Lov om ændring af færdselsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af færdselsloven"

Transkript

1 Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: Dok.: Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012, som senest ændret ved lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. 43, stk. 1, affattes således:»for busser, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, må hastigheden uanset 42 ikke overstige 80 km i timen. For busser, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 10, må hastigheden dog ikke overstige 100 km i timen.«. 2. I 43 indsættes som stk. 10:»Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en bus må køre med op til 100 km i timen (Tempo 100-kørsel), jf. stk. 1, 2. pkt.«. 3. I 66, stk. 2, nr. 3, indsættes efter»forsvaret«:»eller som civil prøvesagkyndig i politiet«. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den [1. juli] 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 3, træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Tempo 100-busser 3. Civile prøvesagkyndige i politiet 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder, organisationer mv. 10 Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund Formålet med lovforslaget er for det første at skabe grundlag for, at busser kan køre med op til 100 km i timen på motorvej (mod 80 km i timen i dag), hvis bussen opfylder en række betingelser for indretning og sikkerhed mv. (såkaldte Tempo 100-busser). Formålet er for det andet at ligestille civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret, når det gælder muligheden for at få en kørelærergodkendelse fornyet. 2. Tempo 100-busser 2.1. Det er i færdselslovens 42, stk. 2, fastsat, at hastigheden på motorvej ikke må overstige 130 km i timen. I færdselslovens 42, stk. 5, er det fastsat, at der dog for en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan fastsættes en lavere grænse. En sådan lavere hastighedsgrænse vil være angivet med skilte. I færdselslovens 43, stk. 1, er det fastsat, at for busser, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, må hastigheden dog uanset 42 aldrig overstige 80 km i timen. Denne hastighedsgrænse for de omfattede busser gælder også på motorvej. 3

4 En tilsvarende hastighedsgrænse på 80 km i timer på motorvej gælder for bl.a. 1) andre biler, hvis tilladte totalvægt overstiger kg (lastbiler), 2) vogntog bestående af en lastbil eller en bus, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, og et registreringspligtigt påhængskøretøj, samt 3) biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg, som har tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, jf. færdselslovens 43, stk. 4, jf. stk. 2 og Udviklingen i de senere år er gået i retning af et højere færdselsmæssigt sikkerhedsniveau, når det gælder indretningen af busser. En moderne bus er således typisk udstyret med en lang række sikkerhedsforanstaltninger, såsom antiblokeringssystem (ABS), der modvirker udskridning, elektronisk stabilitetssystem (EPS), der øger bussens stabilitet, friktionsbremser, laserafstandsmåler, automatisk nedbremsningssystem og sporassistent. I fem EU-lande må busser i dag køre med op til 90 km i timen på motorvej, mens denne grænse i de resterende EU-lande samt bl.a. Kroatien og Schweiz er mindst 100 km i timen. I Norge og Albanien er grænsen ligesom i Danmark 80 km i timen. Bl.a. på den baggrund har Danske Busvognmænd fremsat ønske om, at det også bliver muligt for busser at køre 100 km i timen på danske motorveje, hvis busserne opfylder tilsvarende sikkerhedskrav. Justitsministeriet har i forlængelse heraf med Transportministeriet overvejet, om det er færdselssikkerhedsmæssigt hensigtsmæssigt og forsvarligt at hæve den højest tilladte hastighed på motorveje eller dele af det danske motorvejsnet til 100 km i timen for visse busser, som opfylder særlige betingelser (Tempo 100-busser). Det er i den forbindelse Transportministeriets vurdering, at motorvejsnettet i Danmark på samme måde som i andre europæiske lande generelt er udformet på en sådan måde, at det som udgangspunkt vil være fornuftigt at tillade nutidens Tempo 100-busser at køre med op til 100 km i timen på motorvejene, medmindre der lokalt er fastsat og ved skiltning angivet en lavere højest tilladt hastighed end 100 km i timen. På den baggrund finder Justitsministeriet og Transportministeriet, at der bør skabes grundlag for, at busser kan køre med op til 100 km i timen på motorveje, hvis busserne opfylder ovennævnte betingelser. 4

5 Justitsministeriet har i tilknytning hertil lagt vægt på, at Tempo 100-busser som andre busser kun vil kunne føres af personer, som er i besiddelse af kørekort til bus, og som således har gennemgået en særlig køreuddannelse om førelse af sådanne motorkøretøjer. Justitsministeriet har desuden lagt vægt på, at Tempo 100-busser i modsætning til f.eks. biler med tilkoblet påhængsvogn, sættevogn mv., hvor hastighedsgrænsen på motorvej i dag også er 80 km i timen, jf. pkt. 2.1 ovenfor navnlig må forventes ført i erhvervsmæssig sammenhæng, således at der i almindelighed i praksis må forventes at være tale om erfarne chauffører. Hertil kommer, at en ændring af hastighedsgrænsen for busser vil kunne være med til at forbedre buspassagerers mobilitet og styrke busselskabers konkurrenceevne i forhold til andre transportformer. For busser i Tyskland gælder der under visse betingelser en særlig hastighedsgrænse på 100 km i timen på motorvej. For tyske busser, der er registreret første gang den 8. december 2007 eller senere, gælder reglerne i Strassen Verkehrs Ordnung (StVO) 18 afsnit 5 stk. 3 (et forenklet sæt regler). De tyske delstater kan have forskellige ordninger for godkendelse af en Tempo 100-busser, der er registreret før den 8. december Det foreslås i den forbindelse, at der under den danske ordning anvendes de samme krav, som anvendes i delstaten Schleswig-Holstein, jf. herom nærmere nedenfor under pkt En bus vil således kunne anvendes til Tempo 100-kørsel i Danmark, hvis bussen er Tempo 100-godkendt hos en synsvirksomhed i f.eks. Danmark eller Tyskland Kørsel med op til 100 km i timen vil som nævnt under pkt. 2.2 forudsætte, at bussen opfylder en række tekniske krav til sikkerhed, indretning, udformning mv., som det foreslås, at transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren. Det er hensigten, at disse forskrifter i det hele vil blive baseret på de krav, der gælder for godkendelse af Tempo 100-busser i den tyske delstat Schleswig-Holstein. Disse krav, som skal opfyldes, for at busser i dag til syn i Danmark kan godkendes til at kunne køre Tempo 100-kørsel i Tyskland, fremgår af afsnit i Trafikstyrelsens Vejledning af 19. januar 2013 om syn af køretøjer. Hvis lovforslaget vedtages, vil det i en bekendtgørelse blive fastsat, at de betingelser, der er fastsat i det nævnte afsnit i vejledningen, vil skulle opfyldes for, at en bus kan køre Tempo 100-kørsel i Danmark. Bekendtgørelsens regler vil efterfølgende kunne ændres, hvis der opstår behov herfor. 5

6 Hvis en dansk ordning med Tempo 100-busser baseres på de regler, som gælder for busser, der ønskes godkendt til Tempo 100-kørsel i Tyskland, er det underordnet, om en dansk bus opnår sin Tempo 100-godkendelse i Danmark eller i Tyskland. Derved opnås der, at allerede godkendte Tempo 100-busser straks fra ordningens indførelse uden yderligere syn vil kunne anvendes til Tempo 100-kørsel i Danmark. I Schleswig-Holstein gælder der forskellige regler alt efter, om en bus er indregistreret første gang før eller efter 8. december 2007, idet man fra den dato i Tyskland valgte at lade dokumentation for EF-godkendelse eller opfyldelse af direktiv 2001/85/EF (busdirektivet) være tilstrækkelig for opfyldelse af de væsentligste tekniske krav. Dette er derfor også afspejlet i det ovenfor nævnte afsnit i Trafikstyrelsens vejledning. De krav, som busser vil skulle opfylde, for at de kan godkendes til Tempo 100-kørsel i Danmark, vil på denne baggrund med afsæt i de gældende forskifter bl.a. være følgende: a. For busser indregistreret første gang den 8. december 2007 eller senere: a) Bussen skal være uden tilkoblet påhængskøretøj. b) Bussen skal være indrettet som turistbus til transport af siddende passagerer i rejsestole. c) Der skal være godkendte sikkerhedsseler ved alle pladser, herunder ved kørestolspladser, såfremt der kan transporteres passagerer i kørestole. d) Bussen skal være udstyret med en fartbegrænser, så bussen maksimalt kan køre 100 km/t. e) Bussen skal enten opfylde kravene i busdirektivet dokumenteret via CoC-dokument eller fabrikanterklæring eller være godkendt, jf. den tyske ordning i StVO 18 afsnit 5 stk. 3 om Tempo 100 kørsel i Tyskland, jf. ovenfor under pkt f) Dæk på forakslen må ikke have opskåret mønster. b. For busser, der er indregistreret første gang, før den 8. december 2007: a) Bussen skal have en særlig Tempo 100-godkendelse ved syn. b) Der betales for godkendelsen samt fornyelse af godkendelsen. Godkendelsen er højst gyldig i tre år, og skal årligt forlænges ved en synsvirksomhed for at bevare sin gyldighed. Godkendelsen kan efter tre år fornyes. 6

7 Det forudsættes med lovforslaget, at transportministeren (Trafikstyrelsen) med afsæt i en vurdering af, hvad der er færdselssikkerhedsmæssigt hensigtsmæssigt og forsvarligt i en bekendtgørelse vil fastsætte nærmere regler om, at busser indregistreret første gang den 8. december 2007 eller senere vil skulle opfylde de ovenfor under a nævnte krav. Tilsvarende vil det i en bekendtgørelse blive fastsat, hvilke særlige tekniske krav en bus indregistreret første gang før den 8. december 2007 skal opfylde for at kunne opnå Tempo 100-godkendelse ved syn. Der vil herunder blive fastsat detaljerede krav til sådanne bussers vægt, dimensioner, motoreffekt, bærende elementer, karrosseri, opbygning, indre indretning, udsyn, særligt udstyr og stabilitet i tilfælde af punktering Der er i dag registreret ca busser over kg i Danmark til buskørsel. En stor del af disse busser må antages allerede at være godkendt som Tempo 100-busser for at kunne køre efter reglerne herom i Tyskland, og de vil fra lovens ikrafttræden uden yderligere godkendelse kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark. Det må antages, at langt de fleste turistbusser vil kunne opnå en Tempo 100-godkendelse. Det gælder dog ikke busser med ligge-sæder. Det forventes ikke, at antallet af årlige syn af danske busser ændres, da busser i forvejen skal synes hvert år, men synet skal udvides med en Tempo 100-kontrol for de busser, der ikke i dag er godkendt sådan. Det foreslås med den danske ordning, at alle busser med Tempo 100-godkendelse registreres med en sådan godkendelse i Køretøjsregisteret På den baggrund foreslås det, at færdselslovens 43, stk. 1, ændres, så den højest tilladte hastighed for busser, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, hvis bussen opfylder en række nærmere betingelser til sikkerhedsudstyr mv. fastsat efter den foreslåede bestemmelse i 43, stk. 10, ændres fra 80 til 100 km i timen. Der foreslås samtidig indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 43 (som stk. 10), hvorefter transportministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en bus kan godkendes til kørsel med op til 100 km i timen (Tempo 100- kørsel). Det forudsættes som nævnt, at der med hjemmel i denne bestemmelse i givet fald vil blive fastsat sådanne betingelser, som er beskrevet ovenfor under pkt

8 Bekendtgørelsen forudsættes desuden at indeholde regler om, i hvilket omfang busser synet i udlandet vil kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark. Det er hensigten, at busser fra andre EU-lande, som er synet til at overholde samme regler, som fastsættes for Tempo 100-kørsel i Danmark, vil kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark. Der vil i den forbindelse også blive fastsat nærmere krav til den dokumentation herfor, som skal medbringes under kørslen i Danmark. Bekendtgørelsen forudsættes endelig i det omfang det skønnes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller politiets håndhævelse af hastighedsgrænserne for de pågældende busser på motorvej at indeholde regler om markering af Tempo 100-busser. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1 og 2, og bemærkningerne hertil. 3. Civile prøvesagkyndige i politiet 3.1. Det følger af færdselslovens 66, stk. 1, at enhver, der er fyldt 21 år, i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, har gennemgået en godkendt kørelæreruddannelse, har bestået en prøve for kørelærere og ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2, har ret til at opnå godkendelse som kørelærer. I straffelovens 78, stk. 2, er det fastsat, at den, der er dømt for strafbart forhold, dog kan udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, hvis det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Det er i færdselslovens 66, stk. 2, fastsat, at en godkendelse som kørerlærer gælder i fem år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, hvis indehaveren stadig i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel og ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. En fornyelse kræver desuden efter 66, stk. 2, at indehaveren godtgør i den forløbne periode jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve (nr. 1), jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve (nr. 2) eller jævnligt at have virket som ledende køredommer i forsvaret (nr. 3). Det følger af 66, stk. 3, at hvis disse betingelser for fornyelse af en godkendelse ikke er opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse. 8

9 Bestemmelsen i færdselslovens 66, stk. 2, nr. 3, blev indsat ved lov nr. 317 af 17. maj 1995 for at sikre, at kørelærere, der tager ansættelse som ledende køredommere i forsvaret, kan bevare deres kørelærergodkendelse under ansættelsen Siden 2009 har politiet i praksis ansat civile prøvesagkyndige til at varetage politiets afholdelse af teoriprøver og praktiske prøver i forbindelse med ansøgninger om kørekort. Som civil prøvesagkyndig ansættes bl.a. personer, som er godkendte kørelærere. De opgaver, der varetages af civile prøvesagkyndige, svarer i vidt omfang til dem, der varetages af ledende køredommere i forsvaret. Rigspolitiet vurderer således, at de arbejdsopgaver, som varetages af henholdsvis civile prøvesagkyndige og ledende køredommere, er sammenfaldende, idet de ledende køredommere dog også har nogle ledelsesmæssige funktioner. Rigspolitiet vurderer derfor, at civile prøvesagkyndige bør have samme mulighed som ledende køredommere for at få fornyet deres kørelærergodkendelse. Justitsministeriet foreslår på den baggrund, at færdselslovens 66, stk. 2, ændres, så civile prøvesagkyndige i politiet ligestilles med ledende køredommere i forsvaret, når det gælder spørgsmålet om fornyelse af en kørelærergodkendelse. Der henvises herom nærmere til lovforslagets 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser af betydning for erhvervslivet. Lovforslaget vurderes at have visse positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet busvognmænd, som har busser, der godkendes som Tempo 100-busser, vil kunne drive deres virksomhed mere effektivt som 9

10 følge af forhøjelsen af den højest tilladte hastighed på motorvej for disse busser fra 80 til 100 km i timen. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder, organisationer mv. Lovforslaget har været sendt i høring hos: Advokatrådet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Advokater, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Busvognmænd, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen for Trafikofre, Foreningen Liv og Trafik, Frie Danske Lastbilvognmænd, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark, KL (Kommunernes Landsforening), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Politiforbundet i Danmark, samtlige byretter, Vestre Landsret, Østre Landsret, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regio- Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen af betydning. 10

11 ner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten Mere effektiv drift for busvognmænd. Ingen af betydning. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11

12 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 2 Det foreslås med ændringen af færdselslovens 43, stk. 1, at den højest tilladte hastighed som udgangspunkt skal være 100 km i timen ved kørsel på motorvej for busser, der opfylder en række betingelser vedrørende sikkerhedsudstyr mv. (Tempo 100-busser). For øvrige busser fastholdes hastighedsgrænsen på 80 km i timen. Der vil fortsat kunne fastsættes en lavere hastighedsgrænse på en motorvejsstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, jf. færdselslovens 42, stk. 5 (som ikke foreslås ændret). Ved Tempo 100-busser forstås busser, som opfylder betingelserne herfor fastsat af transportministeren efter forhandling med justitsministeren. Der foreslås derfor samtidig indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 43, stk. 10, hvorefter transportministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en bus kan godkendes til kørsel med op til 100 km i timen (Tempo 100- kørsel). Der vil med hjemmel i denne bestemmelse i en bekendtgørelse blive fastsat sådanne betingelser, som er beskrevet ovenfor under pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Bekendtgørelsen forudsættes desuden at indeholde regler om, i hvilket omfang busser synet i udlandet vil kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark. Bekendtgørelsen forudsættes endelig at komme til at indeholde regler om markering af Tempo 100-busser, i det omfang dette er nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller politiets håndhævelse af hastighedsgrænserne for de pågældende busser på motorvej, samt regler om registrering af godkendelse til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregisteret. Der henvises i øvrigt til pkt. 2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. 12

13 Til nr. 3 Det foreslås, at personer, som har en godkendelse som kørelærer, og som jævnligt har virket som civil prøvesagkyndig i politiet, skal kunne få deres kørelærergodkendelse fornyet. En kørelærergodkendelse gælder i 5 år, og fornyelse af godkendelsen kræver efter færdselslovens 66, stk. 2, bl.a., at vedkommende i den forløbne periode jævnligt enten har drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve (nr. 1), eller har drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve (nr. 2), eller har virket som ledende køredommer i forsvaret (nr. 3). Med den foreslåede ændring ligestilles civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret, når det gælder muligheden for fornyelse af en kørelærergodkendelse. Der henvises i øvrigt til pkt. 3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås med stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli Med stk. 2 foreslås, at den foreslåede ændring af færdselslovens 66, stk. 2, nr. 3 (lovforslagets 1, nr. 3) dog træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Forslaget tager sigte på, at den foreslåede ligestilling af civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret kan gennemføres hurtigst muligt. 13

14 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget [ ]. Stk. 2. På motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen. Stk. 3. [ ] Stk. 4. [ ] Stk. 5. For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012, som senest ændret ved lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. 43, stk. 1, affattes således: 43. For busser, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, må hastigheden uanset 42 aldrig overstige 80 km i timen. Stk. 2. For andre biler, hvis tilladte totalvægt overstiger kg (lastbiler), og for vogntog bestående af en lastbil eller en bus, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, og et registreringspligtigt påhængskøretøj må hastigheden på andre veje end motorveje uanset 42 aldrig overstige 70 km i timen. I tættere bebygget område må hastigheden ikke overstige 50 km i timen, uanset om der er fastsat en højere lokal hastighedsgrænse. Stk. 3. For biler med en tilladt to-»for busser, hvis tilladte totalvægt overstiger kg, må hastigheden uanset 42 ikke overstige 80 km i timen. For busser, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 10,, må hastigheden dog ikke overstige 100 km i timen.«. 14

15 talvægt på ikke over kg må hastigheden på andre veje end motorveje uanset 42 aldrig overstige 70 km i timen, hvis der er tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn. Tilsvarende gælder for motorcykel, hvis der er tilkoblet påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab. Stk. 4. For de i stk. 2 og 3 nævnte køretøjer må hastigheden på motorveje uanset 42 aldrig overstige 80 km i timen. Stk. 5. [ ] Stk. 6. [ ] Stk. 7. [ ] Stk. 8. Justitsministeren kan efter forhandling med transportministeren, hvor forholdene taler herfor, fastsætte en højere hastighedsgrænse end de i stk. 1-5 nævnte, gældende for særlige køretøjstyper, såfremt færdselssikkerhedsmæssige eller køretøjstekniske grunde ikke taler derimod. Stk. 9. Uanset bestemmelserne i stk. 4 kan justitsministeren efter forhandling med transportministeren træffe bestemmelse om udførelse af forsøg med højere hastigheder på motorveje for de i stk. 2 og 3 nævnte køretøjer. 2. I 43 indsættes som stk. 10:»Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en bus må køre med op til 100 km i timen (Tempo 100- kørsel), jf. stk. 1, 2. pkt.«. 66. Ret til at opnå godkendelse som kørelærer har enhver, der: 1) er fyldt 21 år, 2) i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, 3) har gennemgået en godkendt kørelæreruddannelse, 4) har bestået en prøve for kørelærere og 5) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. Stk. 2. Godkendelsen gælder i 5 15

16 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, såfremt indehaveren stadig opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2 og 5, og godtgør i den forløbne periode 1) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve eller 2) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve eller 3) jævnligt at have virket som ledende køredommer i forsvaret. Stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, for fornyelse af en godkendelse ikke er opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse. Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om supplerende efteruddannelse som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer. Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen, om prøven, om meddelelse af godkendelsen og om kørelærernes virksomhed. 3. I 66, stk. 2, nr. 3, indsættes efter»forsvaret«:»eller som civil prøvesagkyndig i politiet«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den [1. juli] 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 3, træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 16

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2011/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-801-0002 Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0014 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 84 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. januar 2016 2015-2773 Høringsnotat vedrørende L 84 udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2016-1924-0496 Dok.: 1957785 Udkast til Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2016/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-4586 Fremsat den 9. november 2016 af transport-

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1596 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1596 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1596 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 9. januar 2015 Kontor: Budget- og planlægningskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere