NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!!"

Transkript

1 BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!! IT-virksomheden JP Hosting ApS var stiftet af brødrene Jens og Peter i De første par år var det gået rigtig godt som følge af det generelle opsving i økonomien, men selv efter afmatningen i 2008 havde de formået at fastholde en positiv økonomisk udvikling i selskabet. Selskabet var stiftet med en anpartskapital på kr , som ved en kapitalforhøjelse i 2008 var forhøjet til kr Forhøjelsen var primært sket for at kunne finansiere en større investering i nyt hardware. Ved regnskabsårets afslutning d. 30. juni 2010 var egenkapitalen vokset til kr , mens gælden (eksklusive tilgodehavender) var på kr Formålet med selskabet var at hoste og supportere hjemmesider for særligt mindre virksomheder samt at udvikle og designe hjemmesider for den samme målgruppe. Brødrene havde dog hurtigt fundet ud af, at pengene især lå i hosting, og de havde derfor ikke satset noget videre på at tilbyde design og udvikling af hjemmesider. Bestyrelsen bestod oprindeligt alene af de to brødre og deres storesøster, Marie, men i 2008 havde de besluttet at udvide bestyrelsen med to professionelle bestyrelsesmedlemmer, fordi de mente, at det kunne ruste dem til at klare sig igennem den finansielle krise. Samtidig havde Jens og Peter besluttet at ansætte en direktør til at stå for den daglige drift, fordi de ikke selv interesserede sig særlig meget for den del, men i stedet meget hellere ville bruge deres tid på den tekniske del af virksomhedens aktiviteter. De havde ansat en af deres projektledere, Kristian, som direktør, og en af hans opgaver var at udbygge deres position på markedet for design og udvikling af hjemmesider. Baggrunden herfor var primært, at de mente, at det også kunne være med til at styrke dem økonomisk, såfremt de i højere grad kunne tilbyde deres kunder en helhedsløsning. På et bestyrelsesmøde i juni 2010 diskuterede bestyrelsen regnskabstallene, og Jens, der for nylig havde været på et kursus i corporate governance, foreslog, at man i forbindelse med generalforsamlingen i august måned skulle nedsætte kapitalen til kr I stedet mente han, at man fremadrettet skulle satse på at finansiere investeringer mv. ved fremmedkapital. 1. Med udgangspunkt i corporate governance-teorien skal du gøre rede for, hvilken forskel det gør, om selskabet primært finansieres med egenkapital eller fremmedkapital. Corporate governance skal styre selskabets ledelse ved sammensætning af en optimal kombination af styrings- og kontrolmekanismer, som vil påvirke målsætning, adfærd og performance. Der lægges vægt på, at de studerende kan identificere kapitalstrukturen som et instrument til styring af ledelsen, da en højere gældsandel alt andet lige vil sætte mere fokus på indtjeningen, da fremmedkapital skal forrentes, mens det samme som udgangspunkt ikke gør sig gældende for egenkapitalen.

2 Bl.a. Paul Krüger Andersen, s Bestyrelsen var skeptisk, men var dog ikke fuldstændigt afvisende over for en nedsættelse af kapitalen, da man forventede, at overskuddet i de kommende år ville kunne finansiere behovet for såvel investeringer som driften. JP Hosting ApS forhandlede på det tidspunkt om en forlængelse af kontrakten med selskabets hidtil største kunde, og faldt dette på plads, ville det sandsynligvis også medføre mulighed for en udvidelse af kontrakten i andet halvår af Bestyrelsen ville derfor gerne vente med at træffe den endelige beslutning, til det var afklaret, om kontrakten ville blive ikke bare forlænget, men også udvidet. De diskuterede derfor muligheden for, at bestyrelsen på generalforsamlingen fik en bemyndigelse til at gennemføre en kapitalnedsættelse på et senere tidspunkt. Såfremt det var muligt, ønskede bestyrelsen, at bemyndigelsen var så åben som mulig, sådan at bestyrelsen selv kunne beslutte, hvornår kapitalnedsættelsen skulle gennemføres og med hvilket beløb. 2. Kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at nedsætte kapitalen på det tidspunkt, som bestyrelsen ønsker og med det beløb, som bestyrelsen på det givne tidspunkt finder passende? Hvilket flertal skal beslutningen i givet fald træffes med? Som hovedregel skal en beslutning om nedsættelse af kapitalen træffes af generalforsamlingen, jf. SL 186. Generalforsamlingen kan dog bemyndige bestyrelsen i et anpartsselskab til at foretage en nedsættelse af kapitalen, jf. SL 187. Det fremgår ikke af 187, med hvilket flertal generalforsamlingen skal vedtage bemyndigelsen. 186 vedrører alene generalforsamlingens beslutning om at nedsætte kapitalen, men det ændrer ikke på vedtagelseskravet, om generalforsamlingen selv træffer beslutning om nedsættelse af kapitalen, eller bemyndiger bestyrelsen hertil. Beslutningen om bemyndigelse træffes derfor med det flertal, der kræves til vedtægtsændringer, hvilket vil sige et 106 flertal. Det er et krav, jf. 187, stk. 1, at beslutningen på GF indeholder en begrænsning på det beløb, som kapitalen højst kan nedsættes med, mens der ikke er tidsmæssige begrænsninger mht. hvornår bestyrelsen senest skal have udnyttet bemyndigelsen. Bestyrelsen kan derfor træffe beslutning om nedsættelse af kapitalen inden for bemyndigelsens beløbsmæssige rammer på det tidspunkt, de finder passende. I oktober faldt udvidelsen af kontrakten på plads. (Du skal i det følgende forudsætte, at nedsættelsen er besluttet i overensstemmelse med reglerne). Umiddelbart efter at beslutningen var truffet, offentliggjorde bestyrelsen i Erhvervsstyrelsens IT-system en opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav til selskabet, da der var truffet beslutning om at nedsætte kapitalen med kr Lige inden udløbet af den offentliggjorte frist anmeldte en større kunde, Tag og Byg A/S, et erstatningskrav på kr , fordi den løsning, JP Hosting ApS havde leveret i august måned, fortsat havde en række mangler, som ikke var afhjulpet. JP Hosting ApS var klar over problemet og tilbød derfor at stille sikkerhed for kravet i form af en post aktier, som selskabet havde i en anden mindre IT-virksomhed, Digitale Medier A/S. Direktøren i Tag og Byg A/S, Chris Carlsen, mente at vide, at Digitale Medier A/S havde store likviditetsproblemer, og han orienterede derfor Kristian om, at man ikke var tilfreds med den tilbudte sikkerhed. Kristian ringede tilbage til Chris og sagde, at Digitale Medier A/S efter hans opfattelse var et sundt og veldrevet selskab, og at der efter hans mening ikke var problemer med værdien af den tilbudte sikkerhed. Kristian orienterede bestyrelsen om sin samtale med Tag og Byg A/S, og bestyrelsen diskuterede på et møde umiddelbart herefter, om det var forsvarligt at gennemføre nedsættelsen, når Tag og Byg A/S stillede

3 spørgsmål ved den tilbudte sikkerhed, og der var en risiko for, at de blev mødt med et erstatningskrav fra Tag og Byg A/S, som følge af de problemer der var med den leverede hjemmeside. Kristian uddybede baggrunden for problemerne med den leverede hjemmeside på foranledning af Marie, hvorefter han konkluderende, at det efter hans opfattelse alene var et mindre problem, som burde havde været udbedret for længst. Bestyrelsen besluttede derefter at gennemføre kapitalnedsættelsen. Marie bad om at få ført til protokols, at hun havde spurgt ind til problemets omfang, og at hun modsatte sig, at man gennemførte nedsættelsen, før problemerne var udbedret. Selskabets sekretær, der fungerede som referent for bestyrelsen, blev netop på det tidspunkt kaldt ud af mødet, fordi hun blev ringet op fra sin datters skole med besked om, at datteren havde slået hovedet og skulle hentes. Jens fungerede herefter som referent for resten af mødet, men fik som følge af forstyrrelsen ikke ført Maries bemærkninger til protokols. På det næste bestyrelsesmøde blev protokollen underskrevet af alle medlemmer af bestyrelsen. Chris Carlsen hørte ved en tilfældighed gennem en af sin og Kristians fælles bekendte, at bestyrelsen i JP Hosting ApS havde besluttet at gennemføre nedsættelsen. Han ringede derfor igen til Kristian og påstod, at de ikke kunne gå videre med nedsættelsen, fordi han ikke havde godkendt den tilbudte sikkerhed. Hertil svarede Kristian, at JP Hosting ApS anerkendte Tag og Byg A/S krav, og at der var stillet sikkerhed, hvorfor bestyrelsen havde besluttet at gennemføre nedsættelsen. 3. Kan nedsættelsen gennemføres, uanset Chris Carlsens protester, såfremt bestyrelsen vurderer, at det er forsvarligt at gennemføre nedsættelsen? Jf. SL 192, stk. 1 skal en beslutning om en kapitalnedsættelse ledsages af en opfordring til selskabets kreditorer om at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på fire uger. Opfordringen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system. Inden for fristen anmelder Tag og Byg A/S et krav på kr JP Hosting ApS anerkender kravet, men der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt den tilbudte sikkerhed kan anses for at være betryggende. Det følger af 193, stk. 2, at kapitalnedsættelsen ikke må gennemføres, såfremt der ikke er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav. Her har JP Hosting ApS stillet sikkerhed i en post aktier for et uforfaldent krav, men der er strid om, hvorvidt den tilbudte sikkerhed kan anses for at være betryggende. Er der uenighed om den tilbudte sikkerhed, følger det af 193, stk. 2, sidste pkt. at Erhvervsstyrelsen på anmodning af en af parterne afgør om den tilbudte sikkerhed kan anses for at være betrykkende. Der er ikke oplysninger i teksten, der tyder på, at en af de to parter har anmodet Erhvervsstyrelsen om en afgørelse. Det skal derfor lægges til grund, at der består en uafklaret strid om den tilbudte sikkerhed. Det må følge af bestemmelsens formål, at det ikke kan være afgørende, at bestyrelsen selv vurderer, at den tilbudte sikkerhed er betrykkende, da formålet er at sikre, at sandsynligheden for fyldestgørelse ikke bliver forringet som følge af kapitalnedsættelsen. Kapitalnedsættelsen kan derfor ikke gennemføres, når der er strid om sikkerheden, og det er uden betydning, at bestyrelsen selv vurderer, at nedsættelsen er forsvarlig.

4 Umiddelbart efter at nedsættelsen var gennemført, og midlerne udbetalt til aktionærerne, stod det klart, at JP Hosting ApS ikke kunne afhjælpe de problemer, der var med den løsning, der var leveret til Tag og Byg A/S, og at JP Hosting ApS derfor med stor sandsynlighed ville modtage et større erstatningskrav fra Tag og Byg A/S. Kristian var nervøs for, om selskabet ville kunne dække erstatningsbeløbet, nu hvor kapitalen var nedsat. Han bad derfor om at få bestyrelsen indkaldt sammen med selskabets advokat med henblik på at få diskuteret, om det var muligt at kræve det i forbindelse med kapitalnedsættelsen udbetalte beløb tilbagebetalt. 4. Kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt til selskabet? Det følger af SL 194, stk. 1, at hvis der er sket udbetaling til kapitalejerne i strid med bestemmelserne i denne lov, skal kapitalejerne tilbagebetale beløbet tillige med renter. Da bestyrelsen har besluttet at nedsætte kapitalen på trods af Tag og Byg A/S forbehold vedr. den tilbudte sikkerhed, er der tale om en nedsættelse i strid med SL s bestemmelser. Her er der tale om en udbetaling til kapitalejerne som følge af en kapitalnedsættelse (i modsætning til udbytte, jf. SL 194, stk. 1, sidste pkt.), hvorfor kapitalejernes eventuelle gode tro er uden betydning. Bestyrelsen kan dermed kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt til selskabet. Paul Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, s På mødet fortalte Peter, at han netop samme morgen havde læst i avisen, at en af JP Hosting ApS større aktionærer var gået personligt konkurs, så uanset et evt. berettiget krav, ville de i hvert fald ikke kunne få noget derfra. Bestyrelsen diskuterede derfor også, hvad der ville ske, hvis det viste sig, at selskabet ikke havde tilstrækkelig kapital til kunne betale kravet fra Tag og Byg A/S. Peter var nervøs for, om selskabets ledelse risikerede at ifalde et personligt ansvar. Marie påstod, at hun i hvert fald ikke kunne blive erstatningsansvarlig, fordi hun oprindeligt havde modsat sig beslutningen. 5. Såfremt det viser sig, at selskabet ikke har tilstrækkelig kapital til at kunne betale kravet fra Tag og Byg A/S, skal du tage begrundet stilling til, om bestyrelsen og/eller Kristian risikerer at ifalde et erstatningsansvar, herunder om det kan tillægges betydning, at Marie har modsat sig beslutningen om gennemførelse af nedsættelsen. Såfremt det uberettigede udbetalte beløb ikke kan inddrives fra aktionærerne, er de, som har medvirket til beslutningen om udbetalingen eller gennemførelsen af denne, ansvarlige efter de alm. erstatningsregler, jf. SL 194, stk. 2. De studerende skal derfor både diskutere, hvem der har medvirket til beslutningen, og hvorvidt disse er ansvarlige efter de almindelige erstatningsregler. Her er det bestyrelsen, der både har truffet beslutningen om kapitalnedsættelsen og beslutningen om at gennemføre denne, og de studerende skal derfor diskutere, om bestyrelsesmedlemmerne er erstatningsansvarlige, såfremt det viser sig, at en eller flere kapitalejere ikke kan tilbagebetale beløbet. Kristian er ikke medlem af bestyrelsen, og han har derfor ikke været med til at træffe beslutningen. Jf. 194, stk. 2 er det ikke alene de, der har truffet beslutningen, men også de der har medvirket til at beslutningen træffes, der kan ifalde ansvar. Der er ikke helt klart, hvilken rolle Kristian har haft i beslutningen. Det står dog klart, at Kristian har kendskab til problemet vedrørende den

5 tilbudte sikkerhed, da han taler med Chris Carlsen fra Tag og Byg A/S. De studerende bør derfor også diskutere, om Kristian har handlet ansvarspådragende. I relation til erstatningsansvaret skal de studerende diskutere, hvorvidt erstatningsbetingelserne i 361 er opfyldt, særligt om ledelsen har handlet culpøst ved at beslutte at gennemføre kapitalnedsættelsen. Her bør de studerende inddrage, at beslutningen er truffet i strid med reglerne i 193, og at det er tvivlsomt om forsvarlighedskravet i 179, stk. 2 er overholdt. Da erstatningsansvaret er et individuelt ansvar, skal de studerende desuden diskutere, hvilken betydning det kan tillægges, at Marie har modsat sig gennemførelsen af nedsættelsen, men at hendes protest ikke er taget til protokols, og hun har efterfølgende underskrevet bestyrelsesprotokollen uden at bemærke, at hendes protest ikke fremgik af protokollatet. Der lægges afgørende vægt på de studerendes argumentation, men det vil være rigtigst, om de kommer frem til, at protesten ikke kan tillægges vægt, da Maries underskrift af protokollen kan ses som en efterfølgende godkendelse af beslutningen. Der tillægges afgørende vægt på argumentationen. Da JP Hosting ApS nu var økonomisk presset, måtte virksomheden øge indtjeningen. Der var ikke rigtig kommet gang i udviklingen af designsiden, selv om Jens i stigende omfang mente, at det var her fremtidens indtjening lå gemt. Hårdt presset henvendte han sig derfor til sin anden søster, Ida. Hun drev sammen med deres kusine, Vibeke, et lille webdesignfirma, Vibeke Nielsen og Ida Nissen webdesign I/S, og var meget kreativ. Han bad hende tage en 25 % s ansættelse hos JP Hosting ApS og udvikle designsiden, så man kunne øge omsætning og indtjening. Ida, der holdt meget af sin bror, indvilligede i at hjælpe i en kortere periode på seks måneder. Hun gjorde arbejdet så godt, at en af Vibeke Nielsen og Ida Nissen webdesign I/S kunder opsagde samarbejdet og blev kunde hos JP Hosting ApS, bl.a. fordi de var imponerede over de webdesign, de havde leveret, og som faktisk var udført af Ida. Da Vibeke til en familiefest hørte om ansættelsen, blev hun rasende og gjorde det klart for Ida, at hun efter hendes opfattelse havde brudt sine pligter som interessent. Da de seks måneder var ved at være gået, indvilligede Ida uden videre i at stoppe med det samme for at undgå uvenskab. Herefter fortsatte Ida og Vibeke deres samarbejde, men efter endnu et halvt år var faktum, at uvenskabet var en kendsgerning. Vibeke var netop i gang med at indgå en kontrakt med en helt ny stor kunde, som importerede vin. Vibeke, der var en stor kender af vin, fik bygget ind i aftalen, at firmaet hvert år skulle sende nogle prøveflasker af alle deres topvine, og at de skulle sendes til hende, da hun vidste mest om vin. Hun syntes i øvrigt, det var et rimeligt plaster på såret, når nu Ida efter hendes opfattelse havde bidraget til, at de havde tabt en stor kunde til JP Hosting ApS. Ida, som kendte en ansat hos vinfirmaet, fik under en frokost at vide, at planen var at sende ca. 25 flasker vin om året til Vibeke. Hun blev tosset og ringede til Vibeke og bad hende stoppe med at modtage vin privat. Vibeke, der var rasende på Ida, var dog ligeglad og fortsatte med at modtage vinen. Da Ida fandt ud af det, ringede hun til Vibeke og fortalte, at hun ville have hende smidt ud af interessentskabet. Vibeke svarede, at det havde hun ikke grundlag for, men derimod kunne hun få Ida smidt ud af interessentskabet. 6. Tag begrundet stilling til, om Vibeke kan få Ida ekskluderet af interessentskabet. Ida driver konkurrerende virksomhed, hvilket er i strid med hendes loyalitetspligt som interessent. Ida har således væsentligt misligholdt interessentskabsforholdet, og Vibeke kan gøre sine

6 misligholdelsesbeføjelser gældende. Antageligt er der tale om en væsentlig misligholdelse, der kan føre eksklusion. Imidlertid vælger Vibeke at fortsætte samarbejdet og først mere end 6 måneder senere at ville gøre misligholdelsen gældende. Såfremt en interessent ønsker at gøre en misligholdelse gældende, skal det ske snarest mulig og den kan ikke gemmes til senere. Vibeke kan ikke få Ida ekskluderet, uanset der er tale om en væsentlig misligholdelse, da Vibeke ikke straks har gjort forholdet gældende. Selskabsformerne, s. 114 og s Tag begrundet stilling til, om Ida kan få Vibeke ekskluderet. Man kan diskutere, om det ikke er i strid med loyalitetspligten at få sådanne særfordele. Det er antageligt tilfældet jf. bogen s Der er således tale om en misligholdelse af selskabsforholdet, men det er næppe i første omgang en væsentlig misligholdelse, der kan begrunde umiddelbar eksklusion. Imidlertid advarer Ida om, at adfærden er uacceptabel og skal ophøre. Da det ikke sker, vil hun antageligt kunne få Vibeke ekskluderet. Selskabsformerne, s Samarbejdet var hårdt, og striden gik Ida på. Hun drøftede situationen med sin gode ven, Karl Lauersen, som hun havde lært at kende gennem virksomheden, da han var virksomhedens serviceleverandør. Han mente ikke, man skulle bruge livet på en strid, især ikke når hun kunne få job hos JP Hosting ApS. Enden på striden blev, at Ida meddelte, hun gerne ville udtræde. Da Vibeke havde en god veninde, Gurli Angardottir, der gerne ville indtræde i interessentskabet, blev aftalen, at Ida blev udløst af interessentskabet pr. 30. april 2012, og Gurli trådte ind pr. samme dato. Vibeke og Gurli ændrede i første omgang ikke navnet på interessentskabet, da de mente, at der var goodwill forbundet med navnet. Først da Ida kom hjem fra en udenlandsrejse i oktober 2012 og så, at de brugte hendes navn markedsføringsmæssigt og kontaktede dem, blev navnet ændret til HomePage webdesign I/S. Lige efter at Gurli var indtrådt i interessentskabet, besluttede Vibeke og Gurli, at de måtte gøre sig mere konkurrencedygtige. De købte derfor nyt udstyr for kr hos leverandør Itsen, som havde leveret til Vibeke Nielsen og Ida Nissen webdesign I/S tidligere. Købesummen skulle afdrages med kr om måneden. Det viste sig dog snart, at Ida havde været en central person for virksomheden, for de begyndte at miste kunder, og indtjeningen faldt. De misligholdt derfor også betalingerne på IT-udstyret, og det endte med, at leverandør Itsen, efter i flere omgange at have rykket interessentskabet, sendte regningen til Vibeke og Ida personligt og bad dem betale. Vibeke ejede intet, mens Ida, som lige havde arvet en onkel, havde godt med penge. Hun nægtede dog at betale, da hun ikke var interessent, men ringede for en sikkerheds skyld til en god ven, der læste HA(jur.), for at høre, om der var nogen risiko for, at hun kom til at betale. 8. Tag begrundet stilling til, om Ida hæfter over for Itsen? Hun hæfter som udgangspunkt ikke for krav opstået efter hendes udtræden, men i forhold til tredjemand, og særligt ved faste kontraktpartnere, hviler risikoen for, at han får kundskab om, at hun er udtrådt, på Ida. Da han har handlet med dem før, og navnet ikke er ændret, er der en reel risiko for, at Ida kommer til at hæfte i forhold til Itsen.

7 Selskabsformerne, s. 134f. Som følge af de økonomiske problemer misligholdt interessentskabet også betaling af en serviceaftale hos Karl Laursen. Den kostede kr pr. måned. Den blev betalt bagud hver 6. måned, men regningen for perioden januar - juni 2012 blev ikke betalt. Da interessentskabet ikke betalte, sendte Karl Laursen, som selv var økonomisk presset, regningen til Gurli, Vibeke og Ida. Igen meddelte Ida, at hun ikke hæftede for gælden. 9. Tag begrundet stilling til Idas påstand Endnu et hæftelsesspørgsmål. Her tyder fakta på, at Karl Lauersen godt vidste, at Ida er udtrådt, da de har diskuteret de problemer, der var i samarbejdet mellem Ida og Vibeke, og hendes muligheder for ansættelse i JP Hosting ApS. Ida hæfter derfor ikke for den del af gælden, der hidrører fra perioden efter 30/4, men alene for den gæld, der er pådraget interessentskabet, inden hendes udtræden. Selskabsformerne, s. 134f Efter at være udtrådt af interessentskabet tog Ida ansættelse hos JP Hosting ApS. Den 15. november 2012 modtog hun et brev fra Vibeke, hvori der stod, at hun ville sagsøge Ida, da hun ikke mente, hun måtte drive konkurrerende virksomhed. 10. Tag begrundet stilling til, om Vibeke har ret i sin påstand. Forbuddet mod at drive konkurrerende virksomhed ophører på det tidpunkt, hvor Ida udelukkes eller udtræder af interessentskabet. Vibeke har derfor ikke ret i, at Ida ikke må drive konkurrerende virksomhed, da Ida er udtrådt af interessentskabet. Selskabsformerne, s. 114

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del Skriftlig prøve i: 25053 SELSKABSRET Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle De to venner Anders Abba (AA) og Bertil Beatle (BB)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægter. A.m.b.A. Minkfodercentralen Vildsund. for

Vedtægter. A.m.b.A. Minkfodercentralen Vildsund. for Vedtægter for Minkfodercentralen Vildsund A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Minkfodercentralen Vildsund A.m.b.A. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Stk. 2. Selskabets hjemsted er Morsø

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere