Børne- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune

2 Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter i Jammerbugt Kommunes Skolevæsen Status budget på Folkeskoleområdet Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune Undervisningstilbud til 7.klasse i Ungdomsskolens regi Driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter Sammenhængende Børnepolitik i Jammerbugt Kommune Reguleringsmodel på børnetilbudsområdet Anmodning om drøftelser angående samarbejde mellem Hune Friskole og Hune Børnehave Godkendelseskriterier for private institutioner Inddragelse af Anemonen til løsning af midlertidigt kapacitetsproblem i Fjerritslev Økonomisk kompensation for børn over 3 år Status på forældrekontaktudvalg Regnskab 2006 puljeordningen Kyllingen Regnskab 2006 puljeordningen Bamsehuset Regnskab 2006 puljeordningen Børnehuset Regnskab 2006 puljeordningen Troldehuset Budgetprocedure 2008 Børne- & Kulturudvalget Udkast til planstrategi og strategi for agenda 21 Børne- & Kulturforvaltningen Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Orientering fra udvalgsmedlemmerne 45 Punkter på lukket møde: 139. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 140. Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Afbud:

3 Børne- og Kulturudvalget Kvalitetsrapporter i Jammerbugt Kommunes Skolevæsen / Michael Stilling Beslutningstema Oplæg til kvalitetsrapporter for Folkeskolen i Jammerbugt Kommune forelægges til indledende orientering og drøftelse. På baggrund af drøftelsen vil endeligt forslag blive fremlagt til politisk godkendelse. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Folketingets vedtagelse af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i Folkeskolen skal der i Jammerbugt Kommune udarbejdes kvalitetsrapporter for den enkelte skole og skolevæsenet samlet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Bekendtgørelsen vedlægges som bilag. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde den årlige kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår. Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på: den enkelte skole for det samlede skolevæsen i kommunen Vurderingen baseres på oplysninger om: rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.) pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.) resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser 1 m.v.) Endelig skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, som Kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport. Det er Kommunalbestyrelsen, som tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten. Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler. Den færdige kvalitetsrapport skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes 1 Antallet af unge, der fra grundskolen går videre i en ungdomsuddannelse, set i forhold til antallet af mulige unge

4 Børne- og Kulturudvalget udtalelser. De offentliggjorte kvalitetsrapporter vil indgå i Skolestyrelsens tilsyn med udviklingen i kvaliteten i folkeskolen. Kvalitetsrapporterne udarbejdes dels på baggrund af indberetning af faktuelle oplysninger fra skolerne spørgeskema er vedlagt som bilag, dels skolernes egen beskrivelse af skolens arbejde med fokusområderne i bekendtgørelsen og dels de kommunalt besluttede servicemål. Disse er vedlagt som bilag. Kvalitetsrapporten skal ses i sammenhæng med Børne- og Kulturforvaltningens løbende dialog med skolerne herunder den årlige skoleudviklingsamtale. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi og finansiering Ressourcer til udførelse af opgaven forventes at kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at at sagen drøftes på baggrund af en gennemgang af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter samt forvaltningens materiale vedrørende omfang og indhold af kvalitetsrapporten sagen forelægges til politisk godkendelse, når der foreligger endeligt forslag til kvalitetsrapporter. Bilag: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter mm. Målstyring vedr. budget 2007 for Jammerbugt Kommune for folkeskoleområdet Spørgeskema til Kvalitetsrapporten.doc Børne- og Kulturudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Børne- og Kulturudvalget Status budget på Folkeskoleområdet / Lone Engberg Beslutningstema Stillingtagen til, hvorvidt der skal søges en tillægsbevilling til dækning af merudgifter på Folkeskoleområdet. Sagsbeskrivelse I forhold til den udmeldte ressourcetildeling på Folkeskoleområdet har der vist sig problematikker i forhold til at kunne overholde det udmeldte budget. På nuværende tidspunkt har forvaltningen klarlagt væsentlige forhold, men enkelte forhold vil nødvendiggøre yderligere analyse. De forhold der fordrer en nærmere analyse med henblik på et mere præcist billede af sammenhængen mellem budget 2007 og ressourcerne på folkeskoleområdet er udgifter til en special SFO på Fjerritslev Skole. Disse beregninger forventes at foreligge til mødet. For at få et præcist billede af sammenhængen mellem budget 2007 og det samlede folkeskoleområde, nødvendiggør dette en samlet status på forholdet mellem den udmeldte ressourcemodel på folkeskoleområdet og budget Følgende forhold giver anledning til bemærkninger i forhold til budget 2007 samt overslagsårerne: ADHD-klasser på Ulveskovskolen Stigning i antallet af to-sprogede elever i Fjerritslev Stigning i antallet af elever i sproglæseklasser Special SFO på Fjerritslev Skole Ændring i elevsammensætningen og dermed klassedannelsen ADHD-klasser på Ulveskovskolen Den tidligere Aabybro Kommune etablerede i skoleåret 2006/07 en og senere to ADHD-klasser på Ulveskovskolen sammen med et fritidstilbud. Beslutning om etableringen blev gjort af Byrådet i juni 2006 og med en anvist finansiering alene i Udgiften til videreførelsen af ADHD-klasserne vil anddrage ca. kr ,- til undervisningsdelen samt kr ,- til fritidsdelen.

6 Børne- og Kulturudvalget Stigning i antallet af to-sprogede elever i modtageklasser i Fjerritslev I november 2006 modtog den tidligere Fjerritslev Kommune et antal tosprogede elever til undervisning. Budgetmæssigt blev der fra november 2006 og skoleåret ud afsat kr ,-. I forhold til budget 2007 er der ikke medtaget finansiering af undervisning af de elever Fjerritslev Kommune modtog i november Eleverne forudsættes at fortsætte undervisningen i modtageklasser med henblik på en senere integration i normalklasser. En anslået samlet udgift i 2007 vil være kr ,- 2 frem til kr ,- frem til = kr ,-. Stigning i antallet af sproglæseklasser Der er i skoleåret 2007/08 sket en stigning i antallet af elever i sproglæseklasser svarende til en budgetmæssig udvidelse på kr ,-. Special SFO på Fjerritslev Skole I oktober 2006 etableredes en special SFO på Fjerritslev Skole. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke et præcist overblik i forhold til i hvilket omfang udgiften til etableringen er videreført i budget Imidlertid kan bemærkes, at der i den tidligere Fjerritslev Kommune pr er bevilliget yderligere 665 timer til special SFO`en frem til udgangen af skoleråret 2006/07. Ændring i elevsammensætningen og dermed klassedannelsen Elevtallet (inklusiv bh.klasse) i skolevæsenet er i skoleåret 2007/ elever mod 4715 elever i skoleåret 2006/2007. Samlet set falder antallet af elever i børnehaveklassen fra 466 i 06/07 til 443 i 07/08. Antallet af elever i klasse falder fra 1010 elever i 06/07 til 990 elever i 07/08. Der er således sket et forholdsmæssig stigning i antallet af elever fra 1. kl. til 7. kl. Konsekvensen af ændringen i elevsammensætningen og den følgende klassedannelse medfører en øget udgift i 2007 svarende til ca. kr ,-. Yderligere bemærkninger: Retsgrundlag Økonomi og finansiering Den samlede merudgift til folkeskoleområdet i 2007 samt overslagsårerne udgør, eksklusiv udgiften til special SFO`en på Fjerritslev Skole, kr ,-. 2 I Fjerritslev Kommune forventedes, at udgiften ville kunne holdes inden for det budgetterede beløb frem til august Børne- og Kulturudvalget i Fjerritslev Kommune tog forslaget til efterretning.

7 Børne- og Kulturudvalget Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen

8 Børne- og Kulturudvalget Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at der ansøges om en tillægsbevilling på kr ,- + den på mødet oplyste merudgift til special SFO i Fjerritslev. Bilag: Børne- og Kulturudvalget, den På baggrund af, at det på mødet oplyses, at der pr. 10. juni 2007 forventes at foreligge budgetopfølgning, hvori elementer fra nærværende sag er indeholdt, beslutter Børne- og Kulturudvalget at afvente budgetopfølgningen, at undlade at søge tillægsbevilling p.t., og at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om sagens status d.d. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Børne- og Kulturudvalget Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune / Palle Hansen Beslutningstema Beslutning om harmonisering og fremtidig organisering af klubområdet, dækkende tilbud til børn og unge fra 4. klasse og op til 18 år. Sagsbeskrivelse Klubtilbuddene i de fire gamle kommuner har været vidt forskellige i organisering og omfang. Idenrigs- og Sundhedsministeriet gav i 2006 kommunerne dispensation for gennemførelse af harmoniseringen indenfor henholdsvis folkeskole- og ungdomsskoleområdet, således at denne først skal træde i kraft pr. 1. august Den fremtidige organisering af klubområdet træder derfor i kraft denne dato. I forslaget er der taget højde for, at Sammenlægningsudvalget d. 22. august 2006 i forbindelse med behandling af dagtilbudsområdet, besluttede at SFO tilbud fremover dækker bh. klassen og frem til og med 3. klasse, hvorefter der etableres klubtilbud for børn/unge fra 4. klasse og opefter. Sammenlægningsudvalget har videre d. 12. december i forbindelse med vedtagelse af takster i skolefritidsordninger pr. 1/ besluttet, at der fremover tilbydes 3 moduler; henholdsvis a) fuldtidsplads, b) eftermiddagsplads og c) morgenplads. Status Der er i dag 23 eftermiddagstilbud til målgruppen klasse og 11 aftentilbud til målgruppen 7. klasse 18 år i Jammerbugt Kommune. Eftermiddagstilbudene er organiseret forskelligt. Nogle som fritidsklubber, drevet af Ungdomsskolen, nogle er private klubtilbud, endelig er nogle drevet af skolen som SFO2 tilbud. Eftermiddagstilbudene havde i 2006 ca. 400 medlemmer fordelt over de 4 gamle kommuner. Medlemstallet for aftenklubberne er ukendt, da der de fleste steder ikke har været en medlemsregistrering. Mål og principper Forslag til fremtidig organisering af klubområdet, tager udgangspunkt i følgende mål og principper. Pædagogiske mål:

10 Børne- og Kulturudvalget Sikre kvalificeret pædagogisk personale, som børnene/de unge har mulighed for at spille op imod Sikre et pædagogisk og fagligt indhold i tilbudene, der gør det attraktivt for børnene/de unge at deltage Sikre tryghed og nærhed i tilbudene, til de børn der måtte have et særligt behov herfor. Principper for personale: Klubtilbudene skal have en vis volumen, for at sikre at der kan etableres stillinger med et rimeligt timetal. Der skal fortsat tænkes i integrerede løsninger for at skabe bæredygtige stillinger Principper for placering: Klubtilbudene placeres dér, hvor behovet er størst Klubtilbudene etableres i eksisterende fysiske rammer Der tages hensyn til de geografiske afstande i kommunen ved etablering af tilbudene Principper for økonomi: Økonomien fordeles indenfor den nuværende ramme til klubområdet Økonomien fordeles forholdsmæssigt mellem fritids- og ungdomsklubber, på samme måde som i dag Økonomien følger det enkelte barn. Dvs. tilbudene modtager ressourcer efter, hvor mange børn der er tilmeldt Principper for takster: Taksten i fritidsklubtilbudene skal harmoniseres med henblik på fortsat at udgøre ca. 1/3 af det samlede budget Der fastsættes også en takst for ungdomsklubtilbudene. Dette er med til at dokumentere, hvor mange unge, der reelt benytter tilbuddet. Endvidere betaler medlemmerne selv 100% af materialeomkostningerne. Forslag til model På baggrund af de pædagogiske mål og øvrige principper, anbefales en model med etablering af 4 centre med fritidsklubtilbud om eftermiddagen for klasse og ungdomsklubtilbud om aftenen for 7. klasse 18 år. Centrene etableres udfra behovsomfanget og geografiske kriterier følgende steder: Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup Centrene etableres i eksisterende fysiske rammer, der alle steder er tilknyttet/i umiddelbar nærhed af byens folkeskole.

11 Børne- og Kulturudvalget Der anbefales en harmoniseret takst på 300 kr. pr. mdr (11 betalingsmåneder) for fritidsklubtilbudene og 200 kr. pr. sæson for ungdomsklubtilbudene. Det anbefales, at den organisatoriske ledelse bevares uændret. Det vil sige, at centrene i Fjerritslev, Brovst og Pandrup organisatorisk ledes af ungdomsskolen. I Aabybro ledes ungdomsklubben af Ungdomsskolen, mens Fritidsklubben ledes af skolen. Der anbefales følgene åbningstider fra 1. august 2007: Fritidsklubberne i de 4 centre har åbent hele skoleåret o Mandag Torsdag kl (skoletids ophør) o Fredag lukket o Lukket i ferier Ungdomsklubberne i de 4 centre o 4 aftener om ugen kl o Cirka 30 uger årligt fra medio september til medio april måned Øvrige klubtilbud (eftermiddags- og aftentilbud) o Klubberne bestemmer selv åbningstider, antal åbningsdage og sæsonlængde, bl.a. afhængig af behov og antal deltagere. Derudover afsættes en pulje til etablering af klubtilbud andre steder i kommunen. Disse klubber kan oprettes af såvel kommunale institutioner, frivillige foreninger og i privat regi, og forventes at være behovsorienterede, således at åbningstid, takst m.m. vil variere. Klubberne kan, afhængig af størrelse modtage et tilskud på op til kr. For klubtilbud om eftermiddagen, er det en forudsætning, at der er en egenfinansiering (brugerbetaling) på min. 30% af klubtilbudets samlede budget. Puljen administreres af Børne- og Kulturforvaltningen udfra nogle konkrete retningslinier. Retsgrundlag Lov om ungdomsskoler. Lov om Folkeskolen. Økonomi og finansiering Den samlede nettoramme til drift af klubtilbud forventes i 2007 at udgøre kr. Til drift af 3 fritidsklubber i henholdsvis Fjerritslev, Brovst og Pandrup, modtager Ungdomsskolen kr. Aabybro Skole modtager kr. til drift af fritidsklub. Herudover modtager Ungdomsskolen/Aabybro Skole et tilskud til drift af fritidsklubber, svarende til 75% af egenbetalingen, udfra antallet af betalende medlemmer, opgjort pr. 1. september Denne model er valgt udfra

12 Børne- og Kulturudvalget følgende kriterier: opgørelse pr. 1. september 2007 skaber tryghed for det samlede budget i hele skoleåret reduktionen til 75% tager højde for, at antallet af medlemmer typisk falder over året/sæsonen. For hvert medlem af Fritidsklubberne pr. 1. september 2007 tilføres således kr. svarende til 75% af en helårsplads (300 kr. x 11 mdr. = kr.) Til drift af Ungdomsklubberne modtager Ungdomsskolen kr. samt hele egenbetalingen. Den resterende del af budgettet, i alt kr. afsættes til puljen til etablering af øvrige klubtilbud i kommunen. Høring/borger- og brugerinvolvering Oplægget til fremtidig harmonisering og organisering sendes i høring hos: alle skolebestyrelser Ungdomsskolens bestyrelse Høringsfasen går fra den juni. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og Kulturudvalget godkender at forslag til fremtidig harmonisering og organisering sendes i høring. Børne- og Kulturudvalget den Udsat. Fraværende: Afbud Kim Bennike (O) Kurt Mølgaard (V) Torben Sørensen (V) GENOPTAGELSE Børne- og Kulturforvaltningen har afholdt møde med Formanden for Børneog Kulturudvalget den 29. maj Der vil forud for møde den 4. juni 2007 foreligge yderligere i sagen.

13 Børne- og Kulturudvalget Bilag: Oplæg i høring - Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget, den Følgende justeres i forhold til forslaget Tilbudsviften pr. 1. august 2007 for børn og unge fra 4. klasse og op til 18 år består af følgende: 4. klasses elever har mulighed for at fortsætte i SFOen (via dispensation, som forvaltningen vil imødekomme). På den baggrund vil et lokalt pasningsbehov for børn i 4. klasse blive imødekommet. Der etableres 4 centertilbud. Et i hver af de 4 store byer med henholdsvis fritidsklub om eftermiddagen og ungdomsklub om aftenen. Dette sker udfra en behovsorienteret tilgang, om at behovet/målgruppen er størst i de store byer. Der etableres en pulje på i alt kr. til etablering af øvrige klubtilbud (både eftermiddags- og aftentilbud) i Jammerbugt Kommune. Klubberne kan afhængig af størrelse modtage et tilskud på op til kr. pr. år. Der bliver hermed mulighed for etablering af et betydeligt antal klubtilbud lokalt. Disse klubber kan etableres af såvel skoler, ungdomsskolen, frivillige foreninger og i privat regi. Der kræves minimum 10 medlemmer for at etablere et klubtilbud. Der vil være økonomi til oprettelse af minimum yderligere 16 klubtilbud, udover de 4 centre (i alt 8 tilbud) Jammerbugt Kommune har i dag 15 eftermiddagstilbud og 11 aftentilbud (heraf 2 i Aabybro). I bilag 6 i forslaget reduceres antallet af børn/unge, der minimum skal til for at oprette et tilbud fra 12 til 10 børn. Økonomi Det samlede nettobudget for klubområdet i Jammerbugt Kommune vil således være følgende i skoleåret 2007/2008: Fritidsklubber i Fjerritslev, Brovst og Pandrup (Ungdomsskolen) kr. Fritidsklub i Aabybro (Aabybro Skole) kr. Ungdomsklubber i Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro (Ungdomsskolen) kr. Pulje til øvrige klubtilbud kr. I alt kr.

14 Børne- og Kulturudvalget Justeringerne vil blive indarbejdet i forslaget til 'Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune' inden det sendes i høring. Forslaget sendes i høring i perioden juni Fraværende: Tilbage til toppen

15 Børne- og Kulturudvalget Undervisningstilbud til 7.klasse i Ungdomsskolens regi / Beslutningstema Der skal tages stilling til, hvorvidt Jammerbugt Ungdomsskoles undervisningstilbud skal gives til elever alderssvarende 7. årgang i folkeskolen. En godkendelse vil være en fortsættelse af hidtidig praksis i de fire gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen for Jammrbugt Ungdomsskole har på bestyrelsesmøde den 11. april 2007 besluttet at anmode Kommunalbestyrelsen om at godkende, at elever alderssvarende til 7. klasse kan deltage i ungdomsskolens tilbud. I de tidligere Brovst, Aabybro, Pandrup og Fjerritslev kommuner i Jammerbugt Kommune havde man, i lighed med de fleste kommuner gennem de seneste 5-10 år, besluttet, at børn/unge fra og med 7. klassetrinkan deltage på lige fod med de ældre unge (14-18 år) i langt de fleste af ungdomsskolens tilbud. Undtagelserne kan være rejser, aktiviteter med eksterne udbyder, der har fastsat andre aldersgrænser samt aktiviteter, der kræver modenhed ud over 7. klassetrin. Årsagen til, at man generelt gennem de senere år har åbnet op for deltagelse af 7. klasses årgang i ungdomsskolernes aktiviteter,er ændringer i ungdomskulturen. Disse ændringer medfører generelt, at de ældste klassetrin i mindre omfang end tidligere benytter sig af ungdomsskolens fritidstilbud, - samtidig med, at der fra de yngre unge, er et stigende ønske om at gøre brug af de fritidstilbud, som ungdomsskolerne tilbyder. Det svarer til den tidligere interesse og selvstændighedsmodning der afspejles på andre punkter i ungdomslivet anno Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr. 997 af 08/10/2004 KAP 1 2 Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Ungdomsskoleloven giver således Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at aldersgrænsen år, i såvel opadgående som nedadgående

16 Børne- og Kulturudvalget retning, kan udvides for brugerne af ungdomsskolen. Økonomi og finansiering Der skønnes ikke at være ændrede økonomiske konsekvenser af forslaget, idet der er tale om en fortsættelse af serviceniveauet i de hidtidige kommuner i et nu samlet regi. Høring/borger- og brugerinvolvering Det skønnes ikke at være relevant at inddrage Borger-Brugerinvolvering i sagsbehandlingen, idet henvendelsen kommer fra Ungdomsskolens bestyrelse. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at elever alderssvarende til 7. kl. kan deltage i ungdomsskolens tilbud. Bilag: Henvendelse fra Ungdomsskolens ledelse angående bestyrelsens beslutning - 7.klasse tilbud Børne- og Kulturudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Børne- og Kulturudvalget Driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter / Carl Stefan Bauditz Beslutningstema Godkendelse af nedenstående driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter. Sagsbeskrivelse Skovsgaard Idrætscenter er en selvejende institution. Det nyopførte multihus er en del af den selvejende institution men anlægsarbejdet er udført som et kommunalt anlægsarbejde, for på den måde at kunne afløfte momsen. Når projektet er udført på denne måde stiller kommunens revision nogle krav nemlig at der skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer i institutionens bestyrelse (de er valgt) og at der indgås en driftsoverenskomst. Endelig skal institutionens regnskab fremgå af kommunens regnskab. Det er aftalt med revisionen at det første gang sker i 2007, som også er det første hele driftsår. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgård Idrætscenter vedrørende anvendelsen af Multifunktionshuset. Formål: Driftsoverenskomstens formål er over en 15-årig periode at sikre lokalernes anvendelse til de aftalte formål. Lokalernes beliggenhed: Lokalerne, der er beliggende på matrikel nummer 22 o Torslev by og sogn, Hovedgaden 73, 9460 Brovst. Lokalernes anvendelse: Multihusets skal danne rammen om lokalsamfundets forskellige kulturelle, foreningsmæssige og fællesskabsfremmende aktiviteter. Der skal i multihuset bydes på en bred visfe af muligheder for alle der har lyst til at udfolde sig med kreative og kulturelle emner som kunst, teater, foredrag, film, video, lyd. edb lokalhistorie o.s.v., således at huset er det sted

18 Børne- og Kulturudvalget hvor idéer og initiativer kan spire og gro hvor borgerne mødes til kulturelle og andre fælles aktiviteter hvor man inspireres og engageres hvor alle har lyst til at falde ind og foretage sig noget sammen med andre hvor der er muligheder for børn og unge der ikke er med i foreningslivet Multihuset danner der rammen for følgende funktioner: kulturelle aktiviteter med offentlig adgang sportslige udfoldelser åbne værkstedsfunktioner for egnes beboere (børn, unge og voksne) medieværkstedsfunktioner (for private og foreninger m.fl.) motionscenter for borgere og virksomheder bestyrelsesmøder for lokale foreninger og organisationer foreningers medlemsarrangementer (klubaktiviteter og møder etc.) kommunale møder med offentlig adgang private arrangementer Multihuset er således egnens naturlige samlingsted der understøtter og stimulerer det eksisterende og righoldige foreningsliv, ved at tilbyde egnede lokaler til de mange aktiviteter. Multihuset rummer også en foreningsafdeling med nødvendigt udstyr i form af telefon, fax, edb og kopimaskine, som kan benyttes af alle stedlige foreninger. I den udstrækning, hvor multihuset/medborgerhuset ikke er optaget til dets primære formål, kan det udlejes til kommunen, offentlige institutioner, lokale virksomheder eller private for herved at forbedre det økonomiske driftsgrundlag for borger- og kulturhusfunktionerne. Organisationen bag multihuset. Multihuset ledes af en bestyrelse der valgt af de lokale foreninger i området. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har valgt 2 repræsentanter til bestyrelsen i den selvejende institution. Ledelsen Den daglige ledelse foretages af Multihusets inspektør/bestyrer. Kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse henholdsvis afskedigelse af centrets leder. Budget og regnskab Institutionens budget og regnskab behandles af Kommunalbestyrelsen i

19 Børne- og Kulturudvalget Jammerbugt Kommune, ligesom såvel budget som regnskab optages i kommunens regnskab. Indsendelse af budget og regnskab skal efter de tidsfrister kommunalbestyrelsen fastsætter, og opfylde de fastsatte formkrav Regnskabsføring Den daglige regnskabsføring og lønadministration varetages af centret. Låneoptagelse Låneoptagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og det skal i den forbindelse undersøges om en eventuel låneoptagelse påvirker driftstilskudsbehovet. Opsigelsesvarsel Opsigelsesvarslet fastsættes til 12. måneder. Revision Institutionens regnskab revideres af en af kommunalbestyrelsen godkendt revisor. Jammerbugt kommune. Skovsgård Idræts- og kulturcenter. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Indstilling Stabschefen for fællessekretariatet har fremsendt forslag til Børne- og Kulturudvalgets behandling og indstiller ovenstående driftsoverenskomst til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag:

20 Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Børne- og Kulturudvalget Sammenhængende Børnepolitik i Jammerbugt Kommune / Harriet Meisner Resume Folketinget vedtog i december 2004, at alle kommuner pr. 1.januar 2007 skulle have udarbejdt en sammenhængende børnepolitik. Den sammenhængende børnepolitik skal tydeliggøre kommunens ramme for indsatsen for de socialt udsatte børn- og unge. Den sammenhængende børnepolitik skal bidrage til opfyldelse af anbringelsesreformens målsætning om bedre inddragelse af familien, tidligere indsats, systematisk sagsbehandling, kvalitet i anbringelse og efterværn samt børns retssikkerhed. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har i øjeblikket forslag til en Sammenhængende Børnepolitik udsendt i høring sideløbende med den politiske proces for derved at fremskynde den endelige vedtagelse. Det er aftalt med høringsparterne, at Børne- og Kulturudvalgets eventuelle bemærkninger til forslaget til den Sammenhængende Børnepolitik eftersendes til høringsparterne efter Børne- og Kulturudvalgsmødet. Børnepolitkkken tager sit afsæt i Lov om Social Service, Lov nr og knyttes an til Jammerbugt Kommunes børne- og familiesyn. Jammerbugt Kommune har således formuleret visioner for, hvordan forudsætningerne for arbejdet med børn og unge bør være, og hvordan der arbejdes hen imod disse gennem politiske mål. Udgangspunktet for alt arbejde med børn i Jammerbugt Kommune er beskrevet i grundlagsforståelsen, som beskriver de nære voksne som de mest centrale aktører i opgaveløsningen. Jammerbugt Kommune har derudover beskrevet en række grundlæggende principper for arbejdet med børn og deres familier, hvilke har dannet baggrund for et temamøde med 150 medarbejdere og relevante aktører i børn og unges hverdag i Jammerbugt Kommune. Ud fra det materiale, der blev samlet på temadagen, er der under hvert af de grundlæggende principper formuleret et tema, et eller flere delmål samt beskrevet hvorledes indsatsen måles.

22 Børne- og Kulturudvalget Høring Udkastet til Den Sammenhængende Børnepolitik er sendt til høring hos relevante interessenter. Derudover er ligger politikken på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, hvor borgere har mulighed for at komme med bemærkninger. Børne-og Kulturudvalgets eventuelle bemærkninger til forslaget vil blive eftersendt til høringsparterne. Retsgrundlag Lov om Social Service, Lov nr Økonomiske konsekvenser - Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at udvalget fremkommer med eventuelle bemærkninger til Den Sammenhængende Børnepolitik, som herefter eftersendes til høringsparterne. Børne- og Kulturudvalget den Udvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: Afbud GENBEHANDLING I høringsfasen er der modtaget i alt 33 høringssvar til den sammenhængende børnepolitik. Der er på den baggrund foretaget en række mindre korrektioner i politikken, herunder: præcisering af begrebet ressourceorienteret menneskesyn (side 4) nyt grundlæggende princip c personlige kompetencer, samt målsætning, delmål og målemetode herfor (side 6 og 8) i oversigten over indsatsen overfor de nævnte målgrupper er suppleret med Ungdomsskolen og Sundhedsafdelingen/Sund By (side 11) Samtlige modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Der vil blive udarbejdet en samlet tilbagemelding på høringssvarene til høringsparterne, da en række af høringssvarene også er konkrete spørgsmål.

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere