2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) *******

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010"

Transkript

1 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring forelagt til Budgetudvalgets møde den 28, 29, 30 september 2010 DA DA

2 2

3 Forslag til ændring 591 === VERT/7341 === af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Pilotprojekt En kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet Formålet med dette pilotprojekt er at iværksætte aktioner som foreslået af EØSU med særlig vægt på en adfærdskodeks/vejledning og et netværk af regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet. Kommissionen bør sammen med repræsentanter for de partnerkategorier, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1083/2006, udvikle en kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet. Pilotprojektet tager endvidere sigte på at give regioner, der ønsker at dele deres erfaringer med andre og udbrede god praksis, mulighed for at oprette et netværk af»regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet«. Der vil blive taget særligt hensyn til de erfaringer, der er opnået af de økonomiske partnere og arbejdsmarkedets partnere, og andre organer, der repræsenterer civilsamfundet, miljøpartnere, ikkestatslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Retsgrundlag: Pilotprojekt som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1). Selv om der er gjort en stor indsats for at styrke partnerskabsprincippet, vil det stadig være formålstjenligt at supplere de hidtil iværksatte foranstaltninger med en kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet og et netværk af»regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet«. Forslag til ændring 377 === REGI/6663 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt

4 Tekst: Pilotprojekt vedrørende en regional samarbejdsmekanisme for unge i Central- og Sydøsteuropa Projektets generelle vision er: 1) Styrkelse af den regionale integrationsproces for kandidatlande og mulige kandidatlande til EU via etablering af partnerskaber og fremme unges deltagelse 2) Oprettelse af en permanent regional borgerinstitution for samarbejde og udveksling af unge på det vestlige Balkan og i de sydøsteuropæiske lande såvel som i centraleuropæiske EU-medlemsstater 3) Gennemførelse af fælles projekter inden for videnskab, uddannelse, menneskerettigheder, sprog, kultur og sport med henblik på at etablere stærke netværk i de pågældende regioner 4) Institutionalisering af grænseoverskridende initiativer i regionen med deltagelse af unge. Fordelen ved at opfylde disse tre vigtige aspekter: Indgående gensidig forståelse i de samfund, der er berørt af EU's udvidelse og integrationsproces Forberedelse af strategisk samarbejde inden for fælles EU-politikker, der skal gennemføres i tæt fremtidigt samarbejde Udarbejdelse af en konkret regional dagsorden for offentlige inddragelse af europæiske unge i EU's integrationsproces Nøgleord EU's regionalpolitik, ungdomspolitik, offentlig deltagelse, EU's udvidelse, regional og økonomisk udvikling, forenet i mangfoldighed Det er nødvendigt at styrke den regionale integrationsproces for kandidatlande og mulige kandidatlande til EU via etablering af partnerskaber og fremme af unges deltagelse. Forslag til ændring 529 === EPP//7568 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Forberedende foranstaltning vedrørende partnerskab for bæredygtig udvikling i byer og landdistrikter Rurban Formålet med denne forberedende foranstaltning er at udvikle en partnerskabsmodel/modeller for mindre og større byer og de omkringliggende landdistrikter for at etablere et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører i forbindelse med udvikling og gennemførelse af fælles initiativer for byer og landdistrikter på basis af en integreret strategi. Denne model/modellerne kunne anvendes i næste programmeringsperiode i forbindelse med udviklingsprojekter for byer og landdistrikter, som er 4

5 medfinansieret af EU. Den forberedende foranstaltning bør mere specifikt tage sigte på at: identificere de fælles udfordringer og potentialet i byer og landdistrikter se nærmere på allerede eksisterende partnerskaber mellem byer og landdistrikter i EU's medlemsstater, finde frem til samarbejdsområder og lokale/regionale aktører (offentlige, private, ngo'er osv.) finde frem til eksempler på innovativ god praksis inden for samarbejde mellem byer og landdistrikter i allerede eksisterende partnerskaber udvikle en model/modeller for et partnerskab mellem by og landdistrikt og udarbejde en vejledning for et sådant partnerskab, der eventuelt kan anvendes i Kommissionens strategiske retningslinjer om samhørighed for den næste programmeringsperiode efter Den forberedende foranstaltning bør gennemføres i perioden Lissabontraktaten føjer en tredje territorial dimension til Den Europæiske Unions mål om at fremme økonomisk og social samhørighed. EU's mål om at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer kan bl.a. nås ved at sikre en afbalanceret udvikling mellem byer og landdistrikter. Forslag til ændring 390 === REGI/6686 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende partnerskab for bæredygtig udvikling i byer og landdistrikter Rurban Lissabontraktaten føjer en tredje territorial dimension til Den Europæiske Unions mål om at fremme økonomisk og social samhørighed. EU's mål om at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer kan bl.a. nås ved at sikre en afbalanceret udvikling mellem byer og landdistrikter. Den forberedende foranstaltning bør mere specifikt tage sigte på at: identificere de fælles udfordringer og potentialet i byer og landdistrikter se nærmere på allerede eksisterende partnerskaber mellem byer og landdistrikter i EU's medlemsstater, finde frem til samarbejdsområder og lokale/regionale aktører (offentlige, private, ngo'er osv.) finde frem til eksempler på innovativ god praksis inden for samarbejde mellem byer og landdistrikter i allerede eksisterende partnerskaber udvikle en model for et partnerskab mellem by og landdistrikt og udarbejde en vejledning for et sådant partnerskab, der eventuelt kan anvendes i Kommissionens strategiske retningslinjer om samhørighed for den næste programmeringsperiode efter

6 Den forberedende foranstaltning bør gennemføres i perioden Formålet med denne forberedende foranstaltning er at udvikle en partnerskabsmodel for mindre og større byer og de omkringliggende landdistrikter for at etablere et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører i forbindelse med udvikling og gennemførelse af fælles initiativer for byer og landdistrikter på basis af en integreret strategi. Denne model kunne anvendes i næste programmeringsperiode i forbindelse med udviklingsprojekter for byer og landdistrikter, som er medfinansieret af EU. Kompromisændringsforslag på grundlag af REGI/6670. Forslag til ændring 386 === REGI/6681 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme EU's regionalpolitik på globalt plan Den forberedende foranstaltning sigter mod fortsat at udvikle en bred strategi, der skal fremme kendskabet til og udbrede erfaringerne fra EU's regionalpolitik i tredjelande på grundlag af en positiv gennemførelse af tidligere EU-pilotprojekter. Denne strategi bør omfatte organisering af internationale arrangementer, oplysningsaktiviteter, opbygning af netværk mellem regionale og lokale aktører, udvikling af fælles projekter og nye regionale partnerskaber samt udveksling af god praksis mellem regioner. Ved at fremme modellen for EU's samhørighedspolitik som en succeshistorie gennem regionale dialoger kan EU bruge disse aktiviteter til at vise eksempler på og udbrede EU's værdier, grundlæggende principper, organisationsstrukturer og politikker på globalt plan. Det ville i denne forbindelse være overordentlig hensigtsmæssigt at samarbejde med internationale organisationer (FOGAR, UCLG), der er aktive på dette område. Retsgrundlag: Forberedende foranstaltning som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af , s. 9). Samhørighedspolitikkens internationale dimension har udviklet sig betydeligt på det sidste hovedsagelig som følge af pilotprojektet vedrørende styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme EU s regionalpolitik på globalt plan. Denne forberedende foranstaltning sigter mod at fortsætte disse bestræbelser, der fokuserer på regional styring, uddannelsesprogrammer for lokal politikudformning og strategisk planlægning og på de proceduremæssige aspekter af kontrolmekanismerne og forsvarlig økonomisk forvaltning. 6

7 Forslag til ændring 387 === REGI/6682 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende fastlæggelse af en styringsmodel for EU- Donauregionen bedre og effektiv koordinering Projektets startdato: Projektets slutdato: Det Europæiske Råd anmodede officielt den 19. juni 2009 Kommissionen om at forelægge en EU-strategi for Donauregionen inden udgangen af Strategien vil blive iværksat under det ungarske formandskab for Den Europæiske Union i begyndelsen af 2011, og vil blive ledsaget af en handlingsplan, som løbende vil blive udviklet og ajourført for at tage hensyn til medlemsstaternes forslag. Artikel 3 i Lissabontraktaten forbedrer EU's muligheder for at fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og solidariteten mellem medlemsstaterne. Det er nødvendigt med denne forberedende foranstaltning for at udvikle den nødvendige kapacitetsopbygning og fremskynde koordineringen med henblik på at sikre den rigtige styringsmodel for gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen. Donauregionen har stor erfaring med netværk og samarbejde inden for mange politikområder. Strategien og handlingsplanen giver mulighed for at gå fra ord til handling og skabe reelle fordele for regionen som helhed. Der er behov for en fælles strategisk vision for at styre den fremtidige territoriale udvikling i Donauregionen. Det er klart, at der ikke er nogen, der alene kan anvende den række af foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå udfordringerne og udnytte mulighederne i regionen. En strategi for Donauregionen bestående af detaljerede og konsekvente aktioner med en passende finansiel støtte er vigtig for udviklingen af Donauregionen og den fulde udnyttelse af regionens muligheder. Donaufloden forbinder ti europæiske lande Tyskland, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumænien, Bulgarien, Moldova og Ukraine hvoraf seks er EU-medlemsstater, samt at regionen i en bredere geografisk sammenhæng også omfatter Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Bosnien- Hercegovina og Montenegro. Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem EU's programmer under samhørighedspolitikken og programmerne for lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og potentielle tiltrædelseskandidater, og at den derfor repræsenterer et område, hvor der kan udvikles øgede synergier mellem forskellige EU-politikker: samhørighed, transport, turisme, landbrug, fiskeri, økonomisk og social udvikling, energi, miljøpolitikker, udvidelse og naboskabspolitik, og der skal udarbejdes en EU-strategi for Donauregionen inden for følgende samarbejdsområder: social udvikling og beskyttelse, bæredygtig økonomisk udvikling, transport- og energiinfrastruktur, miljøbeskyttelse, kultur og uddannelse. EU's strategi for Donauregionen bør gennemføres ved at gøre brug af alle finansieringsmidler fra Den Europæiske Union, dens medlemsstater og andre lande, der grænser op til floden, og fra internationale finansielle institutioner såvel som privat kapital. Fokus bør være omkring forbedrede, mere effektive måder at koordinere forskellige finansieringsinstrumenter og de foreslåede særaktioner på. Vi forventer, at EU's Donaustrategien gennem bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og lande, der grænser op til Donau, vil fremme den sociale og økonomiske udvikling i regionen. Dette vil skabe nye 7

8 forretningsmuligheder, fremme udviklingen af bæredygtige, mere effektive og intermodale transportsystemer samt bæredygtig transport og turisme og forbedre livskvaliteten for alle borgere i Donauområdet under fuld hensyntagen til miljøet. Den forberedende foranstaltning skal således fremme/fastlægge en styringsmodel, der skal anvendes inden for specifikke områder vedrørende Donauregionen. Støtten skal finansiere aktiviteter i tilknytning til fastlæggelsen af den styringsmodel, der er nødvendig for udviklingen og gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen. Styringsmodellen forbedrer samarbejdet mellem alle deltagerlande og regioner omkring et fælles flagskibsprojekt inden for: miljøvenlig brug af Donau til indlandssejlads, intermodalitet med andre transportformer langs Donau gennem en forbedring af al infrastruktur (fortrinsvis gennem bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur) og etablering af et multimodalt transportsystem langs hele floden, miljøvenlig brug af vandkraft langs Donau, opretholdelse og forbedring af flodens vandkvalitet i overensstemmelse med vandrammedirektivet, strenge sikkerhedskrav til fartøjer miljøvenlig turisme: økoturisme, udvikling af cykelruter langs næsten hele Donau, udvikling af konventionel massekulturturisme, turisme i byer og landdistrikter, erhvervs- og krydstogtsturisme, sportsturisme fællesprojekter (der skal fremmes og gennemføres) for at øge samarbejdet på energiområdet, navnlig hvad angår energieffektivitet og vedvarende energikilder, i lyset af regionens potentiale som bioenergikilde, og fremme anvendelsen af biomasse, vind- og vandkraft fremme af forskningsinfrastruktur, der er skræddersyet til regionernes og specifikke ekspertisecentres styrker med henblik på produktinnovation og markedsføring et fælles forsknings- og udviklingsprogram i/for Donauregionen, der sigter mod støtte til videnskabelig udvikling og innovation via samarbejde mellem Donaustaterne inden for miljøforskning, fiskeri, landbrug, infrastruktur (herunder energi), transport, uddannelse og mobilitet for forskere og socioøkonomiske aspekter universitetsudvekslingsprogrammer inden for regionen og universitetsnetværk for at fremme ekspertisecentre, der kan konkurrere på internationalt plan og styrke Donaus identitet gennem uddannelse og forbedring af styringen, livslang læring sikring af regionens sikkerhed. EU-strategien for Donauregionen ikke kun en strategi Det drejer sig om handling konkret synlig handling for at overvinde de udfordringer, regionen står over for. I sin handlingsplan bør Kommissionen insistere på, at medlemsstaterne og andre interessenter tage ansvar som ledende partnere for specifikke prioriterede områder og flagskibsprojekter, for eksempel ved at udvikle en specifik og integreret styring i overensstemmelse med en fælles og integreret tilgang til EU's Donaustrategi, som vil blive vedtaget af Europa-Kommissionen inden udgangen af Kommissionen vil opfylde behovet for et uafhængigt, multisektororgan/tilgang, der kan garantere den nødvendige koordinering, overvågnings og opfølgning af handlingsplanen, samt en regelmæssig ajourføring af planen og strategien efter behov. Kommissionen forslår ikke yderligere bevillinger eller andre ressourcer på nuværende tidspunkt. Visse af de specifikke foranstaltninger og projekter kræver dog finansiel støtte. De strukturfondsmidler, der er disponible i regionen, er en større kilde, og de fleste programmer giver allerede mulighed for at gennemføre de foranstaltninger, der foreslås i strategien. Programmyndighederne kan revidere tildelingskriterierne og fremme udvælgelsen af projekter, der er på linje med strategien. Endvidere undersøger medlemsstaterne mulighederne for at støtte projekter, der er på linje med de prioriterede områder i strategien, med egne midler. Den Europæiske Investeringsbank og andre internationale og regionale finansvirksomheder kunne også bidrage. Der bør gøres en ekstra indsats gennem handlingsplanen i snævert samarbejde med tilsvarende igangværende udviklinger (særlig nye forordninger), herunder på EU-plan for at sikre sammenhæng og effektivitet. Den aktuelle økonomiske krise medfører et mindre gunstigt klima for investeringer, hvilket generelt rammer både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Dette gør det så meget mere vigtigt, at EU's 8

9 strategi for Donauregionen giver partnerne i regionen mulighed for at se på et længere perspektiv i erkendelse af, at når denne krise er overstået, vil de regioner, der er bedst forberedt, være dem, der er bedst rustet til at drage fordel af de nye muligheder og innovationer. Europa-Parlamentet har ret til at foreslå forberedende foranstaltninger og pilotprojekter. Det foreliggende forslag til forberedende foranstaltning har en løbetid på 3 år fra januar 2011 til december 2013, og der skal tildeles en bevilling på EUR pr. år. Ovenstående projekter kræver tidsintensive forberedelser i forhold til de berørte medlemsstater og de berørte myndigheder i tredjelande. Den første udbetaling sker i Konklusion På grundlag af det eksisterende retsgrundlag opfylder forslaget formålet med ændringsforslaget, og giver løsningsmodeller for et bæredygtigt samarbejde mellem EU-medlemsstater og andre flodstater. Det er et konkret udtryk for udviklingen af EU-strategien for Donauregionen og dennes integration i EU's generelle politik. Da der går omfattende forhandlinger med tredjelande forud for den finansielle afgørelse, anmodes budgetmyndigheden om at frigive reserven, så de tilsvarende forpligtelsesbevillinger står til rådighed på de respektive budgetposter i rette tid. Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem forskellige EU-politikker og -programmer. Styringsmodellen vil forbedre samarbejdet mellem alle deltagere, herunder nabolande til fælles projekter inden for miljøvenlig udnyttelse af Donau, bæredygtig turisme, fælles forskning og udvikling, regional universitetsudveksling og netværksaktiviteter, energisikkerhed, bæredygtig økonomisk og social udvikling, transport og energiinfrastruktur og kultur og uddannelse. Forslag til ændring 530 === EPP//7569 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Pilotprojekt vedrørende en fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donaumakroregionen Bevillingen vil blive anvendt til at tilrettelægge og/eller udvikle: (1) uddannelsesprogrammer og seminarer for unge med henblik på at understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-makroregionen. Der skal i programmerne lægges vægt på undervisning i medborgerskab og muligheder for kulturel udveksling, der kan bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, bæredygtig og fremtidsorienteret dimension, (2)en fælles platform for at give adgang til regionale kompetencer, (3) forbedring og udvikling af nye løsninger til behandlingskompetencer og projektinformation og etablering af netværk. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især 9

10 aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Dette bør skabe et bæredygtigt grundlag for en fælles platform, der giver adgang til regionale kompetencer og øger det regionale samarbejde, og bør endvidere give mulighed for at udnytte erfaringerne fra en makroregional strategi. Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og de omgivende lande i lighed med den europæiske naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre medlemsstater i regionen. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Forslag til ændring 388 === REGI/6684 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Hen imod en fælles regional identitet for og forening af nationerne samt økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform, i Donaumakroregionen Bevillingen vil blive anvendt til at tilrettelægge eller udvikle: (1) uddannelsesprogrammer og seminarer for unge med henblik på at understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-makroregionen; Der skal i programmerne lægges vægt på undervisning i medborgerskab og muligheder for kulturel udveksling, der kan bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, bæredygtig og fremtidsorienteret dimension (2) en fælles platform for at give adgang til regionale kompetencer (3) forbedring og udvikling af nye løsninger til håndtering af kompetencer og projektinformation samt til etablering af netværk. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Dette bør skabe et bæredygtigt grundlag for en fælles platform, der giver adgang til regionale kompetencer og øger det regionale samarbejde, og det bør endvidere give mulighed for at udnytte erfaringerne fra en makroregional strategi. Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og de omgivende lande i lighed med den europæiske naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre medlemsstater i regionen. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt 10

11 samarbejde. Forslag til ændring 389 === REGI/6685 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Nomenklatur: Teknisk bistand og udbredelse af oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale strategi Formålet med den opførte bevilling er at sikre (1) en ordentlig informationsudveksling gennem nyhedsbreve (herunder online), rapporter og konferencer og i særdeleshed et årligt forum (2) tilrettelæggelse af arrangementer i området for at gøre alle interesserede europæiske regioner bekendt med Østersøtilgangen og principperne for makroregioner (3) en vellykket forvaltning af strategien ved hjælp af det decentraliserede system, der er indført, og især systemet af forbindelsesorganer til de prioriterede aktionsområder og de ledende partnere til flagskibsprojekter. For at sikre, at EU-strategien for Østersøområdet bliver en succes, er det nødvendigt at fremme forvaltningen og gennemførelsen i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse (KOM(2009)0248). Forslag til ændring 4250 === BUDG/4250 === af Balzani Francesca, Cozzolino Andrea, Budgetudvalget Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m. BF genopføres. Afslutningen af programmerne for perioden forventes at fortsætte i 2011, hvilket kræver endelige betalinger, men også frigør nogle ressourcer til yderligere fremskyndelse af gennemførelsen af programmer for perioden

12 Forslag til ændring 373 === REGI/6652 === af Regionaludviklingsudvalget Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m Forslag til ændring 657 === S&D//7011 === af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m. I betragtning af at niveauet for betalinger har været lavt i de seneste år, og forskellen mellem forpligtelsesog betalingsbevillinger i udgiftsområde 1b er blevet større, og i betragtning af at de seneste revisioner af den generelle forordning om strukturfondene for , der er rettet mod en forenkling af forvaltningen af fondene med det formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at håndtere følgerne af den økonomiske krise, sandsynligvis vil have en indvirkning på niveauet for betalinger i de kommende år, bør det niveau for betalinger, som Kommissionen har foreslået, genopføres Forslag til ændring 4355 === BUDG/4355 === af Haglund Carl, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, Färm Göran Artikel Samhørighedsfonden Anmærkningerne ændres som følger:

13 I alt Før afsnittet: Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig finansieres over artikel Teksten ændres som følger: Denne bevilling skal dække finansieringen af Samhørighedsfondens forpligtelser for programmeringsperioden En del af bevillingerne skal anvendes til at støtte gennemførelsen af store projekter fra EU's makroregionale strategier. Det fremgår af handlingsplanen for EU-strategien for Østersøområdet, at de foreslåede foranstaltninger i videst mulig omfang bør finansieres med eksisterende midler, herunder med midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden. Ifølge Rådets konklusioner om SBSR er strategien baseret på en mere effektiv anvendelse af eksisterende EU-instrumenter og fonde såvel af andre eksisterende midler og finansielle instrumenter Forslag til ændring 505 === EFD//8227 === af Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati Artikel Samhørighedsfonden I alt Begrænsning af forhøjelsen til 3 % sammenlignet med sidste år er allerede generøst for et område med så mange problemer i forbindelse med revisioner, hvilket vi ser fra år til år, når Den Europæiske Revisionsret forelægger sin årsberetning i november Forslag til ændring 339 === AFET/5015 === af Udenrigsudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt

14 Forslag til ændring 4147 === BUDG/4147 === af Hartong Lucas, Budgetudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling p.m. p.m. I alt p.m. p.m. Enhver politik inden for dette område er et anliggende for medlemsstaterne, men ikke for EU. Disse budgetposter bør derfor udgå hurtigst muligt. Saldoen bør tilbageføres til medlemsstaterne. Regionalpolitikken og de dermed forbundne fonde, såsom Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Samhørighedsfonden og Solidaritetsfonden, er fuldstændig ineffektive og ubrugelige. Forslag til ændring 4289 === BUDG/4289 === af Surján László, Budgetudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt Forslag til ændring 375 === REGI/6654 === af Regionaludviklingsudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt

15 Genopførelse af budgetforslaget (BF). Nedskæringerne i forpligtelsesbevillingerne er i fuld modstrid med den flerårige vejledende finansieringsplan. Kandidatlandene har investeret i udarbejdelsen af flerårige programmer, institutionel kapacitet og en tilsvarende forberedelse af projekterne i den tro, at disse forpligtelser vil blive overholdt. De foreslåede nedskæringer gør det umuligt på korrekt vis at forberede landene til den flerårige budgettering og programmering, som er grundlaget for strukturfondene. Forslag til ændring 673 === S&D//7027 === af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt Nedskæringerne i forpligtelsesbevillingerne er i klar modstrid med den flerårige vejledende finansieringsplan. Kandidatlandene har investeret i udarbejdelsen af flerårige programmer, institutionel kapacitet og en tilsvarende forberedelse af projekterne i den tro, at disse forpligtelser vil blive overholdt. De foreslåede nedskæringer gør det umuligt på korrekt vis at forberede landene til den flerårige budgettering og programmering, som er grundlaget for strukturfondene. Forslag til ændring 592 === VERT/7342 === af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt EU bør leve op til de politiske forpligtelser, det har påtaget sig over for ansøgerlande og potentielle ansøgerlande. De af Rådet foreslåede nedskæringer vil bringe disse forpligtelser i farezonen. Desuden vil nedskæringerne straffe landene som svar på deres tilsagn om at indføre komplekse forvaltnings- og kontrolsystemer med henblik på deltagelse i EU s flerårige operationelle programmer og hindre gennemførelsen af igangværende Ipa-programmer. Forslag til ændring 383 === REGI/6672 === 15

16 af Regionaludviklingsudvalget Konto Grænseoverskridende samarbejde bidrag fra underudgiftsområde 1 b) tallene og anmærkningerne ændres som følger: I alt Efter afsnittet: Denne bevilling skal dække finansieringen af bidraget... henblik på støttens gennemførelse i medlemsstaterne. Bevillingen er ligeledes beregnet til at støtte og fremme miljøvenlig turisme ved samfinansiering af cykelruter på tværs af grænserne, som f.eks. EuroVelo- og jerntæpperuten. I grænseregioner (i nabomedlemsstater) vil støtte til regionale og lokale radio- og tv-selskaber eller medieselskaber, som investerer i programmer om en naboregion, bidrage til at overskride de nationale grænser og dermed udvikle unionsborgerskabet. Sådanne aktiviteter bør udvikles under målet om europæisk territorialt samarbejde. Forslag til ændring 381 === REGI/6669 === af Regionaludviklingsudvalget Konto Grænseoverskridende samarbejde bidrag fra udgiftsområde I alt Forslag til ændring 4738 === BUDG/4738 === af Ehrenhauser Martin Artikel Udgifter til tjenstgørende personale inden for politikområdet beskatning og toldunion

17 I alt På grund af den aktuelle finansielle krise og de omfattende besparelser i medlemsstaterne, der frem for alt rammer almindelige borgere, bør bevillingerne til denne budgetpost ikke forhøjes i forhold til foregående regnskabsår. Forslag til ændring 4596 === BUDG/4596 === af Ehrenhauser Martin Konto Andre administrationsudgifter I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med andre administrationsudgifter. Forslag til ændring 4541 === BUDG/4541 === af Ehrenhauser Martin Artikel Udgifter til udstyr, inventar og tjenester til støtte for politikområdet beskatning og toldunion I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med udgifterne til udstyr, inventar og tjenesteydelser inden for dette politikområde. Forslag til ændring 4684 === BUDG/4684 === af Ehrenhauser Martin Konto Gennemførelse og udvikling af det indre marked udgifter til den administrative forvaltning 17

18 I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med udgifter til den administrative forvaltning. Forslag til ændring 38 === IMCO/6755 === af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Konto Gennemførelse og udvikling af det indre marked udgifter til den administrative forvaltning I alt Udgifterne til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer er meget vigtige for at kunne nå målene i Told 2013-programmet. Forslag til ændring 4683 === BUDG/4683 === af Ehrenhauser Martin Konto Told 2013 og Fiscalis 2013 udgifter til den administrative forvaltning I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med udgifter til den administrative forvaltning. Forslag til ændring 39 === IMCO/6756 === af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Artikel Gennemførelse og udvikling af det indre marked 18

19 I alt BF genopføres. Ordføreren understreger vigtigheden af udgifter til uddannelsesmateriale til uddannelse af nationale toldere, som er afgørende for at nå målene i Told 2013-programmet. Forslag til ændring 325 === ECON/6610 === af Økonomi- og Valutaudvalget Artikel Ny budgetpost: God forvaltningspraksis på skatteområdet p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m I alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Efter den finansielle krise er behovet for, at medlemsstaterne sikrer deres skatteindtægter, mere presserende end nogen sinde. Med dette formål for øje er en vigtig foranstaltning at intensivere det grænseoverskridende samarbejde om god forvaltningspraksis på beskatningsområdet. Øget gennemsigtighed og udveksling af oplysninger såvel som bekæmpelse af svig og skatteunddragelse vil resultere i øgede indtægter og mere stabile offentlige finanser. Følgelig vil det være særdeles hensigtsmæssigt at afsætte flere EU-midler til dette område. Forslag til ændring 549 === EPP//7753 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Artikel Told I alt Under behørig hensyntagen til de nuværende budgetmæssige begrænsninger i EU's medlemsstater kan en yderligere nedskæring af betalingsbevillingerne være berettiget på grundlag af den nuværende gennemførelsesgrad og de akkumulerede uindfriede forpligtelser (RAL) for dette program. Forslag til ændring 326 === ECON/6611 === 19

20 af Økonomi- og Valutaudvalget Artikel Fiscalis 2013 tallene og anmærkningerne ændres som følger: I alt Efter afsnittet: Bevillingen dækker bl.a.: Teksten ændres som følger: udgifter til indkøb, udvikling, installering, vedligeholdelse og daglig drift af fællesskabselementerne i kommunikations- og informationsudvekslingssystemerne, som omfatter Det Fælles Kommunikationsnet/Den Fælles Systemgrænse fladesystemgrænseflade (CCN/CSI), momsinformationsudvekslingssystemet (VIES), punktafgiftssystemer, systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS) og ethvert nyt skatterelateret kommunikations- og informationsudvekslingssystem, der er oprettet i henhold til EU- eller fællesskabslovgivningen og omhandlet i arbejdsprogrammet udgifter vedrørende forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er direkte nødvendige for forvaltningen af programmet og opfyldelsen af dets målsætninger, herunder især undersøgelser, møder, informations- og publikationsaktioner, samt udgifter i tilknytning til it-net, der fokuserer på udveksling af informationer rejse- og opholdsudgifter for tjenestemænd fra deltagerlandene vedrørende benchmarking-aktiviteter, arbejdsbesøg, seminarer, projektgrupper udgifter i forbindelse med afholdelse af seminarer, workshopper og andre lignende møder rejse- og opholdsudgifter for ad hoc-eksperter og deltagere udgifter til anskaffelse, udvikling, installering og vedligeholdelse af uddannelsessystemer og -moduler, for så vidt som de er fælles for alle deltagende lande udgifter i forbindelse med enhver anden aktivitet, der er nødvendig for at opfylde programmets målsætninger. En forbedring af beskatningssystemerne i det indre marked gennem styrkelse af den grænseoverskridende koordinering er særdeles vigtig i en situation, hvor mange medlemsstater har problemer med de offentlige finanser. EU's indsats inden for informationsudveksling på dette område bør udvides for at effektivisere skatteopkrævningen og intensivere bekæmpelse af svig og skatteunddragelse. Dette vil resultere i højere skatteindtægter og bedre finanser. Forslag til ændring 283 === CULT/5828 === af Kultur- og Uddannelsesudvalget 20

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 1. august 2011 Komm. dok. nr.: KOM(2011) 484 endelig

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. <T1>Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning KOMMISSIONENS BERETNING Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7 Kapitel VII Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning Afsnit 1 7.1. Oversigt 1019. 2002

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 24.9.2012 2011/0177(APP) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Budgetudvalget om interimsbetænkning med henblik på at opnå et positivt

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere