2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) *******

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010"

Transkript

1 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring forelagt til Budgetudvalgets møde den 28, 29, 30 september 2010 DA DA

2 2

3 Forslag til ændring 591 === VERT/7341 === af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Pilotprojekt En kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet Formålet med dette pilotprojekt er at iværksætte aktioner som foreslået af EØSU med særlig vægt på en adfærdskodeks/vejledning og et netværk af regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet. Kommissionen bør sammen med repræsentanter for de partnerkategorier, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1083/2006, udvikle en kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet. Pilotprojektet tager endvidere sigte på at give regioner, der ønsker at dele deres erfaringer med andre og udbrede god praksis, mulighed for at oprette et netværk af»regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet«. Der vil blive taget særligt hensyn til de erfaringer, der er opnået af de økonomiske partnere og arbejdsmarkedets partnere, og andre organer, der repræsenterer civilsamfundet, miljøpartnere, ikkestatslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Retsgrundlag: Pilotprojekt som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1). Selv om der er gjort en stor indsats for at styrke partnerskabsprincippet, vil det stadig være formålstjenligt at supplere de hidtil iværksatte foranstaltninger med en kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet og et netværk af»regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet«. Forslag til ændring 377 === REGI/6663 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt

4 Tekst: Pilotprojekt vedrørende en regional samarbejdsmekanisme for unge i Central- og Sydøsteuropa Projektets generelle vision er: 1) Styrkelse af den regionale integrationsproces for kandidatlande og mulige kandidatlande til EU via etablering af partnerskaber og fremme unges deltagelse 2) Oprettelse af en permanent regional borgerinstitution for samarbejde og udveksling af unge på det vestlige Balkan og i de sydøsteuropæiske lande såvel som i centraleuropæiske EU-medlemsstater 3) Gennemførelse af fælles projekter inden for videnskab, uddannelse, menneskerettigheder, sprog, kultur og sport med henblik på at etablere stærke netværk i de pågældende regioner 4) Institutionalisering af grænseoverskridende initiativer i regionen med deltagelse af unge. Fordelen ved at opfylde disse tre vigtige aspekter: Indgående gensidig forståelse i de samfund, der er berørt af EU's udvidelse og integrationsproces Forberedelse af strategisk samarbejde inden for fælles EU-politikker, der skal gennemføres i tæt fremtidigt samarbejde Udarbejdelse af en konkret regional dagsorden for offentlige inddragelse af europæiske unge i EU's integrationsproces Nøgleord EU's regionalpolitik, ungdomspolitik, offentlig deltagelse, EU's udvidelse, regional og økonomisk udvikling, forenet i mangfoldighed Det er nødvendigt at styrke den regionale integrationsproces for kandidatlande og mulige kandidatlande til EU via etablering af partnerskaber og fremme af unges deltagelse. Forslag til ændring 529 === EPP//7568 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Forberedende foranstaltning vedrørende partnerskab for bæredygtig udvikling i byer og landdistrikter Rurban Formålet med denne forberedende foranstaltning er at udvikle en partnerskabsmodel/modeller for mindre og større byer og de omkringliggende landdistrikter for at etablere et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører i forbindelse med udvikling og gennemførelse af fælles initiativer for byer og landdistrikter på basis af en integreret strategi. Denne model/modellerne kunne anvendes i næste programmeringsperiode i forbindelse med udviklingsprojekter for byer og landdistrikter, som er 4

5 medfinansieret af EU. Den forberedende foranstaltning bør mere specifikt tage sigte på at: identificere de fælles udfordringer og potentialet i byer og landdistrikter se nærmere på allerede eksisterende partnerskaber mellem byer og landdistrikter i EU's medlemsstater, finde frem til samarbejdsområder og lokale/regionale aktører (offentlige, private, ngo'er osv.) finde frem til eksempler på innovativ god praksis inden for samarbejde mellem byer og landdistrikter i allerede eksisterende partnerskaber udvikle en model/modeller for et partnerskab mellem by og landdistrikt og udarbejde en vejledning for et sådant partnerskab, der eventuelt kan anvendes i Kommissionens strategiske retningslinjer om samhørighed for den næste programmeringsperiode efter Den forberedende foranstaltning bør gennemføres i perioden Lissabontraktaten føjer en tredje territorial dimension til Den Europæiske Unions mål om at fremme økonomisk og social samhørighed. EU's mål om at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer kan bl.a. nås ved at sikre en afbalanceret udvikling mellem byer og landdistrikter. Forslag til ændring 390 === REGI/6686 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende partnerskab for bæredygtig udvikling i byer og landdistrikter Rurban Lissabontraktaten føjer en tredje territorial dimension til Den Europæiske Unions mål om at fremme økonomisk og social samhørighed. EU's mål om at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer kan bl.a. nås ved at sikre en afbalanceret udvikling mellem byer og landdistrikter. Den forberedende foranstaltning bør mere specifikt tage sigte på at: identificere de fælles udfordringer og potentialet i byer og landdistrikter se nærmere på allerede eksisterende partnerskaber mellem byer og landdistrikter i EU's medlemsstater, finde frem til samarbejdsområder og lokale/regionale aktører (offentlige, private, ngo'er osv.) finde frem til eksempler på innovativ god praksis inden for samarbejde mellem byer og landdistrikter i allerede eksisterende partnerskaber udvikle en model for et partnerskab mellem by og landdistrikt og udarbejde en vejledning for et sådant partnerskab, der eventuelt kan anvendes i Kommissionens strategiske retningslinjer om samhørighed for den næste programmeringsperiode efter

6 Den forberedende foranstaltning bør gennemføres i perioden Formålet med denne forberedende foranstaltning er at udvikle en partnerskabsmodel for mindre og større byer og de omkringliggende landdistrikter for at etablere et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører i forbindelse med udvikling og gennemførelse af fælles initiativer for byer og landdistrikter på basis af en integreret strategi. Denne model kunne anvendes i næste programmeringsperiode i forbindelse med udviklingsprojekter for byer og landdistrikter, som er medfinansieret af EU. Kompromisændringsforslag på grundlag af REGI/6670. Forslag til ændring 386 === REGI/6681 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme EU's regionalpolitik på globalt plan Den forberedende foranstaltning sigter mod fortsat at udvikle en bred strategi, der skal fremme kendskabet til og udbrede erfaringerne fra EU's regionalpolitik i tredjelande på grundlag af en positiv gennemførelse af tidligere EU-pilotprojekter. Denne strategi bør omfatte organisering af internationale arrangementer, oplysningsaktiviteter, opbygning af netværk mellem regionale og lokale aktører, udvikling af fælles projekter og nye regionale partnerskaber samt udveksling af god praksis mellem regioner. Ved at fremme modellen for EU's samhørighedspolitik som en succeshistorie gennem regionale dialoger kan EU bruge disse aktiviteter til at vise eksempler på og udbrede EU's værdier, grundlæggende principper, organisationsstrukturer og politikker på globalt plan. Det ville i denne forbindelse være overordentlig hensigtsmæssigt at samarbejde med internationale organisationer (FOGAR, UCLG), der er aktive på dette område. Retsgrundlag: Forberedende foranstaltning som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af , s. 9). Samhørighedspolitikkens internationale dimension har udviklet sig betydeligt på det sidste hovedsagelig som følge af pilotprojektet vedrørende styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme EU s regionalpolitik på globalt plan. Denne forberedende foranstaltning sigter mod at fortsætte disse bestræbelser, der fokuserer på regional styring, uddannelsesprogrammer for lokal politikudformning og strategisk planlægning og på de proceduremæssige aspekter af kontrolmekanismerne og forsvarlig økonomisk forvaltning. 6

7 Forslag til ændring 387 === REGI/6682 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende fastlæggelse af en styringsmodel for EU- Donauregionen bedre og effektiv koordinering Projektets startdato: Projektets slutdato: Det Europæiske Råd anmodede officielt den 19. juni 2009 Kommissionen om at forelægge en EU-strategi for Donauregionen inden udgangen af Strategien vil blive iværksat under det ungarske formandskab for Den Europæiske Union i begyndelsen af 2011, og vil blive ledsaget af en handlingsplan, som løbende vil blive udviklet og ajourført for at tage hensyn til medlemsstaternes forslag. Artikel 3 i Lissabontraktaten forbedrer EU's muligheder for at fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og solidariteten mellem medlemsstaterne. Det er nødvendigt med denne forberedende foranstaltning for at udvikle den nødvendige kapacitetsopbygning og fremskynde koordineringen med henblik på at sikre den rigtige styringsmodel for gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen. Donauregionen har stor erfaring med netværk og samarbejde inden for mange politikområder. Strategien og handlingsplanen giver mulighed for at gå fra ord til handling og skabe reelle fordele for regionen som helhed. Der er behov for en fælles strategisk vision for at styre den fremtidige territoriale udvikling i Donauregionen. Det er klart, at der ikke er nogen, der alene kan anvende den række af foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå udfordringerne og udnytte mulighederne i regionen. En strategi for Donauregionen bestående af detaljerede og konsekvente aktioner med en passende finansiel støtte er vigtig for udviklingen af Donauregionen og den fulde udnyttelse af regionens muligheder. Donaufloden forbinder ti europæiske lande Tyskland, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumænien, Bulgarien, Moldova og Ukraine hvoraf seks er EU-medlemsstater, samt at regionen i en bredere geografisk sammenhæng også omfatter Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Bosnien- Hercegovina og Montenegro. Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem EU's programmer under samhørighedspolitikken og programmerne for lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og potentielle tiltrædelseskandidater, og at den derfor repræsenterer et område, hvor der kan udvikles øgede synergier mellem forskellige EU-politikker: samhørighed, transport, turisme, landbrug, fiskeri, økonomisk og social udvikling, energi, miljøpolitikker, udvidelse og naboskabspolitik, og der skal udarbejdes en EU-strategi for Donauregionen inden for følgende samarbejdsområder: social udvikling og beskyttelse, bæredygtig økonomisk udvikling, transport- og energiinfrastruktur, miljøbeskyttelse, kultur og uddannelse. EU's strategi for Donauregionen bør gennemføres ved at gøre brug af alle finansieringsmidler fra Den Europæiske Union, dens medlemsstater og andre lande, der grænser op til floden, og fra internationale finansielle institutioner såvel som privat kapital. Fokus bør være omkring forbedrede, mere effektive måder at koordinere forskellige finansieringsinstrumenter og de foreslåede særaktioner på. Vi forventer, at EU's Donaustrategien gennem bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og lande, der grænser op til Donau, vil fremme den sociale og økonomiske udvikling i regionen. Dette vil skabe nye 7

8 forretningsmuligheder, fremme udviklingen af bæredygtige, mere effektive og intermodale transportsystemer samt bæredygtig transport og turisme og forbedre livskvaliteten for alle borgere i Donauområdet under fuld hensyntagen til miljøet. Den forberedende foranstaltning skal således fremme/fastlægge en styringsmodel, der skal anvendes inden for specifikke områder vedrørende Donauregionen. Støtten skal finansiere aktiviteter i tilknytning til fastlæggelsen af den styringsmodel, der er nødvendig for udviklingen og gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen. Styringsmodellen forbedrer samarbejdet mellem alle deltagerlande og regioner omkring et fælles flagskibsprojekt inden for: miljøvenlig brug af Donau til indlandssejlads, intermodalitet med andre transportformer langs Donau gennem en forbedring af al infrastruktur (fortrinsvis gennem bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur) og etablering af et multimodalt transportsystem langs hele floden, miljøvenlig brug af vandkraft langs Donau, opretholdelse og forbedring af flodens vandkvalitet i overensstemmelse med vandrammedirektivet, strenge sikkerhedskrav til fartøjer miljøvenlig turisme: økoturisme, udvikling af cykelruter langs næsten hele Donau, udvikling af konventionel massekulturturisme, turisme i byer og landdistrikter, erhvervs- og krydstogtsturisme, sportsturisme fællesprojekter (der skal fremmes og gennemføres) for at øge samarbejdet på energiområdet, navnlig hvad angår energieffektivitet og vedvarende energikilder, i lyset af regionens potentiale som bioenergikilde, og fremme anvendelsen af biomasse, vind- og vandkraft fremme af forskningsinfrastruktur, der er skræddersyet til regionernes og specifikke ekspertisecentres styrker med henblik på produktinnovation og markedsføring et fælles forsknings- og udviklingsprogram i/for Donauregionen, der sigter mod støtte til videnskabelig udvikling og innovation via samarbejde mellem Donaustaterne inden for miljøforskning, fiskeri, landbrug, infrastruktur (herunder energi), transport, uddannelse og mobilitet for forskere og socioøkonomiske aspekter universitetsudvekslingsprogrammer inden for regionen og universitetsnetværk for at fremme ekspertisecentre, der kan konkurrere på internationalt plan og styrke Donaus identitet gennem uddannelse og forbedring af styringen, livslang læring sikring af regionens sikkerhed. EU-strategien for Donauregionen ikke kun en strategi Det drejer sig om handling konkret synlig handling for at overvinde de udfordringer, regionen står over for. I sin handlingsplan bør Kommissionen insistere på, at medlemsstaterne og andre interessenter tage ansvar som ledende partnere for specifikke prioriterede områder og flagskibsprojekter, for eksempel ved at udvikle en specifik og integreret styring i overensstemmelse med en fælles og integreret tilgang til EU's Donaustrategi, som vil blive vedtaget af Europa-Kommissionen inden udgangen af Kommissionen vil opfylde behovet for et uafhængigt, multisektororgan/tilgang, der kan garantere den nødvendige koordinering, overvågnings og opfølgning af handlingsplanen, samt en regelmæssig ajourføring af planen og strategien efter behov. Kommissionen forslår ikke yderligere bevillinger eller andre ressourcer på nuværende tidspunkt. Visse af de specifikke foranstaltninger og projekter kræver dog finansiel støtte. De strukturfondsmidler, der er disponible i regionen, er en større kilde, og de fleste programmer giver allerede mulighed for at gennemføre de foranstaltninger, der foreslås i strategien. Programmyndighederne kan revidere tildelingskriterierne og fremme udvælgelsen af projekter, der er på linje med strategien. Endvidere undersøger medlemsstaterne mulighederne for at støtte projekter, der er på linje med de prioriterede områder i strategien, med egne midler. Den Europæiske Investeringsbank og andre internationale og regionale finansvirksomheder kunne også bidrage. Der bør gøres en ekstra indsats gennem handlingsplanen i snævert samarbejde med tilsvarende igangværende udviklinger (særlig nye forordninger), herunder på EU-plan for at sikre sammenhæng og effektivitet. Den aktuelle økonomiske krise medfører et mindre gunstigt klima for investeringer, hvilket generelt rammer både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Dette gør det så meget mere vigtigt, at EU's 8

9 strategi for Donauregionen giver partnerne i regionen mulighed for at se på et længere perspektiv i erkendelse af, at når denne krise er overstået, vil de regioner, der er bedst forberedt, være dem, der er bedst rustet til at drage fordel af de nye muligheder og innovationer. Europa-Parlamentet har ret til at foreslå forberedende foranstaltninger og pilotprojekter. Det foreliggende forslag til forberedende foranstaltning har en løbetid på 3 år fra januar 2011 til december 2013, og der skal tildeles en bevilling på EUR pr. år. Ovenstående projekter kræver tidsintensive forberedelser i forhold til de berørte medlemsstater og de berørte myndigheder i tredjelande. Den første udbetaling sker i Konklusion På grundlag af det eksisterende retsgrundlag opfylder forslaget formålet med ændringsforslaget, og giver løsningsmodeller for et bæredygtigt samarbejde mellem EU-medlemsstater og andre flodstater. Det er et konkret udtryk for udviklingen af EU-strategien for Donauregionen og dennes integration i EU's generelle politik. Da der går omfattende forhandlinger med tredjelande forud for den finansielle afgørelse, anmodes budgetmyndigheden om at frigive reserven, så de tilsvarende forpligtelsesbevillinger står til rådighed på de respektive budgetposter i rette tid. Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem forskellige EU-politikker og -programmer. Styringsmodellen vil forbedre samarbejdet mellem alle deltagere, herunder nabolande til fælles projekter inden for miljøvenlig udnyttelse af Donau, bæredygtig turisme, fælles forskning og udvikling, regional universitetsudveksling og netværksaktiviteter, energisikkerhed, bæredygtig økonomisk og social udvikling, transport og energiinfrastruktur og kultur og uddannelse. Forslag til ændring 530 === EPP//7569 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Pilotprojekt vedrørende en fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donaumakroregionen Bevillingen vil blive anvendt til at tilrettelægge og/eller udvikle: (1) uddannelsesprogrammer og seminarer for unge med henblik på at understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-makroregionen. Der skal i programmerne lægges vægt på undervisning i medborgerskab og muligheder for kulturel udveksling, der kan bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, bæredygtig og fremtidsorienteret dimension, (2)en fælles platform for at give adgang til regionale kompetencer, (3) forbedring og udvikling af nye løsninger til behandlingskompetencer og projektinformation og etablering af netværk. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især 9

10 aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Dette bør skabe et bæredygtigt grundlag for en fælles platform, der giver adgang til regionale kompetencer og øger det regionale samarbejde, og bør endvidere give mulighed for at udnytte erfaringerne fra en makroregional strategi. Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og de omgivende lande i lighed med den europæiske naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre medlemsstater i regionen. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Forslag til ændring 388 === REGI/6684 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Hen imod en fælles regional identitet for og forening af nationerne samt økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform, i Donaumakroregionen Bevillingen vil blive anvendt til at tilrettelægge eller udvikle: (1) uddannelsesprogrammer og seminarer for unge med henblik på at understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-makroregionen; Der skal i programmerne lægges vægt på undervisning i medborgerskab og muligheder for kulturel udveksling, der kan bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, bæredygtig og fremtidsorienteret dimension (2) en fælles platform for at give adgang til regionale kompetencer (3) forbedring og udvikling af nye løsninger til håndtering af kompetencer og projektinformation samt til etablering af netværk. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Dette bør skabe et bæredygtigt grundlag for en fælles platform, der giver adgang til regionale kompetencer og øger det regionale samarbejde, og det bør endvidere give mulighed for at udnytte erfaringerne fra en makroregional strategi. Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og de omgivende lande i lighed med den europæiske naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre medlemsstater i regionen. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt 10

11 samarbejde. Forslag til ændring 389 === REGI/6685 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Nomenklatur: Teknisk bistand og udbredelse af oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale strategi Formålet med den opførte bevilling er at sikre (1) en ordentlig informationsudveksling gennem nyhedsbreve (herunder online), rapporter og konferencer og i særdeleshed et årligt forum (2) tilrettelæggelse af arrangementer i området for at gøre alle interesserede europæiske regioner bekendt med Østersøtilgangen og principperne for makroregioner (3) en vellykket forvaltning af strategien ved hjælp af det decentraliserede system, der er indført, og især systemet af forbindelsesorganer til de prioriterede aktionsområder og de ledende partnere til flagskibsprojekter. For at sikre, at EU-strategien for Østersøområdet bliver en succes, er det nødvendigt at fremme forvaltningen og gennemførelsen i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse (KOM(2009)0248). Forslag til ændring 4250 === BUDG/4250 === af Balzani Francesca, Cozzolino Andrea, Budgetudvalget Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m. BF genopføres. Afslutningen af programmerne for perioden forventes at fortsætte i 2011, hvilket kræver endelige betalinger, men også frigør nogle ressourcer til yderligere fremskyndelse af gennemførelsen af programmer for perioden

12 Forslag til ændring 373 === REGI/6652 === af Regionaludviklingsudvalget Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m Forslag til ændring 657 === S&D//7011 === af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m. I betragtning af at niveauet for betalinger har været lavt i de seneste år, og forskellen mellem forpligtelsesog betalingsbevillinger i udgiftsområde 1b er blevet større, og i betragtning af at de seneste revisioner af den generelle forordning om strukturfondene for , der er rettet mod en forenkling af forvaltningen af fondene med det formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at håndtere følgerne af den økonomiske krise, sandsynligvis vil have en indvirkning på niveauet for betalinger i de kommende år, bør det niveau for betalinger, som Kommissionen har foreslået, genopføres Forslag til ændring 4355 === BUDG/4355 === af Haglund Carl, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, Färm Göran Artikel Samhørighedsfonden Anmærkningerne ændres som følger:

13 I alt Før afsnittet: Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig finansieres over artikel Teksten ændres som følger: Denne bevilling skal dække finansieringen af Samhørighedsfondens forpligtelser for programmeringsperioden En del af bevillingerne skal anvendes til at støtte gennemførelsen af store projekter fra EU's makroregionale strategier. Det fremgår af handlingsplanen for EU-strategien for Østersøområdet, at de foreslåede foranstaltninger i videst mulig omfang bør finansieres med eksisterende midler, herunder med midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden. Ifølge Rådets konklusioner om SBSR er strategien baseret på en mere effektiv anvendelse af eksisterende EU-instrumenter og fonde såvel af andre eksisterende midler og finansielle instrumenter Forslag til ændring 505 === EFD//8227 === af Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati Artikel Samhørighedsfonden I alt Begrænsning af forhøjelsen til 3 % sammenlignet med sidste år er allerede generøst for et område med så mange problemer i forbindelse med revisioner, hvilket vi ser fra år til år, når Den Europæiske Revisionsret forelægger sin årsberetning i november Forslag til ændring 339 === AFET/5015 === af Udenrigsudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt

14 Forslag til ændring 4147 === BUDG/4147 === af Hartong Lucas, Budgetudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling p.m. p.m. I alt p.m. p.m. Enhver politik inden for dette område er et anliggende for medlemsstaterne, men ikke for EU. Disse budgetposter bør derfor udgå hurtigst muligt. Saldoen bør tilbageføres til medlemsstaterne. Regionalpolitikken og de dermed forbundne fonde, såsom Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Samhørighedsfonden og Solidaritetsfonden, er fuldstændig ineffektive og ubrugelige. Forslag til ændring 4289 === BUDG/4289 === af Surján László, Budgetudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt Forslag til ændring 375 === REGI/6654 === af Regionaludviklingsudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt

15 Genopførelse af budgetforslaget (BF). Nedskæringerne i forpligtelsesbevillingerne er i fuld modstrid med den flerårige vejledende finansieringsplan. Kandidatlandene har investeret i udarbejdelsen af flerårige programmer, institutionel kapacitet og en tilsvarende forberedelse af projekterne i den tro, at disse forpligtelser vil blive overholdt. De foreslåede nedskæringer gør det umuligt på korrekt vis at forberede landene til den flerårige budgettering og programmering, som er grundlaget for strukturfondene. Forslag til ændring 673 === S&D//7027 === af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt Nedskæringerne i forpligtelsesbevillingerne er i klar modstrid med den flerårige vejledende finansieringsplan. Kandidatlandene har investeret i udarbejdelsen af flerårige programmer, institutionel kapacitet og en tilsvarende forberedelse af projekterne i den tro, at disse forpligtelser vil blive overholdt. De foreslåede nedskæringer gør det umuligt på korrekt vis at forberede landene til den flerårige budgettering og programmering, som er grundlaget for strukturfondene. Forslag til ændring 592 === VERT/7342 === af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt EU bør leve op til de politiske forpligtelser, det har påtaget sig over for ansøgerlande og potentielle ansøgerlande. De af Rådet foreslåede nedskæringer vil bringe disse forpligtelser i farezonen. Desuden vil nedskæringerne straffe landene som svar på deres tilsagn om at indføre komplekse forvaltnings- og kontrolsystemer med henblik på deltagelse i EU s flerårige operationelle programmer og hindre gennemførelsen af igangværende Ipa-programmer. Forslag til ændring 383 === REGI/6672 === 15

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. december 2012 (10.12) (OR. en) 17029/12 Interinstitutionel sag: 2011/0402(CNS) RECH 447 COMPET 744 IND 215 MI 795 EDUC 364 TELECOM 235 ENER 507 ENV 908

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.2.2004 KOM(2004) 96 endelig 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere