Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August 2014-juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August 2014-juni 2016"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August 2014-juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium Htx Kemi A Grundforløbet: Jette Nybo Andersen (1b +(1c)), Peter S. Iversen (1), Lisbeth Kjærsgaard Mariager (1), Jane Harborg (1) Studieretningsforløb: Jette Nybo Andersen 8HX215bke Oversigt over gennemførte undervisningsforløb skoleår august juni 2016 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Tema : Grundstoffer Tema : Ioner og ionforbindelser Tema : Mængdeberegning Tema : Mythbusters Titel 5 Tema : Introduktion til naturvidenskabelig studieretning Kemi A - Mat A Bio B Titel 6 Titel 7 Titel 8 Tema : Molekyler og Gasser (færdiggøres på 5. semester) Tema : Carbonhydrider: fra olie til plastik Tema : Blandinger og analytisk kemi Titel 9 Tema : Redoxreaktioner og en rejse med jern (færdiggøres på 3. semester)

2 Oversigt over planlagte undervisningsforløb skoleår (3.-4. semester) Titel 10 Tema : Bæredygtig udvikling - et SO projekt Titel 11 Tema : Tema Reaktionshastighed (færdiggøres på 6. semester) Titel 12 Tema : Kemisk Ligevægt og Le Chatelier Titel 13 Tema : Sur kemi Titel 14 Tema : Heterogene ligevægte Titel 15 Tema : Ekskursion: Evt. Komplekskemi Titel 16 Tema : Organisk kemi generelt Titel 17 Tema : Alkohol og det der ligner Titel 18 Tema : Benzoesyre Titel 19 Tema : Ester og triglycerider (gennemføres først på 5. semester) Titel 20 Tema : Når naturvidenskaben ændrer verden et SO projekt

3 Titel 1 Tema : Grundstoffer Basiskemi C af Helge Mygind et al. s Demonstrationsforsøg 1. Sublimation af diiod Fronter test 1 Omfang Særlige fokuspunkter Uge (grundforløbet 6 lektioner) Faglige mål: - Redegøre for kemiske fænomener på mikromakro og symbolniveau - Kemisk sprogbrug, herunder nomenklatur, reaktionsskema. - Simple kemiske beregninger: Skriftlighed: Fokus på korrekt anvendelse af det skrevne kemiske sprog. Klasseundervisning, gruppearbejde

4 Titel 2 Tema : Ioner og ionforbindelser Basiskemi C s Introduktion til chemsketch og Wordmat Introduktion til Excel (tegning af grafer) Hjemmeopgave: Software i kemi 2. Demonstrationsforsøg: Krystalvand i kobber(ii)sulfatpentahydrat 3. Demonstrationsforsøg: Opløsning af salte i vand (endoterm/exoterm) 4. Øvelse: Påvisning af halogenider -kvalitativ analyse 5. Øvelse: Inddampning af havvand -kvantitativ analyse 6. Øvelse: Fældningsreaktioner 7. Opgave: Stoffer, mærkning og sikkerhed Fronter test 2 Omfang Særlige fokuspunkter Uge lektioner Faglige mål: Tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter sammenknytte teori og eksperimenter formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. Kernestoffet stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer og opløselighed kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema Klasseundervisning; pararbejde Skriftligt arbejde: Øvelsesjournal Eksperimentelt arbejde med skriftlig dokumentation Tilbage til forsiden

5 Titel 3 Tema : Mængdeberegning Basiskemi C s Demonstrationsforsøg: krystalvand i gips 10. Øvelse: Ophedning af natriumhydrogencarbonat Afsluttende test 3 Omfang Særlige fokuspunkter Uge lektioner Faglige mål: - Redegøre for kemiske fænomener på mikro- makro og symbolniveau. - Anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener - Omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - Sammenknytte teori og eksperimenter - Formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog - Kemisk sprogbrug, nomenklatur, reaktionsskema, tilstandsform - Simple kemiske beregninger: stofmængdeberegning. - Udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - Kvantitative og kvalitative analyser - Kemikalier og sikkerhed - Anvendelse af relevant laboratorieudstyr Skriftlighed: Fokus på korrekt anvendelse af det skrevne kemiske sprog, samt introduktion til journalskrivning i faget kemi Klasseundervisning individuelt arbejde gruppearbejde Laboratoriearbejde og sikkerhed Skriftlig dokumentation i journalskrivning Tilbage til forsiden

6 Titel 4 Tema : Mythbusters Tema i Studieområde Med fokus i engelsk, samfundsfag, dansk og naturvidenskab (fysik, kemi, biologi) Naturvidenskabelig arbejdsmetode Kvalitative og kvantitative analyser (samfundsfag) Og andre SO kompetencer Omfang Uge (+mandag i uge 40) Kemi bidrager med ca. 6 letkioner Særlige fokuspunkter - Lave logbog - Formidling af forsøgsresultater - Koble teori og eksperimenter - Designe og gennemføre enkle kemiske eksperimenter, herunder at opstille og afprøve hypoteser og vælge relevant laboratorieudstyr - Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data Gruppearbejde Skriftligt arbejde: indlæring i rapportskrivning i naturvidenskabelige fag Eksperimentelt arbejde Mundtlig fremlæggelse i engelsk

7 Titel 5 Tema : Introduktion til naturvidenskabelig studieretning Kemi A - Mat A Bio B Målet er at introducere kemi A som studieretningsfag i studieretning med biologi B og matematik A i form af et tværfagligt tema i disse 3 fag Øvelse: Enzymer og reaktionshastighed Omfang Særlige fokuspunkter 10 lektioner i alt (kemi, biologi, matematik) 43 eller 44 Faglige mål: - Kobling af fagene matematik, kemi og biologi - Introduktion til studieretning - Kemiske reaktioners hastighed; undersøgelse af denne, samt faktorer der har betydning for reaktionens hastighed Eksperimentelt arbejde Gruppearbejde Databehandling i Excel, tegning af grafer

8 Titel 6 Tema Molekyler og gasser Målet er: Kendskab til opbygning og navngivning af molekyler Kendskab til elektronparbindinger Kendskab til polære og upolære molekyler og betydningen af dette i forhold til stoffernes opløselighed og kogepunkter Kendskab til idealgasligningen Basiskemi C s arbejdsark fra AURUM Basiskemi C s arbejdsark idealgasligningen Note molekyler Note Stoffers egenskaber Øvelse: Stoffers egenskaber - opløselighed Øvelse: Lightergas Udvides med at se på gassers ligevægte på 5. semester Omfang 2015: Uge lektioner Særlige Kernestof fokuspunkter stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer og opløselighed kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema Beregninger: idealgasligningen Chemsketch Wordmath Klaseundervisning Eksperimenter Naturvidenskabelige journaler Opgaveregning

9 Titel 7 Tema : Carbonhydrider: fra olie til plastik Carbonhydrider: alkaner, alkener, alkyner, aromatiske forbindelser Opbygning og anvendelse af carbonhydrider Carbonhydriders fysiske og kemiske egenskaber Basiskemi C s Øvelse: Lightergas (Posters) Øvelse: Reaktioner med carbonhydrider (power point) Omfang 2015: Uge Opgave: Raffinaderi (beskrivelse af figur) Gruppeopgave: fremlæggelse af carbonhydrider 2016: uge lektioner Særlige fokuspunkter Faglig mål - Opstille og afprøve hypoteser - Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og aktuel debat - Dokumentere eksperimentelt arbejde og formilde kemisk viden - Omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier i laboratoriet og i hverdagen - Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhæng - Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, opløselighed og isomeri - Organiske stofklasse: carbonhydrider - Udvalgte reaktionstyper: forbrænding (redox), addition, substitution - Kemisk laboratorieteknik (grænseværdier og mærkning af kemikalier) Klasseundervisning pararbejde-individuel arbejde Informationssøgning om udvalgte emner Skriftligt arbejde formidling af observationer på eksperimentelt arbejde

10

11 Titel 8 Tema Blandinger og Analytisk kemi Koncentrationsberegninger på forskellige typer af blandinger; herunder præsenteres stofmængdekoncentrationer, masse og volumenprocent som koncentrationsangivelser; ph målinger Analytisk kemi (kvantitative analyser) i form af koncentrationsbestemmelse vha. fældningstitreringer Basiskemi s Øvelse: Fremstilling af opløsninger Øvelse: Kvantitativ analyse: Bestemmelse af koncentration af NaOH og CuSO 4 Øvelse: Mohr s titrering på havvand Omfang 2015: Uge lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål: - gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger - demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter - kemiske beregninger, herunder stofmængdeberegning, stofmængdekoncentrationer og titrerreaktioner - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - udvalgte reaktionstyper, herunder fældnings- og syrebasereaktioner - kvantitativ analyse - kemikalier og sikkerhed Opgaveregning Laboratoriearbejde Journalskrivning

12 Titel 9 Tema Redoxreaktioner: En rejse med jern Temaet introducerer metaller og metallernes egenskaber; herunder ses metallers reaktion med henholdsvis metalioner, syrer og vand. Endvidere introduceres metode til afstemning af redoxreaktioner Basiskemi C s Øvelse: Metallernes spændingsrække (journal) Demoøvelse: Redoxreaktioner Mangan (journal) Note redoxafstemning Arbejdsark redoxreaktioner Færdiggøres i starten af 3. semester med Tema: En rejse med jern Øvelse: Syntese af jern(ii)sulfatheptahydrat Øvelse: Jernindhold i ståluld Omfang 2015: Uge uge 34 + uge lektioner + 6 lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål: - gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger - demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter, og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - udvalgte reaktionstyper, herunder redoxreaktioner - kemikalier og sikkerhed - anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. Klasseundervisning Skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Øvelse med skriftlig dokumentation i form af journal og posters Arbejde enkeltvis med opgaver

13 Titel 10 Tema : Bæredygtig udvikling (SO) Tværfaglig opgave Teknologi, matematik, fysik, dansk, engelsk, kemi og biologi Bæredygtig udvikling: Supplerende stof: drivhuseffekt, ozonlag og forsuring Opgave Bæredygtig udvikling - fokus på gasser - og atmosfærisk luft - miljøkemi Omfang 2015 : Uge 35 4 lektioner (kemi) hele ugen er der SO projekt Særlige fokuspunkter Supplerende stof: anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, production, hverdag og aktuel debat Indsamle og forholde sig kritisk til, og anvende informationer om kemiske emner Dokumentere og formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt til forskellige målgrupper Demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets delområder Klasseundervisning Gruppearbejde Mundtlig formidling/paneldiskussion - rollespil Skriftlig formidling: Naturvidenskabelig artikel

14 Titel 11 Tema : Reaktionshastighed (færdiggøres på 6. semester) Temaet gennemgår kemiske reaktioners hastighed på et kvalitativt niveau, samt beskriver hvilke faktorer der har betydningen for denne Basiskemi B s Øvelse: Reaktionshastighed - SO opgave naturvidenskabelig metode Øvelse: Landolts forsøg Omfang 2015: uge lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål - redegøre for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau - anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener - tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter Kernestoffet er: - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder betydningen af temperatur, koncentration og katalyse - udvalgte reaktionstyper, herunder redoxreaktioner - kvalitative analyser - kemikalier og sikkerhed - Klasseundervisning - Eksperimentelt arbejde - Journalskrivning - Naturvidenskabelig arbejdsmetode

15 Titel 12 Tema : Kemisk ligevægt og Le Chatelier Temaet gennemgår kemisk ligevægt, opskrivning af ligevægtskonstanter, samt hvordan man kan påvirke en kemisk ligevægt. Vi vil også komme kort omkring beregninger på en kemisk ligevægt. Homogene ligevægte, herunder gasligevægte Basiskemi B s Øvelse: Le Chatelier: Indgreb i en kemisk ligevægt Opgave: Kemisk ligevægt Note: Kemisk ligevægt Omfang 2015: Uge (-41/42) 16 lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål: - anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener - tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter - formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog - Kernestoffet er: - kemisk ligevægt - kvalitative analyser - Klasseundervisning - Opgaveregning - Eksperimentelt arbejde - Rapportskrivning

16 Titel 13 Tema : Sur kemi Temaet beskriver definitioner på syrer, baser, amfolyt. ph, samt syre og basekonstanter introduceres. ph beregning af såvel, stærke, svage og middelstærke syrer og baser Basiskemi B s Øvelser: - Hvilken syre hvilken base - Titrering af stærk syre med stærk base - Bestemmelse af eddikesyreindholdet Noter: - ph formelsamling - Udledning af ph formler Opgaver: Omfang 2015/2016: uge uge 48-uge 3 20 lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål - gennemføre enkle kemiske beregninger - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter Kernestoffet er: - simple kemiske beregninger, herunder stofmængdeberegning og ph-beregning - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - et bredt udvalg af organiske stofklasser og disse stoffers egenskaber og anvendelser, herunder carboxylsyre - udvalgte reaktionstyper, herunder syre-basereaktioner - kemisk ligevægt - kvantitative analyser - kemikalier og sikkerhed Klasseundervisning Eksperimentel arbejde Opgaveregning Journal og rapportskrivning

17 Titel 14 Tema : Heterogene ligevægte Emnet beskæftiger sig generelt med heterogene ligevægte, herunder specielt opløselighedsligevægte og fordelingsligevægte. Spektrofotometri introduceres og anvendes som analysemetode Basiskemi B s Heterogen ligevægte Basiskemi B s Lys og farver Øvelse: Bestemmelse af Calciumhydroxids opløselighedsprodukt (rapport) Øvelse: Fordelingskonstant (journal) Omfang 2016 uge lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde sammenknytte teori og eksperimenter Kernestof kemiske beregninger, herunder gasser, stofmængdeberegning, kemisk ligevægt. kemisk ligevægt, herunder beregning af forskydning i homogene og heterogene ligevægte kvantitative og kvalitative analyser, herunder spektrofotometri - Klasseundervisning - Opgaveregning - Eksperimentelt arbejde - Journalskrivning

18 Titel 15 Tema : Ekskursion: Evt. Komplekskemi Emnet beskæftiger sig generelt med komplekse ligevægte Øvelse: Syntese af hexaammincobalt(iii)chlorid (øvelse udført på DTU) - Journal Kopi fra Kemi 2000 B-niveau Kopi fra Kemi Isis B-niveau Omfang 2015 uge lektioner Særlige fokuspunkter Faglige mål gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde sammenknytte teori og eksperimenter Kernestof komplekse ligevægte kvantitative og kvalitative analyser - Ekskursion til DTU - Klasseundervisning - Opgaveregning - Eksperimentelt arbejde - Journalskrivning

19 Titel 16 Tema : Organisk kemi generelt Temaet omhandler opbygning, navngivning, isomeri og reaktionstyper for den række organiske stofgrupper, der skal præsenteres: carbonhydrider, alkoholer, carbonylgrupper, ether, ester, carboxylsyrer, aminer og amider Omfang 2016: Uge 9-21 Særlige fokuspunkter Faglige mål: - Gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger - Demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - Anvende faglig viden til at identificere kemiske problemstillinger - Formidle kemisk viden skriftligt - Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, isomeri - Kemisk sprogbrug - Mængdeberegning - Organiske stofklasser: carbonhydrider, alkoholer, carbonylgrupper, ether, ester, carboxylsyrer, aminer og amider - Udvalgte reaktionstyper: forbrænding, oxidation, reduktion, kondensation, elimination - Kvalitative analyser - Gruppearbejde - Klasseundervisning - Opgaveskrivning - Mundtlig fremlæggelse

20 Titel 17 Tema : Alkohol og det der ligner Temaet omhandler opbygning, navngivning, isomeri, reaktioner og anvendelse af alkoholer, aldehyder og ketoner; dels som en organisk stofgruppe, men også omkring den daglige anvendelse af diverse alkoholer og eksempler fra hverdagen Basiskemi B s Øvelse: Oxidation af alkoholer Øvelse: Carbonylforbindelser Opgaver alkoholer Note alkoholer Note Aldehyder og ketoner Omfang 2016: uge Særlige fokuspunkter Faglige mål: - Gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger (alkoholpromille) - Demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - Anvende faglig viden til at identificere kemiske problemstillinger - Koble teori og eksperimenter - Formidle kemisk viden skriftligt - Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, isomeri - Kemisk sprogbrug - Mængdeberegning - Organiske stofklasser: alkoholer, ethere, carbonylgrupper - Udvalgte reaktionstyper: forbrænding, oxidation, reduktion, kondensation, elimination - Kvalitative analyser - Gruppearbejde - Klasseundervisning - Laboratoriearbejde - Opgaveskrivning

21 Titel 18 Tema : Benzoesyre Syntese af benzoesyre ved oxidation af alkohol Basiskemi B Carboxylsyre: opbygning, navngivning samt fysiske og kemiske egenskaber Øvelse: Syntese af benzoesyre samt renhedsbestemmelse af benzoesyre Omfang 2016: Uge 17 Særlige fokuspunkter Faglige mål: - Designe og gennemføre kemiske eksperimenter og udføre et større eksperimentelt arbejde - Omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier i laboratoriet - Dokumenter eksperimentelt arbejde og formidle kemisk viden skriftligt - Kemi i anvendelsesorienteret sammenhæng - Beregninger: mængdeberegninger og udbytteberegning - Organisk stofklasse: carboxylsyrer, egenskaber og anvendelse - Udvalgte reaktionstyper: oxidation, syre/basereaktioner - Kvantitative og kvalitative analyser - Kemisk syntese - Kemikalier og sikkerhed - Anvendelse af relevant laboratorieudstyr - Laboratoriearbejde - Journalskrivning - Gruppearbejde

22 Titel 19 Tema : Ester og triglycerider - - Temaet tager udgangspunkt i at formidle kemisk viden til en specificeret målgruppe; samtidig skal der opnås kendskab og indsigt i fedtstoffers opbygning, samt disse s betydning for sundhed og ernæring - - Basiskemi B s s Øvelse: en esterligevægt - Øvelse: Forsæbningstal - - Afleveringsopgave: Cacaosmør - Artikel om fed kemi - Omfang : TEmaet afvikles først 5. semester - Særlige fokuspunkter - Faglige mål: - Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra hverdag og aktuel debat - Demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhæng - Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingsforhold, tilstandsformer, opløselighed og isomeri - Organiske stofgrupper: Ester (alkohol og carboxylsyrer) - Organiske reaktioner: kondensation og hydrolyse - - Selvstændig arbejde omkring artikel - Faglig viden opnået ved litteratursøgning - Tværfaglighed dansk, biologi, kemi -

23 Titel 20 Tema : Når naturvidenskaben ændrer verden (SO) SO : projektuge med hovedvægt i fagene: fysik, engelsk, teknologihistorie, dansk og matematik Arbejde med en historisk person og hans/hendes opdagelser. Etablering af museumsstand, samt formidling af denne ved åbent hus arrangement for kommende 1. års elever Omfang Særlige fokuspunkter 2016: Uge 4 (3 dage) Mål: særfaglige og overfaglige: - Have kendskab til naturvidenskabens udvikling I historisk perspektiv - kunne læse fagligt relevant litteratur på engelsk - have indblik i flere naturvidenskabelige teorier - kunne søge information og foretage kritisk udvælgelse blandt dem - kunne udarbejde en museumsstand med tilhørende folder - kende til grundtrækkende i en opdagelse, men også belyse den betydning opdagelsen har fået - have kendskab til oplysningstiden og være i stand til at perspektivere danske forhold til europæiske, herunder især udviklingen indenfor naturvidenskaben - kende til Holbergs værker samt hans betydning for samtiden og nutiden - kunne formidle faglig viden til en defineret målgruppe - have viden om argumnetatitonsteknikker og bevistyper indenfor forskellige videnskaber - have tilegnet viden om videnskabelige og videnskabsteoretiske emner og kunne formidle denne viden skriftligt og mundtligt til en defineret gruppe - gruppearbejde - mundtlig og skriftlig formidling til forskellige typer af målgrupper

24

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2F: August 2014-juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2F: August 2014-juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2F: August 2014-juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Opdateret d. 25. april 2017 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Rybners HTX Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi B (studieretning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 1B: August 2015-juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 1B: August 2015-juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A 1B: August 2015-juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 -juni 216 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Opdateret d. 3. maj 2017 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Opdateret d. 12. maj 2016 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Opdateret d. 12. maj 2016 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Marie Jensen 15xvu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 14/15 + 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Line Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi A august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A august 2013 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi B Vincenzo Enzo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-Januar 2015-2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B ved jpo Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kemi B Jakob Pilemand Ottesen (jpo) 2t16 Forløbsoversigt (6) Forløb 1 repetition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2018 Hansenberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2018 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi A Danielle Keller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B: efterår 2014 til forår 2016 Udarbejdet: August 2014 Revideret sidst: April 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners Teknisk

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Marts.-Maj., 2015 Institution KVUC Uddannelse GSK Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Jørgen Holm og Lars Jørgen Buch Laursen Hold g1keb215 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juli 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Htx Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium (htx) Kemi A - valghold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017-2018 Institution VUC Roskilde Roskilde afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Annie Truelsen (RTT) Rkebhd1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14 - juni 16 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HTX - Sukkertoppen Htx Kemi niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende udgives ikke på institutionens hjemmeside.

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende udgives ikke på institutionens hjemmeside. Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 HTX -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 06/17 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kemi B Vincenzo Enzo lillo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Fag: Kemi C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi B enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jacob Juhl Gjerluf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 16/17 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2016 Institution Københavns T ekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende udgives ikke på institutionens hjemmeside.

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende udgives ikke på institutionens hjemmeside. Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013. Her efterår 2011 og forår 2012 Institution Københavns

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin dec 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC hfe Kemi C Sanne Schnack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HFe Kemi C B Eva Egeberg Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 08 Institution Odense Katedrealskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/ stx Kemi B Per Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forløb: 9/7-2010 9/8-2012, Eksamen: 15/8-2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni - skoleår: 2012-2014 Institution EUC Nordvest Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere