videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og"

Transkript

1 Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: seksualforbrydelser, de enkelte kriminalitetstyper;seksuel misbrug af børn og unge;sagens oplysning;særlige persongrupper, straffeproces; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: Aktiv: Historisk Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sager, hvor videoafhøring af børn kan anvendes Afgørelse om videoafhøring Underretning af de sociale myndigheder og beskikkelse af bistandsadvokat for barnet Underretning af de sociale myndigheder Beskikkelse af bistandsadvokat for barnet Assistance mellem politikredsene til videoafhøring af børn Politiets forberedelse af videoafhøringen, orientering af barnet mv Beskikkelse af forsvarer/advokat for den mistænkte/sigtede Mistænktes/sigtedes stilling i forbindelse med videoafhøringen Mistænkte/sigtede kan ikke overvære videoafhøringen Forsvarerens tilstedeværelse ved videoafhøringen Gennemførelse af videoafhøringen Lokaler mv Tilstedeværelse under videoafhøringen Orientering af bisidder/tryghedsskabende person Orientering af barnet Afhøringen Den mistænktes/sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaring og vejledning af den mistænkte/sigtede Mistænkte/sigtede gennemser videoafhøringen hos politiet Mistænkte/sigtede gennemser ikke videoafhøringen hos politiet Tidsforløbet i forbindelse med afhøring af barnet Rapport om henvendelser til mistænkte/sigtede og forsvareren Genafhøring af barnet Videoafhøringen som bevis Varetagelse af barnets interesser i forbindelse med lægeundersøgelse af barnet Tiltalerejsning og sagens behandling i retten Straffebestemmelser og tiltale Forhåndsafgørelse om dørlukning mv Strafpåstand

3 Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager 1. Indledning Denne meddelelse indeholder retningslinjer for behandlingen af sager om seksuelt misbrug af børn fra anmeldelsestidspunktet, og indtil sagen afsluttes, herunder retningslinjer om videoafhøring af børn i sådanne sager. Retningslinjerne er i vidt omfang fastsat på baggrund af de regler om videoafhøring af børn, der blev indført ved lov nr. 228 af 2. april 2003 om ændring af bl.a. retsplejeloven (Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn), samt anbefalingerne i betænkning nr. 1420/2002 om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn, ligesom retningslinjerne i et vist omfang er fastsat på baggrund af retspraksis. Meddelelsen er senest revideret i december Sager, hvor videoafhøring af børn kan anvendes Anvendelse af en videoafhøring som bevis i stedet for en indenretlig forklaring er reguleret i retsple-jelovens 872. Efter denne bestemmelse kan politiets afhøring af et barn, når afhøringen er optaget på video (videoafhøring), benyttes som bevis under hovedforhandlingen, jf. nærmere nedenfor under afsnit 11. Ifølge forarbejderne til den nævnte bestemmelse er udgangspunktet, at videoafhøring kan benyttes som bevis under hovedforhandlingen, hvis der er tale om afhøring af et barn på 12 år eller derunder. Der kan dog foreligge særlige omstændigheder, herunder barnets udvikling og psykiske tilstand, der bevirker, at videoafhøring af ældre børn kan anvendes som bevis. Kerneområdet for retningslinjerne om videoafhøring i denne meddelelse er således sager, hvor et barn på 12 år eller derunder må formodes at have været udsat for seksuelle overgreb, jf. bestemmelserne i straffelovens 210 (incest) og kapitel 24 (forbrydelser mod kønssædeligheden), men retningslinjerne i meddelelsen finder også anvendelse, hvis der i sædelighedssager foretages videoafhøring af lidt æl-dre børn, eller hvis der bliver tale om at afhøre børn, der ikke er forurettede, som vidner i sædelig-hedssager. Det følger i øvrigt af forarbejderne, at der også i andre typer af sager end sager om seksuelle overgreb, f.eks. drabs- eller voldssager, og hvor de samme hensyn til barnet gør sig gældende, efter omstændig-hederne kan være et tilsvarende behov for, at afhøringen af et barn som vidne optages på video med henblik på forevisning under hovedforhandlingen. Sådanne videoafhøringer er ikke nærmere omtalt i denne meddelelse, men det er - 2 -

4 naturligvis i sådanne tilfælde muligt at benytte de faciliteter mv., der anvendes ved videoafhøring af børn i sædelighedssager, jf. afsnit 8.1. nedenfor. 3. Afgørelse om videoafhøring Når politiet modtager en anmeldelse af et seksuelt overgreb mod et barn, bør der snarest i samråd med anklageren tages stilling til, om barnet skal videoafhøres. Selv om en videoafhøring ikke kan forevises for retten efter bestemmelsen i 872, jf. afsnit 2, kan en videooptagelse af afhøringen af et barn, der er ældre end 12 år, ske med det formål at tilvejebringe et bedre grundlag for afgørelse af tiltalespørgsmålet. Videoafhøring af barnet bør søges gennemført hurtigst muligt, og hvis det er praktisk muligt inden en uge fra anmeldelsen. Formålet hermed er at sikre barnets hukommelse om forholdet og at skåne barnet for at blive afhørt på et tidspunkt, hvor en behandling af barnet er i gang. Endvidere kan en afhøring inden for kort tid efter anmeldelsen være med til at mindske risikoen for påvirkninger af barnet fra familien eller andre. Spørgsmålet om varetagelse af barnets interesser i forbindelse med afhøring af barnet er omtalt i be-tænkning nr. 1420/2002, afsnit I betænkningen antages det, at det ikke kan anses for nødvendigt at indhente forældrenes eller en af forældrenes udtrykkelige samtykke til afhøringen. I de tilfælde, hvor der er to indehavere af forældremyndigheden, og den ene af disse er mistænkt/sigtet og modsætter sig politiets afhøring af barnet, vil politiet kunne foretage afhøring af barnet, hvis den anden forældremyndighedsindehaver ikke modsætter sig dette. Hvis der kun er én indehaver af foræl-dremyndigheden over barnet, og denne modsætter sig politiets afhøring, eller hvis begge indehavere af forældremyndigheden modsætter sig, at barnet afhøres hos politiet, må politiet forelægge spørgs-målet om vidneafhøring af barnet for retten med henblik på en eventuel indenretlig afhøring af barnet efter retsplejelovens 747. Tilsvarende må antages at gælde, hvis forældremyndighedsindehaveren må anses for ude af stand til at varetage barnets interesser på grund af sygdom eller lignende. Retten vil herefter eventuelt kunne give pålæg om, at barnet skal afgive en indenretlig vidneforkla-ring, jf. retsplejelovens 171, stk

5 Der kan i den forbindelse f.eks. henvises til U H, hvor Højesteret i medfør af retsplejelovens 171, stk. 3, pålagde to børn på 5 og 9 år at afgive forklaring i en sag, hvor deres mor og dennes kæ-reste var sigtet for vold mod et barn på 1½ år, og hvor moderen og børnenes biologiske far modsatte sig afhøring af børnene. Det fremgår af betænkningen, at hensynet til barnet i disse tilfælde tilsiger, at afhøringen af barnet ikke bør foregå som en sædvanlig indenretlig afhøring i retslokalet. Det anbefales derfor i betænknin-gen, at afhøringen i stedet gennemføres som en indenretlig videoafhøring, hvor afhøringen foretages af en særligt uddannet afhører i det til politiets vidneafhøringer indrettede lokale, og således at video-afhøringen sker under medvirken af en dommer, der befinder sig i monitorrummet. Indenretlige afhøringer af børn i sædelighedssager er således i praksis hidtil blevet gennemført som videoafhøringer under medvirken af en dommer, der befinder sig i monitorrummet, og således at den sigtede på samme måde som ved politiets udenretlige afhøringer, jf. retsplejelovens 745 e og ne-denfor afsnit 8 ikke har adgang til at overvære selve afhøringen. Det fremgår nu udtrykkeligt af bestemmelsen i retsplejelovens 748, stk. 1, 3. pkt., at sigtede ikke har adgang til at overvære en indenretlig videoafhøring af et barn, når videoafhøringen kan formodes at blive anvendt som bevis under hovedforhandlingen. Bestemmelsen i retsplejelovens 748, stk. 1, blev ændret ved lov nr. 325 af 11. april 2012 om ændring af retsplejeloven mv., efter at Østre Landsret i en kendelse af 3. september 2009 (U Ø) udtalte, at retsplejelovens 745 e ikke fandt anvendelse på indenretlige afhøringer, og at sigtede derfor som udgangspunkt havde adgang til at overvære en indenretlig videoafhøring fra et monitorrum. Kendelsen er således ikke længere udtryk for gældende ret. Reglerne om vidnefritagelse gælder også for børn, og i U H accepterede Højesteret en 14-årig piges ret til at nægte at afgive forklaring mod sin far. Ved afhøring af sådanne større børn skal barnet derfor gøres bekendt med reglerne om vidnefritagelse. For mindre børn bør det som udgangspunkt overlades til forældrene (eller en af forældrene) at tage stilling til et eventuelt spørgsmål om vidnefri-tagelse. I særlige tilfælde kan bistandsadvokaten på barnets vegne tage stilling til spørgsmålet om vidnefrita-gelse. Østre Landsret har således i en kendelse af 18. juni 2008 (U Ø) udtalt, at det vil være en naturlig og sædvanlig opgave for bistandsadvokaten på barnets vegne at tilkendegive, om forkla-ring vil blive afgivet frivilligt, når forældremyndighedsindehaverens interesse må antages at kollidere med barnets interesser. 4. Underretning af de sociale myndigheder og beskikkelse af bistandsadvokat for barnet - 4 -

6 4.1. Underretning af de sociale myndigheder Politiet skal underrette kommunen, når en person under 15 år som forurettet eller vidne skal afhøres i en sag om seksuelle overgreb, idet kommunen i disse tilfælde har pligt til at sende en repræsentant til afhøringen, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 79 af 4. februar 1998 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring. Det følger i øvrigt af denne bekendtgørelse, at repræsentanten under afhøringen hos politiet skal støtte barnet og påse, at afhøringen foregår med en skånsomhed, der er afpasset sagens karakter og barnets alder. Repræsentanten skal under afhøringen forholde sig neutral og må ikke deltage aktivt i udspør-gen. Repræsentanten fra kommunen (bisidderen fra socialforvaltningen) skal således have adgang til at være til stede under afhøringen, jf. nærmere nedenfor under afsnit 8.2. Afhøreren bør forud for afhø-ringen vejlede bisidderen nærmere om bisidderens rolle og opgaver under afhøringen, jf. afsnit 8.4. I øvrigt følger det af 153, stk. 1, i lov om social service, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb, herunder seksuelle overgreb Beskikkelse af bistandsadvokat for barnet Det følger af retsplejelovens 741 a, stk. 2, 1. og 3. pkt., at i sager om overtrædelse af straffelovens 210, 216 og 217, 218, stk. 2, 222, stk. 2, 2. led, 223, stk. 1, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, skal der ske beskikkelse af en bistandsadvokat for den, der er forurettet ved lovovertrædelsen, medmindre den pågældende efter at være vejledt om retten til beskikkelse af advo-kat frabeder sig det. I sager om overtrædelse af bl.a. straffelovens 218, stk. 1, , 222, stk. 1, 222, stk. 2, 1. led, 223, stk. 2, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, er advokatbeskikkelse derimod afhængig af, at forurettede fremsætter begæring herom, jf. retsplejelovens 741 a, stk. 1. Fremsætter den forurettede ikke begæring om beskikkelse af advokat, eller frabeder forurettede sig beskikkelse, kan der efter politiets begæring beskikkes en advokat for den forurettede under efter-forskningen, jf. retsplejelovens 741 a, stk. 6. Ifølge forarbejderne til bestemmelserne, der blev indført ved lov nr. 558 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling mv. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til - 5 -

7 afdøde i straffesager mod politipersonale), forudsættes 741 a, stk. 6 (tidligere stk. 4), f.eks. anvendt i de tilfælde, hvor en værge for en mindreårig frabeder sig beskikkelse af advokat, eller hvor det er tvivlsomt, om en erklæring fra en psykisk syg person om ikke at ville have beskikket ad-vokat er alvorlig ment. Det er samtidig anført, at beskikkelse i sådanne tilfælde kan være nødvendig for at varetage forurettedes interesser. I sager, hvor der er formodning om, at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb, bør politiet derfor begære en bistandsadvokat beskikket for barnet. Dette gælder selv om barnet, barnets forældre eller andre, der kan varetage barnets tarv, ikke fremsætter begæring herom, jf. 741 a, stk. 1, eller de nævnte personer frabeder sig beskikkelse, jf. 741 a, stk. 2, medmindre beskikkelse synes åbenbart unødvendigt. I sager om overtrædelse af straffelovens 210, 216 og 217, 218, stk. 2, 222, stk. 2, 2. led, 223, stk. 1, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, skal forurettede som udgangspunkt have lejlighed til at tale med en bistandsadvokat før politiets afhøring, jf. 741 a, stk. 2, 2. pkt. I sager, hvor der skal foretages videoafhøring, vil en eventuel samtale kunne finde sted umiddelbart inden videoafhøringen, hvor både forurettede og bistandsadvokaten er til stede. Hensynet til sagens efterforskning kan dog begrunde fravigelse af udgangspunktet, hvorefter foruret-tede skal have lejlighed til at tale med en advokat inden afhøringen, jf. lovforslagets specielle be-mærkninger til bestemmelsen (lovforslag nr. L 160 af 27. april 2005), hvor følgende er anført: Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 741 a, stk. 2, 2. pkt., skal den forurettede i de pågældende sager have lejlighed til at tale med en advokat før afhøringen, medmindre den pågældende efter at være blevet vejledt, frabeder sig det. Med henblik på at undgå, at ordningen med bistandsadvokat skaber efterforskningsmæssige vanskeligheder, således at udsigten til at få udredt tingenes rette sammenhæng forringes, herun-der muligheden for at tage en gerningsmand på friske spor, forudsættes det, at politiet uanset reglerne kan foretage en helt foreløbig udspørgen af forurettede. Politiet vil således kunne stille uopsættelige spørgsmål til forurettede og nødvendige efterforskningsskridt bør kunne finde sted, også før advokaten er kommet til stede. Politiet vil således kunne stille forurettede spørgsmål med henblik på meddelelse af akutte oplysninger af betydning for en umiddelbar be-vissikring, f.eks. om tid, sted og signalement mv. Der forudsættes at være tale om oplysninger, der er nødvendige for foretagelsen af efterforskningsskridt, som ikke kan opsættes uden risiko for, at øjemedet forspildes. Det kan indebære oplysning om gerningsforløbet,»udførelsesmå-den«mv. med henblik på stillingtagen til om mulige DNA-spor skal sikres. Det kan også dreje sig om oplysninger, der er nødvendige for stillingtagen til, om der foreligger et anholdelses-grundlag. Der vil således kunne være tale om en udspørgen, der ikke er helt kort. Det forudsættes endvidere, at der hvis forurettede ønsker det som supplement til eller i ste-det for den indledende samtale kan gennemføres en telefonsamtale mellem forurettede og den advokat, der udpeges. I sager om overtrædelse af straffelovens 210, 216 og 217, 218, stk. 2, 222, stk. 2, 2. led, 223, stk. 1, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, kan afhøring af den forurettede endvi-dere kun foregå uden bistandsadvokatens tilstedeværelse, hvis forurettede anmoder om det, mens det i andre tilfælde alene er en betingelse, at forurettede er villig til at udtale sig, selv om der er fremsat begæring om beskikkelse, jf. retsplejelovens 741 b, stk

8 Endvidere følger det af retsplejelovens 741 c, stk. 1, jf. stk. 4, at bistandsadvokaten bl.a. har adgang til at overvære afhøringer af den forurettede og stille yderligere spørgsmål til forurettede. Reglerne om vejledning af forurettede om adgangen til at begære en bistandsadvokat beskikket frem-går af retsplejelovens 741 b, stk. 1. I øvrigt henvises til bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 66 a og bekendtgørelse nr af 21. september 2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. Endvidere henvises til Rigsadvokat-meddelelse nr. 8/2007 om vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpeg-ning af en kontaktperson for forurettede og vidner mv., afsnit Assistance mellem politikredsene til videoafhøring af børn Videoafhøringer af børn i sædelighedssager skal foretages af særligt uddannede polititjenestemænd, og under afhøringen benyttes de nedennævnte lokaler. I det omfang en politikreds ikke selv råder over personale, der er særligt uddannet til at foretage vi-deoafhøringer, anmodes politidirektøren i den kreds, som videoafhøringslokalet hører under, om at udpege en polititjenestemand, der kan foretage afhøringen. Hvis videoafhøringen skal foretages i en anden politikreds, træffes endvidere aftale med denne kreds om tidspunktet mv. for benyttelsen af lokalet. Videoafhøringer foretages herefter således: Videoafhøringslokalet i Albertslund: Hører under Københavns Vestegns Politi og benyttes af denne politikreds samt af Københavns Politi og af Midt- og Vestsjællands Politi. Videoafhøringslokalet i Hillerød: Hører under Nordsjællands Politi og benyttes af denne politikreds. Videoafhøringslokalet i Slagelse: Hører under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og benyttes af denne politikreds samt af Midt- og Vestsjællands Politi. Videoafhøringslokalet i Svendborg: Hører under Fyns Politi og benyttes af denne politikreds

9 Videoafhøringslokalet i Esbjerg: Hører under Syd- og Sønderjyllands Politi og benyttes af denne po-litikreds samt af Sydøstjyllands Politi. Videoafhøringslokalet i Viborg: Hører under Midt- og Vestjyllands Politi og benyttes af denne politi-kreds. Videoafhøringslokalet i Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby Sygehus: Hører under Østjyllands Politi og benyttes af denne politikreds samt af Sydøstjyllands Politi. Videoafhøringslokalet i Ålborg: Hører under Nordjyllands Politi og benyttes af denne politikreds. Videoafhøringslokalet i Rønne: Hører under Bornholms Politi og benyttes af denne politikreds.6. Forberedelse af videoafhøringen 6.1. Politiets forberedelse af videoafhøringen, orientering af barnet mv. Efter udpegningen af en polititjenestemand, der skal foretage videoafhøringen af barnet, sker forbere-delsen af videoafhøringen i samarbejde mellem denne polititjenestemand og den sagsbehandlende polititjenestemand og anklageren i den kreds, hvor efterforskningen i sagen foregår. Den polititjenestemand, der skal foretage videoafhøringen, skal have en grundig orientering om sagen og om barnets personlige forhold og have adgang til sagens akter. I betænkning nr. 1420/2002, afsnit , anbefales det, at forberedelsen af barnet på videoafhøringen foretages af den polititjenestemand, der skal forestå afhøringen af barnet. Der henvises i den forbin-delse til, at barnet kan føle sig mere tryg ved under afhøringen at tale med en person, som det er blevet præsenteret for tidligere, ligesom det kan være af betydning for afhøringen, at polititjenestemanden har truffet barnet forud og haft lejlighed til at danne sig et indtryk af barnet. Politiet bør også forud for videoafhøringen med forældrene og større børn, dvs. navnlig børn fra 8 års alderen og opefter, jf. også afsnit 8.2. nedenfor drøfte spørgsmålet om, hvorvidt der er et særligt behov for, at en person ledsager barnet i afhøringslokalet. Den polititjenestemand, der skal foretage afhøringen, bør derfor aflægge et besøg hos barnet i hjem-met for at få et indtryk af barnet og dets sproglige udvikling og for at præsentere sig for barnet og orientere barnet om, hvor og under hvilke former afhøringen skal foregå, ligesom spørgsmålet om ledsagelse af barnet under afhøringen kan drøftes under dette besøg

10 Besøget kan eventuelt aflægges sammen med den sagsbehandlende polititjenestemand, men der bør ikke deltage mere end to polititjenestemænd i besøget. Det nærmere indhold i afhøringen må ikke drøftes med barnet forud for videoafhøringen, og hvis bar-net selv begynder at tale om sagen, må polititjenestemanden afbryde barnet og forklare, at de først skal tale om dette under videoafhøringen. Polititjenestemanden må dog nødvendigvis orientere barnet om formålet med afhøringen. Der bør udfærdiges en detaljeret politirapport om et besøg hos barnet og om den samtale med barnet, der har fundet sted med henblik på at orientere om videoafhøringen. Selve afhøringen bør planlægges omhyggeligt og i lyset af barnets alder og modenhed og det sprog, som barnet må forventes at kunne forstå. Det kan være nødvendigt at søge rådgivning om særlige etniske forhold, skikke og opfattelser. Det vil typisk være hensigtsmæssigt at udarbejde en tjekliste med spørgsmål. I enkelte tilfælde, hvor et barn er særligt psykisk belastet af overgrebet, eller hvor barnets manglende udvikling eller sygdom skønnes at gøre det vanskeligt at afhøre barnet, kan politiet efter en konkret vurdering af oplysningerne om barnet overveje, om det er hensigtsmæssigt at lade en børnesagkyndig bistå ved afhøringen, dog således at afhøringen fortsat foretages af polititjenestemanden, jf. herved betænkning 1420/2002, afsnit Den børnesagkyndige vil i sådanne tilfælde forud for afhøringen kunne give konkrete råd og vejled-ning til afhøreren. Endvidere kan den børnesagkyndige overvære afhøringen fra monitorrummet, såle-des at afhøreren under en pause i afhøringen kan få råd fra den børnesagkyndige, f.eks. om spørgetek-nik eller om muligheden for via andre samtaleemner at få barnet til at fortælle om, hvad der måtte være sket. Den børnesagkyndige vil endvidere kunne give råd og vejledning til forsvareren, anklageren og bistandsadvokaten i relation til formulering af supplerende spørgsmål til barnet. Børnesagkyndig bistand kan eventuelt ydes af en ansat i barnets institution, en sagkyndig med tilknyt-ning til institutionen, eller en sagkyndig, som anvises af socialforvaltningen. Det kan være en fordel, at den sagkyndige kender barnet, men den pågældende må ikke være involveret i sagen. Endelig må det overvejes, om der er behov for tolk under afhøringen af barnet. Tidspunktet for videoafhøringen bør fastsættes under hensyntagen til, at barnet, dennes bistandsadvo-kat, bisidderen fra socialforvaltningen og forsvareren (samt eventuelt en tryghedsskabende person, en tolk eller en børnesagkyndig) kan være til stede

11 6.2. Beskikkelse af forsvarer/advokat for den mistænkte/sigtede Inden videoafhøringen skal der beskikkes en forsvarer for den, der er mistænkt eller sigtet eller senere måtte blive mistænkt eller sigtet i sagen, hvis videoafhøringen formodes at skulle anvendes som bevis under hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens 731 a. Forsvarerbeskikkelse er således obligatorisk i alle sager, hvor der skal foretages videoafhøring af et barn, hvis den mistænkte/sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, eller hvis den valgte forsvarer ude-bliver. Forsvarerbeskikkelse er ligeledes obligatorisk, selv om ingen endnu er mistænkt eller sigtet i sagen. Der fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i retsplejelovens 731 a, at det i medfør af retsplejelo-vens 733, stk. 2, og 736, stk. 2, er muligt for retten efter omstændighederne bl.a. at afvise at be-skikke en bestemt forsvarer, hvis det på forhånd står klart, at den pågældende forsvarer ikke vil kunne deltage i politiets videoafhøring af barnet inden for ganske kort tid. Ved lov nr. 493 af 17. juni 2008 er ordlyden af retsplejelovens 733, stk. 2, blevet ændret, således at det nu følger af bestemmelsen, at retten ved kendelse kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme, eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring. Formålet med ændringen var at opnå, at hensynet til sagens fremme bør indgå med større vægt end efter hidtil gældende praksis. Forsvareren bør inden videoafhøringen have adgang til sagens akter. 7. Mistænktes/sigtedes stilling i forbindelse med videoafhøringen 7.1. Mistænkte/sigtede kan ikke overvære videoafhøringen Mistænkte/sigtede har ikke adgang til at overvære videoafhøringen, jf. retsplejelovens 745 e, stk. 2, 1. pkt. Den pågældende skal dog snarest have adgang til at gennemse videooptagelsen hos politiet, jf. 745 e, stk. 2, 2. pkt., og nedenfor under afsnit

12 7.2. Forsvarerens tilstedeværelse ved videoafhøringen Forsvareren er forpligtet til at overvære videoafhøringen, når det må formodes, at videoen skal finde anvendelse som bevis under hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens 745 e, stk. 1. Bestemmelsen indebærer, at forsvareren ikke blot har adgang til at overvære videoafhøringen af bar-net, men pålægger denne en pligt til at overvære videoafhøringen. Det sikres herved, at den mistænktes/sigtedes eller den endnu ikke identificerede gerningsmands interesser kan varetages under afhøringen af barnet, selv om den mistænkte/sigtede ikke selv har ad-gang til at overvære afhøringen. Forsvarerens tilstedeværelse under afhøringen af barnet vil samtidig sikre, at forsvareren allerede på dette tidspunkt vil kunne stille de spørgsmål, som den pågældende almindeligvis efter forudgående samtale med sin klient måtte have til barnet, således at en eventuel genafhøring af barnet vil kunne begrænses til supplerende spørgsmål, som måtte være foranlediget af den mistænktes/sigtedes og forsvarerens gennemsyn af hovedafhøringen. 8. Gennemførelse af videoafhøringen 8.1. Lokaler mv. Videoafhøringen foregår i særligt indrettede videoafhøringslokaler, jf. nærmere ovenfor under afsnit 5. Det anbefales i betænkning nr. 1420/2002, afsnit , at der ved placeringen af afhøringslokaler bør tages højde for, at barnet ikke skal gennem hele politistationen for at komme til afhøringslokalet. Endvidere anbefales i betænkningen afsnit en række forhold vedrørende indretning af afhø-ringslokalet. Det bør tilstræbes, at videoafhøringslokalerne indrettes i overensstemmelse med anbefa-lingerne i betænkningen. I forbindelse med de enkelte afhøringer bør politiet være opmærksom på, at de personer, der er til stede i afhøringslokalet, så vidt muligt sidder sådan, at de alle er med i videobilledet under afhøringen, ligesom det skal undgås, at barnet placeres bag et bord eller på anden måde, som forhindrer, at man kan se barnets kropssprog mv

13 8.2. Tilstedeværelse under videoafhøringen Mistænkte/sigtede har som nævnt i afsnit 7.1. ikke adgang til at overvære videoafhøringen, men har adgang til efterfølgende at blive gjort bekendt med barnets forklaring, jf. nedenfor afsnit 9. De personer, der har adgang til at overvære videoafhøringen, placeres i afhøringslokalet eller monitor-rummet, jf. nedenfor. I betænkning nr. 1420/2002, afsnit , anbefales det, at der af hensyn til barnet bør være så få per-soner til stede som muligt i selve afhøringslokalet. Det anbefales derfor, at der i afhøringslokalet normalt kun bør være barnet, der skal afhøres, afhøreren og som udgangspunkt bisidderen fra socialforvaltningen til stede. Endvidere kan der være en tolk til stede, hvis der er behov for tolkebistand. I praksis har det af hensyn til barnets tarv dog udviklet sig således, at det normalt kun er barnet og afhøreren, der er til stede i afhøringslokalet, således at bisidderen fra socialforvaltningen overværer afhøringen fra monitorrummet og derfra påser, at afhøringen foregår med den fornødne skånsomhed. Barnet får derved kun direkte kontakt med afhøreren, som barnet normalt er blevet præsenteret for tidligere og kan føle sig tryg ved, jf. ovenfor afsnit 6.1. Hvis der er et særligt behov for at styrke barnets tryghed, kan der være en tryghedsskabende person til stede i afhøringslokalet. Ifølge betænkning nr. 1420/2002, afsnit , kan f.eks. en pædagog fra barnets daginstitution eller en bedsteforælder, som ikke forventes senere at skulle afgive vidneforklaring, medvirke som tryghedsskabende person. Det skal derimod undgås, at den person, der skal skabe tryghed for barnet, er en person, der eventuelt senere skal afgive forklaring i retten, eller en person, der tidligere har drøftet sagen med barnet, lige-som det skal undgås, at en forælder medvirker som tryghedsskabende person eller overværer afhørin-gen fra monitorrummet. Det vil således forekomme, at barnets forældre skal afgive forklaring som vidne under straffesagen. Endvidere vil en forælders tilstedeværelse kunne have indflydelse på barnets forklaring ved, at barnet ikke vil eller ikke kan forklare om det passerede i sine forældres påhør, eller ved at barnets forklaring ved en eventuel genafhøring vil kunne påvirkes af, at forældrene efter den første afhøring har talt med barnet om afhøringen. Den sagsbehandlende polititjenestemand, anklageren fra den politikreds, der behandler sagen, bi-standsadvokaten og normalt bisidderen fra socialforvaltningen, jf. ovenfor, og forsvareren overværer afhøringen fra et andet lokale (monitorrummet), hvorfra de på en monitor kan følge afhøringen. I de enkelte

14 tilfælde, hvor en børnesagkyndig inddrages til at rådgive i forbindelse med afhøringen, jf. afsnit 6.1. ovenfor, overværer denne ligeledes afhøringen fra monitorrummet Orientering af bisidder/tryghedsskabende person I betænkning nr. 1420/2002, afsnit , anbefales det, at afhøreren, inden afhøringen påbegyndes, aftaler med bisidderen og en eventuel tryghedsskabende person, hvilke opgaver henholdsvis bisidderen/den tryghedsskabende person og afhøreren har i forbindelse med afhøringen. Hvis bisidderen fra socialforvaltningen eller en tryghedsskabende person skal være til stede i afhø-ringslokalet, skal pågældende således forud for afhøringen vejledes om ikke at blande sig i afhørin-gen, men at forholde sig neutral til denne, og om, at sagen og afhøringen ikke bør drøftes med barnet i pauser under afhøringen. Der bør endvidere vejledes om, at ledsagerens funktion er at støtte barnet, f.eks. ved at holde barnet i hånden, tage barnet på skødet eller trøste barnet, hvis der er behov for det Orientering af barnet Det må efter en konkret vurdering afgøres, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i forbindelse med videoafhøringen at orientere barnet om, at mistænkte/sigtede efterfølgende har adgang til at blive gjort bekendt med barnets forklaring. Ved denne vurdering må bl.a. barnets alder og modenhed samt omstændighederne i sagen indgå. I hvert fald, når der er tale om mindre børn, vil det normalt være tilstrækkeligt, at barnets bisidder fra socialforvaltningen, bistandsadvokaten og efter omstændighederne i sagen tillige forældrene oriente-res om, at mistænkte/sigtede efterfølgende har adgang til at blive gjort bekendt med barnets forkla-ring Afhøringen Som det fremgår ovenfor under afsnit 5, skal videoafhøring af børn foretages af særligt uddannede polititjenestemænd. Der fastsættes derfor ikke i denne meddelelse nærmere retningslinjer om afhørin-gen udover det nedenfor angivne: Afhøringen bør indledes med en introduktion, hvor dato og tidspunkt for afhøringen nævnes, og hvor der gøres rede for, hvem der skal afhøres, hvem der gennemfører afhøringen, hvilke personer der i øvrigt er til stede i afhøringslokalet, og hvor de er placeret, ligesom der gøres rede for, hvem der i monitorrummet overværer afhøringen. Af introduktionen bør endvidere fremgå, at barnet er bekendt med, at afhøringen optages på videobånd

15 Den indledende introduktion gives af afhøreren (eller eventuelt af den sagsbehandlende polititjene-stemand), mens denne er alene i afhøringslokalet, hvorefter barnet og eventuelle andre, der skal være til stede i afhøringslokalet, hentes ind. Vejledning om reglerne om vidnefritagelse skal forud for afhøringen i givet fald ske til den, der vare-tager barnets interesser, dvs. normalt barnets forældre. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehave-rens interesse må antages at kollidere med barnets interesser, kan bistandsadvokaten dog på barnets vegne tage stilling til spørgsmålet om vidnefritagelse. Ved afhøring af større børn skal barnet gøres bekendt med reglerne om vidnefritagelse, jf. nærmere herom under afsnit 3. Afhøringen indledes med en neutral og uformel samtale med barnet, der har til formål at skabe tryg-hed hos barnet og vurdere barnets evne til at forstå og svare på stillede spørgsmål. På et forholdsvis tidligt tidspunkt herefter bør barnet forklares grunden til afhøringen, ligesom det på en måde, der svarer til barnets alder, og uden at det opfattes som mistro bør tilkendegives, at det er vigtigt, at barnet svarer sandfærdigt. Det bør herunder forklares barnet, at det er acceptabelt at svare ved at sige jeg ved det ikke, jeg husker det ikke, eller jeg forstår det ikke. Når afhøreren har stillet de spørgsmål til barnet, som findes relevante, holdes en pause i afhøringen, hvor afhøreren drøfter eventuelle yderligere spørgsmål til barnet med de personer, der har overværet afhøringen fra monitorrummet. Der bør herunder lægges særlig vægt på at imødekomme forsvarerens anmodninger om spørgsmål til barnet. Video- og lydoptagelse af personer i afhøringslokalet skal fortsættes i pausen. Supplerende spørgsmål fra de, der har overværet afhøringen, stilles altid af den afhørende polititjene-stemand. Når afhøringen er afsluttet, bør barnet og en eventuel medfølgende voksen have navn og telefonnum-mer på en person i politiet, hvortil der kan rettes henvendelse. Den medfølgende voksne bør orienteres om, at der straks skal rettes henvendelse til politiet, hvis barnet i tilknytning til afhøringen taler videre om sagen og herunder giver oplysninger, som den voksne anser for at være nye. 9. Den mistænktes/sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaring og vejledning af den mistænkte/sigtede

16 Såfremt videoafhøringen giver grundlag for at fortsætte strafforfølgningen, skal der snarest rejses sigtelse mod mistænkte, hvis dette ikke allerede er sket. Forsvareren skal have tilsendt en kopi af videoafhøringen og en eventuel hel eller delvis udskrift af denne, jf. retsplejelovens 729 a, stk. 3. Den mistænkte/sigtede skal snarest muligt have adgang til sammen med sin forsvarer at gennemse videooptagelsen hos politiet, jf. retsplejelovens 745 e, stk. 2, 2. pkt., og det påhviler politiet at vej-lede mistænkte/sigtede om denne adgang. Det er frivilligt for den mistænkte/sigtede, om han eller hun ønsker at gennemse videoafhøringen. Af hensyn til en eventuel genafhøring af barnet bør det ifølge forarbejderne til bestemmelsen tilstræ-bes, at mistænkte/sigtede ser videoafhøringen så hurtigt som muligt efter optagelsen eventuelt samme dag og så vidt muligt inden for 1 til 2 uger efter afhøringen. Hvis den mistænkte/sigtede ønsker at gennemse videoafhøringen, men er lovligt forhindret f.eks. på grund af sygdom eller sagligt begrundet udlandsophold, må videooptagelsen forevises vedkommende hurtigst muligt efter forhindringens ophør. En væsentlig udskydelse af tidspunktet for den mistænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen kan betyde, at en eventuel anmodning om genafhøring af barnet af hensyn til barnet må afvises, jf. nærmere nedenfor under afsnit 10. Det skal således i politikredsene sikres, at politiet efter videoafhøring af et barn foretager det fornødne med henblik på, at mistænkte/sigtede snarest muligt gennemser videoafhøringen Mistænkte/sigtede gennemser videoafhøringen hos politiet Udgangspunktet efter retsplejelovens 745 e og forarbejderne til bestemmelsen er, at den mis-tænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen skal foregå hos politiet, således at politiet kan doku-mentere, at den mistænkte/sigtede har set videooptagelsen inden en eventuel hovedforhandling. Hvis den mistænkte/sigtede har gennemset videooptagelsen hos forsvareren, og dette er dokumenteret over for politiet ved en erklæring fra forsvareren om, at mistænkte/sigtede har gennemset forsvarerens kopi af videooptagelsen, vil mistænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen hos politiet dog kunne undlades

17 I de tilfælde, hvor mistænkte/sigtede ønsker at gennemse videoafhøringen hos politiet uden for-svarerens tilstedeværelse, f.eks. i forbindelse med en afhøring, skal forsvareren forinden underrettes herom, således at forsvareren har mulighed for at drøfte denne beslutning nærmere med sin klient. Det skal i så fald fremgå af en politirapport, at forsvareren er blevet kontaktet, og hvad der i den forbin-delse er blevet aftalt. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til forsvareren, bør forevisningen udskydes, således at der er mulighed for, at mistænkte/sigtede snarest muligt hos politiet kan gennemse videoaf-høringen sammen med sin forsvarer. Der henvises herved til Vestre Landsrets kendelse af 25. april 2006 (U V), hvor en videoafhøring blev afvist som bevis i en sag, hvor tiltalte efter eget ønske havde gennemset videoafhøringen uden sin forsvarers tilstedeværelse, og hvor politiet ikke havde underrettet forsvareren herom. I forbindelse med mistænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen hos politiet bør det søges afkla-ret, om mistænkte/sigtede eller forsvareren vil fremsætte anmodning om, at der foretages en genafhø-ring af barnet, jf. nærmere nedenfor under afsnit 10. Politiet skal vejlede mistænkte/sigtede om, at en begæring om genafhøring skal fremsættes snarest muligt og senest inden 2 uger efter gennemsyn af videoafhøringen, og at mistænkte/sigtede må for-ventes at være afskåret fra at begære barnet afhørt på ny, hvis han eller hun ikke kort tid efter forevis-ning af videoafhøringen fremsætter begæring om genafhøring, jf. afsnit Mistænkte/sigtede gennemser ikke videoafhøringen hos politiet Hvis den mistænkte/sigtede afstår fra at gennemse videooptagelsen eller forholder sig passiv over for politiets henvendelse om gennemsyn kan den mistænkte/sigtede ikke af den grund efterfølgende under hovedforhandlingen anfægte, at videoafhøringen anvendes som bevis under sagen. Den mis-tænkte/sigtede bør senest samtidig med, at han eller hun afstår fra at gennemse videooptagelsen, gøres bekendt med, at anvendelsen af videooptagelsen som bevismiddel ikke efterfølgende kan anfægtes under henvisning til, at han eller hun ikke har set videoafhøringen forud for hovedforhandlingen. Hvis den mistænkte/sigtede forholder sig passiv over for politiets henvendelser om adgangen til at se videooptagelsen, bør det ved fornyet henvendelse til forsvareren sikres, at mistænkte/sigtede har modtaget vejledning om adgangen til at gennemse videoafhøringen og formålet hermed. Afstår den pågældende herefter fra at gennemse videooptagelsen, eller forholder han eller hun sig passiv, bør forsvareren orienteres om, at mistænkte/sigtede ikke ønsker at gennemse videooptagelsen eller ikke har reageret på politiets henvendelser. Det bør samtidig tilkendegives forsvareren, at en eventuel be-gæring om genafhøring skal fremsættes snarest muligt og senest inden 2 uger, og at adgangen til at begære barnet afhørt på ny ellers må forventes afvist, jf. afsnit Tidsforløbet i forbindelse med afhøring af barnet

18 Som det fremgår ovenfor, bør det tilstræbes, at spørgsmålet om forevisning af videoafhøringen for mistænkte/sigtede, og spørgsmålet om begæring af en eventuel genafhøring af barnet er afklaret senest 4 uger efter den første afhøring Rapport om henvendelser til mistænkte/sigtede og forsvareren Der bør udfærdiges udførlig rapport om alle henvendelser til mistænkte/sigtede og forsvareren om adgangen til at gennemse videoafhøringen og om, hvorvidt der er yderligere spørgsmål til barnet, ligesom genpart af eventuelle skrivelser om disse spørgsmål naturligvis skal indgå i sagen. Det bør i den forbindelse særligt sikres, at politirapporterne indeholder dokumentation for den vejled-ning, der er givet mistænkte/sigtede samt dennes forsvarer om forevisning af videoafhøring mv., her-under at der er givet følgende vejledning: at mistænkte/sigtede har adgang til at gennemse videoafhøringen, og at dette skal ske snarest og inden 2 uger, at videoen vil blive anvendt som bevis under den senere straffesag, og at videoen ikke kan anfæg-tes som bevismiddel under henvisning til, at mistænkte/sigtede ikke har set videoen forud for ho-vedforhandlingen, at en eventuel begæring om genafhøring af barnet skal fremsættes straks og inden to uger efter gennemsyn af videoen, og at mistænkte/sigtede må forventes at være afskåret fra at begære barnet afhørt på ny, hvis han eller hun ikke kort tid efter forevisning af videoafhøringen fremsætter begæring om genafhøring. 10. Genafhøring af barnet En begæring fra den, der er mistænkt eller sigtet, eller dennes forsvarer om, at der skal foretages en genafhøring af barnet, skal fremsættes snarest efter, at den pågældende har haft adgang til at gen-nemse videoafhøringen, jf. 745 e, stk. 2, 3. pkt. Ifølge forarbejderne til bestemmelse skal begæringen fremsættes snarest muligt og som udgangspunkt inden 2 uger efter, at den mistænkte/sigtede har foretaget gennemsyn af den første afhøring af barnet. Det vil være hensigtsmæssigt, at begæringen fremsættes skriftligt og med angivelse af temaet for gen-afhøringen. Genafhøring bør af hensyn til barnet kun ske, hvis det findes rimeligt begrundet, for at den mis-tænkte/sigtede kan varetage sit forsvar. Hvorvidt der skal foretages en genafhøring må afgøres ud fra en konkret vurdering, hvor det bl.a. kan tillægges vægt, om der er fremkommet nye oplysninger efter den første

19 afhøring af barnet, om den mistænkte/sigtede og dennes forsvarer ønsker, at der bliver stil-let nye relevante spørgsmål til barnet, eller om der i øvrigt foreligger andre særlige grunde til at fore-tage en genafhøring. Fremsættes en anmodning om genafhøring senere end 2 uger efter, at den mistænkte/sigtede har haft adgang til at gennemse afhøringen af barnet, må der ifølge forarbejderne ved vurderingen af, om gen-afhøring skal foretages, lægges vægt på, om hensynet til barnet tilsiger navnlig på grund af den tid, der er forløbet siden den første afhøring at der ikke bør foretages fornyet afhøring af barnet. Det må ved vurderingen endvidere indgå, hvad der er årsag til den sene begæring om genafhøring, herunder om det skyldes den mistænktes/sigtedes egne forhold. En eventuel tvist mellem politiet/anklagemyndigheden og den mistænkte/sigtede og dennes forsvarer om, hvorvidt der skal foretages genafhøring af barnet, vil kunne indbringes for retten i medfør af rets-plejelovens 746, stk. 1. Hvis det besluttes, at der skal foretages en fornyet afhøring af barnet, må denne søges gennemført ved en yderligere videoafhøring eller eventuelt afhængig af barnets alder og forældremyndighedsinde-haverens stillingtagen hertil i retten. Den mistænkte/sigtede har adgang til efterfølgende at gennemse en eventuel genafhøring af barnet. Der skal således snarest rettes henvendelse til mistænkte/sigtede og forsvareren om, at gennemsyn af genafhøringen kan ske hos politiet. 11. Videoafhøringen som bevis Ifølge retsplejelovens 872 kan politiets afhøring af et barn, der er optaget på video, benyttes som bevis under hovedforhandlingen. Da anvendelse af videoafhøringer som bevis under hovedforhandlingen er en fravigelse af princippet om umiddelbar bevisførelse, forudsættes det i forarbejderne til bestemmelsen, at fremgangsmåden i retsplejelovens 745 e er fulgt i forbindelse med videoafhøringen. Er der sket tilsidesættelse af de grundlæggende betingelser i 745 e, bør videoafhøringen som alt-overvejende udgangspunkt ikke anvendes som bevismiddel under hovedforhandlingen. Hvis der ikke har været en forsvarer for den mistænkte/sigtede til stede under videoafhøringen af barnet, eller den mistænkte/sigtede ikke har haft adgang til at gennemse videoafhøringen, bør videoafhøringen således som altovervejende udgangspunkt ikke anvendes. Eventuelt forsvarerskifte efter gennemførelse af videoafhøringen har ikke betydning for videoafhørin-gens anvendelse som bevismiddel under hovedforhandlingen. Hvis den mistænkte/sigtede vælger at skifte forsvarer, vil dette således ikke indebære, at der alene af den grund skal foretages en fornyet afhøring af barnet

20 I øvrigt vil det ifølge forarbejderne afhænge af karakteren og betydningen af den forskrift, der i givet fald er tilsidesat i forbindelse med videoafhøringen, om der kan ske anvendelse af videoafhøringen som bevismiddel under hovedforhandlingen. Indsigelser om f.eks. ledende spørgsmål til barnet, eller at en tryghedsskabende person har blandet sig i afhøringen, bør i almindelighed ikke kunne føre til, at videoafhøringen ikke kan forevises som bevis under sagen. Det må således i overensstemmelse med princippet om fri bevisbedømmelse overlades til den dømmende ret at afgøre, om og i givet fald i hvilket omfang fejl af denne karakter ved videoafhøringens gennemførelse bør have betydning for videoafhøringens bevismæssige værdi. Afviser retten, at en videoafhøring anvendes som bevis, bør der snarest tages stilling til, om barnet skal indkaldes til at afgive vidneforklaring for retten, eller om en ny videoafhøring vil kunne afhjælpe fejl ved den tidligere videoafhøring. Der kan i den forbindelse henvises til en kendelse afsagt af Østre Landsret den 21. september 2005, hvor en tidligere afvist videoafhøring efterfølgende blev tilladt anvendt som bevis. Videoafhøringen var blevet afvist under ankesagens behandling i landsretten, fordi tiltalte ikke var blevet vejledt om sin ret til at gennemse optagelsen med sin forsvarer, om at han havde adgang til at begære genafhøring, samt om at adgangen hertil kunne fortabes, hvis den ikke blev fremsat snarest muligt. Landsretten hjemviste herefter sagen til fornyet behandling i byretten, hvor der opstod spørgsmål om anvendelse af den samme videoafhøring. Byretten afviste videoafhøringen, selv om der inden hovedforhandlingen var givet tiltalte og hans forsvarer adgang til at gennemse videooptagelsen, og der var givet behørig vejledning om adgangen til genafhøring mv. Byrettens kendelse blev kæret til landsretten, som tillod videoafhøringen anvendt. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på, at hensynet til tiltaltes retssikkerhed kunne varetages ved, at der under en supplerende videoafhøring kunne stilles de fornødne supplerende spørgsmål. 12. Varetagelse af barnets interesser i forbindelse med lægeundersøgelse af barnet I sager om seksuelle overgreb mod børn må politiet overveje, om der er grundlag for en undersøgelse af barnet. Betingelserne for at foretage legemsindgreb over for en person, der ikke er sigtet, er fastsat i retsple-jelovens 792 d. Legemsbesigtigelse, der ikke kræver afklædning, herunder optagelse af fotografier, aftryk og lignende af legemet og visitation af tøj, kan ske med samtykke, der så vidt muligt skal være skriftligt, jf. 792 d, stk. 1, eller efter rettens bestemmelse, hvis betingelserne i retsplejelovens 792 d, stk. 2, er opfyldt. Legemsundersøgelse kan alene ske med samtykke, der så vidt muligt skal være skriftligt, jf. retsple-jelovens 792 d, stk

21 For legemsindgreb mod børn gælder, at samtykke som udgangspunkt kan gives af forældremyndighe-dens indehaver. For større børn det vil sige børn på omkring 12 år og derover bør barnets holdning dog også indgå ved vurderingen af, om der skal foretages legemsindgreb, jf. herved betænkning nr. 1420/2002, afsnit Af betænkning nr. 1420/2002, afsnit , fremgår i øvrigt bl.a. følgende om legemsundersøgelse og samtykke hertil: I de tilfælde, hvor der er to indehavere af forældremyndigheden, og den ene af disse er mis-tænkt/sigtet og modsætter sig, at barnet legemsundersøges, må der efter arbejdsgruppens opfat-telse kunne foretages en legemsundersøgelse af barnet, hvis den anden forældremyndigheds-indehaver giver sit samtykke hertil. Hvis forældremyndighedsindehaveren modsætter sig, at barnet legemsundersøges, f.eks. fordi en undersøgelse vil kunne bevirke eller bestyrke en mistanke om, at barnet udsættes for seksuelt misbrug af forældremyndighedsindehaveren, og der er risiko for, at barnet vil kunne blive udsat for yderligere overgreb eller anden form for vanrøgt, vil børne- og ungeudvalget i kommunen i medfør af lov om social service 39 [nu 51] kunne træffe bestemmelse om, at barnet skal un-dersøges under ophold på en institution eller under indlæggelse på sygehus mod forældremyn-dighedsindehaverens og den unge, der er fyldt 15 års vilje. Det er en forudsætning for an-vendelse af hjemlen i lov om social service 39 [nu 51], at undersøgelsen må anses for nød-vendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling. I bemærkningerne til loven anføres endvidere, at undersøgelsen, hvis forholdene i det enkelte tilfælde tilsiger det, vil kunne foregå ambulant. Lov om social service 39 [nu 51] vil derimod ikke kunne anvendes, hvis der ikke er grund-lag for at antage, at der er risiko for, at barnet, hvis der ikke foretages en undersøgelse mv., vil blive udsat for yderligere overgreb eller anden vanrøgt I andre tilfælde, hvor der er risiko for en interessekonflikt mellem barnet og forældremyndighedens indehaver(e), kan der beskikkes en ad hoc værge for barnet, som vil kunne tage stilling til spørgsmålet om at give samtykke til en undersøgelse.13. Kontaktperson for kommunerne hos politiet Mistanke om, at et barn har været udsat for seksuelle overgreb, opstår i nogle tilfælde i barnets insti-tution eller skole eller som følge af henvendelser til kommunen om barnet. I sådanne tilfælde kan det være nyttigt for den kommunale forvaltnings vurdering og behandling af sagen og for det videre forløb af en eventuel strafferetlig efterforskning og forfølgning, at kommunen og politiet på et tidligt tidspunkt kan drøfte, om der er grundlag for, at der indgives en anmeldelse i sagen. Dette kan medvirke til at sikre, at der hurtigst muligt indledes en politimæssig efterforskning i de tilfælde, hvor der er grundlag herfor, samtidig med, at man i de tilfælde, hvor en mistanke vurderes at være helt grundløs, kan undgå ved en anmeldelse til politiet at rette en mere formel mistanke om seksuelle overgreb mod en bestemt person. Det anbefales derfor i overensstemmelse med forslaget i betænkning nr. 1420/2002, afsnit at politikredsene udpeger en polititjenestemand f.eks. polititjenestemanden, der foretager afhøringen af barnet eller en anklager med erfaring i behandling af sager om seksuelt misbrug af børn, som kommunerne mere uformelt kan kontakte og forelægge en mistanke om mulige seksuelle overgreb

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 22. februar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 22. februar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 22. februar 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-511-0062 Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Videoafhøring Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sagens oplysning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 31.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 19.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 3 2. Politiets

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0053 Dok.: 1644248 UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for

Læs mere

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0052 Dok.:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 1554 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Videoafhøring af børn, og den bevismæssige betydning heraf i straffesager

Videoafhøring af børn, og den bevismæssige betydning heraf i straffesager Videoafhøring af børn, og den bevismæssige betydning heraf i straffesager Kandidatafhandling, Jura, Aalborg Universitet, 2016. Udarbejdet af: Marlene Helene Hansen Titelblad Type: Specialeafhandling Uddannelsessted:

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

05. februar 2014 FM 2014/136

05. februar 2014 FM 2014/136 05. februar 2014 FM 2014/136 Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut: Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere