Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning Præsentation af virksomheden Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Målrapportering Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger Udbygning af den digitale infrastruktur (I) Udbygning af den digitale infrastruktur (II) Samlingsopbygning: accession og kassation Nationalbiblioteket (I) Nationalbiblioteket (II) Nationalbiblioteket (III) Nationalbiblioteket (IV) Det Kongelige Biblioteks forskning (I) Det Kongelige Biblioteks forskning (II) Dansk Folkemindesamling (I) Dansk Folkemindesamling (II) Universitetsbiblioteket (I) Universitetsbiblioteket (II) Universitetsbiblioteket (III) Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Benyttelse, udlån Tabel 2: Benyttelse, besøgende Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Tabel 5: Reserveret bevilling 2012 Målrapportering Tabel 6: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft ( ) Tabel 13: Bevillingsregnskab ( ) Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 3: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Denne årsrapport aflægges for finanslovens hovedkonto Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek under Kulturministeriet. Mission Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. Som national- og universitetsbibliotek er institutionen en del af den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retrodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata. Vision Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer fortsat, gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber, at udvikle det hybride national- og universitetsbibliotek at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i vidensproduktion og i vidensdeling med konvergens mellem forskellige medietyper at udbygge den digitale infrastruktur for kulturarvsbevaring og dansk forskning

5 -5- at udvikle institutionen som kompetencecenter inden for dets hovedopgaver at styrke bevaringsindsatsen især for de samlinger af enestående national betydning at retrodigitalisere betydelige dele af kulturarven, herunder den danske nationallitteratur indtil overgang til digital pligtaflevering at styrke KUBIS-samarbejdet og videreudvikle universitetsbiblioteksopgaven til gavn for forskning og uddannelse ved Københavns Universitet Lovgrundlag og hovedopgaver Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering (Lov nr af 22. december 2004), tyverisikring (Lov nr. 248 af 8/6 1978) og forskning (Lov nr. 224 af 27/3 1996). Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven. Ifølge anmærkningerne er bibliotekets hovedopgaver således: Nationalbiblioteksservice Forskning Dansk Folkemindesamling Universitetsbiblioteksservice Der er indgået en rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for perioden 2011 til Rammeaftalen dækker bibliotekets hovedopgaver og endvidere er der fastlagt to indsatsområder, som går på tværs af bibliotekets opgaver. De tværgående indsatsområder er nærmere gennemgået i afsnit Årets resultater Som det fremgår af de efterfølgende afsnit, vurderes Det Kongelige Biblioteks faglige resultater såvel som det økonomiske resultat som tilfredsstillende i Årets faglige resultater Målopfyldelse i relation til rammeaftalen Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål. Det er bibliotekets vurdering, at 13 ud af de 14 mål blev opfyldt. Det sidste mål blev også opfyldt, men med forsinkelse. Dette finder biblioteket tilfredsstillende. Bibliotekets overordnede strategiske indsatsområde i rammeaftalen 2011 til 2014 er videreudvikling af det digitale bibliotek. Det digitale bibliotek er en institution, der i alle afgørende henseender styres, forvaltes og administreres digitalt. Det betyder, at indgangene eller adgangene er digitale, så informationerne og den personuafhængige formidling om biblioteket, dets opgaver, indhold og funktioner i tilstrækkeligt og/eller udtømmende omfang sker digitalt. Det betyder endvidere, at kommunikationskanalerne både internt, til brugere og myndigheder er digitale

6 -6- og i juridisk forstand forpligtende og bindende. Endelig betyder det, at væsentlige dele af indholdet kan findes digitalt. I 2012 har biblioteket gennemført en række aktiviteter, som har til formål at understøtte realiseringen af denne strategi: Der blev valgt platform og indgået aftale vedrørende det kommende System tiliindsamling og Formidling af Digitalt materiale (SIFD-projektet), som har til formål at forvalte, bevare og formidle digitalt materiale, og som derfor bliver rygraden i fremtidens digitale bibliotek, jf. afsnit I september åbnede den nye nationale portal for luftfotografier, Danmark set fra luften før Google. Portalen har fra begyndelsen været en stor succes hos brugerne, der gennem portalens såkaldte crowdsourcing -faciliteter kan bidrage med oplysninger om de enkelte billeder, og således aktivt være med til at berige denne del af kulturarven, jf. afsnit Servicen Digitalisering on Demand, som skal sikre digitalisering af det læsesalsklausulerede materiale, som brugerne efterspørger, blev færdigudviklet, og der blev digitaliseret i alt ca værker, jf. afsnit Antallet af bibliotekets værker, der er tilgængelige gennem Europeana, den fælleseuropæiske portal, der har til formål at gøre Europas kulturelle og videnskabelige arv tilgængelig for alle i digital form, blev firedoblet i 2012, jf. afsnit Universitetsbiblioteket har med tilslutning fra de relevante fakulteter på Københavns Universitet implementeret en ny strategi for anskaffelser på det natur- og sundhedsvidenskabelige område, så der alene foretages systematiske indkøb i form af e-bøger. Trykte bøger anskaffes kun, såfremt lånerne direkte ønsker det, jf. afsnit Som led i samarbejdet om Det Nationale Bitmagasin kørte biblioteket pilotdrift på den software, som påregnes benyttet i den fremtidige bitbevaring. Bitbevaring består i at sikre, at værdier og rækkefølge af bits for digitalt materiale ikke ændres og information derved går tabt over tid, jf. bilag 5. Som en del af Det Kongelige Biblioteks politik for bevaring af digitale samlinger lagres flere kopier af de digitale samlinger på forskellige lokaliteter og tekniske platforme. I 2012 øgede biblioteket andelen af data, som er sikret i bibliotekets eksisterende løsning med 2 kopier, fra 26% til 56%. Biblioteket tilvejebragte samtidig de tekniske forudsætninger for en 3-kopi løsning med forbedret geografisk og teknologisk spredning, jf. bilag 5. Organisatorisk opnåede Det Kongelige Bibliotek to planlagte, men samtidig markante resultater i 2012, som bliver rammesættende for bibliotekets virke i de kommende år, og som også er afgørende for muligheden for at videreudvikle det digitale bibliotek. For det første blev der indgået en KUBIS-2 aftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet om samarbejdsorganisationen Københavns Universitetsbiblioteksservice (KUBIS), der indebærer, at KUBIS-samarbejdet gøres permanent. I relation til bibliotekets strategi skaber aftalen den fornødne organisatoriske ramme bl.a. om en øget fokusering på elektroniske vidensressourcer og avancerede systemer til søgning og levering af vidensressourcer samt konsolidering og maksimal IT-basering af back-office processer, herunder samarbejde på nationalt plan, hvor det er hensigtsmæssigt, jf. afsnit For det andet blev planerne om en nyorganisering af Nationalbiblioteket udmøntet. Som det fremgik af omtalen i årsrapport 2011, har det været målet at skabe rammerne for en forenkling, effektivisering og udbygning af adgangen til og benyttelsen af Nationalbiblioteket og dets

7 -7- ressourcer ved en væsentlig udbygning af de digitale ressourcer og digitale løsninger. Den nye organisation indebærer, at de fysiske samlinger ikke længere bliver konstituerende for Nationalbibliotekets afdelingsstruktur. I stedet er der dannet en fælles nationalsamlingsafdeling, som er organiseret ud fra funktionskriterier. Dette styrker udnyttelsen af kompetencer på tværs af Nationalbiblioteket og frigør ressourcer til den digitale samlingsopbygning og formidling. Benyttelsen af biblioteket i 2012 Som supplement til ovenstående gennemgang beskrives årets faglige resultater i det følgende gennem analyse af udvalgte centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen. Nedenstående tabel belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i et 10-årigt perspektiv. Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Tabel 1: Benyttelse, udlån Udlån (mio.) Konventionelle lån ex fornyelser 0,90 0,86 0,82 0,75 0,7 0,66 0,61 0,57 0,53 0,52 E-lån 2,00 2,75 3,40 3,67 3,81 5,16 5,64 6,44 6,09 7,39 Total primær udlån 2,90 3,61 4,22 4,43 4,51 5,82 6,25 7,01 6,62 7,91 % E-lån af primær udlån 69% 76% 81% 83% 84% 89% 90% 92% 92% 93% Omkostninger (kr.) pr. udlån 10,9 9,1 8,4 6,5 5,2 4,5 4,9 3,6 4,2 3,4 I 2012 steg de elektroniske udlån på ny, efter at de for første gang i nyere tid var faldet året forinden. Stigningen i 2012 kan henføres til de elektroniske udlån, men det er bemærkelsesværdigt, at omfanget af konventionelle lån er næsten uændret i forhold til Dette er et brud i forhold til mønstret fra årene forud. I perioden fra 2003 til 2011 er de konventionelle lån faldet med knap udlån i gennemsnit pr. år. De elektroniske udlån kan opdeles i downloads af elektroniske ressourcer fra eksterne servere, som biblioteket har købt sig adgang til, og i downloads af ressourcer, som ligger på bibliotekets egne servere, og som biblioteket i de fleste tilfælde selv har opbygget. Det fald, der kunne konstateres i 2011, kunne henføres til bibliotekets egne ressourcer. Som det fremgik af bibliotekets årsrapport 2011, skyldtes faldet formentlig, at serverplaceringen af tekniske grunde blev ændret for en væsentlig del af bibliotekets ressourcer, hvilket påvirkede tilgængeligheden i eksterne søgemaskiner som Google. Biblioteket har siden arbejdet målrettet på at sikre, at brugerne nemt kan fremfinde ressourcerne via eksterne søgemaskiner. Dette har tilsyneladende båret frugt i 2012, idet downloads af ressourcer fra egne servere er steget betydeligt. Som eksempel kan nævnes bibliotekets site tidsskrift.dk med danske fagtidsskrifter. Sitet er blevet omlagt og udbygget med flere tidsskrifter dels gennem egendigitalise-

8 -8- ring, dels gennem et samarbejde med Københavns Universitet. Udlånstallet er mere end femdoblet i 2012, så der nu er næsten downloads fra sitet. Udlånstallet fra eksterne servere er ligeledes steget. Særlig markant er stigningen i udlånstallet for e-bøger, der i 2012 nærmede sig , mens det i 2011 var godt Udviklingen afspejler efter bibliotekets vurdering i høj grad bibliotekets e-bogssatsning og brugerdrevne anskaffelsespolitk. E-bogssatsningen behandles nærmere i afsnit Udgiften pr. udlån steg for første gang en smule i Som det fremgår af tabellen, ligger 2012-resultatet i forlængelse af årene forinden med faldende enhedsomkostninger. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets betjeningssteder (fysiske besøg) i et 10-årigt perspektiv. Tabel 2: Benyttelse, besøgende Besøg (mio.) Besøg på hjemmeside 3,21 3,38 3,89 4,15 3,88 4,19 5,27 4,34 4,09 4,36 Fysiske besøg 0,96 0,90 0,88 0,82 0,85 0,90 0,93 1,05 1,18 1,31 I alt 4,17 4,28 4,77 4,97 4,73 5,09 6,20 5,39 5,27 5,67 Det Kongelige Biblioteks hjemmeside havde i ,36 mio. besøgende. Dette er en mindre stigning i forhold til 2011, men 2012-besøgstallet svarer stort set til gennemsnittet for de 5 foregående år. Biblioteket forventer ikke væsentlige udsving i forhold til dette mønster i de kommende år. Med hensyn til fysiske besøg er den positive udvikling fra tidligere år fortsat i Udviklingen afspejler efter bibliotekets opfattelse navnlig den styrkelse af læringsrummet for de studerende, som blev igangsat under den tidligere resultatkontrakt (2007 til 2011), og som afsluttes i den nuværende rammeaftaleperiode. Siden 2006 er besøgstallet således steget med 0,5 mio. svarende til 60%. Sammenfatning 13 af 14 mål i relation til rammeaftalen blev opfyldt i 2012, mens et mål blev opfyldt med forsinkelse. Dette betragter biblioteket som tilfredsstillende. Biblioteket har i den forbindelse opnået resultater og iværksat initiativer, som bidrager til det overordnede strategiske sigte i rammeaftaleperioden. Med hensyn til biblioteksbenyttelsen har navnlig de elektroniske lån og de fysiske besøgstal været stigende i Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at faldet i fysiske udlån ser ud til at flade ud i 2012.

9 Årets økonomiske resultat Det Kongelige Bibliotek har i lighed med øvrige statsinstitutioner fulgt det nye regelsæt for budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i I den forbindelse udarbejdede biblioteket et grundbudget, som udviste et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til bevillingen. Det realiserede regnskabsresultat er belyst i nedenstående tabel med økonomiske hoved- og nøgletal for Som det fremgår, har biblioteket i 2012 haft et merforbrug i forhold til bevilling og indtægter på 1,6 mio. kr. Sammenholdt med det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i grundbudgettet er der altså tale om en afvigelse på i alt 2,5 mio. kr. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med tre bygningsdriftsprojekter, som biblioteket havde indbudgetteret til afskrivning og forrentning over en årrække, men som efter de kriterier, Rigsrevisionen lagde til grund ved sit revisionsbesøg i 2012, skulle driftsføres i udgiftsåret. Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Mio. kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -373,1-387,8-379,8 - Heraf indtægtsført bevilling -339,5-339,8-346,4 - Heraf eksterne indtægter -33,6-48,0-33,4 Ordinære driftsomkostninger 344,5 367,0 347,9 - Heraf løn 173,9 177,1 175,8 - Heraf afskrivninger 27,2 26,2 27,1 - Heraf øvrige omkostninger 143,4 159,1 142,4 Resultat af ordinær drift -28,6-20,8-31,8 Resultat før finansielle poster -38,3-31,6-34,3 Årets resultat -1,2 4,6 1,6 Balance Anlægsaktiver 740,8 729,2 712,5 Omsætningsaktiver 80,3 74,0 76,4 Egenkapital 12,5 7,8 6,2 Langfristet gæld 738,7 721,4 716,6 Kortfristet gæld 68,2 69,7 65,7 Lånerammen 818,2 818,2 818,2 Træk på lånerammen 735,2 718,8 705,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen* 89,9% 87,9% 86,2% Negativ udsvingsrate 134,0% 47,4% 17,1% Overskudsgrad 0,3% -1,2% -0,4% Bevillingsandel 91,0% 87,6% 91,2% Personaleoplysninger Antal årsværk 425,5 430,0 429,2 Årsværkspris 0,4 0,4 0,4 Lønomkostningsandel 46,6% 45,7% 46,3% Lønsumsloft 172,7 174,5 174,8 Lønforbrug 160,1 162,8 163,2 *For 2012 opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) inklusiv periode 13, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i 2012 med tidligere år.

10 -10- Set i forhold til nettoudgiftsbudgettet udgør afvigelsen på 2,5 mio. kr. dog mindre end 1%. Biblioteket betragter på den baggrund regnskabsresultatet som tilfredsstillende. I resultatopgørelsen er såvel de ordinære driftsindtægter som driftsomkostninger faldet i 2012 i forhold til Det skyldes hovedsagelig, at der i regnskabet for 2011 indgik en ekstraordinært stor enkeltanskaffelse, som for størstedelens vedkommende blev finansieret af tilskud fra private fonde. Ser man på de finansielle nøgletal i tabellen, kan det konstateres, at biblioteket har overholdt sin låneramme, idet udnyttelsesgraden er opgjort til 86,2% i Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets maksimalt tilladte negative videreførelse i henhold til finansloven. Denne negative udsvingsmargin (den såkaldte statsforskrivning) er for bibliotekets vedkommende på 5,3 mio. kr., mens biblioteket overførte et overskud på 0,9 mio. kr. Biblioteket har således overholdt statens regler for overført overskud/underskud, men den samlede buffer i bibliotekets økonomi (forstået som summen af overført overskud (0,9 mio. kr.) og maksimal negativ udsvingsmargin (5,3 mio. kr.)) er reduceret til i alt 6,2 mio. kr. ved udgangen af Dette er mindre end 2% af det forventede udgiftsniveau i For så vidt angår bevillingsandelen, fremgår det, at biblioteket fortsat helt overvejende er finansieret af bevillingen på finansloven. Bevillingsandelen var lidt lavere i 2011 end i de foregående år. Dette skyldes hovedsageligt ekstraordinært høje tilskud fra private fonde i forbindelse med en enkelt stor anskaffelse. I 2012 er bevillingsandelen tilbage på det niveau, der kendes fra tidligere år. Sammenfatning Det realiserede regnskabsresultat i 2012 afviger med 2,5 mio. kr. i forhold til det nettoforbrug, som bibliotekets godkendte grundbudget udviste. Afvigelsen på 2,5 mio. kr. udgør mindre end 1% af den samlede nettoudgiftsbevilling og har kunnet dækkes inden for årets disponible ramme inkl. overført overskud fra tidligere år. Biblioteket betragter på den baggrund det samlede økonomiske resultat som tilfredsstillende Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Omstående tabel 4 viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets produkter.

11 -11- Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Mio. kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration -20,7-0,8 21,6 0,1 NB-service/indsamling -29,0-1,4 30,6 0,1 NB-service/bevaring -56,7-3,2 60,2 0,3 NB-service/formidling -50,2-14,4 64,9 0,2 NB-forskning/publicering -9,4-9,1 18,6 0,0 Dansk Folkemindesamling -7,7-0,4 8,1 0,0 KUB-service/indsamling -114,2-0,8 115,6 0,5 KUB-service/formidling -58,3-11,9 70,5 0,3 I alt -346,4-42,1 390,1 1,6 Note: Indtægtsført bevilling og andel af årets overskud er fordelt manuelt. Ser man på omkostningssiden, er Universitetsbiblioteket og Nationalbiblioteket (inkl. forskning og Dansk Folkemindesamling) omtrent lige store. På finansieringssiden er Universitetsbiblioteket næsten udelukkende bevillingsfinansieret, mens Nationalbiblioteket i noget højere grad er finansieret af øvrige indtægter. Indtægterne på Nationalbibliotekets område er især knyttet til tilskudsfinansierede forsknings- og kulturaktiviteter. Der er redegjort for anvendte omkostningsfordelinger under anvendt regnskabspraksis Redegørelse for reservation I nedenstående tabel er bibliotekets reservationer specificeret. Tabel 5: Reservation, hovedkonto Mio. kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Ny reservation Reservation ultimo Nationalbiblioteksservice 5,1 5,1 0,6 0,6 Digital pligtaflevering og kulturarv ,8 2,8 0,0 0,0 Rammeaftale, musikbevilling 2011/12 0,4 0,4 0,6 0,6 Særbevilling - bevaring af kulturarven ,8 0,8 0,0 0,0 Forskningsmidler fra Matchfonden ,1 1,1 0,0 0,0 Universitetsbiblioteksservice 0,2 0,2 0,0 0,0 Rammeaftale, digitale ress. i underv ,2 0,2 0,0 0,0 Fælles for områderne 1,5 1,5 0,8 0,8 Rammeaftale: Digital infrastruktur 2011/12 0,8 0,8 0,8 0,8 Rammeaftale: Forskningsdata ,8 0,8 0,0 0,0 Reservationen pr. ultimo 2012 på musikbevillingen forventes anvendt i 2013 og 2014, mens reservationen til digital infrastruktur forventes anvendt i Anvendelsen af reservationerne vil ske inden for de rammer, som departementet udstikker for forbrug af videreførelser i Budgetloven Forventninger til kommende år I 2013 er en af de afgørende udfordringer at få iværksat KUBIS-2 aftalen, som i december 2012 er indgået mellem Købehavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek. På mange områder er

12 -12- der tale om en videreudvikling af det samarbejde om biblioteksdrift, som er etableret i de første 5 år under KUBIS-1 aftalen. De væsentlige forskelle er, at der nu er tale om et permanent samarbejde, og at dette samarbejde skal intensiveres gennem etableringen af et biblioteksudvalg. Permanentgørelsen vil give et mere solidt fundament under ordningen. Mulighederne for at anlægge et længere perspektiv på opgaveløsningen er forbedrede, og den ledelsesmæssige kompetence til at realisere beslutningerne er styrket. Biblioteksudvalget får tillagt en væsentlig strategisk kompetence og bliver en betydningsfuld medspiller for Det Kongelige Bibliotek i udviklingen af biblioteksaktiviteten ved universitetet. Biblioteksudvalgets indseende med udviklingsaktiviteter, driftsafvikling og økonomi vil indebære, at universitetsbibliotekets projektkoordinering skal udvikles i retning af en egentlig porteføljestyring. Nationalbiblioteket skal fortsætte implementeringen af den nye organisation, som blev besluttet i efteråret Målet er at frigøre ressourcer fra håndteringen af de fysiske materialer til brug for øgede aktiviteter i relation til retrodigitalisering og forvaltningen af de digitale samlinger. Den nye organisation forventes i fuld funktion fra starten af anden halvdel af 2013, hvor stillingen som nationalbibliotekschef skal besættes. Arbejdet med at opføre et tidssvarende klimastyret fjernmagasin til nationalbibliotekets samlinger vil blive fortsat i Byggeprojektet har sin egen organisation, som skal løse de opgaver, der er programsat til Parallelt hermed forestår der en gennemgribende opgave på biblioteket med at klargøre samlinger, servicekoncepter og logistik til indflytningen i det færdige magasin og til den daglige drift efter flytningen. Nationalsamlingsafdelingen skal i første halvdel af 2013 foretage en gennemgang af samlingerne og services og godtgøre, hvilke ændringer der skal gennemføres, for at biblioteket kan levere god service samtidig med, at de nationale samlinger befinder sig på fjernmagasin under korrekte klima- og sikringsforhold. Målet er, at samlingernes levetid forøges gennem god opbevaring og begrænset fremtagning. Her er digitalisering en af flere løsninger. Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket forbereder sammen et forslag til revision af pligtafleveringsloven, som skal give den lovmæssige hjemmel for at overgå fra fysisk til primær digital pligtaflevering af bøger og tidsskrifter fra Den teknologiske udvikling og ændrede produktionsmåder i den grafiske branche indebærer, at pligtaflevering og hele infrastrukturen omkring produktionen af trykte bøger må anskues på helt nye måder. Inden for den traditionelle bog- og litteraturverden er der allerede sket store ændringer, og nye er på vej. Produktionsmetoden har længe været digital, selvom produktet stadig overvejende fremtræder og sælges i analog, fysisk form. Det er en udfordrende opgave, som kræver nytænkning af alle involverede parter og interessenter. Rygraden i det digitale bibliotek er evnen til at håndtere digitale filer i forskellige tekniske og faglige sammenhænge og med forskelligt brugsformål, så både fremfinding og fremvisning, styring af rettigheder og sikkerhed omkring bevaring, brug og adgang til filerne, og dertil evnen

13 -13- til at sikre, at filerne kan fremvises for brugerne i fremtiden. Opbygningen af et sådant system er en vigtig del af Det Kongelige Biblioteks rammeaftale for De faser, som skal gennemføres i 2013, er afgørende for projektets realisering. For hele institutionen vil der i 2013 skulle gennemføres ressourcemæssige nedskæringer for at få balance mellem udgifter og bevillinger i Tilpasninger til FL 2014-niveau har været under forberedelse i 2012 og Det vil være nødvendigt at gennemføre ændringer i aktivitets- og serviceniveau, bl.a. inden for universitetsområdet, for at opnå økonomisk balance. I samarbejde med departementet vil det i 2013 også være nødvendigt at planlægge for 2015 og fremefter, fordi bevillingsfaldet øges væsentligt fra 2015 med 14 mio. kr. i 2015 og 18,5 mio. kr. i Dele af dette fald skyldes udløb af rammeaftalemidler og midler overført til bibliotekernes omprioriteringsreserve.

14 2. Målrapportering 2.1. Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt Tabel 6: Årets resultatopfyldelse Tværgående indsatsområde Mål Status pr Målet er opfyldt, men med forsinkelse. A Udbygning af den digitale infrastruktur (I) Det Kongelige Bibliotek skal på basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, der hvor brugerne befinder sig. De væsentlige målsætninger for det stratigiske projekt SIFD (System til Indsamling og Formidling af Digitalt materiale) blev opfyldt dog delvist med forsinkelse. Hvad angår projektet med at udbygge bibliotekets service på mobile platforme (smartphones mv.) blev der i overensstemmelse med målsætningerne for projektet bl.a. etableret yderligere brugerfunktionaliteter til bibliotekssystemet REX samt to nye selvstændige mobile services. B Udbygning af den digitale infrastruktur (II) C Samlingsopbygning (relokering og løbende kassation) Nationalbiblioteksservice D Nationalbiblioteket (I) Biblioteket skal som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen. Det Kongelige Bibliotek skal til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet. Mål - skal sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Organisatorisk har biblioteket på centrale poster bidraget til arbejdet med at udmønte de fire hovedindsatsområder i DEFF s strategi. Indholdsmæssigt har biblioteket ansvaret for to af de centrale projekter under indsatsområderne. Begge projekter har nået de fastsatte målsætninger for Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Målsætningerne for 2012 blev opfyldt: Der er kasseret hyldemeter udenlandske aviser. Der er ombygget reolfag. Der er rokeret hm. på Lergravsvej. Der er flyttet hm KU samlinger. Skitseprojekt er indleveret til departementet marts Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Fysisk bevaring: I overensstemmelse med handlingsplanen på området har Bevaringsafdelingen ydet den fornødne rådgivning, så der i 2012 kunne fremlægges en kravspecifikation til et nyt magasin til langtidsbevaring af bibliotekets nationale samlinger på basis af den nyeste viden på området. Øvrige succeskriterier for fysisk bevaring blev også indfriet.

15 -15- Tværgående indsatsområde Mål Status pr Digital bevaring: Biblioteket gik i overensstemmelse med målsætningerne på området i pilotdrift med den software i Det Nationale Bitmagasin, som biblioteket fremover forventer at anvende til bitbevaring. Med hensyn til sikring af de digitale samlinger (Emagasinet) i flere kopier blev andelen af data, som er sikret i bibliotekets nuværende 2-kopi løsning øget fra 26% til 56%, samtidig med, at biblioteket etablerede den tekniske platform for en 3-kopiløsning med forbedret geografisk og teknologisk spredning. E Nationalbiblioteket (II) - skal give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt ProQuest-projektet: Digitaliseringen af nationallitteraturen ind til år 1700 skred planmæssigt frem, idet fase I ( sider/2.600 værker) blev afsluttet, mens fase II blev igangsat (2012: sider/3.900 værker). Digitalisering-on-demand: Succeskriterierne for 2012 er indfriet, idet servicen kørte i beta-version fra november og gik i drift primo I alt sider/ værker blev digitaliseret. Danmark set fra luften før Google: Portalen åbnede efter planen i september Ca billeder var tilgængelige ved årets udgang. F Nationalbiblioteket (III) - skal understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Nationalt: Ud over de store digitaliseringsprojekter, som i høj grad understøtter dansk humanistisk forskningsinfrastruktur, jf. ovenfor, har biblioteket som planlagt fornyet sit site tidsskrift.dk med danske fagtidsskrifter. Succeskriterierne for dette projekt er indfriet. Internationalt: Organisatorisk (bl.a. gennem formandsskabet) har biblioteket aktivt bidraget til at videreudvikle TEL, The European Library. TEL har til formål at styrke den europæiske forskningsinfrastruktur. Driftsmæssigt har biblioteket også levet op til sine målsætninger i relation til TEL. G Nationalbiblioteket (IV) - skal fastholde positionen som central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Målsætningen om at der skulle afholdes mindst 50 kulturarrangementer blev overholdt. Der blev således afholdt 73 kulturarrangementer fordelt med 33 koncer-

16 -16- Tværgående indsatsområde Mål Status pr ter og 40 foredrag. Hertil kom i alt 22 større og mindre udstillinger. Herudover blev udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek åbnet i maj Etablering af en permanent udstilling, der viste udvalgte, centrale værker fra bibliotekets samlinger, var et selvstændigt succeskriterium i Forskning H Det Kongelige Biblioteks forskning (I) Mål - skal udspringe af, understøtte og styrke Nationalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Der er ansat en ph.d.-stipendiat i specialet dansk kartografi. Endvidere har seks af bibliotekets forskere været på internationalt kursus i digital bevaring. I Det Kongelige Biblioteks forskning (II) - skal udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Der er i 2012 af institutionens forskere: 1. skrevet 27 artikler i peer-reviewed tidsskrifter og 2. afholdt 39 konferencebidrag i faglige netværk. Dertil har de ansatte tilsammen sæde i ledelsen af 12 videnskabelige foreninger, og de deltager i 54 faglige udvalg, råd og nævn. J Dansk Folkemindesamling Dansk Folkemindesamling (I) Mål - varetager fortsat relevant indsamling af og forskning inden for ikke materiel kultur. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Såvel indsamling som forskning følger de lagte planer. Specifikt er der i overensstemmelse med målsætningen for 2012 publiceret en videnskabelig afhandling og en populærvidenskabelig artikel. K Dansk Folkemindesamling (II) Dansk Folkemindesamling skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt Udkast til rapport om indsatsen for at bevare og dokumentere den immaterielle kulturarv såvel som udkast til registrant blev i overensstemmelse med målsætningen for 2012 fremsendt til departementet. Der henvises til afsnit L Universitetsbiblioteksservice Universitetsbiblioteket (I) Mål - skal bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations- og dokumentationsmateriale til brug for Målet er samlet set opfyldt. Udlånet af trykte materialer faldt ikke helt som forventet med 5%, men kun med 3%.

17 -17- Tværgående indsatsområde Mål Status pr undervisning og forskning. Derimod blev succeskriteriet om, at den samlede benyttelse af de digitale materialer skulle stige med 5% mere end opfyldt. Benyttelsen steg med knap 11%. til i alt godt 9.2 mio. enheder, heraf 0,4 mio. digitale bøger og 4.2 mio. digitale tidsskrifter De personlige henvendelser steg med 17,5%. til Succeskriteriet var en stigning på 5%. De udviklingsmæssige målsætninger i forbindelse med E-bogssatsningen og omlægning af kontaktfladen for lånerhenvendelser blev også nået. M Universitetsbiblioteket (II) - skal fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Besøgstallet var i overensstemmelse med succeskriteriet stort set uændret: 1,16 mio. i 2012 mod 1,15 mio. i (Besøgstallet måles som besøgende på de tre fakultetsbiblioteker samt på KUB s læsesale i Diamanten). Antallet af deltagere i brugerundervisningen på KU- BIS-bibliotekerne steg med godt 7% mod succeskriteriet 5% i forhold til I overensstemmelse med rammeaftalens målsætning er det fysiske læringsmiljø i Diamanten færdigudbygget i Endelig var resultatet af brugerundersøgelsen i 2012 særdeles positivt, idet 96% vurderede universitetsbiblioteksservicen til at være god eller meget god mod et succeskriterium på 80%. N Universitetsbiblioteket (III) - skal bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet. Der henvises til afsnit Målet er opfyldt. Der blev gennemført en evaluering fra et internationalt ekspertpanel. Panelets konklusioner var helt overvejende positive, hvilket var universitetsbibliotekets succeskriterium for evalueringen. Bl.a. på baggrund af den internationale evaluerings konklusioner blev der sidst på året indgået en KUBIS-2 aftale om KUBIS-samarbejdets videreførelse. Dette har været en helt afgørende målsætning for biblioteket, jf. bibliotekets rammeaftale og strategi. Der henvises til afsnit

18 -18- Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål. Som det fremgår af skemaet, er det bibliotekets vurdering, at i alt 13 ud af de 14 mål blev opfyldt, mens et enkelt mål blev opfyldt med forsinkelse. Dette er efter bibliotekets vurdering en tilfredsstillende målopfyldelse Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger Udbygning af den digitale infrastruktur (I) Et afgørende led videreudviklingen af det digitale bibliotek er udbygning af den digitale infrastruktur. Udbygningen af de digitale løsninger er nødvendig for, at biblioteket kan opretholde sin brugerorienterede opgavevaretagelse. Det er således bibliotekets mål at møde brugerne digitalt, der hvor de befinder sig. Det er især to rammeaftalefinansierede der skal bidrage til realiseringen af dette mål: Udvikling af et System til Indsamling og Formidling af Digitalt materiale (SIFD-projektet) (i alt 8,3 mio. kr. i rammeaftalemidler) Udvikling af digital service på mobile platforme (i alt 2,4 mio. kr. i rammeaftalemidler) SIFD-projektet Formålet med SIFD-projektet er at udvikle et system, der kan forvalte, bevare og formidle digitalt materiale. Systemet skal håndtere alle materialetyper dokumenter, noder, billeder etc. uafhængig af om materialet er skabt gennem digitalisering eller født digitalt. I relation til brugerne vil systemet styrke formidlingen bl.a. gennem faciliteter til straks-publicering af modtagne digitale materialer samt avancerede søgefaciliteter. SIFD vil således blive rygraden i fremtidens digitale bibliotek. Projektet løber over hele rammeaftaleperioden. De væsentligste målsætninger/succeskriterier i 2012 var at vælge leverandører af IT-løsningen på baggrund af kravspecifikationen fra 2011, at etablere et basissystem, og at dokumentere den valgte løsnings funktionsduelighed (såkaldt proof-of-concept) i relation til en enkelt materialetype. I 2012 blev der foretaget valg af software mv. til projektet, mens et basissystem først blev leveret og proof-of-concept gennemført i første kvartal Målet er således opfyldt, men med forsinkelse. Det er bibliotekets forventning, at forsinkelsen indhentes i løbet af 2013 og 14. Service på mobile platforme Som led i at betjene lånerne der, hvor de er, skal den digitale service, som ydes på bibliotekets hjemmeside, flyttes ud på andre platforme, der tilgås via mobile enheder (smartphones etc.).

19 -19- I 2011 lancerede biblioteket 5 mobile brugerfunktionaliteter, der alle var mobilversioner af kernefunktionaliteten i bibliotekssystemet REX, jf. årsrapport Projektets målsætninger/succeskriterier for 2012 var etablering af faciliteter til brugerfeedback i forhold til de i 2011 etablerede REXfunktionaliteter, etablering af yderligere 5 brugerfunktionaliter i relation til bibliotekssystemet REX og etablering af 2 helt nye mobile services: o et mobilt værktøj til medlemmerne af bibliotekets studenterklub, Students Only!, hvor medlemmerne kan få overblik over arrangementer, tilmelde sig m.v. og o en mobil udgave af websiden Digital Collections fra som giver adgang til store dele af nationalbibliotekets digitaliserede samlinger. Samtlige opgaver blev gennemført i Målet er opfyldt Udbygning af den digitale infrastruktur (II) I henhold til rammeaftalen skal Det Kongelige Bibliotek som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen. Det Kongelige Biblioteks udmøntning af dette mål sker navnlig gennem samarbejdet i DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Biblioteket bidrager såvel organisatorisk som indholdsmæssigt til arbejdet med de fire hovedindsatsområder i DEFF s strategi. Organisatorisk sidder biblioteket i styregruppen, og biblioteket har i 2012 haft formandskabet i den ene af de fire programgrupper, som varetager arbejdet på hovedindsatsområderne. Herudover har biblioteket deltaget aktivt i yderligere to programgrupper. Indholdsmæssigt har Det Kongelige Bibliotek ansvaret for to af de centrale projekter under programgrupperne: Dansk Infrastruktur for Persistent Identifikatorer (PID): etablering af en national tjeneste til uddeling af entydige identifikatorer for digitale objekter Fælles Infrastruktur for Forskningsdata (FIF): etablering af en national platform til forskningsdata En entydig identifikator (persistente identifiers - PID) er et unikt kendetegn for et digitalt objekt, ligesom et ISBN-nummer er unikt for en fysisk bog og et cpr-nummer er det for en person. Entydige identifikatorer for digitale objekter modvirker, at digitalt materiale forsvinder, for eksempel når hjemmesider omorganiseres, eller et digitalt objekt flyttes til et andet sted på nettet. Projektets målsætning/succeskriterium i 2012 var etablering af en teknisk løsning, som kan bruges til uddeling af identifikatorer. Denne målsætning blev nået. Herudover blev arbejdet

20 -20- med at udvikle en organisatorisk ramme og forretningsmodel for projektet påbegyndt. Brugerne af det færdige projekt er potentielt alle biblioteker, som arbejder med eget digitalt materiale. For så vidt angår en Fælles Infrastruktur for Forskningsdata, er formålet med projektet at forøge værdien af danske forskningsresultater ved at opsamle, dele, formidle, validere, videreudbygge og bevare forskningsdata. Målsætningen/succeskriteriet i 2012 var, at der blev skabt det fornødne grundlag for en ansøgning til DEFF samt for etablering af det konsortium af forskningsbiblioteker, som i første omgang udgør projektets partnere. Denne målsætning blev indfriet, og såvel ansøgning til DEFF som konsortieaftale blev underskrevet primo Programgruppernes handlingsplaner og resultater kan i øvrigt følges på DEFF s hjemmeside. Samlet er det Det Kongelige Biblioteks vurdering, at målet om at biblioteket fortsat skal bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, er opfyldt Samlingsopbygning: accession og kassation Det Kongelige Bibliotek skal til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet. På universitetsbiblioteksområdet er der løbende sket accession. Anskaffelserne omfatter godt bøger og tidsskrifter. Endvidere er der indlemmet samlinger fra Københavns Universitet svarende til hyldemeter. Endelig er der gennemført kassation svarende til hyldemeter udenlandske aviser. Nettoresultatet er, at universitetsbibliotekssamlingerne ved udgangen af 2012 udgør 81,9 hyldekilometer. På nationalbibliotekesområdet er der gennemført accession i medfør af lov om pligtaflevering og supplerende indsamling. Samlingerne udgør ved udgangen af ,8 hyldekilometer. Gennem et aktivt kassationsarbejde er det samlede antal hyldekilometer faldet fra 199,2 ved udgangen af 2011 til 197,7 ved udgangen af Samlinger med særligt klimabehov Der er ikke i 2012 sket ændringer med hensyn til, hvor stor en del af Nationalbibliotekets klimakrævende samlinger, der er placeret i magasiner med korrekt bevaringsklima. Af de i alt 123,3 hyldekilometer samlinger, som har behov for særligt klima, blev 52,5 hyldekilometer opbevaret i korrekt klima, mens de resterende 70,8 hyldekilometer og de 275 kvadratmeter pallelager blev opbevaret i ikke-klimastyrede magasiner, hvorved der sker en nedbrydning af samlingerne. Nyt fjernmagasin I foråret 2012 indgav biblioteket et skitseprojekt til departementet vedrørende et nyt klimastyret fjernmagasin. Da Nationalmuseet også står over for at skulle opføre et fjernmagasin, valgte departementet i september 2012 at kæde de to projekter sammen til en fælles byggesag under

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Viden, kultur, kvalitet i digitale rammer

Viden, kultur, kvalitet i digitale rammer Viden, kultur, kvalitet i digitale rammer Nationalbibliotekets strategi 2011-2014 VERSION 2 Janus (romersk gud), som kan skue fortid og fremtid. Symbolet på Nationalbibliotekets strategi 2011-2014 - en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek. Strategi 2011-2014

Det Kongelige Bibliotek. Strategi 2011-2014 DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek Strategi 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Det digitale bibliotek... 4 3. Digital infrastruktur...

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5 1 Indledning side 2 2 Digitale udfordringer side 2 2.1 Digital bevaringsarkivet side 2 2.2 Digital tilgængeliggørelse side 3 2.3 Teknologisk kapabilitet side 3 2.4 It-strategisk modenhed side 4 3 Juridiske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Mere digitalt større synlighed bedre navigation

Mere digitalt større synlighed bedre navigation Mere digitalt større synlighed bedre navigation Strategi 2011-2014 Mission Vision Den verden, Statsbiblioteket er en del af, og som vi skal levere til, er i forandring. Det er Statsbiblioteket også! Afsættet

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere