Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune

2 Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter i Jammerbugt Kommunes Skolevæsen Status budget på Folkeskoleområdet Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune Undervisningstilbud til 7.klasse i Ungdomsskolens regi Driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter Sammenhængende Børnepolitik i Jammerbugt Kommune Reguleringsmodel på børnetilbudsområdet Anmodning om drøftelser angående samarbejde mellem Hune Friskole og Hune Børnehave Godkendelseskriterier for private institutioner Inddragelse af Anemonen til løsning af midlertidigt kapacitetsproblem i Fjerritslev Økonomisk kompensation for børn over 3 år Status på forældrekontaktudvalg Regnskab 2006 puljeordningen Kyllingen Regnskab 2006 puljeordningen Bamsehuset Regnskab 2006 puljeordningen Børnehuset Regnskab 2006 puljeordningen Troldehuset Budgetprocedure 2008 Børne- & Kulturudvalget Udkast til planstrategi og strategi for agenda 21 Børne- & Kulturforvaltningen Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Orientering fra udvalgsmedlemmerne 45 Punkter på lukket møde: 139. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 140. Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Afbud:

3 Børne- og Kulturudvalget Kvalitetsrapporter i Jammerbugt Kommunes Skolevæsen / Michael Stilling Beslutningstema Oplæg til kvalitetsrapporter for Folkeskolen i Jammerbugt Kommune forelægges til indledende orientering og drøftelse. På baggrund af drøftelsen vil endeligt forslag blive fremlagt til politisk godkendelse. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Folketingets vedtagelse af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i Folkeskolen skal der i Jammerbugt Kommune udarbejdes kvalitetsrapporter for den enkelte skole og skolevæsenet samlet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Bekendtgørelsen vedlægges som bilag. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde den årlige kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår. Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på: den enkelte skole for det samlede skolevæsen i kommunen Vurderingen baseres på oplysninger om: rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.) pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.) resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser 1 m.v.) Endelig skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, som Kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport. Det er Kommunalbestyrelsen, som tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten. Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler. Den færdige kvalitetsrapport skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes 1 Antallet af unge, der fra grundskolen går videre i en ungdomsuddannelse, set i forhold til antallet af mulige unge

4 Børne- og Kulturudvalget udtalelser. De offentliggjorte kvalitetsrapporter vil indgå i Skolestyrelsens tilsyn med udviklingen i kvaliteten i folkeskolen. Kvalitetsrapporterne udarbejdes dels på baggrund af indberetning af faktuelle oplysninger fra skolerne spørgeskema er vedlagt som bilag, dels skolernes egen beskrivelse af skolens arbejde med fokusområderne i bekendtgørelsen og dels de kommunalt besluttede servicemål. Disse er vedlagt som bilag. Kvalitetsrapporten skal ses i sammenhæng med Børne- og Kulturforvaltningens løbende dialog med skolerne herunder den årlige skoleudviklingsamtale. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi og finansiering Ressourcer til udførelse af opgaven forventes at kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at at sagen drøftes på baggrund af en gennemgang af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter samt forvaltningens materiale vedrørende omfang og indhold af kvalitetsrapporten sagen forelægges til politisk godkendelse, når der foreligger endeligt forslag til kvalitetsrapporter. Bilag: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter mm. Målstyring vedr. budget 2007 for Jammerbugt Kommune for folkeskoleområdet Spørgeskema til Kvalitetsrapporten.doc Børne- og Kulturudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Børne- og Kulturudvalget Status budget på Folkeskoleområdet / Lone Engberg Beslutningstema Stillingtagen til, hvorvidt der skal søges en tillægsbevilling til dækning af merudgifter på Folkeskoleområdet. Sagsbeskrivelse I forhold til den udmeldte ressourcetildeling på Folkeskoleområdet har der vist sig problematikker i forhold til at kunne overholde det udmeldte budget. På nuværende tidspunkt har forvaltningen klarlagt væsentlige forhold, men enkelte forhold vil nødvendiggøre yderligere analyse. De forhold der fordrer en nærmere analyse med henblik på et mere præcist billede af sammenhængen mellem budget 2007 og ressourcerne på folkeskoleområdet er udgifter til en special SFO på Fjerritslev Skole. Disse beregninger forventes at foreligge til mødet. For at få et præcist billede af sammenhængen mellem budget 2007 og det samlede folkeskoleområde, nødvendiggør dette en samlet status på forholdet mellem den udmeldte ressourcemodel på folkeskoleområdet og budget Følgende forhold giver anledning til bemærkninger i forhold til budget 2007 samt overslagsårerne: ADHD-klasser på Ulveskovskolen Stigning i antallet af to-sprogede elever i Fjerritslev Stigning i antallet af elever i sproglæseklasser Special SFO på Fjerritslev Skole Ændring i elevsammensætningen og dermed klassedannelsen ADHD-klasser på Ulveskovskolen Den tidligere Aabybro Kommune etablerede i skoleåret 2006/07 en og senere to ADHD-klasser på Ulveskovskolen sammen med et fritidstilbud. Beslutning om etableringen blev gjort af Byrådet i juni 2006 og med en anvist finansiering alene i Udgiften til videreførelsen af ADHD-klasserne vil anddrage ca. kr ,- til undervisningsdelen samt kr ,- til fritidsdelen.

6 Børne- og Kulturudvalget Stigning i antallet af to-sprogede elever i modtageklasser i Fjerritslev I november 2006 modtog den tidligere Fjerritslev Kommune et antal tosprogede elever til undervisning. Budgetmæssigt blev der fra november 2006 og skoleåret ud afsat kr ,-. I forhold til budget 2007 er der ikke medtaget finansiering af undervisning af de elever Fjerritslev Kommune modtog i november Eleverne forudsættes at fortsætte undervisningen i modtageklasser med henblik på en senere integration i normalklasser. En anslået samlet udgift i 2007 vil være kr ,- 2 frem til kr ,- frem til = kr ,-. Stigning i antallet af sproglæseklasser Der er i skoleåret 2007/08 sket en stigning i antallet af elever i sproglæseklasser svarende til en budgetmæssig udvidelse på kr ,-. Special SFO på Fjerritslev Skole I oktober 2006 etableredes en special SFO på Fjerritslev Skole. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke et præcist overblik i forhold til i hvilket omfang udgiften til etableringen er videreført i budget Imidlertid kan bemærkes, at der i den tidligere Fjerritslev Kommune pr er bevilliget yderligere 665 timer til special SFO`en frem til udgangen af skoleråret 2006/07. Ændring i elevsammensætningen og dermed klassedannelsen Elevtallet (inklusiv bh.klasse) i skolevæsenet er i skoleåret 2007/ elever mod 4715 elever i skoleåret 2006/2007. Samlet set falder antallet af elever i børnehaveklassen fra 466 i 06/07 til 443 i 07/08. Antallet af elever i klasse falder fra 1010 elever i 06/07 til 990 elever i 07/08. Der er således sket et forholdsmæssig stigning i antallet af elever fra 1. kl. til 7. kl. Konsekvensen af ændringen i elevsammensætningen og den følgende klassedannelse medfører en øget udgift i 2007 svarende til ca. kr ,-. Yderligere bemærkninger: Retsgrundlag Økonomi og finansiering Den samlede merudgift til folkeskoleområdet i 2007 samt overslagsårerne udgør, eksklusiv udgiften til special SFO`en på Fjerritslev Skole, kr ,-. 2 I Fjerritslev Kommune forventedes, at udgiften ville kunne holdes inden for det budgetterede beløb frem til august Børne- og Kulturudvalget i Fjerritslev Kommune tog forslaget til efterretning.

7 Børne- og Kulturudvalget Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen

8 Børne- og Kulturudvalget Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at der ansøges om en tillægsbevilling på kr ,- + den på mødet oplyste merudgift til special SFO i Fjerritslev. Bilag: Børne- og Kulturudvalget, den På baggrund af, at det på mødet oplyses, at der pr. 10. juni 2007 forventes at foreligge budgetopfølgning, hvori elementer fra nærværende sag er indeholdt, beslutter Børne- og Kulturudvalget at afvente budgetopfølgningen, at undlade at søge tillægsbevilling p.t., og at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om sagens status d.d. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Børne- og Kulturudvalget Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune / Palle Hansen Beslutningstema Beslutning om harmonisering og fremtidig organisering af klubområdet, dækkende tilbud til børn og unge fra 4. klasse og op til 18 år. Sagsbeskrivelse Klubtilbuddene i de fire gamle kommuner har været vidt forskellige i organisering og omfang. Idenrigs- og Sundhedsministeriet gav i 2006 kommunerne dispensation for gennemførelse af harmoniseringen indenfor henholdsvis folkeskole- og ungdomsskoleområdet, således at denne først skal træde i kraft pr. 1. august Den fremtidige organisering af klubområdet træder derfor i kraft denne dato. I forslaget er der taget højde for, at Sammenlægningsudvalget d. 22. august 2006 i forbindelse med behandling af dagtilbudsområdet, besluttede at SFO tilbud fremover dækker bh. klassen og frem til og med 3. klasse, hvorefter der etableres klubtilbud for børn/unge fra 4. klasse og opefter. Sammenlægningsudvalget har videre d. 12. december i forbindelse med vedtagelse af takster i skolefritidsordninger pr. 1/ besluttet, at der fremover tilbydes 3 moduler; henholdsvis a) fuldtidsplads, b) eftermiddagsplads og c) morgenplads. Status Der er i dag 23 eftermiddagstilbud til målgruppen klasse og 11 aftentilbud til målgruppen 7. klasse 18 år i Jammerbugt Kommune. Eftermiddagstilbudene er organiseret forskelligt. Nogle som fritidsklubber, drevet af Ungdomsskolen, nogle er private klubtilbud, endelig er nogle drevet af skolen som SFO2 tilbud. Eftermiddagstilbudene havde i 2006 ca. 400 medlemmer fordelt over de 4 gamle kommuner. Medlemstallet for aftenklubberne er ukendt, da der de fleste steder ikke har været en medlemsregistrering. Mål og principper Forslag til fremtidig organisering af klubområdet, tager udgangspunkt i følgende mål og principper. Pædagogiske mål:

10 Børne- og Kulturudvalget Sikre kvalificeret pædagogisk personale, som børnene/de unge har mulighed for at spille op imod Sikre et pædagogisk og fagligt indhold i tilbudene, der gør det attraktivt for børnene/de unge at deltage Sikre tryghed og nærhed i tilbudene, til de børn der måtte have et særligt behov herfor. Principper for personale: Klubtilbudene skal have en vis volumen, for at sikre at der kan etableres stillinger med et rimeligt timetal. Der skal fortsat tænkes i integrerede løsninger for at skabe bæredygtige stillinger Principper for placering: Klubtilbudene placeres dér, hvor behovet er størst Klubtilbudene etableres i eksisterende fysiske rammer Der tages hensyn til de geografiske afstande i kommunen ved etablering af tilbudene Principper for økonomi: Økonomien fordeles indenfor den nuværende ramme til klubområdet Økonomien fordeles forholdsmæssigt mellem fritids- og ungdomsklubber, på samme måde som i dag Økonomien følger det enkelte barn. Dvs. tilbudene modtager ressourcer efter, hvor mange børn der er tilmeldt Principper for takster: Taksten i fritidsklubtilbudene skal harmoniseres med henblik på fortsat at udgøre ca. 1/3 af det samlede budget Der fastsættes også en takst for ungdomsklubtilbudene. Dette er med til at dokumentere, hvor mange unge, der reelt benytter tilbuddet. Endvidere betaler medlemmerne selv 100% af materialeomkostningerne. Forslag til model På baggrund af de pædagogiske mål og øvrige principper, anbefales en model med etablering af 4 centre med fritidsklubtilbud om eftermiddagen for klasse og ungdomsklubtilbud om aftenen for 7. klasse 18 år. Centrene etableres udfra behovsomfanget og geografiske kriterier følgende steder: Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup Centrene etableres i eksisterende fysiske rammer, der alle steder er tilknyttet/i umiddelbar nærhed af byens folkeskole.

11 Børne- og Kulturudvalget Der anbefales en harmoniseret takst på 300 kr. pr. mdr (11 betalingsmåneder) for fritidsklubtilbudene og 200 kr. pr. sæson for ungdomsklubtilbudene. Det anbefales, at den organisatoriske ledelse bevares uændret. Det vil sige, at centrene i Fjerritslev, Brovst og Pandrup organisatorisk ledes af ungdomsskolen. I Aabybro ledes ungdomsklubben af Ungdomsskolen, mens Fritidsklubben ledes af skolen. Der anbefales følgene åbningstider fra 1. august 2007: Fritidsklubberne i de 4 centre har åbent hele skoleåret o Mandag Torsdag kl (skoletids ophør) o Fredag lukket o Lukket i ferier Ungdomsklubberne i de 4 centre o 4 aftener om ugen kl o Cirka 30 uger årligt fra medio september til medio april måned Øvrige klubtilbud (eftermiddags- og aftentilbud) o Klubberne bestemmer selv åbningstider, antal åbningsdage og sæsonlængde, bl.a. afhængig af behov og antal deltagere. Derudover afsættes en pulje til etablering af klubtilbud andre steder i kommunen. Disse klubber kan oprettes af såvel kommunale institutioner, frivillige foreninger og i privat regi, og forventes at være behovsorienterede, således at åbningstid, takst m.m. vil variere. Klubberne kan, afhængig af størrelse modtage et tilskud på op til kr. For klubtilbud om eftermiddagen, er det en forudsætning, at der er en egenfinansiering (brugerbetaling) på min. 30% af klubtilbudets samlede budget. Puljen administreres af Børne- og Kulturforvaltningen udfra nogle konkrete retningslinier. Retsgrundlag Lov om ungdomsskoler. Lov om Folkeskolen. Økonomi og finansiering Den samlede nettoramme til drift af klubtilbud forventes i 2007 at udgøre kr. Til drift af 3 fritidsklubber i henholdsvis Fjerritslev, Brovst og Pandrup, modtager Ungdomsskolen kr. Aabybro Skole modtager kr. til drift af fritidsklub. Herudover modtager Ungdomsskolen/Aabybro Skole et tilskud til drift af fritidsklubber, svarende til 75% af egenbetalingen, udfra antallet af betalende medlemmer, opgjort pr. 1. september Denne model er valgt udfra

12 Børne- og Kulturudvalget følgende kriterier: opgørelse pr. 1. september 2007 skaber tryghed for det samlede budget i hele skoleåret reduktionen til 75% tager højde for, at antallet af medlemmer typisk falder over året/sæsonen. For hvert medlem af Fritidsklubberne pr. 1. september 2007 tilføres således kr. svarende til 75% af en helårsplads (300 kr. x 11 mdr. = kr.) Til drift af Ungdomsklubberne modtager Ungdomsskolen kr. samt hele egenbetalingen. Den resterende del af budgettet, i alt kr. afsættes til puljen til etablering af øvrige klubtilbud i kommunen. Høring/borger- og brugerinvolvering Oplægget til fremtidig harmonisering og organisering sendes i høring hos: alle skolebestyrelser Ungdomsskolens bestyrelse Høringsfasen går fra den juni. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og Kulturudvalget godkender at forslag til fremtidig harmonisering og organisering sendes i høring. Børne- og Kulturudvalget den Udsat. Fraværende: Afbud Kim Bennike (O) Kurt Mølgaard (V) Torben Sørensen (V) GENOPTAGELSE Børne- og Kulturforvaltningen har afholdt møde med Formanden for Børneog Kulturudvalget den 29. maj Der vil forud for møde den 4. juni 2007 foreligge yderligere i sagen.

13 Børne- og Kulturudvalget Bilag: Oplæg i høring - Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget, den Følgende justeres i forhold til forslaget Tilbudsviften pr. 1. august 2007 for børn og unge fra 4. klasse og op til 18 år består af følgende: 4. klasses elever har mulighed for at fortsætte i SFOen (via dispensation, som forvaltningen vil imødekomme). På den baggrund vil et lokalt pasningsbehov for børn i 4. klasse blive imødekommet. Der etableres 4 centertilbud. Et i hver af de 4 store byer med henholdsvis fritidsklub om eftermiddagen og ungdomsklub om aftenen. Dette sker udfra en behovsorienteret tilgang, om at behovet/målgruppen er størst i de store byer. Der etableres en pulje på i alt kr. til etablering af øvrige klubtilbud (både eftermiddags- og aftentilbud) i Jammerbugt Kommune. Klubberne kan afhængig af størrelse modtage et tilskud på op til kr. pr. år. Der bliver hermed mulighed for etablering af et betydeligt antal klubtilbud lokalt. Disse klubber kan etableres af såvel skoler, ungdomsskolen, frivillige foreninger og i privat regi. Der kræves minimum 10 medlemmer for at etablere et klubtilbud. Der vil være økonomi til oprettelse af minimum yderligere 16 klubtilbud, udover de 4 centre (i alt 8 tilbud) Jammerbugt Kommune har i dag 15 eftermiddagstilbud og 11 aftentilbud (heraf 2 i Aabybro). I bilag 6 i forslaget reduceres antallet af børn/unge, der minimum skal til for at oprette et tilbud fra 12 til 10 børn. Økonomi Det samlede nettobudget for klubområdet i Jammerbugt Kommune vil således være følgende i skoleåret 2007/2008: Fritidsklubber i Fjerritslev, Brovst og Pandrup (Ungdomsskolen) kr. Fritidsklub i Aabybro (Aabybro Skole) kr. Ungdomsklubber i Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro (Ungdomsskolen) kr. Pulje til øvrige klubtilbud kr. I alt kr.

14 Børne- og Kulturudvalget Justeringerne vil blive indarbejdet i forslaget til 'Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune' inden det sendes i høring. Forslaget sendes i høring i perioden juni Fraværende: Tilbage til toppen

15 Børne- og Kulturudvalget Undervisningstilbud til 7.klasse i Ungdomsskolens regi / Beslutningstema Der skal tages stilling til, hvorvidt Jammerbugt Ungdomsskoles undervisningstilbud skal gives til elever alderssvarende 7. årgang i folkeskolen. En godkendelse vil være en fortsættelse af hidtidig praksis i de fire gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen for Jammrbugt Ungdomsskole har på bestyrelsesmøde den 11. april 2007 besluttet at anmode Kommunalbestyrelsen om at godkende, at elever alderssvarende til 7. klasse kan deltage i ungdomsskolens tilbud. I de tidligere Brovst, Aabybro, Pandrup og Fjerritslev kommuner i Jammerbugt Kommune havde man, i lighed med de fleste kommuner gennem de seneste 5-10 år, besluttet, at børn/unge fra og med 7. klassetrinkan deltage på lige fod med de ældre unge (14-18 år) i langt de fleste af ungdomsskolens tilbud. Undtagelserne kan være rejser, aktiviteter med eksterne udbyder, der har fastsat andre aldersgrænser samt aktiviteter, der kræver modenhed ud over 7. klassetrin. Årsagen til, at man generelt gennem de senere år har åbnet op for deltagelse af 7. klasses årgang i ungdomsskolernes aktiviteter,er ændringer i ungdomskulturen. Disse ændringer medfører generelt, at de ældste klassetrin i mindre omfang end tidligere benytter sig af ungdomsskolens fritidstilbud, - samtidig med, at der fra de yngre unge, er et stigende ønske om at gøre brug af de fritidstilbud, som ungdomsskolerne tilbyder. Det svarer til den tidligere interesse og selvstændighedsmodning der afspejles på andre punkter i ungdomslivet anno Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr. 997 af 08/10/2004 KAP 1 2 Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Ungdomsskoleloven giver således Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at aldersgrænsen år, i såvel opadgående som nedadgående

16 Børne- og Kulturudvalget retning, kan udvides for brugerne af ungdomsskolen. Økonomi og finansiering Der skønnes ikke at være ændrede økonomiske konsekvenser af forslaget, idet der er tale om en fortsættelse af serviceniveauet i de hidtidige kommuner i et nu samlet regi. Høring/borger- og brugerinvolvering Det skønnes ikke at være relevant at inddrage Borger-Brugerinvolvering i sagsbehandlingen, idet henvendelsen kommer fra Ungdomsskolens bestyrelse. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at elever alderssvarende til 7. kl. kan deltage i ungdomsskolens tilbud. Bilag: Henvendelse fra Ungdomsskolens ledelse angående bestyrelsens beslutning - 7.klasse tilbud Børne- og Kulturudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Børne- og Kulturudvalget Driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter / Carl Stefan Bauditz Beslutningstema Godkendelse af nedenstående driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter. Sagsbeskrivelse Skovsgaard Idrætscenter er en selvejende institution. Det nyopførte multihus er en del af den selvejende institution men anlægsarbejdet er udført som et kommunalt anlægsarbejde, for på den måde at kunne afløfte momsen. Når projektet er udført på denne måde stiller kommunens revision nogle krav nemlig at der skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer i institutionens bestyrelse (de er valgt) og at der indgås en driftsoverenskomst. Endelig skal institutionens regnskab fremgå af kommunens regnskab. Det er aftalt med revisionen at det første gang sker i 2007, som også er det første hele driftsår. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgård Idrætscenter vedrørende anvendelsen af Multifunktionshuset. Formål: Driftsoverenskomstens formål er over en 15-årig periode at sikre lokalernes anvendelse til de aftalte formål. Lokalernes beliggenhed: Lokalerne, der er beliggende på matrikel nummer 22 o Torslev by og sogn, Hovedgaden 73, 9460 Brovst. Lokalernes anvendelse: Multihusets skal danne rammen om lokalsamfundets forskellige kulturelle, foreningsmæssige og fællesskabsfremmende aktiviteter. Der skal i multihuset bydes på en bred visfe af muligheder for alle der har lyst til at udfolde sig med kreative og kulturelle emner som kunst, teater, foredrag, film, video, lyd. edb lokalhistorie o.s.v., således at huset er det sted

18 Børne- og Kulturudvalget hvor idéer og initiativer kan spire og gro hvor borgerne mødes til kulturelle og andre fælles aktiviteter hvor man inspireres og engageres hvor alle har lyst til at falde ind og foretage sig noget sammen med andre hvor der er muligheder for børn og unge der ikke er med i foreningslivet Multihuset danner der rammen for følgende funktioner: kulturelle aktiviteter med offentlig adgang sportslige udfoldelser åbne værkstedsfunktioner for egnes beboere (børn, unge og voksne) medieværkstedsfunktioner (for private og foreninger m.fl.) motionscenter for borgere og virksomheder bestyrelsesmøder for lokale foreninger og organisationer foreningers medlemsarrangementer (klubaktiviteter og møder etc.) kommunale møder med offentlig adgang private arrangementer Multihuset er således egnens naturlige samlingsted der understøtter og stimulerer det eksisterende og righoldige foreningsliv, ved at tilbyde egnede lokaler til de mange aktiviteter. Multihuset rummer også en foreningsafdeling med nødvendigt udstyr i form af telefon, fax, edb og kopimaskine, som kan benyttes af alle stedlige foreninger. I den udstrækning, hvor multihuset/medborgerhuset ikke er optaget til dets primære formål, kan det udlejes til kommunen, offentlige institutioner, lokale virksomheder eller private for herved at forbedre det økonomiske driftsgrundlag for borger- og kulturhusfunktionerne. Organisationen bag multihuset. Multihuset ledes af en bestyrelse der valgt af de lokale foreninger i området. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har valgt 2 repræsentanter til bestyrelsen i den selvejende institution. Ledelsen Den daglige ledelse foretages af Multihusets inspektør/bestyrer. Kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse henholdsvis afskedigelse af centrets leder. Budget og regnskab Institutionens budget og regnskab behandles af Kommunalbestyrelsen i

19 Børne- og Kulturudvalget Jammerbugt Kommune, ligesom såvel budget som regnskab optages i kommunens regnskab. Indsendelse af budget og regnskab skal efter de tidsfrister kommunalbestyrelsen fastsætter, og opfylde de fastsatte formkrav Regnskabsføring Den daglige regnskabsføring og lønadministration varetages af centret. Låneoptagelse Låneoptagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og det skal i den forbindelse undersøges om en eventuel låneoptagelse påvirker driftstilskudsbehovet. Opsigelsesvarsel Opsigelsesvarslet fastsættes til 12. måneder. Revision Institutionens regnskab revideres af en af kommunalbestyrelsen godkendt revisor. Jammerbugt kommune. Skovsgård Idræts- og kulturcenter. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Indstilling Stabschefen for fællessekretariatet har fremsendt forslag til Børne- og Kulturudvalgets behandling og indstiller ovenstående driftsoverenskomst til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag:

20 Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Børne- og Kulturudvalget Sammenhængende Børnepolitik i Jammerbugt Kommune / Harriet Meisner Resume Folketinget vedtog i december 2004, at alle kommuner pr. 1.januar 2007 skulle have udarbejdt en sammenhængende børnepolitik. Den sammenhængende børnepolitik skal tydeliggøre kommunens ramme for indsatsen for de socialt udsatte børn- og unge. Den sammenhængende børnepolitik skal bidrage til opfyldelse af anbringelsesreformens målsætning om bedre inddragelse af familien, tidligere indsats, systematisk sagsbehandling, kvalitet i anbringelse og efterværn samt børns retssikkerhed. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har i øjeblikket forslag til en Sammenhængende Børnepolitik udsendt i høring sideløbende med den politiske proces for derved at fremskynde den endelige vedtagelse. Det er aftalt med høringsparterne, at Børne- og Kulturudvalgets eventuelle bemærkninger til forslaget til den Sammenhængende Børnepolitik eftersendes til høringsparterne efter Børne- og Kulturudvalgsmødet. Børnepolitkkken tager sit afsæt i Lov om Social Service, Lov nr og knyttes an til Jammerbugt Kommunes børne- og familiesyn. Jammerbugt Kommune har således formuleret visioner for, hvordan forudsætningerne for arbejdet med børn og unge bør være, og hvordan der arbejdes hen imod disse gennem politiske mål. Udgangspunktet for alt arbejde med børn i Jammerbugt Kommune er beskrevet i grundlagsforståelsen, som beskriver de nære voksne som de mest centrale aktører i opgaveløsningen. Jammerbugt Kommune har derudover beskrevet en række grundlæggende principper for arbejdet med børn og deres familier, hvilke har dannet baggrund for et temamøde med 150 medarbejdere og relevante aktører i børn og unges hverdag i Jammerbugt Kommune. Ud fra det materiale, der blev samlet på temadagen, er der under hvert af de grundlæggende principper formuleret et tema, et eller flere delmål samt beskrevet hvorledes indsatsen måles.

22 Børne- og Kulturudvalget Høring Udkastet til Den Sammenhængende Børnepolitik er sendt til høring hos relevante interessenter. Derudover er ligger politikken på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, hvor borgere har mulighed for at komme med bemærkninger. Børne-og Kulturudvalgets eventuelle bemærkninger til forslaget vil blive eftersendt til høringsparterne. Retsgrundlag Lov om Social Service, Lov nr Økonomiske konsekvenser - Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at udvalget fremkommer med eventuelle bemærkninger til Den Sammenhængende Børnepolitik, som herefter eftersendes til høringsparterne. Børne- og Kulturudvalget den Udvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: Afbud GENBEHANDLING I høringsfasen er der modtaget i alt 33 høringssvar til den sammenhængende børnepolitik. Der er på den baggrund foretaget en række mindre korrektioner i politikken, herunder: præcisering af begrebet ressourceorienteret menneskesyn (side 4) nyt grundlæggende princip c personlige kompetencer, samt målsætning, delmål og målemetode herfor (side 6 og 8) i oversigten over indsatsen overfor de nævnte målgrupper er suppleret med Ungdomsskolen og Sundhedsafdelingen/Sund By (side 11) Samtlige modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Der vil blive udarbejdet en samlet tilbagemelding på høringssvarene til høringsparterne, da en række af høringssvarene også er konkrete spørgsmål.

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 29. maj 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 24: Målstyring vedr. budget

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere