Servicelovens 19, stk. 2, om kommunens udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik og aktindsigt i et talepapir.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicelovens 19, stk. 2, om kommunens udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik og aktindsigt i et talepapir."

Transkript

1 Servicelovens 19, stk. 2, om kommunens udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik og aktindsigt i et talepapir. Resume: Udtalt af Tårnby Kommunes børnepolitik ikke er i strid med servicelovens regler, at behandlingen af sagen om kommunens børnepolitik ikke var ulovlig, og at kommunen ikke har tilsidesat reglerne i offentlighedsloven om aktindsigt Statsforvaltningens brev til formanden for Forældrenævnet i Tårnby Kommune STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /112 Folketingets Ombudsmand har ved brev af 1. marts 2007 videresendt Deres klage af 13. februar 2007 over Tårnby Kommunes handlemåde i forbindelse med udformningen af kommunens børnepolitik samt over kommunens delvise afslag på aktindsigt. Ved brev af 27. marts 2007 har De anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til, om Tårnby Kommunes børnepolitik er i overensstemmelse med serviceloven. Tårnby Kommune har i brev af 30. maj 2007 fremsendt en udtalelse i sagen. De har ikke kommenteret kommunens udtalelse. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Tårnby Kommunes børnepolitik ikke er i strid med servicelovens regler. Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke i forbindelse med behandlingen af kommunens børnepolitik har handlet ulovligt. Endelig finder statsforvaltningen heller ikke, at kommunen har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt. SAGSBEHANDLER:JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN-NR SE-NR TELEFONTID: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag Nedenfor redegøres for Deres klage, kommunens udtalelse og statsforvaltningens nærmere begrundelse for udtalelsen, hvori de relevante retsregler refereres. Klagen De har som anført i brev af 13. februar 2007 som formand

2 for Forældrenævnet i Tårnby Kommune klaget til Folketingets Ombudsmand. Det fremgår af brevet, at forældrenævnet er et fælles talerør for indtil nu 32 forældrebestyrelser i Tårnby Kommunes daginstitutioner. De har henvist til, at kommunen ifølge servicelovens 19, stk. 2, skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik. De har redegjort for sagsforløbet i forbindelse hermed som nedenfor anført. I maj 2006 orienterede forældrenævnet kommunens skoleudvalg om, at nævnet ville udarbejde et oplæg til børnepolitik for kommunens daginstitutioner. Skoleudvalget besvarede den 14. juni 2006 henvendelsen med oplysning om, at et udkast til børnepolitik ville blive sendt i høring i de relevante bestyrelser indenfor bl.a. institutionsområdet forinden endelig politisk stillingtagen. Udvalget oplyste endvidere, at det ville være muligt at drøfte børnepolitikken på det årlige møde med forældrebestyrelserne. I august 2006 skrev forældrenævnet til forældrebestyrelserne i kommunens daginstitutioner og opfordrede forældrebestyrelserne til at kommentere kommunens kommende udkast til børnepolitik og i den forbindelse inddrage/ få inspiration fra nævnets oplæg til børnepolitik. Nævnet opfordrede endvidere forældrebestyrelserne til at sende deres bemærkninger til kommunens udkast gennem forældrenævnet med henblik på at nævnet kunne samle kommentarerne i et fælles høringssvar til skoleudvalget. Den 23. august 2006 blev kommunens børnepolitik sendt i høring til bl.a. forældrebestyrelserne i kommunens daginstitutioner med svarfrist til den 1. november Forældrenævnet blev rygtevis bekendt med, at skoleforvaltningen instruerede lederne i daginstitutionerne om, at de i deres egenskab af sekretærer for forældrebestyrelserne skulle søge at undgå, dels at forældrebestyrelserne svarede gennem forældrenævnet, dels at forældrebestyrelserne undlod at inddrage nævnets oplæg i forbindelse med deres kommentering af kommunens udkast. Ved forældrenævnets telefoniske henvendelse oplyste kommunen, at man ikke vurderede, at nævnet, som ikke var blevet anmodet om kommentarer til kommunens udkast til børnepolitik, kunne indgå i høringsprocessen. Syv forældrebestyrelser sendte deres svar til forældrenævnet, hvoraf én tillige sendte høringssvaret direkte til kommunen. SIDE 2

3 Den 1. november 2006 sendte forældrenævnet et samlet høringssvar fra de syv forældrebestyrelser til kommunens skoleudvalg. Den 7. november 2006 afholdt kommunen det årlige møde med alle forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner. Formanden for skoleudvalget orienterede bl.a. på mødet om en række tiltag på daginstitutionsområdet. Forældrenævnet blev rygtevis bekendt med, at skoleforvaltningen havde anmodet lederne i de institutioner, hvis forældrebestyrelser havde valgt at sende deres bemærkninger gennem forældrenævnet om kommentarer til det samlede høringssvar. I brev af 14. november 2006 anmodede forældrenævnet kommunen om at få en kopi af skoleudvalgsformandens talepapir, som De allerede havde anmodet om på fællesmødet for forældrebestyrelserne. De anmodede endvidere om oplysning om, hvad formålet var med at bede lederne i de institutioner, hvor forældrebestyrelserne havde sendt deres bemærkninger til børnepolitikken via forældrenævnet, om kommentarer til nævnets høringssvar, og De anmodede om aktindsigt i de spørgsmål, som kommunen havde stillet lederne samt i deres svar. Kommunen svarede ved af 24. november 2006, at skoleudvalgsformandens talenotat var at opfatte som et internt arbejdspapir, og det var derfor ikke omfattet af aktindsigten. Kommunen anførte endvidere, at i henhold til kommunens styrelsesvedtægt kan en forældrebestyrelse ikke delegere sin beslutningskompetence til andre, hvorfor de seks institutioner, som sendte deres høringssvar til forældrenævnet mister deres mulighed for at blive hørt. Forvaltningen bad derfor lederne, i deres rolle som sekretær for bestyrelsen, om at oplyse, om man i bestyrelserne konkret havde vurderet forældrenævnets svar, så forvaltningen på den måde kunne vurdere tolkningen af deres svar om delegation. Kommunen meddelte endvidere, at kommunikationen mellem ledere og forvaltning er af intern karakter, og således ikke omfattet af aktindsigten. Kommunen oplyste, at det af dialogen med lederne fremgik, at forældrenævnets konkrete høringssvar af 31. oktober 2006 ikke var blevet behandlet på bestyrelsesmøder i de pågældende institutioner. Ved af 29. november 2006 anmodede De kommunen om at revurdere afslaget på aktindsigt i relation til SIDE 3

4 offentlighedslovens 8 og 11 og om nødvendigt 4, stk. 1. Såfremt kommunen fastholdt afslaget anmodede De kommunen om at redegøre for de overvejelser, som man i den forbindelse havde gjort, herunder forvaltningslovens 24. Vedrørende skoleudvalgsformandens talepapir henviste De til, at det blev benyttet flittigt under fællesmødet for forældrebestyrelserne, herunder til oplæsning, hvorfor De anmodede kommunen om at overveje i hvilket omfang kommunen fortsat vurderede, at dokumentet havde bevaret sin interne karakter. Vedrørende delegation af kompetence anmodede De kommunen om at redegøre for, hvilke overvejelser kommunen havde gjort sig herom. Den 19. december 2006 vedtog Tårnby Kommunalbestyrelse kommunens børnepolitik. Af referatet fra mødet fremgik, at 6 institutioner havde tilkendegivet, at de havde delegeret deres kompetence som høringsberettiget part til foreningen forældrenævnet. Da dette ifølge kommunen ikke var muligt i henhold til lovgivningen var deres svar ikke medtaget. Det blev tillige bemærket, at to af disse institutioner også havde afgivet selvstændige høringssvar. Ved af 11. januar 2007 meddelte kommunen Dem, at De tidligere havde modtaget materiale om kommunens udarbejdelse af en børnepolitik. Vedrørende Deres tilkendegivelse af, at kommunens afslag på aktindsigt i et internt arbejdsdokument ikke er korrekt, anførte kommunen, at det er kommunen, der ifølge offentlighedsloven har kompetencen til at afgøre, hvorvidt et materiale er undergivet aktindsigt. De har som formand for forældrenævnet klaget over, at kommunen ikke gjorde nævnet bekendt med sine overvejelser vedrørende styrelsesvedtægten. De har henvist til, at såfremt kommunen inden høringsfristens udløb havde meddelt forældrenævnet, at man ikke mente, at forældrebestyrelserne kunne afgive deres kompetence til forældrenævnet, havde forældrenævnet enten kunnet forelægge det samlede udkast til høringssvar for forældrebestyrelserne eller bedt forældrebestyrelserne om at sende deres svar direkte til kommunen. Forældrenævnet har endvidere klaget over, at kommunen ikke af egen drift fandt det nødvendigt at informere nævnet om, at man ikke havde medtaget det samlede høringssvar i den videre beslutningsproces. Vedrørende aktindsigt har forældrenævnet anført, at kommunen burde have inddraget offentlighedslovens undta- SIDE 4

5 gelsesbestemmelser til reglen om interne dokumenter i vurderingen af nævnets aktindsigtsanmodning. Forældrenævnet har henvist til, at der ikke ses at være beskyttelseshensyn, der kan begrunde, at de dokumenter, som nævnet har anmodet om aktindsigt i, ikke skulle være offentligt tilgængelige. I brev af 27. marts 2007 har forældrenævnet anmodet statsforvaltningen om at vurdere lovligheden af Tårnby Kommunes børnepolitik. De har anført følgende vedrørende forældrenævnets overvejelser: Tårnby kommunens børnepolitik har karakter af overordnede politiske hensigtserklæringer, der efter forældrenævnets opfattelse helt åbenbart ikke medvirker til at sikre den tidlige, sammenhængende og koordinerede indsats overfor udsatte børn og unge, der er forudsat i servicelovens 19, stk. 2. Kommunens børnepolitik opstiller således ikke retningslinier for, hvordan man tilstræber at sikre, at der på tværs af fag- og institutionsgrænser ydes en tidlig, tværgående og helhedsorienteret indsats i de kommunale institutioner, der har kontakt til børn og unge. Det fremgår heller ikke, hvordan børnepolitikken forventes at sikre sammenhæng mellem kommunens særlige sociale indsats over for udsatte børn og unge, herunder i forhold til foranstaltninger der iværksættes efter anden lovgivning end serviceloven, og de pågældende børn og unges almindelige dagligdag i daginstitutioner og skoler m.v. Tilsvarende er det heller ikke beskrevet, hvordan kommunen vil sikre sammenhæng mellem den særlige støtte til børn og unge og de forskellige sektorer, som f.eks. dagtilbud, skole, sundhedssektor og den frivillig sektor, eller hvilken rolle dagtilbudene og skolen tilsigtes at spille i den forebyggende indsats, herunder i forhold til rummelighed. Kommunes børnepolitik synliggør således hverken det politiske niveaus forventninger til samarbejdet på en måde, der gør børnepolitikken egnet til at danne grundlag for en gennemtænkt og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen overfor udsatte børn og unge, eller give et bedre grundlag for et tværsektorielt samarbejde. Kommunes udtalelse SIDE 5

6 Tårnby Kommune har i brev af 30. maj 2007 udtalt, at kommunen har udarbejdet en børnepolitik til ikrafttræden den 1. januar I forbindelse med udformningen af en børnepolitik blev der taget stilling til, hvordan brugerne og medarbejderne skulle inddrages. Børne- og skoleudvalget besluttede, at der skulle foretages en høring af skoleog institutionsbestyrelser samt de relevante samarbejdsudvalg. Kommunens styrelsesvedtægter indeholder intet fælles organ for institutionsbestyrelserne. En gruppe forældre har selv taget initiativ til at oprette en forening forældrenævnet, men det er ikke alle bestyrelser, der er medlem af foreningen. Tårnby Kommune opfatter forældrenævnet som en privat forening og dermed ikke som en del af høringsprocessen. Høringsmaterialet blev udsendt til de enkelte institutioners forældrebestyrelser efter almindelig praksis. På et møde mellem børne- og kulturforvaltningen og institutionslederne blev det forvaltningen bekendt, at institutionsbestyrelserne var blevet opfordret til at fremsende deres høringssvar om børnepolitikken gennem foreningen forældrenævnet. I henhold til styrelsesvedtægterne kan en forældrebestyrelse alene træffe sine afgørelser i møder og har ikke mulighed for at delegere sin kompetence. Da det er den enkelte institutionsleder, der skal sikre, at bestyrelsen træffer sine afgørelser i henhold til gældende love og regler, orienterede forvaltningen om ovennævnte bestemmelser omkring delegation. Det er kommunens opfattelse, at der med denne procedure var taget højde for, at den enkelte bestyrelse blev gjort opmærksom på reglerne, og at kommunikere med den enkelte bestyrelses sekretær i form af institutionens leder, er for kommunen den rigtige indgang til kommunikation med en bestyrelse. Kommunen har oplyst, at forældrenævnets kommentarer til kommunens udkast til børnepolitik blev forelagt børneog skoleudvalget på samme møde, som de indkomne høringssvar blev forelagt og drøftet. Vedrørende aktindsigt har kommunen anført, at formanden for børne- og skoleudvalgets talepapir har karakter af et internt arbejdsnotat. I talen fremkom der ikke oplysninger, som ikke på anden vis var blevet beskrevet, f.eks. i form af konkrete politiske beslutninger om udvidelser eller ændringer af institutionernes normeringer. Der var så- SIDE 6

7 ledes alene tale om en oplistning og en beskrivelse af institutionsområdets udvikling og status fra udvalgsformandens side. Kommunen har henvist til, at et talepapir har den særlige karakter, at taleren ikke nødvendigvis behøver at følge papiret. Aktindsigt i papiret giver derfor ikke nødvendigvis et billede af, hvad der blev sagt på det pågældende møde. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Tårnby Kommunes børnepolitik overholder styrelseslovens krav har kommunen udtalt, at det er kommunens opfattelse, at kommunen lever op til lovgivningens krav. Kommunen har anført, at børnepolitikken skal beskrive de overordnede målsætninger for arbejdet på området, og det skal ikke indeholde konkrete arbejdsbeskrivelser på alle de arbejdsopgaver, der foregår omkring børn og unge. Det fremgår derfor af forordet til børnepolitikken, at børnepolitikken er udtryk for kommunalbestyrelsens værdier, mål og hensigter for al arbejde med børn og unge i kommunen. Kommunen har kommenteret Deres enkelte klagepunkter og anført, at det er kommunens opfattelse, at Tårnby Kommunes børnepolitik lever op til lovgivningens krav. Tårnby Kommune har efterfølgende telefonisk oplyst, at der ikke foreligger nogen korrespondance mellem institutionslederne og kommunens forvaltning om, at forældrebestyrelserne ikke kunne delegere deres kompetence til forældrenævnet, som derfor ikke skulle inddrages i høringsprocessen. Dette spørgsmål var alene blevet drøftet på et af forvaltningens møder med institutionslederne, og der foreligger heller ikke mødereferater herom. Kommunen har endvidere telefonisk udtalt, at børne- og skoleudvalgsformanden talepapir blev udarbejdet i fællesskab af forvaltningen og udvalgsformanden. Talepapiret er ikke blevet videregivet til pressen. Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. SIDE 7

8 Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter heller ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af den kommunale forvaltnings sagsbehandling, herunder ekspeditionsfejl og personalets optræden. Sådanne spørgsmål henhører under borgmesteren og kommunalbestyrelsen i kommunen. Klager over, hvorvidt sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, rettes til Folketingets Ombudsmand. Deres klage omfatter tre hovedpunkter: Ad 1 1. Kommunens procedure i forbindelse med vedtagelsen af kommunens børnepolitik, herunder spørgsmålet om delegation 2. Lovligheden af kommunens vedtagne børnepolitik 3. Aktindsigt Ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje skal der oprettes en bestyrelse med et flertal af valgte forældre, jf. servicelovens 1 27, stk. 1. Forældrebestyrelsen i daginstitutionen skal fastsætte principper for institutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for hver enkelt institution inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, jf. servicelovens 27, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud efter at have indhentet en udtalelse fra forældrebestyrelserne, jf. servicelovens 27, stk. 5. Tilsvarende gælder for de selvejende daginstitutioner, som dog selv udarbejder en vedtægt, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens 28. Disse bestemmelser i styrelsesloven er dog ophævet ved lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) med virkning fra den 1. august Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 SIDE 8

9 Det fremgår af Tårnby Kommunes styrelsesvedtægt for Tårnby Kommunes kommunale daginstitutioner, at der oprettes en forældrebestyrelse ved institutionen, som har til opgave at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer som kommunalbestyrelsen har fastsat, jf. 2, stk. 1 og 2. Ifølge styrelsesvedtægtens 9 udøver bestyrelsen sin virksomhed i møder, det vil sige der kan kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsens møder. Ifølge servicelovens 19, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Serviceloven angiver ikke nogen speciel procedure, som skal følges i forbindelse med kommunens udarbejdelse af en børnepolitik. Kommunalbestyrelsen beslutter således selv om og i bekræftende fald hvilke berørte institutioner, samarbejdsudvalg og lignende, man vil inddrage i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens børnepolitik. Kommunen valgte bl.a. at høre de i medfør af serviceloven nedsatte daginstitutioners forældrebestyrelser. Kommunen er efter statsforvaltningens opfattelse ikke forpligtet til at anerkende, at nogle forældrebestyrelser har delegeret deres kompetence til at give en udtalelse til kommunen til det af visse forældre nedsatte forældrenævn. Tårnby Kommune har derfor efter statsforvaltningens opfattelse ikke handlet i strid med servicelovens regler ved ikke at lade udtalelser og indlæg som fremkom fra forældrenævnet indgå i den videre beslutningsproces. Statsforvaltningen har ikke kompetence til at tage stilling til, om det forhold, at kommunen ikke straks gjorde forældrenævnet opmærksom på, at kommunen ikke ville tillade, at enkelte forældrebestyrelser fremsendte deres udtalelser gennem nævnet, var uhensigtsmæssigt og om det er i strid med god forvaltningsskik. Ad 2 SIDE 9

10 Ifølge servicelovens 19, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen som ovenfor anført udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Følgende fremgår af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier 2, pkt. 20: Servicelovens 19, stk. 2, giver kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Formålet er at sikre, at den enkelte kommune opstiller retningslinier for, hvordan der lokalt kan opnås sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Den sammenhængende børnepolitik skal således være med til at sikre en tidlig indsats og sikre, at kommunen lever op til forpligtigelsen om at yde hjælp efter denne lov i forbindelse med den indsats, der iværksættes over for de samme børn og unge efter anden lovgivning. I denne forbindelse er det bl.a. vigtigt, at systemet er tilstrækkeligt rummeligt til, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med vanskeligheder. Den sammenhængende børnepolitik skal altså beskrive, hvordan kommunen sikrer sammenhæng mellem de forskellige sektorer, fx dagtilbud, skole, sundhedssektor og den frivillige sektor, og den særlige støtte til børn og unge Som et led i udarbejdelsen af den sammenhængende børnepolitik skal kommunen beskrive den rolle, som dagtilbudene og skolen tilsigtes at spille i den forebyggende indsats, herunder dagtilbuds og skolers rummelighed i forhold til børn og unge med vanskeligheder Kravet om, at kommunalbestyrelsen skal vedtage den sammenhængende børnepolitik betyder, at det politiske niveaus forventninger til samarbejdet synliggøres. Bestemmelsen danner således grundlag for udarbejdelsen af en gennemtænkt og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen og et bedre grundlag for det tværsektorielle samarbejde Kommunen beslutter selv, hvor ofte den sammenhængende børnepolitik skal revideres. Dette kan fx ske i forbindelse med, at en ny kommunalbestyrelse træder til, eller hvis kommunen ønsker at sætte fokus på eller udarbejde en ny politik på området. 2 Vejledning nr. 99 af 5. december 2006 SIDE 10

11 Den sammenhængende børnepolitik udformes skriftligt og offentliggøres, fx på kommunens hjemmeside eller på anden måde, som kommunen finder hensigtsmæssigt. Kommunen kan med fordel overveje, om den sammenhængende børnepolitik bør formidles på anden vis. Der er ikke herudover formkrav til den sammenhængende børnepolitik. Servicelovens 19, stk. 2, stiller således ikke præcise krav til indholdet af kommunens børnepolitik. Bestemmelsen er alene udtryk for, at kommunen har en forpligtelse til at opstille generelle retningsliner for kommunens politik vedrørende en tidlig indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Tårnby Kommune har på et kommunalbestyrelsesmøde vedtaget en generel børnepolitik, som er offentliggjort. Statsforvaltningen finder derfor ikke grundlag for at udtale, at Tårnby Kommune ikke har overholdt bestemmelsen i servicelovens 19, stk. 2, om at udforme en børnepolitik. Ad 3 De har klaget over Kommunens afslag på aktindsigt i såvel skoleudvalgsformandens talepapir som i korrespondancen mellem kommunen og daginstitutionslederne. Da der ifølge det oplyste ikke foreligger nogen korrespondance mellem den kommunale forvaltning og institutionslederne eller mødereferat om det omhandlede spørgsmål, er der ikke noget, der kan gives aktindsigt i. Statsforvaltningen betragter derfor dette klagepunkt som bortfaldet, idet kommunen heller ikke efter statsforvaltningens opfattelse burde have udfærdiget notat herom efter reglerne om notatpligt i offentlighedsloven. Efter disse regler er der alene krav om udfærdigelse af notat i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v., jf. 4, stk. 1, i offentlighedsloven 3. 3 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen SIDE 11

12 Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug, 2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og 3) brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre organer eller mellem disse organer indbyrdes, jf. 7 i offentlighedsloven. Følgende fremgår af Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser 1993, side 26 ff: Udtalt, at den virksomhed, som kommunalbestyrelsen udøver under en vedtaget spørgetid, må anses for kommunal forvaltningsvirksomhed. Afgørende for, om et kommunalbestyrelsesmedlems talepapir er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt, er, om talepapiret har været undergivet administrativ sagsbehandling i forbindelse med en forvaltningsmyndigheds virksomhed. Et talepapir udarbejdet af forvaltningen vil derfor under alle omstændigheder være omfattet af reglerne om aktindsigt. Udgangspunktet er dog, at det er et internt arbejdspapir, men kan miste sin interne karakter ved videregivelse til pressen. Et talepapir udarbejdet af kommunalbestyrelsesmedlemmet selv til støtte m.v. for et personligt indlæg i debatten, og som ikke overgives til forvaltningen, vil derimod ikke kunne antages at høre til en sag og derfor heller ikke for omfattet af retten til aktindsigt. Dette gælder, uanset om talepapiret anvendes under et kommunalbestyrelsesmøde, et udvalgsmøde eller en kommunalbestyrelses offentlige spørgetid, og uanset om talepapiret anvendes af borgmesteren, en udvalgsformand eller et menigt medlem af kommunalbestyrelsen. Udleveres et sådant papir til pressen, vil det ikke som følge heraf blive undergivet aktindsigt. Det vil der derimod, hvis det overgives til forvaltningen. Det omhandlede talepapir er udarbejdet i samarbejde med forvaltningen, hvorfor det er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Det er imidlertid et intern arbejdspapir, og da det ikke har været videregivet til pressen eller andre personer i øvrigt har det bevaret sin status som et internt arbejdspapir, hvorfor det er omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelse i 7, nr. 1. Talepapiret ses ikke at være omfattet af nogen af undtagelsesbestemmelserne om interne arbejdsdokumenter i 8 og 11. SIDE 12

13 Tårnby Kommune har således efter statsforvaltningens opfattelse været berettiget til at nægte Dem aktindsigt i børne- og skoleudvalgsformandens talepapir. Ifølge offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. kan en forvaltningsmyndighed give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af reglerne om tavshedspligt. Kommunen har således mulighed for at give aktindsigt også i interne arbejdsdokumenter efter denne bestemmelse, medmindre det vil være i strid med reglerne om tavshedspligt. En forvaltningsmyndighed bør således i forbindelse med behandlingen af en sag om aktindsigt ikke alene overveje, om begæringen kan afslås, men tillige om der er noget til hinder for, at der meddeles aktindsigt, selv om myndigheden ikke er forpligtet hertil, jf. betænkning 857/1978 side 70. Tårnby Kommune ses ikke at have vurderet, om De skulle have aktindsigt i talepapiret efter reglerne om meroffentlighed. Såfremt De fortsat er interesseret i at få aktindsigt i det pågældende talepapir, henvises De derfor til på nu at anmode kommunen om at tage stilling til, hvorvidt kommunen vil give Dem aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Ifølge forvaltningslovens 22 skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Ifølge forvaltningslovens 24, stk. 1, skal en begrundelse indeholde henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Tårnby Kommune har i afgørelsen om afslag på aktindsigt i børne- og skoleudvalgsformandens talepapir alene anført, at der er tale om et internt arbejdspapir. Kommunen har således efter statsforvaltningens opfattelse ikke overholdt reglen i forvaltningslovens 24, stk. 1., 1. pkt. om at henvise til efter hvilken retsregel afgørelsen er truffet, idet kommunen ikke har henvist til offentlighedslovens 7. Statsforvaltningen finder ikke anledning til at foretage sig yderligere i den anledning på nuværende tidspunkt. Med venlig hilsen SIDE 13

14 Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Jette Eikrem Fuldmægtig SIDE 14

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

folkeoplysningsudvalg

folkeoplysningsudvalg Hillerød Kommune folkeoplysningsudvalg inhabilitet hos medlemmer af Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som tillige er medlemmer af folkeoplysningsudvalget, ikke er

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. 23-03- 2010 Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører Svendborg Kommunes afslag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon.

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om indkøbspris

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Allerød Kommune høring af ældrerådet

Allerød Kommune høring af ældrerådet Allerød Kommune høring af ældrerådet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke har tilsidesat reglerne i serviceloven om høring af ældrerådet i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Taarbæk Kommune har handlet i strid med 67 i kommunestyrelsesloven ved at fastsætte retningslinjer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt mellem Samsø Kommune og Samsøtrafikken A/S 14-07- 2010 Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune 0 9-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere