Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S"

Transkript

1 Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2: /lot Rådsmødet den 27. maj Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse, jf. konkurrencelovens 8. Service provision-aftalen er indgået mellem Sonofon som udbyder af netkapacitet og relaterede ydelser og debitel, der får en rettighed til at benytte Sonofons net med henblik på videresalg af trafikminutter. Aftalen indeholder en betingelse om, at debitel fra det andet år forpligter sig til at købe mindst XX af det foregående års trafik. Endvidere er aftalen uopsigelig for begge parter i XX år fra underskrivelsestidspunktet. Formålet hermed er dels, at debitel er sikret adgang til nettet i XX år dels giver aftalen Sonofon en sikkerhed for, at de foretagne investeringer dækkes ind. Service provision-aftaler vil, som følge af dansk implementering af EU-lovgivning, fremover blive tele- og konkurrencereguleringsmæssigt sidestillet med samtrafikaftaler, for hvilke aftaler rådet har opstillet en række generelle konkurrenceretlige bedømmelsesprincipper. Henset hertil og til den omstændighed, at der i nær fremtid må forventes indgået en større antal service provision-aftaler, må det forventes, at afgørelsen i denne sag bliver retningsgivende for øvrige service provision-aftaler. Det er derudover vigtigt, at principperne for bedømmelsen af nærværende aftale ikke skaber en reguleringsmæssig ubalance imellem service provision-aftaler og samtrafikaftaler. Der bør i denne forbindelse også lægges vægt på, at aftalerne bliver til på et marked under konstant udvikling og hvor den teknologiske og omkostningsmæssige udvikling skaber nye markeder og markedsforhold med 1-2 års mellemrum. Konkurrencestyrelsen vil så snart de lovgivningsmæssige rammer for service provision-aftaler er endeligt fastlagt forelægge rådet et principnotat om den konkurrenceretlige bedømmelse af sådanne aftaler. 2. Afgørelse

2 Den mellem Sonofon og debitel indgåede aftale om køb af kapacitet på Sonofons mobiltelefoninet anses for konkurrencebegrænsende og dermed omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6. Endvidere er betingelserne for at udstede en fritagelse efter lovens 8 ikke til stede. Konkurrencerådet har herved lagt vægt på, at en binding af debitel i XX år, og de følger, bindingen har sammenholdt med mindstekøbsklausulen, udgør en unødig konkurrencebegrænsning. Det bemærkes, at det derimod ikke er konkurrencebegrænsende, hvis Sonofon forpligter sig til at levere til debitel i flere år. 3. Sagsfremstilling Parterne og det relevante marked Sonofon A/S har indgået en service provision-aftale med debitel Danmark A/S. Aftalen giver debitel en ret til at benytte Sonofons net, for at kunne levere mobiltelefoniydelser til sine kunder. Parterne har anmodet Konkurrencerådet om en erklæring om ikke indgreb jf. konkurrencelovens 9 subsidiært en fritagelse fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. konkurrencelovens 8. Det relevante marked er markedet for mobiltelefoni i Danmark. Sonofon A/S og Dansk MobilTelefon I/S er datterselskaber til Sonofon Holding A/S, der driver virksomhed inden for telekommunika-tionsbranchen. Dansk MobilTelefon I/S har en markedsandel på ca. XX af markedet for mobiltelefoni. Markedsandelen er baseret på antallet af abonnementer, og er en skønsmæssig ansættelse foretaget af Sonofon A/S. Tele Danmark er den største udbyder på markedet med en markedsandel på ca. XX. Derudover er Telia og Mobilix netop begyndt at udbyde mobiltelefoni. Sonofon har ikke Konkurrencestyrelsen bekendt indgået andre service provisionaftaler. debitel A/S er et datterselskab af det tyske debitel kommunikationstechnik GmbH & CO.KG. debitel opererer i øjeblikket på markedet, gennem en service provision- aftale med Tele Danmark Mobil A/S og har i øjeblikket en markedsandel på ca. XX. Aftalen Aftalen giver debitel en ikke-eksklusiv rettighed til at benytte Sonofons GSM 900 net og GSM 1800 net samt relaterede ydelser. Sonofon har ret til at sælge netadgang til andre operatører, ligesom debitel kan købe netadgang hos andre netindehavere. Aftalen er en vertikal aftale. Sonofon leverer SIM kort og abonnementsnumre til debitel. Hver måned betaler debitel til Sonofon for opkald foretaget af debitels kunder på Sonofons net, opkoblingsafgift, supplerende ydelser og produkter, og administrationsafgift.

3 debitel skal hvert år fremsende en plan til Sonofon over debitels forventede antal nye abonnenter det følgende år. Planen skal opdateres hver 3. måned. Aftalen indeholder ingen sanktioner, såfremt planen ikke overholdes. Aftalen indeholder ikke bestemmelser om et fast mindstekøb det første år. Derimod forpligter debitel sig til hvert følgende år at generere XX af det foregående års faktiske trafik. Såfremt debitel ikke genererer denne trafik, skal debitel betale et beløb, svarende til det Sonofon ville have fået, såfremt debitel havde genereret XX af det foregående års trafik. Aftalen er uopsigelig i XX år fra indgåelsesdatoen for begge parter. Efter de første XX år, kan aftalen opsiges med et års varsel. Aftalens mindste løbetid er således i praksis XX år. Service provision-aftaler set i forhold til samtrafikaftaler. De eksisterende regler om samtrafik, jf. rådets behandling heraf på mødet den 25. februar, tager udgangspunkt i en række EU direktiver om ONP (Open Network Provision). I det sidst reviderede direktiv er indeholdt bestemmelser, der sigter på at fremme nye former for samtrafik og herunder give tjenesteudbydere særlig adgang til at benytte eksisterende infrastruktur. Som et eksempel herpå er nævnt aftaler om en gros indkøb af et vist antal trafikminutter på en eksisterende udbyders net. Service provision-aftaler betragtes således i ONP-sammenhæng som sidestillet med samtrafik i konkurrencefremmende øjemed. Selve forskellen består i, at ved samtrafik ejer den anmodende part selv et telenet, som så skal kobles til eksempelvis Tele Danmarks net, for at kunne transmittere herigennem. I service provision-aftaler råder den anmodende part ikke selv over noget net, men er idet hele nødsaget til at gøre brug af eksisterende kapacitet. I konkurrenceretlig forstand er begge typer af aftaler vigtige instrumenter til at fremme konkurrencen. Som omtalt under direktørens skriftlige meddelelser på mødet den 29. april i år, er der fremsat et lovforslag, der skal implementere de nævnte ONP-regler i dansk telelovgivning. I lovgivningen sidestilles som udgangspunkt samtrafik- og service provision-aftaler. Service provision- aftaler vil fremover være omfattet af samtrafiklovgivningens generelle mæglings-, klageog afgørelsesbestemmelser, lovens ikke-diskriminationsbestemmelse, samt samtrafiklovens bestemmelser om i hvilke tilfælde, der kan ske afvisning af indgåelse, afbrydelse, indskrænkning m.v. af samtrafikaftaler. Den eneste forskel mellem de to typer aftaler vil herefter være, at service-provisionaftaler som udgangspunkt indgås som kommercielle aftaler mellem parterne uden på forhånd fastlagte prisberegningsregler. Kun såfremt der klages, eller såfremt Telestyrelsen skønner det nødvendigt for at fremme konkurrencen, kan Telestyrelsen fastsætte (om nødvendigt omkostningsbaserede) priser. Loven forventes at træde i kraft den 30. juni i år, og fra dette tidspunkt vil Konkurrencerådet skulle afgive bindende udtalelse til Telestyrelsen om konkurrenceforhold i service provision-aftaler. Bag lovforslaget ligger som nævnt en betragtning om at service provision-aftaler bør sidestilles med samtrafikaftaler med henblik på at fremme konkurrencen. Service provision-aftaler forventes at

4 blive almindeligt udbredt i løbet af kort tid på et kraftigt ekspanderende marked i konstant forandring. Der eksisterer i øjeblikket service provision-aftaler mellem Tele Danmark Mobil og debitel og mellem Tele Danmark Mobil og Tele Danmark. Aftalerne er indgået før den nuværende lovs ikrafttræden og er derfor omfattet af lovens overgangsbestemmelser for så vidt angår anmeldelse. Derudover kan der forventes indgået service provision-aftaler mellem eksempelvis mobiloperatører og indkøbsforeninger som f.eks. Lærernes indkøbscentral. Det er videre et vigtigt mål med lovændringen, at der fremover skal kunne indgås service provisionaftaler på Tele Danmarks fastnet. Samtrafikaftaler og service provision-aftaler er således såvel i teleregulerings- som i konkurrenceretlig forstand sammenlignelige, og det vil i udgangspunktet være de samme netoperatører, der tilbyder samtrafikaftaler og service provision-aftaler. Det er derfor vigtigt, ikke mindst i en fase hvor konkurrencen på telemarkedet er under opbygning, at de konkurrenceretlige krav, der stilles til samtrafikaftaler og service provision-aftaler har samme reguleringsøjemed og - effekt. Rådet vedtog den 25. februar 1998 følgende principper for de konkurrenceretlige krav til indholdet af samtrafikaftaler. Krav om mindstekøb må kun udgøre en beskeden del af den forventede omsætning, således at mindstekøbet ikke på konkurrencemæssig måde binder parterne. Aftaleperiodens længde må ikke overstige et år. Der må ikke forekomme troskabsrabatter, der indebærer, at aftaleperioden i praksis forlænges. Differentiering i priser og rabatter skal være begrundet i omkostningsforskelle. Samtrafikaftalerne må ikke udformes på en måde, der i praksis forhindrer, at aftaleparterne kan indgå samtrafikaftaler til anden side. 4. Vurdering Det er vigtigt, at vurderingen af nærværende aftale sker under inddragelse af de lovgivningsmæssige rammer, der er under etablering for service provision-aftaler, og den tele- og konkurrenceretlige parallellitet til samtrafikaftaler, der hermed fastslås. Service provision-aftaler vil som nævnt fremover være underlagt samtrafiklovgivningen og Konkurrencerådet skal afgive bindende udtalelse til Telestyrelsen om sådanne aftalers konkurrenceretlige indhold. Der må i den kommende tid forventes indgået et større antal service-provisionaftaler mellem forskellige typer af markedsaktører, og det skal sikres, at nærværende bedømmelse ikke foregriber eller normerer rammerne for en bedømmelse af disse aftalevilkår, der forventes indgået mellem mange forskellige markedsaktører.

5 Telemarkedet er karakteriseret af netop påbegyndt konkurrence, hvor tidligere dominerende aktører stadig har en stærk markedsposition, som de vil forsøge at fastholde. Udviklingen på området går meget stærkt, og en fastlåsning af markedet gennem eksempelvis lange bindingsperioder vil kunne have skadelige virkninger for mobiliteten og dermed konkurrencen. Såvel den teknologiske udvikling som store prisfald, betyder, at de markedsforhold, der gælder i dag, kan være drastisk ændrede om få år. Det må derfor anses for at være hensigtsmæssigt om rådet opstiller en række principielle konkurrenceretlige krav til indholdet af service provision-aftaler ligesom det er tilfældet for samtrafikaftaler. Sådanne krav må i vid udstrækning basere sig på de krav, der gælder for samtrafikaftaler, hvilket også vil være en naturlig konsekvens af den lovmæssige ligestilling. Konkurrencestyrelsen agter, når denne lovmæssige sidestilling er indført, og når styrelsen har kendskab til indholdet af andre service provision-aftaler, at forelægge rådet et notat til fastlæggelse af sådanne retningslinier. Konkurrencerådet skal tage stilling til om de i aftalen indeholdte vilkår om mindstekøb og aftalens varighed udgør konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 6, eller om der kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9. Såfremt aftalen er omfattet af forbudet i 6, skal Konkurrencerådet tage stilling til, om der kan opnås en individuel fritagelse efter 8. Bagatelreglen i 7 finder ikke anvendelse, da parternes omsætning ligger over de i bestemmelsen nævnte grænser. Det skal ved bedømmelsen tages i betragtning at aftalen, som udgangspunkt er en kommerciel aftale mellem to erhvervsdrivende. Udover bestemmelserne om mindstekøb i sammenhæng med uopsigelighed er den resterende del af aftalen i overensstemmelse med de principper Konkurrencerådet vedtog den 25. februar 1998 for samtrafikaftaler. Der bør ved vurderingen af denne og kommende service provision-aftaler lægges vægt på en vis parallelitet i behandlingen af samtrafikaftaler og service provision-aftaler. Mindstekøb og gensidig uopsigelighed Kravet om, at debitel skal aftage mindst XX af det foregående års trafik, set i sammenhæng med reglen om XX års uopsigelighed kan udgøre en konkurrencebegrænsning. Konkurrencebegrænsningen består i at bestemmelserne medfører eller kan medføre en troskabsbinding og dermed mindske mobiliteten for debitel og gøre det vanskeligere for konkurrenter til Sonofon at udbyde trafik til service providere. Ved Rådets behandling af samtrafikaftaler blev det vedtaget, at ved bestemmelser om mindstekøb må mindstekøbet kun udgøre en beskeden del af den forventede omsætning.

6 Konkurrencebegrænsningen modificeres imidlertid af, at aftalen ikke indeholder krav om mindstekøb det første år. Mindstekøbet på de XX regulerer således først debitels køb fra det 2. år aftalen løber, og vil alene være afhængigt af, hvor meget trafik debitel køber det 1. år. Heroverfor står, at Sonofon som udbyder af kapacitet og som ansvarlig for, at den efterspurgte kapacitet til enhver tid er til rådighed, skal sikres en rimelig sikkerhed for at få dækket de investeringer, som Sonofon foretager, for at stille den fornødne kapacitet til rådighed. Debitel har oplyst, at det som ny på markedet er vanskeligt at forudsige mængden af den trafik, det bliver nødvendigt at aftage. Det kan anses for problematisk, at mindstekøbet er en procentdel og ikke et fast beløb, idet de XX ikke nødvendigvis står i forhold til Sonofons omkostninger i forbindelse med at stille den fornødne kapacitet til rådighed. Hertil kan dog tilføjes, at en bestemmelse om minimumskøb det andet år, der bestemmes af debitels køb det første år, umiddelbart kan virke mere objektiv end et krav om køb af et fast antal minutter, som kendes fra samtrafikaftalerne. Sonofon har oplyst, at minimumskøbet på de XX giver Sonofon en sikkerhed for dækning af de foretagne investeringer. Hvis investeringerne skal dækkes ind det første år, vil minutprisen blive højere og dermed mindre konkurrencedygtig for service provideren. Det skal hertil anføres, at dette forudsætter, at der i tilfælde af debitels udtræden af aftalen ikke kan gøres brug af eksempelvis den tiloversblevne infrastrukturkapacitet. I et ekspanderende marked må det anses for tvivlsomt om ikke Sonofon selv, eller ved at lade andre få adgang, kan benytte en sådan allerede tilvejebragt kapacitet. En reduktion af bindingsperioden for service provideren resulterer derfor ikke nødvendigvis i ekstraudgifter til netoperatøren. Aftalen indeholder som ovenfor beskrevet en bestemmelse om, at parterne tidligst kan opsige aftalen efter XX år, og derefter med et års varsel. Bestemmelsen skal ses i forhold til det ovenfor behandlede krav om mindstekøb. Parterne er af den opfattelse at mindstekøbet sammenholdt med uopsigeligheden i en XX årig periode er nøje afstemt, på den ene side af hensynet til Sonofons investeringer og på den anden side af hensyn til debitels forsyningssikkerhed. debitel har således, ved Telestyrelsens behandling af service provision-aftalen med Tele Danmark, oplyst, at selskabet som ny på markedet ønsker at have sikkerhed for leverancer i en given periode. Det er derfor debitel, der har ønsket, at Sonofon ikke kan opsige aftalen de første XX år. Endvidere har debitel oplyst, at hvis de ikke sikres leverancer i XX år, vil risikoen for at etablere sig på markedet måske være for stor, og det vil være nødvendigt at genoverveje aftalen. Efter Sonofons opfattelse er bindingen ikke - subsidiært meget lidt - konkurrencebegrænsende. Der er ingen krav om nysalg af abonnementer, så debitel kan uden omkostninger vælge at ophøre med at

7 sælge abonnementer fra Sonofon. Kravet til debitel er alene, at de abonnementer de allerede har solgt, som minimum skal bruge telefonen XX af det, de brugte året før. Dette begrunder imidlertid ikke, hvorfor debitel ikke skulle have mulighed for at opsige aftalen årligt. Det virker unødigt konkurrencebegrænsende, at bindingsperioden skal være XX år for begge parter. Udfra en konkurrenceretlig vurdering må en løbetid på XX år anses for at udgøre en konkurrencebegrænsning, omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, idet aftalen medfører en uforholdsmæssig lang binding af parterne, navnlig debitel, hvilket vil medføre adgangsbarrierer for konkurrenter til Sonofon. En løbetid på XX år vil ligeledes være i modstrid med de principper som rådet har opstillet for de i reguleringsøjemed ligestillede samtrafikaftaler. Derudover må det forventes, at rådets bedømmelse af løbetiden i denne sag vil kunne komme til at gælde for øvrige service provision-aftaler. Dette vil kunne medføre en generel bindingsperiode for service provision-aftaler på XX år, hvis nærværende aftale ikke findes at være i strid med 6. På baggrund af ovenstående er vurderingen, at den lange bindingsperiode sammenholdt med kravet om mindstekøb er konkurrencebegrænsende, og at aftalen dermed er omfattet af forbudet i 6. Der kan derfor ikke udstedes en erklæring om ikke-indgreb, jf. 9. Det skal herefter vurderes, hvorvidt betingelserne for en fritagelse, jf. 8 er opfyldt. Fritagelse, jf. 8 Der er fire betingelser, der alle skal være opfyldt, før en eventuel fritagelse efter 8 kan gives. 1. Bidrager til at styrke effektiviteten eller distributionen eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling 2. Sikrer forbrugerne en rimelig af fordelen herved 3. Ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og 4. Ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen. Den første betingelse er opfyldt, da flere forhandlere alt andet lige vil styrke distributionen. Endvidere vil et øget antal forhandlere som udgangspunkt medføre en skærpet konkurrence med øget effektivitet til følge. Ligeledes vil den anden betingelse være opfyldt. Forbrugerne vil - i form af lavere priser og bedre service - få andel i de fordele, der vil være konsekvensen af det øgede vareudbud og den skærpede konkurrence. Det er derimod sekretariatets vurdering, at betingelse nr. 3 ikke er opfyldt. Kriteriet for at opfylde nr. 3 er, at konkurrencen ikke begrænses mere end nødvendigt for at nå de positive effekter af aftalen. De positive effekter af aftalen er som nævnt en bedre fordeling af varerne, og en skærpet konkurrence, der vil medføre øget effektivitet til fordel for forbrugerne.

8 Det kan imidlertid ikke anses for nødvendigt, at bindingsperioden skal være så lang for at opnå de ovenfor skitserede fordele. Bindingsperioden er således en konkurrencebegrænsning, der ikke kan anses som værende nødvendig for at opnå de positive virkninger af aftalen. Betingelserne for at opnå fritagelse efter 8 er således ikke opfyldt.

Sonofons standard storkundeaftaler

Sonofons standard storkundeaftaler 1 af 13 18-06-2012 10:59 Sonofons standard storkundeaftaler Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefon I/S (SONOFON) har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standard storkundeaftaler,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfik Konkurrencetilsynet Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Konkurrencenævnet 17. januar 2011 Sagsnr. 2008-011626 Dok.nr. 505112 Assinga uunga Kopi til Sag 2008-011626

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere