsentligt, hvilket kan få negativ betydning for Bankens fremtidige resultater. Se også afsnittet Risiko, likviditet og kapitalstyring - Markedsrisiko. Amagerbanken er udsat for risiko for, at koncernens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres på grund af et utilstrækkeligt likviditetsberedskab Bankens likviditetsstyring og de dermed forbundne risici tager udgangspunkt i, at Bankens udlån og øvrige investeringer overvejende finansieres gennem indlån fra Bankens kunder samt langfristet 10 PROSPEKT 2009

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Udbud af op til DKK 750.000.000 Hybrid Kernekapital Dette Prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR nr. 31 46 70 12 ( Banken

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og

Læs mere