Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen"

Transkript

1 1

2 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen København

3 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 3 Udarbejdet udgivet i 1999 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Vejledningen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Tryk: Luna Tryk, København Oplag: 900 ISSN: ISBN:

4 Indhold Forord Indledning Introduktion til Dublin Core Redskaber til at skabe metadata De 15 elementer Titel Forfatter eller ophav Emne nøgleord Beskrivelse Udgiver Anden bidragyder Dato Ressourcetype Format Identifikator Kilde (originalt værk) Spr Relationer Dækning Rettigheder Opmærksomheden henledes på

5 Forord Denne vejlednings formål er at øge tilgængeligheden af information på den danske del af Internettet. Det skal ske med berigelse af websider med struktureret information - metadata - således at indholdet af hjemmesiderne bliver lettere tilgængeligt. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvilke metadata, der bør tilføjes netpublikationer samt nle anbefalinger til, hvordan det kan ske. Der er tidligere i år udgivet Metadata i danske netpublikationer. Teknisk beskrivelse med vejledning til webdesignere m.v. i de tekniske aspekter af metadata. Vejledningen er resultatet af et samarbejde benævnt "blanketudvalget" mellem de institutioner, som er involveret i elektronisk pligtaflevering registrering af netpublikationer: Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Det Administrative Bibliotek, Biblioteksstyrelsen, Dansk BiblioteksCenter Statens Information. Vejledningen er udarbejdet af Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen Susanne Thorborg, Dansk BiblioteksCenter. Jens Thorhauge 5

6 1. Indledning Biblioteksstyrelsens overordnede politik er, at internetdokumenter skal indeholde struktureret information om indholdet i form af metadata som en del af selve dokumentet. Det giver bedre mere kvalificerede muligheder for at finde information på nettet - dels som et kvalitetsløft i forhold til søgemaskinerne dels i form af registrering af internetdokumenter i bibliotekernes kataler. Informationer tilgængelige på Internettet kan have mange forskellige former. Derfor anvendes der mange forskellige betegnelser, som i større eller mindre grad er overlappende. I denne vejledning er valgt at anvende ordet ressource til at dække alle former for dokumenter på Internettet. Udgangspunktet for denne vejledning er at fremme tilgængeligheden af egentlige publikationer på Internettet, men vejledningen kan anvendes bredere. Også personlige hjemmesider kan få et kvalitetsløft blive lettere at finde ved brugen af metadata. Der findes ikke en formel standard for metadata indbygget som en del af Internet-ressourcer, men blandt flere forskellige har Dublin Core Element Set haft den største gennemslagskraft den er derfor blevet en de facto standard. Der arbejdes både i den europæiske standardiseringsorganisation CEN i den internationale standardiseringsorganisation ISO med at få gjort Dublin Core til en international standard. På denne baggrund har Biblioteksstyrelsen valgt at satse på Dublin Core, dels i internationale fora dels ved nationale tiltag. I Danmark har vi taget forskud på den forventede udvikling, idet Biblioteksstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Dansk BiblioteksCenter, Det Administrative Bibliotek Statens Information har samarbejdet om at smidiggøre anmeldelse af elektroniske publikationer ved hjælp af metadata i Dublin Core formatet. Institutionerne har defineret en fælles norm for hvilke oplysninger om en ressource, der skal indgå i indberetningsblanketten dermed så en norm for, hvad der bør ligge som metadata i ressourcerne. Hvis der i en ressource findes metadata som beskrevet i denne publikation, skal man ved anmeldelsen ikke genindtaste disse oplysninger, idet de hentes fra ressourcen indsættes i indberetningsblanketten. 2. Introduktion til Dublin Core Dublin Core metadata standard er et sæt af elementer, der beskriver ressourcer. Et styrende princip har været at gøre sættet så enkelt som muligt. Dublin Core er begrænset forenklet så meget som muligt for at gøre det nemt for ikke-specialister at udarbejde enkle beskrivelser af ressourcer på Internettet. Dublin Core kan hjælpe den forudsætningsløse netsurfer til at finde vej ved at tilbyde en terminoli, som kan bruges universelt. Dublin Core standard består af 15 elementer, der er fastlagt efter diskussioner i en international, tværdisciplinær gruppe af fagfolk fra biblioteker, edb-verdenen, tekstkodningsfaget, museer andre beslægtede områder. Yderligere oplysninger om international anvendelse af Dublin Core kan ses på Dublin Core s hjemmeside: Dublin Core Metadata Initiative [http://purl.org/dc]. 6

7 Denne vejledning beskæftiger sig med dansk anbefalet brug af Dublin Core, hvilket stort set svarer til Dublin Core uden kvalifikatorer. Udgangspunktet har været, at der ikke skulle anvendes mere end de 15 hovedelementer, medmindre det var strengt nødvendigt. Derfor er der kun anvendt underelementer i fire tilfælde (jf ). De enkelte elementer i Dublin Core sættet er beskrevet i kapitel 4. Hvert element er valgfrit kan gentages. Hvert element har et begrænset sæt kvalifikatorer, der kan anvendes til at præcisere - men ikke udbygge - elementets mening. Den valgte delmængde af Dublin Core afspejler en afvejning af, hvad der er nødvendigt af hensyn til pligtafleveringen nationalbiblirafisk registrering, hvad der er nødvendigt for at understøtte tilgængeligheden af Internet-ressourcer. Til beskrivelse af danske ressourcer kan alle de 15 elementer i Dublin Core anvendes: Dansk navn Label Se afsnit Titel DC.Title 4.1 Forfatter eller ophav DC.Creator 4.2 Emne nøgleord DC.Subject 4.3 Beskrivelse DC.Description 4.4 Udgiver DC.Publisher 4.5 Anden bidragyder DC.Contributor 4.6 Dato DC.Date 4.7 Ressourcetype DC.Type 4.8 Format DC.Format 4.9 Identifikator DC.Identifier 4.10 Kilde (originalt værk) DC.Source 4.11 Spr DC.Language 4.12 Relationer DC.Relation 4.13 Dækning DC.Coverage 4.14 Rettigheder RC.Rights 4.15 Endvidere kan følgende underelementer anvendes: Udgave DC.Title.Release 4.1 Filfortegnelse DC.Relation.HasPart 4.13 Parallel trykt udgave DC.Relation.IsVersionOf 4.13 Prrammel forudsat DC.Relation.Requires 4.13 Det afgørende for forståelsen er navnet definitionen (se nedenfor) på et element - f.eks. Forfatter eller ophav. Labelen DC.Creator er alene en teknisk afmærkning. I blot lidt avancerede værktøjer vil label ikke blive vist for den almindelige bruger - det afgørende er, at vedkommende indtaster det korrekte indhold af Forfatter eller ophav. Formålet med en label som DC.Creator er, at den skal være entydigt læsbar af maskiner. Nle informationer kan se ud til at høre under mere end ét metadata element. Der vil normalt være ét element, der er klart at foretrække frem for andre, men der kan være overlapning mellem to eller flere elementer. Det vigtige er, at brugeren træffer et valg - helst på samme måde hver gang. 7

8 Oversigt over de 15 elementer Titel: Navnet på ressourcen, som regel givet af Ophav eller Udgiver. Som en del af titlen angives evt. udgave. Forfatter eller ophav: Den person eller organisation, der primært er ansvarlig for det intellektuelle indhold i ressourcen. Det kan f.eks. være forfattere af skrevne dokumenter eller kunstnere, fotrafer eller illustratorer, når det drejer sig om visuelle ressourcer. Emne nøgleord: Ressourcens emne. Emnet vil typisk være udtrykt i stikord eller sætninger, der beskriver emnet eller indholdet af ressourcen. Det er muligt at bruge kontrollerede formelle klassifikationssystemer. Beskrivelse: En beskrivelse af ressourcens indhold. Beskrivelsen kan omfatte uddrag af teksten i tilfælde af dokumentlignende materiale eller indholdsbeskrivelse i tilfælde af visuelle ressourcer. Udgiver: Den enhed, der er ansvarlig for at stille ressourcen til rådighed i dens aktuelle form. Det kan være et forlag, et universitetsinstitut, et firma, en forening eller en offentlig institution. Anden bidragyder: En person eller organisation, der ikke er specificeret i Forfatter eller ophav, som har bidraget intellektuelt til ressourcen, men hvor bidraget er sekundært i forhold til personer eller organisationer nævnt i Forfatter eller ophav. Det kan være redaktør, oversætter eller en illustrator. Personer, hvis indsats alene er teknisk, men som ikke bidrager til indholdet, skal ikke registreres. Dato: Udgivelsestidspunktet: dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen. Ressourcetype: Ressourcens indhold. Elementet anvendes til at beskrive ressourcens generelle indholdsmæssige karakteristika, såsom tekst, billede, lydoptagelse, software m.v. Format: Ressourcens dataformat; anvendes til at identificere software, eventuelt hardware, som måtte være nødvendigt for at fremvise eller håndtere ressourcen. Information om ressourcens størrelse kan medtages i elementet. Identifikator: En tekststreng eller et tal, der bruges til unik identifikation af ressourcen. Dette element kan så anvendes til lokale identifikatorer (f.eks. ID-numre eller kaldenr.), tildelt af ophavsmanden til ressourcen, som gælder en bestemt enhed. System for anvendt identifikationsnummer kan angives. Kilde (originalt værk): Henvisning til det originale værk, hvorfra den nuværende ressource stammer. Til oplysninger om evt. parallel udgivelse af en trykt version eller andre relaterede versioner af ressourcen anvendes Relationer. Spr: Spret i ressourcens intellektuelle indhold. Relationer: Identifikation af en relateret ressource dens forbindelse med den aktuelle ressource. Følgende relationstyper anvendes: Angivelse af parallel trykt udgave Fortegnelse over filer i ressourcen 8

9 Fortegnelse over det/de prram(mer), som er nødvendige for at anvende den pågældende ressource. Dækning: Gerafisk /eller tidsmæssig dækning af det intellektuelle indhold i ressourcen. Gerafisk dækning refererer til det gerafiske område eller sted, ressourcen omhandler. Tidsmæssig dækning refererer ligeledes til indholdet i ressourcen ikke til, hvornår den blev skabt eller blev gjort tilgængelig. Rettigheder: En rettighedsmanagement (copyright) erklæring, der evt. kan kombineres med et link til en service, der giver information om rettighedsmanagement i forbindelse med ressourcen. 9

10 3. Redskaber til at skabe metadata Metadata kan skabes på forskellige måder: Udfra et dokument udledes informationerne om dokumentet, disse indtastes særskilt (eller klippe-klistres via klipboard) Benytte en metadatagenerator på Internettet Som led i fremstillingen af dokumentet skabes metadata integreret i skabelsen af selve dokumentet Efter skabelsen af dokumentet, trækkes alle metadata automatisk ud af dokumentet vises i skemaform til manuel efterbehandling. Den enkelte institution det enkelte firma må vælge den model, som passer bedst i det konkrete tilfælde. Metadatageneratorer på nettet Der findes forskellige metadatageneratorer tilgængelige på Internettet. Her skal blot nævnes Dansk BiblioteksCenters metadatablanket på [http://www.purl.dk/metadata/meta_lang.htm]. Her er det ved indtastning i en simpel blanket muligt at få genereret metadata, der lever op til specifikationerne i denne vejledning. De genererede metadata kan så nemt klippe-klistres ind i ressourcen. På [http://www.lub.lu.se/cgi-bin/nmdc.pl] findes den beslægtede Dublin Core Metadata Template, der er udviklet som et led i et nordisk metadataprojekt, med henblik på indberetning af metadata til Nordisk Web-indeks. Kombineret generering af data Mange institutioner firmaer fremstiller dokumenter - ressourcer - efter en standardmodel, hvor f.eks. titel forfattere skal placeres på en bestemt måde først i teksten. Dette kan ske med f.eks. HTML-redigeringsværktøjer, men kan så være med hjælp af makroer i Word. Det er indlysende, at de samme informationer ikke skal tastes mere end én gang. En del af den information, som indgår i metadata, er så en del af selve dokumentet, som det vises på skærmen. Det er derfor oplagt at disse skabes i én proces. De dele af selve ressourcens tekst, som kan skabes integreret med metadata, vil ofte være fremhævet have en for udgiveren standardiseret typoli. Det er oplagt kun at skulle indtaste titlen én gang - så lade HTML-redigeringsværktøjet placere informationen både som en del af den egentlige tekst, som overskrift på vindue (feltet TITLE) som metadata (DC.Title). Brugeren bør kun taste den samme information én gang. Generering af metadata ud fra HTML-dokument I nle sammenhænge sker skabelse af ressourcer på en sådan måde, at en integreret skabelse af tekst metadata ikke er mulig eller ønskelig. Her kan metadata trækkes ud af dokumenter mere eller mindre automatisk, evt. ved hjælp af makroer. 10

11 Eksempel på metagenereringsblanket: 11

12 12

13 4. De 15 elementer I dette kapitel præsenteres hvert enkelt Dublin Core element med fulde navn label. For hvert element er der en elementbeskrivelse, der er retningslinier for indhold. Hvert element er valgfrit kan gentages. Eksemplerne er i HTML 4.0. Alfabetisk indgang til de 15 elementer Anden bidragyder 4.6 DC.Contributor Beskrivelse 4.4 DC.Description Bidragyder 4.6 DC.Contributor Copyright 4.15 DC.Rights Dataformat 4.9 DC.Format Dato 4.7 DC.Date Dækning 4.14 DC.Coverage Emne 4.3 DC.Subject Filfortegnelse 4.13 DC.Relation.HasPart Forfatter 4.2 DC.Creator Forlag 4.5 DC.Publisher Format 4.9 DC.Format Identifikator 4.10 DC.Identifier Indhold 4.4 DC.Description Kilde 4.11 DC.Source Medforfatter 4.6 DC.Contributor Nummer 4.10 DC.Identifier Nøgleord 4.3 DC.Subject Ophavsmand 4.2 DC.Creator Originalt værk 4.11 DC.Source Parallel trykt udgave 4.13 DC.Relation.IsVersionOf Prrammel forudsat 4.13 DC.Relation.Requires Redaktør 4.6 DC.Contributor Relationer 4.13 DC.Relation Release 4.1 DC.Title.Release Ressourcetype 4.8 DC.Type Rettigheder 4.15 DC.Rights Spr 4.12 DC.Language Stikord 4.3 DC.Subject Tid sted 4.14 DC.Coverage Titel 4.1 DC.Title Udgave 4.1 DC.Title.Release Udgiver 4.5 DC.Publisher 13

14 4.1. Titel Label: DC.Title Elementbeskrivelse: Navnet på ressourcen, som regel givet af Ophav eller Udgiver. Som en del af titlen angives evt. udgave eller releasebetegnelse i DC.Title.Release. Hvis der er både titel undertitel, placeres begge i samme element. Hvis man er i tvivl om, hvad der udgør titlen, gentages Titelelementet, man anvender varianter i efterfølgende gentagelser af titlen. Hvis ressourcen er i HTML, bør man undersøge kildedokumentet for at sikre sig, at den titel, der er nævnt i TITLE, så er med som DC.Title. Eksempler: <META NAME="DC.Title" CONTENT="Hvad er det nu de hedder?"> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Avancerede materialer, komponenter systemer i optiske kommunikationsnet"> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Fortegnelse over danske forvaltningsbiblioteker"> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Betaling for data i offentlige registre"> <META NAME="DC.Title.Release" CONTENT="2. udgave"> <META NAME="DC.Title.Release" CONTENT="3.2"> 4.2. Forfatter eller ophav Label: DC.Creator Elementbeskrivelse: Den person eller organisation, der primært er ansvarlig for det intellektuelle indhold i ressourcen. Det kan f.eks. være forfattere af skrevne dokumenter eller kunstnere, fotrafer eller illustratorer, når det drejer sig om visuelle ressourcer. Ophavsmænd anføres i hvert sit DC.Creator-element i samme orden, som de forekommer i publikationen. Personnavne skrives med efternavn først, efterfulgt af fornavn med komma imellem. I tvivlsspørgsmål angives navnet som det fremstår - man bør ikke invertere i disse tilfælde. Eksempler: 14

15 <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Winther-Hansen, Martin"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Lykke Sørensen, Ulla"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Maimonides"> MEN: <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Mao Zedong"> Ved organisationer, hvoraf et hierarki klart fremgår, listes de individuelle niveauer i nedadgående rækkefølge, adskilt med et punktum. Eksempler: META NAME="DC.Creator" CONTENT="Erhvervsministeriet. Forbrugerstyrelsen" > <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Bonnier Corporate Information" > <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Miljø- Energiministeriet. Landsplanafdelingen"> I det sidste eksempel skal CONTENT således ikke skrives: "Landsplanafdelingen under Miljø- Energiministeriet". Hvis det ikke klart fremgår, at der er tale om et hierarki, eller hvis rækkefølgen er uklar, angives navnet som det fremstår i ressourcen. <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Lokalhistorisk Arkiv for Gram Omegn"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Nordjyllands Amts Tjenerforening"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Sammenslutningen af Vandværker i Jylland Region Midt"> Hvis DC.Creator udgiver er den samme, gentages navnet ikke i DC.Publisher. Hvis ansvarsforholdet er uklart, anbefales det at anvende DC.Publisher for organisationer DC.Creator for enkeltpersoner. I tilfælde af begrænset ansvar anvendes bidragyder Emne nøgleord Label: DC.Subject Elementbeskrivelse: Ressourcens emne. Emnet vil typisk være udtrykt i stikord eller sætninger, der beskriver emnet eller indholdet af ressourcen. Det er muligt at bruge kontrollerede formelle klassifikationssystemer. 15

16 Vælg emneord der beskriver hvad ressourcen handler om. Hvis emnet er en person eller en organisation, anvendes den samme navneform som hvis personen eller organisationen var et ophav, men navnet skal ikke gentages i DC.Creator. Vælg de mest betydningsfulde specifikke emneord undgå de mere generelle til at beskrive en bestemt ressource. Eksempler: <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Miljøbeskyttelse"> <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Heste" <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Privatøkonomi" <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Nielsen, Asta" 4.4. Beskrivelse Label: DC.Description Elementbeskrivelse: En beskrivelse af ressourcens indhold. Beskrivelsen kan omfatte uddrag af teksten i tilfælde af dokumentlignende materiale eller indholdsbeskrivelse i tilfælde af visuelle ressourcer. Eftersom beskrivelsesfeltet er en potentielt værdifuld kilde til indeksering i søgerobotter, anbefales det at dette element anvendes. Visse metadata indeholder indholdsbeskrivelser (f.eks. spektral analyse af en visuel ressource), som ikke kan indlejres i nuværende netværkssystemer. I det tilfælde kan man forsyne posten med et link til en sådan beskrivelse, i stedet for selve beskrivelsen. Beskrivende information kan tages fra selve ressourcen, hvis der ikke findes et resumé eller anden struktureret beskrivelse. Hvis der ikke i forvejen findes en beskrivelse forrest i publikationen eller i de indledende afsnit, bør metadata producenten selv udarbejde en kort beskrivelse. Normalt anbefales det at begrænse beskrivelsen til nle få sætninger. Men findes der et resumé i forvejen, kan dette anvendes. Det kan være på engelsk uanset om ressourcen er på dansk - det er bedre at have et resumé på engelsk end ingen beskrivelse. Der kan så være et resumé på engelsk en beskrivelse på dansk. Eksempel: <META NAME="DC.Description" CONTENT="Beskriver hesteavlsforbundet Dansk Varmblod, dets formål aktiviteter. Også beskrivelse af regionale afdelinger arrangementer samt specielle arrangementer for unge. Desuden mange oplysninger om konkurrencer, konkurrenceresultater, hesteavl, avleruddannelse, hestesalg m.m."> 16

17 4.5. Udgiver Label: DC.Publisher Elementbeskrivelse: Den enhed, der er ansvarlig for at stille ressourcen til rådighed i dens aktuelle form. Det kan være et forlag, et universitetsinstitut, et firma, en forening eller en offentlig institution. Hensigten med at specificere dette felt er at identificere den enhed, der giver adgang til ressourcen. Hvis Ophav Udgiver er den samme, gentages navnet ikke i udgiverfeltet. Hvis ansvarsforholdet er uklart, anbefales det at bruge DC.Publisher for organisationer DC.Creator for enkeltpersoner. I tilfælde af begrænset ansvar anvendes DC.Contributor. Eksempler: <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Analyseinstitut for Forskning"> <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri, Strukturdirektoratet" > <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="SCA Hygiejne Products" > 4.6. Anden bidragyder Label: DC.Contributor Elementbeskrivelse: En person eller organisation, der ikke er specificeret i DC.Creator, som har bidraget intellektuelt til ressourcen, men hvor bidraget er sekundært i forhold til personer eller organisationer nævnt i DC.Creator Det kan være redaktør, oversætter eller en illustrator. Personer, hvis indsats alene er teknisk, men som ikke bidrager til indholdet, skal ikke registreres. Der gælder samme retningslinier for anvendelse af navne på personer eller organisationer som i DC.Creator. Eksempler: <META NAME="DC.Contributor" CONTENT="Liebaut, Fabrice"> <META NAME="DC.Contributor." CONTENT="Forskningsministeriet"> 17

18 4.7. Dato Label: DC.Date Elementbeskrivelse: Udgivelsestidspunktet: dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen. En sådan dato bør ikke forveksles med en, der vedrører ressourcens emnemæssige afgrænsning som kun ville være tilknyttet ressourcen, hvis det intellektuelle indhold på en eller anden måde omfatter denne dato. En udgave af den danske grundlov skal således ikke dateres hverken 1849 eller 1953, men den dato, som den er lagt på nettet. Anbefalet praksis er formen ÅÅÅÅ-MM-DD, således som defineret i: Date and Time Formats (based on ISO 8601), W3C Technical Note [http://www.w3.org/tr/note-datetime]. Det betyder, at datoen 15. november 1950 skrives således: Hvis den fulde dato ikke kendes, kan måned år (ÅÅÅÅ-MM) eller kun år (ÅÅÅÅ) anvendes. Der kan anvendes mange andre former, men de kan være svære at "læse" for såvel brugere som software. Eksempel: <META NAME="DC.Date" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Date" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Date" CONTENT="1998"> 4.8. Ressourcetype Label: DC.Type Elementbeskrivelse: Ressourcens indhold. Elementet anvendes til at beskive ressourcens generelle indholdsmæssige karakteristika, såsom tekst, billede, lydoptagelse, software m.v. Af hensyn til ensartethed genkendelighed i beskrivelsen af ressourcen, bør ressourcetypen angives med betegnelser, valgt fra nedenstående liste over mulige typer. Det anbefales at kun følgende typebetegnelser anvendes til beskrivelse af ressourcen: text image sound dataset software 18

19 interactive De anvendes på følgende måde: text image sound dataset software interactive ressourcer, hvis indhold hovedsageligt består af tekst til læsning - f.eks. bøger, breve, disputatser, digte, aviser, mailing list arkiver indholdet er primært visuelt i to dimensioner er ikke tekst - f.eks. billeder, malerier, animationer, diagrammer indholdet er primært lyd - f.eks. musik, tale, lydoptagelser information indkodet i lister, skemaer, databaser, etc., som oftest i et format, der er klar til direkte maskinel viderebehandling - f. eks. regneark, databaser, GIS data edb-prrammer (original eller kompileret form), der kan installeres på en anden maskine ressourcer, der kræver interaktion fra brugeren for at kunne forstås, udføres eller opleves - f.eks. formularer på hjemmesider, applets, multimedie læremidler Eksempel: <META NAME="DC.Type" CONTENT="text"> 4.9. Format Label: DC.Format Elementbeskrivelse: Ressourcens dataformat; anvendes til at identificere software, eventuelt hardware, som måtte være nødvendigt for at fremvise eller håndtere ressourcen. Information om ressourcens størrelse kan medtages i elementet. Af hensyn til ensartethed genkendelighed i beskrivelsen af ressourcen, bør dataformatet angives med betegnelser, valgt fra nedenstående liste over mulige termer. Det anbefales at følgende formatangivelser om muligt anvendes til beskrivelse af ressourcen: text/plain text/html multipart application/postscript application/rtf application/pdf application/zip application/msword application/sgml 19

20 image/jpeg image/gif image/tiff audio video/mpeg video/quicktime Listen indeholder de mest almindeligt anvendte formater, fra "Internet Media Types (MIME types). [http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types] Der henvises hertil for andre koder. Eksempler: <META NAME="DC.Format" CONTENT="image/gif"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="application/msword"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html"> Identifikator Label: DC.Identifier Elementbeskrivelse: En streng eller et tal der bruges til unik identifikation af ressourcen. Dette element kan så anvendes til lokale identifikatorer (f.eks. ID-numre eller kaldenr.), tildelt af ophavsmanden til ressourcen, som gælder en bestemt enhed. System for anvendt identifikationsnummer kan angives ved hjælp af SCHEME. Der er mulighed for at anvende identifikationsnumre efter følgende systemer, hvor URL er standardværdi. URL angives uden SCHEME. Efter hver af disse følger en henvisning til yderligere oplysninger. ISBN ISSN ISRC ISRN ISMN DOI URN International Standard Book Numbers [http://www.iso.ch/cate/d6898.html] International Standard Serial Numbers [http://www.issn.org/] International Standard Recording Code [http://www.disctronics.co.uk/cdref/isrc.htm] International Standard Technical Report Number [http://www.iso.ch/cate/d18506.html] International Standard Music Number [http://www.nlc-bnc.ca/services/e1-ismn.htm] Digital Object Identifier [http://www.doi.org/] Uniform Resource Names [http://www.ietf.org/html.charters/urn-charter.html] 20

21 URL Uniform Resource Locator [http://www.ncsa.uiuc.edu/demoweb/url-primer.html] Eksempler: <META NAME="DC.Identifier" CONTENT="http://linnea.helsinki.fi/meta/nmfinal.htm"> <META NAME="DC.Identifier" SCHEME="ISBN" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Identifier" SCHEME="URN" CONTENT="URN:ISBN: "> Det sidste eksempel viser, hvordan Uniform Resource Names (URN) understøtter brug af den biblirafiske identifikator ISBN. Bemærk at de to sidste eksempler i HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=URN)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="URN" CONTENT= Kilde (originalt værk) Label: DC.Source Elementbeskrivelse: Henvisning til det originale værk, hvorfra den nuværende ressource stammer. Til oplysninger om evt. parallel udgivelse af en trykt version eller andre relaterede versioner af ressourcen anvendes DC.Relation. Elementet kan indeholde dato, format, identifikator eller andre metadata om den originale ressource, hvis det skønnes at være nødvendigt til fremfinding af denne. Eksempel: <META NAME="DC.Source" CONTENT=" H. C. Andersen: Improvisatoren Original Roman i to Dele. (1835)"> hvor den aktuelle ressource er en elektronisk gengivelse af H.C. Andersens roman: "Improvisatoren" Spr Label: DC.Language Elementbeskrivelse: Spret i ressourcens intellektuelle indhold. 21

22 Kodet eller tekstlig information kan anbringes her. Hvis indholdet er på mere end et spr, kan elementet gentages. Eksempler: <META NAME="DC.Language" CONTENT="eng"> <META NAME="DC.Language" CONTENT="fre"> <META NAME="DC.Language" CONTENT="dan"> Det er muligt at anvende flere sprkoder i et META tag (f.eks. eng;fre ) eller en sætning, som beskriver omfanget af de anvendte spr. Men disse muligheder anbefales ikke. Det anbefales at sprkoder angives efter Library of Congress/USMARC kodeliste De mest anvendte er: dan (dansk) eng (engelsk) nor (norsk) swe (svensk) ger ( (tysk) fre (fransk) En fuldstændig liste over sprkoder er tilgængelig via: Ved brug af sprkoder efter andre standarder bør det ved hjælp af SCHEME angives hvilken standard, der er anvendt. Eksempel: <META NAME="DC.Language" SCHEME="ISO639-1" CONTENT="en"> Bemærk at eksemplet med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=ISO639-1)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="ISO639-1" CON- TENT= Relationer Label: DC.Relation Elementbeskrivelse: Identifikation af en relateret ressource dens forbindelse med den aktuelle ressource. 22

23 Dette element tillader, at forbindelser mellem relaterede ressourcer ressourcebeskrivelser kan angives. Følgende relationstyper (kvalifikatorer) anvendes: IsVersionOf HasPart Requires Angivelse af parallel trykt udgave Fortegnelse over filer i ressourcen (filliste) Fortegnelse over det/de prram(mer), som er nødvendige for at anvende den pågældende ressource. Angivelse af parallel trykt udgave: Hvis standardnumre anvendes til identifikation af den relaterede ressource, kan dette angives ved anvendelse af SCHEME (se eksempel nedenfor). Fortegnelse over filer i ressourcen: En listning af tilhørende filer. Ved automatisk indeksering af ressourcen eller Det Kongelige Biblioteks kopiering af en anmeldt ressource bruges listen for at sikre, at alle dele af det samlede dokument medtages. Fortegnelse over nødvendige prrammer: Udfyldes ikke, hvis DC.Format indeholder angivelse af prram. Eksempler: Angivelse af parallel trykt udgave: <META NAME="DC.Relation.IsVersionOf" SCHEME="ISBN" CONTENT=" "> Hvor relationselementet i dette tilfælde angiver ISBN på en parallel trykt udgivelse af den aktuelle ressource. Bemærk, at eksemplet med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=ISBN)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="ISBN" CONTENT=... Fortegnelse over filer i ressourcen: <META NAME="DC.Relation.HasPart" CONTENT="index.htm, kap1.htm, kap3.htm, kap4.htm, kap5.htm, kap6.htm, kap7.htm, kap8.htm, kap9.htm, kap10.htm, kap11.htm, bilag.htm"> Fortegnelse over det/de prram(mer): <META NAME="DC.Relation.Requires" CONTENT="MSWord" Dækning Label: DC.Coverage Elementbeskrivelse: Gerafisk /eller tidsmæssig dækning af det intellektuelle indhold i ressourcen. 23

24 Gerafisk dækning refererer til det gerafiske område eller sted ressourcen omhandler. Tidsmæssig dækning refererer ligeledes til indholdet i ressourcen ikke til, hvornår den blev skabt eller blev gjort tilgængelig (sidstnævnte hører ind under datoelementet). Der er endnu ikke internationalt nle faste regler for, hvordan indholdet i dette element bør udformes. Man bør bestræbe sig på at angive konsekvent enkel information, som brugeren kan tolke. Eksempler: <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Skandinavien"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Middelalderen"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1997"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1950'erne"> Rettigheder Label: DC.Rights Elementbeskrivelse: En rettighedsmanagement (copyright) erklæring, der evt. kan kombineres med et link til en service, der giver information om rettighedsmanagement i forbindelse med ressourcen. Der er ingen faste regler for, hvordan indholdet i dette element bør udformes. Man bør bestræbe sig på at angive konsekvent information, som brugeren kan tolke. Henvisninger til en generel copyrightnote bør anvendes med varsomhed, da det indebærer en vedligeholdelse. Eksempler: <META NAME="DC.Rights" CONTENT="Public domain"> <META NAME="DC.Rights" CONTENT="Må benyttes med kildeangivelse"> <META NAME="DC.Rights" SCHEME="URL" CONTENT="http://www.someplace.se/copyright.html"> Bemærk at det sidste eksempel med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=URL)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="URL" CONTENT=... 24

Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger

Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Metadatakataloger Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Rapporter fra Biblioteksstyrelsen 5 Redaktion Vibeke Cranfield Udgivet i 2003 af Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket),

Læs mere

Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster

Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster Bolette S. Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup Hansen VID-rapport nr. 2 Center for Sprogteknologi Oktober 2003 Center for Sprogteknologi

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 DACaPo Marts 2006 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker Introduktion til en metode Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Byggeportal - Elektronisk byggeteknisk videnscenter, fase 1

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Byggeportal - Elektronisk byggeteknisk videnscenter, fase 1 FREDDY MADSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER APS Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Byggeportal - Elektronisk byggeteknisk videnscenter, fase 1 Tom Andersen & Freddy Madsen, FMRI Rev.

Læs mere

Biblioteksstandarder i Danmark. - december 2012. Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Biblioteksstandarder i Danmark. - december 2012. Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Biblioteksstandarder i Danmark - december 2012 Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Af Leif Andresen Kulturstyrelsen Kolofon Titel: Biblioteksstandarder i Danmark december

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale

Læs mere

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Kontrolleret sprog Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Lina Henriksen, Bart Jongejan, Bente Maegaard VID-rapport nr. 1 Center for Sprogteknologi September

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere