NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!!"

Transkript

1 BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!! IT-virksomheden JP Hosting ApS var stiftet af brødrene Jens og Peter i De første par år var det gået rigtig godt som følge af det generelle opsving i økonomien, men selv efter afmatningen i 2008 havde de formået at fastholde en positiv økonomisk udvikling i selskabet. Selskabet var stiftet med en anpartskapital på kr , som ved en kapitalforhøjelse i 2008 var forhøjet til kr Forhøjelsen var primært sket for at kunne finansiere en større investering i nyt hardware. Ved regnskabsårets afslutning d. 30. juni 2010 var egenkapitalen vokset til kr , mens gælden (eksklusive tilgodehavender) var på kr Formålet med selskabet var at hoste og supportere hjemmesider for særligt mindre virksomheder samt at udvikle og designe hjemmesider for den samme målgruppe. Brødrene havde dog hurtigt fundet ud af, at pengene især lå i hosting, og de havde derfor ikke satset noget videre på at tilbyde design og udvikling af hjemmesider. Bestyrelsen bestod oprindeligt alene af de to brødre og deres storesøster, Marie, men i 2008 havde de besluttet at udvide bestyrelsen med to professionelle bestyrelsesmedlemmer, fordi de mente, at det kunne ruste dem til at klare sig igennem den finansielle krise. Samtidig havde Jens og Peter besluttet at ansætte en direktør til at stå for den daglige drift, fordi de ikke selv interesserede sig særlig meget for den del, men i stedet meget hellere ville bruge deres tid på den tekniske del af virksomhedens aktiviteter. De havde ansat en af deres projektledere, Kristian, som direktør, og en af hans opgaver var at udbygge deres position på markedet for design og udvikling af hjemmesider. Baggrunden herfor var primært, at de mente, at det også kunne være med til at styrke dem økonomisk, såfremt de i højere grad kunne tilbyde deres kunder en helhedsløsning. På et bestyrelsesmøde i juni 2010 diskuterede bestyrelsen regnskabstallene, og Jens, der for nylig havde været på et kursus i corporate governance, foreslog, at man i forbindelse med generalforsamlingen i august måned skulle nedsætte kapitalen til kr I stedet mente han, at man fremadrettet skulle satse på at finansiere investeringer mv. ved fremmedkapital. 1. Med udgangspunkt i corporate governance-teorien skal du gøre rede for, hvilken forskel det gør, om selskabet primært finansieres med egenkapital eller fremmedkapital. Corporate governance skal styre selskabets ledelse ved sammensætning af en optimal kombination af styrings- og kontrolmekanismer, som vil påvirke målsætning, adfærd og performance. Der lægges vægt på, at de studerende kan identificere kapitalstrukturen som et instrument til styring af ledelsen, da en højere gældsandel alt andet lige vil sætte mere fokus på indtjeningen, da fremmedkapital skal forrentes, mens det samme som udgangspunkt ikke gør sig gældende for egenkapitalen.

2 Bl.a. Paul Krüger Andersen, s Bestyrelsen var skeptisk, men var dog ikke fuldstændigt afvisende over for en nedsættelse af kapitalen, da man forventede, at overskuddet i de kommende år ville kunne finansiere behovet for såvel investeringer som driften. JP Hosting ApS forhandlede på det tidspunkt om en forlængelse af kontrakten med selskabets hidtil største kunde, og faldt dette på plads, ville det sandsynligvis også medføre mulighed for en udvidelse af kontrakten i andet halvår af Bestyrelsen ville derfor gerne vente med at træffe den endelige beslutning, til det var afklaret, om kontrakten ville blive ikke bare forlænget, men også udvidet. De diskuterede derfor muligheden for, at bestyrelsen på generalforsamlingen fik en bemyndigelse til at gennemføre en kapitalnedsættelse på et senere tidspunkt. Såfremt det var muligt, ønskede bestyrelsen, at bemyndigelsen var så åben som mulig, sådan at bestyrelsen selv kunne beslutte, hvornår kapitalnedsættelsen skulle gennemføres og med hvilket beløb. 2. Kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at nedsætte kapitalen på det tidspunkt, som bestyrelsen ønsker og med det beløb, som bestyrelsen på det givne tidspunkt finder passende? Hvilket flertal skal beslutningen i givet fald træffes med? Som hovedregel skal en beslutning om nedsættelse af kapitalen træffes af generalforsamlingen, jf. SL 186. Generalforsamlingen kan dog bemyndige bestyrelsen i et anpartsselskab til at foretage en nedsættelse af kapitalen, jf. SL 187. Det fremgår ikke af 187, med hvilket flertal generalforsamlingen skal vedtage bemyndigelsen. 186 vedrører alene generalforsamlingens beslutning om at nedsætte kapitalen, men det ændrer ikke på vedtagelseskravet, om generalforsamlingen selv træffer beslutning om nedsættelse af kapitalen, eller bemyndiger bestyrelsen hertil. Beslutningen om bemyndigelse træffes derfor med det flertal, der kræves til vedtægtsændringer, hvilket vil sige et 106 flertal. Det er et krav, jf. 187, stk. 1, at beslutningen på GF indeholder en begrænsning på det beløb, som kapitalen højst kan nedsættes med, mens der ikke er tidsmæssige begrænsninger mht. hvornår bestyrelsen senest skal have udnyttet bemyndigelsen. Bestyrelsen kan derfor træffe beslutning om nedsættelse af kapitalen inden for bemyndigelsens beløbsmæssige rammer på det tidspunkt, de finder passende. I oktober faldt udvidelsen af kontrakten på plads. (Du skal i det følgende forudsætte, at nedsættelsen er besluttet i overensstemmelse med reglerne). Umiddelbart efter at beslutningen var truffet, offentliggjorde bestyrelsen i Erhvervsstyrelsens IT-system en opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav til selskabet, da der var truffet beslutning om at nedsætte kapitalen med kr Lige inden udløbet af den offentliggjorte frist anmeldte en større kunde, Tag og Byg A/S, et erstatningskrav på kr , fordi den løsning, JP Hosting ApS havde leveret i august måned, fortsat havde en række mangler, som ikke var afhjulpet. JP Hosting ApS var klar over problemet og tilbød derfor at stille sikkerhed for kravet i form af en post aktier, som selskabet havde i en anden mindre IT-virksomhed, Digitale Medier A/S. Direktøren i Tag og Byg A/S, Chris Carlsen, mente at vide, at Digitale Medier A/S havde store likviditetsproblemer, og han orienterede derfor Kristian om, at man ikke var tilfreds med den tilbudte sikkerhed. Kristian ringede tilbage til Chris og sagde, at Digitale Medier A/S efter hans opfattelse var et sundt og veldrevet selskab, og at der efter hans mening ikke var problemer med værdien af den tilbudte sikkerhed. Kristian orienterede bestyrelsen om sin samtale med Tag og Byg A/S, og bestyrelsen diskuterede på et møde umiddelbart herefter, om det var forsvarligt at gennemføre nedsættelsen, når Tag og Byg A/S stillede

3 spørgsmål ved den tilbudte sikkerhed, og der var en risiko for, at de blev mødt med et erstatningskrav fra Tag og Byg A/S, som følge af de problemer der var med den leverede hjemmeside. Kristian uddybede baggrunden for problemerne med den leverede hjemmeside på foranledning af Marie, hvorefter han konkluderende, at det efter hans opfattelse alene var et mindre problem, som burde havde været udbedret for længst. Bestyrelsen besluttede derefter at gennemføre kapitalnedsættelsen. Marie bad om at få ført til protokols, at hun havde spurgt ind til problemets omfang, og at hun modsatte sig, at man gennemførte nedsættelsen, før problemerne var udbedret. Selskabets sekretær, der fungerede som referent for bestyrelsen, blev netop på det tidspunkt kaldt ud af mødet, fordi hun blev ringet op fra sin datters skole med besked om, at datteren havde slået hovedet og skulle hentes. Jens fungerede herefter som referent for resten af mødet, men fik som følge af forstyrrelsen ikke ført Maries bemærkninger til protokols. På det næste bestyrelsesmøde blev protokollen underskrevet af alle medlemmer af bestyrelsen. Chris Carlsen hørte ved en tilfældighed gennem en af sin og Kristians fælles bekendte, at bestyrelsen i JP Hosting ApS havde besluttet at gennemføre nedsættelsen. Han ringede derfor igen til Kristian og påstod, at de ikke kunne gå videre med nedsættelsen, fordi han ikke havde godkendt den tilbudte sikkerhed. Hertil svarede Kristian, at JP Hosting ApS anerkendte Tag og Byg A/S krav, og at der var stillet sikkerhed, hvorfor bestyrelsen havde besluttet at gennemføre nedsættelsen. 3. Kan nedsættelsen gennemføres, uanset Chris Carlsens protester, såfremt bestyrelsen vurderer, at det er forsvarligt at gennemføre nedsættelsen? Jf. SL 192, stk. 1 skal en beslutning om en kapitalnedsættelse ledsages af en opfordring til selskabets kreditorer om at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på fire uger. Opfordringen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system. Inden for fristen anmelder Tag og Byg A/S et krav på kr JP Hosting ApS anerkender kravet, men der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt den tilbudte sikkerhed kan anses for at være betryggende. Det følger af 193, stk. 2, at kapitalnedsættelsen ikke må gennemføres, såfremt der ikke er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav. Her har JP Hosting ApS stillet sikkerhed i en post aktier for et uforfaldent krav, men der er strid om, hvorvidt den tilbudte sikkerhed kan anses for at være betryggende. Er der uenighed om den tilbudte sikkerhed, følger det af 193, stk. 2, sidste pkt. at Erhvervsstyrelsen på anmodning af en af parterne afgør om den tilbudte sikkerhed kan anses for at være betrykkende. Der er ikke oplysninger i teksten, der tyder på, at en af de to parter har anmodet Erhvervsstyrelsen om en afgørelse. Det skal derfor lægges til grund, at der består en uafklaret strid om den tilbudte sikkerhed. Det må følge af bestemmelsens formål, at det ikke kan være afgørende, at bestyrelsen selv vurderer, at den tilbudte sikkerhed er betrykkende, da formålet er at sikre, at sandsynligheden for fyldestgørelse ikke bliver forringet som følge af kapitalnedsættelsen. Kapitalnedsættelsen kan derfor ikke gennemføres, når der er strid om sikkerheden, og det er uden betydning, at bestyrelsen selv vurderer, at nedsættelsen er forsvarlig.

4 Umiddelbart efter at nedsættelsen var gennemført, og midlerne udbetalt til aktionærerne, stod det klart, at JP Hosting ApS ikke kunne afhjælpe de problemer, der var med den løsning, der var leveret til Tag og Byg A/S, og at JP Hosting ApS derfor med stor sandsynlighed ville modtage et større erstatningskrav fra Tag og Byg A/S. Kristian var nervøs for, om selskabet ville kunne dække erstatningsbeløbet, nu hvor kapitalen var nedsat. Han bad derfor om at få bestyrelsen indkaldt sammen med selskabets advokat med henblik på at få diskuteret, om det var muligt at kræve det i forbindelse med kapitalnedsættelsen udbetalte beløb tilbagebetalt. 4. Kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt til selskabet? Det følger af SL 194, stk. 1, at hvis der er sket udbetaling til kapitalejerne i strid med bestemmelserne i denne lov, skal kapitalejerne tilbagebetale beløbet tillige med renter. Da bestyrelsen har besluttet at nedsætte kapitalen på trods af Tag og Byg A/S forbehold vedr. den tilbudte sikkerhed, er der tale om en nedsættelse i strid med SL s bestemmelser. Her er der tale om en udbetaling til kapitalejerne som følge af en kapitalnedsættelse (i modsætning til udbytte, jf. SL 194, stk. 1, sidste pkt.), hvorfor kapitalejernes eventuelle gode tro er uden betydning. Bestyrelsen kan dermed kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt til selskabet. Paul Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, s På mødet fortalte Peter, at han netop samme morgen havde læst i avisen, at en af JP Hosting ApS større aktionærer var gået personligt konkurs, så uanset et evt. berettiget krav, ville de i hvert fald ikke kunne få noget derfra. Bestyrelsen diskuterede derfor også, hvad der ville ske, hvis det viste sig, at selskabet ikke havde tilstrækkelig kapital til kunne betale kravet fra Tag og Byg A/S. Peter var nervøs for, om selskabets ledelse risikerede at ifalde et personligt ansvar. Marie påstod, at hun i hvert fald ikke kunne blive erstatningsansvarlig, fordi hun oprindeligt havde modsat sig beslutningen. 5. Såfremt det viser sig, at selskabet ikke har tilstrækkelig kapital til at kunne betale kravet fra Tag og Byg A/S, skal du tage begrundet stilling til, om bestyrelsen og/eller Kristian risikerer at ifalde et erstatningsansvar, herunder om det kan tillægges betydning, at Marie har modsat sig beslutningen om gennemførelse af nedsættelsen. Såfremt det uberettigede udbetalte beløb ikke kan inddrives fra aktionærerne, er de, som har medvirket til beslutningen om udbetalingen eller gennemførelsen af denne, ansvarlige efter de alm. erstatningsregler, jf. SL 194, stk. 2. De studerende skal derfor både diskutere, hvem der har medvirket til beslutningen, og hvorvidt disse er ansvarlige efter de almindelige erstatningsregler. Her er det bestyrelsen, der både har truffet beslutningen om kapitalnedsættelsen og beslutningen om at gennemføre denne, og de studerende skal derfor diskutere, om bestyrelsesmedlemmerne er erstatningsansvarlige, såfremt det viser sig, at en eller flere kapitalejere ikke kan tilbagebetale beløbet. Kristian er ikke medlem af bestyrelsen, og han har derfor ikke været med til at træffe beslutningen. Jf. 194, stk. 2 er det ikke alene de, der har truffet beslutningen, men også de der har medvirket til at beslutningen træffes, der kan ifalde ansvar. Der er ikke helt klart, hvilken rolle Kristian har haft i beslutningen. Det står dog klart, at Kristian har kendskab til problemet vedrørende den

5 tilbudte sikkerhed, da han taler med Chris Carlsen fra Tag og Byg A/S. De studerende bør derfor også diskutere, om Kristian har handlet ansvarspådragende. I relation til erstatningsansvaret skal de studerende diskutere, hvorvidt erstatningsbetingelserne i 361 er opfyldt, særligt om ledelsen har handlet culpøst ved at beslutte at gennemføre kapitalnedsættelsen. Her bør de studerende inddrage, at beslutningen er truffet i strid med reglerne i 193, og at det er tvivlsomt om forsvarlighedskravet i 179, stk. 2 er overholdt. Da erstatningsansvaret er et individuelt ansvar, skal de studerende desuden diskutere, hvilken betydning det kan tillægges, at Marie har modsat sig gennemførelsen af nedsættelsen, men at hendes protest ikke er taget til protokols, og hun har efterfølgende underskrevet bestyrelsesprotokollen uden at bemærke, at hendes protest ikke fremgik af protokollatet. Der lægges afgørende vægt på de studerendes argumentation, men det vil være rigtigst, om de kommer frem til, at protesten ikke kan tillægges vægt, da Maries underskrift af protokollen kan ses som en efterfølgende godkendelse af beslutningen. Der tillægges afgørende vægt på argumentationen. Da JP Hosting ApS nu var økonomisk presset, måtte virksomheden øge indtjeningen. Der var ikke rigtig kommet gang i udviklingen af designsiden, selv om Jens i stigende omfang mente, at det var her fremtidens indtjening lå gemt. Hårdt presset henvendte han sig derfor til sin anden søster, Ida. Hun drev sammen med deres kusine, Vibeke, et lille webdesignfirma, Vibeke Nielsen og Ida Nissen webdesign I/S, og var meget kreativ. Han bad hende tage en 25 % s ansættelse hos JP Hosting ApS og udvikle designsiden, så man kunne øge omsætning og indtjening. Ida, der holdt meget af sin bror, indvilligede i at hjælpe i en kortere periode på seks måneder. Hun gjorde arbejdet så godt, at en af Vibeke Nielsen og Ida Nissen webdesign I/S kunder opsagde samarbejdet og blev kunde hos JP Hosting ApS, bl.a. fordi de var imponerede over de webdesign, de havde leveret, og som faktisk var udført af Ida. Da Vibeke til en familiefest hørte om ansættelsen, blev hun rasende og gjorde det klart for Ida, at hun efter hendes opfattelse havde brudt sine pligter som interessent. Da de seks måneder var ved at være gået, indvilligede Ida uden videre i at stoppe med det samme for at undgå uvenskab. Herefter fortsatte Ida og Vibeke deres samarbejde, men efter endnu et halvt år var faktum, at uvenskabet var en kendsgerning. Vibeke var netop i gang med at indgå en kontrakt med en helt ny stor kunde, som importerede vin. Vibeke, der var en stor kender af vin, fik bygget ind i aftalen, at firmaet hvert år skulle sende nogle prøveflasker af alle deres topvine, og at de skulle sendes til hende, da hun vidste mest om vin. Hun syntes i øvrigt, det var et rimeligt plaster på såret, når nu Ida efter hendes opfattelse havde bidraget til, at de havde tabt en stor kunde til JP Hosting ApS. Ida, som kendte en ansat hos vinfirmaet, fik under en frokost at vide, at planen var at sende ca. 25 flasker vin om året til Vibeke. Hun blev tosset og ringede til Vibeke og bad hende stoppe med at modtage vin privat. Vibeke, der var rasende på Ida, var dog ligeglad og fortsatte med at modtage vinen. Da Ida fandt ud af det, ringede hun til Vibeke og fortalte, at hun ville have hende smidt ud af interessentskabet. Vibeke svarede, at det havde hun ikke grundlag for, men derimod kunne hun få Ida smidt ud af interessentskabet. 6. Tag begrundet stilling til, om Vibeke kan få Ida ekskluderet af interessentskabet. Ida driver konkurrerende virksomhed, hvilket er i strid med hendes loyalitetspligt som interessent. Ida har således væsentligt misligholdt interessentskabsforholdet, og Vibeke kan gøre sine

6 misligholdelsesbeføjelser gældende. Antageligt er der tale om en væsentlig misligholdelse, der kan føre eksklusion. Imidlertid vælger Vibeke at fortsætte samarbejdet og først mere end 6 måneder senere at ville gøre misligholdelsen gældende. Såfremt en interessent ønsker at gøre en misligholdelse gældende, skal det ske snarest mulig og den kan ikke gemmes til senere. Vibeke kan ikke få Ida ekskluderet, uanset der er tale om en væsentlig misligholdelse, da Vibeke ikke straks har gjort forholdet gældende. Selskabsformerne, s. 114 og s Tag begrundet stilling til, om Ida kan få Vibeke ekskluderet. Man kan diskutere, om det ikke er i strid med loyalitetspligten at få sådanne særfordele. Det er antageligt tilfældet jf. bogen s Der er således tale om en misligholdelse af selskabsforholdet, men det er næppe i første omgang en væsentlig misligholdelse, der kan begrunde umiddelbar eksklusion. Imidlertid advarer Ida om, at adfærden er uacceptabel og skal ophøre. Da det ikke sker, vil hun antageligt kunne få Vibeke ekskluderet. Selskabsformerne, s Samarbejdet var hårdt, og striden gik Ida på. Hun drøftede situationen med sin gode ven, Karl Lauersen, som hun havde lært at kende gennem virksomheden, da han var virksomhedens serviceleverandør. Han mente ikke, man skulle bruge livet på en strid, især ikke når hun kunne få job hos JP Hosting ApS. Enden på striden blev, at Ida meddelte, hun gerne ville udtræde. Da Vibeke havde en god veninde, Gurli Angardottir, der gerne ville indtræde i interessentskabet, blev aftalen, at Ida blev udløst af interessentskabet pr. 30. april 2012, og Gurli trådte ind pr. samme dato. Vibeke og Gurli ændrede i første omgang ikke navnet på interessentskabet, da de mente, at der var goodwill forbundet med navnet. Først da Ida kom hjem fra en udenlandsrejse i oktober 2012 og så, at de brugte hendes navn markedsføringsmæssigt og kontaktede dem, blev navnet ændret til HomePage webdesign I/S. Lige efter at Gurli var indtrådt i interessentskabet, besluttede Vibeke og Gurli, at de måtte gøre sig mere konkurrencedygtige. De købte derfor nyt udstyr for kr hos leverandør Itsen, som havde leveret til Vibeke Nielsen og Ida Nissen webdesign I/S tidligere. Købesummen skulle afdrages med kr om måneden. Det viste sig dog snart, at Ida havde været en central person for virksomheden, for de begyndte at miste kunder, og indtjeningen faldt. De misligholdt derfor også betalingerne på IT-udstyret, og det endte med, at leverandør Itsen, efter i flere omgange at have rykket interessentskabet, sendte regningen til Vibeke og Ida personligt og bad dem betale. Vibeke ejede intet, mens Ida, som lige havde arvet en onkel, havde godt med penge. Hun nægtede dog at betale, da hun ikke var interessent, men ringede for en sikkerheds skyld til en god ven, der læste HA(jur.), for at høre, om der var nogen risiko for, at hun kom til at betale. 8. Tag begrundet stilling til, om Ida hæfter over for Itsen? Hun hæfter som udgangspunkt ikke for krav opstået efter hendes udtræden, men i forhold til tredjemand, og særligt ved faste kontraktpartnere, hviler risikoen for, at han får kundskab om, at hun er udtrådt, på Ida. Da han har handlet med dem før, og navnet ikke er ændret, er der en reel risiko for, at Ida kommer til at hæfte i forhold til Itsen.

7 Selskabsformerne, s. 134f. Som følge af de økonomiske problemer misligholdt interessentskabet også betaling af en serviceaftale hos Karl Laursen. Den kostede kr pr. måned. Den blev betalt bagud hver 6. måned, men regningen for perioden januar - juni 2012 blev ikke betalt. Da interessentskabet ikke betalte, sendte Karl Laursen, som selv var økonomisk presset, regningen til Gurli, Vibeke og Ida. Igen meddelte Ida, at hun ikke hæftede for gælden. 9. Tag begrundet stilling til Idas påstand Endnu et hæftelsesspørgsmål. Her tyder fakta på, at Karl Lauersen godt vidste, at Ida er udtrådt, da de har diskuteret de problemer, der var i samarbejdet mellem Ida og Vibeke, og hendes muligheder for ansættelse i JP Hosting ApS. Ida hæfter derfor ikke for den del af gælden, der hidrører fra perioden efter 30/4, men alene for den gæld, der er pådraget interessentskabet, inden hendes udtræden. Selskabsformerne, s. 134f Efter at være udtrådt af interessentskabet tog Ida ansættelse hos JP Hosting ApS. Den 15. november 2012 modtog hun et brev fra Vibeke, hvori der stod, at hun ville sagsøge Ida, da hun ikke mente, hun måtte drive konkurrerende virksomhed. 10. Tag begrundet stilling til, om Vibeke har ret i sin påstand. Forbuddet mod at drive konkurrerende virksomhed ophører på det tidpunkt, hvor Ida udelukkes eller udtræder af interessentskabet. Vibeke har derfor ikke ret i, at Ida ikke må drive konkurrerende virksomhed, da Ida er udtrådt af interessentskabet. Selskabsformerne, s. 114

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Aarhus Universitet Business and Social Sciences CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE. Vintereksamen Reeksamen

Aarhus Universitet Business and Social Sciences CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE. Vintereksamen Reeksamen CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Reeksamen Skriftlig prøve i: 4620620039 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave Jens Jensen var i 1980 begyndt som selvstændig

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

Selskabsret, HA(jur.) 3. semester, V

Selskabsret, HA(jur.) 3. semester, V Selskabsret, HA(jur.) 3. semester, V2014-2015 Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet Connect IT ApS. De var alle fire bidt af idéen om, at smartphones skulle kunne hjælpe

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

BA. ØKONOMI- STUDERENDE / BACHELOR STUDENTS / EXCHANGE STUDENTS

BA. ØKONOMI- STUDERENDE / BACHELOR STUDENTS / EXCHANGE STUDENTS BA. ØKONOMI- STUDERENDE / BACHELOR STUDENTS / EXCHANGE STUDENTS Summer exams / Sommereksamen 2009 Ordinær eksamen / Ordinary exam Written exam / Skriftlig prøve: 25053 Selskabsret Duration / Varighed:

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/2007 3 timer Aktieselskabet Det gode brød A/S blev stiftet i 1995 af bagermester Kringle. Formålet var at producere godt brød efter gode danske

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen 2014-2015. Reeksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen 2014-2015. Reeksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Reeksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Rettevejledning Rettevejledningen er udarbejdet til brug for bedømmelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

BA. ØKONOMI STUDERENDE / BACHELOR STUDENTS / EXCHANGE STUDENTS. Supplementary material allowed at the examination / Hjælpemidler: All / Alle

BA. ØKONOMI STUDERENDE / BACHELOR STUDENTS / EXCHANGE STUDENTS. Supplementary material allowed at the examination / Hjælpemidler: All / Alle BA. ØKONOMI STUDERENDE / BACHELOR STUDENTS / EXCHANGE STUDENTS Summer exams / Sommereksamen 2009 Re eksamen / Re exam Written exam / Skriftlig prøve: 25053 Selskabsret Duration / Varighed: 3 hours / timer

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato:

Læs mere

EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT

EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT J.nr. 361849 / /LF 01.07.2015 VEDTÆGTSÆNDRINGER i EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT 9480 LØKKEN - 2 - vedtaget på den ordinære generalforsamling i juni 2014 ( 4, stk. 2) og på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del Skriftlig prøve i: 25053 SELSKABSRET Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle De to venner Anders Abba (AA) og Bertil Beatle (BB)

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 og 421151E002 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato:

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere