JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET"

Transkript

1 JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) adgang til at overvåge danske borgere i udlandet uden forudgående retskendelse ( FE-forslaget ). I sin nuværende form indeholder FE-forslaget en alt for bred og upræcis adgang til at foretage indgreb i danske borgeres fortrolige kommunikation uden nævneværdige retssikkerhedsgarantier eller ekstern kontrol. Forslaget vil ikke alene give FE mere vidtgående beføjelser end dets amerikanske og britiske søstertjenester (herunder NSA og GCHQ), men også kunne komme i konflikt med den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Da forslaget endvidere lægger op til, at der foretages indgreb i danske borgeres rettigheder udenom domstolene, stemmer det også dårligt overens med grundlæggende principper om magtens tredeling. På den baggrund anbefales det, at FE-Forslaget: A) præciseres i forhold til mistankegrundlaget, samt de grunde der kan begrunde overvågning. B) giver en overordnet indikation af hvilke former for tvangsindgreb, FE-Forslaget giver hjemmel til at foretage. C) tilføjes et krav om forudgående retskendelse. Indgrebet bør ikke have hjemmel i retsplejeloven, og det behøver derfor ikke opfylde alle betingelserne heri. Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 1

2 1. Indledning Den 19. februar fem dage efter terrorangrebene i København 14. februar præsenterede regeringen i Et Stærkt Værn mod Terror 12 nye tiltag, der skal styrke indsatsen mod terror. 1 Et af de mest omdiskuterede tiltag er et forslag om at give Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til at foretage målrettet overvågning af danskere i udlandet uden retskendelse ( FE-forslaget ). Formålet med nærværende analyse er at foretage en kort og overordnet diskussion af FE-Forslaget og komme med en række konkrete anbefalinger til, hvorledes en mere hensigtsmæssig lovgivning på området kan se ud. Analysen indledes med en kort gennemgang af de relevante aspekter i forhold til Grundloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), hvorefter analysen redegør for, at forslaget vil give FE mere vidtgående beføjelser til at overvåge egne statsborgere, end hvad der gælder for både amerikanske og britiske efterretningstjenester såsom NSA og GCHQ. Analysen afsluttes med en kort konklusion og tre konkrete anbefalinger. Analysen vil blive fulgt op af en mere omfattende og detaljeret analyse, når/ hvis FE-Forslaget er udmøntet i et udkast til lovforslag. 2. FE- Forslaget og FE- loven FE-Forslaget lyder således: Regeringen vil ved en lovændring give FE mulighed for at indhente oplysninger om danske udenlandske krigere, når de opholder sig i udlandet. FE skal kunne følge en ekstremist, der tager fra Danmark til f.eks. Syrien eller Irak for at deltage i kamphandlinger, når der er grund til at antage, at den pågældende person har til hensigt at deltage i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en trussel mod Danmark, danske interesser eller andre landes sikkerhed. 2 Det fremgår af regeringens uddybende kommentarer, at der ikke vil være et krav om, at FE skal indhente retskendelse, når de indhenter de relevante oplysninger. 3 * Forfatterne ønsker at takke ph.d. stipendiat Marc Schack fra Københavns for værdifuld bistand 1 De 12 tiltag er tilgængelige her 6rn%20mod%20terror.pdf 2 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror, pkt.7 3 Ibid, se bemærkningerne til pkt. 7 på s. 7. Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 2

3 Det defineres ikke i forslaget, hvad der ligger i at indhente oplysninger, men ifølge forsvarsministeren vil der være tale om bl.a. aflytning og altså ikke kun indhentelse af eks. oplysninger fra åbne kilder eller meta-data, men også konkret indhold af kommunikation. 4 Hvis FE-forslaget gennemføres, vil det give tjenesten øgede beføjelser. Det fremgår nemlig af bemærkningerne til 3, stk. 2 i den eksisterende Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, at FE ikke af egen drift må iværksætte målrettet fysisk overvågning af en kendt og identificeret person hjemmehørende i Danmark befindende sig i udlandet og ved elektronisk indhentning af oplysninger alene må medtage tilfældighedsfund om sådanne. 5 Målrettet overvågning af danskere i udlandet kræver således, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) indhenter en retskendelse og herefter anmoder FE om at forestå overvågningen. Det fremgår endvidere af lovens 7, stk. 1, at FE kan videregive oplysninger til PET, hvis videregivelsen kan have betydning for varetagelse af deres opgave. Det er uden betydning, om oplysningerne betegnes som fortrolige (særligt følsomme), der vedrører en enkeltpersons rent private forhold. 6 Indholdet af FE-forslaget står i kontrast til retsstillingen i Retsplejeloven, der på en række punkter beskytter danske borgere mod indgreb i meddelelseshemmeligheden. Retsplejeloven foreskriver således, at indgreb som det helt klare udgangspunkt kræver en retskendelse, jf. 780, stk. 1, og at en række konkrete grunde skal være opfyldt før kendelse, se 782, stk. 1, nr Hertil kommer, at et indgreb skal være proportionalt i forhold til indgrebets formål og sagens betydning og den krænkelse og ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den eller de personer, som det rammer, se 782, stk. 1. I hastesager hvor en forudgående retskendelse vil medføre, at øjemedet forspildes, kan der dog indhentes en retskendelse med tilbagevirkende kraft, jf. 784, stk. 4. En gennemførelse af FE-forslaget vil ikke blot bevirke, at FE uden retskendelse kan indhente oplysninger om danske borgere i udlandet til egen brug, men også at der kan være en risiko for, at FE og PET kan anvende førstnævntes adgang til at indlede overvågning i udlandet uden kendelse. Såfremt PET har indledt en undersøgelse af en person, men ikke har tilstrækkelig mistanke til at opnå en retskendelse, ville man med de nye regler i princippet kunne forestille sig, at FE indledte en overvågning af vedkommende, så snart denne forlod dansk territorium, eks. på ferie eller forretningsrejse, og så delte de indhentede oplysninger med PET efterfølgende. Endvidere vil danske borgere i Danmark risikere at blive aflyttet uden retskendelse, såfremt de kommunikerer med danskere i udlandet, der overvåges af FE. Det forhold, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne skal orienteres om FE-Forslagets anvendelse, må antages at have begrænset 4 sidst besøgt FE- lovens specielle bemærkninger til 3, stk. 2 6 Jf. de specielle bemærkninger til 7 Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 3

4 betydning, eftersom Tilsynet ikke har kompetence til at føre kontrol med FEs tvangsindgreb, men alene med FE (og PETs) behandling af (person)oplysninger, og da en orientering ikke kan anses for effektiv kontrol. 3. Grundloven - og menneskeretlige betragtninger Grundlovens 72 foreskriver, at boligen er ukrænkelig, og at husundersøgelser samt beslaglæggelse og undersøgelser af kommunikation kræver retskendelse, medmindre lov hjemler særegen undtagelse. Lovgiver kan således uden videre vælge at se bort fra princippet om retskendelse. Det er tvivlsomt, om Grundloven har virkning uden for Danmarks territorium, men selv hvis det er tilfældet, hindrer 72 altså ikke FE-Forslaget. Selvom det som berørt er tvivlsomt, om Grundloven finder anvendelse og beskytter danske borgere i udlandet, synes FE-Forslaget under alle omstændigheder at være svært at forene med principperne om magtens tredeling og den retssikkerhedsmæssige garanti for borgerne, der ligger i, at det er op til domstolene og hermed den dømmende magt og ikke blot myndighederne og den udøvende magt selv at vurdere, om indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder er berettigede eller ej. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 7 (EMRK) artikel 8 (1) foreskriver, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. FE-Forslaget medfører utvivlsomt indgreb i retten til respekt for privatliv og korrespondance 8, og eftersom overvågning i medfør af FE-Forslaget er foreskrevet af dansk ret, og beslutningen om iværksættelse træffes af FE på dansk territorium, må det antages, at EMRKs beskyttelse også omfatter danske borgere i udlandet. Det må i særdeleshed gælde, hvor overvågning foretaget i udlandet deles med eks. PET, og/eller indgår i en strafferetlig efterforskning ved personens hjemkomst. 9 Ifølge EMRK art. 8 (2) kan et indgreb være foreneligt med EMRK, såfremt det er i overensstemmelse med loven (legalitetsprincippet), og er nødvendigt i et demokratisk samfund (proportionalitet) af hensyn til bl.a. den nationale sikkerhed. Legalitetsprincippet indebærer for det første, at et indgreb skal have hjemmel i national 7 Lov nr. 285 af 29. april 1992 trådte i kraft 1. juli Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 3 udgave, 1 oplag fra 2010, s., s Se eks. Louizidou mod Tyrkiet Storkammeret 23/03/1995, pr. 82 og professor Douwe Korff, s. 5: ong_en.pdf Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 4

5 lovgivning. For det andet opstilles visse kvalitative krav til hjemmelsgrundlaget. 10 Lovgivningen skal således være tilgængelig og forudsigelig og udgøre et værn mod vilkårlighed. 11 Det forhold, at tilfældige tredjemænd udenfor mistanke risikerer at blive aflyttet/overvåget uden klar lovhjemmel, kan efter omstændighederne udgøre en selvstændig krænkelse af legalitetsprincippet. 12 Foruden disse generelle krav har EMD opstillet helt specifikke krav til lovgivning, der giver adgang til eks. efterretningstjenesters hemmelige overvågning, og som gælder for både masse- og individuelt målrettet overvågning, hvortil der stilles særligt strenge krav med konsekvens for både legalitetsprincippet og proportionalitetsvurderingen. 13 Der skal således være tilstrækkelige og effektive sikkerhedsmekanismer mod misbrug og vilkårlighed, da et hemmeligt overvågningssystem beregnet til at beskytte den nationale sikkerhed indebærer en risiko for at underminere eller endog ødelægge demokratiet under påskud af at ville beskytte det. 14 EMD lægger vægt på, at det fremgår hvilke lovovertrædelser, der kan give anledning til overvågning; om der er begrænsninger med hensyn til karakteren af de oplysninger, der må indsamles og opbevares; om persongruppen der må overvåges er afgrænset; hvilke betingelser der skal være opfyldt; fremgangsmåden ved overvågning; tiden for opbevaring af oplysningerne, og om der ellers er tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier. 15 Der lægges desuden vægt på, om der er effektiv kontrol med efterretningstjenestens aktivitet. Denne kontrol skal normalt, ifølge EMD, udføres af domstolene - i hvert fald i sidst instans. 16 Der ses ikke at gælde et absolut krav om forudgående retskendelse, om end der lægges særlig vægt på denne retssikkerhedsgaranti, og ved fravær heraf vil der kræves øvrige effektive retssikkerhedsgarantier, der kan opveje manglen på forudgående kontrol. 17 Det kan ikke på baggrund af den nuværende udformning af FE-Forslaget vurderes, hvorvidt det er foreneligt med EMRK artikel 8. Dog giver både det brede og upræcise mistankegrundlag, den manglende præcisering af indgrebets art og natur, de indhentede oplysninger og den manglende retlige kontrol, herunder særligt det forhold, at FE-Forslaget ikke foreskriver retskendelse, anledning til væsentlige spørgsmål i forhold til både legalitetsprincippet og proportionalitetsprincippet i EMRK artikel Jon Fridrik Kjølbro, op.cit, s Se f.eks. Sunday Times mod Storbritannien, dom af og Carmenzind mod Schweiz, dom af Amaan mod Schweitz dom af 16. februar Jon Fridrik Kjølbro, op cit, s Se Rotaru mod Rumænien, dom af Ibid, og Leander mod Sverige, dom af Liberty m.fl. mod Storbritannien, dom af , Weber og Saravia mod Tyskland, afgørelse af Se også Jon Fridrik Kjølbro, op.cit., s. 666ff og 680ff 16 Rotaru mod Rumænien, dom af , pr. 57 og 59 og Leander mod Sverige, dom af , pr. 51 og Klass m.fl. mod Tyskland, dom af og Kennedy mod Storbritannien, dom af Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 5

6 4. FE- Forslaget sammenlignet med amerikansk og britisk lovgivning Skrevet af Det skal understreges, at det er vanskeligt for offentligheden at få nøjagtig indsigt i de beføjelser, som fremmede efterretningstjenester som eks. det amerikanske National Security Agency (NSA) og det britiske Government Communications Headquarters (GCHQ) er blevet tillagt i forhold til at indsamle oplysninger om egne statsborgere i udlandet. Gennemgangen i dette afsnit er alene baseret på offentligt tilgængelige og erkendte beføjelser, og det er muligt, at de pågældende tjenester efterretningsaktiviteter i praksis rækker videre end som så. I USA er bl.a. National Security Agency s (NSA) aktiviteter reguleret i Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), der i 1881c foreskriver, at en efterretningsdomstol (FISC) som udgangspunkt skal godkende overvågningsskridt mod amerikanske statsborgere i udlandet jf. 1881c(a)(2). 18 Tilladelse kræver, at en række krav er opfyldt, og der skal bl.a. foreligge probable cause om, at målet for overvågningen befinder sig uden for amerikansk territorium, og at denne er en foreign power eller agent for en foreign power (definitionen af foreign power inkluderer bl.a. terrorgrupper jf (a)(4)). Herudover skal der bl.a. fremlægges dokumentation for overholdelse af krav om minimumsprocedurer, tidsbegrænsninger og for at de søgte informationer udgør foreign intelligence information, jf. 1881c(b). I nødstilfælde kan justitsministeren autorisere indgrebet, så længe en FISC dommer straks bliver informeret, og såfremt spørgsmålet bringes for domstolene, når det er praktisk muligt dog altid inden for 7 dage jf. 1881c (d)(1)(b). I Storbritannien er det hovedsaligt det britiske Government Communications Headquarters (GCHQ) og dennes aktiviteter, der er sammenlignelige med FE for så vidt angår signalefterretning (mens British Secret Intelligence Service udgør Storbritanniens udenrigsefterretningstjeneste). To regelsæt er relevante. Det ene er Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA), der i section 8(5) bl.a. giver tilladelse til indhentelse af såkaldt external communications, der defineres som kommunikation, der er sendt eller modtaget uden for de britiske øer, inklusiv britiske statsborgeres kommunikation. Tilladelserne til at overvåge sådan kommunikation er mere vidtgående end almindelige tilladelser, og de er eksempelvis undtaget fra et krav om, at det konkretiseres hvilke personer, der søges overvåget jf. section 8(4). Tilladelserne udstedes alene af den britiske udenrigsminister jf. section 8(6), og det skal ske efter, at denne har udstedt et særligt certifikat, som beskriver det søgte materiale, og efter en almindelig vurdering har vist, at materialet er nødvendigt eksempelvis med henvisning til hensynet til national sikkerhed, jf. section 8(4)(b)(ii). Det er altså ikke de britiske domstole, der udsteder tilladelserne, men 18 sidst besøgt d Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 6

7 derimod den britiske udenrigsminister. Denne kan imidlertid alene give tilladelse til overvågning, der skønnes nødvendig (eksempelvis af hensyn til national sikkerhed) og proportional jf. section 5(2)(a)-(b). Det skal i den forbindelse overvejes, om myndighederne kunne have skaffet sig de pågældende oplysninger på anden vis, jf. section 5(4). Der er lignende regler vedrørende almindelig fysisk overvågning (section 28). Det andet relevante britiske regelsæt er Intelligence Services Act (ISA), der bl.a. regulerer udstedelsen af tilladelser og autorisationer til efterretningstjenesternes entry on or interference with property or with wireless telegraphy. 19 Også disse tilladelser og autorisationer udstedes af udenrigsministeren, og de gælder som udgangspunkt i seks måneder, jf. section 6(2) og 7(6). Indgrebene skal være nødvendige og rimelige i forhold til formålet med indgrebet, jf. section 6(3)(a)-(b). I henhold til lovens section 7 må loven anses for at regulere de indgreb, der foretages uden for de britiske øer herunder over for britiske statsborgere i udlandet. Der er knyttet to efterretningskommissionærer til efterretningssystemet, der har til opgave at overvåge tjenesterne. Kommissærerne har adgang til det nødvendige materiale og udarbejder årlige rapporter til den britiske premierminister, der udleverer rapporterne til det britiske parlament. Herudover er der tilknyttet et særligt efterretningstribunal, som undersøger klager over efterretningstjenesterne, ligesom der er separat parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesterne via parlamentets Intelligence and Security Committee. Både de regler der gælder for amerikanske og britiske efterretningstjenester som NSA og GCHQ s overvågning af egne statsborgere i udlandet, må siges at indeholde bedre retssikkerhedsgarantier end FE-forslaget. Det gælder i særdeleshed for den amerikanske ordning, hvor overvågning kræver forudgående retskendelse af en domstol. Også den britiske ordning kræver forudgående kendelse og opfyldelse af en række objektive kriterier. Kendelsen kan dog udstedes af en minister, snarere end af et af den udøvende magt uafhængigt organ. Selvom den britiske ordning umiddelbart fremstår væsentligt mindre betryggende end den amerikanske, må den som udgangspunkt stadig siges at være mere retssikkerhedsmæssigt betryggende end FE-forslaget - herunder også eksistensen af efterretningskommissærerne og det særlige efterretningstribunal. 19 sidst besøgt d Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 7

8 5. Konklusion og anbefaling FE-forslaget indeholder en alt for bred og upræcis adgang til at overvåge danske borgeres personfølsomme kommunikation uden nævneværdige retssikkerhedsgarantier eller ekstern kontrol. Forslaget vil ikke alene give FE mere vidtgående beføjelser end amerikanske og britiske efterretningstjenester som NSA og GCHQ, men også kunne komme i konflikt med EMRK. Da forslaget endvidere lægger op til, at der foretages indgreb i danske borgeres rettigheder uden om domstolene, stemmer det også dårligt overens med grundlæggende principper om magtens tredeling. På den baggrund anbefales det, at FE-Forslaget: A) præciseres i forhold til mistankegrundlaget, samt de grunde der kan begrunde overvågning. B) giver en overordnet indikation af hvilke former for tvangsindgreb, FE-Forslaget giver hjemmel til at foretage. C) tilføjes et krav om forudgående retskendelse. Indgrebet bør ikke have hjemmel i retsplejeloven, og det behøver derfor ikke opfylde alle betingelserne heri. Brief: FE's mulige beføjelse til at overvåge danske 8

Revision af logningsreglerne

Revision af logningsreglerne 1. Executive summary Siden ikrafttrædelsen af de såkaldte logningsregler i 2007, har det været omdiskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere