Søren Kierkegaard. En kritisk fremstilling i Grundrids. (1877) Søren Kierkegaard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Kierkegaard. En kritisk fremstilling i Grundrids. (1877) Søren Kierkegaard."

Transkript

1 Søren Kierkegaard En kritisk fremstilling i Grundrids. (1877) Georg Brandes ( ). Udgivet Fra Store Personligheder, Samlede Skrifter, bind 2.. Søren Kierkegaard. Was Tarquinius Superbus in seinem Garten mit den Mohnköpfen sprach, verstaiid der Sohn, aber nicht der Bote. Hamann-Kierkegaard. Min tidligste Erindring om Kierkegaard er den, at når jeg som Barn ikke trak mine Benklæder omhyggeligt og ligeligt ned over de dengang brugelige lange Støvleskafter, sagde Barnepigen advarende til mig: Søren Kierkegaard! Således hørte jeg første Gang det Navn nævne, der samtidigt ringede så stærkt for de Voksnes Øren. Karikaturtegningerne i Corsaren havde gjort Kierkegaards Ben bekendte i Krese, hvor hans Geni ikke var nået hen. Hans Benklæder havde hos os opnået en lige så stor Navnkundighed som i Frankrig en halv Snes År tidligere Théophile Gautiers røde Vest. Den mærkværdige Mand var kendt i Kjøbenhavn som en Gade-Original. Ydersiden af hans Liv var sær og ensformig. Man kunde møde ham i den tidlige Morgenstund på de afsides Stier langs Stadsgraven, til hvilken han humoristisk nok havde løst Fisketegn for uforstyrret at kunne tænke og komponere. Han har i: Gentagelsen, skildret slige Vandringer i den klamme Morgentåge, i det duggede Græs, på den Tid, da den kolde Gysen, der bebuder Solopgangen, går gennem Naturen. Man kunde se ham køre ene i sin lejede Wienervogn i flyvende Fart hen ad Nordsjællands Landeveje eller i langsomt Trav gennem Nordsjællands Skove på en af hine hyppige Køreture, der mindst optog en Dag, ofte flere, og af hvilke han foretog et Par hver Vintermåned og om Sommeren månedlig seks eller syv. Han gæstede vekselvis Kongelunden på Amager eller Lyngby, Materiale ID: TXT da Side 1 af 181

2 Frederiksborg, Fredensborg, Hørsholm, Roskilde. Han opsøgte i Gribskov sin kære Ottevejskrog, hvis Navn allerede havde noget Tiltrækkende for ham, den Indesluttede, hvem Alle kendte og tiltalte, ved den Modsigelse, der lå i, at et Sammenstød af otte Veje sagdes at danne en Krog. Han satte sig her, og det var ham som var et helt Folkefærd vandret ud ad de otte Veje og havde kun glemt En; som havde de otte Veje ført alle Mennesker bort fra ham for kun at bringe ham hans egne Tanker tilbage. Han, der havde så vanskeligt ved at glemme sig selv, aldrig kunde fortabe sig helt i Naturen, hvis Studium han ringeagtede, aldrig i Historien, som han med sit udpræget filosofiske Anlæg manglede Sansen for, neppe nok i Musiken, i hvilken han kun opsøgte sine egne Idealer, holdt af selv her i Ensomheden at føle sig som Midtpunkt. En anden Dag kunde man på Østergade ved Middagstid mellem 2 og 4 i Sværmen følge den spinkle og tynde Skikkelse med det ludende Hoved, med Paraplyen under Armen, der næsten ufravigeligt var at finde her på det såkaldte "Strøg", der er den mellemfine Verdens Corso i Kjøbenhavn. Han hilste hvert Øjeblik, sås i Samtale så med En, så med en Anden, hørte en enkelt Gang en lille Gadedreng råbe Enten- Eller efter sig, indlod sig med Kreti og Pleti, ligeså tilgængelig for Enhver her på Gaden som utilgængelig i sit Hjem, her ligeså ødsel med sin Person som ellers nidkær over den, her tilsyneladende ruttende med sin Tid ligesom til Vederlag for, at han altid hårdnakket lod sig negte hjemme. Men gik man så en Vinteraften forbi hans Hus og faldt Blikket på den lange Række af oplyste Vinduer, der gav det Stokværk, han beboede, et Udseende, som var det illumineret, da anede eller skimtede man en Række smukt møblerede, alle opvarmede Værelser, i hvilke den sære Tænker gik frem og tilbage under en Stilhed, som kun afbrødes ved Pennens Kradsen på Papiret, når han standsede for at nedskrive et Indfald i sit Håndskrift eller en Bemærkning i sin Dagbog; thi i alle Værelserne lå Pen, Papir og Blæk. Således levede han: spaserende, kørende, samtalende og fremfor Alt skrivende, altid skrivende. Han var flittig som Få, og al hans Flid Materiale ID: TXT da Side 2 af 181

3 bestod i at skrive. Han talte ikke alene med sin Samtid, men med sig selv ved Hjælp af sin Pen. I få Menneskeliv har Blækket spillet så stor en Rolle. Han har efterladt sig omtrent 30 trykte Bind, der tilsammen næsten udgør (hvad han kaldte dem) en Literatur i Literaturen, og lige så mange Bind store Dagbøger i Håndskrift, og næsten alt dette er skrevet i Løbet af hans tolv sidste År. Således. så sært og ensformigt, tog Ydersiden sig ud af et af de indvortes mest bevægede Liv, der nogensinde er ført i Danmark. Barnealderen. Da i Året 1813 den rige Hosekræmmer Michael Kierkegaard på Nytorv i Kjøbenhavn var 57 År gammel og hans anden Hustru Anne (f. Lund), hans forrige Tjenestepige, 45 År, fik dette Ægtepar sit syvende Barn, en Søn ved Navn Søren. Sammenlægger man Forældrenes Alder, får man det ærværdige Tal 102, et Tal så stort, at mange Gange to Par unge Forældre, når de sammenlægger deres År, ikke nåer til så højt et Antal. Søren Kierkegaard var gamle Forældres Barn; han fødtes gammel, ban voksede op som et gammelklogt Barn, der så tidligt begyndte at gruble især over sig selv, at det i hans senere Liv forekom ham, som havde han hverken været Barn eller Yngling, det vil sige hverken ubevidst eller sorgløs. "Min Ulykke var, siger han med en af de spændte Vendinger, han ynder, så godt som fra Fødselen og fuldstændiggjort ved Opdragelsen den: ikke at være Menneske." (Synsp. f. min Forfvirks. S. 62.) Han mener dermed, at han var Ånd, et meget fordringsfuldt og altfor omfattende Udtryk til at ud sige noget Bestemmende om en Enkelt. Vist er det imidlertid, at den, der brugte det om sig, kom til Verden med tungt Blod og tungt Sind; i gamle barbariske Tider havde man måske antaget et så lidet barnligt Barn for en Skifting, Troldene havde lagt i Vuggen. Han opsøger selv Sprogets yderligstgående Ord for at skildre sin oprindelige Tilstand. Han var efter sit eget Udsagn (Efterl. Pap ) "spæd, spinkel og svag, næsten i enhver Henseende nægtet Betingelserne for også at kunne gælde for et helt Menneske, sammenlignet med Andre, tungsindig, sjælesyg, på mangfoldig Måde Materiale ID: TXT da Side 3 af 181

4 dybt og endeligt forulykket." Et sådant stakkels Troldebarn leger ikke som andre Børn, er aldrig glad eller lystigt; det ser på En med store, kloge, medlidenhedsvækkende Øjne, fordi det som Kierkegaard "sukker under en oprindelig Uensartethed med denne Tilværelse". Det er straks fra den spæde Alder af sindrigt og vil i Taushed forarbejde mangt et sjældent Våben eller Smykke, men man tirre det ikke, det er drilsk af Natur, spotsk i sine Svar, bidende vittigt, når det ægges. Det har en Sjæl uden Sol, det lever et Liv uden Forår; men det ser skarpt og det evner Meget. Den stakkels Sildefødning var ikke blot vanfør, men syg, meget syg. 33 År gammel betegner han sig selv som fra sin tidligste Tid fortæret af en "til Afsindighed grænsende Lidelse", der måtte have sin Grund i et Misforhold mellem Legeme og Sjæl. (Efterl. Pap ) Denne Lidelse, som han med sin bibelske Udtryksmåde kalder sin "Pæl i Kødet", var det, som affødte det rugende Tungsind, hvis Tåger indhyllede hele hans Opvækst. Men ud af disse Tåger blinkede den drilske Ironis og Vittigheds Lyn. Han havde den Art Vid, som, om end i langt ringere Grad, gerne findes hos Pukkelryggede, hos Hofnarre eller andre svage og jævnligt forulempede Væsener, der lider under et uhelbredeligt Tungsind; kun at dette Vid hos ham altid tjente Ideer, var behersket, gennemsigtigt, genialt, selv hvor det ytrede sig i en Hån så skærende, at Verden neppe siden Swifts Tid havde hørt Magen. I Drengeårene åbenbarede dette Vid sig som ungdommelig Kådhed. Et Par Anekdoter fra Skoletiden betegner dets Art. Den danske Lærer Hr. Storck havde forlovet sig, og den udvalgte Genstand hed Charlotte Lund. Der skulde skrives en dansk Stil over et selvvalgt Æmne og Kiergaard skrev nu: Charlotteland, Rejsen dertil og Fornøjelserne der, med Hentydninger til Forlovelsen og Navnet. Den tyske Lærer, Hr. Mathiesen, var så svag, at Drengene tillod sig Alt i hans Timer. En Dag gik de så vidt, at de holdt fuldstændigt Måltid i Klassen med dækket Bord, Smørrebrød og Øl, gik omkring og bød hinanden Velbekomme. Hr. Mathiesen vilde i sin Fortvivlelse klage til Bestyreren, da Drengene omringede ham og bad ham at blive. Søren Kierkegaard alene blev siddende på sin Plads og sagde kun: "Vil De så også Materiale ID: TXT da Side 4 af 181

5 sige Professoren, at sådan har vi det altid i Deres Timer." Læreren blev. Fader og Søn. Det var fra Faderen, at Kierkegaard arvede både sit Tungsind, sit Vid og sine Evner. Moderen, hvem han først mistede i sit 22de År, nævner han mærkeligt nok aldrig med et Ord. Begge Forældrene var jyske Bønder. Michael Kierkegaard havde sin Barndom måttet ernære sig ved som "Hjorddreng" at vogte Får på de jyske Heder. Han led her legemligt Ondt og sjælelig Mangel: her var hverken Læ eller Ly eller Skygge eller Træer eller Mennesker, kun en tom Flade og de umælende Dyr. Således fyldtes hans Sind med den Sorg og det Savn, der afspejler sig i vore Folkevisers Vemod, således ind sugede hans Sjæl al Hedens stumme Melankoli. Han fortabte sig i de Grublerier og Drømmesyner, der opstår hos den, der kun omgås sig selv. Det er på anden Hånd - et Minde om de jyske Heders Ensomhed, Ensformighed og Tungsind, der slår os imøde fra Kierkegaards Skrifter. Heden er deres Naturbaggrund, den tungtlidenskabelige Bondereligiøsitet, som avledes i Faderens Sjæl under Forladtheden derude, er deres åndelige Forudsætning. Men allerede 12 År gammel kom Faderen til Kjøbenhavn, blev snart en stor Hosekræmmer, en stor Urtekræmmer, efter Datidens Vilkår en meget holden Mand. Man véd, at den religiøse Opvakthed hos den jyske Bonde ikke udelukker en betydelig Fiffighed i Handel, en vis solid Nærighed og Påholden hed overfor det Fortjente. Det var også Tilfældet her. Dag ud, Dag ind stod den gamle, gråhårede, altid nøjeseende Hosekræmmer i sin Bod, iført sin gule Frakke, sine Fløjls-Knæbukser, sine pertentligt blanke Spændesko eller ungarske Støvler med Kvast og lagde Daler på Daler. En lille Pisk i Nakken gav ham et endnu mere gammeldags og Jeronimus-agtigt Udseende. Han var en loyal Mand, som ærede Kong Frederik d. 6te, Landets Fader, der som Kronprins havde givet ham Bevilling til skønt Hosekræmmer Materiale ID: TXT da Side 5 af 181

6 at handle ikke blot "med kinesiske og ostindiske Artikler, men også med de fra Vore Vestindiske Eylande kommende Vahrer, såsom Sukkere, raffinerede og uraffinerede, Sirup og Kaffebønner, og samme i store og små Partier til Alle og Enhver udsælge". Han var en from Mand, som næsten altid levede i sit tarvelige Hjem, som sad på sin Træstol ved det lille hvidmalede Bord og læste i sin Postil og sine Testamenter, gik i Kirke uanfægtet af Tidens Rationalisme og hørte Mynster med Opbyggelse og Andagt. Han var en streng Mand, som lod sine Døtre gå på Torvet og gøre Indkøb til Huset, barhovedede med et strikket Sjal knyttet på Ryggen, som lod dem børste Brødrenes Tøj og gøre Huset istand, da der ikke blev holdt Tjenestepige, og som, selv da hans Sønner var blevne Studenter, sjældent eller aldrig gav dem Penge til Snåfornødenheder. Kort sagt han så' op til Kongen, højagtede Gejstligheden og ærede Politiet. I sit Hjem var han et Stykke af en Hustyran og Faderens brede Ryg stillede sig længe hindrende mellem Søren og Verden. Det lader sig neppe nægte: der slår os et Pust fra Hosekræmmerbutikens indelukkede Luft imøde fra Kierkegaards Skrifter, der med al deres Dybde, Skarpsindighed og Varme har en så snever åndelig Synskres. Det er i andet Led - den med al sin Begavelse uselvstændige, lige akkurat fra Træhesten frigjorte Almuesmands sky Ærefrygt for det hele overjordiske og jordiske Politi, der møder os i den overdrevne og anstrengte Ærbødighed for Konge og Kancelli, Censorer og Ministre, Ekscellencer og Bisper, af hvilken Kierkegaard næsten hele sit Liv igennem gør Profession. Dog hin gamle ærværdige Jeronimus var trods sit regelrette og prosaiske Forretnings-Ydre en Fantast, en Dialektiker og en på Randen af Sindssyge svævende Hypokondrist. Hjemmet blev herved for Sønnen ligeså ængstende som uhyggeligt tiltrækkende. Adspredelser var der ingen af. Men når Søren bad om Tilladelse til at gå ud og som oftest fik et Afslag, tog Faderen ham ved Hånden og foreslog ham til Gengæld en Spaseretur op og ned ad Gulvet, hvorhen han vilde, til Frederiksberg eller ud ad Strandvejen (note: Smlgn. novellen Efterl. Pap disse Træk var mig bekendte, førhine Materiale ID: TXT da Side 6 af 181

7 Paoirer kom ud, da Kierkegaard til afdøde Prof. Brøchner havde forladt dem som Virkelighedstræk fra hans egen Barndom). Da fortalte Faderen Alt, hvad de så'. De hilste på de Forbigående; Vognene larmede dem forbi og overdøvede Faderens Stemme. Kagekonens Frugter havde aldrig set så indbydende ud. Faderen fortalte Alt så nøjagtigt og så levende, at Søren efter en halv Times Forløb var mere træt og overvældet end af en virkelig Tur. Snart lærte han den Gamle Kunsten af, og de samtalede på den forstilte Vandring; de overbød hinanden, de kappedes i Opfindelse og i at gøre hinanden opmærksomme på, hvad der mødte dem på Vejen. (Eft. Pap.2.81). Når man hører derom, tror man at opleve en Scene af Schacks: Fantasterne. - Det er neppe muligt på en mere unaturlig Måde at berøve et ypperligt udrustet Barn Virkelighedssansen og indprente det Drømmesyge og Fantasteri. Ingen vil sikkert efter at have hørt et sådant enkelt lille Træk undre sig over det Blodløse, det Hjærnespindsagtige i Kierkegaards selv nok så genialt opfundne digtede Personligheder som Johannes Forføreren eller Frater Taciturnus's Quidam. Hans Fantasi var og blev en Stueluftsplante. Der er andre store Mænd end Kierkegaard, hvis Opdragelse syntes anlangt på at tilintetgøre Barnet i dem. Der er en anden af vort Århundredes store Mænd, hvis Fader ligeledes udøvede en overvældende Indflydelse på Sønnen lige fra de spædeste År. Jeg tænker på Stuart Mill. Men hvilken Forskel på hine lærerige Spasereture, som Mill mellem sit fjerde og sit syvende År daglig foretog ved sin Faders Hånd, Ture, om hvilke han selv fortæller, at hans tidligste Erindringer om grønne Marker og vilde Blomster blander sig med Erindringen om dem - og disse uhyggelige Vandringer op og ned ad et Stuegulv, under hvilke Fader og Søn som to gamle Børn foregøglede hinanden, at de så' virkelige Naturomgivelser og optog Indtryk fra en Omverden. Den unge Mill måtte på hine Morgenture give sin Fader Beretninger om sin Læsning, og med Varrne fortalte den lille, højhjertede Dreng om Malteserriddernes tapre Forsvar mod Tyrkerne eller de oprørske nederlandske Provinsers Kamp mod det spanske Tyranni - den stakkels lille Hosekræmmersøn Materiale ID: TXT da Side 7 af 181

8 havde ingen Fader, hvis Hjærne omspændte sin Samtids hele Viden, ingen Fader, der kunde lægge al Datidens Videnskab til Rette for Sønnen og vække hans Sans for Ret, for Historie og Natur; han gengav derfor Intet, hans egen overophidsede Hjærne frembragte de blodløse Skygger, han lod glide Faderens Øjne forbi. Foruden at være en Fantast var den Gamle en Dialektiker, udstyret med en hos en udannet Mand aldeles ualmindelig Disputerefærdighed. Den formelle Tænkevirtuositet, der skulde fremtræde så blændende hos Sønnen, synes allerede at have været anlagt hos ham. Han må have besiddet noget af en Erasmus Montanus's Evne til at bevise hvadsomhelst og vende op og ned på Alt, noget af den Begavelse, der ikke sjældent findes hos vore Politikere af Bondestanden (man tænke på I. A. Hansen) til med en vis ætsende Skarpsindighed at sønderdele et Spørgsmål og tage dets enkelte Sider for sig til stykkevis og overlegen Behandling. Men langtfra at være selvtilfreds med sine fremragende Evner var han sygeligt nedslået, led især i sine senere År under Følelsen af Intet at due til og kunde komme frem med Udbrud, der viste, at han til sine Tider følte sig som den Elendigste af Alle. (Eft. Pap ) Således omtrent tænker jeg mig, at en eller anden af Cromwells Soldater, en eller anden Jeroboam-Levfor-at-opstå eller Pimpleton-Gud-være-med-os har klaget sig i de Timer, da Nåden var svag i ham. Medens den forholdsvis lykkelige unge Mill ved sin Faders Hånd førtes ind i Videnskaber, som der vel udfordredes en Mands Åndskraft til at magte, men dog i Videnskaber, indviede denne mørke og fantastiske Puritaner af Almuesklassen sit stakkels Barn i alle de Angster og Bekymringer, hvormed den kristelige Rettroenhed, forkyndt af en i Skrupler og Anfægtelser henlevende udannet Mand, kan omspænde et barnligt Sind. I: Synspunktet for min Forfattervirksomhed, S. 59 hedder det: "Som Barn blev jeg strengt og alvorligt opdraget i Kristendommen, menneskelig talt afsindigt opdraget: allerede i den tidligste Barndom havde jeg forløftet mig på Indtryk, som den tungsindige Olding, der havde lagt dem på mig, selv segnede under - et Barn afsindigt påklædt til at være en tungsindig Olding." Hvem kan da undre sig over, at der kom Øjeblikke, i hvilke den Gamle stod stille foran Sønnen, sørgmodigt betragtede ham og sagde hine Ord, der aldrig gik Materiale ID: TXT da Side 8 af 181

9 Kierkegaard af Minde og som har fundet deres Plads i Dagbogen: Skyldig-Ikkeskyldig i Studier på Livets Vej: "Stakkels Barn! Du går i en stille Fortvivlelse." (Eft. Pap , Stadier, 2den Udg. 179.) Fader og Søn synes hver for sig at have gjort sig selv ansvarlig for den andens Tungsind; Sønnen frygtede for, at Faderen sørgede over ham og omvendt. Men under alt dette opelskedes i Barnets Sind en Følelse, der snart blev den fremherskende hos ham: Pieteten, den tungsindige Pietet. Hjemmet og Skolen. I Hjemmet lærte Drengen fremfor Alt at lyde, at fantasere og at disputere. Her lærte han, tvungen ind i den kristelige Rettroenhed som i et Kloster, at bede, at kræve sig selv til Regnskab, at krybe sammen i Frygt og Bæven, og uundgåeligt var det, at en så opvakt Ånd mangen Gang måtte kaste attrående Blikke over Klostermuren og hengive sig til Længsler og Ønsker, som de avles i et Kloster. I Skolen lærte det geniale Barn ny Underkastelse og Lydighed, nødtvungent Selvforsvar og påtvungen Forstillelse. Når Drengen fra hint underjordiske Hjem dukkede op mellem Kammeraterne i Skolerne, måtte han nødvendigvis bære et usædvanligt og lyssky Præg. Hans Væsen var stille, hans Gang var lydløs. Han talte aldrig om sit Hjem, førte aldrig nogen Kammerat derind. Hans plumpe og grove Dragt, der altid var ens (kortskødet Trøje, Sko og Uldstrømper), skaffede ham det fortræffeligt malende Navn: Kordrengen. Han var altfor svag og spinkel til at have Tilbøjelighed til legemlig Idræt. Han var for gammel og for frygtsom til at deltage i de andre Drenges Lege og Slagsmål. Slog En efter ham, løb han altid sin Vej; men var han tirret til det Yderste, da hævnede han sig på de lange, sværlemmede Drenge, selv med Fare for at få mange Prygl, som Loke hævner sig på Guderne ved Ægirs Gæstebud. Hans Våben var den legemligt Svages: bidende Vittighed, snærtende Sport, blodig Ironi, der bragte Latteren over hans Modstanders Hoved - de Våben, som hele hans Liv igennem forblev hans. Ingen af hans Meddisciple anede Geniet i ham. Jeg har en af hans egne Klassekammeraters Ord derfor. Materiale ID: TXT da Side 9 af 181

10 Han tav nemlig med hvad der sysselsatte ham, ja tyede næsten uvilkårligt til Forstillelse for at skjule sit tidlige Tungsind. Han til troede sig selv en ganske overordenlig Evne til i denne Henseende at bedrage, til at bibringe sine Omgivelser den Mening, at han var fuld af Munterhed og Livslyst, medens han i Virkeligheden følte sig ensom og uforstået. Han har sikkert anslået sin Færdighed for højt, hvor meget han end kan have havt Viljen til at skuffe. Stolt som han var, følte han, at han fra det Øjeblik af, da han vilde åbne sit Indre, var udset til et Offer for Medlidenheden, "en sød Lugt i dens Næse" (som det hedder i Frygt og Bæven), og denne Tanke kunde han ikke udholde. Han greb da til Forstillelse og Bedrag som Nødværge, greb dertil med alt det Hang, der var i ham til at fordoble sit Væsen, og man fejler neppe, når man her søger Spiren til den dybt indgroede Forkærlighed for Vildleden, Selvfordobling og Skjulthed, der kan forfølges gennem hele hans Forfattervirksomhed. Der gives en Art almenmenneskelig Jesuitisme, som man bør vogte sig for altfor hastigt at fordømme og hvilken Ingen undgår, der som Kierkegaard tror på Tilladeligheden af en foreløbig Dølgen af Sandheden for Øjemedets Skyld ("en teleologisk Suspension af det Etiske"). Der spores nogle Glimt af en sådan Jesuitisme meget tidligt allerede i Kierkegaards Liv. Han var - med sine Anlæg til Ærefrygtens ubetingede Underkastelse, med sin dybt i Sindelaget grundende Tilbøjelighed til at lade det Religiøse gennembryde den almindelige sædelige Livskres en født Jesuit, en protestantisk Jesuit, der var sin egen Pave, men som aldrig egenlig tvivlede på at Hensigten helligede Midlet, når det gjaldt de højeste Formål, det vil sige hans. Idet nu den unge Skoledreng gik frem og tilbage mellem Hjemmet og Skolen, ombyttede han i Virkeligheden kun ét Tyranni med et andet. Skolen styredes nemlig af den i sin Tid bekendte Rektor Michael Nielsen, en dygtig og yderst årvågen, men indskrænket Skolemand af gammel Støbning, for hvem den latinske Grammafik var den humane Dannelses eneste Grundlag. Han lærte sine Elever "at lystre, at tie til den blodigste Uret og at skrive latinsk Stil". Følgelig blev han for Kierkegaard et Ideal. Materiale ID: TXT da Side 10 af 181

11 Hvilken Ulykke for et ungt Geni som Kierkegaard at komme fra hin Fader til denne Mand, til hvem han allerede ved Hjemmets Opdragelse kun var altfor forberedt! Han var hjemme allerede optugtet til Lydighed og Respekt; dobbelt Respekt og dobbelt Lydighed forlangtes af Rektor. Han synes ved sin samvittighedsfulde, om end ikke meget frivillige Flid at være bleven en af Professorens Yndlinge. Men rigtignok synes han for at holde sig i denne Gunst stundom at have grebet til Midler, som mindre lydige, mindre regelrette Drenge mange Gange forsmår, han var bekendt som en Mester i den Kunst at bedrage Læreren ved at læse under Bordet, når han var dårligt forberedt. Der er for mig ingen Tvivl om, at Assessor Wilhelms Udtalelser om sin Skoletid i Enten-Eller (2den Udg ) beror på Kierkegaards egne Erindringer. Jeg kom mellem de andre Drenge, hørte dem med Forundring klage over deres Lærer, så det Vidunderlige ske, at en Discipel blev taget ud af Skolen, fordi han ikke kunde komme ud af det med Læreren. Havde jeg ikke fra tidligere Tid været så dybt påvirket, havde måske en sådan Begivenhed virket skadeligt på mig. Nu var dette ikke Tilfældet. Jeg vidste, det var min Opgave at gå i Skole, i den Skole, jeg engang var sat i; om så Alt blev forandret, dette kunde ikke forandres. Det var ikke blot Frygt for min Faders Alvor, der bibragte mig denne Forestilling, men det var det ophøjede Indtryk af hvad der var et Menneskes Pligt. Om min Fader var død, om jeg var bleven sat under en Andens Opsigt, hvem jeg kunde have bevæget til at tage mig ud af Skolen, jeg havde aldrig vovet det eller ret villet det; det vilde have været mig, som om min Faders Skygge skulde kommet og fulgt mig i Skole; thi atter her havde jeg fået et underligt Indtryk af, hvad der var min Pligt, så at ingen Tid vilde have udslettet Erindringen om, at jeg havde krænket hans Vilje... Vi læste i min Tid latinsk Grammatik med et Fynd og Klem, som man i vor Tid ikke kender. Ved denne Undervisning fik jeg et Indtryk, som på en anden Måde virkede ensartet hermed på min Sjæl. Forsåvidt jeg tør tiltro mig Evne til at betragte Noget filosofisk, da skylder - jeg det dette Barndommens Indtryk. Den ubetingede Respekt, med hvilken jeg betragtede Reglen, den Materiale ID: TXT da Side 11 af 181

12 Ærbødighed, jeg nærede for den, den Foragt, med hvilken jeg skuede ned på det kummerlige Liv, Undtagelsen fristede, den i mine Øjne retfærdige Måde, på hvilken denne blev forfulgt i min Stilebog og altid brændemærket, hvad er dette andet end den Distinktion, der ligger til Grund for enhver filosofisk Betragtning! " For den, der selv i mange Måder var skabt til Undtagelse, kan en sådan tidlig indpodet Ærefrygt for Reglen synes en ypperlig Ballast på Rejsen igennem Livet; men denne Ballast var for tung, den optog for megen Plads og den hæmmede Skibets frie Bevægelse meget mere end den sikrede det imod Kæntring. Man tænke sig Kierkegaard opdraget i en af Datidens bedste engelske Skoler, i hvilken der frededes om Individets Selvstændighed, i hvilken ingen Lakaj-Dyd blev fordret eller æret, og der havde været en Slags Håb om at hint første Tryk i Hjemmet havde kunnet rettes. Nu steg hin Underkastelses- og Underdanigheds- Ånd i Drengen uden Modvægt til en beklagelig Højde(note: Med Hensyn til Skoleopdragelsens moralske (ikke dens fri intelektuelle) Principer stod Danmark da og står endnu ganske på tysk Grund. Vi burde lægge os Herhert Spencers Udtalelser herom på Hjerte: "Den uafhængige engelske Dreng er Fader til den uafhængige engelske Mand, og uden hin kan denne ikke blive til. Tyske Lærere siger, at de hellere vil regere et Dusin tyske Drenge end én engelsk Dreng. Skulde vi derfor ønske, at vore Drenge havde de tyske Drenges Bøjelighed, og derfor også senere hen de voksne Tyskeres Underdanighed og politiske Trældom? Eller skal vi ikke hellere finde os i de Følelser hos vore Drenge, som gør dem til frie Mænd, og så forandre vore Metoder i Overensstemmelse dermed?" (Om Opdragelse, dansk Overs. 116.). Den havde ganske vist altid et Hensyn til det Ideale eller dog til det, der for ham stod som idealt, men selv Vassal-eller Hofmands- Ærefrygten savner jo ikke sin Idealitet. Som voksen Mand lader han en af sine Pseudonymer sige: Sandelig, jeg har aldrig ønsket at være Napoleon, men vel at være en af de to Kammerherrer, der slog Fløjdøren op for ham, bukkede dybt og sagde: "Kejseren!" (Johannes Materiale ID: TXT da Side 12 af 181

13 Climacus: Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift.) Han var altfor åndigt, altfor sværmerisk anlagt til at han nogensinde kunde blive et plat underdanigt Menneske. Selv hvor han i sit senere Liv på det Undersåtliges Vegne taler det Slettes Sag, som hvor han skriver til sin Broder Peter, der som Præst havde negtet sin Foresatte, Biskop Mynster, Lydighed overfor et umoralsk og uberettiget Forlangende, i den Hensigt at bevæge ham til at give efter - selv der er det en højere Idé, som leder ham, skøndt den leder ham vildt. Det gør unegtelig et pinligt Indtryk at se Søren Kierkegaard henstille til sin Broder, der ikke kan overvinde sig til at døbe Baptistbørn med Vold, om det ikke var bedre at forvandle sig til en slet og ret Embedsmand, slet og ret Lydigheds-Maskine. (note: Det hedder i dette Brev (Eftl Pap ): Jeg for mit Vedkommende er aldrig gladere end når En vil befale, især når det er en virkelig Foresat; thi jeg anser det altid for lettere at være den Lydende end den Befalende). Men allerede ved den tidligste Opdragelse i Hjemmet og Skolen var alle hans sjældne Anlæg til Dyder, Sværmeriet, Begejstringen, førte på Vildspor; Intet deraf blev stillet i Frihedens Tjeneste. Alt i den kritikløse Respekts, og således udfoldede han i vore Dage en Række af umoderne, rent feudale Dyder, en Vassals ydmyge Troskab, en Munks Askese, en Skolastikers Færdighed i at benytte sin hele Viden til Forsvar for udenfra givne Dogmer og Trosbud. Den værste Følge af Underdanighedsånden er imidlertid Hovmodsånden. De to er Tvillingbrødre. Hvem der med store Evner mangler den Gave at optræde med Holdning, at hævde sig uden mange Buk, trøster sig ved i sit stille Sind at føle sig desmere. Kierkegaard manglede hele sit Liv igennem hin sikre Holdning overfor Foresatte, som Mænd med ringere Selvfølelse end han hyppigt nok har besiddet. Man se f. Eks. hvilke Krumspring han gør for at undgå personligt Sammentræf med sin Velynder Christian d. 8de, og hvorledes han begrunder sit Afslag (Brevet til P. D. Ibsen, Eftl. Materiale ID: TXT da Side 13 af 181

14 Pap ). "Dersom jeg kunde skrive Kongen til," siger han her, "det var Noget for mig. Men Ulykken er, det er ikke Noget for ham, thi hvor skal han få Tid til at læse Sligt. Jeg er, som hvis en Husmoder vidste, hun kunde lave den kosteligste Pandekage, men hun havde iugen Tallerken til at bære den frem på: min Ånd er god nok, men jeg mangler Legemets Tallerken." Den Blanding af Ydmyghed og Selvtilfredshed, som skimtes bag denne den voksne Mands tilsyneladende Humor, var allerede forberedt i Barnets Sind. Der udvikledes hos den geniale Dreng en uhyre Selvfølelse, han begyndte tidligt at anse sig selv for den mest begavede blandt alle Yngre i Landet; ja kan man stole på hans egne dristige Ytringer, da er det overhovedet "aldrig nogensinde faldet ham ind, at der levede det Menneske, som var, eller samtidigen skulde fødes det Menneske, som blev hans Overmand." (Synsp. f min Forfvirks. S. 60.) Den sande Værdighed har hverken hin Ydmyghed eller denne sammenlignende Stolthed. Universitetet. Han blev Yngling, blev Student, trådte ud i Verden som en rig Mands højtbegavede Søn, kom til Universitetet i Kjøbenhavn og gav sig, som det efter en sådan Opdragelse var at vente, til at studere Teologi, et Studium, der ikke var egnet til at nedbryde den Autoritetstro hos ham, hvortil Spirerne var lagte. Den unge Plante føres ind i det ene ugunstige Luftlag efter det andet. Og ikke blot at Kierkegaard blev Teolog, men han levede hele sit Liv igennem i en fuldstændig teologisk og teologiseret Dunstkres; mindst de tre Fjerdedele af hans nærmere Bekendte synes at have været Teologer, Kapellaner, Præster, Bisper, Gejstlige af alle Grader. Havde Kierkegaard nu ikke været så særegent anlagt, vilde han sikkert have kunnet studere Teologi uden nogen synderlig Skade. Dette Studiums højst tvivlsomme Videnskabelighed, den almindelige åndelige Nysgerrighed, det vækker, uden at tilfredsstille den, de Udsigter, det på mange Måder åbner til Kundskab om rent menneskelige Forhold, er måske mere vækkende og mindre hæmmende for en selvstændig og stræbende Ånd end en eller anden streng Faglære. Materiale ID: TXT da Side 14 af 181

Geniet fra København

Geniet fra København Velkomst Den 5. maj 2013 ville Søren Kierkegaard være blevet 200 år. Selvom Søren selv for længst er død, så lever hans ånd. Ikke kun i vores lille danske andedam, men ud over kloden møder mennesker stadig

Læs mere

H.C. Andersen og Christian VIII

H.C. Andersen og Christian VIII Claus Friisberg H.C. Andersen og Christian VIII De kongelige fugle Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: H.C. Andersen og Christian VIII. De kongelige fugle 1. udg. 2008 Claus Friisberg ISBN 87-87705-83-4

Læs mere

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA v^f/pp >w^ ^^*f:-..?i Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

Arkiv for Dansk Litteratur - Søren Kierkegaard

Arkiv for Dansk Litteratur - Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard Forfatterportræt ved Finn Hauberg Mortensen Indledning Forfatterportrættet følger Kierkegaards liv fra barndommen på Nytorv til bisættelsen på Assistens Kirkegård. Han var københavner

Læs mere

BRUDSTYKKER OG SENTENSER

BRUDSTYKKER OG SENTENSER BRUDSTYKKER OG SENTENSER Af Carsten Ploug Olsen 1) I forelskelsen ser du din egen stjerne. I kærligheden næstens. 2) Lysets primære kraft og mørkets sekundære spejl er som sol og skyer: Skyer kan for en

Læs mere

Det stille Vand. En Fortælling om Ungdom. Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk

Det stille Vand. En Fortælling om Ungdom. Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Det stille Vand En Fortælling om Ungdom Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative,

Læs mere

HENRIK IBSEN: CATI LINA C ATI LINA. DRAMA I TRE AKTER HENRIK IBSEN, TREDJE UDGAVE. KO BENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F, HEGEL &. SON;. GE.EBES BOGTRYKKERI. 1891. flj - >-' C i?5/ryofto^; : 9494fift

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936.

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Forord... 5 1913... 6 Nybølmark den 27. marts 1913...6 Kære herr Gregersen...6 Nybøl mark den 30 marts 1913...7 Nybøl Mark den 15. april 1913....9

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran ]lå Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Univers ity of Toronto http://www.archive.org/details/levnedbr03bran GEORG BRANDES LEVNED GEORG BRANDES LEVNED SNEVRINGER OG HORIZONTER

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

-CO. ^'.;s-'<. ..;.Å^

-CO. ^'.;s-'<. ..;.Å^ id -CO CG CO..;.Å^ ^'.;s-'

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Lykkens galocher. www.andersenstories.com

Lykkens galocher. www.andersenstories.com Lykkens galocher I. En begyndelse. Det var i København, på Østergade i et af husene, ikke langt fra Kongens Nytorv, at der var stort selskab, for det må man have imellem, så er det gjort og så kan man

Læs mere

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 v8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. v9 Budene:»Du må ikke bryde et ægteskab;

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972 TALER TIL TIDEN 100 danske taler 1835-1972 1 2 Claus Friisberg TALER TIL TIDEN 100 DANSKE TALER 1835-1972 Vestjysk Kulturforlag 3 Taler til tiden. 100 danske taler 1835-1972 Claus Friisberg Bogen er sat

Læs mere

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk Leo Tolstoy DEN STORE URET Grundskyld.dk Leo Tolstoy Den store uret * v/per Møller Andersen grundskyld.dk 2006 * Fra engelsk efter A Great Iniquity Udgivet 1905 af Henry George Foundation of Great Britain

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931.

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. Så langt tilbage, vort folks historie går, har Sønderjylland været et grænseland og befolkningen

Læs mere

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Kristi lignelser Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Læs mere

Georg Brandes. Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur. Forelæsninger Holdte ved Kjøbenhavns Universitet i Årene 1883 og 1887.

Georg Brandes. Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur. Forelæsninger Holdte ved Kjøbenhavns Universitet i Årene 1883 og 1887. Georg Brandes Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur Forelæsninger Holdte ved Kjøbenhavns Universitet i Årene 1883 og 1887 Bind 6 Det Unge Tyskland Femte gennemsete udgave Gyldendalske Boghandel

Læs mere

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi.

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Erik Fonsbøl På jagt efter Gud Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Svanninge 2015 1 Jeg vil raisonnere over, hvad I udrette! der er altid noget galt ved

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen Leonardo da Vinci Fortællinger om mennesket og naturen Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Nummer 2 2007 Skrift nr.

Læs mere