Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune

2 Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter i Jammerbugt Kommunes Skolevæsen Status budget på Folkeskoleområdet Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune Undervisningstilbud til 7.klasse i Ungdomsskolens regi Driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter Sammenhængende Børnepolitik i Jammerbugt Kommune Reguleringsmodel på børnetilbudsområdet Anmodning om drøftelser angående samarbejde mellem Hune Friskole og Hune Børnehave Godkendelseskriterier for private institutioner Inddragelse af Anemonen til løsning af midlertidigt kapacitetsproblem i Fjerritslev Økonomisk kompensation for børn over 3 år Status på forældrekontaktudvalg Regnskab 2006 puljeordningen Kyllingen Regnskab 2006 puljeordningen Bamsehuset Regnskab 2006 puljeordningen Børnehuset Regnskab 2006 puljeordningen Troldehuset Budgetprocedure 2008 Børne- & Kulturudvalget Udkast til planstrategi og strategi for agenda 21 Børne- & Kulturforvaltningen Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Orientering fra udvalgsmedlemmerne 45 Punkter på lukket møde: 139. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 140. Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Afbud:

3 Børne- og Kulturudvalget Kvalitetsrapporter i Jammerbugt Kommunes Skolevæsen / Michael Stilling Beslutningstema Oplæg til kvalitetsrapporter for Folkeskolen i Jammerbugt Kommune forelægges til indledende orientering og drøftelse. På baggrund af drøftelsen vil endeligt forslag blive fremlagt til politisk godkendelse. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Folketingets vedtagelse af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i Folkeskolen skal der i Jammerbugt Kommune udarbejdes kvalitetsrapporter for den enkelte skole og skolevæsenet samlet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Bekendtgørelsen vedlægges som bilag. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde den årlige kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår. Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på: den enkelte skole for det samlede skolevæsen i kommunen Vurderingen baseres på oplysninger om: rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.) pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.) resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser 1 m.v.) Endelig skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, som Kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport. Det er Kommunalbestyrelsen, som tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten. Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler. Den færdige kvalitetsrapport skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes 1 Antallet af unge, der fra grundskolen går videre i en ungdomsuddannelse, set i forhold til antallet af mulige unge

4 Børne- og Kulturudvalget udtalelser. De offentliggjorte kvalitetsrapporter vil indgå i Skolestyrelsens tilsyn med udviklingen i kvaliteten i folkeskolen. Kvalitetsrapporterne udarbejdes dels på baggrund af indberetning af faktuelle oplysninger fra skolerne spørgeskema er vedlagt som bilag, dels skolernes egen beskrivelse af skolens arbejde med fokusområderne i bekendtgørelsen og dels de kommunalt besluttede servicemål. Disse er vedlagt som bilag. Kvalitetsrapporten skal ses i sammenhæng med Børne- og Kulturforvaltningens løbende dialog med skolerne herunder den årlige skoleudviklingsamtale. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi og finansiering Ressourcer til udførelse af opgaven forventes at kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at at sagen drøftes på baggrund af en gennemgang af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter samt forvaltningens materiale vedrørende omfang og indhold af kvalitetsrapporten sagen forelægges til politisk godkendelse, når der foreligger endeligt forslag til kvalitetsrapporter. Bilag: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter mm. Målstyring vedr. budget 2007 for Jammerbugt Kommune for folkeskoleområdet Spørgeskema til Kvalitetsrapporten.doc Børne- og Kulturudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Børne- og Kulturudvalget Status budget på Folkeskoleområdet / Lone Engberg Beslutningstema Stillingtagen til, hvorvidt der skal søges en tillægsbevilling til dækning af merudgifter på Folkeskoleområdet. Sagsbeskrivelse I forhold til den udmeldte ressourcetildeling på Folkeskoleområdet har der vist sig problematikker i forhold til at kunne overholde det udmeldte budget. På nuværende tidspunkt har forvaltningen klarlagt væsentlige forhold, men enkelte forhold vil nødvendiggøre yderligere analyse. De forhold der fordrer en nærmere analyse med henblik på et mere præcist billede af sammenhængen mellem budget 2007 og ressourcerne på folkeskoleområdet er udgifter til en special SFO på Fjerritslev Skole. Disse beregninger forventes at foreligge til mødet. For at få et præcist billede af sammenhængen mellem budget 2007 og det samlede folkeskoleområde, nødvendiggør dette en samlet status på forholdet mellem den udmeldte ressourcemodel på folkeskoleområdet og budget Følgende forhold giver anledning til bemærkninger i forhold til budget 2007 samt overslagsårerne: ADHD-klasser på Ulveskovskolen Stigning i antallet af to-sprogede elever i Fjerritslev Stigning i antallet af elever i sproglæseklasser Special SFO på Fjerritslev Skole Ændring i elevsammensætningen og dermed klassedannelsen ADHD-klasser på Ulveskovskolen Den tidligere Aabybro Kommune etablerede i skoleåret 2006/07 en og senere to ADHD-klasser på Ulveskovskolen sammen med et fritidstilbud. Beslutning om etableringen blev gjort af Byrådet i juni 2006 og med en anvist finansiering alene i Udgiften til videreførelsen af ADHD-klasserne vil anddrage ca. kr ,- til undervisningsdelen samt kr ,- til fritidsdelen.

6 Børne- og Kulturudvalget Stigning i antallet af to-sprogede elever i modtageklasser i Fjerritslev I november 2006 modtog den tidligere Fjerritslev Kommune et antal tosprogede elever til undervisning. Budgetmæssigt blev der fra november 2006 og skoleåret ud afsat kr ,-. I forhold til budget 2007 er der ikke medtaget finansiering af undervisning af de elever Fjerritslev Kommune modtog i november Eleverne forudsættes at fortsætte undervisningen i modtageklasser med henblik på en senere integration i normalklasser. En anslået samlet udgift i 2007 vil være kr ,- 2 frem til kr ,- frem til = kr ,-. Stigning i antallet af sproglæseklasser Der er i skoleåret 2007/08 sket en stigning i antallet af elever i sproglæseklasser svarende til en budgetmæssig udvidelse på kr ,-. Special SFO på Fjerritslev Skole I oktober 2006 etableredes en special SFO på Fjerritslev Skole. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke et præcist overblik i forhold til i hvilket omfang udgiften til etableringen er videreført i budget Imidlertid kan bemærkes, at der i den tidligere Fjerritslev Kommune pr er bevilliget yderligere 665 timer til special SFO`en frem til udgangen af skoleråret 2006/07. Ændring i elevsammensætningen og dermed klassedannelsen Elevtallet (inklusiv bh.klasse) i skolevæsenet er i skoleåret 2007/ elever mod 4715 elever i skoleåret 2006/2007. Samlet set falder antallet af elever i børnehaveklassen fra 466 i 06/07 til 443 i 07/08. Antallet af elever i klasse falder fra 1010 elever i 06/07 til 990 elever i 07/08. Der er således sket et forholdsmæssig stigning i antallet af elever fra 1. kl. til 7. kl. Konsekvensen af ændringen i elevsammensætningen og den følgende klassedannelse medfører en øget udgift i 2007 svarende til ca. kr ,-. Yderligere bemærkninger: Retsgrundlag Økonomi og finansiering Den samlede merudgift til folkeskoleområdet i 2007 samt overslagsårerne udgør, eksklusiv udgiften til special SFO`en på Fjerritslev Skole, kr ,-. 2 I Fjerritslev Kommune forventedes, at udgiften ville kunne holdes inden for det budgetterede beløb frem til august Børne- og Kulturudvalget i Fjerritslev Kommune tog forslaget til efterretning.

7 Børne- og Kulturudvalget Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen

8 Børne- og Kulturudvalget Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at der ansøges om en tillægsbevilling på kr ,- + den på mødet oplyste merudgift til special SFO i Fjerritslev. Bilag: Børne- og Kulturudvalget, den På baggrund af, at det på mødet oplyses, at der pr. 10. juni 2007 forventes at foreligge budgetopfølgning, hvori elementer fra nærværende sag er indeholdt, beslutter Børne- og Kulturudvalget at afvente budgetopfølgningen, at undlade at søge tillægsbevilling p.t., og at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om sagens status d.d. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Børne- og Kulturudvalget Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune / Palle Hansen Beslutningstema Beslutning om harmonisering og fremtidig organisering af klubområdet, dækkende tilbud til børn og unge fra 4. klasse og op til 18 år. Sagsbeskrivelse Klubtilbuddene i de fire gamle kommuner har været vidt forskellige i organisering og omfang. Idenrigs- og Sundhedsministeriet gav i 2006 kommunerne dispensation for gennemførelse af harmoniseringen indenfor henholdsvis folkeskole- og ungdomsskoleområdet, således at denne først skal træde i kraft pr. 1. august Den fremtidige organisering af klubområdet træder derfor i kraft denne dato. I forslaget er der taget højde for, at Sammenlægningsudvalget d. 22. august 2006 i forbindelse med behandling af dagtilbudsområdet, besluttede at SFO tilbud fremover dækker bh. klassen og frem til og med 3. klasse, hvorefter der etableres klubtilbud for børn/unge fra 4. klasse og opefter. Sammenlægningsudvalget har videre d. 12. december i forbindelse med vedtagelse af takster i skolefritidsordninger pr. 1/ besluttet, at der fremover tilbydes 3 moduler; henholdsvis a) fuldtidsplads, b) eftermiddagsplads og c) morgenplads. Status Der er i dag 23 eftermiddagstilbud til målgruppen klasse og 11 aftentilbud til målgruppen 7. klasse 18 år i Jammerbugt Kommune. Eftermiddagstilbudene er organiseret forskelligt. Nogle som fritidsklubber, drevet af Ungdomsskolen, nogle er private klubtilbud, endelig er nogle drevet af skolen som SFO2 tilbud. Eftermiddagstilbudene havde i 2006 ca. 400 medlemmer fordelt over de 4 gamle kommuner. Medlemstallet for aftenklubberne er ukendt, da der de fleste steder ikke har været en medlemsregistrering. Mål og principper Forslag til fremtidig organisering af klubområdet, tager udgangspunkt i følgende mål og principper. Pædagogiske mål:

10 Børne- og Kulturudvalget Sikre kvalificeret pædagogisk personale, som børnene/de unge har mulighed for at spille op imod Sikre et pædagogisk og fagligt indhold i tilbudene, der gør det attraktivt for børnene/de unge at deltage Sikre tryghed og nærhed i tilbudene, til de børn der måtte have et særligt behov herfor. Principper for personale: Klubtilbudene skal have en vis volumen, for at sikre at der kan etableres stillinger med et rimeligt timetal. Der skal fortsat tænkes i integrerede løsninger for at skabe bæredygtige stillinger Principper for placering: Klubtilbudene placeres dér, hvor behovet er størst Klubtilbudene etableres i eksisterende fysiske rammer Der tages hensyn til de geografiske afstande i kommunen ved etablering af tilbudene Principper for økonomi: Økonomien fordeles indenfor den nuværende ramme til klubområdet Økonomien fordeles forholdsmæssigt mellem fritids- og ungdomsklubber, på samme måde som i dag Økonomien følger det enkelte barn. Dvs. tilbudene modtager ressourcer efter, hvor mange børn der er tilmeldt Principper for takster: Taksten i fritidsklubtilbudene skal harmoniseres med henblik på fortsat at udgøre ca. 1/3 af det samlede budget Der fastsættes også en takst for ungdomsklubtilbudene. Dette er med til at dokumentere, hvor mange unge, der reelt benytter tilbuddet. Endvidere betaler medlemmerne selv 100% af materialeomkostningerne. Forslag til model På baggrund af de pædagogiske mål og øvrige principper, anbefales en model med etablering af 4 centre med fritidsklubtilbud om eftermiddagen for klasse og ungdomsklubtilbud om aftenen for 7. klasse 18 år. Centrene etableres udfra behovsomfanget og geografiske kriterier følgende steder: Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup Centrene etableres i eksisterende fysiske rammer, der alle steder er tilknyttet/i umiddelbar nærhed af byens folkeskole.

11 Børne- og Kulturudvalget Der anbefales en harmoniseret takst på 300 kr. pr. mdr (11 betalingsmåneder) for fritidsklubtilbudene og 200 kr. pr. sæson for ungdomsklubtilbudene. Det anbefales, at den organisatoriske ledelse bevares uændret. Det vil sige, at centrene i Fjerritslev, Brovst og Pandrup organisatorisk ledes af ungdomsskolen. I Aabybro ledes ungdomsklubben af Ungdomsskolen, mens Fritidsklubben ledes af skolen. Der anbefales følgene åbningstider fra 1. august 2007: Fritidsklubberne i de 4 centre har åbent hele skoleåret o Mandag Torsdag kl (skoletids ophør) o Fredag lukket o Lukket i ferier Ungdomsklubberne i de 4 centre o 4 aftener om ugen kl o Cirka 30 uger årligt fra medio september til medio april måned Øvrige klubtilbud (eftermiddags- og aftentilbud) o Klubberne bestemmer selv åbningstider, antal åbningsdage og sæsonlængde, bl.a. afhængig af behov og antal deltagere. Derudover afsættes en pulje til etablering af klubtilbud andre steder i kommunen. Disse klubber kan oprettes af såvel kommunale institutioner, frivillige foreninger og i privat regi, og forventes at være behovsorienterede, således at åbningstid, takst m.m. vil variere. Klubberne kan, afhængig af størrelse modtage et tilskud på op til kr. For klubtilbud om eftermiddagen, er det en forudsætning, at der er en egenfinansiering (brugerbetaling) på min. 30% af klubtilbudets samlede budget. Puljen administreres af Børne- og Kulturforvaltningen udfra nogle konkrete retningslinier. Retsgrundlag Lov om ungdomsskoler. Lov om Folkeskolen. Økonomi og finansiering Den samlede nettoramme til drift af klubtilbud forventes i 2007 at udgøre kr. Til drift af 3 fritidsklubber i henholdsvis Fjerritslev, Brovst og Pandrup, modtager Ungdomsskolen kr. Aabybro Skole modtager kr. til drift af fritidsklub. Herudover modtager Ungdomsskolen/Aabybro Skole et tilskud til drift af fritidsklubber, svarende til 75% af egenbetalingen, udfra antallet af betalende medlemmer, opgjort pr. 1. september Denne model er valgt udfra

12 Børne- og Kulturudvalget følgende kriterier: opgørelse pr. 1. september 2007 skaber tryghed for det samlede budget i hele skoleåret reduktionen til 75% tager højde for, at antallet af medlemmer typisk falder over året/sæsonen. For hvert medlem af Fritidsklubberne pr. 1. september 2007 tilføres således kr. svarende til 75% af en helårsplads (300 kr. x 11 mdr. = kr.) Til drift af Ungdomsklubberne modtager Ungdomsskolen kr. samt hele egenbetalingen. Den resterende del af budgettet, i alt kr. afsættes til puljen til etablering af øvrige klubtilbud i kommunen. Høring/borger- og brugerinvolvering Oplægget til fremtidig harmonisering og organisering sendes i høring hos: alle skolebestyrelser Ungdomsskolens bestyrelse Høringsfasen går fra den juni. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og Kulturudvalget godkender at forslag til fremtidig harmonisering og organisering sendes i høring. Børne- og Kulturudvalget den Udsat. Fraværende: Afbud Kim Bennike (O) Kurt Mølgaard (V) Torben Sørensen (V) GENOPTAGELSE Børne- og Kulturforvaltningen har afholdt møde med Formanden for Børneog Kulturudvalget den 29. maj Der vil forud for møde den 4. juni 2007 foreligge yderligere i sagen.

13 Børne- og Kulturudvalget Bilag: Oplæg i høring - Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget, den Følgende justeres i forhold til forslaget Tilbudsviften pr. 1. august 2007 for børn og unge fra 4. klasse og op til 18 år består af følgende: 4. klasses elever har mulighed for at fortsætte i SFOen (via dispensation, som forvaltningen vil imødekomme). På den baggrund vil et lokalt pasningsbehov for børn i 4. klasse blive imødekommet. Der etableres 4 centertilbud. Et i hver af de 4 store byer med henholdsvis fritidsklub om eftermiddagen og ungdomsklub om aftenen. Dette sker udfra en behovsorienteret tilgang, om at behovet/målgruppen er størst i de store byer. Der etableres en pulje på i alt kr. til etablering af øvrige klubtilbud (både eftermiddags- og aftentilbud) i Jammerbugt Kommune. Klubberne kan afhængig af størrelse modtage et tilskud på op til kr. pr. år. Der bliver hermed mulighed for etablering af et betydeligt antal klubtilbud lokalt. Disse klubber kan etableres af såvel skoler, ungdomsskolen, frivillige foreninger og i privat regi. Der kræves minimum 10 medlemmer for at etablere et klubtilbud. Der vil være økonomi til oprettelse af minimum yderligere 16 klubtilbud, udover de 4 centre (i alt 8 tilbud) Jammerbugt Kommune har i dag 15 eftermiddagstilbud og 11 aftentilbud (heraf 2 i Aabybro). I bilag 6 i forslaget reduceres antallet af børn/unge, der minimum skal til for at oprette et tilbud fra 12 til 10 børn. Økonomi Det samlede nettobudget for klubområdet i Jammerbugt Kommune vil således være følgende i skoleåret 2007/2008: Fritidsklubber i Fjerritslev, Brovst og Pandrup (Ungdomsskolen) kr. Fritidsklub i Aabybro (Aabybro Skole) kr. Ungdomsklubber i Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro (Ungdomsskolen) kr. Pulje til øvrige klubtilbud kr. I alt kr.

14 Børne- og Kulturudvalget Justeringerne vil blive indarbejdet i forslaget til 'Harmonisering og organisering af klubområdet i Jammerbugt Kommune' inden det sendes i høring. Forslaget sendes i høring i perioden juni Fraværende: Tilbage til toppen

15 Børne- og Kulturudvalget Undervisningstilbud til 7.klasse i Ungdomsskolens regi / Beslutningstema Der skal tages stilling til, hvorvidt Jammerbugt Ungdomsskoles undervisningstilbud skal gives til elever alderssvarende 7. årgang i folkeskolen. En godkendelse vil være en fortsættelse af hidtidig praksis i de fire gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen for Jammrbugt Ungdomsskole har på bestyrelsesmøde den 11. april 2007 besluttet at anmode Kommunalbestyrelsen om at godkende, at elever alderssvarende til 7. klasse kan deltage i ungdomsskolens tilbud. I de tidligere Brovst, Aabybro, Pandrup og Fjerritslev kommuner i Jammerbugt Kommune havde man, i lighed med de fleste kommuner gennem de seneste 5-10 år, besluttet, at børn/unge fra og med 7. klassetrinkan deltage på lige fod med de ældre unge (14-18 år) i langt de fleste af ungdomsskolens tilbud. Undtagelserne kan være rejser, aktiviteter med eksterne udbyder, der har fastsat andre aldersgrænser samt aktiviteter, der kræver modenhed ud over 7. klassetrin. Årsagen til, at man generelt gennem de senere år har åbnet op for deltagelse af 7. klasses årgang i ungdomsskolernes aktiviteter,er ændringer i ungdomskulturen. Disse ændringer medfører generelt, at de ældste klassetrin i mindre omfang end tidligere benytter sig af ungdomsskolens fritidstilbud, - samtidig med, at der fra de yngre unge, er et stigende ønske om at gøre brug af de fritidstilbud, som ungdomsskolerne tilbyder. Det svarer til den tidligere interesse og selvstændighedsmodning der afspejles på andre punkter i ungdomslivet anno Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr. 997 af 08/10/2004 KAP 1 2 Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Ungdomsskoleloven giver således Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at aldersgrænsen år, i såvel opadgående som nedadgående

16 Børne- og Kulturudvalget retning, kan udvides for brugerne af ungdomsskolen. Økonomi og finansiering Der skønnes ikke at være ændrede økonomiske konsekvenser af forslaget, idet der er tale om en fortsættelse af serviceniveauet i de hidtidige kommuner i et nu samlet regi. Høring/borger- og brugerinvolvering Det skønnes ikke at være relevant at inddrage Borger-Brugerinvolvering i sagsbehandlingen, idet henvendelsen kommer fra Ungdomsskolens bestyrelse. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at elever alderssvarende til 7. kl. kan deltage i ungdomsskolens tilbud. Bilag: Henvendelse fra Ungdomsskolens ledelse angående bestyrelsens beslutning - 7.klasse tilbud Børne- og Kulturudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Børne- og Kulturudvalget Driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter / Carl Stefan Bauditz Beslutningstema Godkendelse af nedenstående driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Idrætscenter. Sagsbeskrivelse Skovsgaard Idrætscenter er en selvejende institution. Det nyopførte multihus er en del af den selvejende institution men anlægsarbejdet er udført som et kommunalt anlægsarbejde, for på den måde at kunne afløfte momsen. Når projektet er udført på denne måde stiller kommunens revision nogle krav nemlig at der skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer i institutionens bestyrelse (de er valgt) og at der indgås en driftsoverenskomst. Endelig skal institutionens regnskab fremgå af kommunens regnskab. Det er aftalt med revisionen at det første gang sker i 2007, som også er det første hele driftsår. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgård Idrætscenter vedrørende anvendelsen af Multifunktionshuset. Formål: Driftsoverenskomstens formål er over en 15-årig periode at sikre lokalernes anvendelse til de aftalte formål. Lokalernes beliggenhed: Lokalerne, der er beliggende på matrikel nummer 22 o Torslev by og sogn, Hovedgaden 73, 9460 Brovst. Lokalernes anvendelse: Multihusets skal danne rammen om lokalsamfundets forskellige kulturelle, foreningsmæssige og fællesskabsfremmende aktiviteter. Der skal i multihuset bydes på en bred visfe af muligheder for alle der har lyst til at udfolde sig med kreative og kulturelle emner som kunst, teater, foredrag, film, video, lyd. edb lokalhistorie o.s.v., således at huset er det sted

18 Børne- og Kulturudvalget hvor idéer og initiativer kan spire og gro hvor borgerne mødes til kulturelle og andre fælles aktiviteter hvor man inspireres og engageres hvor alle har lyst til at falde ind og foretage sig noget sammen med andre hvor der er muligheder for børn og unge der ikke er med i foreningslivet Multihuset danner der rammen for følgende funktioner: kulturelle aktiviteter med offentlig adgang sportslige udfoldelser åbne værkstedsfunktioner for egnes beboere (børn, unge og voksne) medieværkstedsfunktioner (for private og foreninger m.fl.) motionscenter for borgere og virksomheder bestyrelsesmøder for lokale foreninger og organisationer foreningers medlemsarrangementer (klubaktiviteter og møder etc.) kommunale møder med offentlig adgang private arrangementer Multihuset er således egnens naturlige samlingsted der understøtter og stimulerer det eksisterende og righoldige foreningsliv, ved at tilbyde egnede lokaler til de mange aktiviteter. Multihuset rummer også en foreningsafdeling med nødvendigt udstyr i form af telefon, fax, edb og kopimaskine, som kan benyttes af alle stedlige foreninger. I den udstrækning, hvor multihuset/medborgerhuset ikke er optaget til dets primære formål, kan det udlejes til kommunen, offentlige institutioner, lokale virksomheder eller private for herved at forbedre det økonomiske driftsgrundlag for borger- og kulturhusfunktionerne. Organisationen bag multihuset. Multihuset ledes af en bestyrelse der valgt af de lokale foreninger i området. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har valgt 2 repræsentanter til bestyrelsen i den selvejende institution. Ledelsen Den daglige ledelse foretages af Multihusets inspektør/bestyrer. Kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse henholdsvis afskedigelse af centrets leder. Budget og regnskab Institutionens budget og regnskab behandles af Kommunalbestyrelsen i

19 Børne- og Kulturudvalget Jammerbugt Kommune, ligesom såvel budget som regnskab optages i kommunens regnskab. Indsendelse af budget og regnskab skal efter de tidsfrister kommunalbestyrelsen fastsætter, og opfylde de fastsatte formkrav Regnskabsføring Den daglige regnskabsføring og lønadministration varetages af centret. Låneoptagelse Låneoptagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og det skal i den forbindelse undersøges om en eventuel låneoptagelse påvirker driftstilskudsbehovet. Opsigelsesvarsel Opsigelsesvarslet fastsættes til 12. måneder. Revision Institutionens regnskab revideres af en af kommunalbestyrelsen godkendt revisor. Jammerbugt kommune. Skovsgård Idræts- og kulturcenter. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Indstilling Stabschefen for fællessekretariatet har fremsendt forslag til Børne- og Kulturudvalgets behandling og indstiller ovenstående driftsoverenskomst til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag:

20 Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Børne- og Kulturudvalget Sammenhængende Børnepolitik i Jammerbugt Kommune / Harriet Meisner Resume Folketinget vedtog i december 2004, at alle kommuner pr. 1.januar 2007 skulle have udarbejdt en sammenhængende børnepolitik. Den sammenhængende børnepolitik skal tydeliggøre kommunens ramme for indsatsen for de socialt udsatte børn- og unge. Den sammenhængende børnepolitik skal bidrage til opfyldelse af anbringelsesreformens målsætning om bedre inddragelse af familien, tidligere indsats, systematisk sagsbehandling, kvalitet i anbringelse og efterværn samt børns retssikkerhed. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har i øjeblikket forslag til en Sammenhængende Børnepolitik udsendt i høring sideløbende med den politiske proces for derved at fremskynde den endelige vedtagelse. Det er aftalt med høringsparterne, at Børne- og Kulturudvalgets eventuelle bemærkninger til forslaget til den Sammenhængende Børnepolitik eftersendes til høringsparterne efter Børne- og Kulturudvalgsmødet. Børnepolitkkken tager sit afsæt i Lov om Social Service, Lov nr og knyttes an til Jammerbugt Kommunes børne- og familiesyn. Jammerbugt Kommune har således formuleret visioner for, hvordan forudsætningerne for arbejdet med børn og unge bør være, og hvordan der arbejdes hen imod disse gennem politiske mål. Udgangspunktet for alt arbejde med børn i Jammerbugt Kommune er beskrevet i grundlagsforståelsen, som beskriver de nære voksne som de mest centrale aktører i opgaveløsningen. Jammerbugt Kommune har derudover beskrevet en række grundlæggende principper for arbejdet med børn og deres familier, hvilke har dannet baggrund for et temamøde med 150 medarbejdere og relevante aktører i børn og unges hverdag i Jammerbugt Kommune. Ud fra det materiale, der blev samlet på temadagen, er der under hvert af de grundlæggende principper formuleret et tema, et eller flere delmål samt beskrevet hvorledes indsatsen måles.

22 Børne- og Kulturudvalget Høring Udkastet til Den Sammenhængende Børnepolitik er sendt til høring hos relevante interessenter. Derudover er ligger politikken på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, hvor borgere har mulighed for at komme med bemærkninger. Børne-og Kulturudvalgets eventuelle bemærkninger til forslaget vil blive eftersendt til høringsparterne. Retsgrundlag Lov om Social Service, Lov nr Økonomiske konsekvenser - Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at udvalget fremkommer med eventuelle bemærkninger til Den Sammenhængende Børnepolitik, som herefter eftersendes til høringsparterne. Børne- og Kulturudvalget den Udvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: Afbud GENBEHANDLING I høringsfasen er der modtaget i alt 33 høringssvar til den sammenhængende børnepolitik. Der er på den baggrund foretaget en række mindre korrektioner i politikken, herunder: præcisering af begrebet ressourceorienteret menneskesyn (side 4) nyt grundlæggende princip c personlige kompetencer, samt målsætning, delmål og målemetode herfor (side 6 og 8) i oversigten over indsatsen overfor de nævnte målgrupper er suppleret med Ungdomsskolen og Sundhedsafdelingen/Sund By (side 11) Samtlige modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Der vil blive udarbejdet en samlet tilbagemelding på høringssvarene til høringsparterne, da en række af høringssvarene også er konkrete spørgsmål.

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere