Regler for Mobilpenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Mobilpenge"

Transkript

1 Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante vilkår for betalingsinstrumenter udgør reglerne en rammeaftale i henhold til Betalingstjenesteloven. Mobilpenge er et betalingsinstrument (ligesom eksempelvis betalingskort og netbank), hvor en mobiltelefon anvendes til at afgive betalingsordren. Anvendelse af Mobilpenge forudsætter, at der mellem Alm. Brand Bank og kontohaver er indgået aftale om brug af Mobilpenge for det pågældende mobiltelefonnummer. Reglerne for Mobilpenge gælder både for kontohaver og mobilpengebruger, hvis ikke andet er anført. Kontohaver kan være mobilpengebruger, men det er også muligt for en kontohaver at tilknytte en eller flere fysiske personer som mobilpengebrugere. Hvis kontohaver er umyndig, kan der dog ikke tilmeldes andre mobilpengebrugere. Definitioner af hyppigt anvendte udtryk findes bagest i reglerne. 1. Anvendelsesmuligheder 1.1 Køb i forretninger Mobilpenge kan benyttes til betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere, der tager imod Mobilpenge. Der kan kun gennemføres transaktioner for det disponible beløb på den tilknyttede konto, og der sker kontrol af saldoen, inden transaktionen gennemføres. Køb kan kun foretages i danske kroner (DKK). Der er fastsat maksimum (limit) for forbrug på Mobilpenge. Maksimum (limit) for forbrug fremgår af hvor også generelle ændringer meddeles. Samtidig kan kontohaver se forbrugsgrænserne i Alm. Brand Banks Netbank. Kontohaver har mulighed for at fastsætte individuelle forbrugsgrænser. Mobilpenge må ikke benyttes til ulovlige formål i henhold til lokal lovgivning. 2. Brug af Mobilpenge Transaktioner gennemføres med Mobilpenge på følgende måde: Følg instruktionen fra forretningen ved betaling af en vare eller tjenesteydelse. Mobilpengebruger modtager en anmodning om accept af betalingstransaktionen samt beløbets størrelse f. eks. via sms. Anvisningerne fra forretningen for godkendelse af betalingstransaktionen følges. Pr. 1. april 2013: I forbindelse med særlige arrangementer, f.eks tv-udsendelser med indsamlinger/afstemninger, vil mobilpengebruger dog ikke modtage en anmodning om accept. Forretningen gør under arrangementet opmærksom på, hvordan godkendelse af betalingstransaktionen sker. Vær opmærksom på, at der sædvanligvis ikke vil være fortrydelsesret ved sådanne særlige arrangementer. Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger ved brug i udlandet. Det betyder f. eks., at en mobiltelefon med et dansk telefonnummer (+45 xxxx xxxx) ikke kan benyttes til at bestille varer og tjenesteydelser via shortcodes hos en udenlandsk forretning. Forretningen kan anvise en anden bestillingsmetode, f.eks. at bestillinger skal sendes via sms til det fulde telefonnummer inklusive landekode. Bekræftelse Mobilpengebruger modtager en bekræftelse på betalingstransaktionen fra forretningen, der viser, at transaktionen er gennemført. Bekræftelsen sendes enten som sms, papir, elektronisk på mail eller andet varigt medium. Forretningen informerer om, hvordan bekræftelse sendes, hvis dette ikke sker via sms Regler for mobilpenge Bekræftelsen fra forretningen viser bl.a. mobilnummer, forretningens navn, beløb samt dato. Mobilpengebruger bør sikre sig, at beløbet er i overensstemmelse med den pris for varen eller tjenesteydelsen, som forretningen oplyste. Ved fejl i bekræftelsen skal forretningen straks kontaktes. Som minimum bør bekræftelsen gemmes, indtil kontohaver har kontrolleret posteringerne på kontoen.

2 Tilbagekaldelse Betalinger, som mobilpengebruger har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Reservation og hævning af beløb på kontoen Transaktionsbeløbet vil blive reserveret på kontoen, når mobilpengebruger har godkendt betalingen. Det betyder, at der ikke længere kan disponeres over det reserverede beløb. Reservationen slettes automatisk efter op til syv bankdage, hvis beløbet endnu ikke er blevet hævet på kontoen. Straks efter at Alm. Brand Bank har modtaget transaktionen fra forretningen, trækkes beløbet på kontoen. Abonnement Det er muligt at betale abonnementer med Mobilpenge. Mobilpengebruger skal dog hver gang godkende den enkelte transaktion. Forretningen vil derfor anmode mobilpengebruger om at godkende hver enkelt transaktion via Mobilpenge, før næste betaling - i henhold til abonnementsaftalen - gennemføres. 3. Opbevaring af mobiltelefon Vær opmærksom på, at Mobilpenge via den tilmeldte mobiltelefon kan bruges til direkte træk på den konto, Mobilpengeaftalen er knyttet til. For at undgå misbrug skal mobiltelefonen derfor opbevares således, at andre ikke kan få uhindret adgang til at bruge Mobilpenge. Mobilpenge bør udelukkende anvendes på mobiltelefoner med mulighed for at aktivere en kode eller anden foranstaltning til at låse for andres uberettigede brug, herunder misbrug. Dette kan f. eks. være en tastaturlås med kodecifre. Koden må ikke oplyses til andre. 4. Oprettelse/afmelding af andre mobilpengebrugere - kun for kontohavere Ønsker kontohaver, at anden person (mobilpengebruger) skal kunne betale med Mobilpenge fra kontoen, skal mobilpengebrugers mobiltelefonnummer tilmeldes Mobilpenge. Mobilpengebrugers betalinger med Mobilpenge sker med samme retsvirkning, som var betalingerne gennemført af kontohaver selv og efter Regler for Mobilpenge. Hvis kontohaver tilmelder umyndige mobilpengebrugere, hæfter kontohaver for disses efterlevelse af Mobilpengebrugerreglerne. Kontohaver hæfter for transaktioner foretaget med Mobilpenge, jf. afsnit 7. Kontohaver skal derfor være opmærksom på pligten til løbende at kontrollere posteringerne på kontoen i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Derfor skal kontohaver aftale med mobilpengebruger, hvordan kontohavers kontrol af mobilpengebrugers transaktioner kan ske, jf. afsnit 9. Vær opmærksom på, at mobiltelefonnummeret kun kan tilknyttes én konto. Hvis der senere oprettes en aftale for det pågældende mobiltelefonnummer tilknyttet en anden konto, herunder i et andet pengeinstitut, vil en tidligere indgået aftale blive afmeldt af det pengeinstitut, som har oprettet den aftale, som afmeldes. Mobilpengebetalinger gennemføres ved brug af mobiltelefonen. Det er alene det mobiltelefonnummer, der er oplyst i aftalen, der kan benyttes til at betale varer og tjenesteydelser via Mobilpenge. Hvis mobilpengebruger ikke længere skal kunne benytte Mobilpenge, eller mobiltelefonnummeret ikke længere benyttes af mobilpengebruger, f. eks. ved overdragelse af mobiltelefonen, nyt nummer, eller hvis abonnementet opsiges, er det i alle tilfælde kontohavers ansvar, at aftalen om Mobilpenge for det pågældende mobiltelefonnummer afmeldes. I modsat fald vil en eventuel ny indehaver af mobilnummeret fortsat kunne anvende mobilnummeret til træk på den tilknyttede konto. Afmelding kan ske i Alm. Brand Banks Netbank eller ved at kontakte Alm. Brand Bank. 5. Pligt til at spærre Mobilpenge Mobilpengebruger eller kontohaver skal snarest muligt kontakte Alm. Brand Bank for at spærre for brug af Mobilpenge på det tilmeldte mobiltelefonnummer, hvis: Mobiltelefonen eller SIM-kortet er tabt eller stjålet - eller mobilpengebruger/kontohaver har mistanke herom. Mobilpengebruger/kontohaver opdager eller har mistanke om, at Mobilpenge er blevet misbrugt. Mobilpengebruger/kontohaver på anden måde får mistanke om, at Mobilpenge kan blive misbrugt. Når Alm. Brand Bank har modtaget oplysning om spærringen, ophører adgangen til at benytte Mobilpenge til træk på kontoen for det pågældende mobiltelefonnummer.

3 Inden for Alm. Brand Banks åbningstid skal henvendelse ske til Alm. Brand Bank. Uden for Alm. Brand Banks åbningstid skal henvendelse ske til Nets på tlf , der svarer døgnet rundt. Ved henvendelse til Nets skal oplyses navn, fødselsdato og mobilnummer, der skal spærres, samt hvilket pengeinstitut Mobilpengeaftalen er tilknyttet, for straks at få spærret Mobilpenge for den pågældende mobiltelefon. Når Mobilpenge er spærret af kontohaver eller mobilpengebruger, vil dokumentation vedrørende spærringen være til rådighed for kontohaver i earkiv i løbende år plus fem. Mobilpengebruger modtager en sms om spærringen. Hvis spærringen er oprettet i Alm. Brand Banks Netbank af kontohaver, kan kontohaver selv ophæve spærringen. I alle andre tilfælde skal kontohaver kontakte Alm. Brand Bank for at få spærringen ophævet. 6. Alm. Brand Banks ret til at spærre Mobilpenge Alm. Brand Bank spærrer for adgangen til at benytte Mobilpenge, hvis: 1. Kontoen, der er tilknyttet Mobilpenge, opsiges, ophæves eller spærres. 2. Disse regler for Mobilpenge overtrædes (misligholdelse). 3. Mobiltelefonnummeret tilknyttet Mobilpengeaftalen er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand. 4. Mobilnummeret til Mobilpenge ikke har været benyttet i seks måneder. Når Alm. Brand Bank har spærret for adgangen til Mobilpenge for det pågældende mobiltelefonnummer, vil kontohaver blive informeret i earkiv med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Kontohaver skal kontakte Alm. Brand Bank for at få spærringen ophævet. 7. Ansvar, hvis andre misbruger Mobilpenge I tilfælde af, at Mobilpenge har været misbrugt af en anden person, vil Alm. Brand Bank dække tabet, medmindre mobilpengebruger eller kontohaver: har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser eller har undladt at spærre Mobilpenge, jf. afsnit 5. I så fald hæfter kontohaver for hele tabet. Kontohaver er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at Alm. Brand Bank har fået besked om, at Mobilpenge skal spærres. Kontohaver hæfter heller ikke for tab, hvis mobilpengebruger eller kontohaver ikke har haft mulighed for at spærre Mobilpenge på grund af forhold hos Alm. Brand Bank. 8. Fejl og mangler ved varen eller tjenesteydelsen Alm. Brand Bank har intet ansvar for fejl og mangler m.v. ved de varer og tjenesteydelser, forretningen leverer. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede varer og tjenesteydelser skal rettes til forretningen. Alm. Brand Bank indestår i øvrigt ikke på nogen måde for forretningens forretningsmetoder m.v. 9. Kontrol af posteringer på kontoen Kontohaver har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på kontoen i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Hvis kontohaver ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med transaktionskvitteringerne, eller mobilpengebruger ikke mener at have foretaget, skal henvendelse til Alm. Brand Bank ske snarest muligt. Vær i den forbindelse opmærksom på fristerne i afsnit 10 og 11. Hvis kontohaver har tilknyttet andre mobilpengebrugere, skal kontohaver sikre sig at kunne kontrollere transaktioner fra de tilknyttede mobilpengebrugere, jf. afsnit 4 Oprettelse af andre Mobilpengebrugere. Vær opmærksom på, at det fulde telefonnummer gengives på kontoudskrift og kvittering. Dette gælder, uanset om der er tale om et hemmeligt nummer. I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på kontoen skal kontohaver være opmærksom på, at forretningen som udgangspunkt først må trække beløbet, når varen/tjenesteydelsen afsendes eller udleveres, når man i forbindelse med fjernsalg betaler med Mobilpenge. Ved betaling af f. eks. bus- og togbilletter eller biograf- og koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af billetten.

4 10. Tilbageførsel af godkendte betalinger 10.1 Hvis mobilpengebruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse Hvis mobilpengebruger ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse af betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kontoen, er væsentligt højere, end hvad der med rimelighed kunne forventes, kan der være krav på tilbageførsel af betalingen. Kontohaver skal henvende sig til Alm. Brand Bank snarest muligt, dog senest otte uger efter, at beløbet er trukket på kontoen, hvis kontohaver mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor mobilpengebruger ikke har godkendt det endelige beløb Fjernsalg Hvis Mobilpenge er benyttet til betaling af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, kan kontohaver have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: forretningen har trukket et højere beløb end aftalt, eller den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret, eller mobilpengebruger har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/ydelse. Mobilpengebruger/kontohaver skal først forsøge at løse problemet direkte med forretningen inden henvendelse til Alm. Brand Bank. Det skal kunne dokumenteres, at kontohaver eller mobilpengebruger har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. Det er en betingelse, at kontohaver henvender sig og gør indsigelse til Alm. Brand Bank, snarest muligt efter kontohaver er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på kontoen. Indsigelse skal så vidt muligt ske ved udfyldelse af indsigelsesblanket på senest 14 dage efter kontohaver er blevet opmærksom på det mulige krav. Ved vurdering af, om kontohaver har fremsat indsigelse rettidigt til Alm. Brand Bank, vil der blive lagt vægt på kontohavers pligt til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. afsnit 9. Alm. Brand Bank vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kontoen, med forbehold for at hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Alm. Brand Bank igen hæve beløbet på kontoen. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan Alm. Brand Bank kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelle gebyrer for rekvirering af dokumentation, jf. prislisten. 11. Tilbageførsel af ikke godkendte betalinger Hvis kontohaver/mobilpengebruger mener, at der er gennemført en eller flere betalinger med Mobilpenge, som mobilpengebruger ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal henvendelse til Alm. Brand Bank ske snarest muligt efter, at kontohaver/mobilpengebruger er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om henvendelse til Alm. Brand Bank er sket rettidigt, vil der blive lagt vægt på pligten til løbende at gennemgå posteringer på kontoen, jf. afsnit 9. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Alm. Brand Bank senest ske 13 måneder efter, at beløbet er trukket på kontoen. Alm. Brand Bank vil herefter foretage en undersøgelse af indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kontoen med forbehold for, at hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Alm. Brand Bank igen hæve beløbet på kontoen. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Mobilpenge, vil Alm. Brand Bank eventuelt kunne gøre ansvar gældende over for kontohaver, jf. afsnit 7. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan Alm. Brand Bank kræve renter for det tidsrum, fra beløbet blev indsat på kontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af dokumentation for transaktionen, jf. prislisten. 12. Ændring af reglerne Ændringer af regler samt prisliste kan ske med to måneders varsel, såfremt ændringen er til ugunst for kontohaver og mobilpengebruger. Ændringer til gunst for kontohaver og mobilpengebruger kan ske uden varsel. Besked om ændringer vil blive givet på varigt medie. Mobilpengebruger/kontohaver er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i adresse eller til Alm. Brand Bank, og mobilpengebruger/kontohaver bærer selv ansvaret for ikke at modtage meddelelse om ændringer, hvis der ikke er meddelt - eller adresseændring. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre mobilpengebruger/kontohaver inden datoen for ikrafttræden har meddelt Alm. Brand Bank, at mobilpengebruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler.

5 Hvis mobilpengebruger/kontohaver ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen ophøre på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis der er forudbetalt et gebyr, vil en forholdsmæssig andel af dette returneres. 13. Omkostninger ved tilslutning og brug Der henvises til Alm. Brand Banks prisliste. Vær opmærksom på, at prislisten ikke indeholder information om omkostninger til teleselskabet. 14. Vurdering af ansøger Mobilpenge udstedes efter individuel kreditvurdering. 15. Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger Når der betales med Mobilpenge, registreres det tilmeldte mobilnummer, transaktionsidentifikation, beløb, dato for transaktionen, hvor Mobilpenge har været brugt, samt data til brug for transaktionsidentifikation. Oplysninger opbevares hos forretningen, i Alm. Brand Bank og hos Nets. Oplysningerne anvendes i Alm. Brand Banks bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Mobilpenge. Oplysningerne opbevares i henhold til gældende lovgivning. 16. Opsigelse/ophævelse Kontohaver/mobilpengebruger kan opsige aftalen med Alm. Brand Bank uden varsel. Hvis aftalen opsiges inden for seks måneder efter aftalens indgåelse, kan Alm. Brand Bank opkræve gebyr for opsigelse af aftalen, jf. Alm. Brand Banks prisliste. Alm. Brand Bank kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelse vil kontohaver få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer betalt forud for brug af Mobilpenge. Såfremt kontohaver eller mobilpengebruger misligholder aftalen eller kommer under konkursbehandling, anmoder om rekonstruktion, gældssanering eller anden insolvensbehandling, kan Alm. Brand Bank ophæve aftalen om Mobilpenge uden varsel. Hvis Mobilpenge ikke længere ønskes benyttet, eller mobiltelefonnummeret ikke længere benyttes af mobilpengebruger, f. eks. ved overdragelse af mobiltelefonen, ændret nummer, eller hvis abonnementet nedlægges, er kontohaver ansvarlig for, at aftalen om Mobilpenge opsiges. I modsat fald vil mobilnummeret fortsat kunne anvendes til træk på den tilknyttede konto. 17. Klager Ved klager skal henvendelse ske til pengeinstituttets klageansvarlige. Giver pengeinstituttet ikke medhold i klagen, kan henvendelse ske til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. 18. Fortrydelsesret - privatkunder Forbrugeraftalelovens 17 indeholder regler om fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Reglerne om fortrydelsesret fremgår af afsnittet nedenfor og gælder alene for privatkunder. Fortrydelsesret Kontohaver har ret til inden for 14 dage at fortryde en aftale, indgået med Alm. Brand Bank. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, kontohaver har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på aftalen eller afgivet bestillingen. Kontohaver har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen udløber først 14 dage efter, at kontohaver har modtaget disse oplysninger på skrift, f.eks. på papir eller elektronisk post. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den efterfølgende hverdag.

6 Meddelelse om fortrydelse Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal kontohaver telefonisk eller skriftligt meddele Alm. Brand Bank, at kontohaver fortryder aftalen. Meddelelsen kan sendes til den filial, hvor kontohaver har konto. Kontohaver kan sikre sig bevis for rettidig udnyttelse af fortrydelsesretten ved at sende et anbefalet brev og opbevare postkvitteringen. Betaling Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal kontohaver tilbagelevere den ydelse, som kontohaver har modtaget fra Alm. Brand Bank. Banken skal tilbagebetale det beløb, som kontohaver har betalt for ydelsen, dog ikke almindelige ekspeditionsgebyrer og stiftelsesprovision samt omkostninger til tredjemand. Kontohaver skal desuden betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Bortfald af fortrydelsesretten Fortrydelsesretten bortfalder inden fortrydelsesfristens udløb, hvis aftalen efter kontohavers udtrykkelige samtykke opfyldes helt af både Alm. Brand Bank og kontohaver. Garantifonden for indskydere og investorer Banken er omfattet af Lov om garantifond for indskydere og investorer. 19. Definitioner Bankdag: Alle dage med undtagelse af lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december. Mobilpengebruger: Mobilpengebruger er den person, der benytter det mobiltelefonnummer, kontohaver har tilknyttet, til køb af varer og tjenesteydelser. Kontohaver kan også være mobilpengebruger. Fjernsalg: Som fjernsalg betegnes aftale om køb af varer, tjenesteydelser eller løbende levering af varer eller tjenesteydelser, når aftalen indgås ved brug af fjernkommunikation, det vil sige ved kommunikation, der foregår uden at mobilpengebrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk, og indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende. Forretning: Alle forretninger eller andre steder, som tager imod betaling med Mobilpenge. Kontohaver: Den person, som er indehaver af den konto, som er tilknyttet Mobilpengeaftalen. Kvittering: Oplysning om en betaling, som gives i elektronisk form eller på papir. Pengeinstitut: Det pengeinstitut, hvor kontoen, der benyttes til træk af transaktioner foretaget med Mobilpenge, er oprettet. Prisliste: Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Prislisten udleveres fra Alm. Brand Bank. Shortcode: Et forkortet telefonnummer, som blandt andet bruges i forbindelse med sms, f.eks. togbilletter på Varigt medium: Ethvert instrument, der gør det muligt for modtageren at lagre information på en måde, der tillader fremtidig søgning i et tidsrum, der er afpasset efter informationsformålet, og som giver mulighed for uændret gengivelse af den lagrede information. Som eksempler på varigt medium kan nævnes sms eller earkiv.

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks 162 DK - 9100 Aalborg CVR.nr. 13737584 Telefon: +45 96 34 40 00 Hjemmesideadresse: www.sparnord.dk Mailadresse: sparnord@sparnord.dk Fortrydelsesret gælder alene

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Alm Brand Bank Regler for Swipp - privat Gældende fra 16. februar 2014 Version 1.5 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Alm. Brand Banks

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V merkur@merkur.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Regler for Swipp privat

Regler for Swipp privat Regler for Swipp privat Version 1.0 08.10.2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt inden den 15. december

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp - app Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage et beløb. I

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Læs om Gældende pr. 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til -konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan ogsa

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Gældende fra den 9. september 2015

Gældende fra den 9. september 2015 Brugerregler for Swipp privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Swipp med betalingskort

Brugerregler for Swipp med betalingskort Brugerregler for Swipp med betalingskort Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave pengeoverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra den 21. marts 2014 MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage et beløb. I begge

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotilkontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SWIPP

BRUGERREGLER FOR SWIPP BRUGERREGLER FOR SWIPP Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SWIPP

BRUGERREGLER FOR SWIPP BRUGERREGLER FOR SWIPP Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto- til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Sydbank visa/dankort Private Banking

Sydbank visa/dankort Private Banking Sydbank visa/dankort Private Banking Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 4 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Sydbank Visa/Dankort Private Banking 20 Gode

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 6. september 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 6. september 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 6. september 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 6. september 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp - app Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage et beløb. I

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere